Kirurgisen potilaan hoito

Nina Eskola-Salin
Nina Eskola-SalinLehtori em Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
KIRURGISEN POTILAAN
HOITO –
PERIOPERATIIVINEN
HOITOTYÖ
Nina Eskola
Lähteet: Duodecim, terveyskirjasto, Sairaanhoito
ja huolenpito: Anttila, Hirvelä, Jaatinen,
Polviander, Puska
PERIOPERATIIVINEN HOITOTYÖ
Perioperatiivisen hoitotyön vaiheet:




Preoperatiivinen = ennen leikkausta
Intraoperatiivinen = leikkauksen aikana
Postoperatiivinen = leikkauksen jälkeen

→Kukin vaihe yhtä tärkeä,

muodostavat kokonaisuuden,
joka vaikuttaa potilaan
toipumiseen
PREOPERATIIVINEN HOITO


Hoidon tavoitteena on, että
potilas tietää leikkaussuunnitelman ja tuntee
turvallisuutta anestesiamuotoa, leikkausta sekä
jatkohoidon järjestymistä kohtaan
 potilaan fyysinen kunto ja perussairaudet (esimerkiksi
diabetes, sydän- ja verisuonitaudit,
hengityselinsairaudet) hoidetaan niin, että alttius
leikkauskomplikaatioille on mahdollisimman vähäinen
 potilas tietää kuntoutumisen ja komplikaatioiden
ehkäisyn kannalta tärkeät toiminnot, kuten
hengittäminen, yskiminen, liikkuminen ja
apuvälineiden käyttö
 → Ohjausta, opettamista, hoitamista

TARKKAILU, HAVAINNOINTI JA
KIRJAAMINEN
Leikkausalueen iho: ihorikot ja ihottumat voivat
olla este koko leikkaukselle.
 Muut infektiot, mm. ylähengitystie-, hammas- tai
virtsatieinfektio
 Orientoituneisuus, levottomuus, pelokkuus
 Yhteistyöhalukkuus ja -kyvykkyys
 Päihteiden väärinkäyttöön viittaavat oireet
 Hoidettavaan vaivaan tai perussairauksiin
liittyvät oireet (kipu, vuoto ym.)

TUTKIMUKSET
Esitiedot: allergiat, aikaisemmat anestesiat
 Tarvittaessa alkoholipromillet
 EKG, verenpaine, syke
 Pituus ja paino
 Tarvittaessa U-Tutk-1
 Tarvittaessa röntgenkuvat
 Tarvittaessa laboratoriokokeet






B-PVK, P-K, P-Na, P-Krea

Veriryhmä, sopivuuskoe
LEIKKAUSKELPOISUUDEN
ARVIOINTI


Preoperatiiviset tutkimukset riippuvat potilan
iästä ja yksilöllisistä tarpeista. Esim.
Alle 50v.

PVK ja veriryhmän
määritys, jos sitä ei
tiedetä

Noin 60v.

Edellisten lisäksi veren ja
virtsan sokeriarvo

Yli 60v.

Edellisten lisäksi thoraxrtg ja EKG
ASA-LUOKITUS
(ANESTESIARISKILUOKITUS)












ASA 1: terve yli 1-vuotias tai alle 65-vuotias henkilö
ASA 2: alle 1-vuotias tai yli 65-vuotias terve henkilö tai
henkilö, jolla on lievä, hyvässä hoitotasapainossa oleva
sairaus (esim. hypertonia)
ASA 3: henkilö, jolla on vakava yleissairaus, joka rajoittaa
toimintaa, mutta ei uhkaa henkeä (esim. insuliinihoitoinen
diabetes, stabiili koronaaritauti)
ASA 4: henkilö, jolla on vakava, henkeä uhkaava
yleissairaus (esim. epästabiili koronaaritauti, huonossa
tasapainossa oleva diabetes, aivoverenkiertohäiriö)
ASA 5: kuolemansairas potilas
Päivystyspotilas merkitään kirjaimella E
Esim. nuori terve umpisuolenleikkauspotilas olisi
riskiluokitukseltaan ASA 1 E
LEIKKAUSLISTAN ELI
LEIKKAUSOHJELMAN
MÄÄRÄYTYMINEN
Leikkaussali, leikkaustiimi, potilaiden
leikkausjärjestys sekä potilaiden hlö.tiedot,
diagnoosi ja suunniteltu toimenpide.
 Leikkausohjelmaan vaikuttavat:


 Potilaan


yleiskunto ja ikä

huonokuntoiset vanhukset ja lapset ensin

 Leikkauksen

arvioitu pituus, luonne ja infektioalttius

Pitkät leikkaukset aloitetaan aamulla
 Ns. puhtaat leikkaukset ensin ja likaiset
infektioleikkaukset viimeiseksi


