28º domingo toa 2014

175 visualizações

Publicada em

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
175
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
3
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

28º domingo toa 2014

 1. 1. OO RReeiinnoo ddooss CCeeooss ppaarréécceessee aa uunn rreeii qquuee cceelleebbrraabbaa aa vvooddaa ddee sseeuu ffiilllloo.. MMaannddoouu ccrriiaaddooss ppaarraa qquuee aavviissaasseenn ooss ccoonnvviiddaaddooss,, ppeerroo eesstteess nnoonn qquuiixxeerroonn iirr.. VVoollvveeuu mmaannddaarr oouuttrrooss ccrriiaaddooss eennccaarrggáánnddoolllleess qquuee ddiixxeesseenn:: «TTeeññoo pprreeppaarraaddoo oo bbaannqquueettee…… ee ttooddoo eessttáá aa ppuunnttoo.. VViinnddee áá vvooddaa»..
 2. 2. OOss ccoonnvviiddaaddooss nnoonn ffiixxeerroonn ccaassoo;; uunn mmaarrcchhoouu ááss ssúúaass tteerrrraass,, oouuttrroo aaooss sseeuuss nneeggoocciiooss (……)..
 3. 3. (Mt 22, 2-10)
 4. 4. O BANQUETE QUE NON ADMITE ESCUSAS OO pprrooffeettaa IIssaaííaass aannuunncciiaarraa:: «PPrreeppaarraarráá oo SSeeññoorr ddooss eexxéérrcciittooss ppaarraa ttooddooss ooss ppoobbooss,, nneessttee mmoonnttee,, uunn ffeessttíínn ddee mmaannxxaarreess ssuuccuulleennttooss,, ddee vviiññooss xxeenneerroossooss» ((IIss 2255,, 66))
 5. 5. Xesús retomou esa experiencia tan humana na parábola do rei que organiza a festa da voda de seu fillo. Pero os iinnvviittaaddooss ddeessccúúllppaannssee ccoonn eessccuussaass qquuee rreevveellaann ooss sseeuuss pprrooppiiooss iinntteerreesseess..
 6. 6. CCoonn ttooddoo,, oo rreeii eesstteennddee aa ssúúaa cchhaammaaddaa ááss xxeenntteess qquuee vvaaggaann sseenn rruummbboo ppoollaass rrúúaass.. Nada nniinn nniinngguuéénn ppooddee ffrruussttrraarr oo pprrooxxeeccttoo ddee DDeeuuss.. QQuueenn mmááiiss ppeerrddee éé qquueenn ssee eexxccllúúee ddeell..
 7. 7. ««TTTTeeeeññññoooo pppprrrreeeeppppaaaarrrraaaaddddoooo oooo bbbbaaaannnnqqqquuuueeeetttteeee»» DDEEUUSS tteenn uunn pprrooxxeeccttoo ddee ssaallvvaacciióónn ee ddee ffeelliicciiddaaddee ppaarraa oo mmuunnddoo.. OO bbaannqquueettee eevvooccaa aa ggrraattuuiiddaaddee ddoo ddoonn ddee DDeeuuss ee oo eennccoonnttrroo ggoozzoossoo eennttrree ooss hhoommeess.. NNiinnggúúnn pprrooxxeeccttoo hhuummaannoo ppooddee aanntteeppoorrssee aa eessaa ffeessttaa ccoommppaarrttiiddaa..
 8. 8. ««AAAA ttttooooddddoooossss oooossss qqqquuuueeee eeeennnnccccoooonnnnttttrrrreeeeddddeeeessss ccccoooonnnnvvvviiiiddddááááddddeeeeoooossss áááá vvvvooooddddaaaa»» AA cchhaammaaddaa ddee DDeeuuss éé ggrraattuuííttaa.. DDiirrííxxeesseess aa ttooddooss sseenn eexxcceeppcciióónn.. SSóó aa aacceeppttaann ooss qquuee tteeññeenn uunn ccoorraazzóónn lliibbrree..
 9. 9. ««AAAA ssssaaaallllaaaa ddddoooo bbbbaaaannnnqqqquuuueeeetttteeee eeeennnncccchhhheeeeuuuusssseeee ddddeeee ccccoooommmmeeeennnnssssaaaaiiiissss....»» ad Ao final, Deus sacará adiiaannttee oo sseeuu iiddeeaall ddee ppaazz ee ddee ffrraatteerrnniiddaaddee.. OO qquuee hhaabbeerráá qquuee llaammeennttaarr nnoonn éé aa nnoossaa pprreesseennzzaa sseennóónn aa nnoossaa aauusseenncciiaa ddoo bbaannqquueettee..
 10. 10. Noso Pai, bbeennddiittoo sseexxaass ppoorr tteerrnnooss ccoonnvviiddaaddoo áá ffeessttaa ddaa ssaallvvaacciióónn.. QQuuee nneellaa eennccoonnttrree oo nnoossoo mmuunnddoo aa rreeaalliizzaacciióónn ddaass ssúúaass mmeelllloorreess eessppeerraannzzaass.. AAmméénn..
 11. 11. Texto: José Román Flecha Andrés PALABRA DEL SEÑOR –Salamanca Presentación: Antonia Castro Panero Música: Nos autem. Canto gregoriano

×