Anúncio

Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh

ZALO: 0934573149- BÁO GIÁ DỊCH VỤ VIẾT BÀI TẠI: luanvantot.com em BÁO GIÁ DỊCH VỤ VIẾT BÀI TẠI: luanvantot.com
4 de Jul de 2019
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Anúncio
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Anúncio
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Anúncio
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Anúncio
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Anúncio
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Anúncio
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Anúncio
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Anúncio
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Anúncio
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh
Próximos SlideShares
Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường trung học cơ sở ơ...Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường trung học cơ sở ơ...
Carregando em ... 3
1 de 97
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh(20)

Anúncio

Mais de Dịch Vụ Viết Luận Văn Thuê ZALO/TELEGRAM 0934573149(20)

Último(20)

Anúncio

Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh

 1. BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ  DƯƠNG MINH TÙNG QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
 2. BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ  DƯƠNG MINH TÙNG QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Mã số: QUẢN LÝ GIÁO DỤC 60 14 01 14 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN HOÀNG LÂN HÀ NỘI - 2013
 3. MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 3 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 03, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 12 1.1 Các khái niệm cơ bản 12 1.2 Những nhân tố tác động và nội dung quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 – thành phố Hồ Chí Minh 25 1.3 Thực trạng quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh 33 Chương 2 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 03 - 48 2.1 Yêu cầu đối với quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - thành phố Hồ Chí Minh 48 2.2 Biện pháp quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay 52 2.3 Khảo nghiệm tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp đề xuất 76 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 PHỤ LỤC 89
 4. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong bất cứ thời đại nào, con người chỉ tồn tại và phát triển khi có những kỹ năng sống phù hợp - kỹ năng sống được xem như một năng lực quan trọng để con người làm chủ được bản thân và chung sống hòa nhập với những người xung quanh cũng như toàn xã hội. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông là một trong những nội dung quan trọng nhằm giúp các em rèn luyện kỹ năng ứng xử thân thiện trong mọi tình huống; hình thành thói quen và kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng hoạt động xã hội, thói quen rèn luyện sức khỏe, ý thức tự bảo vệ bản thân trước các tác động xã hội. Quá trình giáo dục kỹ năng sống có ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách của mỗi học sinh. Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã rất chú ý quan tâm đến nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các bậc học; Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những bước đi đúng đắn trong việc triển khai và nhân rộng nội dung giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên. Sự quan tâm, chỉ đạo và tổ chức tích cực của toàn xã hội về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh đã góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong các trường học, đảm bảo định hướng dạy chữ đi đôi với dạy người; trang bị cho học sinh có kỹ năng cơ bản về đánh giá và tự đánh giá, về giải quyết các mối quan hệ trong gia đình, nhà trường và xã hội; biết định hướng và phấn đấu theo chuẩn chân, thiện, mỹ. Quận 03 là một trong những quận trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh, có nền kinh tế tăng trưởng khá, trật tự xã hội ổn định và có một vị trí quan trọng trong các lĩnh vực hoạt động của thành phố. Những năm qua, lãnh đạo, chính quyền và ngành giáo dục Quận 03 đã chăm lo nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo các bậc học, đặc biệt là đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông trung học. Nhờ đó chất lượng giáo dục hàng năm của Quận được nâng lên. Qua các kỳ thi hết cấp, tỷ lệ học sinh toàn Quận luôn đạt trên 95%. Nhiều trường trên địa bàn Quận trở thành những trường điểm của thành phố. Học sinh phổ thông trung học hiện nay cơ bản đã được trang bị kỹ năng sống, có phương pháp
 5. đúng khi ứng phó với những tình huống diễn ra trong cuộc sống. Phần lớn các em năng động, tự tin, mạnh dạn bày tỏ chính kiến của mình và thường có mức yêu cầu cao đối với bản thân. Tuy nhiên, nội dung giáo dục trong các nhà trường trong Quận 03 hiện nay còn xu hướng trọng việc dạy chữ, mà chưa chú trọng đúng mức khía cạnh dạy người; vấn đề giáo dục kỹ năng sống đã được quan tâm nhưng chưa đầy đủ. Hiệu quả giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vẫn còn hạn chế, quá trình tổ chức đã bộc lộ nhiều bất cập. Đa số học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 vẫn chưa tiếp cận được những biện pháp rèn luyện để hình thành kỹ năng sống cần thiết, nhiều học sinh học giỏi, chăm ngoan, nhưng khả năng tự chủ và kỹ năng giao tiếp lại rất kém. Hiện tượng nói tục, đánh nhau, sa đà vào các tệ nạn xã hội, chạy theo lối sống đua đòi hưởng thụ, vi phạm pháp luật còn xảy ra trong học sinh. Một số học sinh hút thuốc lá, uống rượu, tiêm chích ma tuý, quan hệ tình dục sớm...thậm chí là tự sát khi gặp vấn đề vướng mắc trong cuộc sống....tình trạng trẻ vị thành niên phạm tội trong các trường có xu hướng gia tăng. Một bộ phận giới trẻ đã có những suy nghĩ kém tích cực, sống chán nản không có mục tiêu, hoài bão phấn đấu vươn lên. Đây là những vấn đề gây nhiều nỗi lo cho nhà trường, cho các bậc cha mẹ và cho xã hội. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, nhưng nguyên nhân sâu xa là do các em thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng sống và hòa nhập xã hội. Trong khi sự bùng nổ của công nghệ thông tin nhanh chóng đã góp phần làm thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi của giới trẻ thì học sinh THCS lại chưa được định hướng, quan tâm đầy đủ, kịp thời, đặc biệt là còn ít được hưởng giáo dục kỹ năng sống, chưa được hướng dẫn cách ứng xử, đương đầu với những khó khăn của cuộc sống, vì thế, khi gặp tình huống phức tạp, các em dễ tổn thương và manh động, hành động thiếu suy nghĩ. Tăng cường quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông trung học chính là biện pháp phát huy vai trò các chủ thể quá trình giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, giúp các em trở thành con ngoan, trò giỏi, thành công dân có ích cho xã hội, góp phần xây dựng Quận 03 thành trung tâm văn hóa tiêu biểu của Thành phố và cả nước. Vì thế,
 6. tác giả chọn và thực hiện đề tài: Minh”. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đề tài Kỹ năng sống và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một vấn đề đang được nhiều nước trên thế giới quan tâm. Ở một số quốc gia, giáo dục kỹ năng sống đã được lồng ghép vào các môn học, chủ đề, nội dung có liên quan trực tiếp đến những vấn đề bức xúc trên thực tế. Kỹ năng sống và vấn đề giáo dục kỹ năng sống cho con người đã xuất hiện từ xa xưa như học ăn, học nói, học gói, học mở, học để đối nhân xử thế, học để đối phó với thiên nhiên, đó là những kỹ năng đơn giản nhất mang tính chất kinh nghiệm, phù hợp với đời sống của xã hội ở những thời điểm khác nhau. Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, vấn đề kỹ năng (Skill) và kỹ năng sống đã được các nhà tâm lý học nghiên cứu từ khá sớm và theo nhiều hướng tiếp cận khác nhau. Ở Liên Xô và các nước Đông Âu trước đây, các nhà tâm lý học (đặc biệt là tâm lý học sư phạm) đã tập trung nghiên cứu về kỹ năng và quá trình hình thành các kỹ năng giảng dạy của người giáo viên. Có thể kể đến các công trình nghiên cứu tiêu biểu như: “Những cơ sở tâm lý học” của V.A.Cruchetxki [14], “Ph¬ng ph¸p vµ kü thuËt lªn líp” của M.N.Iacovliev [29], “Hình thành các kỹ năng và kỹ xảo sư phạm cho sinh viên trong điều kiện của nền giáo dục đại học” của X.I.Kixegof [30], A.A.bdoullina [1], P. Ia.Ganlperin (1978) [21]. Ở phương Tây các nghiên cứu về kỹ năng chủ yếu theo hướng tâm lý học hành vi của J.Watson (1926) và F.Skiner (1963). Tâm lý học chức năng của A.Pojoux (1926). Có thể kể đến các công trình nghiên cứu về hệ thống kỹ năng của người giáo viên của K.Bary và L.King (1993), “Sự phát triển nhận thức trong học tập và giảng dạy” của F.E.Weinert (1998) [64], Nghiên cứu về quá trình hình thành trí tuệ của P.Ia.Ganlperin (1978), [21], về kỹ năng giáo dục của J. Piajet (1980) [65], P.Ia.Galperin (1978), [66] công trình nghiên cứu về kỹ năng, nghệ thuật diễn giảng của Swest, Paul.W (1995) [67].
