EDU 3105 Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran

Noor Syazwanni
Noor SyazwanniKementerian Pelajaran Malaysia
EDU 3105
1
1.0 PENGENALAN
Pada zaman yang serba canggih ini, media pengajaran semakin rancak diterapkan
dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, seperti cendawan yang tumbuh selepas hujan.
Penggunaan audio dan video telah dikenali sebagai salah satu saluran komunikasi dan
menjadi asas kepada bidang teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Justeru,
seseorang guru mendapat faedah dan kemudahan kerana media pengajaran menjadi
cabang dalam membantu guru meningkatkan minat dan kefahaman murid-murid terhadap
pembelajaran.
Seperti yang kita ketahui, media dalam pengajaran merupakan alatan yang
menyalurkan mesej pengirim kepada penerima mesej sehingga mendorong dan merangsang
pemikiran, perasaan, minat dan perhatian penerima. Justeru, seorang guru hendaklah
bersikap kreatif dan kritis dalam menyesuaikan media pengajaran mereka dengan
rancangan pengajaran yang ingin diajarkan. Cara ini bukan sahaja merangsang minat
murid-murid untuk belajar, malah guru akan berpuas hati kerana hasil pembelajarannya
sudah tercapai.
Sementara itu, suatu set pengajaran yang baik tidak akan lengkap sekirannya tiada
perancangan yang rapi dan tersusun. Oleh itu, guru boleh mengaplikasikan Model ASSURE
dengan menggunakan media pengajaran dalam pelajaran. Model ASSURE pula terdiri
daripada enam langkah, iaitu analisis pelajar, menyatakan objektif, memilih kaedah, media
dan bahan, menggunakan media dan bahan, memerlukan penyertaan pelajar dan menilai
dan mengulangkaji.
Secara kesimpulannya, semua pihak hendaklah mengembleng usaha terutama guru
dalam mendidik anak bangsa dengan menggunakan media pengajaran yang kreatif dan
sesuai agar dapat melahirkan modal insan yang berketrampilan seiring dengan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan.
EDU 3105
2
2.0 KONSEP DAN FUNGSI MEDIA
Pada zaman globalisasi ini, penggunaan media dalam pengajaran dan pembelajaran
semakin meluas dan media merupakan salah satu saluran komunikasi dalam pembelajaran.
Manakala mesej pengajaran yang disampaikan pula menarik dan sedikit sebanyak dapat
meransang pemikiran, perasaan, minat dan perhatian murid-murid. Justeru, guru-guru yang
berdedikasi perlu mengambil inisiatif menganalisis murid-murid dengan menggunakan
kaedah seperti teknik pemerhatian dan borang anekdot agar pengajaran dan pembelajaran
dapat disampaikan secara berkesan.
Menurut Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dan Wan
Kamarudin Wan Hasan (2009) dalam bukunya Teknologi dalam Pengajaran dan
Pembelajaran, menyatakan bahawa media merupakan sesuatu saluran komunikasi yang
membawa maklumat. Hal ini bermaksud maklumat daripada penyampai akan diterima oleh
penerima melalui saluran komunikasi. Antara contoh-contoh media ialah radio, televisyen,
rakaman audio, gambar foto, slaid, bahan-bahan bercetak dan komputer. Dengan adanya
kepelbagaian media, penguasaan murid terhadap isi pelajaran akan lebih terjamin. Hal ini
kerana murid-murid akan berlumba-lumba mengikut sesi pengajaran dan pembelajaran yang
menarik.
Selain itu, media juga dapat dikategorikan sebagai alatan yang mampu
menyampaikan mesej pengajaran yang jelas kepada murid-murid. Kelebihan alatan seperti
video, pita rakaman, bahan-bahan bercetak dan komputer merupakan suatu bentuk saluran
komunikasi yang membolehkan murid-murid berinteraksi bersama guru.
Selain itu, terdapat beberapa fungsi yang menyokong media sebagai saluran
komunikasi pengajaran dan pembelajaran. Antaranya ialah media dapat membantu guru
menyampaikan proses pengajaran dan pembelajaran dengan tepat dan berkesan. Hal ini
dapat dilihat apabila guru mengambil langkah pertama mengenal pasti objektif pengajaran
yang sesuai, sebelum memilih media pengajaran yang sesuai untuk dipersembahkan.
EDU 3105
3
Sebagai contoh, guru ingin mengajar tajuk buah-buahan tempatan kepada murid-murid.
Guru boleh mengkaji terlebih dahulu pengalaman sedia ada murid-murid. Seterusnya, guru
boleh menyediakan kad-kad imbasan untuk kegunaan murid-murid. Suara guru pula boleh
dirakam terlebih dahulu dan audio tersebut akan dimainkan seiring dengan tukaran kad
imbasan. Kaedah ini bukan sahaja memperjelaskan penyampaikan mesej kepada murid-
murid, malah guru dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan murid-murid dengan
berkesan. Selain itu, guru juga dapat mengenalpasti murid-murid yang aktif dan pasif, cara
ini menyenangkan guru untuk memberi latihan pengukuhan kepada murid-murid yang lemah.
Selain itu, media juga berfungsi membantu guru mempelbagaikan bentuk pengajaran
dan melibatkan pelbagai pancaindera. Guru boleh mengambil inisiatif dengan melibatkan
semua pancaindera murid-murid, seperti Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Media
pengajaran yang mementingkan saluran komunikasi membolehkan guru merancang jenis-
jenis bahan yang sesuai. Contohnya, guru boleh menggunakan tayangan video pada set
induksi memastikan segala pancaindera murid-murid tertumpu pada video tersebut. Dengan
cara ini, guru boleh mengaju soalan dan berinteraksi dengan murid-murid mengenai isi
kandungan video tersebut. Murid-murid bukan sahaja dapat memahami isi pengajaran guru
dengan jelas, malah iklim bilik darjah juga akan menjadi lebih menarik.
Sementara itu, media yang berfungsi sebagai saluran komunikasi ini dapat
merangsang minat murid-murid supaya menumpukan perhatian pada pelajaran. Guru boleh
mengambil inisiatif dengan menghasilkan slaid yang menarik dan interaktif semasa sesi
pengajaran. Guru hendaklah mengambil kira latar belakang murid dan mengetahui sifat
kanak-kanak yang menyukai sesuatu yang berwarna-warni dan beranimasi. Contohnya, guru
memaparkan cerita kanak-kanak menggunakan sedutan video “Sang Kancil dan Sang
Buaya”. Guru boleh meminta murid-murid menghayati terlebih dahulu sedutan video yang
ditayangkan. Selepas itu, guru meminta murid-murid melakonkan semula watak-watak
tersebut dengan bantuan audio yang telah dirakam terlebih dahulu. Apabila sesi lakonan
tamat, guru boleh merangsang murid-murid untuk mengeluarkan nilai-nilai berdasarkan
EDU 3105
4
cerita kanak-kanak tersebut. Justeru, nilai-nilai kerjasama dan kasih sayang bukan sahaja
dapat disemai pada jiwa murid-murid, malah guru dapat meningkatkan mutu pengajarannya
menjadi lebih bermakna.
Di samping itu, media juga berfungsi membantu menjimatkan masa pengajaran.
Pada masa kini, perkembangan dan kemudahan multimedia dapat melahirkan pelbagai
bahan ciptaan media yang boleh menarik perhatian murid-murid. Seseorang guru mungkin
tidak mampu menyampaikan maklumat kepada murid-murid pada satu interaksi di bilik
darjah kerana kekangan masa. Jadi, media boleh menjadi pengganti guru agar proses
pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar tanpa halangan. Malah, guru dapat menambah
aktiviti pengayaan dan pemulihan kepada murid-murid. Sebagai contoh, guru hendak
memupuk semangat patriotik dalam kalangan murid-murid, guru boleh memaparkan sedutan
filem “Bukit Kepong” atau memperdengarkan kepada murid-murid audio mengenai fakta-
fakta semasa pihak komunis menakluki Tanah Melayu. Dengan cara ini, murid-murid dapat
mendalami watak tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan, sekaligus
mengurangkan tenaga guru untuk bercerita secara panjang lebar.
EDU 3105
5
3.0 RANCANGAN SET MEDIA PENGAJARAN
Seperti yang kita ketahui, reka bentuk pengajaran bilik darjah melibatkan tugas guru
dalam merancang, memilih dan menilai media pengajaran. Oleh hal yang demikian, guru
hendaklah mengaplikasikan model yang sesuai agar dapat menghasilkan sesi pengajaran
dan pembelajaran yang berkesan.
Terdapat suatu reka bentuk pengajaran yang dapat membantu guru merancang
penggunaan media yang berkesan, iaitu Model ASSURE. Model ASSURE ini memberi fokus
kepada guru untuk merancang pengajaran dan pembelajaran sebenar dalam bilik darjah.
Selain itu, Model ASSURE ini terdiri daripada enam peringkat, iaitu A (Analisa Pelajar), S
(Nyatakan objektif atau hasil pembelajaran), S (Memilih kaedah, media dan bahan), U
(Menggunakan media dan bahan sumber), R (Memerlukan penyertaan pelajar), E (Menilai
dan mengulangkaji).
RANCANGAN SET MEDIA PENGAJARAN
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tajuk : Bencana Alam
Kelas : 4 Cerdik (15 lelaki, 20 perempuan)
Hasil Pembelajaran : 2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar,
ditonton, dibaca atau difahami.
2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan
intonasi yang baik dan jelas.
Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dan peristiwa
yang dialami menggunakan pelbagai jenis ayat.
EDU 3105
6
MODEL ASSURE
A - Analisa Pelajar (Analyze Learners)
Bagi langkah pertama dalam Model ASSURE iaitu menganalisis pelajar, terdapat
beberapa perkara yang boleh dianalisis oleh guru terhadap pelajar. Sebagai seorang guru,
saya akan mengenal pasti ciri-ciri umum pada murid-murid seperti jantina, umur, bakat, gaya
pembelajaran, budaya dan taraf ekonomi. Justeru, saya menggunakan kaedah pemerhatian,
kaedah soal jawab dan menggunakan borang anekdot untuk mengkaji tahap pencapaian
murid-murid di dalam kelas. Kaedah ini menyenangkan saya untuk merancang objektif
pengajaran agar isi pelajaran dapat dicapai dengan berkesan di dalam bilik darjah.
Kelas Tahun Empat Cerdik mempunyai bilangan murid seramai 35 orang, iaitu 15
orang murid lelaki dan 20 orang murid perempuan. Murid-murid ini berumur 10 tahun. Ibu
bapa murid-murid ini rata-ratanya mempunyai pekerjaan yang tersendiri Antara pekerjaan
yang telah dikenal pasti seperti petani, pesawah dan peruncit. Justeru, budaya murid-murid
lebih kepada budaya ketimuran, riang dan menghormati ibu bapa. Manakala taraf ekonomi
mereka juga sederhana dan menghormati ibu bapa.
Selain itu, saya akan mengambil inisiatif mengadakan sesi soal jawab bersama
