O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Hướng Dẫn Xây Dựng Liên Kết Backlink

Hướng dẫn xây dựng liên kết Backlink cho người mới bắt đầu
Tác giả: Paddy Moogan
Người dịch: Subiz
Dịch từ: Linkbuildingbook.com

Bạn sẽ học được gì từ Ebook này:

+ Chương 1:
Xây dựng liên kết là gì, và vì sao nó quan trọng?

+ Chương 2:
Các loại liên kết (tốt và xấu)

+ Chương 3:
Làm sao để bắt đầu một chiến dịch xây dựng liên kết

+ Chương 4:
Chiến lược xây dựng liên kết

+ Chương 5:
Luật xây dựng liên kết backlink

+ Chương 6:
Điều tốt, xấu của xây dựng liên kết backlink

+ Chương 7:
Các mẹo, mánh khóe xây dựng liên kết nâng cao

 • Seja o primeiro a comentar

Hướng Dẫn Xây Dựng Liên Kết Backlink

 1. 1. HNG DN CHO NGI MI BT U XÂY DNG LIÊN KT Tác gi: Paddy Moogan This free guide is brought you by Moz . Software and community for better marketing © 2014 SEOmoz, Inc. Dch bi - Phn Mm H T r T rc T uyn Dch bi: Subiz
 2. 2. Bn s hc cái gì Liên kt xây dng là gì và Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn Chng 1: Xây dng liên kt là gì và vì sao nó quan trng Chng 2: Các loi liên kt (C tt và xu) Chng 3: Làm sao bt u mt chin dch xây dng liên kt Chng 4: Chin lc xây dng liên kt Chng 5: Lut xây dng liên kt Chng 6: i
 3. 3. u tt, xu và áng s ca xây dng liên kt Chng 7: Các m o và mánh khóe ca xây dng liên kt nâng cao Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 4. 4. Chng 1 Xây dng liên kt là gì và vì sao nó quan trng? Dù cho bn mi tip xúc vi xây dng liên kt hay ã làm vic vi nó c mt thi gian, thì chúng tôi vn chc chn bn s tìm c th gì ó hu ích trong gói ch dn này. Phông cnh ca SEO và xây dng liên kt luôn luôn thay i, và ngày nay, t
 5. 5. m quan trng ca vic xây dng các liên kt ch t lng cao ln h n bao gi ht. Nhu c
 6. 6. u hiu và thi hành các chin dch ch t lng cao là c
 7. 7. n thit nu bn có ý nh cnh tranh và phát trin online, và iu này s không thay i trong thi gian g
 8. 8. n. Cun ch dn này c thit k a bn i nhanh và úng hng. Có r t nhiu iu c a vào nhng chúng tôi ã chia mi th thành nhng ch ng d-tiêu-hóa và kèm theo r t nhiu ví d. Chúng tôi hi vng bn s cm th y thích thú vi Hng Dn Cho Ngi Mi Bt
 9. 9. u Xây Dng Liên Kt! Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 10. 10. nh nghia ca Xây Dng Liên Kt Xây dng liên kt là quá trình t c các siêu lên kt t nhng trang web khác cho mình. Mt siêu liên kt (thng ch c gi là liên kt) mt cách ngi dùng i li gia các trang trên Internet. Các công c tìm kim s dng liên kt tìm ra web, chúng s thu thp các liên kt trong các trang riêng l trang web c a bn và chúng cung thu thp các liên kt trong toàn b các trang web. Có rt nhi u ki thut xây dng các liên kt, và trong khi chúng có khó khác nhau, các SEOer vn có thiên hng rng xây dng liên kt là mt trong nhng phn khó nht trong công vic c a h. Rt nhi u SEOer dành phn ln thi gian c a h c làm vic này tht tt. Bi vy, nu bn có th thành tho ngh thut xây dng liên kt cht lng cao, bn thc s có th i trc c nhng SEOer khác và i th c a mình. Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 11. 11. Ti sao xây dng liên kt quan trng vi SEO? Gii phu mt siêu liên kt hiu c tm quan trng ca xây dng liên kt, iu quan trng u tiên là hiu các iu c bn v vic liên kt c to ra nh th nào, các công c tìm kim nhìn thy các liên kt ra sao và chúng ã th hin c gì t ó. 1. B t u m
 12. 12. t ánh du liên kt: c gi là m
 13. 13. t ánh du ngun tin c y (v sau là “a”), m ra m
 14. 14. t ánh du liên kt và báo cho công c tìm kim rng có m
 15. 15. t liên kt v cái gì ó ang nh theo dõi. 2. V trí ngun gii thiu liên kt: “href” là vit t t ca “hyperlink referral” (ngun gii thiu siêu liên kt), và dòng ch phía trong du trích dn ch ra ng dn URL mà liên kt hng n. Cái này không phi luôn luôn là m
 16. 16. t trang web; nó có th là a ch ca m
 17. 17. t bc nh hoc m
 18. 18. t tp tin ti xung. Thi thong, bn s thy vài th khác vi m
 19. 19. t URL, b t u bng du #. Nhng th này gi là liên kt a phng, a bn ti m
 20. 20. t khu vc khác ca trang mà bn ang . 3. Dòng ch nhìn thy/tin c y ca liên kt: ây là m
 21. 21. t on ch nh mà ngi dùng thy trên trang, và h cn phi nhp vào ó nu mun m liên kt. Dòng ch thng c nh dng theo cách làm nó ni b t hn so vi nhng dòng ch xung quanh, thng là vi màu xanh hoc gch di, báo hiu cho ngi dùng bit ó là m
 22. 22. t liên kt có th nhp vào c. 4. Kt thúc ánh du liên kt: iu này báo hiu kt thúc ca m
 23. 23. t ánh du liên kt ti công c tìm kim. Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 24. 24. Liên kt có ý nghia gì vi Công c tìm kim Có hai cách c bn mà công c tìm kim s dng liên kt: 1) tìm ra trang web mi 2) giúp xác nh mt trang web nên xp v trí th nào trong kt qu ca chúng. Mt khi công c tìm kim ã thu thp c các trang trên web, chúng có th trích ni dung ca nhng trang này và thêm vào mc lc. Trong cách này, chúng có th quyt rng chúng có thy mt trang web có cht lng va c xp hng vi t khóa thích hp (Google to ra mt video ngn lý gii quá trình). Khi quyt nh i u này, công c tìm kim không ch
 25. 25. nhìn vào ni dung trang, mà chúng còn nhìn vào mt s liên kt ch
 26. 26. n trang t các trang web ngoài và cht lng nhng nhng trang web này. Nói chung, các trang web kt ni vi bn cht lng càng cao, thì bn càng có th xp hng tt trong kt qu tìm kim. Liên kt nh là mt nhân t xp hng là cái cho phép Google bt u thng tr th tr ng công c tìm kim tr v cui nhng nam 1990. Mt trong nhng nhà sang lp Google, Larry Page, sáng to ra PageRank cái mà Google s dng o l ng cht lng trang da vào các liên kt dn n nó. Lut này sau ó c s dng nh mt ph n ca thut toán xp hng chung và tr thành mt du hiu mnh bi vì nó là mt cách tt xác nh cht lng trang. Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 27. 27. Nó rt hiu qu bi vì nó c da trên ý tng rng liên kt có th c xem nh là mt biu quyt bí mt v trang, nó không ly liên kt c nu nó không xng áng. Lí thuyt cho rng khi mt ai liên kt n mt trang web khác, chúng thng nói rng ó là mt ngun tt. Nu không thì h s
 28. 28. không liên kt n nó, ging nh cách mà bn s
 29. 29. không gi i thiu bn n mt nhà hàng ti. Tuy nhiên, SEO sm tìm ra cách thao tác PageRank và công c tìm kiu vi t khóa ã chn. Google bt u c gng rt nhiu tìm kim các cách phát hin trang web mà thao tác kt qu tìm kim, và bt u a ra các cp nht thng xuyên mà hng riêng n lc ra các trang web không xng áng c xp h
 30. 30. ng. iu này d n n vic Google bt u gim l ng ki thut xây dng liên kt mà ã c cho là n trc ó, ví d, trình trang web ca b
 31. 31. n n nhng ch d n web mà nhn l
 32. 32. i mt liên kt. Cái này là ki thut mà Google thc s xut mt im, nhng l
 33. 33. i b l
 34. 34. m dng nhiu bi các SEOer, vì vy Google ã dng t nhiu ánh giá t các lo
 35. 35. i liên kt ó. Gn ây, Google tích cc trng tr xp h
 36. 36. ng các trang web mà v n c l
 37. 37. m dng nhng ki thut này – thng c nhc n nh là over-optimization – trong xây dng liên kt ca chúng. Các cp nht Penguin thng xuyên ca Google là mt ví d nh vy. Bit c ki thut xây dng liên kt nào tránh và theo các ch d n ca Google là mt vic quan trong mà chúng ta s nói sau trong cun hng d n này. Chúng tôi không bit thut toán y mà Google s dng xác nh kt qu tìm kim – ó là “iu thú v bí mt”. Mc dù trên thc t, s nht trí chung trong cng ng SEO (theo kho sát các nhân tt xp h
 38. 38. ng tìm kim Moz 2013) là liên kt s óng vai trò rt quan trng trong thut toán ó. Chúng
 39. 39. i din cho hai phn ca biu  tròn di ây. D ch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 40. 40. So sánh các cm ch ca vn xp hng Google Domain-Level, Keyword-Agnostic Features (ví d: dài tên domain, m rng, thi gian phn ng domain HTTP, vv…) Page-Level Link Features (ví d: PageRank, TrustRank, lng liên kt, s phân b dòng ch ngun tin cy, cht lng ngun liên kt, vv…) thng hiu. domain v thông tin/truy n thông/báo chí, s liên kt c
 41. 41. ng vào…) (ví d: du hiu vn chuyn/s dng t trình duyt/ thanh công c, s lng/s a dng…) Page-Level KW Content Features (ví d: TF*IDF, im mu ch trên ni dung, s lng/s thích áng ni dung, vv…) Page-Level, Keyword-Agnostic Features (ví d: dài ni dung, s c c, s c nht, tc chy, vv…) Domain-Level Brand Features Social Metrics (ví d: s lng/cht lng ca nhng liên kt c phn hi v chia s Facebook, Google +1s…) Domain-Level Keyword Usage (ví d: domain kt ni t khóa chính xác, ni t khóa mt phn…) Domain-Level, Keyword-Agnostic Features (ví d: dài tên mi n, m rng TLD, thi gian phn hi mi n HTTP, vv…) Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 42. 42. iu này thng c chp nhn nu tt c nhng yu t khác công bng, khi lng và cht lng liên kt ch n mt trang s to ra s khác bi t gia các xp hng. Nh ã nói, v
 43. 43. i b
 44. 44. c tin m
 45. 45. i ây t Google, kèm theo s ra m t các cp nht Penguin và a nó lên Google+, có suy oán rng nh h ng ca nhng liên kt này s b thuyên gim và thay i v
 46. 46. i các tín hi u xã hi nh tweet hay +1s. Cho n bây gi, mc dù có mt chút nghi ng rng nu bn có nhng liên kt cht lng cao n trang web ca bn, thì bn s có xp hng cao hn và nhiu lng truy cp hn (chúng tôi s nói nhiu hn v cái gì to ra mt liên kt có giá tr tt Chng 2). Chúng ta ã nh c n “cht lng cao” mt vài ln, bây gi, ây là mt lí gii: Tp trung vào cht lng ang gia tang vì Google tr nên phc tp hn trong vi c lc ra các liên kt cht lng thp. iu này trc tip nh h ng n các SEO, b i h cn ch c ch n các ki thut xây dng liên kt h chn s tp trung ch yu vào cht lng ó. Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 47. 47. Bn cn bit cái gì v Nofollow Dù cho bn mi tip xúc vi liên kt xây dng hay ã làm vic vi nó c mt thi gian, thì chúng tôi vn chc chn bn s tìm c th gì ó hu ích trong gói ch dn này. Phông cnh ca SEO và xây dng liên kt luôn luôn thay i, và ngày nay, t
 48. 48. m quan trng ca vic dây d ng các liên kt ch t lng cao ln hn bao gi ht. Nhu c
 49. 49. u hiu và thi hành các chin dch ch t lng cao là c
 50. 50. n thit nu bn có ý nh cnh tranh và phát trin online, và iu này s không thay i trong thi gian g
 51. 51. n. Cun ch dn này c thit k a bn i nhanh và úng hng. Có r t nhiu iu c a vào nhng chúng tôi ã chia mi th thành nhng chng d-tiêu-hóa và kèm theo r t nhiu ví d . Chúng tôi hi vng bn s cm th y thích thú vi Hng Dn Cho Ngi Mi Bt
 52. 52. u Xây Dng Liên Kt! Có mt thuc tính ôi khi có th c áp d ng ti các liên kt gi là thuc tính “nofollow”. Nu thêm vào, bn s không c
 53. 53. n ý n b t kì s khác bit nào nu là mt ngi s d ng. Nhng nu bn nhìn vào mã ca liên kt này, s có mt chút khác bit: a href=”http://www.example.com” rel=”nofollow”Example/a Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 54. 54. Chú ý phn thêm vào rel=”nofollow”. iu này làm Google không dn bt kì PageRank nào qua liên kt này n URL. Kt qu là bn s nói vi Google không nên tin vào liên kt này và gim s cân nhc vi nó. Bi th, nó không giúp URL mc tiêu có th hng tt hn. Lí do ch yu m
 55. 55. t site s dng nofollow liên quan n k ch bn mà ó, site thiu toàn b
 56. 56. iu khi n i vi nhng liên kt c thêm vào các trang c a site. Nói cách khác, h không mun cho Google thy m
 57. 57. t phiu bu v s bí mt khi chúng không bit liu rng chúng có thc s bí mt không. iu này ph bin nhiu hn bn tng; ây là m
