Upsr mat bs_jpns_1_1[1]

nora fizah
nora fizah-- em SK SULAIMAN BENTONG

4 upsr

Nama:
Kelas :
SULIT
015/1
Matematik (SK)
1 Jam
Set 1
JABATAN PENDIDIKAN
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
PROGRAM CANANG
SEKOLAH-SEKOLAH RENDAK NDSK
2001
MATEMATIK (SK)
Satu Jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1.
Dalam kertas soalan ini ada 40 soalan. Jawab semua soalan.
2.
Jawab dengan menghitamkan ruangan pada kertas jawapan.
3.
Cara menjawab adalah seperti di bawah ini.
Contoh Soalan:
40 + 20 =
A 2
B 20
C 60
D 800
Jawapan yang betul bagi contoh soalan ialah 60 dan hurufnya ialah C. Lihat
contoh pada kertas jawapan yang diberi. Ruangan bagi huruf C telah
dihitamkan.
4.
Bagi satu soalan hitamkan satu ruangan sahaja.
5.
Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.
Kemudian hitamkan jawapan yang baru.
6.
Kamu boleh membuat kerja mengira di ruang kosong di dalam kertas soalan.
015/1 © 2001 Hak Cipta Terpelihara, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan D.K
Set - 1 Portal Pendidikan Utusan – Kami Ada Cara
015/1 © 2001 Hak Cipta Terpelihara, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan D.K Muka
surat2dari11
Set - 1
Portal Pendidikan Utusan – Kami Ada Cara
Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C, D. Antaranya
ada
satu sahaja jawapan yang betul. Pilih jawapan yang betul itu, Kemudian, pada
kertas
jawapan kamu, hitamkan ruangan yang mempunyai huruf yang sama dengan pilihan
jawapan yang telah kamu pilih itu.
1
A 364 485
B 365 585
C 376 595
D 376 605
2
5.873 juta dibundarkan kepada puluh ribu yang terdekat ialah
A 5 800 000
B 5 870 000
C 5 873 000
D 6 000 000
3
19 902 ¸ 16 =
A 1 043 baki 14
B 1 125 baki 4
C 1 243 baki 14
D 1 523 baki 4
4
108 – 48 ¸ 6 =
A 10
B 60
C 100
D 114
5
Satu nombor apabila dicerakinkan menghasilkan nombor-nombor di atas.
Apakah nombor tersebut?
A 2 004 059
B 2 040 059
C 2 400 590
D 2 459 000
6
Antara hasil darab yang berikut, yang manakah melebihi 400 000?
A 3 708 x 55
B 2 058 x 86
C 5 262 x 39
D 6 638 x 64
7
Berapakah perlu ditambah kepada hasil tambah bagi nombor 42 456 dan 12
935 supaya jumlahnya ialah 100 000?
A 33 391
B 44 609
C 57 544
D 87 065
015/1 © 2001 Hak Cipta Terpelihara, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan D.K
Muka surat3dari11
Upsr mat bs_jpns_1_1[1]
Set - 1 Portal Pendidikan Utusan – Kami Ada Cara
8
Antara hasil tambah yang berikut, yang manakah bersamaan dengan
2
1
?
A 11
+
3 4
B 51
+
3 9
C 31
+
4 8
D 1
+
3
5 10
9
6 1
-
94 =
100 10
A 0.09
B 1.11
C 1.20
D 1.92
10 RM 412.10 – RM 132.75 + RM 86 =
A RM 365.35
B RM 366.45
C RM 466.45
D RM 630.85
11 8 – 0.236 + 7.4 =
A 15.164
B 15.636
C 15.687
D 15.823
12
Rajah 1
Pecahan kawasan berlorek daripada seluruh Rajah 1 ialah
A 2
3
B 1
4
C 2
5
D 3
5
015/1 © 2001 Hak Cipta Terpelihara, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan D.K Muka
surat4dari11
Set - 1
Portal Pendidikan Utusan – Kami Ada Cara