murid-murid untuk menguji pengalaman sedia ada mereka mengenai alam sekitar.
Contohnya, murid-murid akan disoal mengenai contoh-contoh bencana alam yang pernah
berlaku dan natijahnya kepada manusia. Sementara itu, saya boleh menguji pengetahuan
am murid-murid dengan penggunaan media bercetak seperti poster “Bencana Alam”.
Kesannya, murid-murid akan berfikir, berinteraksi dan bertindak balas secara emosi apabila
melihat poster tersebut. Murid-murid juga akan berinteraksi dan memberikan pandangan
antara satu sama lain cara-cara untuk menangani kemusnahan alam sekitar.
EDU 3105
7
S - Menyatakan Objektif (State Objective)
Langkah kedua dalam Model Assure ini memerlukan objektif dinyatakan secara
khusus untuk menentukan jenis bahan multimedia yang ingin digunakan. Justeru, saya
hendaklah mengenalpasti kebolehan kognitif dan prestasi murid-murid agar dapat
menentukan bahan multimedia yang ingin digunakan.
Sebelum memulakan sesi pengajaran, saya telah merujuk sukatan pelajaran, saya
telah menggunakan aras utama, iaitu bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang
didengar, ditonton, dibaca atau difahami. Manakala aras sampingan saya ialah bercerita
menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Justeru, saya
memfokuskan aras sampingan dan menggunakan Aras 2 (i) bercerita berdasarkan bahan
yang telah dibaca dan peristiwa yang dialami menggunakan pelbagai jenis ayat, sebagai
panduan.
S - Memilih Kaedah, Media dan Bahan (Select Methods, Media dan Materials)
Bagi tajuk Bencana Alam, saya akan memulakan sesi pengajaran, set induksi dengan
memaparkan media bukan cetak, media tayang iaitu tayangan mengenai video bencana
alam yang pernah berlaku di dunia. Antara contoh bencana alam seperti banjir, gempa bumi,
tsunami dan gunung berapi meletus. Tayangan ini membolehkan murid-murid menumpukan
perhatian dan menghayati nilai-nilai murni yang terkandung di dalam video tersebut.
Setelah itu, kaedah yang dapat dijalankan ialah kaedah simulasi. Pada set
pengajaran yang kedua, beberapa orang murid akan dipanggil ke depan dan melakonkan
semula adegan-adegan semasa bencana alam berlaku. Sebagai contoh, watak A akan
menjerit meminta tolong kerana terperangkap di bawah timbunan batu, dan watak B dan C
akan melakonkan watak sebagai ahli bomba dan menyelamatkan mangsa yang
terperangkap. Saya juga akan menyediakan skrip dan audio seperti bunyi-bunyian dan
muzik latar dan dimainkan seiring dengan pergerakan watak. Setelah sesi lakonan tamat,
saya akan menggunakan kaedah sumbangsaran dan mengutarakan soalan kepada murid-
EDU 3105
8
murid melalui kaedah soal jawab. Beberapa orang murid juga akan dipanggil dan
menceritakan semula situasi bencana alam yang mereka hadapi. Kaedah ini membolehkan
murid-murid bercerita dengan menggunakan ayat mereka sendiri.
Manakala bahan sumber maujud yang digunakan seperti pemancar LCD, pembesar
suara, komputer, audio yang mengandungi bunyi-bunyian dan skrip untuk lakonan. Bahan
bantu mengajar ini sedikit sebanyak memudahkan pengajaran dan penyampaian media
sebagai salah satu saluran komunikasi.
U - Menggunakan Media dan Bahan (Utilize Media dan Materials)
Di samping itu, saya akan mengadakan pratonton terlebih dahulu untuk menyemak
semula manual penggunaan, teks, audio agar bersesuaian dengan tahap murid. Selain itu,
saya akan melihat dan mendengar sendiri video dan audio agar sesuai dengan objektif
pembelajaran. Pratonton media ini perlu dilakukan agar tiada sebarang kesalahan yang
bakal berlaku semasa sesi pengajaran dan pembelajaran.
Selain itu, bahan bantu mengajar yang disediakan perlu sesuai dengan tahap murid-
murid. Sebagai contoh, skrip yang disediakan perlu mengikut tahap penguasaan murid-
murid. Saya harus memastikan perbendaharaan kata yang digunakan tidak terlalu kompleks.
Malah, saya harus menyediakan video yang bersesuaian, contohnya memuat turun video
peristiwa tsunami yang pernah melanda Acheh, Indonesia menggunakan enjin pencari “You
Tube”. Selan itu, saya juga membuat pratonton bahan untuk memastikan kejelasan suara
semasa video tersebut dimainkan.
Sebelum sesi pengajaran bermula, saya perlu menyediakan persekitaran bilik darjah
yang kondusif dan selesa kepada murid-murid. saya akan memastikan pengudaraan udara
bilik darjah berjalan lancar dan infrastruktur seperti kipas dan lampu dapat berfungsi dengan
elok. Manakala meja dan kerusi perlu disusun menghadap guru agar pengajaran dapat
disampaikan secara langsung dan murid-murid juga tidak perlu mengalih kedudukan
mereka.
EDU 3105
9
Sementara itu, murid-murid juga perlu menumpukan perhatian semasa sesi
pengajaran dijalankan. Saya akan bermula dengan set induksi yang menarik untuk
mengekalkan perhatian murid-murid. Peneguhan positif seperti memberikan pujian dan
tepukan untuk menaikkan motivasi murid-murid boleh dilakukan agar mereka berasa
dihargai.
R - Memerlukan Penyertaan Pelajar (Require Learner Participation)
Saya menggunakan media pengajaran, iaitu tayangan video dan penggunaan audio
yang menarik untuk meningkatkan respon murid-murid semasa sesi pengajaran dan
pembelajaran. Saya akan memastikan murid-murid menghadap papan putih agar interaksi
secara langsung dapat dihasilkan. Penglibatan murid secara menyeluruh kerana murid-murid
akan menumpukan perhatian terhadap video bencana alam yang dipaparkan dan sesi
lakonan yang berlangsung.
E - Menilai dan Mengulangkaji (Evaluate and Revise)
Setelah selesai sesi pengajaran dan pembelajaran, saya akan menilai semula
keberkesanan dan kelemahan pengajaran. Penilaian juga secara berterusan, iaitu pada
peringkat sebelum, semasa dan selepas mengajar. Oleh hal yang demikian, saya akan
menjalankan ujian bertulis untuk menguji kefahaman murid-murid mengenai tajuk bencana
alam yang telah diajar. Apabila jawapan yang ditulis oleh murid-murid betul, secara
automatiknya saya mendapat gambaran yang positif bahawa media tayang yang dipilih
bertepatan dengan hasil pembelajaran yang dikehendaki.
Saya berharap murid-murid dapat menguasai Kemahiran Mendengar dan Bertutur
dengan aplikasi media pengajaran yang sesuai. Penggunaan media tayang membolehkan
murid-murid menumpukan perhatian dan berinteraksi, sekaligus mencapai obejktif yang telah
dirancang iaitu bercerita semula berdasarkan peristiwa yang telah dialami.
EDU 3105
10
4.0 PENYEDIAAN, CARA PENGGUNAAN DAN CARA PENYIMPAAN MEDIA
Berdasarkan set media pengajaran yang telah dirancang, saya telah merancang dan
menyediakan media tayang, iaitu tayangan video dan audio. Terlebih dahulu, saya telah
merancang objektif dan hasil pembelajaran dalam set pengajaran sebelum menyediakan
media yang sesuai. Saya telah mengambil inisiatif mencari dan memuat turun video yang
sesuai menggunakan “You Tube”. Saya menekankan laras bahasa yang digunakan dan
grafik yang menarik sebelum memuat turun video tersebut. Selepas melakukan proses
penyuntingan menggunakan “Windows Movie Maker ”dengan memasukkan tajuk “Bencana
Alam” dan beberapa perkataan yang sesuai, saya telah membuat pratonton sebelum
memaparkan semasa sesi pengajaran.
Sementara itu, saya turut melakukan kaedah yang sama dengan memuat turun audio
seperti bunyi-bunyi dan muzik latar, iaitu muzik instrumental kanak-kanak. Audio yang dipilih
ini memberikan kesan yang sesuai seiring dengan urutan lakonan yang bakal dijalankan.
Saya memilih memuat turun media daripada internet kerana kosnya murah, dan
memudahkan saya untuk membuat pencarian.
Sementara itu, saya juga mengaplikasi bahan media tayang, iaitu video dipaparkan di
hadapan kelas menggunakan skrin putih yang dipancarkan melalui pemancar LCD.
Pembesar suara dan komputer juga menjadi saluran agar tayangan video dapat dihayati
oleh murid-murid dengan berkesan.
Saya telah memasukan video mengenai “ Bencana Alam ” ke cakera padat. Selepas
itu, cakera padat tersebut telah diletakkan di dalam bekas cakera padat. Pada bahagian
hadapan bekas cakera padat tersebut telah ditampal dengan tajuk dan manual
penggunaannya. Cara ini memudahkan saya dan guru yang lain untuk menggunakan cakera
padat tersebut. Selain itu, video tersebut turut dibuat salinan dan dikepilkan di dalam fail
pengajaran. Hal ini mengelakkan salinan video tersebut hilang dan memberi faedah kepada
pihak lain pada masa yang akan datang.
EDU 3105
11
5.0 RUMUSAN
Penggunaan media dalam pengajaran dan pembelajaran dapat meningkatkan minat
dan pemahaman murid-murid terhadap pengajaran guru. Peranan penggunaan media dalam
pengajaran dan pembelajaran pada hari ini mampu memenuhi pelbagai tanggungjawab yang
digalas oleh guru. Peranan guru dalam pengajaran juga menjadi semakin efisien dan
terancang dengan adanya bantuan media pengajaran.
Manakala Model ASSURE yang diaplikasikan dalam pengajaran mendorong murid-
murid untuk memberi perhatian dan berinteraksi secara langsung bersama guru. Hal ini
sedikit sebanyak meningkatkan prestasi murid-murid dalam pelajaran kerana murid-murid
dapat memahami isi pelajaran yang disampaikan oleh guru.
Secara kesimpulannya, semua pihak hendaklah mengembleng usaha terutama guru
dalam mendidik anak bangsa dengan menggunakan media pengajaran yang kreatif dan
sesuai agar dapat melahirkan modal insan yang berketrampilan seiring dengan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan.
EDU 3105
12
BIBLIOGRAFI
Dewan Bahasa Dan Pustaka (2007). Kamus Dewan Edisi Keempat. Selangor: Dawarma
Sdn. Bhd.
Dr. Sajad Maswan, Media Pengajaran. Dimuat turun daripada http://www.sajadstudio.info
pada 10 Ogos 2011.
Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad, Wan Kamarudin Wan
Hasan (2009). Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Shah Alam : Oxford
Fajar Sdn. Bhd.
Model ASSURE, dimuat turun daripada http://www.scribd.com/doc/25848277/Model-Assure
pada 9 Ogos 2011.
Media Pengajaran, dimuat turun daripada
http://jamr2.brinkster.net/pendidikan/MEDIA%20PENGAJARAN.pdf pada 9 Ogos
2011.

