Manaras nikolaos M.E._2014

Scenario for teaching / learning in a blended learning synthesis using the dynamic mathematical software Geogebra and educational e-learning platform GUNET eClass

[1]
Σενάριο για διδασκαλία/ εκμάθηση σε μια σύνθεση μικτής
μάθησης (Blended Learning) με τη χρήση του δυναμικού
μαθηματικού λογισμικού Geogebra και της εκπαιδευτικής
πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης GUNET
Μανάρας Νικόλαος nikomanara@sch.gr
Περίληψη
Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να διερευνήσει τις ευκαιρίες διδασκαλίας
και μάθησης που προσφέρονται από πλατφόρμες e-learning κυρίως μικτού
μοντέλου στη Β’ τάξη τεχνολογικής κατεύθυνσης του 2ου
ΓΕΛ Αγ. Αθανασίου.
Δύο τύποι δράσεων διδασκαλίας εφαρμόστηκαν: α) Συνεργατικές ή
μεμονωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες με φύλλα εργασίας τόσο στην
τάξη όσο και online με χρήση δυναμικού μαθηματικού λογισμικού, β) Online
κριτήρια αξιολόγησης μέσω της πλατφόρμας e-learning Gunet eClass.
Λέξεις κλειδιά: Online διδασκαλία, Blended Learning, GeoGebra.
Εισαγωγή
Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, ο τρόπος που μαθαίνουμε έχει αλλάξει
δραματικά. Έχουμε νέες πηγές πληροφόρησης και νέους τρόπους για να
ανταλλάξουμε και να αλληλεπιδράσουμε με την πληροφορία. Όμως τα σχολεία
μας και ο τρόπος που διδάσκουμε έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό ο ίδιος για
χρόνια, ακόμα και αιώνες. Τι συμβαίνει με τις παραδοσιακές μεθόδους
διδασκαλίας όταν η μάθηση πλέον λαμβάνει χώρα και διαδικτυακά, από
διάφορες ιστοσελίδες ψυχαγωγίας και πληροφόρησης και εκπαιδευτικές
πλατφόρμες; Πώς το παραδοσιακό σχολείο μπορεί να γίνει πρωτοποριακό,
ευέλικτο, ισχυρό και συνεργατικό στα νέα μαθησιακά περιβάλλοντα;
[2]
Εκπληρώνουμε τον εκπαιδευτικό μας στόχο, από το νηπιαγωγείο μέχρι το
πανεπιστήμιο; Από το 1993, όταν οι επιστήμονες έκαναν το Διαδίκτυο ευρέως
διαθέσιμο, η ζωή, η εργασία, οι δραστηριότητες, η ψυχαγωγία και ο πολιτισμός
μας, έχουν αλλάξει δραματικά. Πολύ λίγα όμως έχουν αλλάξει στο σχολείο για
να μας προετοιμάσουν για τις απαιτήσεις, τα προβλήματα, τους περιορισμούς,
τα εμπόδια, τις ευθύνες και τις δυνατότητες της ζωής στον κόσμο που ζούμε
έξω από αυτό.
Μικτή ή Υβριδική Μάθηση (Blended or Hybrid Learning)
Έχοντας στο μυαλό μας όλα αυτά τα ερωτήματα κάνουμε τη δική μας
προσπάθεια να φέρουμε τους μαθητές μας, με έναν πιο σύγχρονο τρόπο
διδασκαλίας, πιο κοντά στα δικά τους ενδιαφέροντα, σε σχέση πάντα με τα
μαθηματικά.
Η εκπαίδευση χρειάζεται μια αλλαγή - και η μικτή μάθηση θα μπορούσε
ίσως να είναι αυτή. Είναι ένα εκπαιδευτικό μοντέλο στο οποίο ο μαθητής
μαθαίνει τόσο με την κλασική τεχνική (πρόσωπο με πρόσωπο) όσο και μέσω
της online διδασκαλίας, αξιοποιώντας δυνατότητες ελέγχου από τον μαθητή
στο χρόνο, το μέρος, την πορεία και το ρυθμό σε ένα χώρο μακριά από το
σχολείο που παρέχει την ευελιξία μιας ολοκληρωμένης μαθησιακής εμπειρίας.
Η αρχική κριτική ερώτηση που όλοι οι εκπαιδευτές θα έπρεπε να κάνουν
όταν σχεδιάζουν και εφαρμόζουν ένα online ή μικτό πρόγραμμα είναι: Τι
εκπαιδευτικούς στόχους επιδιώκουμε; Αυτοί οι στόχοι μπορεί να παρέχουν
ευκαιρίες εξατομικευμένης μάθησης με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της
μελέτης για όλους τους μαθητές, δημιουργώντας νέες επιλογές για μαθητές που
είναι αδύνατοι ώστε να βελτιώσουν την επίδοσή τους “διευρύνοντας τη σχολική
μέρα” και παρέχοντας καινοτόμες εναλλακτικές πρακτικές για να προκαλέσουν
τους πιο προχωρημένους μαθητές, και τελικά να μετασχηματίσουν το διδακτικό
μοντέλο με στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των μαθητών.
Διδάσκοντας Μαθηματικά Online: τα Οφέλη και οι Προκλήσεις
Τα περισσότερα πανεπιστήμια παγκοσμίως επί του παρόντος
ενσωματώνουν Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης (VLE) στα προγράμματα
ανώτατης εκπαίδευσης. Αυτά τα διαδικτυακά εργαλεία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τόσο εναλλακτικών όσο και
συμπληρωματικών στρατηγικών στην παραδοσιακή πρόσωπο με πρόσωπο
[3]
διδασκαλία. Τέτοιες e-learning πλατφόρμες προς το παρόν προσφέρουν, για
παράδειγμα, ευκαιρίες στους μαθητές να έχουν εύκολη πρόσβαση σε όλο ή σε
μέρος του υλικού των μαθημάτων, να κάνουν τεστ, να ολοκληρώνουν εργασίες,
να συμμετέχουν σε διάφορες ατομικές ή/και ομαδικές μαθησιακές
δραστηριότητες, να υποβάλλουν ερωτήσεις στους εκπαιδευτές ή να
συνεργάζονται με συμμαθητές τους για την επίλυση προβλημάτων.
Ο σχεδιασμός online μαθησιακού περιβάλλοντος διαφέρει όταν
δουλεύουμε με τα Μαθηματικά από ότι σε άλλα αντικείμενα. Η ιδιαιτερότητα
των Μαθηματικών στην online διδασκαλία έχει διάφορες προεκτάσεις: για
παράδειγμα, τα πολλά σύμβολα που περιέχονται στη κατασκευή Μαθηματικού
λόγου δεν είναι διαθέσιμα στα τυπικά πληκτρολόγια, και η ποικιλία
μαθηματικών αναπαραστάσεων που απαιτούνται για την απόδειξη μιας θεωρίας
ή την επίλυση μιας άσκησης καθώς γράφουμε και σχεδιάζουμε στον πίνακα,
ενώ μιλάμε και κάνουμε χειρονομίες καθιστούν την μαθηματική επικοινωνία
ξεχωριστή (Duval 2006, Rasmussen και άλλοι 2004). Ένας άλλος λόγος μπορεί
να είναι ότι τα Μαθηματικά σαν αφηρημένο θέμα βασίζεται περισσότερο σε
κοινωνικά διαπραγματεύσιμες έννοιες σε σχέση με άλλα θέματα, και πάλι αυτή
η διαπραγμάτευση μπορεί να είναι πιο δύσκολη να αποκτηθεί online στα
Μαθηματικά από ότι σε άλλα θέματα.
Το να γράφεις Μαθηματικά σύμβολα στον υπολογιστή είναι άχαρο
(Misfeldt,2006) και αυτό επηρεάζει την ικανότητα και επιθυμία των μαθητών
να συνεισφέρουν στις Online συζητήσεις.
Ότι το χειρόγραφο έχει κάποιες ιδιότητες που το επιτρέπουν να
χρησιμεύει ως μαθηματικό εργαλείο διαπιστώνεται επίσης από συνεντεύξεις με
μαθηματικούς (Misfeldt,2006). Οι μαθηματικοί καταδεικνύουν τη μετάβαση
από το γράψιμο με το χέρι στο αρχικό/δημιουργικό κομμάτι της δουλειάς
έναντι της χρήσης του υπολογιστή για αποθήκευση πληροφοριών και
επικοινωνία.
Επίσης ο Pier Luigi Ferrari (2004) δείχνει ότι το πρόβλημα που έχουν στα
Μαθηματικά κάποιοι μαθητές οφείλεται στις φτωχές γλωσσικές γνώσεις και
συγκεκριμένα στις διαφορετικές χρήσης της καθομιλούμενης με τη μαθηματική
γλώσσα. Σύμφωνα με αυτόν η γλωσσική ικανότητα είναι ένα πανίσχυρος
παράγοντας για την εκμάθηση των Μαθηματικών.
Η πίστη ότι υπάρχουν “καλύτερες” μέθοδοι διδασκαλίας εδώ και πολύ
καιρό έχουν απορριφτεί, και τώρα είναι ευρέως συμφωνημένο ότι οι μέθοδοι
είναι περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσματικές για τον καθένα ξεχωριστά
[4]
ανάλογα με τις ικανότητες και τις δεξιότητες του (Εξατομίκευση). Από την
άποψη αυτή οι πλατφόρμες e-learning επιτρέπουν στους καθηγητές να
δημιουργήσουν καταστάσεις μάθησης κατάλληλες για τον κάθε μαθητή, όσον
αφορά την επιλογή του διδακτικού υλικού (όπως γραπτά κείμενα, αρχεία
πολυμέσων, διαδραστικές ασκήσεις και άλλα) και ένα ευρύ φάσμα