 7. Ở trong nước, Công trình nghiên cứu về hệ thống kỹ năng giảng dạy trên lớp của giáo viên Khoa tâm lý giáo dục của tác giả Nguyễn Như An (1992), Trần Anh Tuấn (1996). Ngoài ra còn phải kể đến các công trình nghiên cứu về kỹ năng quản lý của Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Nguyễn Quốc Chí [46], nghiên cứu về yếu tố sinh học và yếu tố xã hội trong hình thành kỹ năng tâm lý người của nhóm tác giả Đỗ Long, Lê Thanh Hương, Vũ Tùng Hoa, Mai Thanh Thế [41]. Một số công trình nghiên cứu về kỹ năng quản lý như công trình của Đặng Quốc Bảo, (1997) [2], kỹ năng giao tiếp, ứng xử của nhóm tác giả Lê Thị Bừng, Hải Vang (1997) [10]… Tổng kết các kết quả nghiên cứu về kỹ năng cho thấy có nhiều hướng tiếp cận khác nhau: Hướng tiếp cận kỹ năng thiên về mặt kỹ thuật như các tác giả: V.X.Cudin, V.A.Cruchetxki, A.G.Covaliov, Trần Trọng Thủy.... Theo hướng tiếp cận này, các tác giả quan niệm kỹ năng là phương thức thực hiện hành động mà con người đã nắm vững. Người có kỹ năng hoạt động là người nắm được các tri thức về cách tiến hành hoạt động đó và thực hiện hành động theo đúng yêu cầu của nó. Hướng tiếp cận kỹ năng nghiêng về mặt năng lực con người của các tác giả: N.D.Levitov, X.I.Kixegof, K.K.PlatonovNgô Công Hoàn, Nguyễn Quang Uẩn... Các tác giả quan niệm kỹ năng thể hiện năng lực thực hiện một hành động có kết quả với chất lượng cần thiết, trong thời gian tương ứng và điều kiện xác định. Các tác giả V.N.Kuzmin, P.N.Gonobolin, J.B.Bigss, R.Tellfer, K.Bary, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Như An... nghiên cứu chuyên sâu về thực hành sư phạm và làm rõ sự khác biệt giữa các nhóm kỹ năng riêng biệt của quá trình giảng dạy, tìm hiểu cơ sở, khả năng và quá trình hình thành các nhóm kỹ năng chuyên biệt, từ đó xây dựng quy trình và phương pháp hình thành, rèn luyện kỹ năng sư phạm cho các giáo sinh trong quá trình đào tạo ở các trường sư phạm. Ở Việt Nam, vấn đề giáo dục kỹ năng sống và quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh đã sớm được đề cập trong các nghiên cứu lý luận nhằm chỉ đạo thực tiễn hoạt động giáo dục. Từ cuối những năm 80 thế kỷ
 8. XX, những nghiên cứu đầu tiên về yêu cầu giáo dục kỹ năng cho học sinh, tiêu biểu như các công trình: “Người thầy giáo trong sự nghiệp phát triển giáo dục” của nhóm tác giả Nguyễn Quang Uẩn, Ngô Công Hoàn, Nguyễn Cương và Dương Xuân Trinh [61]. Nghiên cứu về lý luận dạy học của nhóm tác giả: Đỗ Long, Lê Thanh Hương, Vũ Tùng Hoa, Mai Thanh Thế (1999) [41]. Năm 2003 PGS.TS Nguyễn Thanh Bình và các cộng sự đã triển khai nghiên cứu tổng quan về quá trình nhận thức về kỹ năng sống và các chủ trương, chính sách, điều luật phản ánh yêu cầu tiếp cận kỹ năng sống trong giáo dục và giáo dục kỹ năng sống ở Việt Nam, đồng thời tìm hiểu thực trạng giáo dục kỹ năng sống cho người học từ trẻ mầm non đến người lớn thông qua giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên ở Việt Nam. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên trong giai đoạn hiện nay khi đất nước đang bước vào thời kỳ hội nhập và phát triển nên đã có nhiều bài viết, nhiều công trình nghiên cứu khoa học về vấn đề này của các tác giả: PGS - TS Nguyễn Thị Hường, Bác sỹ Lê Công Phượng, PGS - TS Nguyễn Thanh Bình, ThS Cao Thị Xuân, TS Tâm lý học: Huỳnh Văn Sơn, PGS - TS Nguyễn Dục Quang, TS Lưu Thu Thuỷ, GS - TS Nguyễn Quang Uẩn, ThS Giáp Bình Nga..... Vấn đề quản lý giáo dục đã được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu dưới nhiều góc độ. Bùi Minh Hiền trong tác phẩm Quản lý giáo dục do Nxb Đại học Hà Nội xuất bản năm 2009 [26]; Vương Thanh Hương, Hệ thống thông tin quản lý giáo dục (một số vấn đề lý luận và thực tiễn), Nxb Đại học Sư phạm xuất bản năm 2007 [32]; Trần Kiểm, Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lý giáo dục, Nxb Đại học Sư phạm xuất bản năm 2009 [38]; Đặng Bá Lãm, Quản lý Nhà nước về giáo dục, lý luận và thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia xuất bản năm 2005 [39]; Nguyễn Ngọc Quang, Những khái niệm cơ bản về quản lý giáo dục [52]; Phạm Thành Nghị, Quản lý chất lượng giáo dục đại học. Nguyễn Thanh Hòa, Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho sinh viên ở Đại học Đà Nẵng, (Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục, Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2002…
 9. Bàn về quản lý, tác giả Nguyễn Ngọc Quang (1989) đã đưa ra khái niệm: “Quản lý là sự tác động có mục đích, có kế hoạch của chủ thể quản lý đến tập thể những người lao động gọi chung là khách thể quản lý, nhằm thực hiện các hoạt động để đạt được mục tiêu dự kiến”. Trần Kiểm (1997) trong tác phẩm “Quản lý giáo dục và trường học” Giáo trình dùng cho học viên cao học chuyên ngành Giáo dục học đã quan niệm: “Quản lý là nhằm phối hợp nỗ lực của nhiều người, sao cho mục tiêu của từng cá nhân biến thành những thành tựu của xã hội”. Nhìn chung, các tác giả đã tập trung luận giải nhiều vấn đề cơ bản về quản lý giáo dục như chỉ rõ bản chất của quá trình quản lý giáo dục; nội dung và hình thức quản lý giáo dục; những yếu tố tác động cũng như những biện pháp tác động nhằm nâng cao chất lượng quá trình quản lý giáo dục. Từ cơ sở luận giải sự cần thiết của nâng cao chất lượng giáo dục trong xã hội hiện nay, các tác giả đã làm rõ vai trò tương tác giữa biện pháp quản lý với chất lượng giáo dục, từ đó đi đến khẳng định, để nâng cao chất lượng giáo dục tất yếu phải tăng cường các biện pháp quản lý quá trình giáo dục đó. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu TPHCM. Nhiệm vụ nghiên cứu Làm rõ cơ sở lý luận và xác định những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 - TP.HCM. Đánh giá thực trạng, tìm nguyên nhân ưu điểm, khuyết điểm của quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 -TP.HCM. Xác định các biện pháp cơ bản quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 - TP.HCM hiện nay. 4. Khách thể, đối tượng và phạm vi nghiên cứu Khách thể nghiên cứu
 10. Quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 - TPHCM. Đối tượng nghiên cứu Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 - TPHCM. Phạm vi nghiên cứu Các số liệu điều tra, xử lý và tham khảo tính từ năm 2008 đến nay. 5. Giả thuyết khoa học Giáo dục kỹ năng sống là một nội dung quan trọng trong chương trình giáo dục, xây dựng nhân cách cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 - TP.HCM; quá trình giáo dục kỹ năng sống được cấu thành bởi nhiều nhân tố, nếu nắm chắc và điều khiển tốt các nhân tố như: xác định mục tiêu, nội dung cụ thể, toàn diện, hiện đại và phù hợp; lựa chọn hình thức, phương pháp sinh động, cuốn hút và hiệu quả; phối hợp và phát huy vai trò các tổ chức, lực lượng; bảo đảm tốt cơ sở vật chất cho giáo dục kỹ năng sống …thì có thể nâng cao chất lượng quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 - TPHCM. 6. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu Phương pháp luận Luận văn nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng giáo dục và quản lý giáo dục của Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương về công tác giáo dục của Đảng. Vận dụng các quan điểm lôgic - lịch sử và thực tiễn để phân tích, đánh giá, xem xét các vấn đề liên quan đến luận văn. Phương pháp nghiên cứu Phối hợp sử dụng các nhóm phương pháp nghiên cứu Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống hoá một số tác phẩm kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các văn kiện, nghị quyết của Đảng,
 11. Nhà nước về giáo dục đào tạo; các tài liệu liên quan đến chuyên ngành khoa học quản lý, quản lý giáo dục, tâm lý giáo dục, tâm lý học lứa tuổi… Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Phương pháp điều tra bằng Alket: tiến hành với các cán bộ, giáo viên và học sinh Phỏng vấn trực tiếp: một số cán bộ, giáo viên và học sinh. Phương pháp quan sát: tập trung quan sát các hoạt động như: xây dựng kế hoạch, xác định nội dung giáo dục; tổ chức các hình thức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 - TPHCM. Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia, khảo nghiệm sư phạm. Phương pháp thống kê toán học: dùng để tính toán, tổng hợp, xử lý các số liệu liên quan. 7. Ý nghĩa của luận văn Làm rõ khái niệm và các nhân tố cơ bản cấu thành chất lượng quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở các trường THCS trên địa bàn Quận 03 – TP.HCM. Xác định các tiêu chí đánh giá và làm rõ thực trạng quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở các trường THCS trên địa bàn Quận 03- TP.HCM. Đề xuất các biện pháp cơ bản quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở các trường THCS trên địa bàn Quận 03 – TP.HCM hiện nay. 8. Kết cấu của luận văn Luận văn gồm: Mở đầu, 2 chương (6 tiết), kết luận và kiến nghị, tài liệu tham khảo, phụ lục.