Recomendados

Peranan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran por
Peranan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaranPeranan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran
Peranan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaranJenry Saiparudin
26.4K visualizações14 slides
kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna por
kapasiti pedagogi pembelajaran bermaknakapasiti pedagogi pembelajaran bermakna
kapasiti pedagogi pembelajaran bermaknanoorfarahanahmohdnoo
14.5K visualizações22 slides
Kepentingan Teori Pembelajaran Konstruktivisme dan Implikasi terhadap Pengaja... por
Kepentingan Teori Pembelajaran Konstruktivisme dan Implikasi terhadap Pengaja...Kepentingan Teori Pembelajaran Konstruktivisme dan Implikasi terhadap Pengaja...
Kepentingan Teori Pembelajaran Konstruktivisme dan Implikasi terhadap Pengaja...Atifah Ruzana Abd Wahab
17.5K visualizações3 slides
Pengintegrasian Teknologi dalam PdP por
Pengintegrasian Teknologi dalam PdPPengintegrasian Teknologi dalam PdP
Pengintegrasian Teknologi dalam PdPAina Shafina
17.6K visualizações17 slides
EDUP3023 Perkembangan Kanak-kanak: Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kana... por
EDUP3023 Perkembangan Kanak-kanak: Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kana...EDUP3023 Perkembangan Kanak-kanak: Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kana...
EDUP3023 Perkembangan Kanak-kanak: Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kana...Atifah Ruzana Abd Wahab
48.2K visualizações14 slides
Tugasan edu 3093 analisis isu dan cabaran guru. por
Tugasan edu 3093 analisis isu dan cabaran guru.Tugasan edu 3093 analisis isu dan cabaran guru.
Tugasan edu 3093 analisis isu dan cabaran guru.Ahmad NazRi
12.1K visualizações24 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

47598047 khidmat-sokongan por
47598047 khidmat-sokongan47598047 khidmat-sokongan
47598047 khidmat-sokonganMuhammad Muhidin
14.6K visualizações26 slides
PENUBUHAN DAN PENGURUSAN PUSAT PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK por
PENUBUHAN DAN PENGURUSAN PUSAT PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAKPENUBUHAN DAN PENGURUSAN PUSAT PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK
PENUBUHAN DAN PENGURUSAN PUSAT PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAKnelson fredoline
5.4K visualizações15 slides
Amalan bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak por
Amalan bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanakAmalan bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak
Amalan bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanakNormala Mehat
21.7K visualizações26 slides
Pendidikan Inklusif, isu, cabaran dan langkah mengatasi, faktor kritikal keja... por
Pendidikan Inklusif, isu, cabaran dan langkah mengatasi, faktor kritikal keja...Pendidikan Inklusif, isu, cabaran dan langkah mengatasi, faktor kritikal keja...
Pendidikan Inklusif, isu, cabaran dan langkah mengatasi, faktor kritikal keja...Harry Elson Anderson (IPGK Pulau Pinang)
20.6K visualizações4 slides
Bahan bantu belajar por
Bahan bantu belajarBahan bantu belajar
Bahan bantu belajarRafuzii Rafiz
13.5K visualizações14 slides
Aspek seni bahasa & por
Aspek seni bahasa &Aspek seni bahasa &
Aspek seni bahasa &Muhammad Anuar
9.8K visualizações15 slides

Mais procurados(20)