ερεθισμάτων μέσω διαφορετικών καναλιών των αισθήσεων (ακουστικά,
οπτικά, χειριστικά,…) προσφέρεται για κάθε ενότητα της διδασκαλίας. Η
ανίχνευση της ατομικής εργασίας και των λαθών του καθενός που προσφέρεται
από τις πλατφόρμες e-learning μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσαρμόσει
δυναμικά το μονοπάτι της μάθησης για κάθε μαθητή. (Albano & Ferrari, 2008)
Θέμα
Το θέμα που ασχοληθήκαμε αφορούσε τη μελέτη της σχέσης της γωνίας
ευθειών και διανυσμάτων ως μια εφαρμογή του εσωτερικού γινομένου
διανυσμάτων και της γωνίας τους.
Σκεπτικό
Οι μαθητές με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας εμπλέκονται σε μια
σειρά απλών κατασκευών που αναδεικνύουν με δυναμικό τρόπο τη σχέση της
γωνίας δύο ευθειών με τη γωνία που σχηματίζουν δύο παράλληλα διανύσματα.
To προτεινόμενο εκπαιδευτικό σενάριο δεν αποτελεί μόνο μια
καινοτομία στο παραδοσιακό πλαίσιο της διδασκαλίας της συγκεκριμένης
ενότητας των Μαθηματικών αλλά φιλοδοξεί να συμβάλει στην αλλαγή -
βελτίωση της στάσης των μαθητών απέναντι στα Μαθηματικά και στη
διαδικασία προσέγγισής τους.
Οι μαθητές αναμένεται να συνειδητοποιήσουν ότι τα Μαθηματικά
μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διερεύνησης και μάλιστα κάθε μαθητής
μπορεί να δοκιμάσει στο πλαίσιο αυτό τις δικές του ιδέες και να καταλήξει
στα δικά του συμπεράσματα. Η χρήση των τεχνολογικών εργαλείων
αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά προς αυτή τη κατεύθυνση.
Ο εκπαιδευτικός που θα εντάξει στην διδασκαλία του το προτεινόμενο
σενάριο θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει σύγχρονες διδακτικές και
παιδαγωγικές μεθόδους οι οποίες θα συμβάλουν στην βελτίωση της στάσης
του απέναντι στη καθημερινή σχολική διαδικασία.
[5]
Η συμβολή του σ' αυτό απαιτεί αλλαγή του ρόλου του και από
παραδοσιακός καθηγητής μετωπικών διδασκαλιών και αυθεντία της γνώσης,
καλείται να γίνει συνεργάτης των μαθητών του, σημείο αναφοράς της τάξης
του ως προς την καθοδήγηση της έρευνας και την επιστημονική εγκυρότητα
των συμπερασμάτων των μαθητών αλλά και ερευνητής ο ίδιος στο Online
περιβάλλον.
Η διεύθυνση του σχολείου θα πρέπει να γνωρίζει ότι η εφαρμογή
σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας με την βοήθεια της Ψηφιακής Τεχνολογίας
απαιτεί μια άλλη στάση απέναντι στη λειτουργία του σχολείου. Για
παράδειγμα ίσως χρειαστεί μερικές ομάδες μαθητών να συναντηθούν και να
εργαστούν στο σχολείο ή σε χώρο εκτός αυτού πέραν του κλασικού ωραρίου.
Αυτό πρέπει κατά κάποιο τρόπο να διασφαλιστεί και οι μαθητές να
ενθαρρυνθούν σε κάθε προσπάθεια χρήσης των τεχνολογικών μέσων προς την
κατεύθυνση της μάθησης και της διδασκαλίας. Έτσι βελτιώνεται η σχολική
ζωή και το σχολείο αποκτά ένα πιο συγκεκριμένο ρόλο στο πλαίσιο της
κοινωνίας. Η εφαρμογή του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σεναρίου
αναμένεται να συμβάλει προς αυτή τη κατεύθυνση.
Πλαίσιο εφαρμογής
Χώρος και Χρόνος υλοποίησης
To σενάριο διεξήχθη εξ' ολοκλήρου εξ αποστάσεως. Το δικτυακό
περιβάλλον υποστήριξης του μαθήματος οργανώθηκε στην πλατφόρμα Gunet
eClass η οποία είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών
Μαθημάτων. Οι μαθητές σε αυτό το σημείο της ύλης ήταν ήδη εξοικειωμένοι
με την πλατφόρμα καθώς και με το λογισμικό GeoGebra Online. Δυσκολία
υπήρξε στην εύρεση κοινού χρόνου για όλες τους μαθητές, καθώς οι
περισσότεροι έχουν φροντιστήριο ή προπόνηση.
Κοινωνική ενορχήστρωση της ομάδας
Οι μαθητές εργάστηκαν μεμονωμένα ο καθένας από τον Η/Υ του σπιτιού
του ή σε περίπτωση που αυτό δεν ήταν εφικτό στο σπίτι συμμαθητή τους
καθοδηγούμενοι από το φύλλο εργασίας και την υποστήριξη του εκπαιδευτή
μέσω της Τηλεσυνεργασίας, όπου καλούνταν να κατασκευάσουν και να
εξερευνήσουν συγκεκριμένα σχήματα και να απαντήσουν σε συγκεκριμένες
ερωτήσεις. Επομένως η διερεύνηση αυτή έγινε συνεργατικά καθώς η
[6]
Τηλεσυνεργασία δίνει στους μαθητές εκτός από την ευκαιρία να
επικοινωνήσουν με τον καθηγητή να ανταλλάξουν απόψεις μεταξύ τους.
Για να υπάρχει κοινός στόχος και καλή συνεργασία οι μαθητές καλούνταν να
συμπληρώσουν ένα κοινό φύλλο εργασίας που περιέχει ερωτήσεις σχετικές
με το θέμα. Φυσικά το φύλλο εργασίας αυτό αφήνει μια αρκετά μεγάλη
ελευθερία στους μαθητές ώστε να θέτουν τα δικά τους ερωτήματα και να
απαντούν σ' αυτά.
Στη διάρκεια της υλοποίησης του σεναρίου ο εκπαιδευτικός ήταν
διαθέσιμος μέσω της Τηλεσυνεργασίας να τους καθοδηγεί ώστε να
αντιλαμβάνονται καλύτερα τα αποτελέσματά τους και να τους ενθαρρύνει να
συνεχίσουν τη διερεύνηση.
Η πλατφόρμα e-learning επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους την ενεργή
κατασκευή της νέας γνώσης καθώς αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον και
γενικά παρέχει ένα πλήθος δραστηριοτήτων που αφορούν αλληλεπίδραση τόσο
μαθητών μεταξύ τους όσο και ανάμεσα στο μαθητή και τον καθηγητή
(Συνεργατική και Εποικοδομητική μάθηση).
Η δυναμική των ΤΠΕ σε σχέση με σημειωτικά ή γλωσσολογικά θέματα
είναι πολύ υποτιμημένη. Σύμφωνα με τη Sfard (2001) και το Ferrari (2004), μια
πλατφόρμα e-learning προσφέρει πλήθος ευκαιριών για σχεδιασμένες
δραστηριότητες που στοχεύουν στη βελτίωση της γλωσσικής ικανότητας,
περιλαμβάνει ικανότητα στο προφορικό λόγο, μέσω της διαθεσιμότητας
μεγάλου εύρους επικοινωνιακών καταστάσεων και της ευκαιρίας να
σχεδιαστούν εργασίες υποχρεώνοντας τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν
περισσότερο εκλεπτυσμένα γλωσσολογικά μέσα, καθώς επίσης και για την
επίτευξη του συντονισμού των σημειωτικών συστημάτων.
Στόχοι:
Από την εφαρμογή του συγκεκριμένου σεναρίου οι μαθητές έμαθαν να
ανακαλύπτουν τη γνώση συνεργατικά μέσω καινοτόμων εργαλείων
ηλεκτρονικής μάθησης.
Επίσης με τη βοήθεια των προτεινόμενων εργαλείων έμαθαν να
διερευνούν με δυναμικό τρόπο τα γεωμετρικά σχήματα που οι ίδιοι
κατασκεύαζαν και μπορούσαν έτσι να κάνουν διάφορες εικασίες και υποθέσεις
σχετικές με τα υπό διερεύνηση θέματα.
Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση αυτής της
διδασκαλίας αναμενόταν να μάθουν να κατασκευάζουν μία διαδικασία για να
[7]
υπολογίζουν τη γωνία δύο ευθειών με τη βοήθεια του εσωτερικού γινομένου
δύο διανυσμάτων παράλληλων προς τις δύο ευθείες.
Ανάλυση του σεναρίου
Ροή εφαρμογής των δραστηριοτήτων
Οι μαθητές κατά την εκτέλεση αυτού του σεναρίου ενεπλάκησαν στις
παρακάτω δραστηριότητες:
Δραστηριότητα 1: Εδώ οι μαθητές έπρεπε να κατασκευάσουν δύο
ευθείες με τα αντίστοιχα διανύσματα τους, το εσωτερικό γινόμενο των
διανυσμάτων που δημιουργούνται από σημεία που βρίσκονται πάνω στις
ευθείες.
Δραστηριότητα 2: Οι μαθητές στη συνέχεια κατασκεύασαν το πηλίκο
του εσωτερικού γινομένου προς το γινόμενο των μέτρων των διανυσμάτων
επαναπροσδιορίζοντας τον αριθμό συνα. Ο λόγος των δύο ποσοτήτων εκφράζει
το συνημίτονο της γωνίας των δύο διανυσμάτων άρα και των ευθειών.
