O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Breu resum sobre l'oposició a la pedrera de La Tossa

En aquest document hi ha un breu resum sobre els principals punts d'oposició a la Pedrera promoguda per Benito Arnó a la Serra de La Tossa, a Algerri.

  • Seja o primeiro a comentar

Breu resum sobre l'oposició a la pedrera de La Tossa

  1. 1. Plataforma Antipedrera de la Serra de la Tossa d’AlgerriPrincipals punts d’oposició al projecte de pedrera que l’empresa BenitoArnó é Hijos, S.A. pretén realitzar a la Serra de la Tossa d’AlgerriI- IntroduccióLa Serra de La Tossa d’Algerri és un paratge d’interès pel que fa a la flora, fauna ipaisatge. La seva riquesa natural va fer que la Generalitat de Catalunya protegís laserra amb diverses figures, integrant-la dins d’un ENP (Espai Natural Protegit).Efectivament la serra de La Tossa està inclosa dins la Xarxa Natura 2000. És zonaZEPA (Zona d’Especial Protecció d’Aus), és espai PEIN (Espais d’Interès Natural) i észona LIC (Lloc d’Interès Comunitari). A més està inclosa dins d’un pla d’ordenacióforestal i d’un consorci de repoblació forestal.A fi i efecte de donar una cobertura legal clara a la gestió dels espais naturalsprotegits, el Pla de Gestió dels Espais Naturals Protegits (ENP) de la Plana de Lleida,aprovat per l’acord de Govern GOV/185/2010 (DOGC núm. 5755 de 15.11.2010), noadmet noves activitats extractives en els ENP de la XN2000 a la Plana de Lleida, entreells el dels Secans de la Noguera, dins del qual es troba la Serra de la Tossa.L’explotació, per tant, convertiria en paper mullat tots els esforços de protecció delsENP i vulneraria totes aquestes figures legals i, a més, tindria un greu impacte globalen els espais de tot l’entorn de la Serra (també protegits) i un impacte gravíssim pelpoble d’Algerri, que quedaria paralitzat i encerclat pels vials que l’empresa proposa isotmès a contaminació ambiental i acústica, durant tota una generació.Tot i que aquestes figures de protecció són de coneixement públic,incomprensiblement l’empresa Benito Arnó é Hijos S.A., ha desplegat, sense que elsveïns d’Algerri en tinguessin cap tipus d’informació o coneixement, i durant anys, uncúmul d’accions adreçades a explotar una pedrera a la Serra de la Tossa, prèviaobtenció d’una autorització ambiental, que infringiria totalment l’article 21 de l’acordGOV/185/2010.D’altra banda, ni el material a obtenir (roca calcària), molt comú al país, ni el seu ús(material corrent d’obra civil), ni l’objectiu final (afavorir els interessos econòmics d’unparticular) mai podrien justificar la concessió d’una autorització per part delDepartament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en un EspaiNatural Protegit.Creiem que la nostra administració, que té per objectiu vetllar pel benestar delsciutadans, per l’interès públic i no pel particular, pel compliment de la legislació, per lajustícia interespècies, per la sostenibilitat del territori i pel llegat que deixarem a laposteritat, en justícia no podria concedir una autorització ambiental contradient lesseves pròpies directrius i facultant la violació de la Serra de la Tossa amb total’agressió que això comportaria envers totes les espècies que hi habiten, inclosal’espècie humana.II- Punts d’oposició.1) Per la vulneració d’un Espai Natural Protegit (XN2000 “Secans de la Noguera”)El projecte incompleix plenament del Pla Especial de protecció del medi natural i delpaisatge i el Pla de Gestió dels Espais Naturals Protegits (ENP) de la Plana de Lleida,aprovat per l’acord de Govern GOV/185/2010 (DOGC núm. 5755 de 15.11.2010), elqual no admet noves activitats extractives en els ENP de la XN2000 a la Plana de pàg. 1