47598047 khidmat-sokongan por Muhammad Muhidin
47598047 khidmat-sokongan47598047 khidmat-sokongan
47598047 khidmat-sokongan
Muhammad Muhidin14.6K visualizações
PENUBUHAN DAN PENGURUSAN PUSAT PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK por nelson fredoline
PENUBUHAN DAN PENGURUSAN PUSAT PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAKPENUBUHAN DAN PENGURUSAN PUSAT PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK
PENUBUHAN DAN PENGURUSAN PUSAT PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK
nelson fredoline5.4K visualizações
Amalan bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak por Normala Mehat
Amalan bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanakAmalan bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak
Amalan bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak
Normala Mehat21.7K visualizações
Bahan bantu belajar por Rafuzii Rafiz
Bahan bantu belajarBahan bantu belajar
Bahan bantu belajar
Rafuzii Rafiz13.5K visualizações
Aspek seni bahasa & por Muhammad Anuar
Aspek seni bahasa &Aspek seni bahasa &
Aspek seni bahasa &
Muhammad Anuar9.8K visualizações
MURID BERKEPERLUAN KHAS (MBK) por hudhud321
MURID BERKEPERLUAN KHAS (MBK)MURID BERKEPERLUAN KHAS (MBK)
MURID BERKEPERLUAN KHAS (MBK)
hudhud3213.1K visualizações
BBM dalam pengajaran por Zanari Zainon
BBM dalam pengajaranBBM dalam pengajaran
BBM dalam pengajaran
Zanari Zainon11.4K visualizações
peranan guru dalam ict di sekolah. por Nor Rani Othman
peranan guru dalam ict di sekolah.peranan guru dalam ict di sekolah.
peranan guru dalam ict di sekolah.
Nor Rani Othman5.4K visualizações
Konsep 5p por Nordin Yusof
Konsep 5pKonsep 5p
Konsep 5p
Nordin Yusof16.2K visualizações
Apakah itu pengajaran por Didie Patient
Apakah itu pengajaranApakah itu pengajaran
Apakah itu pengajaran
Didie Patient17.3K visualizações
FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIF por NURLIDYAWATI JASMIN
FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIFFAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
NURLIDYAWATI JASMIN10.7K visualizações
KOMUNIKASI BAHASA DAN PERTUTURAN por Shahrizzat Md Sukor
KOMUNIKASI BAHASA DAN PERTUTURANKOMUNIKASI BAHASA DAN PERTUTURAN
KOMUNIKASI BAHASA DAN PERTUTURAN
Shahrizzat Md Sukor14.1K visualizações
Ict dan multimedia kanak kanak prasekolah por ISMAILMAMAT
Ict dan multimedia kanak kanak prasekolahIct dan multimedia kanak kanak prasekolah
Ict dan multimedia kanak kanak prasekolah
ISMAILMAMAT41.6K visualizações
Pembelajaran Berasaskan Projek por aflah jamaluddin
Pembelajaran Berasaskan ProjekPembelajaran Berasaskan Projek
Pembelajaran Berasaskan Projek
aflah jamaluddin15K visualizações
Media pengajaran por Tien Yu Yu
Media pengajaranMedia pengajaran
Media pengajaran
Tien Yu Yu21.3K visualizações
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa... por Syrvison Goh
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...
Syrvison Goh20K visualizações
PENGAPLIKASIAN DAN PENGURUSAN AKTIVITI SENI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN por fthehah
PENGAPLIKASIAN DAN PENGURUSAN AKTIVITI SENI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANPENGAPLIKASIAN DAN PENGURUSAN AKTIVITI SENI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PENGAPLIKASIAN DAN PENGURUSAN AKTIVITI SENI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
fthehah959 visualizações
Kaedah Abjad por kuliahpismp09
Kaedah AbjadKaedah Abjad
Kaedah Abjad
kuliahpismp0919.1K visualizações
contoh-contoh aktiviti yang boleh merangsang pemikiran kreatif kanak-kanak. por Ning Fan
contoh-contoh aktiviti yang boleh merangsang pemikiran kreatif kanak-kanak.contoh-contoh aktiviti yang boleh merangsang pemikiran kreatif kanak-kanak.
contoh-contoh aktiviti yang boleh merangsang pemikiran kreatif kanak-kanak.
Ning Fan106.4K visualizações

Destaque

Pembelajaran Abad Ke-21 por
Pembelajaran Abad Ke-21Pembelajaran Abad Ke-21
Pembelajaran Abad Ke-21Farish Farisha
104.4K visualizações26 slides
Penggunaan Teknologi Pendidikan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran por
Penggunaan Teknologi Pendidikan Dalam Pengajaran Dan PembelajaranPenggunaan Teknologi Pendidikan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran
Penggunaan Teknologi Pendidikan Dalam Pengajaran Dan Pembelajarandaniadarweesy
14.4K visualizações28 slides
Penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran por
Penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaranPenggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran
Penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaranMuhammad Affrini Azim Zahari
14.4K visualizações38 slides
Penggunaan ICT Dalam P&P por
Penggunaan ICT Dalam P&PPenggunaan ICT Dalam P&P
Penggunaan ICT Dalam P&Pisuict12
30.4K visualizações11 slides
Unit 9 integrasi teknologi por
Unit 9 integrasi teknologiUnit 9 integrasi teknologi
Unit 9 integrasi teknologiAminah Rahmat
1.6K visualizações22 slides
PENGINTEGRASIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBEL... por
PENGINTEGRASIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBEL...PENGINTEGRASIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBEL...
PENGINTEGRASIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBEL...Anas Redzuan Shariff
2.1K visualizações10 slides

Destaque(20)

Pembelajaran Abad Ke-21 por Farish Farisha
Pembelajaran Abad Ke-21Pembelajaran Abad Ke-21
Pembelajaran Abad Ke-21
Farish Farisha104.4K visualizações
Penggunaan Teknologi Pendidikan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran por daniadarweesy
Penggunaan Teknologi Pendidikan Dalam Pengajaran Dan PembelajaranPenggunaan Teknologi Pendidikan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran
Penggunaan Teknologi Pendidikan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran
daniadarweesy14.4K visualizações
Penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran por Muhammad Affrini Azim Zahari
Penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaranPenggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran
Penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran
Muhammad Affrini Azim Zahari14.4K visualizações
Penggunaan ICT Dalam P&P por isuict12
Penggunaan ICT Dalam P&PPenggunaan ICT Dalam P&P
Penggunaan ICT Dalam P&P
isuict1230.4K visualizações
Unit 9 integrasi teknologi por Aminah Rahmat
Unit 9 integrasi teknologiUnit 9 integrasi teknologi
Unit 9 integrasi teknologi
Aminah Rahmat1.6K visualizações
PENGINTEGRASIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBEL... por Anas Redzuan Shariff
PENGINTEGRASIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBEL...PENGINTEGRASIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBEL...
PENGINTEGRASIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBEL...
Anas Redzuan Shariff2.1K visualizações
Kaji selidik kpt6044_Nor Husniyah por Husniyah Rashid
Kaji selidik kpt6044_Nor HusniyahKaji selidik kpt6044_Nor Husniyah
Kaji selidik kpt6044_Nor Husniyah
Husniyah Rashid5.9K visualizações
Pembelajaran Digital por Wilda Perdana
Pembelajaran DigitalPembelajaran Digital
Pembelajaran Digital
Wilda Perdana4.9K visualizações
Konsep teknologi pendidikan por Mui Peng Soon
Konsep teknologi pendidikanKonsep teknologi pendidikan
Konsep teknologi pendidikan
Mui Peng Soon15.1K visualizações
Uses of acids in daily life and industry por Firman Otto
Uses of acids in daily life and industryUses of acids in daily life and industry
Uses of acids in daily life and industry
Firman Otto32.3K visualizações
Sulfuric acid production by contact method (traditional) por Mohsen Kianpour
Sulfuric acid production by contact method (traditional)Sulfuric acid production by contact method (traditional)
Sulfuric acid production by contact method (traditional)
Mohsen Kianpour3.6K visualizações
Sulphuric acid por Sonal Jappy
Sulphuric acidSulphuric acid
Sulphuric acid
Sonal Jappy4.8K visualizações
isu semasa teknologi maklumat por Jus Oren
isu semasa teknologi maklumatisu semasa teknologi maklumat
isu semasa teknologi maklumat
Jus Oren48.5K visualizações
Sulphuric acid por giovanniveitch
Sulphuric acidSulphuric acid
Sulphuric acid
giovanniveitch12.3K visualizações
Implikasi Teori Behavioris dalam Pengajaran & Pembelajaran por Noorezayu Mohd Said
Implikasi Teori Behavioris dalam Pengajaran & PembelajaranImplikasi Teori Behavioris dalam Pengajaran & Pembelajaran
Implikasi Teori Behavioris dalam Pengajaran & Pembelajaran
Noorezayu Mohd Said52.1K visualizações
Lampiran a dan b(borang maklumat pelajar dan soal selidik) thesis por Teacher Nasrah
Lampiran a dan b(borang maklumat pelajar dan soal selidik) thesisLampiran a dan b(borang maklumat pelajar dan soal selidik) thesis
Lampiran a dan b(borang maklumat pelajar dan soal selidik) thesis
Teacher Nasrah110K visualizações
Borang soal selidik por Rosnani Ghazali
Borang soal selidikBorang soal selidik
Borang soal selidik
Rosnani Ghazali105K visualizações
Sulphuric Acid por unknown777
Sulphuric AcidSulphuric Acid
Sulphuric Acid
unknown77710.4K visualizações
King of acids -Sulphuric Acid H2SO4 por Drishti Bhalla
King of acids -Sulphuric Acid H2SO4King of acids -Sulphuric Acid H2SO4
King of acids -Sulphuric Acid H2SO4
Drishti Bhalla9K visualizações