13
Rajah 2
Antara bentuk-bentuk segitiga di atas, segitiga yang manakah ialah sebuah
segitiga bersudut tegak dan segitiga sama kaki?
A W
B X
C Y
D Z
14
Antara berikut, yang manakah paling kurang isipadunya?
A 0.07 l
B 0.7 l
C 75 ml
D 700 ml
15
3.6 km + 3.78 km – 925 m =
A 636.5 m
B 645.5 m
C 646.5 m
D 6455 m
16
Bungkusan Berat
P 3 kg 5 g
Q 3 kg 50 g
R 3005 g
S 3.005 kg
Jadual 1
Jadual 1 menunjukkan berat bagi empat jenis bungkusan. Bungkusan yang
sama berat ialah
A P dan Q
B R dan S
C P, R dan S
D P, Q dan R
17 1
4
jam – 30 minit =
4
A 4 jam 45 minit
B 3 jam 55 minit
C 3 jam 50 minit
D 3 jam 45 minit
015/1 © 2001 Hak Cipta Terpelihara, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan D.K
Muka surat5dari11
Set - 1
Portal Pendidikan Utusan – Kami Ada Cara
· Satu bucu
· Satu permukaan satah
· Satu permukaan melengkung
Jadual 2
Jadual 2 menunjukkan ciri-ciri sebuah pepejal. Bilangan sisi bagi pepejal
tersebut ialah
A 1
B 3
C 5
D 8
19
Antara yang berikut, yang manakah benar?
A 1
dekad = 5 tahun
2
B 100 tahun = 1 dekad
C 1
dekad = 10 tahun
10
D
60 tahun = 6 abad
20
5
x 6 km =
8
A 9600 m
B 3750 m
C 9.6 m
D 3.75 m
21
Aminah : Berapakah harga sekilogramikan ini, Encik Lee?
Lee : RM 6.50, Puan Aminah
1
Aminah : Saya hendak beli 2 kg.
2
Rajah 3
Dalam dialog di atas, berapakah wang yang perlu dipulangkan oleh Encik Lee,
jika Puan Aminah membayar dengan dua helai wang RM 10?
A RM 16.25
B RM 10.25
C RM 3.75
D RM 3.50
22
Pasangan pecahan berikut adalah setara kecuali
A 2 14
=
3 21
B 4 36
=
5 45
C 39
=
4 12
D 5 25
=
8
48
015/1 © 2001 Hak Cipta Terpelihara, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan D.K
Muka surat6dari11
Set - 1
Portal Pendidikan Utusan – Kami Ada Cara
23
Apakah nilai bagi X?
A 45
B 54
C 69
D 96
KENALI MALAYSIA
Rajah 4
Rajah 4 menunjukkan satu rangkai kata. Pecahan bagi jumlah huruf –A– daripada
jumlah huruf dalam rangkai kata itu ialah
A 2
7
B 1
6
C 3
8
D 4
13
25
360 biji rambutan dibahagi antara Chong dan Ali. Chong mendapat 40 biji lebih
daripada Ali. Berapa biji rambutan yang Chong dapat?
A 200
B 220
C 320
D 400
26
Rajah 5
Rajah 5 menunjukkan satu garis nombor. Nombor pada Y ialah
A 6.8
B 6.0
C 5.2
D 1.6
27
52.03 – 6.8 =
¸ 10
A 4.523
B 45.23
C 452.3
D 4523
015/1 © 2001 Hak Cipta Terpelihara, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan D.K
Muka surat7dari11
Upsr mat bs_jpns_1_1[1]
Set - 1
Portal Pendidikan Utusan – Kami Ada Cara
28 Yusof membeli 60 biji duku. Dia makan 12 biji duku itu. Baki duku itu
dibahagikan sama banyak antara dia dan 3 orang adiknya. Langkah untuk
mengira bilangan duku yang diterima oleh setiap adik Yusof ialah
A 60 -12
3
B 60 + 12
3
C 60 -12
4
D 60 + 12
4
29
5
daripada jumlah murid dalam sebuah sekolah ialah murid lelaki. Jika ada 400
8
orang murid lelaki, berapa orangkah murid perempuan dalam sekolah itu?
A 150
B 240
C 250
D 640
30
Rajah 6
Rajah 6 menunjukkan satu garis nombor. Antara kawasan P, Q, R dan S di