  2. 2. Plataforma Antipedrera de la Serra de la Tossa d’AlgerriLleida, entre ells el dels Secans de la Noguera, dins del qual es troba la Serra de laTossa.Segons les normes d’aquest Pla Especial, article 21, «S’admenten les activitatsextractives ja autoritzades en el moment de la declaració de l’espai protegit». L’espaiprotegit de la XN2000 “Secans de la Noguera” fou declarat d’any 2006 (DOGC núm.4735, 6.10.2006), i ni en aquella data, ni fins a l’actualitat, no hi ha hagut capautorització prèvia de pedrera a la Serra de la Tossa.2) Per l’envergadura i conseqüents afectacions del projecteS’afectaran un total de 44,5 Ha de la Tossa, de les quals 38 Ha seran les de l’extraccióestricta de la roca i la resta per a instal·lacions auxiliars. 38 Ha, a explotar en 20 anys,amb voladures sistemàtiques cada 15 dies, de 4500 kg d’explosiu per voladura i ús demaquinària pesant. Es pretenen extreure 4.000.000 de m3 de roca calcària per a usosd’obra civil (formigons, àrids, aglomerats). A més del trànsit de 146 camions diaris quetravessaran tot l’Espai protegit. Aquestes accions tindran un impacte irreversible sobreels valors naturals protegits en aquest espai (fauna, flora, hàbitats i paisatge).Principals figures de protecció:Figura XN2000 PEIN ZEPA LICprotecció:Sí/No: Sí Sí Sí SíNom/Codi: “Secans de la Noguera” “Serra Llarga” ES5130021 ES5130021XN2000: Xarxa Natura 2000; PEIN: Pla d’Espais d’Interès Natural; ZEPA: Zona d’Especial Protecciód’Aus; LIC: Lloc d’Interès ComunitariPrincipals valors naturals a protegir:FAUNA ZEPA Principals espècies Situació a la Tossa Aus rapinyaires Àguila cuabarrada La Tossa és zona de caça i campeig (estepàries o no) (Hieraaetus fasciatus) d’una de les poques parelles d’aquesta espècie, en greu perill d’extinció. Xoriguer petit La Tossa és zona de caça, campeig i (Falco naumanni) possible hàbitat colonitzador d’aquesta espècie en perill d’extinció. Aus estepàries Sisó (Tetrax tetrax) Hàbitat a la plana adjacent a la Tossa Gaig blau La Tossa és àrea de campeig (Coracias garrulus) d’aquesta espècie en perill i regressió.A més a més d’aquestes espècies crítiques el propi Estudi d’Impacte Ambientalreconeix explícita o implícitament la presència de tota aquesta fauna a la Tossa idetalla la presència de més de 90 espècies d’aus que utilitzen la zona com a àrea decria, alimentació i refugi, amb tres grans grups com a més importants: les ausrapinyaires (on destaquen el milà negre, el milà reial, l’aufrany, el voltor comú, l’àguiladaurada, l’àguila calçada, el falcó pelegrí, l’astor, l’aligot i altres) les aus pròpies debrolles i bosquines mediterrànies (on destaquen el botxí, la perdiu roja, la tórtoravulgar, el tallarol emmascarat, el còlit ros, el capsigrany, lhortolà, etc.) i les ausestepàries que habiten a les planes circumdants a la Tossa (destacant també el tòrlit,el cucut reial, l’abellerol, el tallarol trencamates, el trobat, etc.) pàg. 2
  3. 3. Plataforma Antipedrera de la Serra de la Tossa d’AlgerriÉs evident que el mètode d’explotació amb voladures provoca que els impactes del’activitat no només afectin a les 38 Ha estrictes de la serra de la Tossa que espretenen explotar, ja que les voladures irradien una ona acústica amb un impactesonor a varis km de distància, que sumat a l’ús de la maquinària pesant i al trànsit delscamions per linterior de tot lEspai Natural Protegit (ENP) fins al poble dAlgerri, fanque es generi un gravíssim impacte sobre tota la fauna protegida, especialment la dela ZEPA, que va més enllà de làmbit estricte de la cantera projectada.Aquests impactes que irradia la pedrera cap a tot l’ENP no han estat avaluatsadequadament en l’Estudi d’Impacte Ambiental (EIA), que s’ha concentrat enconsiderar pràcticament només la Serra la Tossa, negligint i menystenintsistemàticament els impactes negatius que es produirien sobre tota la fauna del’entorn, especialment la fauna que protegeix la ZEPA, tant l’estepària com la noestepària.FLORA Protecció Principals espècies Situació a la Tossa “Estrictament Herba sabonera o Present als matollars