Similar a EDU 3105 Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran

Asementeknologipengajaran 130830020506-phpapp02 por
Asementeknologipengajaran 130830020506-phpapp02Asementeknologipengajaran 130830020506-phpapp02
Asementeknologipengajaran 130830020506-phpapp02kananasirin
171 visualizações12 slides
UTS Mona Suci Oktaviana por
UTS Mona Suci OktavianaUTS Mona Suci Oktaviana
UTS Mona Suci OktavianaMahasiswa
2.4K visualizações6 slides
Media dan pemanfaatan sumber belajar ips kelas 5 dan 6 por
Media dan pemanfaatan sumber belajar ips kelas 5 dan 6Media dan pemanfaatan sumber belajar ips kelas 5 dan 6
Media dan pemanfaatan sumber belajar ips kelas 5 dan 6Yanwar Sudartono
23K visualizações16 slides
MEDIA PEMBELAJARAN.pptx por
MEDIA PEMBELAJARAN.pptxMEDIA PEMBELAJARAN.pptx
MEDIA PEMBELAJARAN.pptxTriSusanti24
68 visualizações23 slides
Makalah por
MakalahMakalah
Makalahhaniffahrahmah
17 visualizações17 slides
Pemanfaatan Media Pembelajaran.ppt por
Pemanfaatan Media Pembelajaran.pptPemanfaatan Media Pembelajaran.ppt
Pemanfaatan Media Pembelajaran.pptYovinusDwiWidyantoro
2 visualizações17 slides

Similar a EDU 3105 Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran (20)

Asementeknologipengajaran 130830020506-phpapp02 por kananasirin
Asementeknologipengajaran 130830020506-phpapp02Asementeknologipengajaran 130830020506-phpapp02
Asementeknologipengajaran 130830020506-phpapp02
kananasirin171 visualizações
UTS Mona Suci Oktaviana por Mahasiswa
UTS Mona Suci OktavianaUTS Mona Suci Oktaviana
UTS Mona Suci Oktaviana
Mahasiswa2.4K visualizações
Media dan pemanfaatan sumber belajar ips kelas 5 dan 6 por Yanwar Sudartono
Media dan pemanfaatan sumber belajar ips kelas 5 dan 6Media dan pemanfaatan sumber belajar ips kelas 5 dan 6
Media dan pemanfaatan sumber belajar ips kelas 5 dan 6
Yanwar Sudartono23K visualizações
MEDIA PEMBELAJARAN.pptx por TriSusanti24
MEDIA PEMBELAJARAN.pptxMEDIA PEMBELAJARAN.pptx
MEDIA PEMBELAJARAN.pptx
TriSusanti2468 visualizações
Makalah por haniffahrahmah
MakalahMakalah
Makalah
haniffahrahmah17 visualizações
Pemanfaatan Media Pembelajaran.ppt por YovinusDwiWidyantoro
Pemanfaatan Media Pembelajaran.pptPemanfaatan Media Pembelajaran.ppt
Pemanfaatan Media Pembelajaran.ppt
YovinusDwiWidyantoro2 visualizações
Ilmupendidikan por semua17an
IlmupendidikanIlmupendidikan
Ilmupendidikan
semua17an587 visualizações
Peran dan Urgensi Media Pembelajaran dalam Kegiatan Belajar Mengajar por yazidramdhani1
Peran dan Urgensi Media Pembelajaran dalam Kegiatan Belajar MengajarPeran dan Urgensi Media Pembelajaran dalam Kegiatan Belajar Mengajar
Peran dan Urgensi Media Pembelajaran dalam Kegiatan Belajar Mengajar
yazidramdhani198 visualizações
Makalah Pemanfaatan dan Penggunaan Media Pembelajaran por Dewi Zulaeva
Makalah Pemanfaatan dan Penggunaan Media Pembelajaran Makalah Pemanfaatan dan Penggunaan Media Pembelajaran
Makalah Pemanfaatan dan Penggunaan Media Pembelajaran
Dewi Zulaeva43K visualizações
Resos por Tinie Khamis
ResosResos
Resos
Tinie Khamis3.4K visualizações
Mediapembelajaranlelilestari 111223211219-phpapp02 por Mviw Novita
Mediapembelajaranlelilestari 111223211219-phpapp02Mediapembelajaranlelilestari 111223211219-phpapp02
Mediapembelajaranlelilestari 111223211219-phpapp02
Mviw Novita226 visualizações
Modul media pembelajaran por kokosenju45
Modul media pembelajaranModul media pembelajaran
Modul media pembelajaran
kokosenju4597 visualizações
Modul media pembelajaran por darniatipolingai96
Modul media pembelajaranModul media pembelajaran
Modul media pembelajaran
darniatipolingai96696 visualizações
Modul media pembelajaran por sulwawawn
Modul media pembelajaranModul media pembelajaran
Modul media pembelajaran
sulwawawn127 visualizações
MEDIA PENGAJARAN DALAM P&P por Nurimani Yase
MEDIA PENGAJARAN DALAM P&PMEDIA PENGAJARAN DALAM P&P
MEDIA PENGAJARAN DALAM P&P
Nurimani Yase39.8K visualizações
Cnapunyeramentkpf 121129005344-phpapp02 por Yamunah Subramaniam
Cnapunyeramentkpf 121129005344-phpapp02Cnapunyeramentkpf 121129005344-phpapp02
Cnapunyeramentkpf 121129005344-phpapp02
Yamunah Subramaniam597 visualizações
modul media pembelajaran por ambarlestari
modul media pembelajaranmodul media pembelajaran
modul media pembelajaran
ambarlestari391 visualizações
Modul media pembelajaran por ambarlestari
Modul media pembelajaranModul media pembelajaran
Modul media pembelajaran
ambarlestari416 visualizações
Mengenal media pembelajaran por henga002
Mengenal media pembelajaranMengenal media pembelajaran
Mengenal media pembelajaran
henga0021.2K visualizações

Mais de Noor Syazwanni

Kemahiran Mendengar Bertutur Membaca Menulis por
Kemahiran Mendengar Bertutur Membaca MenulisKemahiran Mendengar Bertutur Membaca Menulis
Kemahiran Mendengar Bertutur Membaca MenulisNoor Syazwanni
37.2K visualizações78 slides
Pengantar linguistik Bahasa Melayu por
Pengantar linguistik Bahasa MelayuPengantar linguistik Bahasa Melayu
Pengantar linguistik Bahasa MelayuNoor Syazwanni
7.5K visualizações27 slides
Pengujian, pengukuran, penilaian dalam Pentaksiran PSV por
Pengujian, pengukuran, penilaian dalam Pentaksiran PSVPengujian, pengukuran, penilaian dalam Pentaksiran PSV
Pengujian, pengukuran, penilaian dalam Pentaksiran PSVNoor Syazwanni
34.9K visualizações45 slides
Pengujian pengukuran penilaian por
Pengujian pengukuran penilaianPengujian pengukuran penilaian
Pengujian pengukuran penilaianNoor Syazwanni
22.9K visualizações19 slides
Nota ringkas sintaksis por
Nota ringkas sintaksisNota ringkas sintaksis
Nota ringkas sintaksisNoor Syazwanni
56.3K visualizações25 slides
KONSEP PROGRAM PEMULIHAN por
KONSEP PROGRAM PEMULIHANKONSEP PROGRAM PEMULIHAN
KONSEP PROGRAM PEMULIHANNoor Syazwanni
17.7K visualizações8 slides

Mais de Noor Syazwanni(6)

Kemahiran Mendengar Bertutur Membaca Menulis por Noor Syazwanni
Kemahiran Mendengar Bertutur Membaca MenulisKemahiran Mendengar Bertutur Membaca Menulis
Kemahiran Mendengar Bertutur Membaca Menulis
Noor Syazwanni37.2K visualizações
Pengantar linguistik Bahasa Melayu por Noor Syazwanni
Pengantar linguistik Bahasa MelayuPengantar linguistik Bahasa Melayu
Pengantar linguistik Bahasa Melayu
Noor Syazwanni7.5K visualizações
Pengujian, pengukuran, penilaian dalam Pentaksiran PSV por Noor Syazwanni
Pengujian, pengukuran, penilaian dalam Pentaksiran PSVPengujian, pengukuran, penilaian dalam Pentaksiran PSV
Pengujian, pengukuran, penilaian dalam Pentaksiran PSV
Noor Syazwanni34.9K visualizações
Pengujian pengukuran penilaian por Noor Syazwanni
Pengujian pengukuran penilaianPengujian pengukuran penilaian
Pengujian pengukuran penilaian
Noor Syazwanni22.9K visualizações
Nota ringkas sintaksis por Noor Syazwanni
Nota ringkas sintaksisNota ringkas sintaksis
Nota ringkas sintaksis
Noor Syazwanni56.3K visualizações
KONSEP PROGRAM PEMULIHAN por Noor Syazwanni
KONSEP PROGRAM PEMULIHANKONSEP PROGRAM PEMULIHAN
KONSEP PROGRAM PEMULIHAN
Noor Syazwanni17.7K visualizações

