O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Ekonomiska Utsikter dec 2013

853 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Ekonomiska Utsikter dec 2013

 1. 1. ■ Översikt EKONOMISKA UTSIKTER NORDEN DECEMBER 2013 Nya tillväxtspår i Norden Översikt 02 NYA TILLVÄXTSPÅR I NORDEN Sverige 03 ÅTERHÄMTNING FÖR HÅRT PRÖVAD EXPORTINDUSTRI Norway 05 DOWNTURN DRIVEN BY THE HOUSING MARKET Denmark 07 SHIFTING GEARS Finland 09 ANOTHER COLD WINTER 1 EKONOMISKA UTSIKTER NORDEN │DECEMBER 2013 Key figures 11 NORDEA MARKETS FORECASTS FOR THE GLOBAL ECONOMY
 2. 2. ■ Översikt Nya tillväxtspår i Norden  Global återhämtning trots allt  Fortsatt expansiv politik  Sverige passerar Norge i tillväxtligan Global tillväxt sakta åt rätt håll Världsekonomin vänder upp trots politisk turbulens i USA, svag efterfrågan i euroområdet samt strukturella reformer i Kina. Utmaningarna är fortsatt många, inte minst för euroområdet, men mycket talar för en konjunkturell återhämtning framöver. Prognosen för världstillväxten ligger runt 4 procent de kommande två åren, vilket är närmare en procentenhet högre än för innevarande år. Fortsatt stor spridning 12,5 % y/y 10,0 % y/y BNP 10,0 Tillväxtmarknader 7,5 7,5 Världen 5,0 2.5 12,5 5,0 2,5 G3 0,0 0,0 -2,5 -2,5 -5,0 -7,5 -5,0 Norden 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 -7,5 Source: Nordea Markets and Reuters Ecowin I USA har viktiga pusselbitar fallit på plats. Sysselsättning, bostadsmarknad och kreditgivning pekar alla åt rätt håll även om vägen inte är spikrak. Arbetslösheten fortsätter att sjunka och finanspolitiken är klart mindre åtstramande nästa år. Återhämtningen väntas därmed vara tillräckligt god för att den amerikanska centralbanken, Fed, ska börja trappa ned på stimulanserna i början av nästa år, samt avsluta dessa till halvårsskiftet. Ingen vet exakt hur det ska gå till, men prissättningen på finansmarknaderna indikerar en relativt liten oro för nedtrappningen och därmed fortsatt förtroende för Fed. Det politiska debaclet kring budgeten och skuldtaket lär fortsätta kommande månader. Kongressvalet i november gör dock att allt är på plats åtminstone till sommaren. Väljarna straffar det parti som bromsar besluten. När den politiska pressen lättar i USA kan finansmarknaden rikta blicken mot euroområdet och stresstesterna av banksystemet. Med tanke på att tidigare stresstester har varit missvisande lär tuffare krav ställas för att förbättra trovärdigheten. Inom euroområdet kan flera bankers behov av att stärka balansräkningarna verka återhållande på kreditgivningen och därmed på konjunkturåterhämtningen. Annars har den mycket expansiva penningpolitik som förts runt om i världen gjort att det idag på många håll finns gott om kapital. Den svaga efterfrågan gör dock att intresset för reala investeringar är lågt samtidigt som den låga räntan är en utmaning för finansiella investeringar. 2 EKONOMISKA UTSIKTER NORDEN │DECEMBER 2013 Exempel på det är att amerikanska företag idag suger upp mycket av den billiga likviditeten utan att använda kapitalet till investeringar samt ett stort intresse för svenska företagsobligationer. På sikt finns det en risk att överskottslikviditeten bygger upp nya bubblor och det är därför rimligt att Fed minskar stimulanserna. Men trots låga centralbanksräntor och gott om kapital har regelförändringar på finansmarknaderna gjort att priset på pengar, det vill säga räntan, gått upp. Länderna inom euroområdet går fortsatt i otakt. I första hand ser utsikterna för Frankrike och Italien osäkra ut. Båda dessa länder har mycket kvar att göra strukturellt. I Frankrike går arbetet framåt, men förändringstakten är mycket långsam och statsskulden fortsätter att öka. I Italien är i första hand den politiska situationen en utmaning. Risken är att det inte vidtas åtgärder för att förbättra struktur och konkurrenskraft. Både Spanien och Portugal har genomfört stora förändringar som gått i rätt riktning, men än så länge har det inte slagit igenom på tillväxten. I Tyskland har såväl export som privat konsumtion utvecklats svagt. En gynnsam inkomstutveckling och en stabil arbetsmarknad gör att hushållssektorn via konsumtionen bidrar positivt till tillväxten framöver. Tillväxten blir drygt 1,5 procent nästa år. Förbundskansler Angela Merkel sitter kvar, men nu i en stor koalition med socialdemokraterna. Det ger en stabil regering men ingen regering som genomför storslagna reformer. Minimilönen på 8,5 euro, som ingår i överenskommelsen, ökar arbetskraftskostnaderna och möjligen också den svarta sektorn. Konkurrenskraft och arbetskraftskostnad är i fokus inte minst inom euroområdet. Jämfört med övriga länder har Tyskland under många år hållit tillbaka arbetskraftskostnaderna och därmed haft en gynnsam utveckling av konkurrenskraften. Den europeiska centralbanken, ECB, för redan nu en mycket expansiv politik, men det går inte att utesluta ytterligare åtgärder framöver om det skulle visa sig nödvändigt. Inflationen studsade upp något i november, men är fortfarande oroande låg och risken för deflation blir allt oftare ett orosmoment. Euron är stark i nuläget jämfört med många andra valutor, men försvagas i takt med att Fed inte stimulerar lika kraftfullt och andra länder växer snabbare. Storbritannien är tillbaka och överraskar positivt efter flera år med mycket svag utveckling. I våras var återhämtningen den långsammaste på 100 år. Idag ligger inköpschefernas förväntningar på rekordnivåer. Även hushållens förväntningar är höga och detaljhandeln utvecklas väl. Tillväxten för nästa år revideras upp till 2,5 procent från 1,8 procent. Arbetslösheten kan komma ned till 7 procent redan nästa år och Bank of England har bytt fot från att tidigare argumenterat för en extremt expansiv NORDEA MARKETS