 Anestesiamuoto
HOITOTYÖN TOIMINNOT ENNEN
LEIKKAUSTA
Potilaan informointi
 Anestesiaa varten on oltava ravinnotta vähintään 6
tuntia.
 I.v.-nesteytys aloitetaan tarvittaessa, esimerkiksi
diabeetikot, pitkäaikainen ravinnottaolo, runsaat
vuodot.
 Tarvittaessa suoli tyhjennetään ja laitetaan
kestokatetri.
 Perussairauksien hoitotasapaino tarkistetaan (mm.
diabetes, sydämen vajaatoiminta,
antikoagulanttihoito (esim. Marevan)).
 Kipulääkitys tarvittaessa

OHJAAMINEN JA OPETTAMINEN
PREOPERATIIVISESSA
HOITOTYÖSSÄ
Potilaan ja/tai perheenjäsenen tulee
 olla tietoinen leikkauksen luonteesta ja vaikutuksesta
 tietää leikkausohjelmaan suunniteltu leikkausajankohta
 tietää leikkauksen jälkeinen hoitoyksikkö
 tietää tarkkailu- ja hoitolaitteista tai materiaaleista,
joita todennäköisesti tullaan käyttämään
postoperatiivisen hoidon aikana
 olla mahdollisuus kysyä toimenpiteen aikana
tapahtuvista asioista
 huolehtia omalta osaltaan esim. preoperatiivisesta
hygieniasta, tupakoimattomuudesta ja ravinnotta
olosta.
OHJAAMINEN JA OPETTAMINEN
PERIOPERATIIVISESSA
HOITOTYÖSSÄ
Syvähengitys ja yskiminen
 Ruoka, juoma ja eritys
 Hygienia
 Passiivinen liikeharjoitus ja mahdolliset
aktiiviset liikeharjoitukset
 Vuoteesta nouseminen ja vuoteeseen
laskeutuminen
 Apuvälineet ja niiden käyttö
 Kotiutuminen
 Toipilasajan erikoispiirteet

LEIKKAUKSEN JÄLKEEN
TARVITTAVIEN HARJOITUSTEN
OHJAAMINEN
Hengitysharjoitukset tarvittaessa
 Liike- ja voimisteluohjeet


 Sängystä

nousu ja sänkyyn meno
 Laskimotukoksen, keuhkoembolian ehkäisy
 Haavojen kiristymisen, venymisen ja repeämisen
ehkäisy, turvallinen yskiminen
PUHTAUS


Leikkausaamuna
 Peseytyminen

ja suihku
 Suun, kynsien ja genitaalien tehostettu puhtaus
 Ihokarvat poistetaan tai lyhennetään leikkausalueelta.


Vuode
 Puhdas

tyynyliina ja poikkilakana
 Leikkausta varten varataan tarpeen mukaan tyynyt ja
apuvälineet.
VAATETUS JA EHOSTUS


Vaatetus
 Avopaita,pikkuhousut

ja sukat
 Lääkinnälliset hoitosukat mitataan ja puetaan
tarvittaessa
 Korut ja kellot riisutaan.
 Kuulolaite saa jäädä, samoin kuin yleensä
puudutusleikkauksissa hammasproteesit saavat
jäädä.
 Silmälasit otetaan mukaan leikkaussaliin, mikäli
potilas ei tule toimeen ilman niitä.


Ehostus
 Värivoide,

puuteri, huulipuna ja kynsilakka (myös
väritön) ovat kiellettyjä
LÄÄKITSEMINEN
Unilääke tarvittaessa edellisenä iltana
 Esilääkitys, joka lievittää kipua ja rentouttaa
 Mikrobilääkeprofylaksia tarvittaessa
 Pienimolekyylinen hepariini määräyksen
mukaan

LEIKKAUSSALIIN SIIRTO
Esilääkitty potilas viedään leikkausosastolle
sängyllä, muutoin hän voi kävellä (sänky
mukaan).
 Leikkausosaston sairaanhoitajalle annetaan


 suullinen

raportti
 esitäytetty anestesiakaavake
 potilaan sairauskertomus
 tarvittavat röntgenkuvat.
POSTOPERATIIVINEN HOITO
VUODEOSASTOLLA:
TARKKAILU JA KIRJAAMINEN















Hengittäminen; Hengitystiheys , Hengenahdistus, Happisatiraatio, ihon väri
Verenkierto; Verenpaine, syke, leikatun raajan vertailu toiseen, väri, lämpö
Tajunta: Uneliaisuus, sekavuus, levottomuus ,
Kivuliaisuus ja kivun paikantuminen: asento, ilme, verenpaine syke
Iho ; Kosteus, väri ja lämpö
Erittäminen
 Virtsaamisen onnistuminen, virtsan määrä, väri ja haju
 Suolen toiminta
 Hikoilu
Pahoinvointi, oksennukset
Nesteytys: iv-infuusio, erityismääräykset
Haava-alue
 Vuoto, punoitus, turvotus, kipu, ympäröivän ihon kunto
Dreenit ja liuskat, nenä-mahaletkut, katetrit, infuusiot
 Paikoillaan pysyminen, toiminta
 Eritteiden määrä, laatu ja ulkonäkö
 Dreenien poistamisen jälkeen dreeniaukko suojataan paksuilla, eritettä imevillä
siteillä.
Leikatun raajan väri, turvotus, asento ja liikkuvuus
POSTOPERATIIVINEN HOITO
VUODEOSASTOLLA
TARKKAILU JA KIRJAAMINEN:
Verenpaine ja syke mitataan tiheästi, jos on
haavavuotoa
 suuri leikkaus ja pitkäkestoinen anestesia
 kohonnut verenvuotoriski.