Último

Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf por
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdfSalinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdfIrawan Setyabudi
46 visualizações84 slides
MEDIA INTERAKTIF.pptx por
MEDIA INTERAKTIF.pptxMEDIA INTERAKTIF.pptx
MEDIA INTERAKTIF.pptxJUMADAPUTRA
7 visualizações73 slides
Kepemimpinan Pramuka por
Kepemimpinan Pramuka Kepemimpinan Pramuka
Kepemimpinan Pramuka Kafe Buku Pak Aw
14 visualizações23 slides
FAKTOR-FAKTOR LAJU REAKSI.pptx por
FAKTOR-FAKTOR LAJU REAKSI.pptxFAKTOR-FAKTOR LAJU REAKSI.pptx
FAKTOR-FAKTOR LAJU REAKSI.pptxlyricsong1117
7 visualizações31 slides
MEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptx por
MEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptxMEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptx
MEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptxlyricsong1117
15 visualizações52 slides
Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ... por
Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ...Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ...
Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ...Kanaidi ken
28 visualizações70 slides

Último(20)

Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf por Irawan Setyabudi
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdfSalinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf
Irawan Setyabudi46 visualizações
MEDIA INTERAKTIF.pptx por JUMADAPUTRA
MEDIA INTERAKTIF.pptxMEDIA INTERAKTIF.pptx
MEDIA INTERAKTIF.pptx
JUMADAPUTRA7 visualizações
Kepemimpinan Pramuka por Kafe Buku Pak Aw
Kepemimpinan Pramuka Kepemimpinan Pramuka
Kepemimpinan Pramuka
Kafe Buku Pak Aw14 visualizações
FAKTOR-FAKTOR LAJU REAKSI.pptx por lyricsong1117
FAKTOR-FAKTOR LAJU REAKSI.pptxFAKTOR-FAKTOR LAJU REAKSI.pptx
FAKTOR-FAKTOR LAJU REAKSI.pptx
lyricsong11177 visualizações
MEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptx por lyricsong1117
MEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptxMEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptx
MEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptx
lyricsong111715 visualizações
Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ... por Kanaidi ken
Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ...Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ...
Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ...
Kanaidi ken28 visualizações
PPT PENKOM ALVIN.pptx por Alfin61471
PPT PENKOM ALVIN.pptxPPT PENKOM ALVIN.pptx
PPT PENKOM ALVIN.pptx
Alfin6147116 visualizações
Tugas PPT 6_Selviana Fitri_E1G022081.pptx por selvianafitri2k17
Tugas PPT 6_Selviana Fitri_E1G022081.pptxTugas PPT 6_Selviana Fitri_E1G022081.pptx
Tugas PPT 6_Selviana Fitri_E1G022081.pptx
selvianafitri2k1712 visualizações
KESETIMBANGAN KIMIA por lyricsong1117
KESETIMBANGAN KIMIAKESETIMBANGAN KIMIA
KESETIMBANGAN KIMIA
lyricsong11179 visualizações
SK Satgas PPKS.pdf por Irawan Setyabudi
SK Satgas PPKS.pdfSK Satgas PPKS.pdf
SK Satgas PPKS.pdf
Irawan Setyabudi54 visualizações
Bimtek Paralegal.pdf por Irawan Setyabudi
Bimtek Paralegal.pdfBimtek Paralegal.pdf
Bimtek Paralegal.pdf
Irawan Setyabudi38 visualizações
Info Session Bangkit Academy "Empowering Through Bangkit: Unveiling the Essen... por pmgdscunsri
Info Session Bangkit Academy "Empowering Through Bangkit: Unveiling the Essen...Info Session Bangkit Academy "Empowering Through Bangkit: Unveiling the Essen...
Info Session Bangkit Academy "Empowering Through Bangkit: Unveiling the Essen...
pmgdscunsri9 visualizações
Kel.10-PBA.pdf por IBNUFAIZMUBAROK
Kel.10-PBA.pdfKel.10-PBA.pdf
Kel.10-PBA.pdf
IBNUFAIZMUBAROK8 visualizações
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf por Irawan Setyabudi
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdfBimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf
Irawan Setyabudi39 visualizações
1. Adab Terhadap Tetangga por agreenlife5
1. Adab Terhadap Tetangga1. Adab Terhadap Tetangga
1. Adab Terhadap Tetangga
agreenlife523 visualizações
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx por rdsnfgzhgj
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptxLatihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx
rdsnfgzhgj11 visualizações
Latihan 6_ Aldy 085.pptx por justneptun
Latihan 6_ Aldy 085.pptxLatihan 6_ Aldy 085.pptx
Latihan 6_ Aldy 085.pptx
justneptun14 visualizações
Kel.10- PBA Presentation.pdf por IBNUFAIZMUBAROK
Kel.10- PBA Presentation.pdfKel.10- PBA Presentation.pdf
Kel.10- PBA Presentation.pdf
IBNUFAIZMUBAROK27 visualizações
PPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptx por WartoyoWartoyo3
PPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptxPPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptx
PPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptx
WartoyoWartoyo311 visualizações

