O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Marndadee Heritage River Village มารดาดี เฮอริเทจ ริเวอรวิลเลท
บานประตูไมเกา4 ชุด ที่ตั้งโชวอยูที่รานขายของเกา ดึงด...
จากบานหนึ่งหลังบนเนื้อที่2 ไร
ดวยธุรกิจที่ทําอยู ทําใหคุณอู และคุณตอย เดินทางมาเชียงใหมบอยครั้งมากขึ้น จนหลงรักเม...
ผมรูสึกวางานในสวนนี้มันคือ ความสุข แลวทําไมผมตองเอาความสุขที่อยูตรงหนาไปใหคนอื่นและสวนหนึ่งผมบอกวาสิ่งที่ผมสราง...
แรงบันดาลใจ ในแนวคิดในการออกแบบ
คุณอารท-ปวรรณน ตันตยานุสรณ : สถาปนิกผูออกแบบ
คุณอารทเลาถึงที่มาของแนวคิด และแรงบันดา...
"หมูบานลานนาแหงนี้เปรียบเสมือนตัวแทนของวัฒนธรรมที่ถูกสรางขึ้นทามกลางธรรมชาติริมฝงน้ําปง โดยการจัดวางตัวอาคาร
ลอม...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Marndadee heritage river village มารดาดี เฮอริเทจ ริเวอร์วิลเลท

254 visualizações

Publicada em

Niwat Architects was founded on 1972 by Dr.Niwat Tantayanusorn. With a focus on Lanna culture, Niwat Architects has designed dozens of buildings, mainly residential and hotel&resort.The cultural and environmental based designs are spread all over the Thailand, mainly in northern part of the country.Architect in Chiangmai,Architects in Chiangmai,Chiangmai Architects,Sustainable Architecture Chiangmai,Lanna Architecture Chiangmai,Contemporary ,Architecture Chiangmai,Architecture Office Chiangmai,Passive Architecture Design Chiangmai,Green Architecture Chiangmai,Environmental Architecture Changmai,Northern Thailand Architecture,Hotel and Resort Architecture Chiangmai,Residential Architecture Chiangmai,House Design Chiangmai,Eco-House Architecture Chiangmai,Thai Local Architecture Office Chiangmai,Northern Thailand Architecture Office,Lanna Architecture Chiangmai

Publicada em: Arte e fotografia
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Marndadee heritage river village มารดาดี เฮอริเทจ ริเวอร์วิลเลท