Δραστηριότητα 3: Οι μαθητές ζήτησαν από το λογισμικό να υπολογίζει
το τόξο συνημιτόνου του τελευταίου αυτού αριθμού. Η ποσότητα αυτή
εκφράζει και τη γωνία των δύο διανυσμάτων.
Δραστηριότητα 4: Οι μαθητές αναμενόταν να περιγράψουν τον
αλγόριθμο για να υπολογίζουν τη γωνία που σχηματίζουν δύο οποιεσδήποτε
ευθείες.
Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν
To σενάριο διεξήχθη με τη χρήση της πλατφόρμας e-learning Gunet
eClass και του δυναμικού λογισμικού GeoGebra Online.
Πλατφόρμα e-learning Gunet eClass
Η πλατφόρμα e-learning Gunet eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο
Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων, που ακολουθεί τη φιλοσοφία
του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης
Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην
υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς
την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.
[8]
Το μαθηματικό λογισμικό GeoGebra
Το GeoGebra (http://www.geogebra.org/cms/) σύμφωνα με τη ‘βοήθεια’ της
επίσημης ιστοσελίδας του είναι: “δυναμικό μαθηματικό λογισμικό που
ενσωματώνει Γεωμετρία, Άλγεβρα, πίνακες, γραφήματα και Λογισμό, σε ένα
πακέτο , εύκολο ως προς την χρήση”. Το GeoGebra περιλαμβάνει ένα δυναμικό
σύστημα γεωμετρίας αλλά δεν περιορίζεται σε αυτή μόνο τη λειτουργία: τα
χαρακτηριστικά της δυναμικής γεωμετρίας συνδυάζονται συνετά με
συμβολικές εντολές, ένα ισχυρό και πρωτότυπο υπολογιστικό φύλλο προβολής
και ένα έξυπνο περιβάλλον εργασίας. Τελευταίο, αλλά όχι αμελητέο, το
GeoGebra είναι ένα ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα με πλήρη
υποστήριξη και πάρα πολλές πηγές εξάσκησης για το χρήστη.
Στο σενάριο μας είδαμε πως μπορεί η χρήση του GeoGebra να βοηθήσει
τη διδασκαλία Αναλυτικής Γεωμετρίας με την επεξήγηση βασικών εννοιών
και μαθηματικών κατασκευών σε μια εικονική τάξη. Αυτή η διαδραστική –
ωστόσο ακριβής- αναπαράσταση είναι η κύρια συνεισφορά ενός δυναμικού
μαθηματικού λογισμικού, που βοηθάει τους μαθητές γρήγορα να αναπτύξουν
ένα βαθύτερο επίπεδο διαίσθησης.
Χρησιμοποιώντας το GeoGebra για την εξερεύνηση της Γεωμετρίας
παρατηρήθηκε συνεχής αύξηση στα κίνητρα και το ενδιαφέρον των μαθητών.
Η δυναμική οπτική των κατασκευών είναι βασικό συστατικό αυτής της
αντίδρασης. Βλέποντας τις εφαρμογές να τρέχουν είναι ευεργετικό για τους
μαθητές και τους βοηθάει να καταλάβουν πολλά νοήματα μέσω της
αλληλεπίδρασης με τις κατασκευές, εξερευνώντας και δοκιμάζοντας τις δικές
τους ιδέες. Εδώ να αναφέρουμε ότι η μάθηση της χρήσης του GeoGebra
ανεξάρτητα παίρνει κάποιο χρόνο, τόσο για τον καθηγητή όσο και για τους
μαθητές.
Επέκταση
Μια ενδιαφέρουσα επέκταση του σεναρίου αναφορικά με την ίδια
γνωστική περιοχή των μαθηματικών θα αποτελέσει να ελέγξουν αν ισχύει το
ίδιο αν τα διανύσματα είναι κάθετα. Επίσης ένα Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης
όταν ολοκληρωθεί η ενότητα στην ευθεία μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας
GUNET.
[9]
Αξιολόγηση μετά την εφαρμογή
Ως προς τις επιδιώξεις του σεναρίου
Οι μαθητές έδειξαν μεγάλη διάθεση κατά τη διάρκεια του online
σεναρίου. Αυτό έγινε αντιληπτό από τα ερωτήματα και τις απαντήσεις των
μαθητών στην Τηλεσυνεργασία. Παρόλο που δεν υπήρχε η πρόσωπο με
πρόσωπο επαφή μπόρεσε να υπάρξει συντονισμός των εργασιών και ήταν πιο
εύκολο για τον διδάσκων να απαντάει στα ερωτήματα των μαθητών σε σχέση
με την πραγματοποίηση του σεναρίου στο σχολικό εργαστήριο.
Ως προς τα εργαλεία
Οι μαθητές ήταν εξοικειωμένοι με την πλατφόρμα καθώς τη
χρησιμοποιούσαν όλο το τετράμηνο για να έχουν πρόσβαση στο επιπλέον
υλικό, όπως screencasts, κριτήρια αυτοαξιολόγησης, παλιά θέματα. Οι μαθητές
χειρίστηκαν με σχετική ευκολία στο GeoGebra Online τις οδηγίες του φύλλου
εργασίας. Το φύλλο εργασίας ήταν έτσι δομημένο ώστε να μην είναι
απαραίτητη η εισαγωγή και η επεξεργασία μαθηματικών συμβόλων ώστε να
μην επηρεαστεί η συνεργατική φιλοσοφία καθώς κάποιοι μαθητές θα
αποθαρρύνονταν στο να συμμετάσχουν.
Η προτίμησή τους ήταν τα βίντεο, γιατί τους δίνεται η ευκαιρία να
παρακολουθήσουν ένα μάθημα όποτε το επιθυμήσουν, τα PDFs με λυμένες
ασκήσεις και τα κριτήρια αυτοαξιολόγησης: Για να κρατηθούν οι μαθητές σε
εγρήγορση είναι επιβεβλημένο ένα σύστημα αξιολόγησης με δεδομένο πόσο
ισχυρά αυτό σχετίζεται με το θέμα της κινητοποίησης των μαθητών, καθώς και
ότι θεωρήθηκαν ενδιαφέροντα προκειμένου να έχουν επιτυχία στις γραπτές
εξετάσεις, καθώς τους επιτρέπουν περισσότερη εξάσκηση.
Επίλογος
Με την τωρινή ανάπτυξη της χρήσης τεχνολογιών e-learning οι
παραδοσιακές παιδαγωγικές προσεγγίσεις είναι υπό αμφισβήτηση
συμπεριλαμβανομένης και της φύσης των ρόλων που παίζονται τόσο από τους
εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές. Αυτό το νέο πλαίσιο με λιγότερη
πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδραση απαιτεί μια ιδιαίτερα μοναδική
[10]
διδασκαλία και μαθησιακή προσέγγιση. Σ’ αυτή την εργασία με την παράθεση
των εμπειριών μας περιγράψαμε κάποια από τα οφέλη και τις προκλήσεις
σχετικά με τη μικτή μάθηση των Μαθηματικών. Επίσης υπογραμμίσαμε τους
κύριους παράγοντες που χρειάζεται να λαμβάνονται προσεκτικά υπόψη όταν
προσφέρονται online μαθήματα στα Μαθηματικά. Στο σύνολό της αυτή η
εργασία μιλάει για τη βιωσιμότητα της μικτής διδασκαλίας Μαθηματικών και
επίσης παρουσιάζει αρχές που παρέχουν κάποιες κατευθύνσεις για εκείνους
που εξετάζουν και συμμετέχουν ενεργά στην Online διδασκαλία των
Μαθηματικών.
Αυτή η προσέγγιση είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τους δασκάλους.
Μπορούν να αισθάνονται καλά ζητώντας από τους μαθητές τους να αναλάβουν
τον έλεγχο της δικής τους μάθησης. Είναι η απόλυτη ευκαιρία για τους
εκπαιδευτικούς να γίνουν διαμεσολαβητές της γνώσης. Οι εκπαιδευτικοί στα
Online και Blended περιβάλλοντα , έχουν μια θαυμάσια ευκαιρία να υπερβούν
ό, τι ήταν δυνατό στις τάξεις των μαθηματικών.
Είναι πραγματικά ένας ολόκληρος νέος κόσμος .
Απολαύστε τον.
Αναφορές
1. Μανάρας Νικόλαος (2012). “Ιδιαιτερότητες στην εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευση στα Μαθηματικά”. Διπλωματική Εργασία στο πρόγραμμα
σπουδών του ΕΑΠ Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά.
2. Albano G. & Ferrari P.L. (2008) Integrating technology and research
in mathematics education: the case of e-learning. In Garcia Penalvo
(ed): Advances in E-Learning: Experiences and Methodologies. –
pp.132-148
3. Maydas A. (2009). Online Education Today. Science, Vol 323
4. Ismini Vasileiou (2009). Blended Learning: the transformation of
Higher Education Curriculum. Open Education- The Journal for Open
and Distance Education and Educational Technology. Volume 5,
Number 1, 2009 © Open Education ISSN: 1791-9312
5. https://class.coursera.org/k12blendedlearning-001 (ημερομηνία
προσπέλασης 20-1-2014)