manakah terletaknya 0.788 x 10?
A P
B Q
C R
D S
31
Borhan menggunakan sebatang kayu yang panjangnya 0.64 m untuk mengukur
panjang sebuah bilik stor. Dia mendapati panjang bilik itu adalah enam kali
panjang kayu tersebut. Berapakah panjang sebenar bilik stor itu?
A 38.4 cm
B 3.84 cm
C 3 m 84 cm
D 38 m 4 cm
015/1 © 2001 Hak Cipta Terpelihara, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan D.K
Muka surat8dari11
Set - 1
Portal Pendidikan Utusan – Kami Ada Cara
Rajah 7
Rajah 7 menunjukkan kedudukan tiga buah kampung pada sebatang jalan raya.
Jarak antara P dan Q adalah 450 m lebih daripada jarak antara Q dan R.
Berapakah jarak QR?
A 3.52 km
B 3.55 km
C 4.52 km
D 7.55 km
33
Berat Fatimah ialah 48 kg, manakala berat Ramlah adalah 900 g kurang
daripada Fatimah. Berapakah jumlah berat mereka?
A 47.1 kg
B 48.8 kg
C 95.1 kg
D 96.8 kg
34
Rajah 8
Rajah 8 menunjukkan tempoh masa perjalanan Ramasamy dari bandar P ke
bandar R melalui bandar Q. Ramasamy bertolak dari bandar P pada pukul 9.30
pagi. Pukul berapakah dia sampai di bandar R?
A 4.45 petang
B 4.15 petang
C 2.45 petang
D 1.45 petang
Rajah 9
Rajah 9 menunjukkan harga bagi 12 tin susu. Puan Zaiton hendak membeli 9
tin susu itu. Berapakah jumlah wang yang perlu dibayar oleh Puan Zaiton?
A RM 17.50
B RM 16.75
C RM 15.75
015/1 © 2001 Hak Cipta Terpelihara, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan D.K
Muka surat9dari11
Set - 1
Portal Pendidikan Utusan – Kami Ada Cara
D
RM 13.25
Rajah 10
Rajah 10 menunjukkan isipadu air dalam dua buah tangki. Berapakah isipadu
air dari tangki Q perlu dituang ke dalam tangki P supaya kedua-duanya
mengandungi isipadu air yang sama?
A 18 l
B 36 l
C 64 l
D 74 l
37
Sebuah kebun yang berbentuk segiempat dengan ukuran 78 m, 84 m, 90 m dan
86 m dipagari dengan dawai. Jika harga dawai yang digunakan ialah RM 7
semeter, kira kos untuk memagari kebun itu.
A RM 2 016
B RM 2 116
C RM 2 166
D RM 2 366
38
Rajah 11
Berdasarkan rajah 11 di atas, 3 biji karipap berharga RM 1. Jika Zuraidah
membeli 10 biji karipap, berapakah yang perlu dibayarnya?
A RM 5.20
B RM 4.00
C RM 3.40
D RM 2.80
Kuantiti Barang Harga Seunit Harga
10 kg Beras RM 1.70
1 kg Kentang RM 1.80
2 kg Bawang RM 2.40
Jumlah
Jadual 3
Jadual 3 menunjukkan bil yang tidak lengkap bagi tiga jenis barang yang dibeli
oleh Puan Yap. Dia membayar dengan sehelai wang kertas RM 50. Berapakah
wang bakinya?
A RM 26.40
B RM 27.60
C RM 33.60
015/1 © 2001 Hak Cipta Terpelihara, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan D.K
Muka surat10dari11
Set - 1 Portal Pendidikan Utusan – Kami Ada Cara
D RM 44.10
Rajah 12
Dalam rajah 12 perimeter segiempat tepat PQRS adalah tiga kali ganda
perimeter segitiga sama sisi XYZ. Berapakah panjang SR?
A 8 cm
B 14 cm
C 28 cm
D 36 cm
KERTAS SOALAN TAMAT
015/1 © 2001 Hak Cipta Terpelihara, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan D.K Muka
surat11dari11
Upsr mat bs_jpns_1_1[1]

