Anúncio

Methods of teaching of nomerto m. revilla jr.

10 de Jul de 2020
Methods of teaching of nomerto m. revilla jr.
Methods of teaching of nomerto m. revilla jr.
Methods of teaching of nomerto m. revilla jr.
Methods of teaching of nomerto m. revilla jr.
Anúncio
Methods of teaching of nomerto m. revilla jr.
Methods of teaching of nomerto m. revilla jr.
Methods of teaching of nomerto m. revilla jr.
Methods of teaching of nomerto m. revilla jr.
Methods of teaching of nomerto m. revilla jr.
Anúncio
Methods of teaching of nomerto m. revilla jr.
Próximos SlideShares
Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...
Carregando em ... 3
1 de 10
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Methods of teaching of nomerto m. revilla jr.(20)

Anúncio

Methods of teaching of nomerto m. revilla jr.

  1. University of Perpetual Help Graduate School Las Piñas City, Lucena City Group Pangalan : Nomerto M. Revilla Jr. Asignatura : Prinsipyo, Metodo at Estratehiya ng Pagtuturo ng Wikang Filipino Professor : Prof. Roberto Baltazar S. Celebre Oras ng Klase : 8:00- 5:00 Paksa : Metodo ng Pagtuturo (Methods of Teaching) PANIMULA METODO SA PAGTUTURO NG FILIPINO Hinihingi ng mabisa at mabilis na pagtuturo ang paggamit ng mabubuting pamamaraan ng pagtuturo. Nakasalalay sa mabuting pamaraan ng pagtuturo ang matagumpay, kawili-wili at mabisang pagkatuto ng mag-aaral at pagtuturo ng guro. Walang isang paraan lamang na masasabing sadyang mabisa para sa lahat ng uri ng paksang aralin o isang pamamaraan kaya na angkop gamitin sa lahat ng pagkakataon. Kaya ang guro ang nagbabalak at nagpapasya sa pamamaraang kanyang gagamitin na angkop sa bunga ng pagkatuto na nais niyang makamtan ng mag-aaral, angkop sa sitwasyon, angkop sa kakayahan ng mag-aaral at gayon din sa uri ng paksang aralin at asignaturang kanyang itinuturo. Mga Konsepto: •Metodo. Ito and tawag sa pnalahat na pagplano para sa isang sistematikong at epektibong pagtuturo ng isang aralin. May tiyak na hakbang na sinusunod and bawat metodo o pamaraan. •Istratehiya. Sa wika, ito ang tawag sa mga kagamitan at gawaing ginagamit sa bawat hakbang ng pagtuturo. Halimbawa ay ang gamit ng mga awtentikong teksto, larawan, o larong pangwika. •Teknik. Ay tawag sa paraan ng organisasyon ng interaksyong pangklase. Alinman sa mga kagamitang pagsasanay o gawain sa loob ng klasrum, upang maisakatuparan ang mga layunin ng isang aralin. •Dulog – isang set ng pagpapahalagang hinggil sa kalikasan ng wika, pagkatuto at pagtuturo. •Pamaraan – isang panlahat na pagpaplano para sa isang sistematikong paglalahad wika at batay sa isang dulog. •Metodolohiya – ito’y isang pag-aaral ng mga gawaing pedagohikal (kasama rito ang mga paniniwalang teoretikal at kaugnay na pananaliksik). Ito’y tumutugon din sa anumang konsiderasyon kaugnay ng tanong na “paano ang pagtuturo MGA SIMULAIN SA PAGTUTURO AT PAGKATUTO NG WIKA 1. Simulaing nakapukos sa mga mag-aaral Ang bawat klase sa wika ay binubuo ng mag-aaral na taglay ang kanilang iba’t-ibang katangian: kognitib, pandamdamin, at kagulangang sosyal, kaalaman sa wika; motibasyon, kakayahan sa pagkatuto ng wika, istilo sa pagkatuto, mga mithiin at mga pangangailangang subhetibo. Sa simulaing ito, itinuturing ang bawat mag-aaral na may taglay na sariling pangangailangan at interes. 2. Simulaing Nagsasangkot sa Mag-aaral Isinasaad sa simulaing ito na dapat bigyan ang bawat mag-aaralng maraming pagkakataon upang makilahok sa iba’t-ibang uri ng gawaing komunikatibo. 3. Simulaing Nakatuon sa Target na Wika Binibigyang halaga ng simulaing ito na kailangang bigyan ng guro ang mga mag-aaralng mga input na komunikatibo na abot ng kanilang pang-unawa at makabuluhan para sa sarili nilang pangangaailangan at interes. Magagawa lamang ito ng isang guro kung lilikha siya ng isang sitwasyon kung saan mararamdaman ng mag-aaral na nagagamit niya ang target na wika ng natural at hindi pilit. 4. Simulaing Nakapokus sa Ilang anyo ng Wika Upang mahusay na malinang ang kakayahang komunikatibo ng mga mag-aaral sa loob ng maikling panahon, kailangang ng guro ang mga mag-aaralsa ilang anyo at gamit ng wika, mga kasanayan at stratehiya na makatutulong upang magamit ang wika sa isang kalagayan na limitado ang panahon.