 3. 3. ■ Översikt penningpolitik. Pundet stärks gradvis mot euron, men försvagas mot dollarn. Kina fortsätter strukturomvandlingen, vilken på kort sikt dämpar tillväxten men förhoppningsvis ger avkastning på längre sikt. Ambitionen är att öka andelen privat konsumtion av BNP och samtidigt minska regionala investeringar drivna av den icke formella banksektorn. Dessa investeringar har varit en central motor hittills. Samtidigt utgör utlåningen utanför banksystemet tillsammans med fastighetsmarkanden potentiella risker. Även i Japan dämpas tillväxten under prognosperioden. Den politiska ledningen fortsätter den mycket expansiva penning- och finanspolitiken, men det tredje benet strukturreformerna är än så länge inte på plats. Flera av tillväxtländerna väntas växa långsammare framöver, vilket är ett skäl till att den globala återhämtningen inte är starkare. Feds agerande samt Kinas inbromsning är två skäl till långsammare tillväxt i dessa länder. BNP, procentuell förändring årstakt Världen USA Euroområdet Storbritannien Japan Kina 2012 3,3 2,8 -0,5 0,2 2,0 7,8 2013E 3,0 1,7 -0,4 1,4 1,8 7,7 2014E 3,7 3,0 1,0 2,5 1,4 7,4 2015E 3,9 3,2 1,5 2,0 1,0 7,0 Nya tillväxtmönster i Norden Norsk ekonomi har klarat sig väl igenom den globala krisen och haft en enastående tillväxt trots svag omvärldsefterfrågan. Det mönstret bryts nu och tillväxten i Sverige väntas bli nästan dubbelt så hög som i Norge nästa år. Dansk ekonomi vaknar till liv efter flera år av stagnation, medan det fortsatt går tungt för finsk ekonomi. 2012 0,9 3,4 -0,8 -0,4 2013E 1,0 1,8 -1,0 0,3 Svensk industri har varit igenom en tuff period och återhämtningen har dröjt förvånansvärt länge. Framöver bidrar dock ljusare globala utsikter till att exporten går från att vara ett sänke till att bidra positivt till tillväxten. Även investeringarna vänder upp. Men framför allt är det hushållen och privat konsumtion som bidrar mest under prognosperioden. Valår är konsumtionsår. Hushållens redan goda förutsättningar förbättras ytterligare av en kraftigt expansiv finanspolitik nästa år samtidigt som räntorna förblir låga. Även om konjunkturen har varit svag så har arbetsmarknaden utvecklats bättre än väntat. Riksbankens dilemma kvarstår. En svag efterfrågan och mycket låg inflation ska vägas mot en god sysselsättningsutveckling och en skuldsättning hos hushållen som oroar Riksbanken. Vår bedömning är att Riksbanken avvaktar tills nästa höst och att de då höjer reporäntan. Kronan stärks till 8,35 mot euron i slutet av nästa år. Danmark - tempoväxling Till slut vänder dansk ekonomi upp mer tydligt. En starkare global konjunktur samt en gradvis återhämtning på hemmaplan gör att tillväxten överstiger den potentiella tillväxten på 1 procent nästa år. Tyskland och Storbritannien är viktiga handelspartner och en överraskande stark utveckling i Storbritannien och en fortsatt återhämtning i Tyskland bådar gott. Norge är Danmarks fjärde största exportmarknad och en mer tydlig inbromsning där kan få negativa konsekvenser. Bostadsmarknaden har stabiliserats och hushållen är mer optimistiska, men än så länge ökar inte privat konsumtion nämnvärt. Nästa år är dock finanspolitiken mycket expansiv. De disponibla inkomsterna ökar och räntorna väntas förbli låga. Även investeringarna väntas stiga, om än från en låg nivå, när osäkerheten dämpas och världskonjunkturen tar bättre fart. Finsk ekonomi – ingen återhämtning i sikte BNP, procentuell förändring årstakt Sverige Norge, fastland Finland Danmark Sverige – fördröjd återhämtning kommer nu 2014E 2,4 1,3 0,8 1,3 2015E 2,4 1,2 2,0 1,7 Norsk ekonomi – tydlig inbromsning Efter flera år med stark konjunktur och stigande huspriser dämpas nu tillväxten. Småhuspriserna väntas falla med 15-20 procent de närmaste två åren, vilket tydligt slår mot såväl investeringar som privat konsumtion. Samtidigt bromsar oljesektorn in. Tillväxten väntas därmed stanna på dryga en procent nästa år, vilket är klart sämre än vad tidigare prognoser indikerat och de dryga 3 procent ekonomin växte med 2012. Oljeinvesteringarna dämpas, framför allt 2015, vilket får stort genomslag även på fastlandsekonomin och på löneutvecklingen. Regeringen lär infria en del vallöften och finanspolitiken blir därmed expansiv. Norges bank sänker räntan två gånger under 2014, vilket inte är prissatt på finansmarknaderna i skrivande stund. Norska kronan bedöms därmed försvagas och når 8,35 mot euron till sommaren. 3 EKONOMISKA UTSIKTER NORDEN │DECEMBER 2013 Även om det ser ljusare ut internationellt så är det få ljuspunkter i den finska ekonomin än så länge. Recessionen biter sig fast i år och ekonomin utvecklas svagt på bred front. Exporten väntas ge ett visst bidrag framöver, men en uppbromsning av tillväxten hos viktiga handelspartner såsom Sverige, Norge och Ryssland tynger. Kapacitetsutnyttjandet är lågt och orderingången visar inga tecken på att öka. Även privat konsumtion förväntas fortsätta att utvecklas svagt då inkomsterna påverkas negativt bland annat av att sysselsättningen viker och av skattehöjningar i en tredjedel av kommunerna. Samtidigt minskar också hushållens benägenhet att låna och därmed också byggloven som har fallit med 30 procent under året. Arbetslösheten har överraskat positivt, men det beror på att arbetskraften minskat, vilket är negativt på sikt. Annika Winsth annika.winsth@nordea.com +46 8 614 8608 NORDEA MARKETS
 4. 4. ■ Sverige Återhämtning för hårt prövad exportindustri  Exporten stiger igen nästa år  Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras  Inflationen förblir låg länge  Riksbanken avvaktar och höjer räntan sent 2014 Tillväxten breddas nästa år Den svenska ekonomin har utvecklats svagt de senaste två åren. Huvudorsaken är det stålbad som exportindustrin har genomlidit. De inhemska delarna av ekonomin har däremot klarat sig bättre. En viss återhämtning av exporten sker nästa år i takt med att den globala ekonomin förbättras. Samtidigt växlar den inhemska efterfrågan upp från en redan hygglig nivå. BNP-tillväxten stiger därmed till ca 2,5 procent nästa år, vilken sedan dämpas något 2015. Återhämtningen de kommande åren är således måttlig, framför allt beroende på att den internationella ekonomin fortfarande lider av sviterna av finans- och skuldkrisen. Förbättring i sikte för exportindustrin Exporten av varor sjönk med 1 procent förra året. Mycket tyder på att den faller även i år. Det innebär att exporten av varor minskar två år i rad för första gången på flera decennier. Huvudorsaken till den utdragna nedgången är den dämpade efterfrågan från övriga Europa. Dessutom har exporten utvecklats svagt även till USA och BRICländerna, trots den tillväxt som har skett på dessa marknader. Även om man ser på fördelningen av exporten på varugrupper handlar det om en bred nedgång. De tunga och konjunkturkänsliga sektorerna, investeringsvaror och råvaror, har båda minskat successivt under loppet av de senaste ett till två åren. Under samma period har kronan stärkts mot flera valutor, vilket ytterligare har ökat påfrestningen för exportföretagen. Sedan i somras har dock exporten av varor planat ut. Överlag har indikatorerna förbättrats men tyder än så länge endast på en försiktig återhämtning. I vår prognos bedöms tillväxten stärkas på svenska exportmarknader. Ett undantag är dock Norge där tillväxten istället dämpas. Under de senaste åren har Norge varit den