 58. 58. t vài ví d: • Bình lun blog • Các bài vit trên di­n àn • Bình lun s kí tên (Guest book) • Trang Wiki ch nh sa c (ví d: Wikipedia) • Yahoo Tr li (Yahoo Answers) • Ch kí bài vit (Guest post) Ngi dùng có th t do thêm các liên kt vào nhng ni này, và bi vì kích thc c a chúng, iu này không thc s có tính thc hành iu hòa mi m
 59. 59. t liên kt nh vy. Vì vy, ngan chn các k spam liên kt không li dng trang c a PageRank, trang này s thng chn áp dng thu
 60. 60. c tính nofollow này ti tt c các liên kt ang bi ngi dùng khác. M
 61. 61. t cách s dng khác c a thu
 62. 62. c tính nofollow là các nhà qung cáo s dng trên các liên kt c tr tin.Vì vy, nu bn mua m
 63. 63. t bi n qung cáo trên m
 64. 64. t trang web mà liên kt n bn, Google s nói rng thu
 65. 65. c tính nofollow cn phi c thêm vào, h không a bt kì PageRank nào qua liên kt ó. Ý tng ây là bn không nên li dng nhng kt qu c bn bng cách mua qung cáo mà có kèm theo liên kt trên trang web khác. Gn ây, Google ã m r
 66. 66. ng khái nim này n nhng link c ti u hóa kèm theo trong các n phm báo chí, các ch  dn bài vit, các bài qung cáo. ây là nhng ví d ni mà vic s dng nofollow là hoàn toàn phù hp. V phn công vic c a bn, bn nên bit rng nhng liên kt mà c tính nofollow c áp dng có l s không giúp bng xp hng tìm kim c bn c a bn m
 67. 67. t cách trc tip nh các liên kt c theo dõi. iu ó không nói lên rng chúng không áng giá. Sau tt c, nhng ngi dùng i n hình không chú ý cho dù m
 68. 68. t liên kt có b nofollow hay không, và có th thc Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 69. 69. s nhp vào và ghé tham trang web ca bn cho dù nó có. ó là vn ca vic mua các qung cáo online. Vi mc ích xây dng liên kt, nh ã nói, bn mun phn ln liên kt ca bn c theo dõi và c Google ý n. Bng cách nào Xây dng Liên kt to li ích cho công vic kinh doanh ca tôi? Nh ã bàn lu n, liên kt là m
 70. 70. t du hiu mà công c tìm kim s dng xác nh th hng. Bi v y, chúng ta bit rng tang s lng liên kt cht lng cao trên trang web ca bn có th tang áng k kh nang bn c xp hng cao. Có nhng li ích khác ca xây dng liên kt mà có th không rõ rang ngay l p t c nhng rt áng c cân nhc. Xây dng quan h Xây dng liên kt có th thng bao gm c s vt ra (outreach) ngoài các trang web và blog liên quan khác trong nghành ca bn. S vt ra này thng liên quan n vic qung cáo cho m
 71. 71. t th gì ó bn mi to ra, nh là m
 72. 72. t mu n
 73. 73. i dung hay m
 74. 74. t ha thông tin. Mc ích thông thng ca s vt ra này là ly m
 75. 75. t liên kt, nhng còn nhiu hn th: S vt ra có th giúp bn xây dng mi quan h lâu dài vi nhng ngi có tm nh hng quan trng trong ngành, và nhng mi quan h này có nghia rng vic kinh doanh ca bn tr nên áng quan tâm và tin tng hn. Chính iu ó làm nên giá tr , th m chí nu chúng ta quên xây dng liên kt m
 76. 76. t thi gian, bi vì chúng ta ang to ra nhng ngi truyn giáo và ng h
 77. 77. chân thành cho công vic kinh doanh ca chúng ta. Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 78. 78. Gi lng truy cp qua ngun gii thiu Chúng ta ã nói v nh hng ca liên kt lên xp hng ca bn, vy còn v nh hng ca liên kt lên lng truy cp qua ngun gii thiu? Mt liên kt tt t mt trang web c ghé tham nhiu cung có th d
 79. 79. n n vic tang lng truy cp. Nu ó là mt trang web liên quan, có th lng truy cp cung liên quan và có th d
 80. 80. n n tang doanh thu. Mt ln n a, trong tình hung13 này, giá tr ca mt liên kt không ch v SEO – mà là v. Mt ví d i n hình trên thc t là bài vit này bi Michael Ellsberg trên blog ca Tim Ferriss. Ông cung có mt bài vit tình hung trên Forrbes gii thích bài vit này có giá tr nh th nào i vi ông. “Có s khác bit ln gi a vic l ra vi mt lng khán gi ln”, ông nói, “và vi mt lng khán gi tng i ít hn (nhng v
 81. 81. n rt ln) mà am mê mt cách kì l. Nói cách khác, nh ng ngi theo dõi iên cung ca mt blog thì có xu hng nhn li khuyên ca blogger hn là (ví d nh) ngi xem chú ý n ngun tin cy trên CNN, cho dù nhóm sau có s lng nhiu hn nhóm trc. Xây dng thng hiu Mt xây dng liên kt tt có th giúp bn xây dng thng hiu và t bn vào v trí nh mt chuyên gia linh vc ca bn. Có mt vài ki nang xây dng liên kt, nh là to ni dung, cái mà có th ch cho mi ngi thy chuyên môn ca công ty bn, và iu này có th h tr n vic xây dng thng hiu ca bn. Ví d, nu bn to ra mt mu ni dung da trên d liu ngành và xut bn nó, bn có c hi tr nên ni ting trong ngành công nghip ca bn. Khi bn tip cn và c gng ly liên kt v cho ni dung, bn a cho các chuyên gia, hi nh ng ngi khác trong ngành giúp truyn bá và ch li cho nh ng ngi khác. Mt chú ý quan trng trong v Xây dng liên kt vi “T sinh” liên kt Hoc, tm quan trng ca vic có nh ng trang web áng c liên kt ti. Trc khi xây dng liên kt, bn cn có mt th  gì ó có giá tr . Thng ó là trang ch trang web ca bn. Mc dù thì bn thng xây dng liên kt ti nh ng ngun chuyên bit nh là bài vit blog, công c, nghiên c u hay th . ­ôi khi nh ng tài sn này tn ti trc c khi bn bt u chin d ch xây dng liên kt. Ri n lúc, bn to nh ng ngun này chuyên bit vi mc ích Xây Dng Liên Kt trong tâm trí. ­iu này gii thiu khái nim t sinh liên kt và “x ng c xp hng”.Tt c chin dch xây dng liên kt u phi bt u vi mt th gì áng liên kt ti. Rt khó xây dng liên kt ti trang web ít giá tr , nhng khi bn bt u vi th  gì tht s có giá tr mà mi ngi thy h u ích hoc áng chia s€, c gng trong xây dng liên kt d‚ dàng hn nhiu. Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 82. 82. Chng 2 Các loi liên kt (C tt và xu) Nh ã cp Chng 1, cht lng quan trng hn bt c gì, bi vì Google bt u pht các trang web mà xây dng liên kt cht lng thp hoc spam. Trc kia, SEO có th tip giáp vi mt nguy hi khi nói n xây dng liên kt. Các ki nang nh là trình bài vit và danh sách ch d n thng c gi ý bi các công ty SEO, bi vì chúng làm vic tt và có ít nguy hi nu c áp dng úng cách. Tuy nhiên, thi th ã thay i t khi gii thiu cp nht Penguin t Google, cái mà có hi ln ti các trang web theo ui nhng ki nang xây dng liên kt cht lng thp này. Trong chng này, chúng tôi s cho bn bit v các loi liên kt mà bn nên hoc không nên tp trung xây dng. Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 83. 83. Liên kt biên tp t nhiên (Editorial links) Loi liên kt này là vùng t thánh cho SEO. V c bn, có nhng liên kt mà bn thm chí không cn phi òi hi bi chúng c biên tp bi ch s hu trang web. iu này có hiu qu hn là liên h vi ai ó và hi liu h có liên kt n bn. Tuy nhiên, bn cn cho ai ó m
 84. 84. t lí gii thc t t làm nh vy, và bn cn phi tìm ra cách làm lng ln blogger nhn thc ra c lí gii ó. M
 85. 85. t ví d ca lí gii t t có l là m
 86. 86. t mu n
 87. 87. i dung mà bn va to ra cái mà bn sau ó ch n l c ra m
 88. 88. t vài blogger có nh hng, và thông qua quá trình ó, nhiu blogger nhn thc v nó t nhiên hn. Rt khó làm c và cung rt mt thi gian, cái mà là m
 89. 89. t phn ca vic vì sao nhng loi liên kt này c ánh giá cao. ó là nhng loi liên kt mà Google thng dùng nh nhng ví d i n hình ch ra rng chúng s tr vng trc th thách thi gian. Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 90. 90. Xây dng liên kt “tip cn” th công ây có l là mt trong nhng loi thông dng nht ca xây dng liên kt mà bn s dng nh là mt SEO, c bit nu bn ch mi bt u hoc công vic kinh doanh ca bn v
 91. 91. n còn khá nh và không c bit n. Vic này òi hi liên h th công vi ch trang web hoc blogger, yêu c u h liên kt vi bn. Mt l n na, bn c n cho h mt lí gii v vic liên kt vi bn và thành công, bn c n liên h vi nhng ngi liên quan. Nu bn liên h vi nhng ngi không có liên h vi ngành ca bn, thì h s cm thy m h khi bn yêu c u liên kt. Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 92. 92. Liên kt t to, không biên tp Loi liên kt này nhìn chung không c ng h nhng ngày gn ây, bi nó thng ng tình vi các th on mu en vi mc ích làm các công c tìm kim nghi rng mt mu ni dung liên quan và quan tr ng khi th
 93. 93. c t không nh vy (nhi u h n th on mu en Ch ng 6). Vi s
 94. 94. gii thiu Penguin vào nam 2012 (và cp nht ngay sau ó), Google ã bt u gim giá tr và thm chí pht nhng loi liên kt này. Bi vì nhng liên kt này không c a ra theo cách biên tp, chúng thng c hu mang ít tm nh hng h n nhng loi liên kt khác. Trc ây, chúng rt hu dng cho mt vài SEO làm vic trên mt vài trang web, nhng bn nên thn tr ng khi áp dng chúng bây gi. Mt vài ví d nh: • Bình lun blog không c tit ch • n phm báo chí vi bài vit ngun tin cy ti u • Bài vit ch dn • Ch kí ngi vit bài • Bài qung cáo • Các widget c bao tr n • Thit k h a thông tin bao tr n • Trang i din ngi dùng • S ký tên (Guestbook) • Ch kí din àn • Hng dn không c tit ch Nhng loi liên kt bn ch n  theo ui vi chin lc ca mình nên d
 95. 95. a vào trang cá nhân liên kt ang tn ti ca bn, nhng nhìn chung, bn nên tránh các liên kt mà không c biên tp. Thay vào ó, bn nên tp trung vào nhng chin thut mà mang n cho bn nhng liên kt biên tp có th thêm giá tr vào trang web và công vic kinh doanh ca bn. Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 96. 96. Làm sao bt u mt c hin dch Xây dng liên kt Chin dch Xây dng liên kt là gì? Mt chin dch xây dng liên kt là quá trình tích cc c gng tang liên kt n trang web ca bn, thng c kèm theo bi mt vài loi mc tiêu bao trùm. Nó s s dng tài sn thuc v trang web
 97. 97. có c nhng liên kt ó, và tài sn có th
 98. 98. là b t c th gì t ni dung và bn tin v sn phm và dch v. Có r t nhi u thành phn trong mt chin dch xây dng liên kt; mt s s r t quan trng dn n thành công và s khác s hu dng nhng không quá cn thit. Phn nhi u s da vào s kt hp vi nhng tài sn và tài nguyên có sn ca bn. Chng 3 Kt cu mt chin dch xây dng liên kt Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 99. 99. t mc tiêu Xây dng liên kt là mt hình thc marketing online, và vi bt c hình thc marketing nào, bn cung nên bt u vi mc tiêu. Bit c mc tiêu ca chin dch ngay t khi bt u s giúp ám b o r
 100. 100. ng bn to ra mt chin lc cho bn c hi chin thng nhi u nht. Bn cung cn m b o r
 101. 101. ng mc tiêu ca chin dch liên kt có m i quan h cht ch vi mc tiêu chung ca công vic kinh doanh. Ví d, “xây dng 10 liên kt” không ph i là mt mc tiêu t t nu xây dng 10 liên kt không có mt chút nh hng nào lên s thành công chung trong kinh doanh. “Bn cung cn ph i chc chn r
 102. 102. ng mc tiêu ca chin dch xây dng liên kt cn kt n i cht ch vi mc tiêu chung ca công vic kinh doanh ca bn” ây, chúng ta gp ph i mt vn nh. Chúng ta c bit r
 103. 103. ng liên kt là phn quan trng nht ca thut toán xp hng công c tìm kim. Bi vy, liu t ra mc tiêu vi nhi u liên kt hn giúp nâng cao xp hng? Giúp nâng cao xp hng là giúp có nhi u lt truy cp hn và cung giúp mang n nhi u khách hàng hn, ph i vy không? Tt c u úng, nhng vn là thi tho ng s rt mt thi gian cho nhng liên kt bn mi xây có nh hng chung tích cc lên b ng xp hng. Không h n gi n là xây dng liên kt mt ngày và nhìn thy s c i thin ngày sau ó. i u này phn nào ó úng trong các ngành công nghip cnh tranh. i u này t ra mt vn cho SEO bi vì rt khó  ch ra r
 104. 104. ng mt chin dch xây dng liên kt thành công, thm chí là t c nhng mc tiêu nht nh. Bi vì lí do nh vy, rt quan trng không ch trong vic t ra mc tiêu thc t, mà còn ph i m b o r