Happisaturaatio, normaali yli 90 %
Ihon tunnon ja lämmön palautuminen spinaali- ja
epiduraalipuudutuksen jälkeen
Kipsatun tai leikatun raajan ääreisosien tunto ja lämpö
Lämpö


Sahaava kuume ilman paikallisia oireita viittaa komplikaatioon.
POSTOPERATIIVINEN HOITO
VUODEOSASTOLLA
HOITO:
Potilaan lämpötilan turvaaminen
 Pitkä yleisanestesia ja/tai iso leikkaus
jäähdyttävät potilasta.
 Potilasta peitellään esim. avaruuslakanalla.
Hengityksen helpottaminen, pneumonian
ehkäisy
 Hengitystiet puhdistetaan limasta yskimis- ja
hengitysharjoituksilla, ohjataan syvään
hengittäminen.
 Kireät siteet, esimerkiksi M-side, löysätään
tarvittaessa.
POSTOPERATIIVINEN HOITO
VUODEOSASTOLLA
LEIKKAUSKIVUN HOITO:












Potilaalle kerrotaan kivun hoidon mahdollisuuksista ennen
leikkausta.
Potilas otetaan mukaan kivun arviointiin ja hoitoon ainakin kerran
työvuoron aikana ja lääkkeen annon yhteydessä.
Kivun mittaamisen (NRS 0–10, VAS), arvioinnin ja dokumentoinnin
tulee olla säännöllistä
Kaikille potilaille tulee olla määrättynä peruskipulääke ja lisäksi
tarvittaessa otettava kipulääke. Kipulääkkeiden haittavaikutukset
eivät saa estää hyvää kivun hoitoa.
Lääkkeet annostellaan suun kautta aina, kun on mahdollista.
Käytettäessä epiduraalista tai potilaan itse annostelemaa (PCA)
hoitoa tulee niiden jälkeinen kivunhoito olla suunniteltuna
Kipulääkkeen teho tarkistetaan tunnin kuluttua lääkkeen annosta.
Kivunhoitoa tulee tehostaa, kun lepo-VAS on yli 3.
Eri mekanismeilla vaikuttavia lääkkeitä yhdistetään tehon
lisäämiseksi, esimerkiksi opioidi yhdessä tulehduskipulääkkeen
kanssa.
Asentohoito
VUODEOSASTOLLA
RAVITSEMINEN JA
NESTEYTTÄMINEN:





Puudutusleikkauksien jälkeen saa yleensä ruokailla vapaasti
(pahoinvoinnin ehkäisemiseksi alkuun varovaisesti).
Suolistoleikatun potilaan kuivuminen ja elektrolyyttihäiriöt
ehkäistään nesteyttämällä aluksi suonensisäisesti, jonka
jälkeen siirrytään vähitellen nestemäiseen ja kevyeen
ruokaan.
Parenteraalisessa ravitsemuksessa suun kuivuminen,
haavaumat ja pahanhajuinen hengitys ehkäistään
suuhygieniaa tehostamalla.
POSTOPERATIIVINEN HOITO
VUODEOSASTOLLA
ERITTÄMINEN:
Virtsan residuaalin mittaaminen ja tarvittaessa
kertakatetrointi, jos edellisestä virtsaamisesta on
kulunut yli 6 tuntia tai potilaalla on
virtsaamisen tarve, mutta virtsaaminen ei
onnistu rohkaisusta ja kipulääkityksestä
huolimatta.
 Kestokatetri ja tuntidiureesin mittaus suurissa
leikkauksissa.
 Suolen toiminnasta huolehditaan tarvittaessa
laksatiiveilla.

POSTOPERATIIVINEN HOITO
VUODEOSASTOLLA
LIIKKUMINEN:
Ensimmäisessä vuoteesta ylösnousussa
sairaanhoitaja on aina läsnä.
 Trombiprofylaksina nilkkoja ja varpaita
koukistellaan ja ojennetaan.
 Ortopedisten potilaiden varausluvat, asentohoito
ja kääntyilyt vuoteessa sekä siirtymiset
vuoteesta ja vuoteeseen ohjeiden mukaan.
 Fysioterapeutin konsultaatio tarvittaessa
 Kipu huomioidaan, tarvittaessa kipulääkitys.

POSTOPERATIIVINEN HOITO
VUODEOSASTOLLA
HAAVAN TARKKAILU JA HOITO:



Leikkaushaavan suojana haavateippi ja imevä
haavatyyny
LEIKKAUSHAVA RAUHOITETAAN 24 TUNNIKSI!