  2. 5. Simulaing Sosyo-kultural Ang wika ay hindi maihihiwalay sa kultura ng mga taong gumagamit nito. Mahalagang magkaroon ng mga kaalamang Kultural upang maunawaan at mabigyang-kahulugan ang sinasabi ng kausap. Tungkuling ng guro na ipadama sa mag-aaral na kailangan ang pagpapahalaga sa mga karanasang pang-kultura na dala nila sa pag-aaralng wika at mapag-yaman ito sa kultura ng mga taong gumagamit ng target na wika. 6. Simulain ng kamalayan Ang pag-aaralng wika ay nagbibigay ng pagkakataon sa mag-aaralna lubos na maunawaan ang ugnayan ng wika at kultura. Kailangan ng isang mag-aaralng wika ang pagiging sensitibo sa wika at kultura ng ibang tao. Ang pagsasaalang-alang sa kultura ay nagiging daan upang madama ang lakas ng wika upang mapaglapit ang diwa at isipan ng iba’t-ibang taong gumagamit ng target na wika. 7. Simulain ng Pagtataya Ang kamalayan hinggil sa sariling pag-unlad ng wika ay maaaring maging pampasigla para sa ibayo pang pagkatuto. Kaya’t mahalaga na palagiang may pidbak ang mag-aaralhinggil sa kanilang pagsulong sa pagkatuto at kailangan itong maging realistiko. 8. Simulain ng Pananagutan Mahalaga sa anumang larangan ng pag-aaral ang pagkakaroon ng sariling pananagutan anuman ang maging bunga nito at malinang ang pagkatuto sa sariling sikap. MGA PAMAMARAANSA PAGTUTURO NG FILIPINO • Pamamaraang Grammar Translation (Pamaraang Klasiko) Mithiin (Goals) 1. Mabasa ang literature ng target na wika. 2. Maisaulo ang mga tuntuning balarila talasalitaan ng target na wika. 3. Mga Katangian. 4. Ginagamit sa pagtuturo ang katutubong wika at bihirang gamitin ang target na wika. 5. Hiwalay na ginagawa ang paglinang ng mga talasalitaan. 6. Binibigyang diin ang pagbasa at pagsulat halos hindi nalilinang ang pakikinig at pagsasalita. 7. Pabuod na tinuturo ang balarila. Ilalahad ang tuntunin, pag-aaralan at pagkatapos ay magkakaroon mg maraming pagsasanay sa pagsasalin. 8. Ang pagbabasa ng mga kahirapang teksto ay isinasagawa nang hindi isinasaalang-alang ang kahandaan ng mga mag-aaral. 9. Kawastuhan sa pagsasalita ang mahalaga. Inaasahan na magaling sa pagsasalin ang mga mag-aaral mula sa target na wika. • Ang Series Method Ito ay isang pamaraan sa pagtuturo na kung saan ang target na wika ay itinuturo nang tuwiran (walang pagsasalin) at isang serye ng mga magkakaugnay na pangungusap ay inilalahad sa isang kosepto na madaling maunawaan ng mag-aaral. Walang pagpapaliwana sa tuntuning balarila bagamat maaaring mayroong kayaring balarila na napapaloob sa mga pangungusap ang dapat linawin. Ang pamaraang ito’y naniniwala sa kaisipang ang pagkatuto ng wika ay ang transpormasyon ng mga pananaw sa wika at isang konsepto na madaling maintindihan. • Ang Pamaraang Direct Mga simulain sa pamaraang Direct. Mga katangian: 1. Inilalahad sa pamamagitan ng dayalog ang mga bagong aralin. 2. Pangunahing istratehiya sa pagkatuto ay ang panggagayak, pagsasaulo ng mga parilala, at paulit-ulit na pagsasanay. 3. Ang kayariang balangkas ay itinuturo sa paggamit ng mga paulit-ulit na pagsasanay. 4. Halos walang pagpapaliwanag sa mga tuntuning pambalarila. Ang mga tuntuning balarila ay itinuturo ng mga modelo. 5. Limitado ang gamit ng mga bokabularyo at itinuturo ito ayon sa pagkakagamit sa pangungusap. 6. Malaki ang pagpapahalaga sa pagbigkas at karaniwang isinasagawa ito sa language labs at mga pagsasanay na pares minimal. 7. Ang katutubong wika ay hindi ginagamit ng guro sa pagkaklase.