största svenska exportmarknaden. Avmattningen i vårt grannland och stora utmaningar i euroområdet bidrar till att återhämtningen av exporten blir förhållandevis långsam. Det dröjer till 2015 innan exporten av varor är tillbaka på samma nivåer som före finanskrisen fördjupades 2008, dvs. en nästan 7 år lång stagnation. Exporten av tjänster, som numera står för en tredjedel av exporten, har varit mer stabil och bedöms utvecklas väl även framöver. Hushållen mot nya höjder, röda siffror i budgeten Hushållen är alltjämt den främsta motorn i ekonomin. De gynnsamma förhållandena för hushållen har om något förbättrats ytterligare i och med den oväntat starka sysselsättningsuppgången. De reala inkomsterna stiger med ca 2,5 procent per år 2013-2015, bland annat tack vare låga räntor och skattesänkningar nästa år. Hushållens sparande är högt i utgångsläget samtidigt som både börskurserna och bostadspriserna har stigit. Det är därför föga förvånande att stämningsläget har förbättrats, vilket borgar för att hushållens konsumtion ökar i god takt framöver. Sverige: Makroekonomiska nyckeltal (årlig tillväxt i procent om inget annat anges) 2011 1,7 0,8 8,2 17,1 10,4 0,5 6,1 7,1 2,9 2,9 3 481 2012 1,6 0,3 3,3 8,3 -11,2 -1,2 0,7 -0,6 0,9 1,3 3 550 2013E 1,9 1,3 -1,2 -3,4 7,0 -0,2 -1,4 -2,0 1,0 1,0 3 619 2014E 2,4 1,3 3,3 3,1 10,1 0,4 2,9 3,4 2,4 2,5 3 765 2015E 2,2 0,8 3,7 5,5 3,4 0,0 4,7 4,5 2,4 2,2 3 916 Arbetslöshet (% av arbetskraften) Sysselsättning Konsumentpriser (årsgenomsnitt KPI) Underliggande inflation (årsgenomsnitt KPIF) Timlöner (nationalräkenskaper) Bytesbalans (mdr SEK) - % av BNP Handelsbalans (% av BNP) 7,8 2,3 3,0 1,4 3,2 258 7,3 2,6 8,0 0,6 0,9 1,0 3,3 224 6,3 2,4 8,0 1,1 0,0 0,9 2,5 218 6,0 2,4 7,7 1,0 0,9 1,1 2,9 218 5,8 2,4 7,5 0,5 2,1 1,4 3,0 232 5,9 2,4 Offentligt finansiellt sparande (mdr SEK) - % av BNP Offentlig bruttoskuld, % av BNP 0,0 0,0 38,6 -20 -0,5 38,2 -52 -1,4 41,4 -67 -1,8 41,6 -44 -1,1 41,6 Privat konsumtion Offentlig konsumtion Fasta bruttoinvesteringar - industri - bostadsinvesteringar Lagerinvesteringar* Export Import BNP BNP, kalenderkorrigerad Nominell BNP (mdr SEK) 2010 (mdkr) 1 617 890 602 74 110 23 1 651 1 445 3 337 3 337 * Bidrag till BNP-utvecklingen, procentenheter * Bidrag till BNP-utvecklingen, procentenheter 4 EKONOMISKA UTSIKTER NORDEN │DECEMBER 2013 NORDEA MARKETS
 5. 5. ■ Sverige De ofinansierade finanspolitiska reformerna uppgår till ca 25 miljarder kronor för valåret 2014, där merparten är riktade till hushållen. Reformerna stimulerar ekonomin men ger underskott i budgeten motsvarande 1,8 procent av BNP. Under 2015 sker inga ofinansierade reformer och underskottet i budgeten minskar tack vare en bättre konjunktur. Flera tuffa år för exportföretagen Bättre arbetsmarknad Både under 2012 och 2013 ökar antalet sysselsatta ungefär i samma takt som BNP, vilket är ovanligt. Produktivitetstillväxten har med andra ord varit låg. Antalet sysselsatta bedöms stiga i god takt även de kommande åren trots att produktiviteten återhämtar sig något. Arbetslösheten faller dock långsamt och väntas även i slutet av prognosperioden överstiga 7 procent, vilket vi bedömer vara den strukturella nivån på arbetslösheten. Sysselsättningsgraden, som i flera avseenden är ett mer relevant mått än arbetslösheten, ligger redan på ett historiskt genomsnitt. Source: Nordea Markets and Reuters Ecowin Hög arbetslöshet trots ökad sysselsättning Svåra avvägningar för Riksbanken Inflationen präglas till stor del av avmattnigen i den globala ekonomin. Dels är löneavtalen i den hårt ansatta industrin riktmärke för övriga branscher, vilket överlag har resulterat i historiskt sett låga avtal. Dels är pristrycket generellt lågt på världsmarknaden, vilket spiller över på svensk inflation via låga importpriser. Den förhållandevis långsamma återhämtningen talar för att kostnadstrycket förblir måttligt även kommande år. Vi räknar med att den underliggande inflationen (KPIF) understiger 2-procentsmålet även 2015. Riksbanken står inför ovanligt svåra avvägningar. En god utveckling av den inhemska ekonomin och allmänt förbättrade konjunkturutsikter står mot en ihållande låg inflation. Ett uttryck för den gynnsamma utvecklingen på hemmaplan är de stigande bostadspriserna och den högre kredittillväxten, vilket är något som Riksbanken fortfarande håller ögonen på. Finansinspektionens ansvar för makrotillsynen innebär ingen radikal förändring för penningpolitiken på kort sikt men lär öka i betydelse längre fram. Sammantaget räknar vi med att reporäntan ligger på dagens nivå på 1,0 procent till andra halvåret 2014 då den höjs. Räntehöjningarna blir dock måttliga under prognosperioden. Source: Nordea Markets and Reuters Ecowin KPIF-inflationen parkerar under 2-procentsmålet Source: Nordea Markets and Reuters Ecowin Kronan tillfälligt svagare i höst Även om Riksbanken lär gå försiktigt fram sticker ändå en omläggning av penningpolitiken ut i en omvärld där räntehöjningar i många fall ter sig mycket avlägsna. Räntan och den förhållandevis starka svenska ekonomin ger därmed kronan stöd. Kronan vinner terräng mot euron men försvagas något mot dollarn enligt vår prognos. Torbjörn Isaksson torbjorn.isaksson@nordea.com +46 8 614 8859 Source: Nordea Markets and Reuters Ecowin 5 EKONOMISKA UTSIKTER NORDEN │DECEMBER 2013 NORDEA MARKETS
 6. 6. ■ Norway Downturn driven by the housing market  Norwegian economy set to weaken  Housing market and oil investment act as a drag  Rate cuts and oil money spending dampen downturn  NOK to stay relatively weak We have sharply revised down our growth forecast for Norway since the latest issue of Economic Outlook in September. There are clear signs of a turnaround in the housing market, and we see house prices declining in both 2014 and 2015. This will contribute to a sharp drop in housing construction. Meanwhile, oil investment is about to peak. Going forward, we expect oil investment to grow moderately in 2014 and decline sharply in 2015. Declining house prices, lower income growth and mounting economic uncertainty will affect consumer spending, which is already showing lower-than-expected growth rates this year. Growth in mainland GDP next year and in 2015 is now expected to be around 1¼%, roughly half the rate we projected three months ago. A weak NOK and slightly higher growth outside Norway will help mitigate the slowdown. Other supporting factors should be two rate cuts and a potential substantial increase in oil revenue spending. Consumers tighten their purse strings The weak trend in consumption in Q2 and Q3 was