  1. 1. Marndadee Heritage River Village มารดาดี เฮอริเทจ ริเวอรวิลเลท บานประตูไมเกา4 ชุด ที่ตั้งโชวอยูที่รานขายของเกา ดึงดูดให คุณอู-ศรัณย เดินเขาไป ในรานเหมือนตองมนตสะกด ใหนําพาบาน ประตูทั้ง 4 ชุดนั้น ก็ไดดึงดูดใหคณอูเริ่มสนใจ สะสมของเกาอยางจริงจัง จากที่เริ่มซื้อดวยความชอบ และหลงใหล ในความงามของ ศิลปแหงยุคสมัย คุณอูก็เริ่มศึกษาเรื่องราวที่มาประวัติศาสตรของศิลปะในยุคสมัยตางๆพูดคุยกับเจาของรานขายของเกา และ เพื่อนๆ ในแวดวงศิลปะที่คุณอูเริ่มเขาไปคลุกคลี อาจดวยความชื่นชอบ และหลงใหลศิลปะที่ซอนอยูภายในมานาน จึงชักนํานัก ธุรกิจหนุมคนนี้ใหมองเห็นถึงคุณคาความงามอันสุนทรีย จากความสุขก็เริ่มเปนความสนุก เหมือนการคนหาจิ๊กซอวของเกาแตละชิ้นโดยที่ยังไมรูวาจะนํามาตอเปนเรื่องราวอะไร ของทุก ชิ้นถูกนํามาเก็บรวบรวมอยูในโกดังของคุณอูซึงพอเหมาะพอดีที่คุณอูจะทําธุรกิจเปนดิสทริบิวเตอรใหกับบริษัทพีแอนทจี จึงมีโกดัง เก็บสินคาอยูเพียงพอที่จะเก็บบานประตู หนาตางไมเกา เฟอรนิเจอรแอนทีคทั้งหลาย รวมไปถึงยุงขาวที่ คุณตอย-พัชรวิไล (ภรรยา คุณอู) ไปหาซื้อมาได 9 หลัง
  2. 2. จากบานหนึ่งหลังบนเนื้อที่2 ไร ดวยธุรกิจที่ทําอยู ทําใหคุณอู และคุณตอย เดินทางมาเชียงใหมบอยครั้งมากขึ้น จนหลงรักเมืองเชียงใหม และคิดจะสรางบานสัก หลังไวพักอาศัย ก็ไดดูที่ไว 2 แหง ที่แรกอยูในยานเมืองเกาเวียงกุมกาม และอีกที่อยูอําเภอหางดง ก็ปรึกษากันในครอบครัว ลูกๆ ชอบที่อําเภอหางดง เพราะติดแมน้ําปงก็เลยตัดสินใจ ซื้อที่ที่อําเภอหางดง ขนาดที่ดิน 2 ไร พอสรุปเรื่องที่ดินที่เลือกที่อําเภอหางดง ผมก็ติดตอสถาปนิกก็คือ บริษัท นิวัตร อารคิเทค จํากัด ซึ่งก็ได คุณอารท-ปวรรธน ซึ่งเปนลูกชาย ดร.นิวัตร ตันตยานุสรณ มา ชวย ออกแบบ และเปนที่ปรึกษา พอคุณอารทมาเห็นที่ดิน ก็แนะนําผมวาอยาเพิ่งสรางเลย ใหไปซื้อที่ดินขางๆ ใหไดกอนเพราะที่ดิน ขางๆ สวยมาก อยูตรงโคงน้ําแมน้ําปง ถาไดที่ดินตรงที่เพิ่มจะสวยมาก ผมก็ไปติดตอขอซื้อจากชาวบานซึ่งชาวบานเขานารักกันทุก คน เขาก็ยินดีขาย เราก็หาที่ใหมใหเขาสรางบานอยูไมสรางความลําบากใหกับเขา อยูกันแบบพึ่งพากัน และจากที่ดิน2 ไร ซึ่งเพิ่ม ทีละนิดทีละนอย จาก11 เจาของ จํานวน 12 แปลง รวมกันเปนพื้นที่ทั้งหมด6 ไร คุณอู-ศรัณย เลาถึงที่มาจากบานพักอาศัยบน ที่ดิน 2 ไร จิ๊กซอวแตละชิ้นกําลังจะประกอบเปนภาพในไมชานี้ ผมวาผมเปนคนโชคดี ที่มีคนมารวมฝนกับผม และมีเปาหมายเดียวกันผมมีสถาปนิกที่เขาใจ และเขาถึงสถาปตยกรรม ในวิถี ลานนาอยางแทจริง ผมมีชางไมที่พรอมจะสนุกไป กับการตอภาพจากของเกาที่ผมสะสมไวใหอยูถูกที่ถูกทางอยางเหมาะสมลงตัว และพรอมที่จะสานตอจินตนาการของผม และสถาปนิกอยางไมมีที่สิ้นสุด เพื่อใหไดความงาม ในวิถีลานนาที่สมบูรณเรามีแนวคิด เดียวกันที่จะพัฒนาที่ดินแปลงนี้ไปในทิศทางเดียวกัน จากที่คิดไววาจะสรางบานเพื่อพักอาศัย ก็พัฒนาแนวคิดไปเปนสรางหมูบาน ลานนาที่รวบรวมงานสถาปตยกรรมในแตละยุค สมัยมารวมกันที่นี่ ในสวนของงานตกแตงภายในทุกรายละเอียดผมเปนคนคิด และเลือกวัสถุเองทั้งหมดเพราะสวนใหญเปนของเกาสะสมที่ผมเก็บไว ซึ่งมีมากมายจนผมไมสามารถจะ อธิบาย หรือชี้แจงรายละเอียดไดทั้งหมด จึงตัดสินใจดูแลในสวนตกแตงภายในเองทั้งหมด เพราะ