  3. 8. Ang mga tamang tugon sa mga tanong/pagsasanay ay agad na pinagtitibay. 9. Sinisikap ng furo na gamitin ng mga mag-aaralang wika nang walang kamalian. Ang Mga “Designer Methods” ng Dekada ‘70 1. Ang Community Language Learning (CLL) Ang CLL ay isang klasikong halimbawa ng pamaraan na batay sa domeyn na pandamdamin. Ang pamaraan ito ay ekstensyon ng modelong Counselling-Learning ni Charles A. Curran na nagbibigay-diin sa pangangailangan ng mga mag-aaral-kliyente na nagsama-sama bilang isang komunidad na binibigyan ng kaukulang pagpapayo. 2. Ang Suggestopedia Ang pamaraang ito’y halos katulad ng ibang tinalakay na ngunit ang kakaiba’y isinasagawa ang mahahalagang bahagi nito sa isang kalagayang palagay ang kalooban ng bawat mag-aaralat relaks ang kanilang isipan. Mga katangian: a) Ginagamit ang lakas ng pagmumungkahi upang matulungan ang mga mag-aaral na maging panatag ang kalooban b) Nasa isang komportable at maayos na kapaligiran ang pagkatuot at may maririnig na mahinang tugtugin. c) Inilalahad at ipinaliliwanag ang gramatika at bokabularyo ngunit di tinatalakay nang komprehensibo. d) Napapalinaw ang kahulugan sa pamamagitan ng pagsasalita sa katutubong wika. e) Nangyayari ang komunikasyon sa dalawang dimension; ang kamalayan (conscious) kung saan nakikinig sa isang binabasaang diyalogo at ang kawalang-kamalayang (sub-conscious) kung saan ang musikang naririnig ay nagpapahiwatig na ang pagkatuto ay madali. f) Isinasanib sa pagtuturo ang mga sining tulad ng musika, awitin, at drama. g) Bahagi ng ginagawa ng mag-aaralsa klase ang ebalwasyon; walang pormal na pagsubok ang ibinibigay. 3. Ang Silent Way Ito ay nanghahawakan sa paniniwalang mabisa ang pagkatuto kung ipinapaubaya sa mga mag- aaralang kanilang pagkatuto. Ang mga mag-aaralsa isang klasrum na Silent Way ay nagtutulungan sa proseso ng pagtuklas ng mga kasagutan sa mga suliraning pangwika. Sa ganitong kalagayan nanatiling tahimik ang guro kaya ang katawagan Silent Way. 4. Ang Total Physical Response (TPR) Ang pamamaraang ito’y humango ng ilang kaisipan sa Series Method ni Gouin na nagsasabi na ang pakatuto ay epektibo kung may kilos na isinagawa kaugnay ng wikang pinag-aralan. Mga Katangian: a) Nagsisimula ang mga aralin sa pamamagitan ng mg autos mula sa titser na isinasagawa ng mga mag- aaral. b) May interaksyong guro-mag-aaral o mag-aaral-mag-aaral; nagsasalita ang guro, tumutugon ang mga ma-aaralsa pamamatnubay ng guro. c) Binibigyang diin ang komunikasyong pasalita, isinasaalang-alang ang kultura ng mga katutubong tagapagsalita sa pagkatuto ng pangalawang wika. d) Pinalilinaw ang mga kahulugan sa pangalawang sa pamamagitan ng mga kilos. e) Inaasahang magkakamali ang mga estudyante sa pagsisimula nilang magsalita; mga kamaliang global lamang ang iniwawasto. 5. Ang Natural Approach Ginagamit sa pamamaraang ito ang mga gawain sa TPR sa panimulang lebel ng pagkatuto kung saan mahalaga ang mga “comprehensive input” upang mapasigla ang pagtatamo ng wika. Nilalayon ng Natural approach na malinang ang mga personal na batayang kasanayang pangkomunikasyon tulad ng gamiting wika para sa mga pang-araw-araw na sitwasyon gaya ng pakikipag-usap, pamimili, pakikinig sa radyo at iba pa. Ang guro ang hanguan ng mga input at tagalikha ng iba’t-iba at mga kawili-wiling gawaing pangklasrum gaya ng laro, maikling dula-dulaan at pangkatang gawain.