 12. Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 03, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1.1. Các khái niệm cơ bản 1.1.1. Kỹ năng sống của học sinh trung học cơ sở Kỹ năng và kỹ năng sống Kỹ năng, là năng lực hay khả năng chuyên biệt của một cá nhân về một hoặc nhiều khía cạnh nào đó được sử dụng để giải quyết tình huống hay công việc nào đó phát sinh trong cuộc sống. Trong từ điển Từ và ngữ Hán Việt của tác giả Nguyễn Lân (1989): “Kỹ năng là khả năng ứng dụng tri thức khoa học vào thực tiễn”. Kỹ năng, theo tâm lý học là công cụ để gia tăng giá trị cho kiến thức của bản thân, là khả năng thực hiện những thao tác được hình thành và củng cố qua trải nghiệm của bản thân. Kỹ năng sống, hiện có nhiều quan niệm khác nhau về kỹ năng sống: Theo Tổ chức y tế thế giới (WTO) kỹ năng sống là những khả năng để có những hành vi thích ứng (adaptive) và tích cực (positive), giúp các cá nhân có thể ứng xử trước các nhu cầu và thách thức của cuộc sống hằng ngày. Theo UNICEF, kỹ năng sống là cách tiếp cận giúp thay đổi hoặc hình thành hành vi mới. Cách tiếp cận này lưu ý đến sự cân bằng về tiếp thu kiến thức, hình thành thái độ và kỹ năng. Theo tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), kỹ năng sống gắn với bốn trụ cột của giáo dục đó là: Học để biết (Learning to know) gồm các kỹ năng tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, ra quyết định, giải quyết vấn đề, nhận thức được hậu quả…Học để làm người (Learning to be) gồm các kĩ năng cá nhân như: ứng phó với căng thẳng, kiểm soát cảm xúc, tự nhận thức, tự tin…; học để làm (Learning to do) gồm các kĩ năng thực hiện các công việc và các nhiệm vụ như: kĩ năng đặt mục tiêu, đảm nhận trách nhiệm…học để sống với người khác (Learning to live together)
 13. gồm các kĩ năng xã hội như: giao tiếp, thương lượng, tự khẳng định, hợp tác, làm việc theo nhóm, thể hiện sự cảm thông. Có quan niệm cho rằng kỹ năng sống là những khả năng tâm lý xã hội của mỗi người cho những hành vi thích hợp và tích cực, giúp cho bản thân đối phó hiệu quả với những đòi hỏi và thử thách của cuộc sống. Theo Nguyễn Võ Kỳ Anh (Vụ giáo dục thể chất): “Kỹ năng sống là khả năng có được những hành vi thích nghi và tích cực, cho phép chúng ta xử trí một cách có hiệu quả các đòi hỏi và thử thách của cuộc sống thường ngày”. Kỹ năng sống khuyến khích thái độ tích cực, phòng ngừa và giảm thiểu các hành vi nguy cơ. Nó giúp con người phát huy sức mạnh nội lực để có thể làm chủ được cuộc sống của mình, để có cuộc sống khỏe, sống hạnh phúc và sống có ý nghĩa. Như vậy, kỹ năng sống là một khái niệm rộng, bao hàm nhiều kỹ năng khác nhau: Là những khả năng để có những hành vi thích ứng (adaptive) và tích cực (positive), giúp các cá nhân có thể ứng xử trước các nhu cầu và thách thức của cuộc sống hằng ngày. Là cách tiếp cận giúp thay đổi hoặc hình thành hành vi mới. Cách tiếp cận này lưu ý đến sự cân bằng về tiếp thu kiến thức, hình thành thái độ và kỹ năng. Là năng lực, khả năng giúp con người có thể sống khỏe mạnh, an toàn, tránh được thiên tai, động đất. Là sự giao tiếp, phản ứng với môi trường, phản ứng với các cá nhân khác hay sự định hướng, giải quyết vấn đề của cá nhân đó... Các kỹ năng sống giúp chúng ta chuyển dịch kiến thức “cái chúng ta biết” và thái độ, giá trị “cái chúng ta cảm nghĩ, cảm thấy, tin tưởng” thành hành động thực tế “làm gì và theo cách nào” là tích cực nhất và mang tính chất xây dựng. Kỹ năng sống của học sinh trung học cơ sở Kỹ năng sống của học sinh trung học cơ sở là khả năng có được những hành vi thích nghi và tích cực, cho phép học sinh xử trí một cách có hiệu quả các vấn đề nảy sinh trong quan hệ cuộc sống thường ngày giữa bản thân với môi trường, gia đình, bạn bè và xã hội.
 14. Kỹ năng sống của học sinh THCS chính là khả năng ứng phó tích cực và thích nghi của học sinh trước các vấn đè nảy sinh trong quan hệ giữa học sinh với môi trường tự nhiên, trong quan hệ giữa họ sinh với gia đình, bạn bè và đời sống xã hội. Kỹ năng sống giúp cho mỗi học sinh nâng cao năng lực ứng phó trong mọi tình huống mà mỗi học sinh phải gặp hàng ngày. Kỹ năng sống của học sinh THCS vừa mang tính cá nhân, vừa mang tính xã hội. Kỹ năng sống của học sinh THCS mang tính cá nhân vì đó là khả năng của cá nhân. Kỹ năng sống mang tính xã hội vì kỹ năng sống của học sinh THCS phụ thuộc vào các giai đoạn phát triển lịch sử xã hội, chịu ảnh hưởng của truyền thống và văn hóa của gia đình, cộng đồng, dân tộc. Kỹ năng sống cần thiết đối với bản thân mỗi học sinh để họ có thể ứng phó một cách tự tin, tự chủ và hoàn thiện hành vi của bản thân trong giao tiếp, giải quyết các vấn đề của cuộc sống với mọi người xung quanh, mang lại cho mỗi học sinh cuộc sống thoải mái, lành mạnh về thể chất, tinh thần và các mối quan hệ xã hội. Kỹ năng sống của học sinh THCS bao giờ cũng gắn với các nội dung giáo dục cụ thể của bậc học và phản ánh những đặc trưng tâm lý của lứa tuổi. Ở một số nước, kỹ năng sống của học sinh THCS được gắn với giáo dục vệ sinh, dinh dưỡng và phòng bệnh. Ở một số nước khác, nó nhằm vào việc giáo dục hành vi, cách cư xử, giáo dục an toàn trên đường phố, giáo dục bảo vệ môi trường, hay giáo dục lòng yêu hoà bình. Kỹ năng sống của học sinh THCS không phải tự nhiên mà có, mà được hình thành và củng cố qua quá trình thực hành và trải nghiệm của bản thân từng học sinh, được hình thành, phát triển và hoàn thiện dần trong quá trình học tập, lĩnh hội và rèn luyện trong cuộc sống. Quá trình hình thành kỹ năng sống diễn ra trong suốt cuộc đời của mỗi học sinh. Quá trình hình thành kỹ năng sống diễn ra cả trong và ngoài hệ thống giáo dục. 1.1.2. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh Học sinh THCS là những học sinh ở lứa tuổi thiếu niên, đang hình thành và hoàn thiện các phẩm chất nhân cách, những thói quen cơ bản chưa
 15. có tính ổn định, đây là lứa tuổi có nhiều thay đổi mạnh mẽ về thể chất, sức khỏe và về mặt tâm sinh lý, dễ thay đổi tình cảm, hành vi, chóng vui chóng buồn. Thích tìm tòi học hỏi cái mới, điều lạ. Ở lứa tuổi học sinh, thường xuất hiện ý muốn thoát khỏi sự giám sát của bố mẹ, muốn khẳng định bản thân trong gia đình lẫn ngoài xã hội, từ đó nảy sinh những xung đột tâm lý mà các em chưa được trang bị kỹ năng cần thiết để ứng phó và giải quyết. Giáo dục kỹ năng sống là quá trình nhà trường, gia đình và xã hội trang bị kiến thức, hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức vào các sinh hoạt thường ngày, hình thành nên kỹ năng ứng xử, giải quyết các tình huống có hiệu quả nhất; giúp học sinh có ý thức và niềm tin để thay đổi hành vi theo hướng tích cực quá trình học tập, rèn luyện.Trong thực tiễn giáo dục kỹ năng sống được xem xét dưới hai khía cạnh khác nhau: Như là một lĩnh vực học tập: như giáo dục sức khoẻ, HIV/AIDS. Ở lĩnh vực này đã tồn tại cách tiếp cận kỹ năng sống từ khá lâu. Như là một cách tiếp cận giúp chủ thể quản lý tiến hành giáo dục có chất lượng xuyên suốt các lĩnh vực học tập. UNICEF, UNESCO quan niệm rằng giáo dục kỹ năng sống không phải là lĩnh vực hay môn học, nhưng nó được áp dụng lồng vào những kiến thức, giá trị và kỹ năng quan trọng trong quá trình phát triển của cá nhân và quá trình học tập suốt đời. Như vậy, giáo dục kỹ năng sống được xem như là một cách tiếp cận giáo dục nhằm mục đích giúp con người có những khả năng tâm lý xã hội để tương tác với người khác và giải quyết những vấn đề, những tình huống của cuộc sống hàng ngày một cách có hiệu quả. Giáo dục kỹ năng sống bao gồm giáo dục nhận thức, sự hiểu biết, thái độ, cách vận dụng và sau cùng là những hành vi mang tính tích cực. Giáo dục kỹ năng sống là không thể thiếu được trong giáo dục, cả giáo dục chính qui và không chính qui. Từ những góc độ tiếp cận trên, có thể khái quát: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS Quận 03 TP.HCM là những tác động có mục đích, có kế hoạch của chủ thể giáo dục đến học sinh THCS
 16. nhằm trang bị cho các em những kỹ năng sống cần thiết góp phần hình thành, phát triển toàn diện nhân cách học sinh theo mục tiêu, yêu cầu của bậc học. Mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 TP.HCM nhằm trang bị cho học sinh THCS những kỹ năng theo mục tiêu của nền giáo dục Việt Nam, góp phần hình thành, phát triển toàn diện nhân cách học sinh theo mục tiêu, yêu cầu bậc học. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 -TP.HCM nhằm các mục tiêu cụ thể sau: Trang bị cho học sinh những kiến thức, giá trị, thái độ và kỹ năng phù hợp, trên cơ sở đó hình thành cho học sinh những hành vi thói quen tích cực trong các mối quan hệ, các tình huống và hoạt động hằng ngày; tạo cơ hội thuận lợi để học sinh thực hiện tốt quyền, bổn phận của mình và phát triển hài hòa về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức; chuyển dịch kiến thức (điều đã biết), thái độ và giá trị (điều chúng ta suy nghĩ, cảm thấy và tin tưởng) thành thao tác, hành động và thực hiện thuần thục thao tác và hành động đó trong thực tế (cái cần làm và cách thức cần làm nó) theo xu hướng tích cực. Nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 - TP. HCM là trang bị cho học sinh các kỹ năng cụ thể như: Kỹ năng tự nhận thức: Tự nhận thức là tự nhìn nhận, tự đánh giá về bản thân. Kỹ năng tự nhận thức là khả năng của con người hiểu về chính bản thân mình như cơ thể, tư tưởng, các mối quan hệ xã hội của bản thân, biết nhìn nhận, đánh giá đúng về tìm năng, tình cảm, sở thích, thói quen, điểm mạnh, điểm yếu ...của bản thân mình; quan tâm và luôn ý thức được mình đang làm gì, kể cả nhận ra lúc bản thân đang cảm thấy căng thẳng. Tự nhận thức là một kỹ năng sống rất cơ bản của con người, là nền tảng để con người giao tiếp, ứng xử phù hợp và hiệu quả với người khác cũng như có thể cảm thông với người khác. Để tự nhận thức đúng về bản thân cần phải được trải nghiệm qua thực tế, đặc biệt là qua giao tiếp với người khác. Kỹ năng xác định giá trị
 17. Giá trị là những gì con người cho là quan trọng, là có ý nghĩa đối với bản thân mình, có tác dụng định hướng có suy nghĩ, hành động và lối sống của bản thân trong cuộc sống. Giá trị có thể là vật chất hoặc tinh thần. Giá trị không phải là bất biến mà có thể thay đổi theo thời gian, theo các giai đoạn trưởng thành của con người. Giá trị phụ thuộc vào giáo dục, vào nền văn hóa, vào môi trường sống, học tập và làm việc của cá nhân. Kỹ năng xác định giá trị là khả năng con người tự đánh giá được những giá trị của bản thân cũng như giá trị của các cá nhân xung quanh mình. Kỹ năng xác định giá trị có ảnh hưởng lớn đến quá trình ra quyết định của mỗi người, giúp người ta biết tôn trọng người khác, biết chấp nhận các giá trị của người khác. Có những giá trị và niềm tin khác. Kỹ năng kiểm soát cảm xúc Là khả năng con người nhận thức rõ cảm xúc của mình trong một tình huống nào đó và hiểu được ảnh hưởng của cảm xúc đối với bản thân và người khác như thế nào, đồng thời biết cách điều chỉnh và thể hiện cảm xúc một cách phù hợp. Kỹ năng xử lý cảm xúc còn có nhiều tên gọi khác như: xử lý cảm xúc, kiềm chế cảm xúc, làm chủ cảm xúc, quản lý cảm xúc. Phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 - TP.HCM thông qua quá trình dạy học, các hoạt động ngoại khóa, bổ trợ, tham quan, đóng vai… Chủ thể giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 TP.HCM là ban giám hiệu, tổ chức đảng, các tổ chức xã hội, tập thể lớp học, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý các THCS trên địa bàn Quận 03- TP.HCM. Đối tượng giáo dục là học sinh và tập thể học sinh ở các trường THCS trên địa bàn Quận 03 – TP.HCM. Học sinh và tập thể học sinh vừa là đối tượng giáo dục vừa là chủ thể của quá trình tự giáo dục kỹ năng sống. Kết quả công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 – TP.HCM là quá trình hình thành, phát triển và hoàn thiện kỹ năng sống của đội ngũ học sinh, sự trưởng thành, phát triển của các tập thể học sinh.
