Anúncio
ths_bm_23_don_xin_huy_mon_hoc.docx
Próximos SlideShares
Mẫu đơn miễn học ngoại ngữMẫu đơn miễn học ngoại ngữ
Carregando em ... 3
1 de 1
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a ths_bm_23_don_xin_huy_mon_hoc.docx(20)

Último(20)

Anúncio

ths_bm_23_don_xin_huy_mon_hoc.docx

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN HỦY MÔN HỌC Kính gửi: Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP.HCM Tôi tên: .............................................................................................................................. MSHV: .............................................................................................................................. Chuyên ngành: .................................................................................................................. Tổng số môn học đã đăng ký: ........................................................................................... Nay tôi xin hủy các môn học sau đây: STT Mã môn học Tên môn học Lớp Ghi chú 1. 2. 3. 4. 5. Lý do xin hủy (kèm minh chứng nếu có): .................................................................................. .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm Kính đơn (Ký và ghi rõ họ tên) BIỂU MẪU 23
Anúncio