protegida” Trincola guixencs de la vessant W de Decret 328/92 (Gypsophila struthium la serra. Flora gipsícola. ssp. hispanica) “Estrictament Arnalla o Ruac Present als matollars protegida” (Ononis tridentata) guixencs de la vessant W de Decret 328/92 la serra. Flora gipsícolaSegons l’article 21 del Decret 328/92 la declaració “estrictament protegida” implica“la prohibició de la destrucció, del desarrelament i, si s’escau, també de la collita i lacomecialització de les espècies i de les seves llavors, així com la protecció del medinatural en què viu aquesta flora”. Tot i que Arnó manifesta en el seu projecte que noafectarà els matollars guixencs, aquesta prevenció resulta impossible a la pràctica, jaque les voladures i l’extracció de roca calcària a les parts superiors del vessant W dela Tossa, generaran projeccions, rodolaments, lliscaments, caigudes de blocs, etc. deroca, que provocaran la destrucció d’aquestes espècies de flora. Així mateix l’Herbasabonera o Trincola (Gypsophila struthium ssp. hispanica) també viu en d’altres puntsde la serra (on aflora la roca guixenca) que no han estat considerats.Aquesta flora i la seva protecció ni tan sols ha estat esmentada ni molt menys valoradaen l’EIA elaborat pel promotor.HÀBITATS LIC Nom i codi Situació a la Tossa Hàbitat prioritari Prats mediterranis secs Present a tota la superfície (Directiva Hàbitats (Thero-Brachypodietalia) de la serra. UE) Codi 6220 Hàbitat prioritari Brolles gipsícoles Matollars guixencs (Directiva Hàbitats (Gypsophiletalia) presents a la vessant W UE) Codi 1520 de la serra.Aquests LIC’s, estan catalogats com a Hàbitats prioritaris d’interès comunitari perla Directiva Hàbitats de la UE (Directiva 92/43/CEE), d’obligat compliment pels estatsmembres de la UE. Aquesta és una figura de la màxima protecció per als hàbitats.Aquests hàbitats es troben en molt bon estat de conservació, degut a que la Tossa ésuna serra sense gairebé activitats humanes. La pedrera destruirà íntegrament 38 Hade l’Hàbitat Prioritari codi 6220, les quals difícilment es podran recuperar amb laqualitat actual, ni tan sols a llarg termini, tot i les mesures de restauració proposades,mesures més que qüestionables tècnica i ambientalment. Així mateix, tot i que elpromotor manifesta que no afectarà l’Hàbitat Prioritari codi 1520, tal i com hem dit en el pàg. 3
  4. 4. Plataforma Antipedrera de la Serra de la Tossa d’Algerricas de la flora, com que aquest es troba a la part inferior del vessant W de la serra(matollars guixencs), segur que serà malmès i destrossat per les projeccions,rodolaments, lliscaments, caigudes de blocs, etc. de roca, provocats per les voladures il’activitat extractiva.L’afectació sobre els hàbitats té al seu torn un greu impacte sobre la fauna, ja que comés sabut els hàbitats proporcionen àrees de cria, alimentació, refugi, etc. als animals.Aquesta sinergia negativa ha estat totalment negligida i menystinguda en l’EIA.Aquest projecte té un impacte molt gran no tan sols sobre les 38 Ha estrictes de laSerra de la Tossa, sinó també sobre tot l’entorn de l’ENP Secans de la Noguera.Aquest impacte global no s’ha tingut en compte en l’Estudi d’Impacte Ambiental, ambla qual cosa es pot concloure que aquest EIA no realitza una avaluació adequada del’impacte real de la pedrera. Hom té la impressió que, d’una manera tendenciosa pertal de minimitzar l’impacte negatiu real de la pedrera, es limita a intentar complirburocràticament amb el tràmit administratiu de redacció de l’EIA.3) No es justifica l’exclusivitat del material a obtenirLa roca calcària és un tipus de material molt comú tant a Catalunya com a la veïnacomunitat d’Aragó. Per altra banda, l’ús que es pretén donar a aquest àrid calcari,segons es descriu al projecte, és un ús molt bàsic, per a obra civil (formigons, àrids,aglomerats, etc.). El promotor, Benito Arnó é Hijos, S.A., tan