 18. Tầm quan trọng của giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 – TP.HCM Giáo dục kỹ năng sống thúc đẩy sự phát triển cá nhân và xã hội: Giáo dục kỹ năng sống là yêu cầu cấp thiết đối với thế hệ trẻ: Giáo dục kỹ năng sống nhằm thực hiện yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông Nghị quyết 40/2000/QH10 về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đã khẳng định mục tiêu là xây dựng nội dung chương trình, phương pháp giáo dục, sách giáo khoa phổ thông mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ, đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phù hợp với thực tiễn và truyền thống Việt Nam, tiếp cận trình độ giáo dục phổ thông ở các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. ù hợp với mục tiêu giáo dục phổ thông, nhằm thực hiện mục tiêu đổi mới giáo dục phổ thông. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong các nhà trường phổ thông là xu thế chung của nhiều nước trên thế giới: ức, giáo dục lao động và xã hội. Tại Suđăng: kỹ năng sống được lồng ghép vào giáo dục công dân. Tại Myanma: có các chủ đề giáo dục kỹ năng sống trong chương trình giảng dạy sức khoẻ và vệ sinh cá nhân; sự phát triển thể chất; sức khoẻ tâm thần; phòng tránh các bệnh như tiêu chảy, rối loạn do thiếu iốt, lao phổi, sốt rét, ma tuý; HIV/AIDS; kỹ năng ra quyết định; kỹ năng truyền thông và tự diễn đạt; kỹ năng giao tiếp và hợp tác; kỹ năng xử lý cảm xúc; khuyến khích lòng tự trọng. 1.1.3. Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 – Thành phố Hồ Chí Minh Quản lý là hoạt động hay tác động có định hướng, có chủ định của chủ thể quản lý (người quản lý) đến khách thể quản lý (người bị quản lý) trong
 19. một tổ chức thông qua việc thực hiện một cách sáng tạo các chức năng quản lý (lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra) nhằm làm cho tổ chức vận hành và đạt được mục đích của tổ chức. Quản lý là một loại hoạt động thiết yếu, nó đảm bảo phối hợp những nỗ lực hoạt động của cá nhân nhằm đạt được các mục đích của tổ chức. Quản lý đúng tức là con người đã nhận thức được quy luật, vận động theo quy luật và sẽ đạt được những thành công to lớn. Theo Nguyễn Ngọc Quang (1989): “Quản lý là sự tác động có mục đích, có kế hoạch của chủ thể quản lý đến tập thể những người lao động gọi chung là khách thể quản lý, nhằm thực hiện các hoạt động để đạt được mục tiêu dự kiến”. Trần Kiểm (1997), trong giáo trình “Quản lý giáo dục và trường học” dùng cho học viên cao học chuyên ngành Giáo dục học đã viết: “Quản lý là nhằm phối hợp nỗ lực của nhiều người, sao cho mục tiêu của từng cá nhân biến thành những thành tựu của xã hội”. Thuật ngữ quản lý ngày nay đã trở nên phổ biến và có rất nhiều khái niệm khác nhau: Quản lý là hoạt động nhằm đảm bảo sự hoàn thành công việc thông qua sự nỗ lực của người khác. Quản lý là một hoạt động thiết yếu nhằm đảm bảo phối hợp những nỗ lực cá nhân nhằm đạt được mục đích của nhóm. Quản lý là những tác động của chủ thể quản lý trong việc huy động, phát huy, kết hợp, sử dụng, điều chỉnh, điều phối các nguồn lực (nhân lực, tài lực, vật lực) trong và ngoài tổ chức (chủ yếu là nội lực) một cách tối ưu nhằm đạt mục đích của tổ chức với hiệu quả cao nhất. Trong thời đại khoa học - kỹ thuật ngày nay, quản lý còn được xem là công nghệ - công nghệ điều hành, phối hợp sử dụng các nguồn năng lực, vật lực, tài lực và thông tin của một tổ chức để đạt tới mục tiêu đề ra. Dù có nhiều cách định nghĩa khác nhau về quản lý nhưng đều thống nhất về vấn đề cốt lõi của khái niệm quản lý. Đó là trả lời các câu hỏi: ai quản lý ? quản lý ai ? quản lý cái gì ? quản lý như thế nào ? quản lý bằng cái gì ? quản lý để làm gì ?
 20. Quản lý là một khoa học vì nó nghiên cứu, phân tích về công việc quản lý, các mối quan hệ quản lý trong các tổ chức. Nó tổng quát hóa các kinh nghiệm tốt thành các nguyên tắc và lý thuyết áp dụng cho mọi hình thức quản lý tương tự, cung cấp khái niệm cơ bản làm nền tảng cho việc nghiên cứu các môn học về quản lý. Để quản lý có hiệu quả, nhà quản lý phải linh hoạt vận dụng lý thuyết vào những tình huống cụ thể, bởi vì chỉ có thông qua thực tế mới đúc kết được kinh nghiệm và đạt được mục tiêu đã định. Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 – TP.HCM là những tác động có mục đích, có kế hoạch của chủ thể quản lý đến toàn bộ quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 – TP.HCM nhằm bảo đảm cho quá trình đó đạt chất lượng, hiệu quả, góp phần hình thành, phát triển toàn diện nhân cách học sinh THCS theo mục tiêu, yêu cầu của bậc học. Mục tiêu quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 – TP.HCM là nhằm bảo đảm cho quá trình giáo dục kỹ năng sống vận hành một cách đồng bộ, đúng kế hoạch, hiệu quả để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Thông qua quá trình quản lý giúp các lực lượng giáo dục và được giáo dục có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong xã hội hiện nay, có thái độ đúng và tự điều chỉnh hành vi của bản thân, biết ứng phó trước những tình huống căng thẳng trong quá trình giao tiếp, tích cực tham gia vào các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội trong quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinhTHCS trên địa bàn. Chủ thể quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 – TP.HCM bao gồm: Ban giám hiệu các nhà trường, tổ chức Đảng, Đoàn và các tổ chức xã hội là chủ thể hướng dẫn, điều hành hoạt động giáo dục, quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 – TP.HCM.
