O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

29º domingo toa 2014

266 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

29º domingo toa 2014

 1. 1. Os fariseos envíanlle a Xesús uns discípulos, cuns partidarios de Herodes, a dicirlle: «Mestre, ssaabbeemmooss qquuee eess ssiinncceerroo ee qquuee eennssiinnaass oo ccaammiiññoo ddee DDeeuuss ccoonnffoorrmmee áá vveerrddaaddee;; sseenn qquuee ttee iimmppoorrttee nniinngguuéénn,, ppoorrqquuee nnoonn ttee ffiixxaass nnaass aappaarreenncciiaass..
 2. 2. (Mt 22, 15-21) «DDiinnooss,, ppooiiss,, qquuee ooppiinnaass.. ÉÉ llíícciittoo ppaaggaarr oo iimmppoossttoo aaoo CCééssaarr oouu nnoonn??».. Comprendendo a súa mala vontade, díxolles Xesús: «Hipócritas, ppoorr qquuee mmee tteennttaaddeess?? AAmmoossááddeemmee aa mmooeeddaa ddoo iimmppoossttoo»
 3. 3. OS TENTADORES TENTADOS SSeennttíímmoonnooss ssoorrpprreennddiiddooss ccaannddoo aallgguuéénn nnooss iinnvviittaa aa rreeccooññeecceerr uunnhhaa ccaalliiddaaddee pprrooppiiaa.. AAvveerrggóónnzzaannooss ddaarr rraazzóónn ddoo qquuee ssoommooss.. ÉÉ uunnhhaa aaccttiittuudd ddee ffaallssaa hhuummiillddaaddee.. TTeemmooss qquuee rreeccooññeecceerr qquuee ttooddoo bbeenn vvéénn ddee DDeeuuss..
 4. 4. Ata os mesmos iinniimmiiggooss ddee XXeessúúss aaddvveerrttiirroonn ddoouuss ggrraannddeess vvaalloorreess nneell:: aa ssiinncceerriiddaaddee ee aa lliibbeerrddaaddee!! AAooss ccrriissttiiáánnss ggúússttaannooss eessttee xxeessttoo qquuee,, ppoorr vviirr ddooss ddee ffóórraa éé mmááiiss eessttiimmaabbllee..
 5. 5. VVEERRDDAADDEE EE CCOOHHEERREENNCCIIAA Pero como ocorre na vida real, ás veces as loanzas non son do todo limpas. Os fariseos achéganse a Xesús con intención de tentalo e caen na trampa que tenden ao mestre. Loaron a súa sinceridade e a súa liberdade, pero non advertiron que o mestre coñecía o corazón do home.
 6. 6. OOss ffaarriisseeooss qquuee pprreetteennddeenn ccuummpprriirr aa lleeii ccoonn ttooddaa eexxaaccttiittuuddee ee eessccrruuppuulloossiiddaaddee,, ssoonn ssoorrpprreennddiiddooss ppoorr XXeessúúss.. VVeellaaqquuíí qquuee lleevvaann eenncciimmaa uunnhhaa ddaass mmooeeddaass pprroohhiibbiiddaass ppoollaa lleeii ddee MMooiissééss!! EElleess ffaann uunnhhaa pprreegguunnttaa ee XXeessúúss ddeesseennmmaassccaarraa aa ssúúaa iinnccoonnggrruueenncciiaa pprrááccttiiccaa..
 7. 7. DDDDEEEEUUUUSSSS EEEE OOOO CCCCÉÉÉÉSSSSAAAARRRR.... ÁÁ ccoonnssuullttaa ddooss ffaarriisseeooss:: «ÉÉ llíícciittoo ppaaggaarr iimmppoossttoo aaoo CCééssaarr oouu nnoonn??» sseegguuee oo iimmppeerraattiivvoo ddee XXeessúúss «DDááddeellllee aaoo CCééssaarr oo qquuee éé ddoo CCééssaarr ee aa DDeeuuss oo qquuee éé ddee DDeeuuss»..
 8. 8. ««AAAAoooo CCCCééééssssaaaarrrr oooo qqqquuuueeee éééé ddddoooo CCCCééééssssaaaarrrr»» ÉÉ uunn ccoommpprroommiissoo ddee rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee aannttee ooss iirrmmáánnss.. SSee nnooss ddeesspprreecciiaann,, nnooss mmaattaann ee nnooss ppeerrsseegguueenn qquuee nnoonn sseexxaa ppoorr sseerr iinnffiieeiiss áá ccaauussaa ddaa ssoolliiddaarriieeddaaddee hhuummaannaa..
 9. 9. ««AAAA DDDDeeeeuuuussss oooo qqqquuuueeee éééé ddddeeee DDDDeeeeuuuussss»» EEssttee mmuunnddoo sseeccuullaarriizzaaddoo,, nneecceessiittaa ooíírr aa vvoozz ddooss ccrreenntteess pprrooccllaammaannddoo aa bboonnddaaddee,, aa ggrraannddeezzaa ee aa ssoobbeerraannííaa ddee DDeeuuss..
 10. 10. SSeeññoorr XXeessúúss,, qquuee aa nnoossaa vviiddaa sseexxaa llooaannzzaa ddoo tteeuu nnoommee ee ooss nnoossooss aaccttooss mmaanniiffeesstteenn aaooss hhoommbbrreess qquuee ttii eessttááss nnoo mmeeddiioo ddee nnóóss.. AAmméénn..
 11. 11. Texto: José Román Flecha Andrés PALABRA DEL SEÑOR –Salamanca Presentación: Antonia Castro Panero Música: Relaxación con violíns e Arpa

×