Jos pakko vaihdetaan päällimmäiset sidokset
STERIILISTI

Haavaimu ylläpidetään aseptisesti
Haavateippi saa olla paikoillaan ompeleiden poistoon
asti. Mikäli irtoaa voidaan laittaa uusi
Haavainfektio ilmenee aikaisintaan 3vrk:n kuluttua
Suihkuun voi mennä 24h kuluttua leikkauksesta
Ompeleet poistetaan 7-10 vrk:n kuluttua
Haavan saa kastella ja saunoa 24h kuluttua
ompeleiden poistosta
POSTOPERATIIVINEN HOITO
VUODEOSASTOLLA
TAPATURMIEN EHKÄISY:
 Jos

potilas on levoton
Vuoteeseen laidat
Turvavyöt
Hoitovälineistö sijoitetaan siten, ettei se
aiheuta vaaraa potilaalle.
POSTOPERATIIVINEN HOITO
VUODEOSASTOLLA
HENKINEN VIREYS JA MIELIALA:

Potilasta informoidaan tehtävistä toimenpiteistä
ja toipumista edistävistä tekijöistä.
 Mahdollistetaan yhteys omaisiin.
 Mahdollisen levottomuuden aiheuttaja
selvitetään, esim. kipu, riittämätön hapetus,
virtsaamisen tarve.

POSTOPERATIIVINEN HOITO
VUODEOSASTOLLA
OHJAUS


Suullinen ja kirjallinen ohjaus annetaan myös omaisille, jos on
kyse iäkkäästä potilaasta tai lapsipotilaasta. Ohjaus sisältää
mm.













ruokailuohjeet
haavanhoito- ja ompeleiden poisto-ohjeet
kipsinhoito-ohjeet
liike- ja voimisteluohjeet, varausluvat ja kuntoutus
lääkehoito-ohjeet.

Yhteys hoitopaikkaan, annetaan yhteystiedot.
Sovitaan jälkitarkastus, -paikka ja -aika.
Epikriisi mukaan tai lähetetään myöhemmin postitse
Sosiaaliturva ja vakuutukset (sosiaalityöntekijän konsultointi)
Apuvälineiden ja kotiavun tarve
Jatkohoitopaikan tarve.
1 de 27

Recomendados

Mitä rokottamalla on saatu aikaan Mitä rokottamalla on saatu aikaan
Mitä rokottamalla on saatu aikaan THL
25.2K visualizações42 slides
Tuhkarokon ennatysvuosiTuhkarokon ennatysvuosi
Tuhkarokon ennatysvuosiTHL
3.1K visualizações16 slides
Rokotusosaamista sairaanhoitajilleRokotusosaamista sairaanhoitajille
Rokotusosaamista sairaanhoitajilleTHL
3.2K visualizações48 slides
Tuhkarokko ja mpr-rokotukset 2017Tuhkarokko ja mpr-rokotukset 2017
Tuhkarokko ja mpr-rokotukset 2017THL
8.8K visualizações32 slides
Miten rokottaminen suojaa yksilöäMiten rokottaminen suojaa yksilöä
Miten rokottaminen suojaa yksilöäTHL
19.7K visualizações52 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Aseptiikka rokotustoiminnassaAseptiikka rokotustoiminnassa
Aseptiikka rokotustoiminnassaTHL
3.6K visualizações21 slides
Tetanus eli jaykkakouristus tautinaTetanus eli jaykkakouristus tautina
Tetanus eli jaykkakouristus tautinaTHL
2.5K visualizações6 slides
Mitä rokottajan tulee osata?Mitä rokottajan tulee osata?
Mitä rokottajan tulee osata?THL
1.4K visualizações21 slides
Pieni lapsi matkailijanaPieni lapsi matkailijana
Pieni lapsi matkailijanaTHL
1.3K visualizações33 slides
Vesirokko rokotetullaVesirokko rokotetulla
Vesirokko rokotetullaTHL
4.1K visualizações11 slides
Miten kirjaan rokotukset oikeinMiten kirjaan rokotukset oikein
Miten kirjaan rokotukset oikeinTHL
3.4K visualizações12 slides

Mais procurados(20)

Aseptiikka rokotustoiminnassaAseptiikka rokotustoiminnassa
Aseptiikka rokotustoiminnassa
THL3.6K visualizações
Tetanus eli jaykkakouristus tautinaTetanus eli jaykkakouristus tautina
Tetanus eli jaykkakouristus tautina
THL2.5K visualizações
Mitä rokottajan tulee osata?Mitä rokottajan tulee osata?
Mitä rokottajan tulee osata?
THL1.4K visualizações
Pieni lapsi matkailijanaPieni lapsi matkailijana
Pieni lapsi matkailijana
THL1.3K visualizações
Vesirokko rokotetullaVesirokko rokotetulla
Vesirokko rokotetulla
THL4.1K visualizações
Miten kirjaan rokotukset oikeinMiten kirjaan rokotukset oikein
Miten kirjaan rokotukset oikein
THL3.4K visualizações
Kuinka käsittelet rokotteita oikeinKuinka käsittelet rokotteita oikein
Kuinka käsittelet rokotteita oikein
THL6.2K visualizações
Terveys- ja hoitosuunnitelmaTerveys- ja hoitosuunnitelma
Terveys- ja hoitosuunnitelma
THL4.6K visualizações
Rokotukset ovat lapsen oikeusRokotukset ovat lapsen oikeus
Rokotukset ovat lapsen oikeus
THL1.9K visualizações
Rokotukset Ukrainasta saapuneilleRokotukset Ukrainasta saapuneille
Rokotukset Ukrainasta saapuneille
THL2K visualizações
Kriisitilanteiden kohtaaminen työssäKriisitilanteiden kohtaaminen työssä
Kriisitilanteiden kohtaaminen työssä
SannJok570 visualizações
Rokotusten haittavaikutuksetRokotusten haittavaikutukset
Rokotusten haittavaikutukset
THL6.9K visualizações
Avustustapoja eri tilanteissaAvustustapoja eri tilanteissa
Avustustapoja eri tilanteissa
Työterveyslaitos18.3K visualizações
Uniapnea ja työkykyUniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkyky
Työterveyslaitos115 visualizações