Recomendados

234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1 por
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1Wahidah Abd Rahman
693 visualizações7 slides
Soalan mt k1 por
Soalan mt k1Soalan mt k1
Soalan mt k1Syahmi Zakaria
308 visualizações16 slides
015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1 por
015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1
015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1Syahmi Zakaria
133 visualizações15 slides
UPSR 2017 - Matematik - Perak por
UPSR 2017 - Matematik - PerakUPSR 2017 - Matematik - Perak
UPSR 2017 - Matematik - PerakIMSHA LEARNING
631 visualizações31 slides
Modul 1 por
Modul 1Modul 1
Modul 1Nurul Khairiah
15 visualizações14 slides
UPSR 2017 Matematik - Johor por
UPSR 2017 Matematik - Johor UPSR 2017 Matematik - Johor
UPSR 2017 Matematik - Johor IMSHA LEARNING
2.4K visualizações70 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

UPSR 2017 - Matematik - BBM por
UPSR 2017 - Matematik - BBMUPSR 2017 - Matematik - BBM
UPSR 2017 - Matematik - BBMIMSHA LEARNING
324 visualizações25 slides
Matematik 1-terengganu por
Matematik 1-terengganuMatematik 1-terengganu
Matematik 1-terengganuBala Ponnusamy
307 visualizações19 slides
Kertas ramalan upsr 1 por
Kertas ramalan upsr 1Kertas ramalan upsr 1
Kertas ramalan upsr 1Syahmi Zakaria
2.8K visualizações80 slides
Kertas 1 matematik UPSR por
Kertas 1 matematik  UPSRKertas 1 matematik  UPSR
Kertas 1 matematik UPSRdoroni balantis
227 visualizações8 slides
Soalan Percubaan UPSR Matematik por
Soalan Percubaan UPSR MatematikSoalan Percubaan UPSR Matematik
Soalan Percubaan UPSR Matematikmarshiza
14.1K visualizações17 slides
001 latihtubi math upsr - kertas i por
001  latihtubi math upsr - kertas i001  latihtubi math upsr - kertas i
001 latihtubi math upsr - kertas ipinat1310
391 visualizações19 slides

Mais procurados(19)

UPSR 2017 - Matematik - BBM por IMSHA LEARNING
UPSR 2017 - Matematik - BBMUPSR 2017 - Matematik - BBM
UPSR 2017 - Matematik - BBM
IMSHA LEARNING324 visualizações
Matematik 1-terengganu por Bala Ponnusamy
Matematik 1-terengganuMatematik 1-terengganu
Matematik 1-terengganu
Bala Ponnusamy307 visualizações
Kertas ramalan upsr 1 por Syahmi Zakaria
Kertas ramalan upsr 1Kertas ramalan upsr 1
Kertas ramalan upsr 1
Syahmi Zakaria2.8K visualizações
Kertas 1 matematik UPSR por doroni balantis
Kertas 1 matematik  UPSRKertas 1 matematik  UPSR
Kertas 1 matematik UPSR
doroni balantis227 visualizações
Soalan Percubaan UPSR Matematik por marshiza
Soalan Percubaan UPSR MatematikSoalan Percubaan UPSR Matematik
Soalan Percubaan UPSR Matematik
marshiza14.1K visualizações
001 latihtubi math upsr - kertas i por pinat1310
001  latihtubi math upsr - kertas i001  latihtubi math upsr - kertas i
001 latihtubi math upsr - kertas i
pinat1310391 visualizações
Set 1 por Syuk Mohd
Set 1Set 1
Set 1
Syuk Mohd222 visualizações
Set 2 por Syuk Mohd
Set 2Set 2
Set 2
Syuk Mohd147 visualizações
Kertas 1 kem elit marang por Razita Hamid
Kertas 1 kem elit marangKertas 1 kem elit marang
Kertas 1 kem elit marang
Razita Hamid73 visualizações
02 modul matematik por Syuk Mohd
02 modul matematik02 modul matematik
02 modul matematik
Syuk Mohd3.8K visualizações
Math k1 april 2013 por rimauku
Math k1 april 2013Math k1 april 2013
Math k1 april 2013
rimauku91 visualizações
Set soalan kertas 2-upsr por faizahsaiful
Set soalan kertas 2-upsrSet soalan kertas 2-upsr
Set soalan kertas 2-upsr
faizahsaiful17.8K visualizações
Set 2 mate k1 2014 por latha81
Set 2 mate k1 2014Set 2 mate k1 2014
Set 2 mate k1 2014
latha81304 visualizações
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00) por IMSHA LEARNING
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)
IMSHA LEARNING811 visualizações
Matematik Trial Kelantan K2 2016 por Mohd Asrul Yahya
Matematik Trial Kelantan K2 2016Matematik Trial Kelantan K2 2016
Matematik Trial Kelantan K2 2016
Mohd Asrul Yahya594 visualizações
Ujian Matematik UPSR por MikaTuition
Ujian Matematik UPSRUjian Matematik UPSR
Ujian Matematik UPSR
MikaTuition515 visualizações
001 latihtubi math upsr - kertas ii por faizi othman
001  latihtubi math upsr - kertas ii001  latihtubi math upsr - kertas ii
001 latihtubi math upsr - kertas ii
faizi othman863 visualizações
Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1 por AHMADathori
Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1
Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1
AHMADathori899 visualizações