  3. 3. ผมรูสึกวางานในสวนนี้มันคือ ความสุข แลวทําไมผมตองเอาความสุขที่อยูตรงหนาไปใหคนอื่นและสวนหนึ่งผมบอกวาสิ่งที่ผมสราง ขึ้นมัน คืองานศิลปะในแบบหนึ่ง ที่ผมคอยๆ ประกอบชิ้นทีละเล็กทีละนอยจากสิ่งของที่ผมไปเสาะแสวงหามาซึ่งใชเวลามาก พอสมควร ทุกวันนี้ผมยังเดินทางหาชิ้นสวนที่จะมาเตมความงามที่สมบูรณในทุกรายละเอียด เพราะผมเชื่อวาของทุกชิ้นมีที่อยูของ เขา และกําลังเดิทางมาบรรจบพบกันที่นี่ มารดาดี เฮอริเทจ ริเวอรวิลเลท Marndadee Heritage River Village มารดาดี เฮอริเทจ ริเวอร วิลเลจ มนตเสนหแหงลานนาสไตล ชื่อ มารดาดี หลายคนอาจสงสัยถึงที่มาของชื่อวาเหตุใดจึงตั้งชื่อวามารดาดี ผมกับ ภรรยาเติบโตมาดวยการเลี้ยงดูจากแมเพียง ลําพัง เราทั้งสองคนเกิดในครอบครัวที่พอแม แยกทางกันทั้งคูและเราก็เติบโตมาดวยการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนจากคุณแมตั้งแตเล็ก จน โตเปนผูใหญ เชนทุกวันนี้ เรามีแมเราจึงมีชีวิตที่ดีเชนเดียวกันที่ดินผืนนี้ทามกลาง ธรรมชาติที่โอบกอดเราไวอยางอบอุน ในออม อกของพระแมธรณี และพระแมคงคา เพราะฉะนั้นชื่อ มารดาดี จึงเปนชื่อแรก และชื่อเดียวที่เราคิด แะตั้งใจใหที่นี่เปนสถานที่ที่พัก อับอบอุน ทุกคนที่มาเยือนจะไดรับการตอนรับเหมาะมาบานเพื่อนที่มีแมคอยดูแล ดวยความรักและเอื้ออาทร และนี่คือคอนเซ็ปตที่ เราตั้งใจ สรางใหมารดาดี เฮอรริเทจ ริเวอร วิลเลท เปนเชนนี้
  4. 4. แรงบันดาลใจ ในแนวคิดในการออกแบบ คุณอารท-ปวรรณน ตันตยานุสรณ : สถาปนิกผูออกแบบ คุณอารทเลาถึงที่มาของแนวคิด และแรงบันดาลใจในการออกแบบ มารดาดี เฮอริเทจ ริเวอร วิลเลจ "งานชิ้นนี้เกิดขึ้นไดดวย ความเขาใจซึ่งกันและกันระหวางเจาของ, สถาปนิก และชางกอสราง เราทั้ง3 ฝายมองในเปาหมายเดียวกัน คือ การสรางงานที่มี เอกลักษณ มีคุณคา มีศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติ" "ดังนั้นปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการออกแบบ กอสราง และตกแตงจึงเปนเสมือนเครื่องทดสอบ วาเราจะเดินฝามันไปใหถึง เปาหมายของเราไดหรือไม และรายละเอียดของเกาที่สะสมไว ซึ่งตองใชเวลาในการคํานวณและถอดขนาดชิ้นไมแตละชิ้น เพื่อ นํามาประกอบในการออกแบบจริง ซึ่งนอกเหนือจากแบบที่ตองใหความสําคัญอยางมาก การแกปญหาหนางานที่ยิ่งตองให ความสําคัญมากยิ่งขึ้น" วันแรกที่เจาของพาผมมาดูที่ดิน เราเห็นตรงกันวาเราจะสรางหมูบานลานนาขึ้นที่นี่เราฝนวาเราจะสรางสถาปตยกรรมลานนาแต ละยุคสมัยใหผูมาพักไดชื่นชมกับ ความงามของวัฒนธรรมลานนา ไมวาจะเปนการนํายุงขาวที่เจาของสมสมไวมามาออกแบบให เปนหอง พักที่อยูริมแมน้ําปง หรือจะเปนการออกแบบสถาปตยกรรมลานนา Lanna Architectที่ มีอิทธิพลการกอสรางจาก จีนผสมผสาน ดังตัวอยางที่มีใหเห็นในยานวัดเกตและยานทาแพ นอกจากนี้ก็ยังมีอาคารลานนาที่มีกลิ่นอายโคโลเนียลในยุคที่ฝรั่ง เขามาทํา การคาขายในภูมิภาคนี้"
  5. 5. "หมูบานลานนาแหงนี้เปรียบเสมือนตัวแทนของวัฒนธรรมที่ถูกสรางขึ้นทามกลางธรรมชาติริมฝงน้ําปง โดยการจัดวางตัวอาคาร ลอมรอบทองนา ซึ่งเปนวิถีชีวิต ของชาวลานนาในอดีต เราไดวางแนวคิดใหมีการดึงน้ําบาดาล ซึ่งเปนน้ําซับจากแมน้ําปง ขึ้นมา กรองเก็บ และปลอยใหไหลผานทองนาหลอเลี้ยงตนขาว ใหงอกงาม กลับลงสูผืนดิน เปนวัฎจักรธรรมชาติที่ไหลเวียนอยูในที่ดินผืน นี้ เปนแนวคิดของการพัฒนาอยางยั่งยืนที่อิงแอบกับธรรมชาติ" "ตนไมใหญนอยหลายตนอยูในที่ดินมาแตเดิม เราเก็บไวเพื่อใหสรางรมเงาความรมรื่นใหแกผูมาเยือนและปลูกไมพืนถิ่น หลากหลายชนิดเพื่อย้ําเตือนวาความงายงามแบบชาวบานหาไดไมยาก และมนตเสนหในสิ่งของสะสมที่เจาของตั้งใจจัดวางอยางมี รสนิยม ของบางชิ้นประเมินคาไมได เพราะเปนชิ้นประเมินคาไมได เพราะเปนชิ้นเดียวในโลก ยังไมรวมถึงงานศิลปะมากมายที่ เจาของนํามาประดับตกแตงอยางลงตัว" Ref. Me Style Home Magazine : may 2015. Tags: หมูบานลานนา, Lanna Architect , Lanna Architecture Design, Marndadee Heritage River Village, มารดาดี เฮอริ เทจ ริเวอรวิลเลท, Green House Architect _______________________________________________________ Contact Us : Niwat Architect Co.,Ltd. WebSite : http://www.niwatarchitects.com/ FaceBook : https://www.facebook.com/Niwatarchitects

×