a disappointment. The decline in retail sales over the summer can be explained by the exceptionally nice and warm weather, but retail sales did not recover during the autumn. Lower growth in households’ purchasing power, slightly higher unemployment and mounting uncertainty about housing market trends will likely continue to dampen consumer spending growth going forward. Also housing market indicators disappointed during the autumn, with bigger-than-expected price declines, a rising number of unsold homes, strong growth in the number of homes on the market, a slower sales process and lower turnover than last year. New home sales plummeted to levels similar to those prevailing at the beginning of the financial crisis in 2008. Against this backdrop of housing market weakness we have changed our forecast for housing prices: we see prices declining 7% in 2014 and 8% in 2015. By end-2015 house prices should have dropped 15-20% from current levels. Given the sharp pick-up in house prices over the past ten years, we do not consider a drop of 15-20% outrageous. And average house prices will not fall below the levels seen at end-2010. But key factors here are the potentially large swings in household demand. The decline in new home sales suggests that the drop in housing starts will continue and, in our view, likely result in a steep decline in housing investment over the next two years. Declining oil investment Weaker consumption growth and decelerating housing construction are not the only reasons for the marked slowdown in the economy in the years ahead. Also oil investment appears to be about to peak, with relatively modest growth next year, according to Statistics Norway’s investment survey. Estimates from The Norwegian Oil and Gas Association suggest that oil investment will decline sharply in 2015. This will have an adverse effect on mainland companies through lower demand, and the reduced profitability of oil-related sectors will dampen growth in both wages and consumption. Lower growth and economic uncertainty will curb mainland business investment. However, the already low level of investment in many sectors, the improved global out- Norway: Macroeconomic indicators (% annual real changes unless otherwise noted) 2011 2.5 1.8 7.6 8.5 9.8 0.1 -1.8 -6.2 0.0 3.8 1.2 2.5 2012 3.0 1.8 8.0 3.7 19.1 -0.2 1.8 0.9 2.6 2.4 3.1 3.4 2013E 2.2 2.1 6.3 2.9 14.0 -0.1 -2.5 -5.0 0.3 2.3 1.0 1.8 2014E 1.5 2.5 0.2 -0.8 2.0 0.0 1.9 2.0 2.0 1.8 1.4 1.3 2015E 1.8 3.5 -4.0 -1.3 -10.0 0.0 1.4 0.0 3.0 0.8 1.0 1.2 Unemployment rate, % Consumer prices, % y/y Core inflation, % y/y Annual w ages, % y/y Current account (NOKbn) - % of GDP Trade balance, % of GDP 3.3 1.2 0.9 4.2 351.0 12.8 13.3 3.2 0.8 1.2 4.0 413.2 14.2 13.2 3.6 2.1 1.6 3.6 312.6 10.6 9.7 3.8 1.8 2.0 3.5 374.0 12.0 11.0 4.2 1.8 1.8 3.3 389.0 12.0 11.1 General govt budget balance (NOKbn) - % of GDP 373.6 13.6 417.9 14.3 345.0 11.7 350.0 11.2 365.0 11.3 Private consumption Government consumption Fixed investment - gross investment, mainland - gross investment, oil Stockbuilding* Exports - crude oil and natural gas - other goods Imports GDP GDP, mainland 2010 (NOKbn) 1,132 591 537 383 141 126 1,141 562 316 776 2,750 2,090 * Contribution to GDP growth (% points) 6 EKONOMISKA UTSIKTER NORDEN │DECEMBER 2013 NORDEA MARKETS
 7. 7. ■ Norway look, the weaker NOK and plans of large-scale investment in power plants suggest that mainland business investment overall may increase slightly in coming years. 20 % y/y 20 % y/y 15 15 House prices 10 Exports a bright spot A much weaker NOK and rising growth in export markets indicate that exports from the mainland economy will rise going forward. But exports of oil-related equipment and services have risen sharply over the past years, so the upside potential here is somewhat weaker. Moreover, the past years’ relatively sharp pick-up in wage costs in Norway will also dampen the uptrend in exports. Public consumption also on the increase 10 5 5 0 0 -5 -5 -10 -10 Housing investments Forecasts -15 -15 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Source: Nordea Markets and Reuters Ecowin Declining housing construction and a weak trend in both oil investment and consumer spending will lead to markedly lower growth momentum in Norway, allowing the government to fulfil a number of its pre-election pledges. A combination of tax cuts and increased infrastructure investment should mitigate the downtrend. We also expect Norges Bank to cut rates to counter the slowdown in growth. Despite the changes to economic policy, growth in Norway will slow markedly and unemployment will go up. However, some factors will contribute to limiting the increase in unemployment. We think that both lower productivity growth and lower working hours will cause employment growth to slow less than mainland economic growth. A lower labour participation rate and reduced net immigration will also curtail the labour supply and dampen the pick-up in unemployment. Weak income growth; even weaker spending growth 5.0 4.5 A modest increase in unemployment coupled with hard times for many industries points to moderate wage growth well below Norges Bank’s projection for the coming years. But with weak productivity growth and a weak NOK, core inflation will nevertheless stay around 2% next year, ie close to Norges Bank’s estimate. In 2015 the effect of the NOK weakening should fade, causing inflation to drop slightly. Rate cuts and a weaker NOK Against the backdrop of rising unemployment, lower capacity utilisation and prospects of gradually declining inflation, Norges Bank will likely cut rates twice in 2014. Markets are currently not pricing in any rate cuts and are not likely to do so until well into 2014, when we expect the NOK to weaken further. But until then we see some NOK appreciation from current levels as the NOK weakening during the autumn appears to be an overreaction compared to the development of interest rate differentials, risk appetite and oil prices. +47 2248 4449 4.5 Real disposable income 4.0 4.0 3.5 3.5 3.0 3.0 2.5 2.5 Private consumption 2.0 2.0 1.5 1.5 1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 08 09 10 11 12 13 14 0.0 15 Source: Nordea Markets and Reuters Ecowin Manufacturing industry boosted by oil investment 50 Index NOK 45 122.5 120.0 117.5 Manufacturing production, 4Q mov. avg., rhs 115.0 112.5 35 110.0 30 107.5 25 102.5 105.0 20 Investment petroleum sector, 4Q mov. avg. 15 94 100.0 97.5 95.0 96 98 00 02 04 06 08 10 12 Source: Nordea Markets and Reuters Ecowin NOK relatively weak now versus 2Y yield spread 8.4 8.3 EURNOK 8.2 % points 1.1 1.2 Spread Norwegian and EUR 2Y rate, reversed rhs 8.1 1.3 8.0 1.4 7.9 7.8 1.5 7.7 1.6 7.6 7.5 1.7 7.4 1.8 EURNOK 7.3 7.2 Feb Erik Bruce 5.0 % y/y % y/y 40 Moderate wage and price growth erik.bruce@nordea.com Housing investment down due to lower house prices 1.9 Aug 11 Nov Feb May Aug Nov 12 Feb May Aug 13 Nov Source: Nordea Markets and Reuters Ecowin Katrine Godding Boye katrine.boye@nordea.com +47 2248 7977 7 EKONOMISKA UTSIKTER NORDEN │DECEMBER 2013 NORDEA MARKETS