Mais de Nina Eskola-Salin

Everon 2Everon 2
Everon 2Nina Eskola-Salin
265 visualizações5 slides
EveronEveron
EveronNina Eskola-Salin
708 visualizações5 slides
Evondos lääkeautomaatti Evondos lääkeautomaatti
Evondos lääkeautomaatti Nina Eskola-Salin
1.6K visualizações3 slides
Hoiva turvaHoiva turva
Hoiva turvaNina Eskola-Salin
701 visualizações6 slides

Mais de Nina Eskola-Salin(20)

Welfare technology and studies in Finland 6.11.2017Welfare technology and studies in Finland 6.11.2017
Welfare technology and studies in Finland 6.11.2017
Nina Eskola-Salin596 visualizações
Hyvinvointiteknologiaa TredussaHyvinvointiteknologiaa Tredussa
Hyvinvointiteknologiaa Tredussa
Nina Eskola-Salin407 visualizações
Everon 2Everon 2
Everon 2
Nina Eskola-Salin265 visualizações
EveronEveron
Everon
Nina Eskola-Salin708 visualizações
Evondos lääkeautomaatti Evondos lääkeautomaatti
Evondos lääkeautomaatti
Nina Eskola-Salin1.6K visualizações
Hoiva turvaHoiva turva
Hoiva turva
Nina Eskola-Salin701 visualizações
MenumatMenumat
Menumat
Nina Eskola-Salin673 visualizações
VideovisitVideovisit
Videovisit
Nina Eskola-Salin722 visualizações
Hyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanakoHyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanako
Hyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanako
Nina Eskola-Salin2.6K visualizações
Yleisinfo Tredun soten työssäoppimisestaYleisinfo Tredun soten työssäoppimisesta
Yleisinfo Tredun soten työssäoppimisesta
Nina Eskola-Salin1.6K visualizações
Laajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssaLaajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssa
Nina Eskola-Salin593 visualizações
Lait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassaLait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassa
Lait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassa
Nina Eskola-Salin3K visualizações
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaaPotilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
Nina Eskola-Salin5.2K visualizações
Laajennettu työssäoppiminen PAOssaLaajennettu työssäoppiminen PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen PAOssa
Nina Eskola-Salin445 visualizações
Vertaisarviointi top ohjausverkossaVertaisarviointi top ohjausverkossa
Vertaisarviointi top ohjausverkossa
Nina Eskola-Salin782 visualizações
Potilaan valitustiet vahingon sattuessaPotilaan valitustiet vahingon sattuessa
Potilaan valitustiet vahingon sattuessa
Nina Eskola-Salin423 visualizações
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaaPotilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
Nina Eskola-Salin2.2K visualizações
Erilaiset oppijat työpaikallaErilaiset oppijat työpaikalla
Erilaiset oppijat työpaikalla
Nina Eskola-Salin828 visualizações
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3
Nina Eskola-Salin494 visualizações