Destaque

Matematik Trial Kelantan K1 2016 por
Matematik Trial Kelantan K1 2016Matematik Trial Kelantan K1 2016
Matematik Trial Kelantan K1 2016Mohd Asrul Yahya
208 visualizações16 slides
Soalan Kertas 2. Trial Melaka 2016 por
Soalan Kertas 2. Trial Melaka 2016Soalan Kertas 2. Trial Melaka 2016
Soalan Kertas 2. Trial Melaka 2016isharsmiaa
1.9K visualizações11 slides
Klon upsr kertas 2-upsr por
Klon upsr kertas 2-upsrKlon upsr kertas 2-upsr
Klon upsr kertas 2-upsrdadihmarissa
876 visualizações8 slides
PENGENALAN TOPIK WANG por
PENGENALAN TOPIK WANGPENGENALAN TOPIK WANG
PENGENALAN TOPIK WANGchongsyin
4.1K visualizações16 slides
Soalan aras tinggi 3 por
Soalan aras tinggi 3Soalan aras tinggi 3
Soalan aras tinggi 3share with me
63.5K visualizações26 slides
KBAT dalam PdP por
KBAT dalam PdPKBAT dalam PdP
KBAT dalam PdPCatharina Stephen
90.6K visualizações50 slides

Destaque(7)

Matematik Trial Kelantan K1 2016 por Mohd Asrul Yahya
Matematik Trial Kelantan K1 2016Matematik Trial Kelantan K1 2016
Matematik Trial Kelantan K1 2016
Mohd Asrul Yahya208 visualizações
Soalan Kertas 2. Trial Melaka 2016 por isharsmiaa
Soalan Kertas 2. Trial Melaka 2016Soalan Kertas 2. Trial Melaka 2016
Soalan Kertas 2. Trial Melaka 2016
isharsmiaa1.9K visualizações
Klon upsr kertas 2-upsr por dadihmarissa
Klon upsr kertas 2-upsrKlon upsr kertas 2-upsr
Klon upsr kertas 2-upsr
dadihmarissa876 visualizações
PENGENALAN TOPIK WANG por chongsyin
PENGENALAN TOPIK WANGPENGENALAN TOPIK WANG
PENGENALAN TOPIK WANG
chongsyin4.1K visualizações
Soalan aras tinggi 3 por share with me
Soalan aras tinggi 3Soalan aras tinggi 3
Soalan aras tinggi 3
share with me63.5K visualizações
KBAT dalam PdP por Catharina Stephen
KBAT dalam PdPKBAT dalam PdP
KBAT dalam PdP
Catharina Stephen90.6K visualizações
Soalan matematik PT3 por Min Aj
Soalan matematik PT3Soalan matematik PT3
Soalan matematik PT3
Min Aj394.6K visualizações

Similar a Upsr mat bs_jpns_1_1[1]

234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1 por
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1Hanan Umaira
169 visualizações7 slides
Pat mt thn-4_k1_2018 por
Pat mt thn-4_k1_2018Pat mt thn-4_k1_2018
Pat mt thn-4_k1_2018bariah bidin
63 visualizações10 slides
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN por
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPANMATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPANSayshare
8.1K visualizações14 slides
Mt k1 t6 2017 por
Mt k1 t6 2017Mt k1 t6 2017
Mt k1 t6 2017hajaruzi
25 visualizações13 slides
Set 1 por
Set 1Set 1
Set 1share with me
540 visualizações19 slides
UPSR: Matematik Kertas 1 por
UPSR: Matematik Kertas 1UPSR: Matematik Kertas 1
UPSR: Matematik Kertas 1IMSHA LEARNING
122 visualizações21 slides

Similar a Upsr mat bs_jpns_1_1[1](20)