 105. 105. ng mc tiêu bn a ra sáng su t hn “xây dng x liên kt”. Mc tiêu cn c kt n i cht ch vi mc tiêu thc t ca t chc và cu i cùng là có nh hng tích cc lên …Ví d, bn có th mu n tang lng truy cp tìm kim  tang doanh thu. Vào cùng lúc ó, bn cn ph i giáo dc nhng ngi xung quanh r
 106. 106. ng SEO và xây dng liên kt không thành công qua mt êm và kt qu không tc thi. Nh bt c marketing t t nào, s tp trung cn ph i dài hn, không ph i s chin thng nhanh chóng qua mt êm. Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 107. 107. Tìm kim tài sn ca bn Trái tim ca bt c chin dch xây dng liên kt nào là tài sn mà bn nh s dng thu hút và t sinh liên kt. Công vic này c bit n nh là “bn l” làm mi ngi quan tâm v cái mà bn a ra, và s kéo h vào liên kt v
 108. 108. i bn. Tài sn rt a dng t kinh doanh cho n doanh nghip và bn c n nh n ra loi tài sn nào mà doanh nghip bn là to hng thú cho ngi khác và có th s dng trong xây dng liên kt. Mt loi tài sn khác mà SEO mu en vn s dng là tin. Rõ ràng, tt c tài sn có th òi hi u t theo mt s loi, nhng nhng SEO này tip c n vic mua li liên kt bng giao dch tin mt n thu n. Mua bán liên kt i ngc li ch dn ca Google, và nu mt trang web b bt gp tham gia th on này, có nghia rng s nhn hình pht nng và gim lng truy cp. Mua bán liên kt rt ri ro và thng nhng ri ro này s có nh hng hn s mt mát tim n, vì th chúng tôi ngh không s dng nó. Ví d ca tài sn: Ni dung D li u Sn ph
 109. 109. m Dch v Con ng i Bn cung c n chc chn rng tài sn bn to ra liên quan n khán gi bn mun thu hút. Aleyda Solis t tt c trên mt con ng dài áng c quan tâm Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 110. 110. Loi liên kt nào bn cn Khi nh hình chin lc cho chin dch xây dng liên kt, bn s cn nghi v các loi liên kt bn cn có. Có a dng các loi suy nghi: 1. Liên kt n trang ch 2. Liên kt n nhng trang “chuyên sâu” (nh là trang sn phm hay th loi) 3. Liên kt cha tên thng hi u/ công ty 4. Liên kt cha t
 111. 111. khóa bn nhm n Thêm vào ó, s có thêm các kt hp nhng loi trên, nh là m t liên kt thng hi u n m t trang chuyên sâu. nh hình loi liên kt nào bn cn s bt u vi vi c phân tích liên kt chi tit v trang web ca bn, cung nh quan sát bn xp hng nh th nào trong m t s t
 112. 112. khóa nht nh so vi i th. Bn có th s dngO pen Site Explorer chy loi phân tích này và xem h s liên kt ca bn hi n ti trông nh nào. Bài phn tích s ch ra c h i ci thi n.Ví d, bn có th thy bn không c xp hng bi m t trong nhng t
 113. 113. khóa chính. Sau khi phân tích liên kt, bn tìm ra rng bn không có liên kt nào dn n trang web ca bn mà cha t
 114. 114. khóa này, hoc, bn tìm ra rng trang chuyên sâu liên quan nht không có liên kt nào dn n nó. Nu bn nhn ra m t iu gì nh vy, bn có m t vn rõ ràng mà cn gii quyt. Trong trng hp này, iu ó có nghia rng chin lc ca bn cn kèm theo vi c c gng xây dng liên kt n trang chuyên sâu mà hi n ti không có bt c liên kt nào và không c xp hng bi các t
 115. 115. khóa mc tiêu ca bn. Tìm kim mc tiêu liên kt iu u tiên bn cn nghi n là nhng i tng nào bn nên liên h , bi bn mun chc chn rng bn ang liên h n ngi mà có v  cung thích thú n n i dung ca bn. Nu bn liên h vi nhng ngi bt kì, t­ l phn hi ca bn s thp hn rt nhiu và bn có th mang n cho bn thân và trang web ting xu. Lý tng hn thì trc khi bn thc s bt u chin dch xây dng liên kt, bn nên có ý tng s v vi c ai s quan tâm n nhng gì bn ang làm. Nu bn to ra m t mu n i dung mà bn mun liên kt n, nh là thit k h€a, bn cn h‚i bn thân ngay t
 116. 116. lúc ban u ca quá trình rng ai s quan tâm n nó. Quan tr€ng hn c, ai s quan tâm thc s liên kt n nó? Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 117. 117. Phn cui cùng này rt quan trng. Trong khi bn thy khá d dàng thu hút mi ngi vào ni dung ca mình, thì thc s s có mt mc cam kt mi rng h s thc s liên kt n nó. Liên kt n mt th gì ó òi h i nhi
 118. 118. u n lc và thi gian, th nên bn cn khin cho ngi ó quan tâm mà không ngi ph i làm vi c này. Rào c n làm ni dung ca bn c chia s trên mng xã hi s thp hn nhi
 119. 119. u. Nhi
 120. 120. u ngi có tài kho n Twitter hay Facebook hn là mt trang web hay blog, i
 121. 121. u ó làm h thy d dàng chia s hn. Vy Làm Sao Mi Ngi Quan Tâm n Liên Kt? Bn cn tìm mt b n l
 122. 122. làm mi ngi quan tâm. Bn cn a b n l
 123. 123. này vào ni dung ca mình ngay lúc ban u. Nu bn trì hoãn vi c to ra b n l
 124. 124. ca mình thì n thi im bn bt u tip cn, bn s thy rng không mt ai quan tâm v
 125. 125. mc ích ca ni dung, kt qu là bn s cng hin rt nhi
 126. 126. u thi gian phác th o ra ni dung mà không mt ai quan tâm n. Có rt nhi
 127. 127. u kiu b n l
 128. 128. , nhng nhng cái phía trên có th ít nht a cho bn mt s suy nghi v
 129. 129. vi c bn s a ra cho mi ngi cái gì mà làm cho h mun liên kt n. Mt ví d n gi n ây là i vào trang ch Facebook và quan sát nhng kiên kt nào mi ngi ang chia s. Mt vài bn l bn có th nghi n: Tin tc Hài hc áng bàn cãi S hình dung d li u Cnh tranh B n ngã Ni dung dài, chi tit Vit ra c tính ca tng liên kt và c th tìm kiu mu. Có kh nang là nhng liên kt c chia s trên Facebook rt bu­n ci, bi vì rt nhi
 130. 130. u ngi s dng n
 131. 131. n này cho các vn
 132. 132. cá nhân và có l không chia s các vn
 133. 133. nghiêm trng ó, ngoi tr các tin tc ln và ch
 134. 134. gây bàn cãi. Bây gi i ti và quan sát trang ch Twitter ca bn, ghi ra nhng loi liên kt c chia s và t h i vì sao. Bn có th tìm thy nhng ni dung dài, nhi
 135. 135. u thông tin c chia s trên Twitter hn là trên Facebook. Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 136. 136. nh hình bn c mc tiêu cho liên kt Khi ý tng c vch ra, s không quá khó tìm ra ai s nm trong vòng nhng bn c mc tiêu. Nhìn chung, bn ch cn t duy nhng i tng liên quan n ni dung ca mình. Th quan sát ví d sau ây. Tng tng bn ang t các m
 137. 137. u ni dung vi nhau làm tiêu , Ch D n Cui Cùng Nng bánh cupcake Hoàn Ho. Bn làm ra ni dung này bi vì bn s hu mt ca hàng bánh bán cupcake cung nh nhng th áng yêu khác. Ai quan tâm n ch dn này? Blogger m thc: Mt la chn rõ ràng Blogger là b m: H s mun dy nhng a tr ca mình cách làm cupcake và ch d n ca bn s ch cho h làm sao làm Các trang web công thc: Bi vì ch d n ca bn s cha rt nhi u công thc cho nhi u loi cupcake khác nhau Các trang web v tic: Không bui tic nào hoàn ho mà không có mt ia bánh cupcake Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 138. 138. Ch vi mt hay hai phút suy nghi, chúng ta rt d dàng nghi ra 4 loi trang web có th hng thú vi hng dn cupcake. Bây gi chúng ta có th bt u chi tit hn có ý tng t t hn v vi
 139. 139. c li
 140. 140. u chúng ta có c hi có liên kt t nó hay không. Ki thut tìm kim mc ích liên kt Trong phn này, tôi s nói ngn g n mt vài ki thut n gin bn có th s dng bin ý tng ca mt “blogger m thc” thành mt danh sách dài nhng trang web mà bn có th liên h
 141. 141. . Tìm kim danh sách blogger Cho n nay ni n gin nht bt u là tìm kim trên Google nh th này: Tìm kim n gin này a cho tôi rt nhiu nhng danh sách dài lt qua. Li th ln ca vi
 142. 142. c s dng ki thut này là mt ngi khác có th làm phn vi
 143. 143. c nng cho bn bng cách cha danh sách. Mt khi bn tìm ra danh sách nh vy, bn có th nhanh chóng ly các URL t trang web s dng công c nh Scraper – mt công c h tr (plug-in) ca Google Chrome. Bn n gin ch nhp vào mt trong nhng URL và nhp vào “tng t Scrape” (Scrape similar) Bn sau ó có th sao chép danh sách vào Google Docs hoc bng tính ca riêng bn. T ây, bn có th sao chép và dán tt c các URL vào mt công c nh là m URL (URL opener), cái mà có th m tt c URL cho bn vi mt ln nhp. Bn cung có th lt qua tt c, xem chúng li
 144. 144. u có liên quan n ni dung ca bn, và nu có, tìm chi tit liên h
 145. 145. . Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 146. 146. Tìm Blogger trên Twitter Followerwonk là mt dng c tuyt vi cung là mt phn ca công c Moz, và nu bn có theo dõi Moz Pro, bn có th s dng min phí. Nó cho phép bn làm tt c mi th thú v vi tài khon Twitter, nh ng
 147. 147. c tr ng chúng ta hng thú cho phép bn tìm kim các b nh (bios) Twitter. Chúng ta s tìm “blogger cupcake”
 148. 148. xem liu chúng ta có th tìm thy bt c ai trên Twitter
 149. 149. ã
 150. 150. cp
 151. 151. n “blogger cupcake” trong b nh ca h: Bn có nhi u la chn nh là s l ng ng i theo dõi và
 152. 152. a
 153. 153. im, nh ng hin ti chúng ta mun gi vic tìm kim rng rãi. Kt qu cho ra 12 ng i trên Twitter: Sau
 154. 154. ó bn có th ti xung nhng kt qu này vào mt bng tính
 155. 155. d chn lc hn. Nó cung s ch cho chúng ta thy liu chúng có CS V EX CEL trang web hay không: Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 156. 156. Hóa ra trong s 12 kt qu, chúng ta tìm thy 8 trang web c nht: Không phi là mt kt qu ti cho vài phút làm vic! Chúng cung siêu liên quan n ni dung ca chúng ta, vì vy chúng ta bit rng mình có c hi ln có c liên kt, và ít nht, có mt vài phn hi tt t blogger. Truy vn d liu nâng cao Có rt nhiu cách tìm kim trên Google mà không rõ ràng ngay lp t
 157. 157. c vi ngi dùng nh chúng ta. Chúng tôi quen vi vic tìm kim mt chu i t khóa và ây là cách mà 99% ngi dùng Google cung s dng. nhng, có mt tp hp các công c tìm kim có sn mà có th làm cho kt qu qu chúng ta tp trung và c trng cái chúng ta mun hn rt nhiu. Vi xây dng liên kt, iu này có nghia là chúng ta có th lc ra nhng trang web mà có l không hu dng vi chúng ta và dành thi gian nhìn qua mt trang hu dng. ây là mt vài ví d s dng tìm kim nâng cao: Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 158. 158. Hãy chú ý phn “inurl:resources”. iu này báo cho Google ch hin th kt qu có t “resources” trong URL. ây là mt ví d khác mà Google cho chúng ta thy: http://cupcake-underground.blogspot.com/p/resources.html ây là mt mc tiêu liên kt tim nang, bi vì ch dn cui cùng ca bn n cupcake là mt ngu
 159. 159. n có th to hng thú cho ng i ghé tham blog v cupcake. Vì vy, liên h vi ch ca blog này và hi h cho phép ch dn ca bn nh là mt ngu
 160. 160. n có th liên kt cho bn. Hãy quan sát ví d khác food blogger “cupcakes” intitle:resources Chúng ta có kt hp 2 tìm kim nâng cao ây. u tiên, chúng ta s dng t b nghia “intitle:resources” cái mà nói cho Google ch hin th kt qu có t “resources” trong tiêu trang. iu này rt hu ích bi vì thi thong t không c dùng trong URL, vì th, tìm kim nâng cao tr c kia ca chúng ta (vi inurl:) s không tìm c chúng. Chúng ta cung s dng du ngoc kép xung quanh t cupcake. iu này nói vi Google ch tr v kt qu có nhc n cupcake trên trang. iu ó cung hu dng trong tr ng hp này bi vì tìm kim “blogger  m th­c” có th h€i quá rng và chúng ta phi tìm hiu rt nhiu trang web mà không h liên quan ti ch cupcake. Bây gi bn có 3 ph €ng pháp có c€ s tìm kim các mc tiêu liên kt có liên quan, và im này, bn s có th có mt danh sách dài trên bng tính. Nh ng, bn cn làm vic nhiu h€n tr c khi liên h ch trang web. Tìm Hiu Nhiu Hn v Din Mo Chúng Ta Nhm n Nu bn mun có t‚ l phn h
 161. 161. i cao vi s­ tip cn, bn cn dành mt ít th i gian m bo rƒng trang web bn tìm ra liên quan nht có th. Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 162. 162. Bn có th làm vic này bng cách dành thi gian tìm hiu v blogger bn hng n, ghé tham trang web ca h, c qua các ni dung, c gng hiu h thích và không thích iu gì. Cung nhìn qua các mng li xã hi ca h nh là Twiter xem nhng liên kt nào h chia s g