EDU 3105 Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran

 • 1. EDU 3105 1 1.0 PENGENALAN Pada zaman yang serba canggih ini, media pengajaran semakin rancak diterapkan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, seperti cendawan yang tumbuh selepas hujan. Penggunaan audio dan video telah dikenali sebagai salah satu saluran komunikasi dan menjadi asas kepada bidang teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Justeru, seseorang guru mendapat faedah dan kemudahan kerana media pengajaran menjadi cabang dalam membantu guru meningkatkan minat dan kefahaman murid-murid terhadap pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, media dalam pengajaran merupakan alatan yang menyalurkan mesej pengirim kepada penerima mesej sehingga mendorong dan merangsang pemikiran, perasaan, minat dan perhatian penerima. Justeru, seorang guru hendaklah bersikap kreatif dan kritis dalam menyesuaikan media pengajaran mereka dengan rancangan pengajaran yang ingin diajarkan. Cara ini bukan sahaja merangsang minat murid-murid untuk belajar, malah guru akan berpuas hati kerana hasil pembelajarannya sudah tercapai. Sementara itu, suatu set pengajaran yang baik tidak akan lengkap sekirannya tiada perancangan yang rapi dan tersusun. Oleh itu, guru boleh mengaplikasikan Model ASSURE dengan menggunakan media pengajaran dalam pelajaran. Model ASSURE pula terdiri daripada enam langkah, iaitu analisis pelajar, menyatakan objektif, memilih kaedah, media dan bahan, menggunakan media dan bahan, memerlukan penyertaan pelajar dan menilai dan mengulangkaji. Secara kesimpulannya, semua pihak hendaklah mengembleng usaha terutama guru dalam mendidik anak bangsa dengan menggunakan media pengajaran yang kreatif dan sesuai agar dapat melahirkan modal insan yang berketrampilan seiring dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
 • 2. EDU 3105 2 2.0 KONSEP DAN FUNGSI MEDIA Pada zaman globalisasi ini, penggunaan media dalam pengajaran dan pembelajaran semakin meluas dan media merupakan salah satu saluran komunikasi dalam pembelajaran. Manakala mesej pengajaran yang disampaikan pula menarik dan sedikit sebanyak dapat meransang pemikiran, perasaan, minat dan perhatian murid-murid. Justeru, guru-guru yang berdedikasi perlu mengambil inisiatif menganalisis murid-murid dengan menggunakan kaedah seperti teknik pemerhatian dan borang anekdot agar pengajaran dan pembelajaran dapat disampaikan secara berkesan. Menurut Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dan Wan Kamarudin Wan Hasan (2009) dalam bukunya Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran, menyatakan bahawa media merupakan sesuatu saluran komunikasi yang membawa maklumat. Hal ini bermaksud maklumat daripada penyampai akan diterima oleh penerima melalui saluran komunikasi. Antara contoh-contoh media ialah radio, televisyen, rakaman audio, gambar foto, slaid, bahan-bahan bercetak dan komputer. Dengan adanya kepelbagaian media, penguasaan murid terhadap isi pelajaran akan lebih terjamin. Hal ini kerana murid-murid akan berlumba-lumba mengikut sesi pengajaran dan pembelajaran yang menarik. Selain itu, media juga dapat dikategorikan sebagai alatan yang mampu menyampaikan mesej pengajaran yang jelas kepada murid-murid. Kelebihan alatan seperti video, pita rakaman, bahan-bahan bercetak dan komputer merupakan suatu bentuk saluran komunikasi yang membolehkan murid-murid berinteraksi bersama guru. Selain itu, terdapat beberapa fungsi yang menyokong media sebagai saluran komunikasi pengajaran dan pembelajaran. Antaranya ialah media dapat membantu guru menyampaikan proses pengajaran dan pembelajaran dengan tepat dan berkesan. Hal ini dapat dilihat apabila guru mengambil langkah pertama mengenal pasti objektif pengajaran yang sesuai, sebelum memilih media pengajaran yang sesuai untuk dipersembahkan.
 • 3. EDU 3105 3 Sebagai contoh, guru ingin mengajar tajuk buah-buahan tempatan kepada murid-murid. Guru boleh mengkaji terlebih dahulu pengalaman sedia ada murid-murid. Seterusnya, guru boleh menyediakan kad-kad imbasan untuk kegunaan murid-murid. Suara guru pula boleh dirakam terlebih dahulu dan audio tersebut akan dimainkan seiring dengan tukaran kad imbasan. Kaedah ini bukan sahaja memperjelaskan penyampaikan mesej kepada murid- murid, malah guru dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan murid-murid dengan berkesan. Selain itu, guru juga dapat mengenalpasti murid-murid yang aktif dan pasif, cara ini menyenangkan guru untuk memberi latihan pengukuhan kepada murid-murid yang lemah. Selain itu, media juga berfungsi membantu guru mempelbagaikan bentuk pengajaran dan melibatkan pelbagai pancaindera. Guru boleh mengambil inisiatif dengan melibatkan semua pancaindera murid-murid, seperti Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Media pengajaran yang mementingkan saluran komunikasi membolehkan guru merancang jenis- jenis bahan yang sesuai. Contohnya, guru boleh menggunakan tayangan video pada set induksi memastikan segala pancaindera murid-murid tertumpu pada video tersebut. Dengan cara ini, guru boleh mengaju soalan dan berinteraksi dengan murid-murid mengenai isi kandungan video tersebut. Murid-murid bukan sahaja dapat memahami isi pengajaran guru dengan jelas, malah iklim bilik darjah juga akan menjadi lebih menarik. Sementara itu, media yang berfungsi sebagai saluran komunikasi ini dapat merangsang minat murid-murid supaya menumpukan perhatian pada pelajaran. Guru boleh mengambil inisiatif dengan menghasilkan slaid yang menarik dan interaktif semasa sesi pengajaran. Guru hendaklah mengambil kira latar belakang murid dan mengetahui sifat kanak-kanak yang menyukai sesuatu yang berwarna-warni dan beranimasi. Contohnya, guru memaparkan cerita kanak-kanak menggunakan sedutan video “Sang Kancil dan Sang Buaya”. Guru boleh meminta murid-murid menghayati terlebih dahulu sedutan video yang ditayangkan. Selepas itu, guru meminta murid-murid melakonkan semula watak-watak tersebut dengan bantuan audio yang telah dirakam terlebih dahulu. Apabila sesi lakonan tamat, guru boleh merangsang murid-murid untuk mengeluarkan nilai-nilai berdasarkan
 • 4. EDU 3105 4 cerita kanak-kanak tersebut. Justeru, nilai-nilai kerjasama dan kasih sayang bukan sahaja dapat disemai pada jiwa murid-murid, malah guru dapat meningkatkan mutu pengajarannya menjadi lebih bermakna. Di samping itu, media juga berfungsi membantu menjimatkan masa pengajaran. Pada masa kini, perkembangan dan kemudahan multimedia dapat melahirkan pelbagai bahan ciptaan media yang boleh menarik perhatian murid-murid. Seseorang guru mungkin tidak mampu menyampaikan maklumat kepada murid-murid pada satu interaksi di bilik darjah kerana kekangan masa. Jadi, media boleh menjadi pengganti guru agar proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar tanpa halangan. Malah, guru dapat menambah aktiviti pengayaan dan pemulihan kepada murid-murid. Sebagai contoh, guru hendak memupuk semangat patriotik dalam kalangan murid-murid, guru boleh memaparkan sedutan filem “Bukit Kepong” atau memperdengarkan kepada murid-murid audio mengenai fakta- fakta semasa pihak komunis menakluki Tanah Melayu. Dengan cara ini, murid-murid dapat mendalami watak tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan, sekaligus mengurangkan tenaga guru untuk bercerita secara panjang lebar.
 • 5. EDU 3105 5 3.0 RANCANGAN SET MEDIA PENGAJARAN Seperti yang kita ketahui, reka bentuk pengajaran bilik darjah melibatkan tugas guru dalam merancang, memilih dan menilai media pengajaran. Oleh hal yang demikian, guru hendaklah mengaplikasikan model yang sesuai agar dapat menghasilkan sesi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Terdapat suatu reka bentuk pengajaran yang dapat membantu guru merancang penggunaan media yang berkesan, iaitu Model ASSURE. Model ASSURE ini memberi fokus kepada guru untuk merancang pengajaran dan pembelajaran sebenar dalam bilik darjah. Selain itu, Model ASSURE ini terdiri daripada enam peringkat, iaitu A (Analisa Pelajar), S (Nyatakan objektif atau hasil pembelajaran), S (Memilih kaedah, media dan bahan), U (Menggunakan media dan bahan sumber), R (Memerlukan penyertaan pelajar), E (Menilai dan mengulangkaji). RANCANGAN SET MEDIA PENGAJARAN Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Tajuk : Bencana Alam Kelas : 4 Cerdik (15 lelaki, 20 perempuan) Hasil Pembelajaran : 2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton, dibaca atau difahami. 2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dan peristiwa yang dialami menggunakan pelbagai jenis ayat.
 • 6. EDU 3105 6 MODEL ASSURE A - Analisa Pelajar (Analyze Learners) Bagi langkah pertama dalam Model ASSURE iaitu menganalisis pelajar, terdapat beberapa perkara yang boleh dianalisis oleh guru terhadap pelajar. Sebagai seorang guru, saya akan mengenal pasti ciri-ciri umum pada murid-murid seperti jantina, umur, bakat, gaya pembelajaran, budaya dan taraf ekonomi. Justeru, saya menggunakan kaedah pemerhatian, kaedah soal jawab dan menggunakan borang anekdot untuk mengkaji tahap pencapaian murid-murid di dalam kelas. Kaedah ini menyenangkan saya untuk merancang objektif pengajaran agar isi pelajaran dapat dicapai dengan berkesan di dalam bilik darjah. Kelas Tahun Empat Cerdik mempunyai bilangan murid seramai 35 orang, iaitu 15 orang murid lelaki dan 20 orang murid perempuan. Murid-murid ini berumur 10 tahun. Ibu bapa murid-murid ini rata-ratanya mempunyai pekerjaan yang tersendiri Antara pekerjaan yang telah dikenal pasti seperti petani, pesawah dan peruncit. Justeru, budaya murid-murid lebih kepada budaya ketimuran, riang dan menghormati ibu bapa. Manakala taraf ekonomi mereka juga sederhana dan menghormati ibu bapa. Selain itu, saya akan mengambil inisiatif mengadakan sesi soal jawab bersama murid-murid untuk menguji pengalaman sedia ada mereka mengenai alam sekitar. Contohnya, murid-murid akan disoal mengenai contoh-contoh bencana alam yang pernah berlaku dan natijahnya kepada manusia. Sementara itu, saya boleh menguji pengetahuan am murid-murid dengan penggunaan media bercetak seperti poster “Bencana Alam”. Kesannya, murid-murid akan berfikir, berinteraksi dan bertindak balas secara emosi apabila melihat poster tersebut. Murid-murid juga akan berinteraksi dan memberikan pandangan antara satu sama lain cara-cara untuk menangani kemusnahan alam sekitar.