 21. Chủ thể trực tiếp quản lý công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 – TP.HCM là đội ngũ cán bộ, giáo viên của các trường THCS trên địa bàn Quận 03. Các chủ thể quản lý có sự phối hợp chặt chẽ tạo thành hệ thống đồng bộ để thực hiện việc quản lý có hiệu quả, chất lượng. Đối tượng quản lý là học sinh, tập thể học sinh, chịu sự tác động, điều khiển của chủ thể quản lý trong hoạt động giáo dục kỹ năng sống. Học sinh và tập thể học sinh vừa là khách thể quản lý, vừa là chủ thể tự quản lý, tự tổ chức thực hiện việc giáo dục kỹ năng sống theo mục tiêu, yêu cầu của bậc học. Phương pháp quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 – TP.HCM : Phương pháp quản lý hành chính: là hệ thống những tác động trực tiếp và gián tiếp của chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý dựa trên quan hệ tổ chức và quyền lực hành chính, nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nội dung, kế hoạch quản lý. Phương pháp tổ chức hành chính thường thể hiện qua các nghị quyết của Hội đồng giáo dục nhà trường, hội nghị cán bộ giáo viên, nghị quyết của chi bộ Đảng, Đoàn thanh niên, các quyết định của Hiệu trưởng, các quy định, quy chế, nội quy của nhà trường mang tính chất bắt buộc yêu cầu cán bộ giáo viên và học sinh phải thực hiện. Đây là phương pháp cơ bản nhất để xây dựng nền nếp, duy trì kỷ luật trong Nhà trường. Phương pháp giáo dục - tâm lý: là hệ thống những tác động của chủ thể quản lý lên nhận thức, trí tuệ, tình cảm, ý thức và nhân cách của đối tượng quản lý, nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nội dung, kế hoạch quản lý. Phương pháp này thể hiện tính nhân văn trong hoạt động quản lý. Nhiệm vụ của phương pháp này là động viên tinh thần chủ động, tích cực, tự giác và tạo ra bầu không khí cởi mở, tin cậy, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ. Phương pháp tâm lý - xã hội bao gồm các phương pháp: giáo dục, thuyết phục, động viên, tạo dư luận xã hội… Phương pháp này thể hiện tính dân chủ trong hoạt động quản lý, phát huy quyền làm chủ tập thể và mọi tiềm năng của mỗi thành viên trong tổ chức. Vận dụng thành công phương pháp này sẽ mang lại hiệu quả cao trong hoạt động của tổ chức và hoạt động giáo dục kỹ
 22. năng sống cho học sinh. Tuy nhiên, hiệu quả của phương pháp này còn phụ thuộc vào nghệ thuật của người quản lý. Phương pháp kích thích: là hệ thống những tác động của chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý thông qua lợi ích kinh tế (vật chất) và tinh thần, nhằm tích cực hóa hoạt động của họ trong thực hiện mục tiêu, nội dung, kế hoạch quản lý. Kích thích hoạt động bằng lợi ích kinh tế có nhiều ý nghĩa thiết thực: phát huy tính sáng tạo, độc lập, tự giác của mỗi người trong công việc. Qua đó, phẩm chất, năng lực và kết quả lao động của mọi người được tập thể thừa nhận và đánh giá. Đó là cơ sở cho việc đánh giá thi đua, khen thưởng. Phương pháp kinh tế thường được kết hợp với phương pháp tổ chức - hành chính. Hai phương pháp này luôn bổ sung và thúc đẩy lẫn nhau. Ngày nay, trong bối cảnh cơ chế thị trường, việc vận dụng phương pháp kinh tế phải thận trọng để một mặt khuyến khích tính tích cực lao động của cán bộ giáo viên, mặt khác vẫn đảm bảo uy tín sư phạm của giáo viên và tập thể Nhà trường. Phương pháp nêu gương: là phương pháp giáo dục, trong đó nêu lên những gương điển hình, những mẫu mực cụ thể, sống động của cá nhân hoặc tập thể hoặc bằng hành động của chính bản thân mình như là một mẫu mực để kích thích người dược giáo dục cảm phục, noi theo và làm theo những tấm gương đó nhằm đạt được mục đích đã đề ra. Phương pháp này phù hợp với tâm lý của trẻ là tính hay bắt chước. Tuy nhiên, bắt chước không phải là sao chép mù quáng, máy móc; mà thông qua bắt chước vẫn phải có những hành động mới mẻ, đúng đắn, phù hợp với phương hướng chung của lý tưởng, lại vừa có hoạt động độc đáo, gần gũi với tư tưởng chủ đạo của tấm gương mà trẻ bắt chước. Phương pháp phát huy sức mạnh tổng hợp: quản lý có chức năng tổ chức, chỉ đạo, được thể hiện qua việc phát huy sức mạnh của các tổ chức, các nhà quản lý, các lực lượng tham gia quản lý. Phát huy sức mạnh tổng hợp trong quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh còn thể hiện ở sử dụng tổng hợp các nội dung, hình thức quản lý.
 23. 1.2. Những nhân tố tác động và nội dung quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 – thành phố Hồ Chí Minh 1.2.1. Những nhân tố tác động đến quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 – thành phố Hồ Chí Minh Tình hình kinh tế - xã hội của Quận 03 - TPHCM Là một trong những quận trung tâm của TP.HCM, Quận 03 là quận có truyền thống cách mạng vẻ vang, với nhiều địa danh, chiến công nổi danh trong cả nước: các anh hùng liệt sỹ: Lê Văn Sỹ, Trần Quốc Thảo, Nguyễn Văn Trỗi …được vinh danh trong cả nước; tấm gương "Người mẹ Bàn Cờ" suốt đời hy sinh cho cách mạng đã đi vào thi ca. Trong kháng chiến, Quận 03 là nơi đặt Bộ chỉ huy tiền phương trong đợt tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 (Phở Bình số 7 Lý Chính Thắng)…Trên địa bàn Quận 03 tập trung nhiều đình, chùa, nhà thờ lớn như: chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Xá Lợi, Trung tâm Phật giáo Thích Quảng Đức. Nhà thờ Tân Định, Dòng Chúa Cứu Thế, Nhà thờ Bùi Phát, Đình Xuân Hoà, Đình Phú Thạnh, Đình Ông Súng… Ngoài ra còn có tháp tưởng niệm nơi Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu, có nhà bảo tàng chứng tích chiến tranh thu hút nhiều khách tham quan…Quận 03 cũng là quận có mật độ đường sá dày đặc, có nhiều trục đường giao thông quan trọng chạy ngang qua như: đường Cách Mạng Tháng 8 nối với Quốc lộ 22 đi Tây Ninh sang Campuchia, đường Điện Biên Phủ nối với Quốc lộ 1 xuyên Việt, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi sân bay Tân Sơn Nhất. Ga Sài Gòn nằm trên địa bàn quận 3 là ga đầu mối giao thông của thành phố và các tỉnh phía Nam đi cả nước trên tuyến đường sắt Nam - Bắc. Ngày nay, trên đà phát triển của đất nước, với những bước chuyển mình Quận 03 đã trở thành một quận có nền kinh tế tăng trưởng khá, trật tự xã hội ổn định và có một vị trí quan trọng trong các lĩnh vực hoạt động của thành phố. Trên địa bàn quận hiện nay có gần 2000 cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp sản xuất nhiều ngành hàng với giá trị sản lượng (theo giá cố định 1994) là 1.146 tỷ đồng và 19.098 cơ sở kinh doanh thương mại & dịch vụ với
 24. doanh thu đến 25.860 tỷ đồng. Từ nguồn ngân sách và huy động nhân dân đóng góp, Quận 03 đã đầu tư xây dựng nhiều công trình phúc lợi công cộng, nhiều trường học được đầu tư sửa chữa nâng cấp xây mới như: trường Đô Lương, trường Trần Văn Đang, trường Phan Văn Hân, trường Lương Thế Vinh. trường Trần Quốc Thảo. Cải tạo nâng cấp các chợ, mở tuyến đường Nguyễn Thượng Hiền giải tỏa mở rộng đường Trương Định, Bà Huyện Thanh Quan nối dài, Thực hiện xong chương trình giải tỏa cải tạo nhà trên kênh và ven kênh Nhiêu Lộc và giải tỏa mở rộng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Hiện Quận đang tập trung xây dựng 1 số chung cư cao tầng (20 - 25 tầng) để giải quyết nhu cầu bức xúc về nhà ở của nhân dân. Quận 03 là quận có sự hội tụ của nhiều cơ sở, trung tâm sinh hoạt văn hóa như: Nhà văn hóa Thiếu nhi Thành phố, Nhà Truyền thống Phụ nữ Nam bộ, Nhà Trưng bày tội ác chiến tranh xâm lược…Quận cũng đã đầu tư xây dựng một số cơ sở văn hóa như Trung tâm Văn hóa , Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên . Câu lạc bộ Hưu Trí, Câu lạc bộ Lao động,…. Câu lạc bộ âm nhạc Cầu Vồng tại 126 Cách Mạng Tháng 8 thuộc Trung tâm Văn hóa Quận đã trở thành một trong những tụ điểm phục vụ văn nghệ cho đông đảo thanh thiếu niên và nhân dân lao động trong Thành phố. Tình hình kinh tế - xã hội của Quận 03 tạo ra những điều kiện thuận lợi về môi trường, điều kiện cơ sở vật chất cũng như nề nếp hoạt động cho quá trình giáo dục năng sống cho học sinh; đồng thời cũng đặt ra nhiều đòi hỏi, thách thức cần giải quyết trong quá trình thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 - TP.HCM. Đặc điểm đội ngũ giáo viên của các trường THCS trên địa bàn Quận 03 Đội ngũ thầy, cô giáo (giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm) đa số là những người lớn tuổi, đã qua trường lớp sư phạm đào tạo chính quy dài hạn và có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, rất tâm huyết với nghề; giáo viên trẻ năng động, tự tin, sáng tạo. Đội ngũ này có nhiệm vụ giảng dạy cho học sinh các tri thức khoa học tự nhiên, xã hội được phân thành các bộ môn như: Toán học,Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, địa lý, Âm nhạc, Mỹ thuật.... Giáo viên chủ nhiệm là các giáo viên bộ môn được phân công thêm các nhiệm
 25. vụ: tìm hiểu và nắm vững học sinh trong một lớp được giao về mọi mặt; cộng tác chặt chẽ với gia đình học sinh; nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học; báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với hiệu trưởng. Giáo viên bộ môn còn được phân công làm tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong (được bồi dưỡng về công tác đội thiếu niên). Đội ngũ giáo viên này luôn thực hiện đúng nội quy, quy chế, điếu lệ của nhà trường, thực hiện quyết định của hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra của Hiệu trường và các cấp quản lý, luôn giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, thương yêu tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của học sinh, đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp. Nhìn chung, đội ngũ giáo viên của các trường THCS trên địa bàn Quận 03 luôn được Sở Giáo dục và đào tạo, Phòng giáo dục và Nhà trường quan tâm nâng chuẩn đào tạo qua những lớp tập huấn ngắn hạn và dài hạn, thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề, đáp ứng ngày một tốt với việc đổi mới phương pháp dạy học, luôn phối hợp với nhau trong giảng dạy và quản lý tốt học sinh. Trình độ đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên của các trường THCS ở Quận 03 trong năm học 2011-2012 (theo Phòng giáo dục và đào tạo Quận 03) là: Cán bộ quản lý: 41/41 đạt trên chuẩn (100%); Giáo viên: 650/780 đạt trên chuẩn (83,3%); 130/780 đạt chuẩn (16,9 %), (Phụ lục 6). Đặc điểm học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 Lứa tuổi học sinh THCS là thời kỳ chuyển tiếp từ tuổi thơ sang tuổi trưởng thành và được phản ánh bằng những tên gọi khác nhau như: “Thời kỳ quá độ”, “tuổi khó bảo”, “tuổi khủng hoảng”, “tuổi bất trị”. Đây là lứa tuổi có bước nhảy vọt về thể chất lẫn tinh thần, các em đang tách dần khỏi thời thơ ấu để để tiến sang giai đoạn phát triển cao hơn (người trưởng thành). Ở lứa tuổi này có sự tồn tại song song “ vừa tính trẻ con, vừa tính người lớn”, điều này phụ thuộc vào sự phát triển mạnh mẽ vào cơ thể, sự phát dục, điều kiện sống, hoạt động của các em.