 163. 163. n ây. c bit, chú ý vào vic h có chia s ni dung ca ngi khác không hay ch qung cáo cho bn thân. Lí tng nht, bn hãy tìm mt vài chng c rng h chia s nhng ngun bên ngoài, bi vì ó là iu bn s yêu c
 164. 164. u h. Khi bn i qua tng trang web, ghi chú li nhng gì h chia s và nhng gì làm h hng thú. iu này ti quan trng bi vì bn s c
 165. 165. n thông tin này sau ó, khi bn liên h vi h. Nu không thì bn s ch gi cho h mt email chung chung có sn mà không cá nhân hóa dành cho h chút nào. Mt mánh khóe nh d chu bn có th s dng ây, ó là t URL ca blog vào mt công c nh là Tagcrowd cái mà s phân tích ni dung trang và ch cho bn t nào c nhc n nhiu nht. Tìm chi tit liên h Khi bn quyt nh rng blog ó s nm trong mc tiêu bn c và có v liên quan, bn s c
 166. 166. n phi tìm chi tit liên h. iu này không h rc ri, nhng ây s có mt vài gi ý bn tang tc mi th lên mt chút. Kim tra Tiêu trên và di (Header và Footer) u tiên Ph
 167. 167. n ln thi gian, bn s tìm mt liên kt n mt trang liên h trên tiêu trên ho c di ca mt trang web, bi v y kim tra nhng khu v­c này trc. Nu bn không th nhìn thy trang liên h, th mc “About” thng có chi tit danh sách liên h. Cài t ToutApp cho Google Chrome ToutApp là mt plug-in nh ca Google Chrome mà tích c­c c gng và tìm kim a ch email trên mt trang cho bn. Khi tìm thy mt a ch , nó s c làm  m trên thanh công c Chrome ca bn và bn có th nhp vào ó tìm a ch email. u tiên các mc tiêu liên kt € im này, bn có l có mt danh sách ln các mc tiêu liên kt, và bn c
 168. 168. n u tiên chúng mà phân chúng thành các nhóm mà bn có th tùy chn tin nhn vi hiu qu cao nht. Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 169. 169. Có mt vài cách u tiên các mc tiêu liên kt cho tip cn: • Bng th thut tên min (domain metrics), ví d, PageRank, Domain Authority ( uy tín ca tên min) • Bng sc nh hng ca blogger, ví d, lng ngi theo dõi Twitter • Bng kh nang liên kt, ví d, mt blogger cupcake vi mt blogger m th c nói chung. Hãy quan sát nhng iu trên chi tit hn Th thut tên min Chúng ta s nói chi tit v th thut tên min Chng 5. Bây gi, tt c nhng gì chúng ta cn bit là nhng th thut này có th o c giá tr ca mc tiêu liên kt cung nh có th o c giá tr ca các liên kt riêng l
 170. 170. . Có 2 th thut tên min chính c s dng khi l c và phân lo i mc tiêu liên kt: PageRank và Domain Authority. B n có th, di nhiên, ghép nhng th thut tên min cho tng trang web mt, nhng iu này s tn nhiu thi gian hn, có mt vài công c có sn có th giúp b n thu thp d liu vi s lng ln. B n có th dùng PageRank vi mc tiêu ca mình bng cách s dng Excel và plug-in công c SEO cho excel. B n cung có th a Domain Authority vào bng tính Excel bng cách s dng plug-in Link-API bi SEOgadget. Mt khi b n có nhng th thut này, b n có th làm mt cuc phân lo i nh trong Excel t cao nht n thp nht, và nu b n ch n, b n có th xóa mc tiêu liên kt mà không có th thut tên min cao. iu này c bit có ích nu b n có mt lng ln các trang web và b n cm thy không thi gian liên h tt c. Tôi có ý nh phân lo i bng PageRank u tiên và lo i b 30 bt c th gì có im di 1. Nu tôi có lng kt qu ln, tôi có th lo i b bt c th gì di im 2. Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 171. 171. Sau ó tôi phân loi Domain Authority và nhìn chung s loi b nhng th di DA30 hay DA 35, nu tôi có danh sách dài. iu này không chính xác là khoa hc, tuy nhiên, bi vì mt trang web mi mà có th rt tt và liên quan thì cung khó tích luy PageRank hay Domain Authority. Tuy nhiên, nu bn có mt danh sách ln nhng m
 172. 172. c tiêu liên kt tim nang, bn vô cùng mun gi m thiu xung bn có mt b nhng trang web còn li có cht l ng tt làm vic cùng. nh hng ca Blogger Mt phn quan trng c a vic có nhiu ngi ghé tham n ni dung c a bn nht có th là làm nhng ngi có tm nh hng chia s nó. Ch mt ngi có tm nh hng chia s ni dung c a bn cung ã có th dn n tác ng lan ta, khi nhiu ngi theo dõi h cung chia s nó. Vì vy, cho dù mt blogger không có v không liên quan n mt tên min c bit mnh, ng chit khu cho h trc khi bn kim tra xem h nh hng nh th nào trên mng xã hi. Mt ln na, bn có th n gi n n tng trang cá nhân xã hi c a h tìm ra xem h có bao nhiêu ngi theo dõi. Hãy nh rng chúng ta s d
 173. 173. ng Followerwonk tìm nhng ngi tim nng liên h. Vy, Folloerwonk cung s cho bn nhng th thut cho tng ngi, nh là bao nhiêu ngi theo dõi h và im nh hng c a h là my. Nu bn t i xung môt CSV t Followerwonk, bn s thy mt ct bao gm im nh hng. Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 174. 174. Phân loi n gin ct này tìm ra ngi nào trên Twitter có tm nh hng nht. ó là nhng ngi bn mun nhm n u tiên bi vì h có kh nang chia s ni dung v
 175. 175. i lng ngi theo dõi ã có. ây là ni nghiên c u th công c a bn tr li. Khi bn tìm kim nhng mc tiêu liên kt tim nang, bn cn c gng ánh giá kh nang chúng c liên kt n ni dung c a bn. Không có mt công c nào có th làm iu này cho bn và bn cung cn nghi ra phng cách riêng xác nh iu ó. Mt cách n gin là tính im chúng trên thang im 1-5, v
 176. 176. i 1 là không có kh nang liên kt và 5 là rt có kh nang liên kt. Câu hi bn cn t hi khi chm im là: Nhng câu hi này s là kim ch nam v kh nang chúng liên kt n bn. Khi bn tp hp nhng thông tin này, bn nên phân loi tt c có mt danh sách nhng blogger mà: ây là nhng trang web mà bn nên liên h tr
 177. 177. c tiên và v
 178. 178. i nhng tin nhn c tùy chn và vit riêng cho h. L
 179. 179. t qua trang web c a h ln na và c gng tìm ra nhng gi ý có th ch dn cho bn cái gì cn a vào email. iu này s giúp tin nhn c a bn áng tin cy hn và tránh bt gp nhng email tip cn không c cá nhân hóa. Kh nang liên kt • Chúng có chia s ni dung ngoài tr
 180. 180. c ây không? • Chúng có siêu liên quan n ni dung c a mình không (ví d: mt blogger cupcake nên có im cao hn mt blogger m thc chung) • Blog c a h có hot ng không; ví d: h có vit blog trong vòng mt tháng tr
 181. 181. c không? 1. Có kh nang liên kt n bn 2. Có th thut tên min cao 3. Có lng theo dõi xã hi tt Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 182. 182. Nhng trang web này cung có quyn hn “chia s” ni dung ca bn. iu này có nghia là nhng trang web khác cung s bit n ni dung ó, có l thm chí không cn bn phi làm bt c liên h
 183. 183. th công nào n h. im này, bn cn có mt danh sách nhng trang web cht l ng mà có kh nang h ng thú vi ni dung bn va to hay chin dch bn ang vn hành. Bn có chi tit liên h
 184. 184. ca chúng và bit u tiên cái nào quan trng hn. Bây gi ã n lúc bt u liên h
 185. 185. ri. Tip cn Bây gi chúng ta thc s cn liu mình và bt u nói vi mi ngi v ni dung hay chin dch tuy
 186. 186. t vi ca mình. Bn nên bt u vi mc tiêu cp cao bi vì chúng không ch mang n cho bn kt qu cao nu h phn hi tt mà bn có th s dng chúng nh mt b ng ch ng xã hi sau này, khi bn tip cn n nhng trang web nh­ hn. Nu nhng trang web nh­ hn thy mt ngi có tm nh hng thích ni dung và chia s nó, h cung s ci m vi bn hn khi bn liên h
 187. 187. . Bn ang liên h vi mt ngi tht Không có b máy nào phía sau nhng trang web bn liên h
 188. 188. mà chn li
 189. 189. u r ng có tr li bn hay không. ó là mt ngi tht, trên thc t, ngi có l ang nhn rt nhiu email tip cn nu h có blog ph€ bin. H là ngi tht và x ng áng vi thi gian bn b­ ra làm h nhn ra r ng bn không ch là mt k spam hay mt chng trình email t ng. Chúng ta s nói v mt vài cách c th bn có th làm sau trong cun hng d‚n này, nhng bây gi, hãy nh bn ang liên h
 190. 190. vi mt ngi tht. T h­i bn thn bn nói chuy
 191. 191. n nh th nào vi ngi ó nu bn gƒp h ngoài i thc. Bn có mt cuc trò chuy
 192. 192. n thc s vi h, không phi là cuc trò chuy
 193. 193. n tng t nh bn có vi ngi khác bn gƒp trong ngày. Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 194. 194. Tôi cung không nghi là mt blogger thc dy vào bui sáng vi ý thc, “Hmm, mình nên liên kt vi ai hôm nay?” H không bao gi lên k hoch liên kt vi bn; h có nhng vic khác mà có u tiên cao hn nhng gì bn cung cp cho h. Bi vy, bn không nên nghi rng mt blogger ch u n bn;
 195. 195. ó là công vic ca bn là cho h bit vì sao bn xng
 196. 196. áng vi thi gian, s chú ý và giúp
 197. 197. ca h. Nu ý tng liên h vi mt ngi th c và nói cho h v ni dung ca mình làm bn hi lo lng, thì hãy kim tra và chc chn ni dung ca bn có th chia s và có giá tr nh bn nghi. Trong khi quá t
 198. 198. i có th là mt sai lm thì bn nên cm thy t tin va
 199. 199. v ý tng ca mình
 200. 200. nhng con ngi th c cung s phn ng tt. Nu bn
 201. 201. i b
 202. 202. n mt ai
 203. 203. ó trên
 204. 204. ng và ch cho h nhng gì bn
 205. 205. ang làm vic, liu h có phn ng tt? Nu không, bn có l nên làm vic nhiu hn trc khi bn bt
 206. 206. u tip cn. Làm sao phác tho tin nhn Nh rng nhng blogger mà bn liên h có th là nhng ngi bn rn, thm chí còn hown vy nu h s hu blog ph bin vi lng theo dõi ln. Tin nhn ca bn cn
 207. 207. chi tit
 208. 208. gii thích ti sao h nên quan tâm, trong khi cung
 209. 209. ngn gn
 210. 210. h
 211. 211. c ht tt c và không cm thy chán hay xóa hn tin nhn
 212. 212. i. ây là mt vài im cn nh phác tho tin nhn: • Nói vi h ti sao h nên quan tâm
 213. 213. n bn • Nói vi h bn mun h làm gì • Ch cho h thy bn
 214. 214. áng tin cy và không phi ngi spam. Hãy cùng quan sát nhng u trên chi tit hn Nói Vi H ti sao h nên quan tâm n bn Nu bn
 215. 215. ang thi
 216. 216. im này cùng vi chin d ch xây d ng liên kt, bn không nên cm thy vng mc khi vit
 217. 217. iu này. Nu bn làm vic vi mt mu ni dung, ngay t lúc ban
 218. 218. u, bn nên xác
 219. 219. nh câu tr li cho câu hi, “Ti sao ai
 220. 220. ó
 221. 221. quan tâm
 222. 222. liên kt
 223. 223. n nó?” Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 224. 224. Ghi nh nhng bn l ca chúng ta trc ó • Tin tc • Hài hc • áng bàn cãi • S hình dung d liu • Cnh tranh • Bn ngã • Ni dung dài, chi tit Ni dung ca bn có phù hp vi mt trong nhng bn l trên? Nu không, liu có iu gì ó khác duy nht v ni dung mà làm ngi ta quan tâm n? Blogger bn liên h có l hot ng trong ngành ca bn và s bit nhiu v ch ca ni dung ca bn, vy hãy xem qua các bài vit blog gn ây, và nu có th liên kt chúng n lí do bn nghi h
 225. 225. nên quan tâm. Ví d nh, nu bn liên h vi blogger là ngi hâm m phim cu ng nhit, h
 226. 226. có l s vit bài blog gn ây v phim mà h
 227. 227. th c s thích. Nu ni dung ca bn có tham gia hay liên quan n phim mà h
 228. 228. vit bài v, hãy cp! iu này không ch nói vi h
 229. 229. ti sao h
 230. 230. nên quan tâm n ni dung ca bn, mà còn ch ra rng bn dành thi gian
 231. 231. c blog ca h
 232. 232. , hn là ch gi cho h
 233. 233. mt email theo mu. Nói Vi H Bn Mun H Làm Gì Rt nhiu email tip cn i vòng quanh ch mà ngi gi th c s mun. Mt s có th không dám nhc n t “liên kt” hay “SEO” vì s blogger s ánh du email là spam. Tuy nhiên, chúng ta cn th c s tìm ra cách làm nhng blogger hành ng nh chúng ta mun. ôi khi, hành ng có th CH v mt liên kt n gin. Nó có th v mt vài th, bao g m: • Chia s ni dung ca bn trên mng xã hi nh Twitter, Facebook hay Google+ • ánh du ni dung nu ó là mt thit k h
 234. 234. a hay widget • Chp nhn bài vit t bn, liên h n ni dung ca bn và liên kt li n nó • Blogger vit mt phn nhn xét v ni dung ca bn và liên kt n nó Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 235. 235. ó ch là mt vài ví d, nhng bn có th thy rt nhanh rng có nhng cp hành ng khác nhau và rào cn vi mi cp cung khác. Ví d, blogger mt thi gian vit mu ni dung biên t p v