 8. 8. ■ Denmark Shifting gears  Optimistic households, cautious consumers Optimistic households, cautious consumers  Exports could be key  Investment appetite returning slowly  Fiscal policy giving maximum support to economy The Danish economy is shifting gears, driven by improving business cycles internationally and gradually rising domestic demand. Against this backdrop we maintain our growth forecast for the coming years, projecting growth of 0.3% in 2013, 1.3% in 2014 and 1.7% in 2015. In the next couple of years the Danish economy will thus grow at a faster rate than the potential growth rate of just under 1%. This means that unemployment will begin to edge lower and other idle capacity in the economy will be brought into use. However, with an output gap of around 2% it will still take a long time before the Danish economy is again operating at full capacity. Exports could be key Over the past year the value of Danish exports has increased to DKK 1,000bn. Accounting for around 55% of GDP, exports will therefore be a key component of the engine driving the Danish recovery. And at first glance, the odds of rising exports are good. Confidence indicators in Germany and the UK, takers of more than onefourth of total Danish goods exports, reflect a resumed uptrend in demand. In stark contrast to previously, developments in the other Nordic countries constitute the biggest uncertainties for exports. Especially the steep slowdown in the Norwegian economy may adversely affect exports. Currently, Danish goods exports to Norway total around DKK 43bn annually, making Norway the fourth-largest export market. Denmark is mainly exporting machinery and processed goods to Norway. According to current confidence indicators, Danish households are still upbeat about both their own financial situation and the economy going forward. However, the growing optimism has yet to show through in actual consumer spending, which grew by a mere 0.7% in the first three quarters of 2013. Especially the retail sector has been hard hit as retail sales over the past year alone have declined by more than 2% to a 10-year low. We expect consumer spending growth to gradually gain momentum going forward. Investment appetite returning slowly Despite record low interest rates and the opening of the temporary investment window, investment activity remains at a low level. One reason for this is probably significant underlying uncertainty about the strength of the recovery. But against this backdrop there is a good chance that business investment will rise fairly sharply once the recovery gains momentum. Gradually higher inflation During the summer the year-on-year rate of increase in consumer prices fell to a 45-year low. Accordingly, inflation dropped from 2.6% in August 2012 to a mere 0.4% in August 2013. But over the past two months inflation has started to edge higher. We see this as the beginning of a new uptrend mainly driven by base effects related to energy prices and the fading effect of the indirect tax on fat and sugar. Fiscal policy giving maximum support to economy By agreeing on the budget for 2014, a majority of Danish MPs offered a mild boost to the economy in 2014, for instance by bringing forward some of the tax cuts of Growth Plan Denmark and jacking up the job allowance Denmark: Macroeconomic indicators (% annual real changes unless otherwise noted) Private consumption Government consumption Fixed investment - government investment - residential investment - business fixed investment Stockbuilding* Exports Imports GDP Nominal GDP (DKKbn) Unemployment rate, % Gross unemployment level, '000 persons Consumer prices, % y/y Hourly earnings, % y/y Nominal house prices, one-family, % y/y Current account (DKKbn) - % of GDP General govt. budget balance (DKKbn) - % of GDP Gross public debt, % of GDP 2010 (DKKbn) 855 510 301 39 67 194 -3 888 790 1,760 2011 -0.7 -1.4 3.3 4.4 17.8 -1.7 0.4 7.0 5.9 1.1 1,792 2012 -0.1 0.4 0.8 7.7 -8.0 2.8 -0.3 0.4 0.9 -0.4 1,826 2013E 0.5 0.3 1.7 5.0 -6.2 4.0 0.2 0.6 1.7 0.3 1,847 2014E 1.2 0.6 3.4 -4.0 3.3 5.2 0.0 2.9 3.2 1.3 1,898 2015E 2.0 0.6 2.9 -3.5 3.8 4.0 0.0 3.6 3.8 1.7 1,961 6.1 160 2.8 -2.8 -2.8 107 5.9 6.2 162 2.4 1.5 -3.3 109 6.0 5.9 153 0.8 1.2 2.7 120 6.5 5.9 154 1.4 1.5 2.0 110 5.8 5.8 151 1.6 1.9 2.9 100 5.1 -34.9 -1.9 46.4 -77.5 -4.2 45.6 -20.0 -1.1 44.1 -25.0 -1.3 43.7 -35.0 -1.8 44.4 * Contribution to GDP growth (% points) 8 EKONOMISKA UTSIKTER NORDEN │DECEMBER 2013 NORDEA MARKETS
 9. 9. ■ Denmark to make it more attractive for people to work. Longer term, this will contribute to lifting the potential growth rate of the Danish economy. However, the risk is that this relatively accommodative fiscal policy line implies huge pressure on GDP growth next year. If GDP growth once again turns out to be a disappointment, there is a risk that public finances end up violating the cap on the structural budget deficit of maximum 0.5% of GDP set by the Danish Budget Act. Labour market turnaround only in H2 2014 Labour market trends throughout 2013 have been quite extraordinary. Since the beginning of the year registered unemployment (gross) has declined by 10,000 persons (full-time equivalents). The drop took place despite an average growth rate of a meagre 0.1% in the first three quarters of the year, which is below the level normally required to trigger actual progress in the labour market. The surprise decline in unemployment was prompted by a higher registered labour force exit rate caused for instance by the unemployment benefit reform. Higher growth 450 DKKbn DKKbn 450 425 425 400 400 375 375 350 350 Trend, 1992-2012 325 325 300 300 275 275 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 Source: Nordea Markets and Reuters Ecowin Value of Danish goods exports Stabilising housing market After a long, turbulent period the housing market seems to be stabilising. In the course of 2013 prices of both single-family houses and owner-occupied flats have moved higher, albeit amid low turnover and with substantial geographical differences. We think the ongoing stabilisation is coming from a strong foundation, with historically low interest rates and rising disposable incomes contributing to ensuring the long-term sustainability of the recovery. Against this backdrop we expect home prices to continue to gradually pick up in coming years, driven especially by the market for homes in and around the major cities. Slow labour market turnaround 3.000 mill.persons 2.975 '000 persons Employment 2.950 220 200 180 2.900 160 2.875 The biggest risk to the fragile housing market recovery is sudden rapid upward pressure on interest rates, especially if this is not accompanied by a pick-up in employment. However, we see only marginally higher policy rates over the forecast period as the ECB is not likely to sanction its first rate hike until sometime during H2 2015. And even though both market rates and the Danish central bank’s lending rate are expected to rise before that, it should not disturb the uptrend in the housing market. 2.925 140 2.850 120 2.825 100 2.800 80 2.775 2.750 40 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Source: Nordea Markets and Reuters Ecowin Ongoing stabilisation of the housing market 110 DKK per sqm. Helge J. Pedersen 60 Gross unemployment, rhs 2.725 DKK per sqm. 110 +45 3333 3126 Jan Størup Nielsen jan.storup.nielsen@nordea.com +45 3333 3171 100 100 90 helge.pedersen@nordea.com 90 80 70 80 Single-family houses 70 60 50 60 Owner-occupied flats 50 40 40 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Source: Nordea Markets and Reuters Ecowin 9 EKONOMISKA UTSIKTER NORDEN │DECEMBER 2013 NORDEA MARKETS
 10. 10. ■ Finland Another cold winter  Economic recovery still elusive  Exports will not recover until 2014  Employment will continue to weaken  Consumption will grow much slower than normal Economic recovery still elusive Recovery still eludes the Finnish economy. The latest statistics offer very few signs of recovery, even though the outlook has improved clearly in the rest of the world and global leading indicators point towards continued economic activity across the board. With this in mind, we have revised down our growth estimates for the Finnish economy in 2013–2015. Our new GDP growth forecasts are -1.0% for 2013 (down from -0.5%), 0.8% for 2014 (down from 1.5%) and 2.0% for 2015 (down from 2.3%). We have revised down the growth estimates of virtually all components of GDP for the entire forecast period. One sign of weak activity is that aggregate demand will subtract this year as it did last year with decreased exports and investment and stagnated private consumption. 2014 will be slightly better, as exports and private consumption will grow moderately but investment will continue to decrease. It is not until 2015 that all demand components are expected to be rising. Exports will not recover until 2014 We said in our September forecast that the recovery of the Finnish economy rests on a pick-up in exports, as the outlook for domestic demand will inevitably remain subdued with employment falling. This is still true. However, as opposed to earlier expectations, the pick-up in exports now does not seem likely before 2014, either. Global trade has still not reached the pace that the confidence indicators have for long anticipated. Consequently, trade flows have not increased as expected. This is also reflected in the imports of Finland's most important trading partners: their imports have either increased very moderately (for example, the UK, the US and Russia) or even decreased further (Sweden and Germany). In order for the Finnish exports to grow, the imports of the trading partners must also grow. From this point of view, the significant slowdown of Russian growth is a bad thing. In the short term, another obvious obstacle is the notable share of investment goods within exports. Employment will continue to weaken beyond the summer of 2014 During the four latest quarters with published data, total production has contracted in Finland around 2% from the year earlier. It is not surprising that employment has weakened, but it is surprising how little unemployment has risen. There seems to exist a worrying trend in which a certain portion of the unemployed drops entirely out of the labour market. This is bad news for efforts to narrow the sustainability gap in public finances. The unemployment rate of somewhat above 8% paints too pretty a picture. The labour market will continue to weaken because economic growth will remain subdued. We estimate employment to decrease well into 2014. The simultaneous decrease in the labour force will restrict the rise in the unemployment rate and keep the rate at 8.4% on average. Consumption will grow much slower than normal In the next few years, private consumption will grow much slower than normal with various factors hindering Finland: Macroeconomic indicators (% annual real changes unless otherwise noted) 2011 2.6 0.5 5.7 1.4 2.7 6.2 2.7 188.7 2012 0.2 0.6 -1.0 -1.3 -0.2 -1.0 -0.8 192.5 2013E 0.0 0.5 -2.4 -0.6 -1.8 -1.9 -1.0 195.0 2014E 0.5 0.4 -0.2 0.2 3.0 2.4 0.8 199.3 2015E 1.5 0.4 4.1 0.1 5.4 4.9 2.0 206.7 Unemployment rate, % Industrial production (output), % y/y Consumer prices, % y/y Hourly w ages, % y/y Current account (EURbn) - % of GDP Trade balance (EURbn) - % of GDP 7.8 3.8 3.4 2.7 -2.7 -1.5 -1.3 -0.7 7.7 -2.1 2.8 3.2 -3.6 -1.8 0.1 0.1 8.1 -4.0 1.5 2.0 -3.9 -2.0 1.0 0.5 8.4 1.5 1.5 1.6 -4.0 -2.0 0.9 0.5 8.1 3.0 1.6 1.5 -3.9 -1.9 1.2 0.6 General govt budget balance (EURbn) - % of GDP Gross public debt (EURbn) - % of GDP -1.3 -0.7 92.8 49.2 -3.4 -1.8 103.1 53.6 -4.5 -2.3 111.5 57.2 -4.7 -2.3 120.2 60.3 -4.3 -2.1 128.3 62.1 Private consumption Government consumption Fixed investment Stockbuilding* Exports Imports GDP Nominal GDP (EURbn) 2010 (EURbn) 99 44 34 -1 72 70 178.7 * Contribution to GDP growth (% points) 10 EKONOMISKA UTSIKTER NORDEN │DECEMBER 2013 NORDEA MARKETS
 11. 11. ■ Finland the household purchasing power. Employment will decrease more than estimated, income level and pensions will rise clearly less than in the past few years and taxes will be higher, as more than 100 municipalities will raise their tax rate and commodity taxes will be raised selectively. Weaker labour market and minute improvement in the purchasing power will keep households cautious and force them to carefully consider major purchases despite the fact that interest rates are expected to remain exceptionally low for a long while. Imports of major trading partners not expanding 50.0 40.0 % y/y 50.0 40.0 30.0 30.0 20.0 20.0 10.0 10.0 0.0 0.0 -10.0 -10.0 -20.0 -20.0 Germany United Kingdom Russia Sweden United States -30.0 -40.0 Household cautiousness is reflected in the reduced willingness to take out loans, decreased demand of durable goods and drop in the number of housing sales. In January-September, the volume of new housing loans taken out by households decreased 20% from the year earlier. At the same time, housing sales decreased a little less than 15%. % y/y -50.0 05 06 07 -30.0 -40.0 Note: 3M mov. avg. 08 09 10 11 12 -50.0 13 Source: Nordea Markets and Reuters Ecowin Finnish manufacturing heading up from the bottom Weak short-term outlook in investment Construction companies do not want to build apartments for later demand, so the cooling down in the housing market has made them wary. New home building permits decreased 30% in January-September compared to one year ago and were in September close to the bottom reached in 2009 after the financial crisis. The low number of permits and initiated projects suggests that new construction will continue to decrease in the first half of 2014 at least. The shortage in the supply of new residences will compensate for weak demand and stabilise housing prices. Reconstruction will, however, moderate the decline in construction. Moreover, the outlook for traditional machinery and equipment investment as well as non-residential construction is subdued. The capacity utilisation rate of the manufacturing industry is lower than usual, and new orders still do not show any signs of pick-up. The industrial sector suffers directly from the difficulties in exports, as the value of goods exports corresponds to about half of its turnover. In addition, it suffers indirectly from the weakness of private consumption through orders from the domestic retail sector. Due to the challenging demand situation, there is no significant need to increase capacity in manufacturing and retail. Employment to deteriorate past summer 2014 Less upside pressure on consumer prices Consumer price inflation to slow down The economic recession, unused production capacity, weaker employment, lower producer prices and stabilised wholesale and housing prices will restrict the rise in consumer prices to 1.5% this year. Due to the weak economic outlook, the upward pressure on prices will remain limited in the forecast period, so we have revised down our price forecasts. We estimate consumer prices to rise 1.5% in 2014 and 1.6% in 2015. Pasi Sorjonen pasi.sorjonen@nordea.com +358 9 165 59942 11 EKONOMISKA UTSIKTER NORDEN │DECEMBER 2013 NORDEA MARKETS
 12. 12. ■ Key figures Growth, % Inflation, % 2011 4,0 2012 3,3 2013E 3,0 2014E 3,7 2015E 3,9 USA Euro area China Japan 1,8 1,5 9,3 -0,6 2,8 -0,5 7,8 2,0 1,7 -0,4 7,7 1,8 3,0 1,0 7,4 1,4 3,2 1,5 7,0 1,0 Denmark Norw ay Sw eden 1,1 2,5 2,9 -0,4 3,4 0,9 0,3 1,8 1,0 1,3 1,3 2,4 UK 1,1 0,2 1,4 Germany France Italy Spain Finland Estonia 3,4 2,0 0,5 0,1 2,7 9,6 0,9 0,0 -2,4 -1,6 -0,8 3,9 Poland Russia Latvia Lithuania India Brazil 4,5 4,4 5,5 5,9 7,5 2,8 Rest of World 4,5 World1) 2011 5,0 2012 3,9 2013E 3,6 2014E 3,7 2015E 3,9 USA Euro area China Japan 3,1 2,7 5,4 -0,3 2,1 2,5 2,6 0,0 1,5 1,4 2,7 0,4 1,8 1,0 3,5 2,3 2,3 1,5 4,0 1,7 1,7 1,2 2,4 Denmark Norw ay Sw eden 2,8 1,2 3,0 2,4 0,8 0,9 0,8 2,1 0,0 1,4 1,8 0,9 1,6 1,8 2,1 2,5 2,0 UK 4,5 2,8 2,5 2,0 2,3 0,5 0,2 -1,9 -1,3 -1,0 1,0 1,6 0,8 0,4 0,9 0,8 3,1 2,0 1,5 1,0 1,5 2,0 3,8 Germany France Italy Spain Finland Estonia 2,5 2,3 2,9 3,1 3,4 5,0 2,1 2,2 3,3 2,4 2,8 3,9 1,6 1,0 1,3 1,5 1,5 2,9 1,6 1,0 1,3 0,7 1,5 2,3 1,8 1,3 1,4 1,0 1,6 3,1 1,9 3,5 5,6 3,6 5,1 0,9 1,4 1,9 3,9 4,0 5,0 2,4 3,2 2,0 4,4 3,8 6,0 2,2 4,0 2,2 3,2 4,0 6,5 2,5 Poland Russia Latvia Lithuania India Brazil 4,3 8,5 4,4 3,4 9,5 6,6 3,7 5,1 2,3 2,8 7,5 5,2 1,0 6,3 0,7 1,7 6,0 6,2 2,1 5,9 3,0 2,5 6,5 5,8 2,5 5,8 2,3 2,8 7,0 5,6 3,7 3,1 3,9 4,2 Rest of World 6,8 6,3 6,3 5,9 5,5 World1) 1) Weight ed average of 184 count ries. Weight s f or all countries and dat a f or Rest of World are f rom the most recent World Economic Outlook, by the IM F. The weights are calculat ed from PPPadjust ed GDP-levels Public finances, % of GDP Current account, % of GDP USA Euro area China Japan 2011 -8,4 -4,1 -1,1 -10,0 2012 -6,8 -3,7 -1,6 -10,2 2013E -3,9 -3,1 -1,9 -10,0 2014E -3,1 -2,5 -2,0 -9,5 2015E -2,4 -2,4 -2,1 -9,0 USA Euro area China Japan 2011 -2,9 0,3 2,8 2,0 2012 -2,7 1,8 2,6 1,0 2013E -3,0 2,3 2,2 1,5 2014E -3,0 2,8 1,5 1,0 2015E -3,0 3,0 1,0 0,5 Denmark Norw ay Sw eden -2,0 13,6 0,0 -4,2 14,3 -0,5 -1,1 11,7 -1,4 -1,3 11,2 -1,8 -1,8 11,3 -1,1 Denmark Norw ay Sw eden 5,9 12,8 7,3 6,0 14,2 6,3 6,5 10,6 6,0 5,8 12,0 5,8 5,1 12,0 5,9 UK -7,8 -6,3 -6,3 -5,5 -3,0 UK -1,5 -3,8 -4,1 -4,0 -3,5 Germany France Italy Spain Finland Estonia -0,8 -5,3 -3,7 -9,6 -0,7 1,2 0,1 -4,8 -2,9 -10,6 -1,8 -0,2 0,0 -4,2 -2,8 -6,8 -2,3 -0,4 0,1 -3,8 -2,5 -5,5 -2,3 -0,5 0,2 -3,7 -2,3 -4,1 -2,1 -0,1 Germany France Italy Spain Finland Estonia 6,3 -2,5 -3,1 -4,0 -1,5 1,8 7,0 -2,1 -0,5 -1,2 -1,8 -1,8 7,0 -1,8 1,0 1,4 -2,0 -0,9 6,6 -1,5 1,2 2,6 -2,0 -1,2 6,3 -1,5 1,1 3,1 -1,9 -1,3 Poland Russia Latvia Lithuania India Brazil -5,0 7,0 -3,5 -5,5 -6,7 -2,6 -3,9 0,0 -1,5 -3,0 -5,5 -2,1 -4,4 -0,7 -1,0 -2,8 -5,3 -3,3 -4,5 -0,8 -0,5 -2,4 -5,5 -3,6 -3,0 -1,0 0,0 -2,0 -5,0 -3,0 Poland Russia Latvia Lithuania India Brazil -5,0 5,4 -2,2 -3,7 -3,4 -2,1 -3,7 3,5 -1,7 -0,5 -5,1 -2,6 -2,0 3,3 -1,5 -0,5 -5,5 -3,5 -1,7 3,1 -2,2 -1,5 -5,3 -3,2 -1,8 3,0 -2,7 -2,0 -4,5 -2,7 12 EKONOMISKA UTSIKTER NORDEN │DECEMBER 2013 NORDEA MARKETS