 26. Tuổi học sinh THCS là thời kỳ phát triển phức tạp nhất và cũng là thời kỳ chuẩn bị quan trọng nhất cho những bước trưởng thành sau này. Trong thời kỳ này những cơ sở, phương hướng chung của sự hình thành quan điểm xã hội và đạo đức của nhân cách được hình thành, là tiền đề để tiếp tục phát triển trong lứa tuổi thanh niên. Sự phát triển cơ thể của thiếu niên diễn ra mạnh mẽ nhưng không cân đối. Sự hoạt động tổng hợp của các tuyến nội tiết quan trọng nhất (tuyến yên, tuyến giáp trạng, tuyến thượng thận) tạo ra nhiều thay đổi trong cơ thể của trẻ, trong đó có sự thay đổi về chiều cao và sự phát dục. Quá trình hưng phấn chiếm ưu thế rõ rệt dẫn đến không làm chủ được cảm xúc của mình không kiềm chế được xúc động mạnh, các em dễ bị kích động, bực tức, cáu gắt, mất bình tĩnh... Sự phát dục cùng với những chuyển biến trong sự phát triển cơ thể của thiếu niên có một ý nghĩa không nhỏ trong sự nảy sinh những cấu tạo tâm lý mới: Cảm giác về tính người lớn thực sự của mình, cảm giác về tình cảm giới tính mới lạ, quan tâm tới những người khác giới. Ở lứa tuổi này các em có khả năng phân tích tổng hợp các sự vật hiện tượng phức tạp hơn, năng lực ghi nhớ có chủ định được tăng lên rõ rệt, cách thức ghi nhớ được cải tiến, hiệu suất ghi nhớ cũng được nâng cao. Lứa tuổi này xuất hiện một cảm giác hết sức độc đáo đó là “cảm giác mình đã là người lớn”. Ở lứa tuổi này các em cần được tôn trọng nhân cách cần được phát huy tính độc lập nhưng cũng rất cần đến sự chăm sóc và đối xử tế nhị. Mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ giáo dục của các trường THCS “Giáo dục THCS nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục tiểu học; có học vấn phổ thông ở trình độ cơ sở và những hiểu biết ban đầu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông...”. Hệ thống các trường THCS trên địa bàn Quận 03 là hệ thống nhà trường thực hiện mục tiêu chung của hệ thống giáo dục quốc dân, được tổ chức quản lý chặt chẽ. Hiện nay, các nhà trường đều có hệ thống chương trình khoa học, các tài liệu, sách giáo khoa, sách tham khảo, các phương tiện hỗ trợ kỹ năng sống cho học sinh.
 27. Nhiệm vụ giáo dục của các trường THCS là thực hiện nghiêm túc, linh hoạt kế hoạch giáo dục phù hợp điều kiện thực tế địa phương. Tiếp tục rà soát, đánh giá thường xuyên chương trình, sách giáo khoa, đảm bảo nội dung dạy học đạt yêu cầu cơ bản, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Tích cực chuẩn bị đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng, đặc biệt chất lượng giáo viên trung học cơ sở. Tăng cường các giải pháp để tiếp tục giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi. Tập trung chỉ đạo đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học; dạy học phân hoá trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường THCS đạt Chuẩn quốc gia. Triển khai các dự án, đề án về đổi mới phương pháp dạy học; tổ chức nhiều “sân chơi” trí tuệ của học sinh; mở rộng diện học sinh được học 2 buổi/ ngày, nhất là ở tiểu học và THCS. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, các trường THCS đang chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ các tác động tích cực và tiêu cực của xã hội. Các tệ nạn xã hội tạo ra nhiều thách thức và khó khăn trong việc lựa chọn các giá trị chân, thiện, mỹ trong giáo dục cho học sinh. Mối quan hệ gia đình - nhà trường hiện cũng đang chịu ảnh hưởng lớn của điều kiện kinh tế, xã hội vận hành theo cơ chế thị trường. 1.2.2. Nội dung quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở ở Quận 03 - thành phố Hồ Chí Minh Một là, kế hoạch quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 – TP.HCM đảm bảo chặt chẽ, khoa học, khả thi. Xây dựng kế hoạch là hành động đầu tiên của chủ thể quản lý trong các trường nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Mọi hoạt động quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống thường được khởi nguồn từ việc xây dựng mục tiêu, chương trình hành động, xác định bước đi, điều kiện, phương tiện cần thiết đối với hoạt động của chủ thể cũng như đối tượng quản lý. Kế hoạch thể hiện tính khoa học và chủ động trong quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
 28. Xây dựng kế hoạch quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 – TP.HCM phải được xây dựng cụ thể cho từng khóa học, năm học cụ thể. Kế hoạch có thể được xây dựng độc lập hoặc xây dựng chung trong kế hoạch tổng thể của mỗi trường, nhưng dù ở dạng nào, kế hoạch vẫn phải thể hiện được mục tiêu, nội dung, yêu cầu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; phù hợp với mục tiêu giáo dục, đào tạo chung; định hướng được hoạt động cho các chủ thể và đối tượng vào việc giải quyết những vấn đề trọng tâm, cấp thiết về kỹ năng sống của học sinh; huy động và phát huy được khả năng tổng hợp của nhà trường, xã hội vào quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 – TP.HCM. Hai là, tổ chức và phát huy vai trò các tổ chức, lực lượng trong quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03- TP.HCM. Quản lý chính là quá trình đánh giá, sử dụng, phát huy có hiệu quả các thành phần, lực lượng tham gia quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, vì thế, một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 - TP.HCM chính là việc tổ chức, phát huy vai trò các tổ chức, lực lượng trong quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Điều đó được thể hiện trên các khía cạnh: Tổ chức lực lượng giáo dục và quản lý theo đúng biên chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Các tổ chức, lực lượng phải đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và bảo đảm chuẩn hóa về chất lượng theo quy định. Sự phối, kết hợp, hiệp đồng giữa các tổ chức, lực lượng trong quá trình thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 -TP.HCM. Không có sự chồng chéo, trùng lặp hoặc đùn đẩy trách nhiệm và những “khoảng trống” về lực lượng cũng như về nội dung chương trình. Các chủ thể của quá trình giáo dục và quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò trách nhiệm theo cương vị được giao. Các lực lượng quản lý thường xuyên được bồi dưỡng kiến thức khoa học quản lý, có trình độ, năng lực quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
 29. Ba là, mục tiêu, nội dung, phương thức, điều kiện bảo đảm trong quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 - TPHCM. Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 - TPHCM được tiến hành thông qua các quyết định, cơ chế, chính sách và điều kiện bảo đảm cho quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 – TP.HCM đạt mục tiêu đề ra. Cụ thể là: Thực hiện đúng mục tiêu, chương trình, kế hoạch và nội dung giáo dục kỹ năng sống đã được xác định. Đảm bảo tuân thủ đúng các nguyên tắc, quy luật giáo dục; vận dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp, hình thức giáo dục kỹ năng sống phù hợp với đối tượng và điều kiện, hoàn cảnh địa bàn. Thường xuyên chỉ đạo việc cập nhật kịp thời các nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục kỹ năng sống tiên tiến, hiệu quả và hiện đại. Đổi mới cách sử dụng các hình thức, phương pháp giáo dục và lồng ghép giáo dục kỹ năng sống với các hoạt động giáo dục cũng như hoạt động xã hội của nhà trường. Tổ chức tốt các hoạt động bổ trợ, thường xuyên tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội thiết thực nhằm rèn luyện kỹ năng sống cho các em. Bảo đảm đầy đủ sách giáo khoa, giáo trình và trang thiết bị vật chất cho quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 TP.HCM. Bốn là, kiểm tra, đánh giá trong quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinhTHCS trên địa bàn Quận 03 – TP.HCM Kiểm tra nhằm đánh giá chính xác kết quả thực hiện các mục tiêu quản lý đã đề ra. Cần căn cứ vào các tiêu chí cụ thể để đánh giá được kết quả thực hiện mục tiêu, chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Phải tiến hành đo đạc, so sánh và đưa ra những đánh giá chính xác, phát hiện được những sai lệch, nguyên nhân của những sai lệch đó. Ra các quyết định điều khiển, điều chỉnh để khắc phục các sai lệch, hạn chế. Phát huy các nhân tố điển hình. Để kiểm tra đạt kết quả tốt, cần chú ý những yêu cầu sau: Xây dựng được những tiêu chí đánh giá cụ thể, sát thực về kỹ năng sống và kết quả giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