 236. 236. ch
 237. 237. và liên kt n ni dung ca bn là mt yêu c u ln. Ng c li, n gin chia s trên mng xã hi ca h s ch mt mt vài phút là nhi
 238. 238. u nht. Bn nên cân nhc i
 239. 239. u này khi phác tho tin nhn và nh n thc c rng bn càng hi mt blogger nhi
 240. 240. u thì ni dung ca bn càng phi có tính thuyt phc và thú v hn. Nhng hành ng trên không phi loi tr ln nhau. Bn có th có nhng kt qu rt tt nu mt blogger có t m nh hng liên kt n bn VÀ chia s liên kt ca bn vi mng xã hi ca h. Cùng lúc ó, bn cung có th s dng mt chin thu t tinh t nu bn nh n mt phn hi hi tiêu c c. Ví d, nu hành ng u tiên ca bn thu hút blogger là vit mt bài biên t p trên trang ca h và h nói không, nhng h thích i
 241. 241. u bn va làm, bn có th theo dõi và yêu c u mt li áp tr thay vào ó. i
 242. 242. u này ­c bi€t hu ích nu bn liên h€ vi mt blogger có t m nh hng mà không h
 243. 243. thay ‚i quyt nh mt khi ã nói không, nhng li là nhng ngi có v có l ng theo dõi xã hi ln không ngi chia s ni dung. Mt cách theo dõi khác vi kch bn này có th là bn
 244. 244. ngh vit mt bài cho h. ây là mt cách gii quyt tt nêu h thích ni dung nhng không thi gian vit v
 245. 245. nó. Thng thì bn s mun s dng loi theo dõi này vi nhng trang web rt mnh bi vì chúng òi hi thêm thi gian và ngun l c t bn bin nó thành s  th t. Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 246. 246. Ch Cho H Thy Bn áng tin cy Và Không Phi Ngi Spam Tt c là v vic cá nhân hóa tin nhn ca bn blogger không ngay lp tc coi là spam hay bm nút xóa. Hãy nh rng nhng blogger ni ting s nhn rt nhiu email tip cn, vì vy rt áng dành thi gian làm nhng email ca bn trông khác bit và tùy ch nh riêng vi h
 247. 247. . Có rt nhiu cách làm vic này mà không phi thêm vào quá nhiu thi gian vào quá trình ca bn hay làm nh h ng n cht l ng. ây là mt vài cách: • S dng tên ca h
 248. 248. • S dng dòng ch tt • Nhc n iu gì c bit v công vic ca h
 249. 249. Hãy cùng quan sát nhng iu trên chi tit hn. • S dng ch kí email h p l • S dng a ch email thành thc • S dng v trí ca bn (nu liên quan) S Dng Tên Ca H Nghe có v n gin và không h phc tp, nhng rt nhiu ngi không dành thi gian làm iu này mc dù nó không h mt quá nhiu thi gian. iu này có th to nên s khác bit ln và giúp bn có thêm s chú ý bn cn a n ni dung chính. Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 250. 250. ây là mt vài mo khi tìm tên mt ai • Kim tra trang gi i thiu (About) • Kim tra tên tác gi d i mi bài vit blog • Nhp vào nhng tài khon phng tin xã hi xem tên h có c lên danh sách không • Nh p email ca h vào mt công c nh là Rapportive (Gmail) hay Xobni (Outlook) có th tìm thêm thông tin liên quan n a ch email Nu bn hoàn toàn không tìm c tên ca h, s dng nhng câu nh “Xin chào” là n nhng tránh s dng nhng th nh “Chào nhà qun tr mng” (Hi Webmaster) hay “Chào blogger” (Hi blogger) vì nhng iu ó c s dng bi nhng ngi spam email hàng lot và bn mun tránh kt giao v i iu ó! S Dng Dòng Ch Tt Tr c khi bn m email, blogger s
 251. 251. xem dòng ch . Nu bn không thích nhng gì bn thy ó, thì có kh nang bn s
 252. 252. b xóa ngay l p tc và bn th m chí s
 253. 253. không mun m email. Th t là t nu iu này xy ra bi vì bn th m chí không h có mt c hi nào nói chuyn v i h hay có li nh n xét. Có mt iu quan trng na cn nh ây: Mt dòng ch xu xí có th gây ra b lc th rác và dn n kt qu là email ca bn s
 254. 254. b ánh du là th rác. im này, bn ang tr li mt blogger thc s kim tra th mc rác (nhiu ngi thì không) và thy email ca bn thành thc. Dù v y thì ây cung không phi là mt v trí tt. ây là mt vài mo vit ra mt dòng ch tt: • Vit ngn và úng trng tâm • Nhc n tên trang web nu có th • Tránh lm dng t  in hoa • Nhc n nhng th ­c bit v trang web ca h (nh là tên) • Tránh nhng th nh “trao i liên kt” hay là “yêu cu liên kt” ây là mt vài bài vit tt, có chiu sâu t  Hubspot và Smart Insights v vn nhng dòng ch tt. Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 255. 255. Nhc n iu Gì c Bit V Công Vic Ca H iu này thc s quan trng nu bn mun ch ra rng bn không gi email mu ging nhau n hàng lot blogger. Nhc n iu gì c bit v blogger bn ang liên h hoc blog ca h có th thc s giúp ch ra rng bn dành thi gian nghiên c u tr
 256. 256. c khi gi email. iu này cung cho bn c hi gii thiu ni dung ca mình và khái nim vì sao nhng blogger nên quan tâm v nó. Hãy quan sát mt vài cách giúp bn trong vic nhc n iu c bit: • Nhìn vào ch ca nhng bài vit gn ây • Nhìn vào nhng nhn xét/ hi áp mi ây • Nhìn vào nhng bình lun ca h trên bài vit blog • Nhìn vào trang gii thiu ca h v s thích cá nhân • Nhìn vào trang cá nhân ca h trên trang Twitter Tt c nhng iu này có th mang cho bn nhng thông tin giá tr v blogger mà bn có th
 257. 257. a vào email mt cách t nhiên. ây là mt ví d v nhng gì thc s xut hin trong mt email: “Tôi ý rng nhng bài vit blog gn ây v nhng b phim hay nht 2014 cho n nay. Tôi không th ng ý hn và chc chn cung s t Nhng i Gia Ph Wall (The Wolf of Wall Street) lên u danh sách. Tôi th c s mun chia s
 258. 258. vi bn iu liên quan ti – LIÊN K T – ây là s hình dung c a nhng b phim doanh thu cao nht c a nam 2014, kèm theo giá và li nhun sn xut. Tôi nghi, bi vì nhng bài vit blog gn ây và s thích thú c a bn vi in nh, iu này có th làm bn hng thú.” Không mt quá lâu vit và kt qu ca vic quan sát rt nhiu nhng tiêu bài vit
 259. 259. c vit bi blogger bn liên h. Cung khá khó (có th là không th) cho mt phn mm spam email biên son mt iu gì tht c nht và c bit n blogger, vì vy có kh nang v
 260. 260. t qua kim tra spam. S Dng Ch Ký Email Hp L ây là mt mo nh và không h tn thi gian chút nào. Bn nên chèn ch kí email hp l phía d
 261. 261. i tt c email tip cn ca bn, th
 262. 262. ng bao gm: Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 263. 263. • Tên y ca bn • Tên công vic ca bn • URL ca trang web bn i din • S in thoi ca bn • Các tài khon truyn thông xã hi (nu công vic liên quan) Vy bn có th có kt qu trông nh vy ây là mt du hiu khác ti mt blogger rng bn là mt ngi áng tin cy. H có th n và kim tra trang web, hot ng xã hi ca bn hay thm chí g i in cho bn. Mt ln n
 264. 264. a, nh
 265. 265. ng ngi spam không th làm vy. John Smith Chuyên viên Marketing Online www.example.com 01234 567 8910 twitter.com/jsmith S Dng a Ch Email Thành Thc Có mt vài tranh cãi v vn này. Mt vài SEO tin rng h nên luôn luôn s d ng mt a ch email t khách hàng bn i din hn là cái bình thng bn dùng cho công ty SEO ca mình. Vy nu tôi ang tip cn cho Zappos, tôi s s d ng myname@zappos.con hn là myname@distilled.net . Tranh cãi này có xu hng xut phát t thc t rng các SEO có th b mang ting xu, ví d , nu mt blogger thy rng bn ang email cho h t mt a ch mail ca công ty SEO, iu này có th tt chúng ngay. Tuy nhiên, t kinh nghim ca riêng mình, tôi cha bao gi có mt vn gì v vic s d ng a ch email Distilled tip cn. Thc t, ây là mt cách tt kim tra nh
 266. 266. ng gì tôi làm có cht lng tt không. Tôi có th t hi bn thân câu hi: “Tôi có ng ý vi vic tip cn n nhng blogger này v ni dung ó, s dng tên Distilled?” Nu câu tr li là không, sau ó bn có thc s nên tip cn trong ln u tiên? Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 267. 267. Cui cùng, bn nên th bt c cái gì hp vi bn nht. Nu tôi c la chn, tôi có th s s dng a ch email khách hàng, nhng nu nó không sn sàng, tôi s không i u ó
 268. 268. nh hng n vi c tip c n bng cách s dng a ch email thông thng. Mt i u mà tôi mun a ra li c
 269. 269. nh báo ây là s dng nhà cung cp a ch email min phí nh Gmail, Hotmail hay Yahoo. Th t không may, rt nhi u k spam cung li dng nhng dch v min phí này, làm ra du hi u khác nói rng bn không ph
 270. 270. i ngi áng tin c y. S Dng V Trí Ca Bn (nu liên quan) Nhng c hi s dng mo này có v khá ít và cách tr, nhng nu bn có c hi, i u này thc s có th giúp bn trông tin c y và phát trin c mt mi quan h tt. Ý tng này là bn liên h vi mt blogger hóa ra cung cùng thành ph vi chng trình client ca bn, hãy nhc n i u ó trong email. i u này thc s cho phép bn làm vi c góc a phng và nói nhng i u nh sau: “Bi vì chúng ta cùng Seattle, chúng tôi mun t n dng c hi này nói chuy n vi blogger a phng nh bn và c gng chia s mt s ni dung chúng tôi ang làm vi c mà bn có th thy hng thú.” Bn có th a nhng i u này lên mt bc xa hn và th m chí là gp blogger a phng an tra hay ung cà phê. Không có cách nào tt hn ch ra bn là ngi th t và áng tin c y hn là mua cho ai ó mt cc cà phê (hay mt chic bánh cupcake!). Nu bn thy có ít blogger a phng khu vc bn, thì t  chc mt cuc gp mt a phng cung là mt cách tt xây dng mi quan h áng tin c y và kéo h v cùng hi cùng thuy n vi bn. Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 271. 271. Theo Dõi Tôi có l ã xây dng c nhiu liên kt t vic theo dõi tt c các cách tip cn nu bn không c tr li ln u tiên. Mi ngi bn rn; nhng blogger n i ting s nhn c rt nhiu email, và
 272. 272. mt th gii n i chúng ta có th ki m tra tin trình email, email ca bn có th b y xung rt nhanh và mau chóng b lãng quên. Ch vì lí do này thôi, rt nên chc chn rng bn theo dõi tt c các tip cn nu bn không nhn c tr li nào ln u tiên. Li ích thêm vào
 273. 273. ây là bn cung cng c c thêm s tht là bn áng tin cy và không phi là mt phn mm t ng nhm n rt nhiu trang web cùng mt ln. theo dõi úng cách, bn cn gi nhng tip cn ca bn có t chc nht có th và ghi li nhng hi áp bn nhn c. iu cui cùng bn mun là theo dõi mt ai ó mà ã liên kt vi bn ri! Có mt vài cách tip cn ca bn có t chc, khá a dng t bng tính Excel vô cùng n gin n h thng qun lí quan h khách hàng hp nht hoàn toàn (CRM). Hãy quan sát nhng la chn sau: Mt Bng Tính Excel Khi bn bt u làm vic vi xây dng liên kt, mt bng tính n gin s rt có hiu qu. Mc dù
 274. 274. mc trung, nó vn có th hoàn thành công vic, nhng cung có th tr
 275. 275. nên h i ln và cng knh nu bn làm vic vi nhiu chin dch cùng lúc. Mt bng tính Excel n gin có th trông nh th này: Thc s là rt n gin. Bn có th thêm các ct vi nhng d liu hay th tc riêng bit mà bn quan tâm n, nhng bng tính s làm vic h bn. Tuy nhiên, sau khi bn s  dng mt thi gian, nó có th tr
 276. 276. nên h i khó làm vic cùng. Ví d, iu gì s xy ra khi bn chy mt chin dch th hai và bn mun kt ni vi các liên h ca bn ln na? Nó có th làm vic vi h thng Excel nâng cao h n, nhng s h i b ri. Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 277. 277. Công C c Bit Cho Qun Lý Tip Cn im này, bn có l cn u t thêm h thng mnh m và tp trung hn qun lí các tip cn ca bn. Mt vài la chn ây là BuzzStream và Raven, nh ng cái mà có l thông d
 278. 278. ng nht v i nhim v
 279. 279. này. Boomerang Boomerang là mt plug-in mi n phí cho Gmail v i nh ng c tính khá hay mà chúng ta có th s d
 280. 280. ng theo dõi các m
 281. 281. c tiêu tip cn. Khi gi mt email, bn mun nói Boomerang gi email li cho bn nu bn không nhn c bt kì tr li nào trong vòng mt khong thi gian cho sn. Nó s trông nh th này: Trong trng hp này, nu ngi mà tôi email không tr li trong vòng 2 ngày, Boomerang s gi mt email li cho tôi. Lúc này, tôi có th theo dõi h nhanh chóng và iu tt nht là tôi có th chc chn tôi không email n sai ngi mà ã tr li ri. Kt hp iu này v i nh ng phn hi son tr c (c vch ra d i ây) và bn có mt cách rt nhanh và hiu qu theo dõi nh ng m