234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1 por Hanan Umaira
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
Hanan Umaira169 visualizações
Pat mt thn-4_k1_2018 por bariah bidin
Pat mt thn-4_k1_2018Pat mt thn-4_k1_2018
Pat mt thn-4_k1_2018
bariah bidin63 visualizações
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN por Sayshare
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPANMATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
Sayshare 8.1K visualizações
Mt k1 t6 2017 por hajaruzi
Mt k1 t6 2017Mt k1 t6 2017
Mt k1 t6 2017
hajaruzi25 visualizações
Set 1 por share with me
Set 1Set 1
Set 1
share with me540 visualizações
UPSR: Matematik Kertas 1 por IMSHA LEARNING
UPSR: Matematik Kertas 1UPSR: Matematik Kertas 1
UPSR: Matematik Kertas 1
IMSHA LEARNING122 visualizações
233594092 terengganu-pra-percubaan-2014-matematik-kertas-1 por Jokdin Abdullah
233594092 terengganu-pra-percubaan-2014-matematik-kertas-1233594092 terengganu-pra-percubaan-2014-matematik-kertas-1
233594092 terengganu-pra-percubaan-2014-matematik-kertas-1
Jokdin Abdullah222 visualizações
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01) por IMSHA LEARNING
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)
IMSHA LEARNING578 visualizações
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR por ar-rifke.com
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
ar-rifke.com32.1K visualizações
Gempur kertas 1 set 2 2014 por Ahmad'Fauzi Samsudin
Gempur kertas 1 set 2 2014Gempur kertas 1 set 2 2014
Gempur kertas 1 set 2 2014
Ahmad'Fauzi Samsudin266 visualizações
Pat mt thn-4_k1_2017 por jijy_hafizah
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017
jijy_hafizah41 visualizações
Pat mt thn-4_k1_2017 por nur dalila
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017
nur dalila47 visualizações
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015 por Aziz Mamat
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015
Aziz Mamat1.6K visualizações
K1 julai2014 por amierulkaramah
K1  julai2014K1  julai2014
K1 julai2014
amierulkaramah253 visualizações
Ujian diagnostik m3 t6 k1 por penaabadi1979
Ujian diagnostik m3 t6 k1Ujian diagnostik m3 t6 k1
Ujian diagnostik m3 t6 k1
penaabadi197999 visualizações
Ujian akhir tahun 5 matematik k1 por sarah marissa
Ujian akhir tahun 5 matematik k1Ujian akhir tahun 5 matematik k1
Ujian akhir tahun 5 matematik k1
sarah marissa225 visualizações
Set 2 por share with me
Set 2Set 2
Set 2
share with me1.7K visualizações
Mt thn 4 kertas 1 por Wan Fairuz
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
Wan Fairuz130 visualizações

Upsr mat bs_jpns_1_1[1]