  4. 6. Ang Pagtuturong Nakapokus sa Mag-aaral (Learner-Centered Teaching) Ang katawagang ito’y gamitin sa kurikulum at sa ilang tiyak na teknik sa pagatuturo. Ang pagtuturong nakapokus sa mag-aaralay gumagamit ng mga teknik na: a) Nakapokus sa mga pangangailangan, tunguhin at istilo sa pag-aaral; b) Nagbibigay ng ilang pagkontrol sa mga mag-aaral. (Hal. Pangkalahatang gawain o pagsasanay) c) Nakadaragdag sa pagtitiwala sa sariling kakayahan at kagalingang pansarili; d) At kurikulum na may kunsultasyon at isinasaalang-alang ang input ng mag-aaralat hindi itinatakda kaagad-agad ang mga layunin. 7. Ang Pagkatuto na Tulong-tulong (Cooperative Learning) Sa pagiging kasapi sa isang pangkat, nagagawa nilang magbahaginan ng mga impormasyon na laging naroon ang pagtulungan sa isa’t-isa. Dagdag na konotasyon ng “kooperatib” ay ang pagbibigay diin nito sa sama-samang (collaborative) pagsisikap ng guro at mag-aaralupang matamo ang mga itinakdang layunin. 8. Ang Pagkatutong Interactib (Interactive Learning) Kailangan sa interaksyon hindi lamang ang pagpapahayag ng sariling ideya kundi pag-unawa rin s ideya ng iba. Ang mga kalahok ay gumagawa ng kahulugan sa pamamagitan ng interaksyon, na lagging may nauunawaan sa isang konteksto. Karaniwang makikita sa isang klaseng interaktib ang mga sumusunod: a) madalas ang mga gawaing dalawahan o pangkatan b) paggamit ng mga awtentikong wika bilang input sa konteksto ng tunay na paggamit nito. c) Paglikha ng mga tunay ng wika para sa makabuluhang komunikasyon d) Pagsasagawa ng mga gawaing pangklasrum bilang paghahanda para sa aktuwal na paggamit ng wika sa “labas” e) Pagpapasulat na totoo ang target audyens 9. Ang Whole Language Education Ang katawagang ito’y bunga ng mga pananaliksik sa pagbasa at ginagamit upang bigyan-diin: a) Ang “kabuuan” ng wika laban sa pananaw ng pagbabahagi ng wika sa maliliit nitong elemento gaya ng ponema, morpema at sintaks. b) Sa interaksyon at pag-uugnayan sa pagitan ng pasalitang wika (pakikinig at pagsasalita) at wikang pagsulat (pagbasa at pagsulat); at c) Ang kahalagahan ng alituntunin sa pagsulat na ito’y likas na umuunlad, na katulad din ng alituntuning pasalita. Malawak ang nasasakop ng katawagang ito sa edukasyon. Ang whole language ay isang lebel na ginagamit upang mailarawan ang: a) Tulong-tulong na pagkatuto b) Pagkatutong partisipasyon c) Pagkatutong nakapokus sa mag-aaral d) Integrasyon ng “apat na kasanayan” e) Paggamit ng awtentiko ant natural na wika 10. Content-Centered Education Ayon kina Brimton, Snow, at Weshe (1989) ang content-centered education ay ang integrasyon ng mga pagkatuto ng mga nilalalman sa mga layunin sa pagtuturo ng wika. Ito’y ang magkasabay na pag-aaral ng wika at paksang-aralin, na ang anyo at pagkakasunod-sunod ng paglalahad ng wika ay idinidikta ng nilalaman ng paksa. Taliwas ito sa nakagawiang pagtuturo na ang mga kasanayan sa wika ang itinuturo nang hiwalay at malayo sa konteksto ng paggamitan nito 11. Ang Pagkatutong Task-Based Ayon kay Michael Breen (1987) ang task ay alinmang binalangkas na pagkatutong pangwika na may tiyak na layunin, nilalaman, paraan at mga inaasahang matatamo nga mga magsasagawa ng task. Ang task ay isang espesyal na anyo ng teknik subalit man “malaki” ang saklaw nit kaysa sa teknik. Ang pagkatutong task-based ay bagong pamaraan. Binibigyang pokus lamang nito ang tasksa pagtuturo. Tinatanaw nito ang proseso sa pagkatuto bilang isang komunikatib task na tuwirang nakaugnay sa mga layuning pangkagawian at ang mga hangaring nito’y lagpas na nakagawiang pagsasanay ng wika.
  5. Narito ang ilang halimbawa ng mga Metodo ng Pagtuturo. 1. COLLOQUIA Plenary Session Ang Plenary Session ay isinasagawa sa pagbabalik aral at malaman ang mga natutuhan ng bawat mag-aaral. Ito ay bahagi ng ebalwasyon ng pag-aaral na kung saan upang mapagmuni-muni ang mga natutuhan at napagtagumpayan ng bawat mag-aaral sa paksang pinag-aralan. Narito ang ilan sa mga malikhaing halimbawa ng plenary session: 1. Taboo  Ito ay nakagigiliw at madaling ipagawa dahil kakaunti lamang ang kakailanganin “resources”. Mekaniks: Ang bawat mag-aaral ay kukuha ng Card na naglalaman ng katanungan tungkol sa naging talakayan na ibibigay ng guro. Ipaliliwanag ang katanungan napili sa harap ng klase. Ito ay isang pamamaraan para pagsamasamahin ang matutuhan ng bawat mag-aaral 2. Think a examination question???  Ito naman ay para magkaroon ng ideya ang mag-aaral sa mga terminolohiya na maaaring tanungin sa pagsusulit Mekaniks: Magpapasulat ang guro sa mag-aaral tungkol sa mga paksa na tinatalakay na maaaring tanungin sa isang pagsusulit. Isusulat ito sa isang kwaderno. 3. Give me five  Ang mag-aaral ay guguhit ng kanilang kamay sa isang papel at susulatin sa bawat daliri ang mga sumusunod Thumbs up: Ano ang iyong natutuhan? Ano ang iyong nauunawaan? Pointing Finger: Anong kasanayan ang nagamit mo ngayon araw? Middle Finger: Anong kasanayan ang pinakamahirap na natutuhan mo ngayong araw? Ring Finger: Paano mo maipapakita na ikaw ay mayroon natutuhan ngayong araw? Pinkie Promise: Ano ang iyong sisiguraduhin upang matandaan mo ang talakayan ngayon araw? Panel discussions Ang panel discussions ay isang talakayan o pag-uusap tungkol sa isang particular na paksa na isinasagawa sa pamamagitan ng isang grupo na may kaalaman sa pinag-uusapan. Ang layunin nito ay magbigay ng impormasyon at mga bagong kaalaman at mapag-aralan ang isang problema mula sa iba’t ibang anggulo, Ito ay ginagamit sa mga paaralan na magbibigay ng tunay na kaalaman at paglilinaw ng ilang teorya at nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga kasalukuyang problema at karaniwang isyu ng mga tao. Halimbawa: pagtaas ng presyo ng produkto at kawalan ng trabaho. Sino-sino ang mga sangkot sa Panel Discussion?  Instruktor (Instructor)  Tagapamagitan (mediator)  Panelists
  6.  Audience (Madla) Ano-ano ang Advantages at Disadvantages ng Panel Discussion? Advantages Disadvantages 1. Magkakaroon ng kakayahang lumutas ng isang problema 1.May pagkakataon na naiiba ang usapan mula sa tema ng talakayan 2. Kapasidad na may paggalang sa ideya ng iba. 2.Pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil pwedeng mahati ang grupo depende sa kanyang prinsipyo. 3. Nakalilikha ng lohikal na pag- iisip Paano isagawa ang Panel Discussion? 1. Kilalanin ang layunin ng isasagawang panel discussion. 