sols justifica aquestemplaçament pel fet de trobar-se en un radi de 12,5 Km entorn d’una planta industrialque té entre Algerri i Alfarràs.En cap cas els interessos econòmics particulars poden justificar una explotaciód’aquest tipus, envergadura i impactes en un Espai Natural Protegit, i molt menys quanel recurs a explotar és un recurs abundantíssim al país i no es tracta d’un material rar,poc freqüent o destinat a un ús especial o d’interès públic. En els Espais NaturalsProtegits el criteri de conservació ha de prevaldre per sobre del d’explotació, i la rocacalcària, que es pretén extreure per a obra civil, és un recurs gens limitat i moltabundant a Catalunya i el veí Aragó.4) Per incompliment de la legalitat en relació a l’estat administratiu i règim jurídicde les forests d’AlgerriLa serra de la Tossa està inclosa i es troba afectada per un Pla d’Ordenació Forestal(aprovat el 10-12-2007) i un Consorci de Repoblació Forestal (núm. Elenc 3079 delcatàleg de forests consorciades de la província de Lleida) de les forests d’Algerri.Aquests dos instruments de gestió forestal, amb rang normatiu, no permeten larealització d’activitats extractives a la Tossa.Fins i tot l’anterior consistori municipal d’Algerri va vulnerar, presumptament, lalegislació forestal aprovant una modificació del Pla d’Ordenació Forestal, per tal quefossin compatibles les activitats extractives, mitjançant un Decret d’Alcaldia, quanaquesta modificació és competència de l’Administració forestal autonòmica.5) Per incompliment de la normativa urbanísticaEl municipi d’Algerri encara no té aprovat el POUM. En el Pla Territorial Parcial dePonent (PTPP), en referència a la zona de la Tossa, la classifica d’espai obert com asòl de protecció especial, i en aquest sentit indica que aquests espais recullen valorsque justifiquen una gran protecció altament restrictiva a les possibles transformacions. pàg. 4
  5. 5. Plataforma Antipedrera de la Serra de la Tossa d’Algerri6) Per incompatibilitat del vial pel qual es pretenen fer transitar els camionsAquest vial s’inicia en un camí ramader classificat, pel traçat del qual la legislació no hipermet activitats de transport industrial (Llei 3/1995). Aquest vial, en arribar al pobled’Algerri i abans de connectar amb la carretera C-26, també passa pel Carrer Barrancde la Garriga, zona urbana del poble i continua per l’interior del propi Barranc de laGarriga, riera del Domini Públic Hidràulic, dins del qual és totalment incompatiblefer-hi un vial de transport de camions pesants segons la legislació vigent.7) Per l’impacte gravíssim que aquest projecte tindria sobre el poble d’AlgerriEs reconeix que les voladures seran audibles (com a mínim) des del poble; espretenen fer transitar 146 camions diaris, de 40 Tn., pel nucli urbà del poble, al costatde l’única àrea recreativa infantil (C/Barranc de la Garriga), dels horts que cultiven elsveïns i de la zona de passeig dels nostres avis.8) Consideracions finalsTot i que l’Àrea de Medi Natural dels Serveis Territorials a Lleida de la Generalitat deCatalunya ha efectuat dos informes desfavorables (30 de Juliol de 2010 i 2 de Març de2011, informació pública consultable en les Ponències Ambientals del Departament deTerritori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya del 2 de Novembre de 2010 i del7 de Juny de 2011) l’OGAU (Oficina de Gestió Ambiental Unificada del Departamentde Territori i Sostenibilitat) segueix tramitant el projecte en considerar les afectacionscom a “severes” i que es poden pal·liar amb mesures compensatòries.Mai mesures compensatòries podran pal·liar la disminució de la biodiversitat de l’espaii l’impacte negatiu, directe i significatiu, sobre la flora i fauna del PEIN, ZEPA i XarxaNatura 2000 que ocasionaria aquesta pedrera a la serra de la Tossa.Plataforma Antipedrera de la Tossa d’Algerri.Gener de 2013 pàg. 5

×