Kirurgisen potilaan hoito

 • 1. KIRURGISEN POTILAAN HOITO – PERIOPERATIIVINEN HOITOTYÖ Nina Eskola Lähteet: Duodecim, terveyskirjasto, Sairaanhoito ja huolenpito: Anttila, Hirvelä, Jaatinen, Polviander, Puska
 • 2. PERIOPERATIIVINEN HOITOTYÖ Perioperatiivisen hoitotyön vaiheet:    Preoperatiivinen = ennen leikkausta Intraoperatiivinen = leikkauksen aikana Postoperatiivinen = leikkauksen jälkeen →Kukin vaihe yhtä tärkeä, muodostavat kokonaisuuden, joka vaikuttaa potilaan toipumiseen
 • 3. PREOPERATIIVINEN HOITO  Hoidon tavoitteena on, että potilas tietää leikkaussuunnitelman ja tuntee turvallisuutta anestesiamuotoa, leikkausta sekä jatkohoidon järjestymistä kohtaan  potilaan fyysinen kunto ja perussairaudet (esimerkiksi diabetes, sydän- ja verisuonitaudit, hengityselinsairaudet) hoidetaan niin, että alttius leikkauskomplikaatioille on mahdollisimman vähäinen  potilas tietää kuntoutumisen ja komplikaatioiden ehkäisyn kannalta tärkeät toiminnot, kuten hengittäminen, yskiminen, liikkuminen ja apuvälineiden käyttö  → Ohjausta, opettamista, hoitamista 
 • 4. TARKKAILU, HAVAINNOINTI JA KIRJAAMINEN Leikkausalueen iho: ihorikot ja ihottumat voivat olla este koko leikkaukselle.  Muut infektiot, mm. ylähengitystie-, hammas- tai virtsatieinfektio  Orientoituneisuus, levottomuus, pelokkuus  Yhteistyöhalukkuus ja -kyvykkyys  Päihteiden väärinkäyttöön viittaavat oireet  Hoidettavaan vaivaan tai perussairauksiin liittyvät oireet (kipu, vuoto ym.) 
 • 5. TUTKIMUKSET Esitiedot: allergiat, aikaisemmat anestesiat  Tarvittaessa alkoholipromillet  EKG, verenpaine, syke  Pituus ja paino  Tarvittaessa U-Tutk-1  Tarvittaessa röntgenkuvat  Tarvittaessa laboratoriokokeet    B-PVK, P-K, P-Na, P-Krea Veriryhmä, sopivuuskoe
 • 6. LEIKKAUSKELPOISUUDEN ARVIOINTI  Preoperatiiviset tutkimukset riippuvat potilan iästä ja yksilöllisistä tarpeista. Esim. Alle 50v. PVK ja veriryhmän määritys, jos sitä ei tiedetä Noin 60v. Edellisten lisäksi veren ja virtsan sokeriarvo Yli 60v. Edellisten lisäksi thoraxrtg ja EKG
 • 7. ASA-LUOKITUS (ANESTESIARISKILUOKITUS)        ASA 1: terve yli 1-vuotias tai alle 65-vuotias henkilö ASA 2: alle 1-vuotias tai yli 65-vuotias terve henkilö tai henkilö, jolla on lievä, hyvässä hoitotasapainossa oleva sairaus (esim. hypertonia) ASA 3: henkilö, jolla on vakava yleissairaus, joka rajoittaa toimintaa, mutta ei uhkaa henkeä (esim. insuliinihoitoinen diabetes, stabiili koronaaritauti) ASA 4: henkilö, jolla on vakava, henkeä uhkaava yleissairaus (esim. epästabiili koronaaritauti, huonossa tasapainossa oleva diabetes, aivoverenkiertohäiriö) ASA 5: kuolemansairas potilas Päivystyspotilas merkitään kirjaimella E Esim. nuori terve umpisuolenleikkauspotilas olisi riskiluokitukseltaan ASA 1 E
 • 8. LEIKKAUSLISTAN ELI LEIKKAUSOHJELMAN MÄÄRÄYTYMINEN Leikkaussali, leikkaustiimi, potilaiden leikkausjärjestys sekä potilaiden hlö.tiedot, diagnoosi ja suunniteltu toimenpide.  Leikkausohjelmaan vaikuttavat:   Potilaan  yleiskunto ja ikä huonokuntoiset vanhukset ja lapset ensin  Leikkauksen arvioitu pituus, luonne ja infektioalttius Pitkät leikkaukset aloitetaan aamulla  Ns. puhtaat leikkaukset ensin ja likaiset infektioleikkaukset viimeiseksi   Anestesiamuoto
 • 9. HOITOTYÖN TOIMINNOT ENNEN LEIKKAUSTA Potilaan informointi  Anestesiaa varten on oltava ravinnotta vähintään 6 tuntia.  I.v.-nesteytys aloitetaan tarvittaessa, esimerkiksi diabeetikot, pitkäaikainen ravinnottaolo, runsaat vuodot.  Tarvittaessa suoli tyhjennetään ja laitetaan kestokatetri.  Perussairauksien hoitotasapaino tarkistetaan (mm. diabetes, sydämen vajaatoiminta, antikoagulanttihoito (esim. Marevan)).  Kipulääkitys tarvittaessa 