 • 1. Nama: Kelas : SULIT 015/1 Matematik (SK) 1 Jam Set 1 JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PROGRAM CANANG SEKOLAH-SEKOLAH RENDAK NDSK 2001 MATEMATIK (SK) Satu Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Dalam kertas soalan ini ada 40 soalan. Jawab semua soalan. 2. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada kertas jawapan. 3. Cara menjawab adalah seperti di bawah ini. Contoh Soalan: 40 + 20 = A 2 B 20 C 60 D 800 Jawapan yang betul bagi contoh soalan ialah 60 dan hurufnya ialah C. Lihat contoh pada kertas jawapan yang diberi. Ruangan bagi huruf C telah dihitamkan. 4. Bagi satu soalan hitamkan satu ruangan sahaja. 5. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. 6. Kamu boleh membuat kerja mengira di ruang kosong di dalam kertas soalan. 015/1 © 2001 Hak Cipta Terpelihara, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan D.K
 • 2. Set - 1 Portal Pendidikan Utusan – Kami Ada Cara 015/1 © 2001 Hak Cipta Terpelihara, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan D.K Muka surat2dari11
 • 3. Set - 1 Portal Pendidikan Utusan – Kami Ada Cara Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C, D. Antaranya ada satu sahaja jawapan yang betul. Pilih jawapan yang betul itu, Kemudian, pada kertas jawapan kamu, hitamkan ruangan yang mempunyai huruf yang sama dengan pilihan jawapan yang telah kamu pilih itu. 1 A 364 485 B 365 585 C 376 595 D 376 605 2 5.873 juta dibundarkan kepada puluh ribu yang terdekat ialah A 5 800 000 B 5 870 000 C 5 873 000 D 6 000 000 3 19 902 ¸ 16 = A 1 043 baki 14 B 1 125 baki 4 C 1 243 baki 14 D 1 523 baki 4 4 108 – 48 ¸ 6 = A 10 B 60 C 100 D 114 5 Satu nombor apabila dicerakinkan menghasilkan nombor-nombor di atas. Apakah nombor tersebut? A 2 004 059 B 2 040 059 C 2 400 590 D 2 459 000 6 Antara hasil darab yang berikut, yang manakah melebihi 400 000? A 3 708 x 55 B 2 058 x 86 C 5 262 x 39 D 6 638 x 64 7 Berapakah perlu ditambah kepada hasil tambah bagi nombor 42 456 dan 12 935 supaya jumlahnya ialah 100 000? A 33 391 B 44 609 C 57 544 D 87 065 015/1 © 2001 Hak Cipta Terpelihara, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan D.K Muka surat3dari11
 • 5. Set - 1 Portal Pendidikan Utusan – Kami Ada Cara 8 Antara hasil tambah yang berikut, yang manakah bersamaan dengan 2 1 ? A 11 + 3 4 B 51 + 3 9 C 31 + 4 8 D 1 + 3 5 10 9 6 1 - 94 = 100 10 A 0.09 B 1.11 C 1.20 D 1.92 10 RM 412.10 – RM 132.75 + RM 86 = A RM 365.35 B RM 366.45 C RM 466.45 D RM 630.85 11 8 – 0.236 + 7.4 = A 15.164 B 15.636 C 15.687 D 15.823 12 Rajah 1 Pecahan kawasan berlorek daripada seluruh Rajah 1 ialah A 2 3 B 1 4 C 2 5 D 3 5 015/1 © 2001 Hak Cipta Terpelihara, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan D.K Muka surat4dari11
 • 6. Set - 1 Portal Pendidikan Utusan – Kami Ada Cara 13 Rajah 2 Antara bentuk-bentuk segitiga di atas, segitiga yang manakah ialah sebuah segitiga bersudut tegak dan segitiga sama kaki? A W B X C Y D Z 14 Antara berikut, yang manakah paling kurang isipadunya? A 0.07 l B 0.7 l C 75 ml D 700 ml 15 3.6 km + 3.78 km – 925 m = A 636.5 m B 645.5 m C 646.5 m D 6455 m 16 Bungkusan Berat P 3 kg 5 g Q 3 kg 50 g R 3005 g S 3.005 kg Jadual 1 Jadual 1 menunjukkan berat bagi empat jenis bungkusan. Bungkusan yang sama berat ialah A P dan Q B R dan S C P, R dan S D P, Q dan R 17 1 4 jam – 30 minit = 4 A 4 jam 45 minit B 3 jam 55 minit C 3 jam 50 minit D 3 jam 45 minit 015/1 © 2001 Hak Cipta Terpelihara, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan D.K Muka surat5dari11
 • 7. Set - 1 Portal Pendidikan Utusan – Kami Ada Cara · Satu bucu · Satu permukaan satah · Satu permukaan melengkung Jadual 2 Jadual 2 menunjukkan ciri-ciri sebuah pepejal. Bilangan sisi bagi pepejal tersebut ialah A 1 B 3 C 5 D 8 19 Antara yang berikut, yang manakah benar? A 1 dekad = 5 tahun 2 B 100 tahun = 1 dekad C 1 dekad = 10 tahun 10 D 60 tahun = 6 abad 20 5 x 6 km = 8 A 9600 m B 3750 m C 9.6 m D 3.75 m 21 Aminah : Berapakah harga sekilogramikan ini, Encik Lee? Lee : RM 6.50, Puan Aminah 1 Aminah : Saya hendak beli 2 kg. 2 Rajah 3 Dalam dialog di atas, berapakah wang yang perlu dipulangkan oleh Encik Lee, jika Puan Aminah membayar dengan dua helai wang RM 10? A RM 16.25
