Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Pp ws. 1. marianne riis m.fl.(20)

Anúncio

Mais de Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande(20)

Último(20)

Anúncio

Pp ws. 1. marianne riis m.fl.

 1. Anvendelse af digitale teknologier i undervisnings- og læreprocesser mhp. at skabe koblinger i vekseluddannelser Marianne Riis – Voksenpædagogisk Forum – Konference 25. april 2019
 2. 1. februar 2019: Chefkonsulent i enhed for ungdomsuddannelser • 2013 – 2019: Underviser og forsker i erhvervspædagogisk it i Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE), Københavns Professionshøjskole • 2003-2013: Forsker, underviser, koordinator på Aalborg Universitet, Inst. for Kommunikation, e-Learning Lab, Masteruddannelsen i Ikt og Læring • 1999-2003: Faglærer og teamkoordinator på Hotel- og Restaurantskolen i København Min baggrund
 3. • Digitalisering i/af uddannelse? • Muligheder og faldgrupper • Koblinger ... Transfer/grænsekrydsning • Hvordan i praksis? ↓ En designmatrix 3 Agenda Et voksenpædagogisk perspektiv
 4. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (2016-2020) 4 • Den teknologiske udvikling er blevet et grundlæggende vilkår i vores samfund. • Den hastige teknologiske udvikling stiller konstant nye krav til, at alle bliver rustet til det digitale samfund og fremtidens arbejdsmarked.
 5. Ifølge Den Danske Ordbog a. Omsætning af fx data, lyd eller billeder til digital form b. Udbredelse af elektroniske medier og computerbaserede forretningsgange Ifølge den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (2016-2020): et effektivt værktøj til at gentænke processer og arbejdsgange i den offentlige sektor. Bruges efterhånden synonymt med e-læring, digital læring, inddragelse af it osv. – men er ikke det samme! Økonomi èç Pædagogik standardisering èç metodefrihed, undervisningsdifferentiering 5 Digitalisering?
 6. 6 Store forhåbninger Link til videoen: https://www.youtube.com/watch?v=GEmuEWjHr5c Men det er ikke digitalisering i sig selv, der vil ændre uddannelse – det er pædagogik og didaktik!
 7. 7 Undgå sorte/hvide generaliseringer om digitalisering – selv om de kan være fristende!
 8. 8 Virker it? – alt for simpelt spørgsmål Alt virker, også it (for det meste). Men ikke alt fremmer det, man har ønsket. Effekt er effekt af noget for noget. Dette “for noget” underforstås ofte, uden at man egentlig er klar over hvad der underforstås, altså hvad der ønskes. Og videre: Det “noget”, der forventes at være effekt “af”, er ikke frit svævende. Det er et virkende fænomen i et kompleks af virkende fænomener. Jeppe Bundsgaard (DPU)
 9. Nysgerrighed ift. hvordan it kan bruges til at skabe koblinger mellem skole- og praktikperioder • Fokus på forskellighed som udgangspunkt for læring • Interviews, observation og øvelser Udvikling af en designmatrix – afprøvet på DEP’en og i workshops 9 Forskningsprojekt om it og ‘transfer’ (Riis, Rasmussen & Brodersen, in press)
 10. • Voksne ønsker og udviser selvstyring som en del af det at blive voksen – men er underlagt styring i visse situationer • Voksnes erfaringer er en rig læringsressource. Voksne lærer mere effektivt gennem erfaringsbaseret læring som fx i diskussioner og gennem problemløsning • Voksnes behov for læring udspringer af opgaver eller problemer fra livssituationen. Voksenuddannelse skal derfor organiseres i forhold til anvendelse i forhold til livssituationen og planlægges i forhold til den lærendes parathed til at lære • Voksne er orienteret mod udvikling af kompetencer, og de ønsker at anvende deres nyerhvervede færdigheder og viden umiddelbart. Voksne er derfor handlingsrettede i deres tilgang til læring (Wahlgren, 2010, s. 11-12) 10 Voksenpædagogiske pointer
 11. 11 Udfordringer i transfer Værktøjer? Analoge/digitale
 12. • ”(…) består af de midler/medier, gennem hvilke viden aktualiseres, udveksles og transformeres mellem de involverede aktører. (...) Flere af disse artefakter inviterer til en social, interaktiv og dynamisk proces, hvorunder transfer kan studeres”. → et sociokulturelt og dialogisk perspektiv • OBS! De 4 værktøjer anvendes som oftest i kombination og kan være digitale! 12 Tranfermedierende værktøjer Henningsen & Mogensen (2013)
 13. Dokumentation Simulation Konstruktion Interaktion 13 Transfermedierende værktøjer – fortsat - baseret på betydningsfulde handlemuligheder (affordances)
 14. • Dokumentation • Simulation • Konstruktion • Interaktion • Tal sammen i små grupper/makkerpar – skriv jeres bud i denne Padlet: https://padlet.com/Mariis/NVL250419 14 Hvilke værktøjer kan bruges til hvad?
 15. Boundary crossing is a concept that has been proposed as an enriched notion of transfer (Tuomi-Gröhn et al., 2003), but differs from transfer in various ways. First of all, whereas transfer is mostly about one-time and one- directional transitions, primarily affecting an individual who moves from one context of learning (e.g. school) to one of application (e.g. work), the notion of boundary crossing includes ongoing, two-sided actions and interactions between practices (Säljö, 2003). Second, whereas transfer emphasizes the need for similarities between practices, boundary crossing is about finding productive ways of relating intersecting dissimilar practices. (Akkerman & Bakker, 2011s. 155)15 Fra transfer til grænsekrydsning
 16. Eksempler fra vores empiri: • Krydse grænser • Forbinde forskelle • Koble teori og praksis • Relatere til praksis • Bygge bro • Skabe overgange • Skabe samspil mellem skole og virksomhed • Sikre sammenhænge (kontinuitet) • Skabe dialog mellem forskelle 16 Måder at italesætte grænsekrydsning
 17. Identifikation Koordination Refleksion Transformation 17 Medierende læreprocesser (Akkerman & Bakker, 2011)
 18. Dokumentation Simulation Konstruktion Interaktion Identifikation OneNote Facebook LMS Apps Flysimulator Dukker Spil OneNote Facebook OneNote Facebook Koordination OneNote Facebook LMS Apps Refleksion OneNote Facebook LMS Apps Flysimulator Dukker Spil OneNote Facebook OneNote Facebook Transformation 18 En designmatrix – med eksempler fra empirien. OBS! Der kan tænkes mange flere eksempler ..
 19. 19 Start med små skridt ..
 20. 20 Tak for opmærksomheden! Følg evt. mine refleksioner over digitalisering og uddannelse på: Twitter: @mariisdk Blog: https://mariis.net
 21. – Akkerman, S.F. & Bakker, A. (2011). Boundary Crossing and Boundary Objects. Review of Educational Research, 81(2), 132-169 – Henningsen, S.E. and Mogensen, F. (red.) (2013). Mellem teori og praksis. Om transfer i professionsuddannelser. VIA Systime – Wahlgren, B. (2010). Voksnes læreprocesser. Kompetenceudvikling i uddannelse og arbejde. Akademisk Forlag. 21 Referencer
 22. 22 Resultat fra første workshop
 23. 23 Resultat fra anden workshop
Anúncio