Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Presentation 2013-01-11 My experience on Coaching(20)

Anúncio

Mais de Nopporn Thepsithar(20)

Último(20)

Anúncio

Presentation 2013-01-11 My experience on Coaching

 1. My Experience on Coaching Nopporn Thepsithar 11 Jan 2013
 2. แนวคิดเกี่ยวกับผูนำ ้ ผูนำทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง ้
 3. ลักษณะของผ้ ูนา วิสัยทัศน์ ผลงาน ความห่ วงใย หนทาง
 4. หัวใจของความเป็ นผู้นา ลักษณะพิเศษ ปัญญา คุณธรรม ผู้นา ไม่ จาเป็ นต้ องมีอานาจสั่ งการ และ ให้ คุณให้ โทษ
 5. วิสัยทัศน์ กับ เปาหมายของชีวต ้ ิ ความสาเร็จ และ ความสุข
 6. ผลงาน กับ คุณค่ า และ ตานานของชีวต ิ
 7. ความห่ วงใย  ความไว้ ใจ เมตตา กรุณา มุทตา อุเบกขา ิ
 8. หนทาง ขึนกับ ้ เป้ าหมาย คน สถานการณ์ รู้ เรารู้ เขา รู้จุดอ่อนจุดแข็ง ศักยภำพ ควำมต้องกำร เริ่ มจำกจุดแข็ง แล้วค่อยปิ ดจุดอ่อน
 9. สอนงาน เพืองาน ่ Performance สอนงาน เพือคน ่ Potential สอนงาน เพือคนและงาน ่ Work Life Balance คนจะพัฒนา จาก การฝึ กอบรม 10 % การสอนงาน 20 % ประสบการณ์ 70 %
 10. ทาให้ รู้ จกตัวเอง ั ตืนร้ ู ่ สร้ างหนทางของตัวเอง ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ปัจจัยสี่ ความปลอดภัย ความรัก ความเป็ นเจ้ าของ ความเคารพนับถือ ความมีคุณค่ า สร้ างความภูมใจ + ความสุขในการทางาน ิ
 11. ผ้ ูนำกับกำรสอนงำน สอนทังงำน สอนทังชีวิต ้ ้ งำน ครอบครั ว สังคม ตนเอง
 12. หนึ่งเป้ าหมายหลายหนทาง บอก สั่ ง สอน ชี้แนะ บอกใบ้ เน้ นยา ตอกยา ้ ้ ถามให้ คด พูดเป็ นปริศนา พูดตรงข้ าม ท้ าทาย ิ เงียบเฉยไม่ พูด แกล้ งโง่ ให้ คดเอง ฝึ กให้ คดหลายๆมุม ทาให้ ดู ิ ิ เล่ านิทาน แชร์ ประสบการณ์ สร้ างแรงบันดาลใจ ทากิจกรรม CSR ประชุมเพือสอนงาน เสวนา ตีววกระทบคราด ให้ ทาโครงการ ่ ั พาออกสนาม ให้ การบ้ าน ให้ หาความรู้ เพิมเติม เพิมงาน ่ ่ ฝึ กอบรมภายใน ใช้ โคชภายนอก โยนลงนา เรียนรู้ ด้วยกัน ้ ให้ เป็ นหัวหน้ ากลุ่ม ให้ เป็ นวิทยากร ให้ สร้ างเครือข่ ายภายนอก แนะให้ ดูหนังชื่นชมศิลปะ สร้ างบรรยากาศ ดูแลสิ่ งแวดล้ อม ลงโทษให้ ร้ ู จักรับผิด ไม่ ละเลยเรื่องส่ วนตัว ปลูกฝังคุณธรรม
 13. ต้ องสื่ อสารอย่ างสม่าเสมอ ทั้งคาพูด ท่ าทาง สายตา ทาให้ ร้ ู ว่า ใส่ ใจดูแล หมั่นตรวจสอบและปรับวิธีการ สอนงานแบบผู้บงคับบัญชา หรือ แบบผู้นา ั ทาให้ รู้ สึกว่ า เป็ นงานของเขา เป็ นความต้ องการของเขา เขาคิดได้ เอง ทาได้ เอง เริ่มจากความสาเร็จน้ อยๆ
 14. กรณีตัวอย่ าง • อาจารย์ คนแรก สอนเรื่อง ความสาเร็จ และ การศึกษา 3 ระดับ • นายคนแรก มอบสมุดบันทึก และ ให้ ข้อคิด ในการทางานวันแรก • เทคนิคการสอนงานแบบเซ่ าหลิน ทางเลือก ทีไม่ มีวนหมดสิ้น ่ ั • ลูกน้ องขอเปลียนงาน ่ • ลูกน้ องเก่ า กังวลเรื่อง ความมั่นคงในงาน ลูกน้ องเก่ าตกงาน • หลอมรวมพนักงานเก่ า พนักงานใหม่ • การลงโทษ เพือสร้ างจิตสานึก และ ทีมงาน ่ • พาลูกน้ องออกไปเยียมลูกค้ า และ สรุปความสาเร็จของลูกค้ า ่ • มอบหมายนโยบายประจาปี
 15. ทีสาคัญทีสุด ่ ่ ต้ องสอนตัวเอง ก่ อนสอนคนอืน ่ อยู่กบปัจจุบัน ั ไม่ ตัดสิ นคนอืน่ โคชโดยไม่ ต้องโคช ผู้นาสร้ างผู้นา
Anúncio