 • 7. EDU 3105 7 S - Menyatakan Objektif (State Objective) Langkah kedua dalam Model Assure ini memerlukan objektif dinyatakan secara khusus untuk menentukan jenis bahan multimedia yang ingin digunakan. Justeru, saya hendaklah mengenalpasti kebolehan kognitif dan prestasi murid-murid agar dapat menentukan bahan multimedia yang ingin digunakan. Sebelum memulakan sesi pengajaran, saya telah merujuk sukatan pelajaran, saya telah menggunakan aras utama, iaitu bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton, dibaca atau difahami. Manakala aras sampingan saya ialah bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Justeru, saya memfokuskan aras sampingan dan menggunakan Aras 2 (i) bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dan peristiwa yang dialami menggunakan pelbagai jenis ayat, sebagai panduan. S - Memilih Kaedah, Media dan Bahan (Select Methods, Media dan Materials) Bagi tajuk Bencana Alam, saya akan memulakan sesi pengajaran, set induksi dengan memaparkan media bukan cetak, media tayang iaitu tayangan mengenai video bencana alam yang pernah berlaku di dunia. Antara contoh bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami dan gunung berapi meletus. Tayangan ini membolehkan murid-murid menumpukan perhatian dan menghayati nilai-nilai murni yang terkandung di dalam video tersebut. Setelah itu, kaedah yang dapat dijalankan ialah kaedah simulasi. Pada set pengajaran yang kedua, beberapa orang murid akan dipanggil ke depan dan melakonkan semula adegan-adegan semasa bencana alam berlaku. Sebagai contoh, watak A akan menjerit meminta tolong kerana terperangkap di bawah timbunan batu, dan watak B dan C akan melakonkan watak sebagai ahli bomba dan menyelamatkan mangsa yang terperangkap. Saya juga akan menyediakan skrip dan audio seperti bunyi-bunyian dan muzik latar dan dimainkan seiring dengan pergerakan watak. Setelah sesi lakonan tamat, saya akan menggunakan kaedah sumbangsaran dan mengutarakan soalan kepada murid-
 • 8. EDU 3105 8 murid melalui kaedah soal jawab. Beberapa orang murid juga akan dipanggil dan menceritakan semula situasi bencana alam yang mereka hadapi. Kaedah ini membolehkan murid-murid bercerita dengan menggunakan ayat mereka sendiri. Manakala bahan sumber maujud yang digunakan seperti pemancar LCD, pembesar suara, komputer, audio yang mengandungi bunyi-bunyian dan skrip untuk lakonan. Bahan bantu mengajar ini sedikit sebanyak memudahkan pengajaran dan penyampaian media sebagai salah satu saluran komunikasi. U - Menggunakan Media dan Bahan (Utilize Media dan Materials) Di samping itu, saya akan mengadakan pratonton terlebih dahulu untuk menyemak semula manual penggunaan, teks, audio agar bersesuaian dengan tahap murid. Selain itu, saya akan melihat dan mendengar sendiri video dan audio agar sesuai dengan objektif pembelajaran. Pratonton media ini perlu dilakukan agar tiada sebarang kesalahan yang bakal berlaku semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, bahan bantu mengajar yang disediakan perlu sesuai dengan tahap murid- murid. Sebagai contoh, skrip yang disediakan perlu mengikut tahap penguasaan murid- murid. Saya harus memastikan perbendaharaan kata yang digunakan tidak terlalu kompleks. Malah, saya harus menyediakan video yang bersesuaian, contohnya memuat turun video peristiwa tsunami yang pernah melanda Acheh, Indonesia menggunakan enjin pencari “You Tube”. Selan itu, saya juga membuat pratonton bahan untuk memastikan kejelasan suara semasa video tersebut dimainkan. Sebelum sesi pengajaran bermula, saya perlu menyediakan persekitaran bilik darjah yang kondusif dan selesa kepada murid-murid. saya akan memastikan pengudaraan udara bilik darjah berjalan lancar dan infrastruktur seperti kipas dan lampu dapat berfungsi dengan elok. Manakala meja dan kerusi perlu disusun menghadap guru agar pengajaran dapat disampaikan secara langsung dan murid-murid juga tidak perlu mengalih kedudukan mereka.
 • 9. EDU 3105 9 Sementara itu, murid-murid juga perlu menumpukan perhatian semasa sesi pengajaran dijalankan. Saya akan bermula dengan set induksi yang menarik untuk mengekalkan perhatian murid-murid. Peneguhan positif seperti memberikan pujian dan tepukan untuk menaikkan motivasi murid-murid boleh dilakukan agar mereka berasa dihargai. R - Memerlukan Penyertaan Pelajar (Require Learner Participation) Saya menggunakan media pengajaran, iaitu tayangan video dan penggunaan audio yang menarik untuk meningkatkan respon murid-murid semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Saya akan memastikan murid-murid menghadap papan putih agar interaksi secara langsung dapat dihasilkan. Penglibatan murid secara menyeluruh kerana murid-murid akan menumpukan perhatian terhadap video bencana alam yang dipaparkan dan sesi lakonan yang berlangsung. E - Menilai dan Mengulangkaji (Evaluate and Revise) Setelah selesai sesi pengajaran dan pembelajaran, saya akan menilai semula keberkesanan dan kelemahan pengajaran. Penilaian juga secara berterusan, iaitu pada peringkat sebelum, semasa dan selepas mengajar. Oleh hal yang demikian, saya akan menjalankan ujian bertulis untuk menguji kefahaman murid-murid mengenai tajuk bencana alam yang telah diajar. Apabila jawapan yang ditulis oleh murid-murid betul, secara automatiknya saya mendapat gambaran yang positif bahawa media tayang yang dipilih bertepatan dengan hasil pembelajaran yang dikehendaki. Saya berharap murid-murid dapat menguasai Kemahiran Mendengar dan Bertutur dengan aplikasi media pengajaran yang sesuai. Penggunaan media tayang membolehkan murid-murid menumpukan perhatian dan berinteraksi, sekaligus mencapai obejktif yang telah dirancang iaitu bercerita semula berdasarkan peristiwa yang telah dialami.
 • 10. EDU 3105 10 4.0 PENYEDIAAN, CARA PENGGUNAAN DAN CARA PENYIMPAAN MEDIA Berdasarkan set media pengajaran yang telah dirancang, saya telah merancang dan menyediakan media tayang, iaitu tayangan video dan audio. Terlebih dahulu, saya telah merancang objektif dan hasil pembelajaran dalam set pengajaran sebelum menyediakan media yang sesuai. Saya telah mengambil inisiatif mencari dan memuat turun video yang sesuai menggunakan “You Tube”. Saya menekankan laras bahasa yang digunakan dan grafik yang menarik sebelum memuat turun video tersebut. Selepas melakukan proses penyuntingan menggunakan “Windows Movie Maker ”dengan memasukkan tajuk “Bencana Alam” dan beberapa perkataan yang sesuai, saya telah membuat pratonton sebelum memaparkan semasa sesi pengajaran. Sementara itu, saya turut melakukan kaedah yang sama dengan memuat turun audio seperti bunyi-bunyi dan muzik latar, iaitu muzik instrumental kanak-kanak. Audio yang dipilih ini memberikan kesan yang sesuai seiring dengan urutan lakonan yang bakal dijalankan. Saya memilih memuat turun media daripada internet kerana kosnya murah, dan memudahkan saya untuk membuat pencarian. Sementara itu, saya juga mengaplikasi bahan media tayang, iaitu video dipaparkan di hadapan kelas menggunakan skrin putih yang dipancarkan melalui pemancar LCD. Pembesar suara dan komputer juga menjadi saluran agar tayangan video dapat dihayati oleh murid-murid dengan berkesan. Saya telah memasukan video mengenai “ Bencana Alam ” ke cakera padat. Selepas itu, cakera padat tersebut telah diletakkan di dalam bekas cakera padat. Pada bahagian hadapan bekas cakera padat tersebut telah ditampal dengan tajuk dan manual penggunaannya. Cara ini memudahkan saya dan guru yang lain untuk menggunakan cakera padat tersebut. Selain itu, video tersebut turut dibuat salinan dan dikepilkan di dalam fail pengajaran. Hal ini mengelakkan salinan video tersebut hilang dan memberi faedah kepada pihak lain pada masa yang akan datang.
 • 11. EDU 3105 11 5.0 RUMUSAN Penggunaan media dalam pengajaran dan pembelajaran dapat meningkatkan minat dan pemahaman murid-murid terhadap pengajaran guru. Peranan penggunaan media dalam pengajaran dan pembelajaran pada hari ini mampu memenuhi pelbagai tanggungjawab yang digalas oleh guru. Peranan guru dalam pengajaran juga menjadi semakin efisien dan terancang dengan adanya bantuan media pengajaran. Manakala Model ASSURE yang diaplikasikan dalam pengajaran mendorong murid- murid untuk memberi perhatian dan berinteraksi secara langsung bersama guru. Hal ini sedikit sebanyak meningkatkan prestasi murid-murid dalam pelajaran kerana murid-murid dapat memahami isi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Secara kesimpulannya, semua pihak hendaklah mengembleng usaha terutama guru dalam mendidik anak bangsa dengan menggunakan media pengajaran yang kreatif dan sesuai agar dapat melahirkan modal insan yang berketrampilan seiring dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
 • 12. EDU 3105 12 BIBLIOGRAFI Dewan Bahasa Dan Pustaka (2007). Kamus Dewan Edisi Keempat. Selangor: Dawarma Sdn. Bhd. Dr. Sajad Maswan, Media Pengajaran. Dimuat turun daripada http://www.sajadstudio.info pada 10 Ogos 2011. Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad, Wan Kamarudin Wan Hasan (2009). Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Shah Alam : Oxford Fajar Sdn. Bhd. Model ASSURE, dimuat turun daripada http://www.scribd.com/doc/25848277/Model-Assure pada 9 Ogos 2011. Media Pengajaran, dimuat turun daripada http://jamr2.brinkster.net/pendidikan/MEDIA%20PENGAJARAN.pdf pada 9 Ogos 2011.