Recomendados

μανάρας νικόλαος M.e. 2016 por
μανάρας νικόλαος M.e. 2016μανάρας νικόλαος M.e. 2016
μανάρας νικόλαος M.e. 2016Nikolaos Manaras
251 visualizações25 slides
Presentation manaras nikolaos_M.E._2014 por
Presentation manaras nikolaos_M.E._2014Presentation manaras nikolaos_M.E._2014
Presentation manaras nikolaos_M.E._2014Nikolaos Manaras
195 visualizações32 slides
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011) por
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)Giorgos Basmatzidis
1.6K visualizações10 slides
Συνέδριο ΠΕΚΑΠ - Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός - Alice por
Συνέδριο ΠΕΚΑΠ - Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός - AliceΣυνέδριο ΠΕΚΑΠ - Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός - Alice
Συνέδριο ΠΕΚΑΠ - Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός - AliceVasilis Sotiroudas
2.9K visualizações28 slides
Interactice Whiteboard 22.10.14 por
Interactice Whiteboard 22.10.14Interactice Whiteboard 22.10.14
Interactice Whiteboard 22.10.14Giorgos Basmatzidis
1.6K visualizações39 slides
Εκπαιδευτικό σενάριο Αlice por
Εκπαιδευτικό σενάριο ΑliceΕκπαιδευτικό σενάριο Αlice
Εκπαιδευτικό σενάριο ΑliceNikolaos Bakopoulos
1.7K visualizações65 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Μελέτη περίπτωσης- Μικτή μάθηση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση por
Μελέτη περίπτωσης- Μικτή μάθηση στην Πρωτοβάθμια ΕκπαίδευσηΜελέτη περίπτωσης- Μικτή μάθηση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Μελέτη περίπτωσης- Μικτή μάθηση στην Πρωτοβάθμια ΕκπαίδευσηAikaterini Oikonomou
1.3K visualizações16 slides
Σχεδιασμός Μαθήματος Μικτής Μάθησης - EDUC 556DL por
Σχεδιασμός Μαθήματος Μικτής Μάθησης - EDUC 556DLΣχεδιασμός Μαθήματος Μικτής Μάθησης - EDUC 556DL
Σχεδιασμός Μαθήματος Μικτής Μάθησης - EDUC 556DLYiota Koumpouli
1K visualizações21 slides
Educ556dl_Εργασία 3η_Σχεδιασμός Μαθήματος Μικτής Μάθησης por
Educ556dl_Εργασία 3η_Σχεδιασμός Μαθήματος Μικτής ΜάθησηςEduc556dl_Εργασία 3η_Σχεδιασμός Μαθήματος Μικτής Μάθησης
Educ556dl_Εργασία 3η_Σχεδιασμός Μαθήματος Μικτής ΜάθησηςRodi-Sofia Kati
434 visualizações14 slides
μελετη περιπτωσης μικτης μαθησης κακαβελάκης θανάσης por
μελετη περιπτωσης μικτης μαθησης κακαβελάκης θανάσηςμελετη περιπτωσης μικτης μαθησης κακαβελάκης θανάσης
μελετη περιπτωσης μικτης μαθησης κακαβελάκης θανάσηςkakavelakisthan
503 visualizações10 slides
Mikti&eksatomikevmeni por
Mikti&eksatomikevmeniMikti&eksatomikevmeni
Mikti&eksatomikevmeniVasilis Sotiroudas
2.2K visualizações54 slides
Διαδικτυακή και Μικτή μάθηση-Εργασία 1 por
Διαδικτυακή και Μικτή μάθηση-Εργασία 1Διαδικτυακή και Μικτή μάθηση-Εργασία 1
Διαδικτυακή και Μικτή μάθηση-Εργασία 1Konst276
773 visualizações11 slides

Mais procurados(20)

Μελέτη περίπτωσης- Μικτή μάθηση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση por Aikaterini Oikonomou
Μελέτη περίπτωσης- Μικτή μάθηση στην Πρωτοβάθμια ΕκπαίδευσηΜελέτη περίπτωσης- Μικτή μάθηση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Μελέτη περίπτωσης- Μικτή μάθηση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Aikaterini Oikonomou1.3K visualizações
Σχεδιασμός Μαθήματος Μικτής Μάθησης - EDUC 556DL por Yiota Koumpouli
Σχεδιασμός Μαθήματος Μικτής Μάθησης - EDUC 556DLΣχεδιασμός Μαθήματος Μικτής Μάθησης - EDUC 556DL
Σχεδιασμός Μαθήματος Μικτής Μάθησης - EDUC 556DL
Yiota Koumpouli1K visualizações
Educ556dl_Εργασία 3η_Σχεδιασμός Μαθήματος Μικτής Μάθησης por Rodi-Sofia Kati
Educ556dl_Εργασία 3η_Σχεδιασμός Μαθήματος Μικτής ΜάθησηςEduc556dl_Εργασία 3η_Σχεδιασμός Μαθήματος Μικτής Μάθησης
Educ556dl_Εργασία 3η_Σχεδιασμός Μαθήματος Μικτής Μάθησης
Rodi-Sofia Kati434 visualizações
μελετη περιπτωσης μικτης μαθησης κακαβελάκης θανάσης por kakavelakisthan
μελετη περιπτωσης μικτης μαθησης κακαβελάκης θανάσηςμελετη περιπτωσης μικτης μαθησης κακαβελάκης θανάσης
μελετη περιπτωσης μικτης μαθησης κακαβελάκης θανάσης
kakavelakisthan503 visualizações
Mikti&eksatomikevmeni por Vasilis Sotiroudas
Mikti&eksatomikevmeniMikti&eksatomikevmeni
Mikti&eksatomikevmeni
Vasilis Sotiroudas2.2K visualizações
Διαδικτυακή και Μικτή μάθηση-Εργασία 1 por Konst276
Διαδικτυακή και Μικτή μάθηση-Εργασία 1Διαδικτυακή και Μικτή μάθηση-Εργασία 1
Διαδικτυακή και Μικτή μάθηση-Εργασία 1
Konst276773 visualizações
Μελέτη περίπτωσης - Εφαρμογή μικτής μάθησης por Chryso Christodoulou
Μελέτη περίπτωσης - Εφαρμογή μικτής μάθησηςΜελέτη περίπτωσης - Εφαρμογή μικτής μάθησης
Μελέτη περίπτωσης - Εφαρμογή μικτής μάθησης
Chryso Christodoulou463 visualizações
«Εγγραφή και επικοινωνία σε ψηφιακή τάξη» por Vasilis Sotiroudas
«Εγγραφή και επικοινωνία σε ψηφιακή τάξη» «Εγγραφή και επικοινωνία σε ψηφιακή τάξη»
«Εγγραφή και επικοινωνία σε ψηφιακή τάξη»
Vasilis Sotiroudas2.1K visualizações
Educ556dl - Μελέτη περίπτωσης: Εφαρμογή μικτής μάθησης por Rodi-Sofia Kati
Educ556dl - Μελέτη περίπτωσης: Εφαρμογή μικτής μάθησηςEduc556dl - Μελέτη περίπτωσης: Εφαρμογή μικτής μάθησης
Educ556dl - Μελέτη περίπτωσης: Εφαρμογή μικτής μάθησης
Rodi-Sofia Kati912 visualizações
Σχεδιασμός ενότητας μικτής μάθησης por pelekanakib
Σχεδιασμός ενότητας μικτής μάθησηςΣχεδιασμός ενότητας μικτής μάθησης
Σχεδιασμός ενότητας μικτής μάθησης
pelekanakib571 visualizações
μοντέλα ένταξης των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπ... por makrib
μοντέλα ένταξης των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπ...μοντέλα ένταξης των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπ...
μοντέλα ένταξης των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπ...
makrib425 visualizações
σχεδιασμός μαθήματος μικτής μάθησης Ppt ομαδική εργασία por Maria Kapouniaridou
σχεδιασμός μαθήματος μικτής  μάθησης Ppt ομαδική εργασίασχεδιασμός μαθήματος μικτής  μάθησης Ppt ομαδική εργασία
σχεδιασμός μαθήματος μικτής μάθησης Ppt ομαδική εργασία
Maria Kapouniaridou962 visualizações
Μοντέλα εισαγωγής τπε στην εκπαίδευση por makrib
Μοντέλα εισαγωγής τπε στην εκπαίδευσηΜοντέλα εισαγωγής τπε στην εκπαίδευση
Μοντέλα εισαγωγής τπε στην εκπαίδευση
makrib798 visualizações
Πρόγραμμα wiki: ¨Δημαινιώτικη γη: γεωργία και αειφορία¨ por Aggeliki Markopoulou
Πρόγραμμα wiki: ¨Δημαινιώτικη γη: γεωργία και αειφορία¨Πρόγραμμα wiki: ¨Δημαινιώτικη γη: γεωργία και αειφορία¨
Πρόγραμμα wiki: ¨Δημαινιώτικη γη: γεωργία και αειφορία¨
Aggeliki Markopoulou464 visualizações
Η σκοπιµότητα της ένταξης εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας στη µαθηµατική εκπαί... por makrib
Η σκοπιµότητα της ένταξης εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας στη µαθηµατική εκπαί...Η σκοπιµότητα της ένταξης εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας στη µαθηµατική εκπαί...
Η σκοπιµότητα της ένταξης εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας στη µαθηµατική εκπαί...
makrib1.1K visualizações
οδηγίες διδασκαλίας por Elli Rota
οδηγίες διδασκαλίαςοδηγίες διδασκαλίας
οδηγίες διδασκαλίας
Elli Rota3.4K visualizações
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ... por Aggeliki Markopoulou
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ...ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ...
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ...
Aggeliki Markopoulou1.6K visualizações
Educ556 dl lms - edmodo por Yiota Koumpouli
Educ556 dl  lms - edmodoEduc556 dl  lms - edmodo
Educ556 dl lms - edmodo
Yiota Koumpouli625 visualizações
Σχεδιασμός Μαθήματος Μικτής Μάθησης por Maria Pts
Σχεδιασμός Μαθήματος Μικτής ΜάθησηςΣχεδιασμός Μαθήματος Μικτής Μάθησης
Σχεδιασμός Μαθήματος Μικτής Μάθησης
Maria Pts527 visualizações

Destaque

Manaras presentation_ M.E._2013 por
Manaras presentation_ M.E._2013Manaras presentation_ M.E._2013
Manaras presentation_ M.E._2013Nikolaos Manaras
87 visualizações35 slides
160210111087 por
160210111087160210111087
160210111087fardin pathan
133 visualizações10 slides
Suffragatte City Even in her Youth 14 por
Suffragatte City Even in her Youth 14Suffragatte City Even in her Youth 14
Suffragatte City Even in her Youth 14Russell Bowers
165 visualizações7 slides
Locaciones elidaevent por
Locaciones elidaeventLocaciones elidaevent
Locaciones elidaeventElida Marisol Castañeda López
234 visualizações34 slides
M B A sem 1-modual 5 por
M B A sem 1-modual 5M B A sem 1-modual 5
M B A sem 1-modual 5pavan sanghvi
444 visualizações111 slides
HAPPYWEEK 196 - 2016.11.28. por
HAPPYWEEK 196 - 2016.11.28.HAPPYWEEK 196 - 2016.11.28.
HAPPYWEEK 196 - 2016.11.28.Jiří Černák
729 visualizações9 slides

Destaque(9)

Manaras presentation_ M.E._2013 por Nikolaos Manaras
Manaras presentation_ M.E._2013Manaras presentation_ M.E._2013
Manaras presentation_ M.E._2013
Nikolaos Manaras87 visualizações
160210111087 por fardin pathan
160210111087160210111087
160210111087
fardin pathan133 visualizações
Suffragatte City Even in her Youth 14 por Russell Bowers
Suffragatte City Even in her Youth 14Suffragatte City Even in her Youth 14
Suffragatte City Even in her Youth 14
Russell Bowers165 visualizações
M B A sem 1-modual 5 por pavan sanghvi
M B A sem 1-modual 5M B A sem 1-modual 5
M B A sem 1-modual 5
pavan sanghvi444 visualizações
HAPPYWEEK 196 - 2016.11.28. por Jiří Černák
HAPPYWEEK 196 - 2016.11.28.HAPPYWEEK 196 - 2016.11.28.
HAPPYWEEK 196 - 2016.11.28.
Jiří Černák729 visualizações
Infographie : le marketing relationnel selon NILE por Karim Bouras
Infographie : le marketing relationnel selon NILEInfographie : le marketing relationnel selon NILE
Infographie : le marketing relationnel selon NILE
Karim Bouras1.4K visualizações
HMBC Public Relations Profile por Hormaz Mistry
HMBC Public Relations ProfileHMBC Public Relations Profile
HMBC Public Relations Profile
Hormaz Mistry429 visualizações

Similar a Manaras nikolaos M.E._2014

ΣΕΝΑΡΙΟ Β2.2 ΗΜΙΤΟΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟ ΟΞΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ por
ΣΕΝΑΡΙΟ Β2.2 ΗΜΙΤΟΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟ ΟΞΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣΣΕΝΑΡΙΟ Β2.2 ΗΜΙΤΟΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟ ΟΞΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ
ΣΕΝΑΡΙΟ Β2.2 ΗΜΙΤΟΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟ ΟΞΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣpliakas
2K visualizações11 slides
Nees texnologies por
Nees texnologiesNees texnologies
Nees texnologiespolianthi
192 visualizações25 slides
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών por
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικώναξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικώνΜάχη Χούλη
167 visualizações19 slides
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών por
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικώναξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικώνΜάχη Χούλη
362 visualizações19 slides
3 γνωρίζω το διαδίκτυο por
3 γνωρίζω το διαδίκτυο3 γνωρίζω το διαδίκτυο
3 γνωρίζω το διαδίκτυοPanagiotis Papadopoulos
167 visualizações8 slides
3 γνωρίζω το διαδίκτυο por
3 γνωρίζω το διαδίκτυο3 γνωρίζω το διαδίκτυο
3 γνωρίζω το διαδίκτυοPanagiotis Papadopoulos
147 visualizações8 slides

Similar a Manaras nikolaos M.E._2014(20)

ΣΕΝΑΡΙΟ Β2.2 ΗΜΙΤΟΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟ ΟΞΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ por pliakas
ΣΕΝΑΡΙΟ Β2.2 ΗΜΙΤΟΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟ ΟΞΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣΣΕΝΑΡΙΟ Β2.2 ΗΜΙΤΟΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟ ΟΞΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ
ΣΕΝΑΡΙΟ Β2.2 ΗΜΙΤΟΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟ ΟΞΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ
pliakas2K visualizações
Nees texnologies por polianthi
Nees texnologiesNees texnologies
Nees texnologies
polianthi192 visualizações
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών por Μάχη Χούλη
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικώναξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών
Μάχη Χούλη167 visualizações
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών por Μάχη Χούλη
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικώναξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών
Μάχη Χούλη362 visualizações
3 γνωρίζω το διαδίκτυο por Panagiotis Papadopoulos
3 γνωρίζω το διαδίκτυο3 γνωρίζω το διαδίκτυο
3 γνωρίζω το διαδίκτυο
Panagiotis Papadopoulos167 visualizações
3 γνωρίζω το διαδίκτυο por Panagiotis Papadopoulos
3 γνωρίζω το διαδίκτυο3 γνωρίζω το διαδίκτυο
3 γνωρίζω το διαδίκτυο
Panagiotis Papadopoulos147 visualizações
σχεδιασμός μαθήματος μικτής μάθησης por mirallis
σχεδιασμός μαθήματος μικτής μάθησηςσχεδιασμός μαθήματος μικτής μάθησης
σχεδιασμός μαθήματος μικτής μάθησης
mirallis571 visualizações
Σχέδιο υποβολής ερευνητικής εργασίας por Stavroula Lianou
Σχέδιο υποβολής ερευνητικής εργασίας Σχέδιο υποβολής ερευνητικής εργασίας
Σχέδιο υποβολής ερευνητικής εργασίας
Stavroula Lianou132 visualizações
Διδακτικά σενάρια por Stergios
Διδακτικά σενάριαΔιδακτικά σενάρια
Διδακτικά σενάρια
Stergios11.3K visualizações
Random 100309071838-phpapp02 por olgagr64
Random 100309071838-phpapp02Random 100309071838-phpapp02
Random 100309071838-phpapp02
olgagr64278 visualizações
Τα σενάρια ως σχέδια αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων στη διδακτική των µαθ... por makrib
Τα σενάρια ως σχέδια αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων στη διδακτική των µαθ...Τα σενάρια ως σχέδια αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων στη διδακτική των µαθ...
Τα σενάρια ως σχέδια αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων στη διδακτική των µαθ...
makrib745 visualizações
σχεδιο εργασιασ για σεμιναριο αλλοδαπων por Ιωαννα Χαλκιά
σχεδιο εργασιασ για σεμιναριο αλλοδαπωνσχεδιο εργασιασ για σεμιναριο αλλοδαπων
σχεδιο εργασιασ για σεμιναριο αλλοδαπων
Ιωαννα Χαλκιά466 visualizações
νεοελληνική γλώσσα γ τάξη, μκο por akoureli
νεοελληνική γλώσσα γ τάξη, μκονεοελληνική γλώσσα γ τάξη, μκο
νεοελληνική γλώσσα γ τάξη, μκο
akoureli2.3K visualizações
παίζοντας με τη γλώσσα por Dimitra Stagia
παίζοντας με τη γλώσσαπαίζοντας με τη γλώσσα
παίζοντας με τη γλώσσα
Dimitra Stagia403 visualizações
Σενάριο Γεωμετρίας σε Logo - Like περιβάλλον por Constantina Kotsari
Σενάριο Γεωμετρίας σε Logo - Like περιβάλλονΣενάριο Γεωμετρίας σε Logo - Like περιβάλλον
Σενάριο Γεωμετρίας σε Logo - Like περιβάλλον
Constantina Kotsari346 visualizações
WEB 2.0 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ) por Logotherapy-esslepe
WEB 2.0 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)WEB 2.0 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)
WEB 2.0 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)
Logotherapy-esslepe2.3K visualizações
συνάντηση 5 por natasa08
συνάντηση 5συνάντηση 5
συνάντηση 5
natasa08234 visualizações
διδακτική πρόταση για τη νεοελληνική γλωσσα por atzikakou
διδακτική πρόταση για τη νεοελληνική γλωσσαδιδακτική πρόταση για τη νεοελληνική γλωσσα
διδακτική πρόταση για τη νεοελληνική γλωσσα
atzikakou7.5K visualizações
Σχεδιάζοντας μαθησιακές ενότητες στη λογική της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού por Smaragda Papadopoulou
Σχεδιάζοντας μαθησιακές ενότητες στη λογική της Μάθησης μέσω ΣχεδιασμούΣχεδιάζοντας μαθησιακές ενότητες στη λογική της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού
Σχεδιάζοντας μαθησιακές ενότητες στη λογική της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού
Smaragda Papadopoulou4.2K visualizações

Último

Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 05.12.2023.pptx por
Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 05.12.2023.pptxΔιδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 05.12.2023.pptx
Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 05.12.2023.pptxgymkeram
10 visualizações96 slides
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... por
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...gymkeram
14 visualizações30 slides
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx por
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx7gymnasiokavalas
37 visualizações14 slides
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx por
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx36dimperist
30 visualizações3 slides
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες por
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςΕπιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςDimitra Mylonaki
121 visualizações23 slides
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ por
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚDimitra Mylonaki
21 visualizações39 slides

Último(20)

Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 05.12.2023.pptx por gymkeram
Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 05.12.2023.pptxΔιδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 05.12.2023.pptx
Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 05.12.2023.pptx
gymkeram10 visualizações
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... por gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 visualizações
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx por 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
7gymnasiokavalas37 visualizações
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx por 36dimperist
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx
36dimperist30 visualizações
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες por Dimitra Mylonaki
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςΕπιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Dimitra Mylonaki121 visualizações
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ por Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Dimitra Mylonaki21 visualizações
"Μπορούμε στο σχολείο"- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας por 7gymnasiokavalas
"Μπορούμε στο σχολείο"- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας"Μπορούμε στο σχολείο"- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
"Μπορούμε στο σχολείο"- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
7gymnasiokavalas12 visualizações
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 por EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
EmployEdu116 visualizações
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf por Tassos Karampinis
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdfMitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf
Tassos Karampinis32 visualizações
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ por ssuser43d27b
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ssuser43d27b20 visualizações
σχολ αθλητισμος 24.pptx por ssuser6a63b0
σχολ αθλητισμος 24.pptxσχολ αθλητισμος 24.pptx
σχολ αθλητισμος 24.pptx
ssuser6a63b010 visualizações
Είδη ζώων.pptx por peikoulini11
Είδη ζώων.pptxΕίδη ζώων.pptx
Είδη ζώων.pptx
peikoulini1111 visualizações
Xmas_2023.pptx por 41dimperisteriou
Xmas_2023.pptxXmas_2023.pptx
Xmas_2023.pptx
41dimperisteriou183 visualizações
Xmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptx por 36dimperist
Xmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptxXmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptx
Xmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptx
36dimperist25 visualizações
Βεβαίωση παρακολούθησης_Μπορουμε στο σχολείο_7ο Γυμνάσιο Καβάλας.pdf por 7gymnasiokavalas
Βεβαίωση παρακολούθησης_Μπορουμε στο σχολείο_7ο Γυμνάσιο Καβάλας.pdfΒεβαίωση παρακολούθησης_Μπορουμε στο σχολείο_7ο Γυμνάσιο Καβάλας.pdf
Βεβαίωση παρακολούθησης_Μπορουμε στο σχολείο_7ο Γυμνάσιο Καβάλας.pdf
7gymnasiokavalas10 visualizações
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram28 visualizações
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... por 2lykkomo
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
2lykkomo1.1K visualizações
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39 por ssuser43d27b
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ssuser43d27b18 visualizações