 282. 282. c tiêu liên kt ca mình. Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 283. 283. Theo Dõi Nh Th Nào V phng din theo dõi mi ngi chính xác là nh th nào, li khuyên ca tôi là các email ngn gn và úng trng tâm. Bn ã tng email cho h mt ln và vch ra tt c chi tit bn cn, vì vy bn không cn nhc li iu ó. Nu bn tr li cùng mt email bn g i, thì phn l
 284. 284. n các chng trình email s th c s bao g m c email gc dù th nào i na, vì th ngi ó có th kéo xung và tìm thy chúng rt d nu mun. V Vn Nói Gì, Bt C iu Gì n Gin Nh Th Này Là : Chào John, , Tôi ch mun theo dõi email tôi g i vài ngày tr
 285. 285. c (phía d
 286. 286. i) v vic h
 287. 287. ng dn cui cùng v backpack mà tôi ã kt hp vào. Tht là tuyt vi nu có th có thêm mt vài phn h i t bn, và xem liu rng ây có phi là iu mà bn mun chia s v
 288. 288. i ngi c trên blog ca bn. Rt mong c nhn li h i áp t bn Cm n! Paddy ( ây bn có th thêm vào email gc h có th liên h nu h không nh
 289. 289. ) Rt tinh t và ngn gn, nói c nhng gì bn cn, và cung rt lch s . Tôi thng có xu h
 290. 290. ng theo dõi ai ó mt ln. Nu tôi không nhn c phn h i, tôi có th s tip tc và không liên h v
 291. 291. i h v chin dch này na. Nu bn theo dõi tip, bn s có nguy c làm phin h và th c s phá hy c hi xây d ng mi quan h v
 292. 292. i h. Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 293. 293. Gii quyt nhng hi áp tiêu cc mt thi im nào ó, bn có l s có nhng hi áp tiêu cc khi tip cn. iu này hoàn toàn bình thng mà bn không cn phi lo lng. Thc t, ó có th là mt c hi tuy
 294. 294. t vi cam kt vi mt blogger và nhn c nhng li phn hi sâu h n t h. Trong phn này có mt s nguyên tc cn nh khi gii quyt nhng hi áp tiêu cc. Luôn hi áp; ng b qua email Có th bn luôn cm thy mun b qua email và i tip, c bi
 295. 295. t nu bn t tt c trái tim và tâm hi vào mu ni dung mà ngi ó không h thích. Nhng, b qua mt hi áp nghia là bn ang phá hy c hi xây dng mt mi quan h
 296. 296. tt h n bao gi ht vi ngi ó. H không có l không thích công trình hi
 297. 297. n ti bn v a làm xong, nhng còn v ni dung tip theo thì sao? iu cui cùng bn mun là làm ngi khác xa lánh h thm chí không bun nhìn vào công vi
 298. 298. c t ng lai ca bn na. Thu Thp Nhiu Thông Tin Và Phn Hi Nhiu Nht Có Th Khi áp tr ai ó, c gng th thu thp mt vài phn hi v vi
 299. 299. c ti sao h hng thú khi liên kt vi bn. Nu bn ang qung bá cho mt ni dung, hi h xem ý kin ca h v vi
 300. 300. c iu gì s làm ni dung ó hay h n. Li
 301. 301. u có cách nào tt h n trình bày thông tin ó? Có nhng s tht hay thng kê nào có th làm nó có giá tr hay hi
 302. 302. u qu h n không? ôi khi vn không nm  ni dung. Thay vào ó, blogger có l ch không có thi gian vit bài blog và liên kt n bn. Trong trng h p này, bn có th ngh giúp   vit bài h không cn dành thi gian cho nó. Cùng lúc ó, bn có th hi ý kin ca ngi ó ni dung nào thì vô cùng òi hi trong nghành ca h. H có thy nhu cu v iu gì, nhng không có thi gian t to dng?Có mt c hi tuy
 303. 303. t vi  ây nu bn tìm. Ví d­, bn có th i n mt tho thun mà bn kt h p vi blooger to ra phn ni dung. Bn to ra ni dung mà h mun thy, và h s d­ng các liên h
 304. 304. ca mình giúp qung bá. Kt h p li, bn v a to ra mt th rt có giá tr trong nghành. Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 305. 305. Tng t, tng tng bn có mt ý tng tt v ni dung t h . Sau ó bn có th i và to dng nó, email li và ch cho h . H có l s d ti p thu hn rt nhiu ln này! Thm chí còn hn th n u bn có th to lòng tin cho h v ý tng, có l mt cp nh hay mt liên k t v mt ni dung có th t lòng bi t n h ln na. Nhng Mo Nh Tip Cn Hiu Qu Mc dù bn mun có thi gian cá nhân hóa email ca mình, có mt vài công c tt bn có th s dng tang tc quá trình mà không nh hng cht lng Boomerang Tôi ã cp n Boomerang tr
 306. 306. c ó, ch ra nó có th là mt công c tuy t vi m bo bn theo dõi m i ngi ch bng vi c s dng im c trng nh này: ây cung là mt im c trng tuy t vi khác cho phép bn lên lch khi nào email c gi. Vi c này rt d s dng n u bn ti p cn qua múi thi gian khác nhau. Mt ví d in hình là n u bn Seattle và bn ang ti p cn mt blogger v nh, khi bn n phòng làm vi c và bt u email lúc 9h sáng, ây gn nh là thi im k t thúc ngày làm vi c Anh. Tht không phi là mt thi im lí tng email cho ai ó. Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 307. 307. Vì vy, Boomerang cho phép bn lên lch khi nào email c gi. Mt khi bn cài t ng dng, mt nút nh s xut hin trên Gmail: Khi bn son xong mt email và nhp vào ó, bn s có dropdown nh sau: T ây, bn có th lên lch cho email và m bo nó s c gi n úng th
 308. 308. i im. Phn Hi Son Trc Phn hi son tr c là mt trong nh ng c trng ca Gmail Labs (c cách cho phép Labs ây) và cho phép bn nhanh chóng chèn mt mu vi t tr c vào mt email. Vic này vô cùng d vì khá nhiu lí do, mt trong s ó là bn không cn phi lo lng v vic sao chép và dán vào email mi ln. Thay vào ó, bn ch cn la chn phn hi son tr c và chèn vào ni dung liên quan: Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 309. 309. Vic này cung rt hu dng nu bn kt hp vi Boomerang và s dng theo dõi mi ngi. Bn có th to mt phn hi son trc theo dõi nhng ngi bn ã t ng email. S dng ví d trc ây c
 310. 310. a chúng tôi, nó s trông nh th này: Chú ý rng nhng phn c in m màu vàng là phn mà bn cá nhân hóa n ngi mà bn liên h. Bn vn cn cá nhân hóa nu không thì bn s có kh nang không c nhn bt kì hi áp nào. Rapportive Rapportive là mt plug-in tuyt vi cho Gmail và Outlook s cho bn mt s thông tin v ngi mà bn email. ây là mt ví d Rapportive s trông nh th nào khi tôi c gi email n Rand Có rt nhi u thông tin kèm theo: a im ca Rand V trí ca ông Moz Tài khon Twitter Trang cá nhân LinkedIn Tt c nhng thông tin này có th giúp tôi tìm hiu nhi u h n mt chút v ông y và giúp tôi cá nhân hóa c email gi n ông. Ví d, ông y gn ây mi vit bài v mt câu chuyn trên bn tin mà tôi bit, tôi cung bình lun v nó na. i u ó ch ra rng tôi dành thi gian nghiên cu v ông y, h n là ch gi mt email hàng lot n nhi u ngi. Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 311. 311. Các By Tip Cn Cn Tránh Có mt vài li thông thng có th xy ra khi bn xây dng liên kt. Li xy ra; ó là iu bình thng min là bn hc tp c t ó. Hi vng rng, phn này s giúp bn hc h
 312. 312. i li ca nh ng ngi khác và tránh mt s by. S Dng Phn Mm Email Hàng Lot Có rt nhiu nhà cung cp phn mm cho phép bn email ti rt nhiu ngi mt lúc. ây là mt thói quen hp l min là mi ngi ng ý nhn tin t bn và cung mong ch email. Rt nhiu công ty luôn làm vy vi danh sách gi tin. Tuy nhiên, khi ã nói n xây dng liên kt, ây nói chung là mt ý tng ti t khi s dng bt kì loi phn mm nào nh vy. ây là mt vài lí do: • Khó khan hn rt nhiu cá nhân hóa email hàng lot nh vy • Nu bn gây ra li, không phi ch mt ngi nhn thy; mà là tt c • Bn có th a chính mình vào danh sách en nu mi ngi bt u báo cáo bn là spam • Bn có th phm pháp nu bn gi email hàng lot n nh ng ngi mà không mu n b  gi th theo cách này. Thêm vào ó, thc t là bn ang gây nguy hi không ch cho danh ting cá nhân, mà còn danh ting ca trang web bn i din, phá hoi c hi ch trang web làm vic vi nh ng ngi nhn email trong tng lai. Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 313. 313. Không tùy chnh mu ca bn Trc ó, bn ã thy mt mu email mà tôi s dng theo dõi: Tng tng xem gi email này n ai ó mà không chnh lí nhng phn màu vàng? iu này s làm bn R
 314. 314. T không có c hi nh n c ph n hi tích cc! ó là vì sao trong ví d này, tôi chn làm m nhng phn màu vàng tôi ít quên chúng hn. Nu iu ó x y ra, c tính gi li ca Gmail Labs ôi khi có th cu nguy nu bn nhanh. Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 315. 315. S Mt Bao Lâu Xây Dng Liên Kt Ci Thin Xp Hng Trang? Nh ã nhc nhng phn trc v vic t mc tiêu, có th s rt mt thi gian xây dng liên kt có nh hng tích cc n xp h ng trang web c
 316. 316. a b n. dài thi gian có th a d ng và da vào m t vài yu t : • Tính c nh tranh c
 317. 317. a ngành nói chung • T khóa mc tiêu có tính c nh tranh ra sao • Ho t ng c
 318. 318. a i th
 319. 319. , i.e, ví d nu h cung tích cc xây dng liên kt • Các lo i liên kt b n ang xây dng • Lch s và m nh c
 320. 320. a tên min Tt c nhng yu t này có nghia rng s mt t vài ngày n vài tháng trc khi t c s tang bc xp h ng. iu này cn c t ra trong mc tiêu và d oán c
 321. 321. a b n và tt các các bên cn nhn thc rng vic ci thin ngay lp tc là không th. M t d oán thc t cn có là b n s tang lng truy cp nu b n luôn làm vic ci thin trang web, doanh nghip và ho t ng online. B n nên th không nghi v xây dng liên kt nh là m t ho t ng m t ln, bi vì b n có th b tht vng khi thy kt qu.Thay vào ó, xây dng liên kt có th là m t dòng hành ng liên tc cùng vi nhng khi u khác nh t o n i dung, dch v khách hàng tuyt vi và phng tin truyn thông xã h i. Kt hp l i, tt c các ho t ng này s dn n tang lng truy cp và tang doanh thu cho doanh nghip. ó là s kt hp và n lc phù hp vi mc tiêu mà có th làm iu này có c h i xy ra nhanh hn. Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 322. 322. Chng 4 Chin lc xây dng liên kt Có rt nhiu và rt nhiu cách có liên kt. Chin lc úng n cho bn da vào ngun bn có da trên b trí cung nh ngành bn . Ngành mà có uy tín và cnh tranh thng òi hi bn nang n v i xây dng liên kt, và bn có l
 323. 323. s
 324. 324. thy kim c nhng liên kt này khó khan h n nhiu. Nhng ngành khác, thng là ngành m i ang phát trin nhanh chóng, thng có nhiu c h i ha hn cho các blogger và xây dng c ng ng. V i iu ó, phn này s
 325. 325. tit l m t vài chin lc xây dng liên kt có th áp dng t i hu ht các loi trang web. Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 326. 326. Xây dng liên kt da trên ni dung Xây dng liên kt da trên ni dung tr nên ph bin hn gia các SEO vì mt vài lí do, mc dù ó có th là mt trong nhng cách tip cn khó khan thc hin thành công. Quá trình c bn trông s nh th này To ni dung Tìm góc Tip cn Theo dõi ng c tìm rng không mt ai quan tâm v ni dung ca bn Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 327. 327. Mt s nhng iu bn hc c trong chng này v xây dng mt chin dch liên kt, vì vy chúng ta s th không lp li chính mình ây. Tin c b n là bn to c mt tài s n có th
 328. 328. s dng
 329. 329. th và l y liên kt. Nó l y hình th c ca ni dung và có th
 330. 330. bao gm nhng th nh: Bn to ra nhng tài s n này vi mc ích kim liên kt t nhng ngi th y chúng liên quan, thú v, hài hc, y thông tin, vv. Sau ó bn có th
 331. 331. tip cn nhng ngi này
 332. 332. thc s xây dng nhng liên kt ó. Qua thi gian, bn tp trung chm n i
 333. 333. m mà bn không cn yêu cu mi liên kt mà bn nhn c. Thay vào ó, bn có th
 334. 334. chia s ni dung vi mt vài ngi có nh hng quan trng trong cng ng, ngi có th giúp qu ng bá ni dung thay mt bn. iu này có th
 335. 335. m t nhiu thi gian
 336. 336. t c và òi hi nhiu u t vào ni dung ngoi l, nhng chc chn là có th
 337. 337. . • Mt thit k ha • Mt trc quan d liu • Mt t gi y trng • Mt hng dn cách làm • Mt video • Mt th vin hình nh Ví D V Chin Lc Xây Dng Liên Kt Da Trên Ni Dung  phn này, chúng ta s quan sát vào mt ví d v chin dch xây dng liên kt thành công cùng vi phân tích cái gì làm h thành công. Mt iu cn chú ý ây là mc tiêu ch yu ca nhng ví d di ây có l không ph i là liên kt nhng h r t thành công, vì th s có gì ó chúng ta có th