 30. Quá trình kiểm tra, các chủ thể cần nắm vững quy trình, nguyên tắc của công tác kiểm tra. Duy trì kiểm tra theo nề nếp, sau kiểm tra có rút kinh nghiệm cụ thể. Đánh giá khách quan, trung thực. Định kỳ tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra. Năm là, kết quả quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 – TP.HCM. Chất lượng của quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 – TP.HCM được biểu hiện thông qua kết quả thực hiện mục tiêu quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Được biểu hiện: Học sinh được trang bị những kiến thức về kỹ năng sống cần thiết theo mục tiêu yêu cầu bậc học. Sự chuyển biến trong hành vi, ứng xử, giải quyết các mối quan hệ của học sinh với thầy, cô, với bạn bè, gia đình và xã hội. Sự trưởng thành về nhân cách toàn diện của học sinh. Kết quả đạt được trong học tập, rèn luyện và xây dựng trường của đội ngũ học sinh. 1.3. Thực trạng quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh Ưu điểm Một là, các chủ thể quản lý có nhận thức ngày càng đầy đủ hơn về quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS, chương trình, kế hoạch giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 – TP.HCM được xây dựng ngày càng chặt chẽ, khoa học và khả thi. Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 – TP.HCM diễn ra trên nhiều mặt, nhiều khâu, nhưng yếu tố đầu tiên tác động tới chất lượng quản lý chính là nhận thức của chủ thể quản lý và việc xây dựng, thực hiện kế hoạch quản lý chặt chẽ, khoa học và khả thi. Qua nghiên cứu, khảo sát tại các trường THCS cho thấy, các cấp quản lý, các đồng chí hiệu trưởng, cán bộ Đoàn, Đội, giáo viên, giáo viên chủ nhiệm... các
 31. trường TTHCS trên địa bàn Quận 03 đã có nhận thức đúng về vai trò, sự cần thiết của giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 – TP.HCM. Cán bộ lãnh đạo các cấp và lãnh đạo các nhà trường THCS trên địa bàn Quận 03 đã phát huy tốt vai trò chủ thể quản lý, quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, làm tốt công tác quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống, nâng cao nhận thức về mục tiêu, yêu cầu giáo dục kỹ năng sống cho các giáo viên và cán bộ quản lý. Chỉ đạo các ban chức năng nghiên cứu đề xuất, xây dựng các chương trình, kế hoạch giáo dục. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động giáo dục kỹ năng sống của các nhà trường nhằm bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định. ộ môn thường xuyên sinh hoạt chuyên môn, thảo luận, rút kinh nghiệm, đưa ra những vấn đề trọng tâm từng bài dạy, thống nhất giáo án, giáo trình. Các trường THCS đều có các phòng thực hành thí nghiệm Lý - Hoá - Sinh theo qui định và tổ chức đầy đủ các tiết thực hành theo phân phối chương trình. Thư viện các trường có nhiều đầu sách, tài liệu nhằm góp phần nâng cao kiến thức giáo dục văn hóa cho học sinh. Kinh phí đầu tư cho giáo dục ngày càng cao cũng đã góp phần từng bước ổn định đời sống, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. Các lực lượng quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình trong xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch giáo dục và quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục hàng năn, khả năng và điều kiện của từng trường, các trường đã xây dựng mục tiêu, chương trình hành động, xác định hướng đi, thời gian thực hiện, quan tâm bảo đảm điều kiện, phương tiện cần thiết cho quá trình giáo dục và quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS đạt hiệu quả cao. kỹ năng sống cho học sinh THCS cho thấy có 65 người (chiếm tỉ lệ kỹ năng sống kỹ năng sống kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 - TP.HCM cho rằng thực hiện chưa tốt (Số thứ tự 34 Phụ lục 7).
 32. Các trường THCS trên địa bàn Quận 03 –TP.HCM đã coi trọng và duy trì khá tốt việc xây dựng kế hoạch cụ thể cho quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, kế hoạc đã bám sát nội dung, chương trình giáo dục đào tạo của bậc học, phân định cụ thể mục tiêu, nội dung, thời gian thực hiện giáo dục kỹ kỹ năng sống kỹ năng sống cho học sinh vào các đợt thi đua theo chủ điểm kỹ năng sống kỹ năng sống kỹ năng sống kỹ năng sống trong từng tuần Hai là, đã tổ chức huy động và phát huy khá tốt vai trò các tổ chức, lực lượng trong quá trình tham gia giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 – TP.HCM. Xác định quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 – TP.HCM chỉ có thể đạt hiệu quả thực sự khi huy động được sự tham gia tổng lực của nhà trường, xã hội và gia đình vào quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Thời gian qua, các trường THCS trên trên địa bàn Quận 03 – TP.HCM đã thường xuyên quan tâm tổ chức tốt việc phối, kết hợp các tổ chức, lực lượng trong và ngoài nhà trường trong quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Các chủ thể quản lý đã làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động được các ban ngành đoàn thể, các công ty, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong địa phương, đặc biệt là vai trò của ban đại diện cha mẹ học sinh các trường trên địa bàn cùng tham gia, đóng góp tích cực cho các công trình trường học xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp phục vụ công tác dạy và học, hỗ trợ kinh phí chăm lo đời sống tinh thần cho giáo viên, khen thưởng học sinh giỏi, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó,… Trong các dịp họp mặt tập thể phụ huynh học sinh, các nhà trường đều tiến hành phổ biến mục tiêu, yêu cầu, trao đổi về nội dung, yêu cầu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Trên cơ sở phân tích vai trò, tầm quan trọng của kỹ năng sống, các trường chỉ rõ những tác động tích cực và tiêu cực của xã hội, gia đình trong quá trình quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, đề nghị các gia đình tham gia thường xuyên và tích cực vào quá trình giáo dục kỹ năng sống cho con em mình. Các Nhà trường còn chỉ đạo các hình thức hoạt động của Hội Phụ huynh học sinh, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên…
 33. tăng cường tuyên truyền và phổ biến yêu cầu, nội dung giáo dục kỹ năng sống để tạo được sự quan tâm, cộng tác đầy đủ của gia đình học sinh trong quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. kỹ năng sống h học sinh tạo nên môi trường đồng bộ, tích cực ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả rèn luyện kỹ năng sống tại 04 trường THCS trên kỹ năng sống ộ môn; 56,7% ý kiến nhất trí về vai trò tập thể học sinh trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS. (Số thứ tự từ 61 đến 67 ở Phụ lục 7). Ba là, mục tiêu, nội dung, phương thức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh bước đầu thể hiện được sự linh hoạt, sinh động; điều kiện bảo đảm cho quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 - TPHCM đã có sự cải thiện đáng kể. kỹ năng sống kỹ năng sống qua các môn học (chiếm tỉ lệ 96,7%); giáo dục kỹ năng sống qua sinh hoạt lớp, Đoàn, Đội (chiếm tỉ lệ 86,7%); giáo dục kỹ năng sốnga còn một số hình thức hoạt động giáo dục kỹ năng sống khác đã được thực hiện nhưng chưa thật phổ biến như: giáo dục kỹ năng sốngn (chiếm tỉ lệ 49,3%), giáo dục kỹ năng sống qua hoạt động thể dục thể thao (chiếm tỉ lệ 50%), (Số thứ tự từ 45 đến 54. Phụ lục 7). Qua quá trình tổ chức giáo dục và quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 – TP.HCM cho thấy, bản thân kỹ năng sống đã mang trong nó sự sinh động, linh hoạt, vì thế không thể chuyển tải hiệu quả kỹ năng sống bằng các con đường, phương pháp giáo điều, kinh viện và sơ cứng, sự sinh động của các hình thức giáo dục kỹ năng sống sẽ đem lại khả năng cuốn hút, sinh động cho nội dung giáo dục kỹ năng sống, tạo cho các em học sinh cảm hứng thích thú, tập trung để chất lượng quá trình giáo dục kỹ năng sống kỹ năng sống cho học sinh chủ yếu thông qua các hoạt động giảng dạy, học tập, sinh hoạt đoàn thể, đặc biệt, vai trò của giáo viên chủ nhiệm là vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, các hình thức hoạt động tập thể như hội thi, cắm trại, diễn đàn theo chủ đề, hoạt động Đoàn, Đội…là những môi trường giáo dục kỹ năng sống rất hiệu quả, các nhà trường cần có sự chỉ đạo và đầu tư thích đáng, tạo ra các hình thức giáo dục phong phú hơn để lôi cuốn, hấp dẫn học sinh tham gia.