2. Mag-imbita ng mga panellists 3. Pumili at mag-imbita ng moderator 4. Tukuyin ang mga patakaran para sa panel discussion 5. Gumawa ng mga katanungan para sa mga panellists 6. Ayusin ang araw at lugar para sa talakayan 7. Ipakilala ang mga panellists at moderator bago magsimula ang pag-uusap 8. Isagawa ng talakayan na naaayun sa patakaran 9. Tapusin ang panel discussion sa isang buod at closing remarks 10. Magbigay ng pasasalamat sa panelists, moderator, at audience sa kanilang paglahok. 2. COOPERATIVE LEARNING Sama-samang pagkatuto (Kooperatib at kolaboratib na pagkatuto) Ang mga gawain sa loob ng klasrum ay nakatuon sa sama-sama at tulung-tulong na pagsisikap ng guro at mag-aaral upang matamo ang itinakdang gawain. Layunin nito ang mabawasan ang kompetisyon at madagdagan ang kooperasyon ng mga mag-aaral Mga Susing Elemento ng Sama-samang Pagkatuto (Collaborative Learning)  Positibong Pakikipag-ugnayan (Positive Interdependence) - Ito ay nagaganap kapag naramdaman ng lahat ng miyembro ng pangkat ng magkakaugnay sila sa isa’t isa sa pagsasagawa ng pangkalahatang layunin (common goal) lahat sila ay naghahangad para sa tagumpay ng grupo.  Indibidwal na Pananagutan (Individual Accountability) - Inaasahan ng bawat miyembro ay nananagot sa grupo at kakikitaan ng pagkatuto.  Harap-harapang interaksyon (Face to Face Interaction) - Kapag ang bawat miyembro ay magkakalapit sa isa’t isa, nagkakausap ay may daloy ng pag-unlad ang pangkat.  Pagpoproseso ng Pagkatuto (Process of Learning) - Kapag tinatalakay ng miyembro ng grupo ang pagkatutong nagaganap at tinataya ang kanilang sama-samang pagsisikap sa ibubunga ng gawain.  Kasanayang Sosyal (Social Skills) - Kapag ang grupo ay aware sa kasanayan sa wastong pakikihalubilo na ang kasanayan ay nakatuon sa pagpapaunlad ng komunikasyon, pagtitiwala, pamumuno at conflict resolution. Mga Stratehiyang ng Ginagamit sa Kolaboratibong Pagkatuto  Pangkatang Gawain (Maliit at Malaking Pangkat)  Dayads/Triyads
  7.  Dugtungang Pagsasalaysay  Talakayang Papanel  Tableau  Brainstorming  Buzz session  Debate  Fish bowl  Round Table  Forum  Mock trial/jury trial  Composite report consensus  Think, pair, share  Elevator speech  Buzz ng bayan  Field Reporting  Infomercial  Picture Summary Technique 3. DEBATE Binubuo ito ng dalawang pangkat na kumakatawan sa magkabilang panig ng iisang isyu. Ang isang pangkat ay sa panig na sang-ayon (pro) at ang isa pang pangkat ay sa panig na (salungat). Isang mag-aaral ang magsisilbing kritiko. Ang paksa ng debate ay isang isyu maaring pagtalunan. Isa itong panukala na nangangailangan ng pagsagot. Halimbawa ng Mekaniks ng Debate: Mekaniks ng Debate 1. Bawat koponan ay bubuuin ng tatlong tagapagpahayag at may isang lider lamang. 2. Bawat punto ay ipapahayag sa loob ng isang (1) minuto lamang. Sa bawat kakulangan sa naturang minute ay may kaukulang kabawasan. 3. Ang susunod na tagapagsalita ay magtatanong sa katatapos na tagapagsalita ng isang tanong na masasagot lamang ng “OO o HINDI”. Sa paglabag ditto, ang koponan ay papatawan ng kabawasan sa kanilang puntos. 4. Pagkatapos ng lahat ng punto, bibigyan ang bawat lider ng tig-dadalawang (2) minuto upang makipagtalastasan sa lider ng kalabang koponan. 5. Ang desisyon ng mga hurado ay pinal at hindi na mababago. 6. Ang bawat paglabag ay may kinaukulang kabawasan, ito ang mga sumusunod: -1.0 maling pagtatanong -0.5 20 segundong kulang -0.5 20 segundong sobra (kada 20 Segundo)
  8. 4. DEMONSTRATION Ang pagtuturo ay isang gawaing masalimuot at may maraming anyo. Ang isang listahan ng mga pamaraan sa pagtuturo ay kinapapalooban ng maraming ideya at halimbawa, at isang buong talakayan ng mga ito ay makapupuno ng mga tomo. Gayunman, maaaring pagsama-samahin ang mga ito sa ilang pangkalahatang paksa sa mga pamamaraan, kasanayan, o estilo ng pagtuturo na lubhang mahalaga sa epektibong pagtuturo. Bagamat, ang pangunahing konsiderasyon ay maayos at maliwanag na pagde- demonstrate. Maraming guro ang naniwalang ito ay krusyal at dapat pagtuunan ng pansin pagkat ito ang susi upang mas lalong maunawaan ng mag-aaral ang talakayan. Upang higit na maging organisado ang pagde-demonstrate na isinasagawa o iniimplementa ng guro ang mga sumusunod ay pamaraan upang maging tiyak at organisado ang pagsasagawa ng demonstrasyon. Pamaraan Binigyang-diin ni Finocchiaro na walang nababago sa mga hakbang sa pagtuturo ng wika sa komunikatibong pamaraan. Ang pamaraang Herbatian na simulang gamitin noong taong 1800 ay siya pa ring mabisa hanggang ngayon. Ang pamaraan ay binubuo ng mga sumusunod na hakbang. A. PAGHAHANDA Mga gawaing pang-warm-up, rebyu/pagsasanay sa pagbigkas o kayariang panggramatika na kailangan sa bagong aralin, pagwawasto ng homework kung may itinakda o motibasyon sa bagong aralin. B. PAGLALAHAD NG ARALIN Sa tulong ng iba’t ibang estratehiya tulad ng biswal, kasama ang mga awtentikong kagamitan, dialog, larong pangwika, atbp.) C. PAGTALAKAY Gramatikal kung may bagong aytem na panggramatika na inilahad. Tulungang makapaghambing at makapagkontrast ang mga mag-aaral tungo pagbuo ng paglalahat. Sa talakay na komukatibo, pag-usapan ang kaangkupan ng mga ekspresyong ginagamit ayon sa sitwasyon D. PAGLALAPAT Mga pagsaasanay na gramatikal at komukatibo para mapraktis ang pinag-aaralan E. EBALWASYON Pasalita at Pasulat na mga aytempara mataya ang mastery na kasanayang nilinang Ang guro ang nagpaplano ng aralin, ipinaliliwanag ang wastong paraan ng pagsasagawa, ipinakikita ang tamang pagkilos at ipinagagawa sa mga mag-aaral ang kasanayan. Ipakikita kung saan nagkamali at wawastuhin ang mga ito. Iba’t ibang pagsasanay ang ibibigay para maging otomatik ang isinasagawa. Mahalagang matutuhan din ng mga mag-aaral ang paged-demonstrate ng kanilang natutuhan sa kanilang talakayan upang makita ng guro kung nagging epektibong ang kanyang estratehiya sa pagtuturo. 5. DISCOVERY or INQUIRY Ito ay pagkalap ng mga impormasyon sa pamamagitan ng pagtatanong o pag-uusisa ng isang bagay na gustong matukoy o malaman. Ito ay isang paraan upang maging mauusisa, makipag-ugnayan, magaling magaling makipagkomunikasyon at malayang matuto at makapagdiskubre ng iba’t ibang kaalaman na makatutulong sa pag-unlad ng mag-aaral.