Manaras nikolaos M.E._2014

 • 1. [1] Σενάριο για διδασκαλία/ εκμάθηση σε μια σύνθεση μικτής μάθησης (Blended Learning) με τη χρήση του δυναμικού μαθηματικού λογισμικού Geogebra και της εκπαιδευτικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης GUNET Μανάρας Νικόλαος nikomanara@sch.gr Περίληψη Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να διερευνήσει τις ευκαιρίες διδασκαλίας και μάθησης που προσφέρονται από πλατφόρμες e-learning κυρίως μικτού μοντέλου στη Β’ τάξη τεχνολογικής κατεύθυνσης του 2ου ΓΕΛ Αγ. Αθανασίου. Δύο τύποι δράσεων διδασκαλίας εφαρμόστηκαν: α) Συνεργατικές ή μεμονωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες με φύλλα εργασίας τόσο στην τάξη όσο και online με χρήση δυναμικού μαθηματικού λογισμικού, β) Online κριτήρια αξιολόγησης μέσω της πλατφόρμας e-learning Gunet eClass. Λέξεις κλειδιά: Online διδασκαλία, Blended Learning, GeoGebra. Εισαγωγή Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, ο τρόπος που μαθαίνουμε έχει αλλάξει δραματικά. Έχουμε νέες πηγές πληροφόρησης και νέους τρόπους για να ανταλλάξουμε και να αλληλεπιδράσουμε με την πληροφορία. Όμως τα σχολεία μας και ο τρόπος που διδάσκουμε έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό ο ίδιος για χρόνια, ακόμα και αιώνες. Τι συμβαίνει με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας όταν η μάθηση πλέον λαμβάνει χώρα και διαδικτυακά, από διάφορες ιστοσελίδες ψυχαγωγίας και πληροφόρησης και εκπαιδευτικές πλατφόρμες; Πώς το παραδοσιακό σχολείο μπορεί να γίνει πρωτοποριακό, ευέλικτο, ισχυρό και συνεργατικό στα νέα μαθησιακά περιβάλλοντα;
 • 2. [2] Εκπληρώνουμε τον εκπαιδευτικό μας στόχο, από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο; Από το 1993, όταν οι επιστήμονες έκαναν το Διαδίκτυο ευρέως διαθέσιμο, η ζωή, η εργασία, οι δραστηριότητες, η ψυχαγωγία και ο πολιτισμός μας, έχουν αλλάξει δραματικά. Πολύ λίγα όμως έχουν αλλάξει στο σχολείο για να μας προετοιμάσουν για τις απαιτήσεις, τα προβλήματα, τους περιορισμούς, τα εμπόδια, τις ευθύνες και τις δυνατότητες της ζωής στον κόσμο που ζούμε έξω από αυτό. Μικτή ή Υβριδική Μάθηση (Blended or Hybrid Learning) Έχοντας στο μυαλό μας όλα αυτά τα ερωτήματα κάνουμε τη δική μας προσπάθεια να φέρουμε τους μαθητές μας, με έναν πιο σύγχρονο τρόπο διδασκαλίας, πιο κοντά στα δικά τους ενδιαφέροντα, σε σχέση πάντα με τα μαθηματικά. Η εκπαίδευση χρειάζεται μια αλλαγή - και η μικτή μάθηση θα μπορούσε ίσως να είναι αυτή. Είναι ένα εκπαιδευτικό μοντέλο στο οποίο ο μαθητής μαθαίνει τόσο με την κλασική τεχνική (πρόσωπο με πρόσωπο) όσο και μέσω της online διδασκαλίας, αξιοποιώντας δυνατότητες ελέγχου από τον μαθητή στο χρόνο, το μέρος, την πορεία και το ρυθμό σε ένα χώρο μακριά από το σχολείο που παρέχει την ευελιξία μιας ολοκληρωμένης μαθησιακής εμπειρίας. Η αρχική κριτική ερώτηση που όλοι οι εκπαιδευτές θα έπρεπε να κάνουν όταν σχεδιάζουν και εφαρμόζουν ένα online ή μικτό πρόγραμμα είναι: Τι εκπαιδευτικούς στόχους επιδιώκουμε; Αυτοί οι στόχοι μπορεί να παρέχουν ευκαιρίες εξατομικευμένης μάθησης με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της μελέτης για όλους τους μαθητές, δημιουργώντας νέες επιλογές για μαθητές που είναι αδύνατοι ώστε να βελτιώσουν την επίδοσή τους “διευρύνοντας τη σχολική μέρα” και παρέχοντας καινοτόμες εναλλακτικές πρακτικές για να προκαλέσουν τους πιο προχωρημένους μαθητές, και τελικά να μετασχηματίσουν το διδακτικό μοντέλο με στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των μαθητών. Διδάσκοντας Μαθηματικά Online: τα Οφέλη και οι Προκλήσεις Τα περισσότερα πανεπιστήμια παγκοσμίως επί του παρόντος ενσωματώνουν Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης (VLE) στα προγράμματα ανώτατης εκπαίδευσης. Αυτά τα διαδικτυακά εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τόσο εναλλακτικών όσο και συμπληρωματικών στρατηγικών στην παραδοσιακή πρόσωπο με πρόσωπο
 • 3. [3] διδασκαλία. Τέτοιες e-learning πλατφόρμες προς το παρόν προσφέρουν, για παράδειγμα, ευκαιρίες στους μαθητές να έχουν εύκολη πρόσβαση σε όλο ή σε μέρος του υλικού των μαθημάτων, να κάνουν τεστ, να ολοκληρώνουν εργασίες, να συμμετέχουν σε διάφορες ατομικές ή/και ομαδικές μαθησιακές δραστηριότητες, να υποβάλλουν ερωτήσεις στους εκπαιδευτές ή να συνεργάζονται με συμμαθητές τους για την επίλυση προβλημάτων. Ο σχεδιασμός online μαθησιακού περιβάλλοντος διαφέρει όταν δουλεύουμε με τα Μαθηματικά από ότι σε άλλα αντικείμενα. Η ιδιαιτερότητα των Μαθηματικών στην online διδασκαλία έχει διάφορες προεκτάσεις: για παράδειγμα, τα πολλά σύμβολα που περιέχονται στη κατασκευή Μαθηματικού λόγου δεν είναι διαθέσιμα στα τυπικά πληκτρολόγια, και η ποικιλία μαθηματικών αναπαραστάσεων που απαιτούνται για την απόδειξη μιας θεωρίας ή την επίλυση μιας άσκησης καθώς γράφουμε και σχεδιάζουμε στον πίνακα, ενώ μιλάμε και κάνουμε χειρονομίες καθιστούν την μαθηματική επικοινωνία ξεχωριστή (Duval 2006, Rasmussen και άλλοι 2004). Ένας άλλος λόγος μπορεί να είναι ότι τα Μαθηματικά σαν αφηρημένο θέμα βασίζεται περισσότερο σε κοινωνικά διαπραγματεύσιμες έννοιες σε σχέση με άλλα θέματα, και πάλι αυτή η διαπραγμάτευση μπορεί να είναι πιο δύσκολη να αποκτηθεί online στα Μαθηματικά από ότι σε άλλα θέματα. Το να γράφεις Μαθηματικά σύμβολα στον υπολογιστή είναι άχαρο (Misfeldt,2006) και αυτό επηρεάζει την ικανότητα και επιθυμία των μαθητών να συνεισφέρουν στις Online συζητήσεις. Ότι το χειρόγραφο έχει κάποιες ιδιότητες που το επιτρέπουν να χρησιμεύει ως μαθηματικό εργαλείο διαπιστώνεται επίσης από συνεντεύξεις με μαθηματικούς (Misfeldt,2006). Οι μαθηματικοί καταδεικνύουν τη μετάβαση από το γράψιμο με το χέρι στο αρχικό/δημιουργικό κομμάτι της δουλειάς έναντι της χρήσης του υπολογιστή για αποθήκευση πληροφοριών και επικοινωνία. Επίσης ο Pier Luigi Ferrari (2004) δείχνει ότι το πρόβλημα που έχουν στα Μαθηματικά κάποιοι μαθητές οφείλεται στις φτωχές γλωσσικές γνώσεις και συγκεκριμένα στις διαφορετικές χρήσης της καθομιλούμενης με τη μαθηματική γλώσσα. Σύμφωνα με αυτόν η γλωσσική ικανότητα είναι ένα πανίσχυρος παράγοντας για την εκμάθηση των Μαθηματικών. Η πίστη ότι υπάρχουν “καλύτερες” μέθοδοι διδασκαλίας εδώ και πολύ καιρό έχουν απορριφτεί, και τώρα είναι ευρέως συμφωνημένο ότι οι μέθοδοι είναι περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσματικές για τον καθένα ξεχωριστά
 • 4. [4] ανάλογα με τις ικανότητες και τις δεξιότητες του (Εξατομίκευση). Από την άποψη αυτή οι πλατφόρμες e-learning επιτρέπουν στους καθηγητές να δημιουργήσουν καταστάσεις μάθησης κατάλληλες για τον κάθε μαθητή, όσον αφορά την επιλογή του διδακτικού υλικού (όπως γραπτά κείμενα, αρχεία πολυμέσων, διαδραστικές ασκήσεις και άλλα) και ένα ευρύ φάσμα ερεθισμάτων μέσω διαφορετικών καναλιών των αισθήσεων (ακουστικά, οπτικά, χειριστικά,…) προσφέρεται για κάθε ενότητα της διδασκαλίας. Η ανίχνευση της ατομικής εργασίας και των λαθών του καθενός που προσφέρεται από τις πλατφόρμες e-learning μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσαρμόσει δυναμικά το μονοπάτι της μάθησης για κάθε μαθητή. (Albano & Ferrari, 2008) Θέμα Το θέμα που ασχοληθήκαμε αφορούσε τη μελέτη της σχέσης της γωνίας ευθειών και διανυσμάτων ως μια εφαρμογή του εσωτερικού γινομένου διανυσμάτων και της γωνίας τους. Σκεπτικό Οι μαθητές με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας εμπλέκονται σε μια σειρά απλών κατασκευών που αναδεικνύουν με δυναμικό τρόπο τη σχέση της γωνίας δύο ευθειών με τη γωνία που σχηματίζουν δύο παράλληλα διανύσματα. To προτεινόμενο εκπαιδευτικό σενάριο δεν αποτελεί μόνο μια καινοτομία στο παραδοσιακό πλαίσιο της διδασκαλίας της συγκεκριμένης ενότητας των Μαθηματικών αλλά φιλοδοξεί να συμβάλει στην αλλαγή - βελτίωση της στάσης των μαθητών απέναντι στα Μαθηματικά και στη διαδικασία προσέγγισής τους. Οι μαθητές αναμένεται να συνειδητοποιήσουν ότι τα Μαθηματικά μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διερεύνησης και μάλιστα κάθε μαθητής μπορεί να δοκιμάσει στο πλαίσιο αυτό τις δικές του ιδέες και να καταλήξει στα δικά του συμπεράσματα. Η χρήση των τεχνολογικών εργαλείων αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά προς αυτή τη κατεύθυνση. Ο εκπαιδευτικός που θα εντάξει στην διδασκαλία του το προτεινόμενο σενάριο θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει σύγχρονες διδακτικές και παιδαγωγικές μεθόδους οι οποίες θα συμβάλουν στην βελτίωση της στάσης του απέναντι στη καθημερινή σχολική διαδικασία.
 • 5. [5] Η συμβολή του σ' αυτό απαιτεί αλλαγή του ρόλου του και από παραδοσιακός καθηγητής μετωπικών διδασκαλιών και αυθεντία της γνώσης, καλείται να γίνει συνεργάτης των μαθητών του, σημείο αναφοράς της τάξης του ως προς την καθοδήγηση της έρευνας και την επιστημονική εγκυρότητα των συμπερασμάτων των μαθητών αλλά και ερευνητής ο ίδιος στο Online περιβάλλον. Η διεύθυνση του σχολείου θα πρέπει να γνωρίζει ότι η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας με την βοήθεια της Ψηφιακής Τεχνολογίας απαιτεί μια άλλη στάση απέναντι στη λειτουργία του σχολείου. Για παράδειγμα ίσως χρειαστεί μερικές ομάδες μαθητών να συναντηθούν και να εργαστούν στο σχολείο ή σε χώρο εκτός αυτού πέραν του κλασικού ωραρίου. Αυτό πρέπει κατά κάποιο τρόπο να διασφαλιστεί και οι μαθητές να ενθαρρυνθούν σε κάθε προσπάθεια χρήσης των τεχνολογικών μέσων προς την κατεύθυνση της μάθησης και της διδασκαλίας. Έτσι βελτιώνεται η σχολική ζωή και το σχολείο αποκτά ένα πιο συγκεκριμένο ρόλο στο πλαίσιο της κοινωνίας. Η εφαρμογή του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σεναρίου αναμένεται να συμβάλει προς αυτή τη κατεύθυνση. Πλαίσιο εφαρμογής Χώρος και Χρόνος υλοποίησης To σενάριο διεξήχθη εξ' ολοκλήρου εξ αποστάσεως. Το δικτυακό περιβάλλον υποστήριξης του μαθήματος οργανώθηκε στην πλατφόρμα Gunet eClass η οποία είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Οι μαθητές σε αυτό το σημείο της ύλης ήταν ήδη εξοικειωμένοι με την πλατφόρμα καθώς και με το λογισμικό GeoGebra Online. Δυσκολία υπήρξε στην εύρεση κοινού χρόνου για όλες τους μαθητές, καθώς οι περισσότεροι έχουν φροντιστήριο ή προπόνηση. Κοινωνική ενορχήστρωση της ομάδας Οι μαθητές εργάστηκαν μεμονωμένα ο καθένας από τον Η/Υ του σπιτιού του ή σε περίπτωση που αυτό δεν ήταν εφικτό στο σπίτι συμμαθητή τους καθοδηγούμενοι από το φύλλο εργασίας και την υποστήριξη του εκπαιδευτή μέσω της Τηλεσυνεργασίας, όπου καλούνταν να κατασκευάσουν και να εξερευνήσουν συγκεκριμένα σχήματα και να απαντήσουν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Επομένως η διερεύνηση αυτή έγινε συνεργατικά καθώς η