 34. Bốn là, kết quả quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh từng năm có sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của các trường THCS trên địa bàn Quận 03 – TP.HCM. Những năm qua các trường THCS trên địa bàn Quận 3 đã triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương “dạy chữ đi đôi với dạy người”, xây dựng trường học thân thiện… Môn học giáo dục công dân đã được quan tâm đúng mức, nội dung định hướng về cái đẹp, về văn hóa ứng xử, về tình bạn, tình thầy trò, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “chữ hiếu”, “lòng trắc ẩn”, “truyền thống tương thân, tương ái”… luôn được lồng ghép vào các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, diễn đàn…và có hiệu quả thiết thực. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS đã góp phần giúp các em có kiến thức về đời sống tình cảm trong tình bạn, tình yêu trong sáng, đúng mực; giáo dục cho các em tính tự kỹ năng sống kỹ năng sống thông qua các hoạt động do nhà trường tổ chức để nhằm trang bị cho mình những kiến thức, sự hiểu biết và rèn luyện khả năng ứng xử, giao tiếp, ra quyết định. Khảo sát mức độ nhận thức và hiểu biết về kỹ năng sống của học sinh trên địa bàn Quận 03, trong 300 học sinh kỹ năng sống kỹ năng sống hoàn thiện nhân cách của mình. Học sinh THCS đã từng bước nhận diện được những biểu hiện và tác hại của thiếu kỹ năng sống như: học sinh thường sống khép kín, có biểu hiện ngại giao tiếp; thiếu niềm tin trong quan hệ với mọi người, ngay cả với người thân, ngại tâm sự chuyện riêng tư, dễ bị kích động hoặc trở nên nhu nhược. Học sinh thiếu kỹ năng sống thường tỏ ra kém ý chí, không tự kiềm chế được hành vi của mình, dễ bị lôi cuốn, cám dỗ; dễ bi quan, giao động trước những công việc có khó khăn, phức tạp. Đa số học sinh THCS trong trao đổi đã có thái độ và nhu cầu tích cực đối với giáo dục kỹ năng sống, do đó các em trở nên tích cực, tự giác hơn trong học hỏi, tiếp thu và tự tìm hiểu, nâng cao về kỹ năng sống của bản thân. Học sinh các trường THCS trên địa bàn Quận 3 những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về kết quả học tập cũng như kết quả rèn luyện, đạo đức, nhiều học sinh đã có nỗ lực khắc phục hoàn cảnh gia đình, điều kiện
 35. sức khỏe của bản thân để vươn lên học giỏi, chăm ngoan. Về chất lượng giáo dục toàn diện của học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 – TP.HCM (tỷ lệ % hạnh kiểm và học lực) đã đạt kết quả tốt hơn những năm học trước, trong năm học 2011- 2012 : Về hạnh kiểm: Tốt: 60%, Khá: 35,3%, TB: 3,5%, Yếu:1,2%. (phụ lục 6) Về học lực: Giỏi: 15,5%, Khá: 55,5%, TB: 26%, Yếu: 3%. (phụ lục 6) Nguyên nhân ưu điểm Cán bộ lãnh đạo các cấp và lãnh đạo các nhà trường THCS trên địa bàn Quận 03 phát huy tốt vai trò chủ thể quản lý, quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, làm tốt công tác quản lý quá trình giáo dục, nâng cao nhận thức về mục tiêu, yêu cầu giáo dục kỹ năng sống cho các giáo viên và cán bộ quản lý. Chỉ đạo các ban chức năng nghiên cứu đề xuất, xây dựng các chương trình, kế hoạch giáo dục. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động giáo dục kỹ năng sống của các nhà trường nhằm bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định. Các chủ thể quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS đã làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động được các ban ngành đoàn thể, các công ty, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong địa phương, đặc biệt là vai trò của ban đại diện cha mẹ học sinh các trường trên địa bàn cùng tham gia, đóng góp tích cực cho các công trình trường học xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp phục vụ công tác dạy và học, hỗ trợ kinh phí chăm lo đời sống tinh thần cho giáo viên, khen thưởng học sinh giỏi, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó,… Các nhà trường đã quan tâm tổ chức học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy nâng cao trình độ, kiến thức về kỹ năng sống đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra; thường xuyên hoàn thiện mục tiêu, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy và tăng cường các điều kiện bảo đảm cho quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Khuyết điểm
 36. Một là, một số cán bộ quản lý chưa nhận thức đúng đắn về vai trò quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, việc xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống tại một số trường THCS trên địa bàn Quận 03 - TP.HCM còn nhiều bất cập. dục kỹ năng sống, một số ban giám hiệu nhà trường còn quan niệm dạy học là dạy kiến thức, nặng về giáo dục văn hoá, vì thế, trong chỉ đạo, tổ chức xây dựng kế hoạch thường chủ yếu quan tâm về chuyên môn, khối lượng kiến thức quá nhiều, mà ít quan tâm đầu tư cho nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Qua khảo sát thực tế cho thấy 132 giáo viên chủ nhiệm, giáo viên và cán bộ Đoàn (chiếm tỉ lệ 88%) cho rằng giáo dục kỹ năng sống vẫn còn là vấn đề mới mẻ trong chương trình giáo dục chung của các nhà trường THCS trên địa bàn Quận 3, (Số thứ tự 18 ở phụ lục 7). Do các nhà trường chưa quan tâm đúng mức tới giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS, chưa giành thời gian, lực lượng thích đáng cho nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh nên học sinh không có điều kiện, môi trường tiếp cận, học tập và phát triển kỹ năng sống của bản thân. Trong 300 học sinh được khảo sát, có 210 học sinh (chiếm tỉ lệ 70%) trả lời rằng: muốn tham gia vào các gia hoạt động tập thể để rèn luyện kỹ năng sống nhưng không có thời gian, (Số thứ tự 12 ở phụ lục 7). Khảo sát về việc thiết kế nội dung giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường, 87 giáo viên và cán bộ quản lý kỹ năng sống cho học sinh THCS là quan trọng và rất quan trọng, (Số thứ tự 33 ở phụ lục 7) nhưng mức độ thực hiện tốt và tương đối tốt trong thực tế chỉ đạt 55%, còn 45 % là thực hiện chưa tốt, (Số thứ tự 34 ở Phụ lục 7) Kế hoạch giáo dục kỹ năng sống tại các trường tuy đã được xây dựng nhưng còn chủ yếu dừng ở mức đề ra mục tiêu, nội dung chung mà chưa cụ thể hóa chi tiết vào từng môn học. Thời gian xây dựng kế hoạch cũng chủ yếu ở mức độ trung và dài hạn (kế hoạch quý, kế hoạch năm) còn ít kế hoạch tuần, kế hoạch tháng, vì thế, nội dung, phương pháp giáo dục kỹ năng sống còn chưa được chi tiết hóa, tính khả thi có lúc, có đối tượng chưa thật cao.
 37. Năng lực của một số giáo viên chủ nhiệm lớp còn nhiều hạn chế, chưa biết học. Hai là, việc tổ chức huy động và phát huy vai trò các tổ chức, lực lượng tham gia quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 – TP.HCM còn có thời điểm, có nơi chưa đồng bộ. Giáo dục và chăm sóc học sinh nói chung và quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS nói riêng đòi hỏi phát huy sức mạnh tổng hợp của nhiều lực lượng cả trong và ngoài nhà trường, gia đình và xã hội một cách thường xuyên và bền bỉ. Nếu không làm tốt công tác phối kết hợp, hoặc làm không chu đáo, lập tức hiệu quả quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS sẽ bị hạn chế, ảnh hưởng. Thực tế quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 3 - TP.HCM vừa qua cho thấy, bên cạnh những nỗ lực, cố gắng chung của các nhà trường, vẫn còn một số trường THCS trên địa bàn Quận chưa quan tâm đúng mức tới việc kết hợp, phát huy vai trò các tổ chức, các lực lượng trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS. Qua khảo sát sự phối hợp giáo dục kỹ năng sống giữa các lực lượng giáo dục c kỹ năng sống dục kỹ năng sống, (Số thứ tự 19, 22 ở Phụ lục 7). Một số gia đình khó khăn, thấy 122 giáo viên chủ nhiệm và cán bộ Đoàn (chiếm tỉ lệ 81,3) cho rằng gia đình và xã hội chưa chú trọng đến công tác giáo dục kỹ năng sống cho các em, cái, gia đình phá sản v.v…tất cả những nguyên nhân này làm hạn chế kết quả của quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Ba là, nội dung, phương thức giáo dục kỹ năng sống còn thiếu sinh động, điều kiện bảo đảm cho quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 – TP.HCM còn chưa đầy đủ.
 38. Vấn đề giáo dục kỹ năng sống g này vẫn còn hạn chế vì đây là những nội dung còn rất mới mẻ. Qua kết quả khảo sát (Phụ lục 7), cho thấy 100% các trường THCS trên địa bàn Quận 03 mới chỉ thực hiện các nội dung giáo dục này dưới dạng lồng ghép vào một số môn học và các hoạt động ngoại khóa nhưng cũng không được thực hiện thường xuyên. Trong 10 kỹ năng được đưa vào khảo sát, chỉ có kỹ năng giao tiếp ứng xử, với 130 người (chiếm tỉ lệ 86,7%) cho rằng được thực hiện thường xuyên nhất, (Số thứ tự 23 ở Phụ lục 7). Nhiều trường học thiếu cơ sở vật chất cần thiết cho hoạt động giáo dục kỹ năng sống. Để tổ chức một hoạt động giáo dục kỹ năng sống, đòi hỏi một cơ sở vật chất không nhiều và không quá khó so với thực tế cơ sở vật chất các trường THCS hiện nay. Mặc dù hiện nay, các trường THCS trên địa bàn Quận 03 đều được trang bị máy chiếu, máy tính, nhưng chưa có phòng chuyên biệt để tổ chức giáo dục kỹ năng sống, vì thế khó có thể thiết kế và tổ chức các chuyên đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS một cách sinh động, cuốn hút, mang tinh chuyên biệt hóa cao. Bốn là, kết quả quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 – TP.HCM tuy đã có tiến bộ nhưng chưa thật vững chắc. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS là một nội dung còn khá mới mẻ và đòi hỏi sự quản lý đồng bộ trên nhiều lĩnh vực, nhiều lực lượng tham gia. Những năm qua tuy đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS nhưng kết quả đạt được mới ở bước đầu, chưa thật sự vững chắc. Các em học sinh THCS, khả năng nhận thức về kỹ năng sống vẫn còn nhiều hạn chế. Mặt khác, do đặc điểm sinh lý tuổi dậy thì, tình cảm của các em chưa ổn định; khả năng làm chủ bản thân chưa đủ sức để chống chọi với những tác động tiêu cực ngoài xã hội, nên các em dễ mặc cảm, bồng bột, cả tin…. Trong điều kiện sức ép về học hành, thi cử hiện nay là rất lớn, nên học sinh có xu hướng chỉ quan tâm đến học văn hóa. Khảo sát cho thấy, có 120 giáo viên và cán bộ Đoàn (chiếm tỉ lệ 80%) cho rằng học sinh hiện nay chỉ quan tâm chú ý đến việc học kiến thức văn hoá mà không quan tâm đến các
 39. vấn đề khác. 138 giáo viên và cán bộ quản lý (chiếm tỉ lệ 92%) cho rằng hiểu biết của học sinh về các nội dung giáo dục kỹ năng sống chưa nhiều, các em còn ngại tiếp xúc và giao tiếp với người khác, (Số thứ tự 15,16 ở Phụ lục 7). Khi được hