30º domingo toa 2014

247 visualizações

Publicada em

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
247
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
3
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

30º domingo toa 2014

 1. 1. Os fariseos, ao se informaren de que Xesús lles tapara a boca aos saduceos, achegáronse ao Mestre, e un deles preguntoulle para poñelo a proba: «MMeessttrree,, ccaall éé oo mmaannddaammeennttoo pprriinncciippaall ddaa LLeeii??»
 2. 2. El díxolle: «AAmmaarrááss oo SSeeññoorr,, oo tteeuu DDeeuuss,, ccoonn ttooddoo oo tteeuu ccoorraazzóónn,, ccoonn ttooddaa aa ttúúaa aallmmaa ee ccoonn ttooddoo oo tteeuu sseerr.. EEssttee éé oo mmaannddaammeennttoo pprriinncciippaall ee pprriimmeeiirroo»..
 3. 3. OO sseegguunnddoo éé sseemmeellllaannttee aa eessttee:: AAmmaarrááss oo tteeuu pprróóxxiimmoo ccoommoo aa ttii mmeessmmoo.. EEsstteess ddoouuss mmaannddaammeennttooss ssoosstteeññeenn aa LLeeii eenntteeiirraa ee ooss PPrrooffeettaass».. (Mt 22, 34-40)
 4. 4. DA SOLIDARIEDADE AO AMOR OO nnoossoo mmuunnddoo ccrree tteerr ddeessccuubbeerrttoo AAmmbbooss tteerrmmooss ssoonn pprrooppiiooss dduunnhhaa ccuullttuurraa sseeccuullaarr ee llaaiiccaa.. AAppeennaass ffaann rreeffeerreenncciiaa áá ccaarriiddaaddee ee aaoo aammoorr aaoo pprróóxxiimmoo..
 5. 5. PPoorr uunn llaaddoo,, ffiixxeemmooss ddoo aammoorr uunn nneeggoocciioo ee uunn aassuunnttoo rroommáánnttiiccoo ee sseennttiimmeennttaall.. Por outro, a solidariedade eessttáá ttaann eessttrruuttuurraaddaa ee mmaanniippuullaaddaa,, qquuee ccaassee nnoonn eevvooccaa oo aammoorr..
 6. 6. Temos esquecido o amor, que florece na xustiza. E, con todo, a atención amorosa ao próximo que vive a carón de nós e máis necesitado, é a base dunha vida social sa e xusta.
 7. 7. DDOOUUSS MMAANNDDAAMMEENNTTOOSS NNUUNN OO ppoobboo xxuuddeeuu iinncclluuííuu nnaa LLeeii ddee MMooiissééss aallgguunnhhaass oorriieennttaacciióónnss mmooii ccoonnccrreettaass:: «NNoonn oopprriimmiirrááss oo eessttrraannxxeeiirroo,, NNoonn aassoobbaallllaarrááss oo oorrffoo ee aa vviiúúvvaa,, NNoonn pprreessttaarrááss aa uussuurraa,, DDeevvoollvvee oo mmaannttoo qquuee ttoommaacchheess eenn pprrééssttaammoo»..
 8. 8. AA mmoottiivvaacciióónn ddeesstteess pprreecceeppttooss nnoonn eerraa ssóó ssoocciiaall,, sseennóónn rreelliixxiioossaa.. «SSee oo ppoobbrree iinnvvooccaa aa DDeeuuss,, EEll eessccooiittaarraaoo».. PPoorr eessaa ccoommppaaiixxóónn ee ssoolliiddaarriieeddaaddee,, DDeeuuss ffaaccííaassee ggaarraannttee ddooss nneecceessiittaaddooss..
 9. 9. A solidariedade, a xxuussttiizzaa ee oo vvoolluunnttaarriiaaddoo ssoonn iimmppoorrttaanntteess,, ppeerroo hhaaii qquuee ddeessccuubbrriirr nneelleess oo aammoorr aa DDeeuuss ee oo aammoorr aaoo pprróóxxiimmoo..
 10. 10. SSeeññoorr XXeessúúss,, ccoommoo bboo mmeessttrree,, TTii ssoouubbeecchheess uunniirr oo aammoorr aa DDeeuuss ee oo aammoorr aaoo pprróóxxiimmoo.. AAxxúúddaannooss aa aapprreennddeerr ee aa pprraaccttiiccaarr aa ttúúaa lleecccciióónn.. AAmméénn..
 11. 11. Texto: José Román Flecha Andrés PALABRA DEL SEÑOR –Salamanca Presentación: Antonia Castro Panero

×