 • 6. [6] Τηλεσυνεργασία δίνει στους μαθητές εκτός από την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με τον καθηγητή να ανταλλάξουν απόψεις μεταξύ τους. Για να υπάρχει κοινός στόχος και καλή συνεργασία οι μαθητές καλούνταν να συμπληρώσουν ένα κοινό φύλλο εργασίας που περιέχει ερωτήσεις σχετικές με το θέμα. Φυσικά το φύλλο εργασίας αυτό αφήνει μια αρκετά μεγάλη ελευθερία στους μαθητές ώστε να θέτουν τα δικά τους ερωτήματα και να απαντούν σ' αυτά. Στη διάρκεια της υλοποίησης του σεναρίου ο εκπαιδευτικός ήταν διαθέσιμος μέσω της Τηλεσυνεργασίας να τους καθοδηγεί ώστε να αντιλαμβάνονται καλύτερα τα αποτελέσματά τους και να τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν τη διερεύνηση. Η πλατφόρμα e-learning επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους την ενεργή κατασκευή της νέας γνώσης καθώς αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον και γενικά παρέχει ένα πλήθος δραστηριοτήτων που αφορούν αλληλεπίδραση τόσο μαθητών μεταξύ τους όσο και ανάμεσα στο μαθητή και τον καθηγητή (Συνεργατική και Εποικοδομητική μάθηση). Η δυναμική των ΤΠΕ σε σχέση με σημειωτικά ή γλωσσολογικά θέματα είναι πολύ υποτιμημένη. Σύμφωνα με τη Sfard (2001) και το Ferrari (2004), μια πλατφόρμα e-learning προσφέρει πλήθος ευκαιριών για σχεδιασμένες δραστηριότητες που στοχεύουν στη βελτίωση της γλωσσικής ικανότητας, περιλαμβάνει ικανότητα στο προφορικό λόγο, μέσω της διαθεσιμότητας μεγάλου εύρους επικοινωνιακών καταστάσεων και της ευκαιρίας να σχεδιαστούν εργασίες υποχρεώνοντας τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν περισσότερο εκλεπτυσμένα γλωσσολογικά μέσα, καθώς επίσης και για την επίτευξη του συντονισμού των σημειωτικών συστημάτων. Στόχοι: Από την εφαρμογή του συγκεκριμένου σεναρίου οι μαθητές έμαθαν να ανακαλύπτουν τη γνώση συνεργατικά μέσω καινοτόμων εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης. Επίσης με τη βοήθεια των προτεινόμενων εργαλείων έμαθαν να διερευνούν με δυναμικό τρόπο τα γεωμετρικά σχήματα που οι ίδιοι κατασκεύαζαν και μπορούσαν έτσι να κάνουν διάφορες εικασίες και υποθέσεις σχετικές με τα υπό διερεύνηση θέματα. Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση αυτής της διδασκαλίας αναμενόταν να μάθουν να κατασκευάζουν μία διαδικασία για να
 • 7. [7] υπολογίζουν τη γωνία δύο ευθειών με τη βοήθεια του εσωτερικού γινομένου δύο διανυσμάτων παράλληλων προς τις δύο ευθείες. Ανάλυση του σεναρίου Ροή εφαρμογής των δραστηριοτήτων Οι μαθητές κατά την εκτέλεση αυτού του σεναρίου ενεπλάκησαν στις παρακάτω δραστηριότητες: Δραστηριότητα 1: Εδώ οι μαθητές έπρεπε να κατασκευάσουν δύο ευθείες με τα αντίστοιχα διανύσματα τους, το εσωτερικό γινόμενο των διανυσμάτων που δημιουργούνται από σημεία που βρίσκονται πάνω στις ευθείες. Δραστηριότητα 2: Οι μαθητές στη συνέχεια κατασκεύασαν το πηλίκο του εσωτερικού γινομένου προς το γινόμενο των μέτρων των διανυσμάτων επαναπροσδιορίζοντας τον αριθμό συνα. Ο λόγος των δύο ποσοτήτων εκφράζει το συνημίτονο της γωνίας των δύο διανυσμάτων άρα και των ευθειών. Δραστηριότητα 3: Οι μαθητές ζήτησαν από το λογισμικό να υπολογίζει το τόξο συνημιτόνου του τελευταίου αυτού αριθμού. Η ποσότητα αυτή εκφράζει και τη γωνία των δύο διανυσμάτων. Δραστηριότητα 4: Οι μαθητές αναμενόταν να περιγράψουν τον αλγόριθμο για να υπολογίζουν τη γωνία που σχηματίζουν δύο οποιεσδήποτε ευθείες. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν To σενάριο διεξήχθη με τη χρήση της πλατφόρμας e-learning Gunet eClass και του δυναμικού λογισμικού GeoGebra Online. Πλατφόρμα e-learning Gunet eClass Η πλατφόρμα e-learning Gunet eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων, που ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.
 • 8. [8] Το μαθηματικό λογισμικό GeoGebra Το GeoGebra (http://www.geogebra.org/cms/) σύμφωνα με τη ‘βοήθεια’ της επίσημης ιστοσελίδας του είναι: “δυναμικό μαθηματικό λογισμικό που ενσωματώνει Γεωμετρία, Άλγεβρα, πίνακες, γραφήματα και Λογισμό, σε ένα πακέτο , εύκολο ως προς την χρήση”. Το GeoGebra περιλαμβάνει ένα δυναμικό σύστημα γεωμετρίας αλλά δεν περιορίζεται σε αυτή μόνο τη λειτουργία: τα χαρακτηριστικά της δυναμικής γεωμετρίας συνδυάζονται συνετά με συμβολικές εντολές, ένα ισχυρό και πρωτότυπο υπολογιστικό φύλλο προβολής και ένα έξυπνο περιβάλλον εργασίας. Τελευταίο, αλλά όχι αμελητέο, το GeoGebra είναι ένα ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα με πλήρη υποστήριξη και πάρα πολλές πηγές εξάσκησης για το χρήστη. Στο σενάριο μας είδαμε πως μπορεί η χρήση του GeoGebra να βοηθήσει τη διδασκαλία Αναλυτικής Γεωμετρίας με την επεξήγηση βασικών εννοιών και μαθηματικών κατασκευών σε μια εικονική τάξη. Αυτή η διαδραστική – ωστόσο ακριβής- αναπαράσταση είναι η κύρια συνεισφορά ενός δυναμικού μαθηματικού λογισμικού, που βοηθάει τους μαθητές γρήγορα να αναπτύξουν ένα βαθύτερο επίπεδο διαίσθησης. Χρησιμοποιώντας το GeoGebra για την εξερεύνηση της Γεωμετρίας παρατηρήθηκε συνεχής αύξηση στα κίνητρα και το ενδιαφέρον των μαθητών. Η δυναμική οπτική των κατασκευών είναι βασικό συστατικό αυτής της αντίδρασης. Βλέποντας τις εφαρμογές να τρέχουν είναι ευεργετικό για τους μαθητές και τους βοηθάει να καταλάβουν πολλά νοήματα μέσω της αλληλεπίδρασης με τις κατασκευές, εξερευνώντας και δοκιμάζοντας τις δικές τους ιδέες. Εδώ να αναφέρουμε ότι η μάθηση της χρήσης του GeoGebra ανεξάρτητα παίρνει κάποιο χρόνο, τόσο για τον καθηγητή όσο και για τους μαθητές. Επέκταση Μια ενδιαφέρουσα επέκταση του σεναρίου αναφορικά με την ίδια γνωστική περιοχή των μαθηματικών θα αποτελέσει να ελέγξουν αν ισχύει το ίδιο αν τα διανύσματα είναι κάθετα. Επίσης ένα Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης όταν ολοκληρωθεί η ενότητα στην ευθεία μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας GUNET.
 • 9. [9] Αξιολόγηση μετά την εφαρμογή Ως προς τις επιδιώξεις του σεναρίου Οι μαθητές έδειξαν μεγάλη διάθεση κατά τη διάρκεια του online σεναρίου. Αυτό έγινε αντιληπτό από τα ερωτήματα και τις απαντήσεις των μαθητών στην Τηλεσυνεργασία. Παρόλο που δεν υπήρχε η πρόσωπο με πρόσωπο επαφή μπόρεσε να υπάρξει συντονισμός των εργασιών και ήταν πιο εύκολο για τον διδάσκων να απαντάει στα ερωτήματα των μαθητών σε σχέση με την πραγματοποίηση του σεναρίου στο σχολικό εργαστήριο. Ως προς τα εργαλεία Οι μαθητές ήταν εξοικειωμένοι με την πλατφόρμα καθώς τη χρησιμοποιούσαν όλο το τετράμηνο για να έχουν πρόσβαση στο επιπλέον υλικό, όπως screencasts, κριτήρια αυτοαξιολόγησης, παλιά θέματα. Οι μαθητές χειρίστηκαν με σχετική ευκολία στο GeoGebra Online τις οδηγίες του φύλλου εργασίας. Το φύλλο εργασίας ήταν έτσι δομημένο ώστε να μην είναι απαραίτητη η εισαγωγή και η επεξεργασία μαθηματικών συμβόλων ώστε να μην επηρεαστεί η συνεργατική φιλοσοφία καθώς κάποιοι μαθητές θα αποθαρρύνονταν στο να συμμετάσχουν. Η προτίμησή τους ήταν τα βίντεο, γιατί τους δίνεται η ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα μάθημα όποτε το επιθυμήσουν, τα PDFs με λυμένες ασκήσεις και τα κριτήρια αυτοαξιολόγησης: Για να κρατηθούν οι μαθητές σε εγρήγορση είναι επιβεβλημένο ένα σύστημα αξιολόγησης με δεδομένο πόσο ισχυρά αυτό σχετίζεται με το θέμα της κινητοποίησης των μαθητών, καθώς και ότι θεωρήθηκαν ενδιαφέροντα προκειμένου να έχουν επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις, καθώς τους επιτρέπουν περισσότερη εξάσκηση. Επίλογος Με την τωρινή ανάπτυξη της χρήσης τεχνολογιών e-learning οι παραδοσιακές παιδαγωγικές προσεγγίσεις είναι υπό αμφισβήτηση συμπεριλαμβανομένης και της φύσης των ρόλων που παίζονται τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές. Αυτό το νέο πλαίσιο με λιγότερη πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδραση απαιτεί μια ιδιαίτερα μοναδική
 • 10. [10] διδασκαλία και μαθησιακή προσέγγιση. Σ’ αυτή την εργασία με την παράθεση των εμπειριών μας περιγράψαμε κάποια από τα οφέλη και τις προκλήσεις σχετικά με τη μικτή μάθηση των Μαθηματικών. Επίσης υπογραμμίσαμε τους κύριους παράγοντες που χρειάζεται να λαμβάνονται προσεκτικά υπόψη όταν προσφέρονται online μαθήματα στα Μαθηματικά. Στο σύνολό της αυτή η εργασία μιλάει για τη βιωσιμότητα της μικτής διδασκαλίας Μαθηματικών και επίσης παρουσιάζει αρχές που παρέχουν κάποιες κατευθύνσεις για εκείνους που εξετάζουν και συμμετέχουν ενεργά στην Online διδασκαλία των Μαθηματικών. Αυτή η προσέγγιση είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τους δασκάλους. Μπορούν να αισθάνονται καλά ζητώντας από τους μαθητές τους να αναλάβουν τον έλεγχο της δικής τους μάθησης. Είναι η απόλυτη ευκαιρία για τους εκπαιδευτικούς να γίνουν διαμεσολαβητές της γνώσης. Οι εκπαιδευτικοί στα Online και Blended περιβάλλοντα , έχουν μια θαυμάσια ευκαιρία να υπερβούν ό, τι ήταν δυνατό στις τάξεις των μαθηματικών. Είναι πραγματικά ένας ολόκληρος νέος κόσμος . Απολαύστε τον. Αναφορές 1. Μανάρας Νικόλαος (2012). “Ιδιαιτερότητες στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στα Μαθηματικά”. Διπλωματική Εργασία στο πρόγραμμα σπουδών του ΕΑΠ Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά. 2. Albano G. & Ferrari P.L. (2008) Integrating technology and research in mathematics education: the case of e-learning. In Garcia Penalvo (ed): Advances in E-Learning: Experiences and Methodologies. – pp.132-148 3. Maydas A. (2009). Online Education Today. Science, Vol 323 4. Ismini Vasileiou (2009). Blended Learning: the transformation of Higher Education Curriculum. Open Education- The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology. Volume 5, Number 1, 2009 © Open Education ISSN: 1791-9312 5. https://class.coursera.org/k12blendedlearning-001 (ημερομηνία προσπέλασης 20-1-2014)