 338. 338. hc tp. Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 339. 339. Hng Dn Cui Cùng V Nghi thc Quc T ây là phn ni dung nh có tng tác mà không ch c thi
 340. 340. t k
 341. 341.  p mà còn vô cùng h u ích. iu này giúp ngi dùng hi u các d tính khác nhau các a i m khác nhau trên th
 342. 342. gii khi nói
 343. 343. n van hóa và nghi th c. http://www.swissotel.com/promo/etiquette-map/ Trang này hin ti có 68 tên min liên k
 344. 344. t gc và uy tín trang là 63. iu gì làm nên thành công? • Nó làm vic rt tt và d s dng; bn n gin chn t nc ca mình và ni dung s thay i lp t c. • Thi
 345. 345. t k
 346. 346. rt sch nghia là bn hi u nó làm gì ngay lp t c • Nó liên quan
 347. 347. n nh ng ki u ngi ghé tham trang web t ch khách sn • Ni dung h u dng ti mi ngi bi vì không bi
 348. 348. t v van hóa và nghi th c a phng là mt vn ph bi
 349. 349. n 100 Nam Nhc Rock c Hình Dung ây là mt ni dung khác có tng tác mà ch ra c nh ng loi nhc rock khác nhau phát tri n trong vòng 100 nam qua. http://www.concerthotels.com/100-years-of-rock Trang này hin ti có 180 tên min liên k
 350. 350. t gc và uy tín trang là 53. Hãy quan sát xem vì sao nó thu hút c các liên k
 351. 351. t: • S tng tác thc s thêm vào ni dung, nó tham gia vi ngi dùng ngay lp t c và gi h trên trang • Bn có th tác ng vào ó và nghe mt bn nhc mu • Nó áp dng ti phn ln mi ngi (ngi hâm m nhc rock) • Nó cng s cùng vi nh ng ngi s dng trang t phòng khách sn tp trung vào a i m âm nhc. Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 352. 352. Bn và John Paulson ây là mt ý tng rt thông minh bi mt SEO UK. ây là mt ni dung có tng tác mà cho phép bn so sánh lng hàng nam vi John Paulson – mt thng gia ngoi t thành công. https://mahifx.com/john-paulson/ Nó thng c lu tr trang ch và s dng nh là mt ki thu t xây d
 353. 353. ng liên kt ly liên kt n trang ch trc khi d ch v c chy. Trc khi b di chuy n, ni dung có hn 200 tên min liên kt. Cái gì làm nó thành công nh v y? • Nó tng tác nh rt d s dng; nó ch yêu cu bn mt phn ni dung (lng ca bn) • Nó cung rt hp dn; nó gi cho bn kéo trang tìm hiu nhiu hn • Quy mô tuyt i v bao nhiêu tin John Paulson kim c rt khó phn ln chúng ta hiu c • Nó có th chia s c bi vì nó liên quan n nhiu ngi, không ch các thng gia ngoi t. 18 Ngi Sáng Lp Công Ty Khi Nghip Chia S Nhng im Thp Nht Ca H iu này hi khó khan i vi ni dung trc ó và phn ln là bao gm ni dung vit hn là hình dung. ó là mt chui các câu chuyn t nhng ngi sáng l p công ty khi nghip – ngi mà chia s i m thp nht ca h trc khi thành công ln. http://www.attendly.com/stories-of-failure-and-redemption-18-startup-founders-share-their-lowest- Trang này hin có 21 tên min liên kt gc và uy tín trang là 36. Hãy quan sát xem iu gì làm nó xy ra: • Nó khác bit; phng vn thng là v i m cao và thành công nhng ây li ngc li, vì v y nó có th kích thích s
 354. 354. chú ý ca ngi khác. • Nhng ngi i phng vn và công ty ca h rt n i ting trong linh v
 355. 355. c, vì v y h có lng theo dõi xã hi ln. • Ni dung này có th hp dn lng ngi rt ln thng online, vì v y tang kh nang ly liên kt và chia s xã hi. Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn moments-before-coming-out-on-top/
 356. 356. ang Bài Vit Trên Blog Khác Guest Blogging là quá trình tip cn trang các trang web khác xem liu h có công b ni dung mà bn vit trên blog ca h. Trong khi ây thng là mt cách hiu qu có c liên kt vi ni dung cht lng cao, Google trn áp nhng ngi làm marketing – nhng ngi lm dng th thut này vi ni dung kém cht lng và quá ti u hóa van bn ngu
 357. 357. n. Bi vì guest blogging ngày càng tr thành mt th thut ph bin, nó ngày càng t ng và cht lng bài vit st gim áng k. Google ã chú ý n. Matt Cutts, ch nhóm spam trang web Google, vit mt bài thông báo rng chúng ta có th “dính cái nia lên r
 358. 358. i: Guest blogging ã xong”. Nu bn có th cho ra ni dung vi cht lng cao, nhiu trang web có ting s vui v chp nhn bài vit (Moz là mt trong s h). iu ó nói rng, nó không nên c s dng ch xây d ng liên kt, nh Google ã rt tt trong vic tìm và ánh giá liên lt xây d ng theo cách này. Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 359. 359. Bn Ngã (Ego Bait) Bn ngã là mt ni dung da trên bn ngã ca nhng ngi dành riêng cho ni dung ó. Hi vng rng nhng ngi ó cm thy tt hn và sn sàng chia s ni dung vi liên kt hn. Bn có l ã thy nhng ví d
 360. 360. nh vy trc ây r i. ây là mt vài trong s ó: http://www.thelovelyplants.com/10-gardening-blogs-to-follow/ Danh sách các blog làm vn cùng vi miêu t ngn gn http://go.brandshank.com/top-10-electronic-music-blogs-2011/ Danh sách top 10 blog v nhc in t da trên mt s yu t bao g m Tweets, Facebook và MozRank. http://www.webdesigndev.com/roundups/30-most-influential-people-in-web-design Danh sách nhng cá nhân có tm nh hng nht v thit k web và nh, cung nh trang web và kênh xã hi ca h. Tt c nhng iu ó s gây c s chú ý ca mi ngi và trang web c làm ni bt. Trong khi ây là mt cách tt  ly c nhng liên kt cht lng cao và tang lng truy cp cho trang web ca bn, thì không có kh nang là bn s có c lng liên kt ln, bi vì ni dung thng c nhm n mt ít ngi hay trang web cao cp. Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 361. 361. Quá trình xây dng liên kt bn ngã s trông nh th này: Khái nim và mc tiêu nghiên cu Vit ni dung Tip cn Theo dõi Bc 1: Khái nim và mc tiêu nghiên cu u tiên, bn cn nghi ra khái nim cho ni dung, s cn là mt th gì ó liên quan n ch trang web ca bn. Ví d, nu bn chy mt trang web bán làm vn, bn có th chn mt trong nh ng ý t
 362. 362. ng sau: • Top 10 Blog làm vn nam 2014 • 15 thit k vn gây c m hng • Top các blogger làm vn nên theo dõi trên Twitter ó là nh ng ý t
 363. 363. ng rt n gi n, nhng vn là ng làm phc tp hóa mi th Mt khi bn quyt nh ý t
 364. 364. ng, bn cn nghiên cu ai bn s làm ni bt trong ni dung. Có mt vài th bn cn bit khi c gng tìm úng ngi: • Tìm nh ng blog ang hot ng và vit bài gn ây. • Tìm nh ng blog có mc theo dõi xã hi cao. • Chc chn rng bn có th tìm chi tit liên h ca blogger. iu bn nên bit mà không cn nói, nu bn làm ra nh ng th nh danh sách top 10, hãy chc chn rng mi ngi hay trang
 365. 365. danh sách ó thc s có giá tr c
 366. 366. trong danh sách. Nu ng lc duy nht ca bn là tìm nh ng ngi sn sàng chia s, thì rõ ràng i vi c ngi bn nh móc kéo và c vi ngi c. Bc 2: Vit ni dung Phn này cung n gi n, nhng bn nên c gng cho thêm nhiu chi tit nht có th v tng ngi hay trang web mà bn miêu t . Nh rng bn ang c gng gây chú ý cho nh ng blogger, và bn mun h chia s bài vit và chia s n nó. Vì vy, ính kèm nh ng iu sau, nu có th: Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 367. 367. • Mt bc nh ca blogger hay mt bc nh chp màn hình trang web • Mt liên kt n trang web ca h và trang cá nhân Twitter • Ti sao h có mt trong danh sách; iu gì làm blog hay ngi ó thc s khác bit Bc 3: Tip cn Mt khi bài vit c công b, bc tip theo ca bn là g i mt email n nh
 368. 368. ng blogger hay trang web mà bn va làm n i b t cho h bit. ây là mt ví d v email bn chn g i: Hãy nh làm th t n gin. Bn luôn có th thêm nhiu chi tit hn nu mun, nhng có khi nh
 369. 369. ng ngi bn liên h ang b n, th nên bn mun tin nhn ca mình n th t nhanh. Bc 4: Theo dõi Chúng ta ã nhc n iu này mt vài ln trong sut cun hng dn làm n i b t tm quan trng ca bc này: Hãy m bo là bn theo dõi nh
 370. 370. ng ngi mà bn a vào ni dung. iu ó có th giúp s dng công c nh Boomerang nhc nh bn thân. Chào John, Tôi ch mun nói cho anh bit rng anh va c a vào danh sách top 10 blogger làm vn ca nam 2014 – LIÊN KT N URL Anh c a vào bi vì cht lng nhng bài vit anh công b, cung nh nhng li khuyên anh dành cho c gi , rt tuy
 371. 371. t vi, và anh xng áng c công nh n. Hãy t nhiên xem qua và chc chn rng tôi vit úng nhng chi tit ca anh. Tôi th c s trân trng nhng hi áp ca anh na. Nu anh cung mun chia s trên Twitter hay vit trên blog ca mình, thì th t là tuy
 372. 372. t vi. C m n! Paddy Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 373. 373. Xây dng liên kt hng Internet y nhng liên kt hng. Thng nhng liên kt hng này có nhng trang web có giá tr và cht lng cao. Xây dng liên kt hng là mt th thut ph bin to tin giúp nhng nhà qu
 374. 374. n tr mng cha c nhng liên kt hng bng cách cung cp nhng thay th vt tri h n dn liên kt ti. Mc dù cách cha rt a dng, nhng quy trình c bn s nh th này: 1.) Nghiên cu liên kt hng và tìm ra mc tiêu tt 2.) To ni dung 3.) Tip cn ây là mt ví d, Bn iu hành mt công ty ki m tra sa và mun xây dng liên kt n trang ngun khoa hc. Mt i hc trong khu vc có mt trang lâu i h n v ngun sa, nhng nhiu liên kt ã hng. Bn nh nhàng tip cn nhà qu
 375. 375. n tr mng ch ra nhng liên kt hng, và sn sàng gi ý nhng ngun mi h n và cp nht h n nh mt s thay th. Qu
 376. 376. n tr trang web i hc này sau ó s liên kt ti trang ngun sa ca bn. Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 377. 377. Quá trình này có th lp li và lp li. ôi khi bn s dng ni dung ã có nh mt s gi ý thay th nhng liên kt hng, ln ti bn to mt ni dung mi dành c bit cho mc ích này. ây là mt vài ngun thêm vào v cách xây dng liên kt hng: • Xây dng liên kt hng c a Bible • Hng dn xây dng liên kt: T ngi cha bit n mi hc Ci to Liên Kt Khác hn mt chút so vi xây dng liên kt là th thu
 378. 378. t ci to liên kt, ni mà bn sa hoc “ci to” liên kt ã c ch ra trang, hoc ch ra trang nhng không cung cp bt kì giá tr SEO nào. Có rt nhiu loi chin thut ci to liên kt 404s ây là nhng liên kt ch n trang web c a bn mà không còn tn ti na. Open Site Explorer là mt công c tt tìm ra chúng. (Hình thành tìm kim “Trang top” và phân loi cho 404s). Bn có th hoc chuyn hng n hoc sa cha nhng liên kt này gii hn c a bn, hoc yêu cu nhà qun tr mng thay i liên kt. Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 379. 379. Cp Thng Hiu Không Liên Kt Khá ph bin và d dàng tìm ngi khác vit bài v trang web ca mình mà không cn liên kt n. Thng mt email n gin n tác gi là bo m cho mt liên kt. Nhng công c nh mention.net, Google Alerts và Fresh Web Explorer rt tuy t vi có c cp. Hình nh Không Liên Kt Rt ph bin tìm nhng trang web ã tng ang hình nh ca chính bn mà không có thm quy n. Thay vì ang kí bn quy n hoc thông báo g b DMCA, vi c này s là mt c hi tuy t vi có c liên kt. S dng công c nh TinEye và Google’s Image Search tìm nhà qun tr mng ngi công b hình nh ca bn và lch s yêu cu thm quy n. Chúng ta s nói nhi u hn v vn này   Chng 7. Mt Th Gii Th Thut Xây Dng Liên Kt Chng này ch miêu t mt vài trong s hàng tram th thut xây dng liên kt khác nhau bn có th s dng (hay thm chí phát minh). Nhng th thut c bi t bn ch
 380. 380. n s da vào ngu n, s sáng to, quy n, khán gi, và thi gian có sn ca bn. có thêm cm hng, chúng tôi gi ý bn xem qua Link Building Tactics (Nhng th thut Xây dng liên kt) ca Jon Cooper hay Phân loi Xây Dng liên kt ca Moz Blog Dch bi - Phn Mm H Tr Trc Tuyn
 381. 381. Chng 5 LUT XÂY DNG LIÊN KT Có vô s lut i kèm vi liên kt và chúng ta cn nhn thc c. Nhng lut này có th giúp bn xét oán giá tr ca mt liên kt tim n, giúp bn ánh giá liu r ng nó có áng theo u

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

 • moriator

  Oct. 16, 2014
 • hungcong88

  Oct. 16, 2014
 • lephong067

  Oct. 16, 2014
 • Newsaint93

  Oct. 16, 2014
 • BeTakoda

  Oct. 16, 2014
 • NgocChinh

  Oct. 16, 2014
 • tamtran549668

  Oct. 16, 2014
 • gundamkid

  Oct. 18, 2014
 • dtanduy0312

  Oct. 19, 2014
 • quochobaoquoc

  Oct. 22, 2014
 • gunbao

  Mar. 30, 2015
 • thaotran100

  Dec. 3, 2015
 • maidung103

  Dec. 24, 2015
 • ManhTran37

  Dec. 15, 2016

Hướng dẫn xây dựng liên kết Backlink cho người mới bắt đầu Tác giả: Paddy Moogan Người dịch: Subiz Dịch từ: Linkbuildingbook.com Bạn sẽ học được gì từ Ebook này: + Chương 1: Xây dựng liên kết là gì, và vì sao nó quan trọng? + Chương 2: Các loại liên kết (tốt và xấu) + Chương 3: Làm sao để bắt đầu một chiến dịch xây dựng liên kết + Chương 4: Chiến lược xây dựng liên kết + Chương 5: Luật xây dựng liên kết backlink + Chương 6: Điều tốt, xấu của xây dựng liên kết backlink + Chương 7: Các mẹo, mánh khóe xây dựng liên kết nâng cao

Vistos

Vistos totais

4.505

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

688

Ações

Baixados

508

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

14

×