 • 10. OHJAAMINEN JA OPETTAMINEN PREOPERATIIVISESSA HOITOTYÖSSÄ Potilaan ja/tai perheenjäsenen tulee  olla tietoinen leikkauksen luonteesta ja vaikutuksesta  tietää leikkausohjelmaan suunniteltu leikkausajankohta  tietää leikkauksen jälkeinen hoitoyksikkö  tietää tarkkailu- ja hoitolaitteista tai materiaaleista, joita todennäköisesti tullaan käyttämään postoperatiivisen hoidon aikana  olla mahdollisuus kysyä toimenpiteen aikana tapahtuvista asioista  huolehtia omalta osaltaan esim. preoperatiivisesta hygieniasta, tupakoimattomuudesta ja ravinnotta olosta.
 • 11. OHJAAMINEN JA OPETTAMINEN PERIOPERATIIVISESSA HOITOTYÖSSÄ Syvähengitys ja yskiminen  Ruoka, juoma ja eritys  Hygienia  Passiivinen liikeharjoitus ja mahdolliset aktiiviset liikeharjoitukset  Vuoteesta nouseminen ja vuoteeseen laskeutuminen  Apuvälineet ja niiden käyttö  Kotiutuminen  Toipilasajan erikoispiirteet 
 • 12. LEIKKAUKSEN JÄLKEEN TARVITTAVIEN HARJOITUSTEN OHJAAMINEN Hengitysharjoitukset tarvittaessa  Liike- ja voimisteluohjeet   Sängystä nousu ja sänkyyn meno  Laskimotukoksen, keuhkoembolian ehkäisy  Haavojen kiristymisen, venymisen ja repeämisen ehkäisy, turvallinen yskiminen
 • 13. PUHTAUS  Leikkausaamuna  Peseytyminen ja suihku  Suun, kynsien ja genitaalien tehostettu puhtaus  Ihokarvat poistetaan tai lyhennetään leikkausalueelta.  Vuode  Puhdas tyynyliina ja poikkilakana  Leikkausta varten varataan tarpeen mukaan tyynyt ja apuvälineet.
 • 14. VAATETUS JA EHOSTUS  Vaatetus  Avopaita,pikkuhousut ja sukat  Lääkinnälliset hoitosukat mitataan ja puetaan tarvittaessa  Korut ja kellot riisutaan.  Kuulolaite saa jäädä, samoin kuin yleensä puudutusleikkauksissa hammasproteesit saavat jäädä.  Silmälasit otetaan mukaan leikkaussaliin, mikäli potilas ei tule toimeen ilman niitä.  Ehostus  Värivoide, puuteri, huulipuna ja kynsilakka (myös väritön) ovat kiellettyjä
 • 15. LÄÄKITSEMINEN Unilääke tarvittaessa edellisenä iltana  Esilääkitys, joka lievittää kipua ja rentouttaa  Mikrobilääkeprofylaksia tarvittaessa  Pienimolekyylinen hepariini määräyksen mukaan 
 • 16. LEIKKAUSSALIIN SIIRTO Esilääkitty potilas viedään leikkausosastolle sängyllä, muutoin hän voi kävellä (sänky mukaan).  Leikkausosaston sairaanhoitajalle annetaan   suullinen raportti  esitäytetty anestesiakaavake  potilaan sairauskertomus  tarvittavat röntgenkuvat.
 • 17. POSTOPERATIIVINEN HOITO VUODEOSASTOLLA: TARKKAILU JA KIRJAAMINEN            Hengittäminen; Hengitystiheys , Hengenahdistus, Happisatiraatio, ihon väri Verenkierto; Verenpaine, syke, leikatun raajan vertailu toiseen, väri, lämpö Tajunta: Uneliaisuus, sekavuus, levottomuus , Kivuliaisuus ja kivun paikantuminen: asento, ilme, verenpaine syke Iho ; Kosteus, väri ja lämpö Erittäminen  Virtsaamisen onnistuminen, virtsan määrä, väri ja haju  Suolen toiminta  Hikoilu Pahoinvointi, oksennukset Nesteytys: iv-infuusio, erityismääräykset Haava-alue  Vuoto, punoitus, turvotus, kipu, ympäröivän ihon kunto Dreenit ja liuskat, nenä-mahaletkut, katetrit, infuusiot  Paikoillaan pysyminen, toiminta  Eritteiden määrä, laatu ja ulkonäkö  Dreenien poistamisen jälkeen dreeniaukko suojataan paksuilla, eritettä imevillä siteillä. Leikatun raajan väri, turvotus, asento ja liikkuvuus
 • 18. POSTOPERATIIVINEN HOITO VUODEOSASTOLLA TARKKAILU JA KIRJAAMINEN: Verenpaine ja syke mitataan tiheästi, jos on haavavuotoa  suuri leikkaus ja pitkäkestoinen anestesia  kohonnut verenvuotoriski.      Happisaturaatio, normaali yli 90 % Ihon tunnon ja lämmön palautuminen spinaali- ja epiduraalipuudutuksen jälkeen Kipsatun tai leikatun raajan ääreisosien tunto ja lämpö Lämpö  Sahaava kuume ilman paikallisia oireita viittaa komplikaatioon.
 • 19. POSTOPERATIIVINEN HOITO VUODEOSASTOLLA HOITO: Potilaan lämpötilan turvaaminen  Pitkä yleisanestesia ja/tai iso leikkaus jäähdyttävät potilasta.  Potilasta peitellään esim. avaruuslakanalla. Hengityksen helpottaminen, pneumonian ehkäisy  Hengitystiet puhdistetaan limasta yskimis- ja hengitysharjoituksilla, ohjataan syvään hengittäminen.  Kireät siteet, esimerkiksi M-side, löysätään tarvittaessa.