 • 8. B RM 10.25 C RM 3.75 D RM 3.50 22 Pasangan pecahan berikut adalah setara kecuali A 2 14 = 3 21 B 4 36 = 5 45 C 39 = 4 12 D 5 25 = 8 48 015/1 © 2001 Hak Cipta Terpelihara, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan D.K Muka surat6dari11
 • 9. Set - 1 Portal Pendidikan Utusan – Kami Ada Cara 23 Apakah nilai bagi X? A 45 B 54 C 69 D 96 KENALI MALAYSIA Rajah 4 Rajah 4 menunjukkan satu rangkai kata. Pecahan bagi jumlah huruf –A– daripada jumlah huruf dalam rangkai kata itu ialah A 2 7 B 1 6 C 3 8 D 4 13 25 360 biji rambutan dibahagi antara Chong dan Ali. Chong mendapat 40 biji lebih daripada Ali. Berapa biji rambutan yang Chong dapat? A 200 B 220 C 320 D 400 26 Rajah 5 Rajah 5 menunjukkan satu garis nombor. Nombor pada Y ialah A 6.8 B 6.0 C 5.2 D 1.6 27 52.03 – 6.8 = ¸ 10 A 4.523 B 45.23 C 452.3 D 4523 015/1 © 2001 Hak Cipta Terpelihara, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan D.K Muka surat7dari11
 • 11. Set - 1 Portal Pendidikan Utusan – Kami Ada Cara 28 Yusof membeli 60 biji duku. Dia makan 12 biji duku itu. Baki duku itu dibahagikan sama banyak antara dia dan 3 orang adiknya. Langkah untuk mengira bilangan duku yang diterima oleh setiap adik Yusof ialah A 60 -12 3 B 60 + 12 3 C 60 -12 4 D 60 + 12 4 29 5 daripada jumlah murid dalam sebuah sekolah ialah murid lelaki. Jika ada 400 8 orang murid lelaki, berapa orangkah murid perempuan dalam sekolah itu? A 150 B 240 C 250 D 640 30 Rajah 6 Rajah 6 menunjukkan satu garis nombor. Antara kawasan P, Q, R dan S di manakah terletaknya 0.788 x 10? A P B Q C R D S 31 Borhan menggunakan sebatang kayu yang panjangnya 0.64 m untuk mengukur panjang sebuah bilik stor. Dia mendapati panjang bilik itu adalah enam kali panjang kayu tersebut. Berapakah panjang sebenar bilik stor itu? A 38.4 cm B 3.84 cm C 3 m 84 cm D 38 m 4 cm 015/1 © 2001 Hak Cipta Terpelihara, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan D.K Muka surat8dari11
 • 12. Set - 1 Portal Pendidikan Utusan – Kami Ada Cara Rajah 7 Rajah 7 menunjukkan kedudukan tiga buah kampung pada sebatang jalan raya. Jarak antara P dan Q adalah 450 m lebih daripada jarak antara Q dan R. Berapakah jarak QR? A 3.52 km B 3.55 km C 4.52 km D 7.55 km 33 Berat Fatimah ialah 48 kg, manakala berat Ramlah adalah 900 g kurang daripada Fatimah. Berapakah jumlah berat mereka? A 47.1 kg B 48.8 kg C 95.1 kg D 96.8 kg 34 Rajah 8 Rajah 8 menunjukkan tempoh masa perjalanan Ramasamy dari bandar P ke bandar R melalui bandar Q. Ramasamy bertolak dari bandar P pada pukul 9.30 pagi. Pukul berapakah dia sampai di bandar R? A 4.45 petang B 4.15 petang C 2.45 petang D 1.45 petang Rajah 9 Rajah 9 menunjukkan harga bagi 12 tin susu. Puan Zaiton hendak membeli 9 tin susu itu. Berapakah jumlah wang yang perlu dibayar oleh Puan Zaiton? A RM 17.50 B RM 16.75 C RM 15.75 015/1 © 2001 Hak Cipta Terpelihara, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan D.K Muka surat9dari11
 • 13. Set - 1 Portal Pendidikan Utusan – Kami Ada Cara D RM 13.25 Rajah 10 Rajah 10 menunjukkan isipadu air dalam dua buah tangki. Berapakah isipadu air dari tangki Q perlu dituang ke dalam tangki P supaya kedua-duanya mengandungi isipadu air yang sama? A 18 l B 36 l C 64 l D 74 l 37 Sebuah kebun yang berbentuk segiempat dengan ukuran 78 m, 84 m, 90 m dan 86 m dipagari dengan dawai. Jika harga dawai yang digunakan ialah RM 7 semeter, kira kos untuk memagari kebun itu. A RM 2 016 B RM 2 116 C RM 2 166 D RM 2 366 38 Rajah 11 Berdasarkan rajah 11 di atas, 3 biji karipap berharga RM 1. Jika Zuraidah membeli 10 biji karipap, berapakah yang perlu dibayarnya? A RM 5.20 B RM 4.00 C RM 3.40 D RM 2.80 Kuantiti Barang Harga Seunit Harga 10 kg Beras RM 1.70 1 kg Kentang RM 1.80 2 kg Bawang RM 2.40 Jumlah Jadual 3 Jadual 3 menunjukkan bil yang tidak lengkap bagi tiga jenis barang yang dibeli oleh Puan Yap. Dia membayar dengan sehelai wang kertas RM 50. Berapakah wang bakinya? A RM 26.40 B RM 27.60 C RM 33.60 015/1 © 2001 Hak Cipta Terpelihara, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan D.K Muka surat10dari11
 • 14. Set - 1 Portal Pendidikan Utusan – Kami Ada Cara D RM 44.10 Rajah 12 Dalam rajah 12 perimeter segiempat tepat PQRS adalah tiga kali ganda perimeter segitiga sama sisi XYZ. Berapakah panjang SR? A 8 cm B 14 cm C 28 cm D 36 cm KERTAS SOALAN TAMAT 015/1 © 2001 Hak Cipta Terpelihara, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan D.K Muka surat11dari11