 13. 13. ■ Key figures Monetary policy rates US Japan Euro area Denmark Sw eden Norw ay UK Sw itzerland Poland Russia China India Brazil 3.12.13 0,25 0,10 0,25 0,20 1,00 1,50 0,50 0,00 2,50 5,50 6,00 7,75 10,00 Monetary policy rate spreads vs Euro area 3M 0,25 0,10 0,25 0,20 1,00 1,50 0,50 0,00 2,50 5,25 6,00 8,00 10,25 30.6.14 0,25 0,10 0,25 0,20 1,00 1,25 0,50 0,00 2,50 5,25 6,00 8,00 10,25 31.12.14 0,25 0,10 0,25 0,40 1,50 1,00 0,50 0,00 3,00 5,00 6,50 7,50 10,25 31.12.15 1,25 0,10 0,75 1,00 2,00 1,00 1,25 0,75 3,50 4,75 6,50 7,00 10,25 US Japan1 Euro area Denmark Sw eden Norw ay UK Sw itzerland Poland Russia China India Brazil 3.12.13 0,00 -0,15 -0,05 0,75 1,25 0,25 -0,25 2,25 5,25 5,75 7,50 9,75 3M 0,00 -0,15 -0,05 0,75 1,25 0,25 -0,25 2,25 5,00 5,75 7,75 10,00 For Russia, the forecast is made for the Key Rate, as opposed to the Refi Rate in earlier publications 31.12.14 0,00 -0,15 0,15 1,25 0,75 0,25 -0,25 2,75 4,75 6,25 7,25 10,00 31.12.15 0,50 -1,15 0,25 1,25 0,25 0,50 0,00 2,75 4,00 5,75 6,25 9,50 30.6.14 0,15 0,15 1,05 1,18 0,30 2,60 6,35 0,10 0,30 31.12.14 0,35 0,25 1,40 1,00 0,40 3,05 6,25 0,15 0,15 31.12.15 0,85 0,25 1,55 0,45 0,65 3,00 5,75 0,25 0,25 1) Against the US 3-month rates 30.6.14 0,00 -0,15 -0,05 0,75 1,00 0,25 -0,25 2,25 5,00 5,75 7,75 10,00 3-month spreads vs Euro area US Euro area Denmark Sw eden Norw ay UK Poland Russia Latvia Lithuania 3.12.13 0,24 0,24 0,24 1,08 1,66 0,52 2,65 6,95 0,25 0,40 3M 0,30 0,20 0,30 1,25 1,70 0,50 2,75 6,75 0,20 0,50 30.6.14 0,35 0,20 0,35 1,25 1,38 0,50 2,80 6,55 0,30 0,50 31.12.14 0,55 0,20 0,45 1,60 1,20 0,60 3,25 6,45 0,35 0,35 31.12.15 1,60 0,75 1,00 2,30 1,20 1,40 3,75 6,50 1,00 1,00 10-year government benchmark yields 3.12.13 0,00 0,01 0,84 1,42 0,29 2,41 6,71 0,01 0,16 3M 0,10 0,10 1,05 1,50 0,30 2,55 6,55 0,00 0,30 10-year yield spreads vs Euro area 3.12.13 2,80 1,74 3M 2,75 1,75 30.6.14 2,90 2,10 31.12.14 3,25 2,40 31.12.15 3,90 2,75 Denmark Sw eden Norw ay 1,78 2,31 2,80 1,85 2,40 2,86 2,20 2,85 3,13 2,50 3,15 3,37 2,85 3,50 3,40 UK 2,85 2,80 3,00 3,25 Poland 4,55 4,50 4,80 EUR/SEK USD/SEK JPY/SEK1 DKK/SEK NOK/SEK GBP/SEK CHF/SEK PLN/SEK 3.12.13 8,869 6,542 6,343 1,189 1,070 10,72 7,207 2,112 3M 8,600 6,466 6,666 1,154 1,062 10,21 6,880 2,072 RUB/SEK 0,197 LVL/SEK LTL/SEK CNY/SEK 1) Per 100 units 12,61 2,569 1,074 US Euro area US Euro area Denmark Sw eden Norw ay UK Poland Russia Latvia Lithuania 3.12.13 1,06 - 3M 1,00 - 30.6.14 0,80 - 31.12.14 0,85 - 31.12.15 1,15 - Denmark Sw eden Norw ay 0,04 0,57 1,06 0,10 0,65 1,11 0,10 0,75 1,03 0,10 0,75 0,97 0,10 0,75 0,65 3,75 UK 1,11 1,05 0,90 0,85 1,00 5,00 5,20 Poland 2,81 2,75 2,70 2,60 2,45 30.6.14 8,450 6,500 6,190 1,133 1,012 10,18 6,760 2,086 31.12.14 8,350 6,680 6,073 1,120 1,012 10,31 6,423 2,088 31.12.15 8,350 6,958 6,326 1,120 1,018 10,71 6,185 2,114 0,195 0,197 0,205 0,214 12,24 2,491 1,060 12,03 2,447 1,083 11,88 2,418 1,123 11,88 2,418 1,189 30.6.14 1,30 137 0,83 1,25 8,45 8,35 4,05 105,0 1,57 0,96 6,50 6,42 3,12 6,00 60,0 2,30 31.12.14 1,25 138 0,81 1,30 8,35 8,25 4,00 110,0 1,54 1,04 6,68 6,60 3,20 5,95 58,0 2,35 31.12.15 1,20 132 0,78 1,35 8,35 8,20 3,95 110,0 1,54 1,13 6,96 6,83 3,29 5,85 53,0 2,40 Exchange rates vs SEK US Euro area Exchange rates vs EUR and USD 13 EKONOMISKA UTSIKTER NORDEN │DECEMBER 2013 EUR/USD EUR/JPY 1) EUR/GBP EUR/CHF EUR/SEK EUR/NOK EUR/PLN USD/JPY GBP/USD USD/CHF USD/SEK USD/NOK USD/PLN USD/CNY USD/INR USD/BRL 3.12.13 1,36 140 0,83 1,23 8,87 8,29 4,20 103,1 1,64 0,91 6,54 6,11 3,10 6,09 62,4 2,36 3M 1,33 129 0,84 1,25 8,60 8,10 4,15 97,0 1,58 0,94 6,47 6,09 3,12 6,10 60,0 2,25 NORDEA MARKETS
 14. 14. Economic Research Nordea Denmark: Sweden: Helge J. Pedersen, Global Chief Economist Annika Winsth, Chief Economist Sweden helge.pedersen@nordea.com, +45 3333 3126 annika.winsth@nordea.com, +46 8 614 8608 Johnny Bo Jakobsen, Chief Analyst Torbjörn Isaksson, Chief Analyst johnny.jakobsen@nordea.com, +45 3333 6178 torbjorn.isaksson@nordea.com, +46 8 614 8859 Anders Svendsen, Chief Analyst Andreas Wallström, Senior Analyst anders.svendsen@nordea.com, +45 3333 3951 andreas.wallstrom@nordea.com, +46 8 534 910 88 Holger Sandte, Chief Analyst Bengt Roström, Senior Analyst holger.sandte@nordea.com, +45 3333 1191 bengt.rostrom@nordea.com, +46 8 614 8378 Jan Størup Nielsen, Senior Analyst Lena Sellgren, Senior Analyst jan.storup.nielsen@nordea.com, +45 3333 3171 lena.sellgren@nordea.com, +46 8 614 88 62 Amy Yuan Zhuang, Senior Analyst Rickard Bredeby, Assistant Analyst amy.yuan.zhuang@nordea.com, +45 3333 5607 rickard.bredeby@nordea.com, +46 8 614 80 03 Aurelija Augulyte, Senior Analyst Sofie Andersson, Assistant Analyst aurelija.augulyte@nordea.com, +45 3333 6437 sofie.b.andersson@nordea.com, +46 8 614 80 03 Deanie Haugaard Jensen, Assistant Analyst Vera Batyalova, Assistant Analyst deanie.haugaard@nordea.com, +45 3333 3260 vera.batyalova@nordea.com, +46 8 614 80 03 Henrik Lorin Rasmussen, Assistant Analyst henrik.l.rasmussen@nordea.com, +45 3333 4007 Daniel Freyr Gustafsson, Assistant Analyst daniel.freyr.gustafsson@nordea.com, +45 3333 5115 Estonia: Tönu Palm, Chief Economist Estonia tonu.palm@nordea.com, +372 628 3345 Finland: Aki Kangasharju, Chief Economist Finland aki.kangasharju@nordea.com, +358 9 165 59952 Pasi Sorjonen, Chief Analyst pasi.sorjonen@nordea.com, +358 9 1655 9942 Latvia: Andris Strazds, Chief Economist Latvia andris.strazds@nordea.com, +371 67 096 096 Lithuania: Zygimantas Mauricas, Chief Economist Lithuania Norway: Steinar Juel, Chief Economist Norway steinar.juel@nordea.com, +47 2248 6130 Erik Bruce, Chief Analyst erik.bruce@nordea.com, +47 2248 4449 Thina M. Saltvedt, Chief Analyst zygimantas.mauricas@nordea.com, +370 5 2657 198 Russia: Dmitry A. Savchenko, Chief Economist Russia dmitry.savchenko@nordea.ru, +7 495 777 34 77 4194 Dmitry S. Fedenkov, Head of Research Russia dmitry.fedenkov@nordea.ru, +7 495 777 34 77 3368 thina.margrethe.saltvedt@nordea.com, +47 2248 7993 Katrine Godding Boye, Senior Analyst katrine.godding.boye@nordea.com, +47 2248 7977 Bjørnar Tonhaugen, Senior Analyst Poland: Piotr Bujak, Chief Economist Poland piotr.bujak@nordea.com, +48 22 521 36 51 bjornar.tonhaugen@nordea.com, +47 2248 7959 14 EKONOMISKA UTSIKTER NORDEN │DECEMBER 2013 NORDEA MARKETS
 15. 15. Nordea Markets is the name of the Markets departments of Nordea Bank Norge ASA, Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Finland Plc and Nordea Bank Danmark A/S. The information provided herein is intended for background information only and for the sole use of the intended recipient. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Markets as of the date of this document and are subject to change without notice. This notice is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient. The information provided herein is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information contained herein has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results. Nordea Markets is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction. This document may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Markets. Nordea, Markets Division Nordea Bank Norge ASA 17 Middelthuns gt. PO Box 1166 Sentrum N-0107 Oslo +47 2248 5000 Nordea AB (publ) 10 Hamngatan SE-105 71 Stockholm +46 8 614 7000 15 EKONOMISKA UTSIKTER NORDEN │DECEMBER 2013 Nordea Bank Finland Plc Aleksis Kiven katu 9, Helsinki FIN-00020 Nordea +358 9 1651 Nordea Bank Danmark A/S 3 Strandgade PO Box 850 DK-0900 Copenhagen C +45 3333 3333 NORDEA MARKETS

×