O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

โครงงานการงานอาชีพ

682 visualizações

Publicada em

โครงงาน 5 บท ก็ได้แค่นี้ แหละ

Publicada em: Internet
  • Seja o primeiro a comentar

โครงงานการงานอาชีพ

  1. 1. โครงงานการงานอาชีพ เรื่อง ขนมดอกจอก กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ จัดทาโดย 1. นายนพรัตน์ ผันผ่อน เลขที่ 2. น.ส. ชนันดา โพธิ์ทอง เลขที่ 3. น.ส. สุดารัตน์ สมคุนา เลขที่ 4. น.ส. วนิดา บุญอภัย เลขที่ 5. น.ส. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 รายวิชา ง 23102 ขนมดอกจอก ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนไชยวานวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 20
  2. 2. เกี่ยวกับโครงงาน โครงงาน การงานอาชีพ เรื่อง ขนมดอกจอก กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ ผู้จัดทา 1. นาย 2. น.ส. 3. น.ส. 4. น.ส. 5. น.ส. ที่ปรึกษา 1. นาง ละอองศรี สมบูรณ์พร้อม ตาแหน่ง ครู อันดับ....... 2. …………………………………… สถานศึกษา โรงเรียนไชยวานวิทยา อาเภอไชยวาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษาเขตที่๒๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
  3. 3. กิตติกรรมประกาศ โครงงานนี้สาเร็จขึ้นได้ด้วย…………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ท้ายสุดนี้ผู้จัดทาหวังเ็็นอย่างยิ่งว่าโครงงานนี้จะเ็็น็ระโยชน์ต่อการศึกษาการ ทาขนมดอกจอก ของผู้สนใจต่อไ็ คณะผู้จัดทา

×