 • 20. POSTOPERATIIVINEN HOITO VUODEOSASTOLLA LEIKKAUSKIVUN HOITO:          Potilaalle kerrotaan kivun hoidon mahdollisuuksista ennen leikkausta. Potilas otetaan mukaan kivun arviointiin ja hoitoon ainakin kerran työvuoron aikana ja lääkkeen annon yhteydessä. Kivun mittaamisen (NRS 0–10, VAS), arvioinnin ja dokumentoinnin tulee olla säännöllistä Kaikille potilaille tulee olla määrättynä peruskipulääke ja lisäksi tarvittaessa otettava kipulääke. Kipulääkkeiden haittavaikutukset eivät saa estää hyvää kivun hoitoa. Lääkkeet annostellaan suun kautta aina, kun on mahdollista. Käytettäessä epiduraalista tai potilaan itse annostelemaa (PCA) hoitoa tulee niiden jälkeinen kivunhoito olla suunniteltuna Kipulääkkeen teho tarkistetaan tunnin kuluttua lääkkeen annosta. Kivunhoitoa tulee tehostaa, kun lepo-VAS on yli 3. Eri mekanismeilla vaikuttavia lääkkeitä yhdistetään tehon lisäämiseksi, esimerkiksi opioidi yhdessä tulehduskipulääkkeen kanssa. Asentohoito
 • 21. VUODEOSASTOLLA RAVITSEMINEN JA NESTEYTTÄMINEN:    Puudutusleikkauksien jälkeen saa yleensä ruokailla vapaasti (pahoinvoinnin ehkäisemiseksi alkuun varovaisesti). Suolistoleikatun potilaan kuivuminen ja elektrolyyttihäiriöt ehkäistään nesteyttämällä aluksi suonensisäisesti, jonka jälkeen siirrytään vähitellen nestemäiseen ja kevyeen ruokaan. Parenteraalisessa ravitsemuksessa suun kuivuminen, haavaumat ja pahanhajuinen hengitys ehkäistään suuhygieniaa tehostamalla.
 • 22. POSTOPERATIIVINEN HOITO VUODEOSASTOLLA ERITTÄMINEN: Virtsan residuaalin mittaaminen ja tarvittaessa kertakatetrointi, jos edellisestä virtsaamisesta on kulunut yli 6 tuntia tai potilaalla on virtsaamisen tarve, mutta virtsaaminen ei onnistu rohkaisusta ja kipulääkityksestä huolimatta.  Kestokatetri ja tuntidiureesin mittaus suurissa leikkauksissa.  Suolen toiminnasta huolehditaan tarvittaessa laksatiiveilla. 
 • 23. POSTOPERATIIVINEN HOITO VUODEOSASTOLLA LIIKKUMINEN: Ensimmäisessä vuoteesta ylösnousussa sairaanhoitaja on aina läsnä.  Trombiprofylaksina nilkkoja ja varpaita koukistellaan ja ojennetaan.  Ortopedisten potilaiden varausluvat, asentohoito ja kääntyilyt vuoteessa sekä siirtymiset vuoteesta ja vuoteeseen ohjeiden mukaan.  Fysioterapeutin konsultaatio tarvittaessa  Kipu huomioidaan, tarvittaessa kipulääkitys. 
 • 24. POSTOPERATIIVINEN HOITO VUODEOSASTOLLA HAAVAN TARKKAILU JA HOITO:   Leikkaushaavan suojana haavateippi ja imevä haavatyyny LEIKKAUSHAVA RAUHOITETAAN 24 TUNNIKSI!        Jos pakko vaihdetaan päällimmäiset sidokset STERIILISTI Haavaimu ylläpidetään aseptisesti Haavateippi saa olla paikoillaan ompeleiden poistoon asti. Mikäli irtoaa voidaan laittaa uusi Haavainfektio ilmenee aikaisintaan 3vrk:n kuluttua Suihkuun voi mennä 24h kuluttua leikkauksesta Ompeleet poistetaan 7-10 vrk:n kuluttua Haavan saa kastella ja saunoa 24h kuluttua ompeleiden poistosta
 • 25. POSTOPERATIIVINEN HOITO VUODEOSASTOLLA TAPATURMIEN EHKÄISY:  Jos potilas on levoton Vuoteeseen laidat Turvavyöt Hoitovälineistö sijoitetaan siten, ettei se aiheuta vaaraa potilaalle.
 • 26. POSTOPERATIIVINEN HOITO VUODEOSASTOLLA HENKINEN VIREYS JA MIELIALA: Potilasta informoidaan tehtävistä toimenpiteistä ja toipumista edistävistä tekijöistä.  Mahdollistetaan yhteys omaisiin.  Mahdollisen levottomuuden aiheuttaja selvitetään, esim. kipu, riittämätön hapetus, virtsaamisen tarve. 
 • 27. POSTOPERATIIVINEN HOITO VUODEOSASTOLLA OHJAUS  Suullinen ja kirjallinen ohjaus annetaan myös omaisille, jos on kyse iäkkäästä potilaasta tai lapsipotilaasta. Ohjaus sisältää mm.            ruokailuohjeet haavanhoito- ja ompeleiden poisto-ohjeet kipsinhoito-ohjeet liike- ja voimisteluohjeet, varausluvat ja kuntoutus lääkehoito-ohjeet. Yhteys hoitopaikkaan, annetaan yhteystiedot. Sovitaan jälkitarkastus, -paikka ja -aika. Epikriisi mukaan tai lähetetään myöhemmin postitse Sosiaaliturva ja vakuutukset (sosiaalityöntekijän konsultointi) Apuvälineiden ja kotiavun tarve Jatkohoitopaikan tarve.