  9. Halimbawa ng Inquiry Based Learning: Kahalagahan ng Pagtatanong: Ang pagtatanong ay nagpapahiwatig kung ano ang kailangan o kagustuhang matukoy ng indibidwal Ang pagtatanong ay hindi lang pagtukoy ng tamang sagot kundi paghahanap ng angkop na solusyon sa isang suliranin. Ang pagtatanong ay hindi lang isang teknik sa halip ito ay isang proseso na makatutulong para madagdagan ang kaalaman at magkaroon ng malalim na pag-unawa ang mag-aral upang: 1. Mapaunlad ang kanilang pag-uusisa sa isang suliranin sa pamamagitan ng pananaliksik at kasanayan sa pakikipagkomunikasyon, 2. Makihalubilo sa labas ng Paaralan 3. Mabigyang solusyon ang suliranin. 4. Makiisa sa paglikha ng iba’t ibang ideya at kaalaman. Nakatutulong ang Inquiry Based Learning sa mag-aaral upang: Mapaunlad ang kasanayan nila sa pag-iisip Mapaunlad ang kakayahan sa paglalarawan ng isang bagay Mapaunlad ang kasanayang sa pakikipagtalastasan Mapaunlad ang kasanayan sa pakikinig Mapaunlad ang kasanayan sa pagtatanong Ang halimbawa ng Inquiry Based-learning ay isang Disenyo at Pamaraan ng Pananaliksik na kung saan ito ay paraan upang makakalap ng datos at impormasyon. BAHAGI NG METODOLOHIYA NG PANANALIKSIK Disenyo at Pamamaraan ng Pananaliksik • Kabuuang balangkas at pagkakaayos ng pananaliksik pamamaraan • Paano mabibigyang katuparan ang disenyo A. Sarbey • Isang metodo na ginagamit upang mangalap ng datos sa sistematikong pamamaraan sa isang tiyak na populasyon o sampol ng pananaliksik • Marketing research,sikolohiya, kalusugan at medisina at sosyolohiya. B. Pakikipanayam o Interbyu • Pagkuha ng impormasyon sa isang kalahok na may awtoridad o may personal na pagkaunawa sa paksa ng pananaliksik Magtanong Mag- imbestiga LumikhaTalakayin Repleksiyon Inquiry- Based Learning
  10. • Naglalayon na kumuha ng malalim at malawak na Structured Interview (nakabalangkas na pakikipanayam) halos eksakto tiyak ang pagtatanong gaya ng mga nasa talatanungan na ginagamit sa sarbey pasalitang pamamaraan nito at binabasa ng mananaliksik ang mga tanong. • Semi-structured interview (pakikipanayam na bahagyang nakabalangkas)mas nagbibigay ng kontrol sa mananaliksik o tagatanong sa magiging daloy ng panayam ginagamit ang mga gabay na tanong upang maging maayos at sistematiko ang daloy ng panayam mahalaga ang pagbuo ng follow-up question. • Unstructured o walang estruktura layunin na galugarin ang nararamdaman ng kalahok tungkol sa paksa ng panayam impormal ang paraan ng pagtatanong madalas na ginagamit sa kuwalit at ibang pananaliksik C. Dokumentaryong Pagsusuri • Ginagamit upang kumalap ng impormasyon na susuporta at magpapatibay sa mga datos ng pananaliksik sa pamamagitan ng analitikal na pagbasa sa mga nasusulat na komunikasyon at mga dokumento upang malutas ang mga suliranin Mga dokumentong maaaring pagmulan ng pagsusuri: •Pampublikong tala •Iba’t ibang uri ng media •Biyograpiya •Katitikan ng mga pulong o tala ng mga pangyayari sa isang kumperensya o kongreso •Mga ulat at plano •Iba’t ibang uri o genre ng panitikan D. Nakabalangkas na Obserbasyon at Pakikisalamuhang Obserbasyon •Ginagamit sa mga uri ng pananaliksik na nangangailangan ng field study gaya ng Sanggunian: https://www.connex-education.com/why-do-i-need-a-plenary/ https://www.teachertoolkit.co.uk/2017/05/22/plenaries/#:~:text=The%20plenary%20allows%20the%20 teacher,not%20necessarily%20at%20the%20end.&text=Allowing%20your%20class%20to%20access,wha t%20they%20do%20not%20know. https://prezi.com/6dnmr78ocqdl/panel-discussion/ https://www.slideshare.net/MilaSaclauso/mga-estratihiya-sa-pagtuturo-ng-filipino-milagros-m- saclauso-lala-national-high-school https://www.slideshare.net/sidapa/mga-estratehiya-sa-pagtuturo-ng-araling-panlipunan
Anúncio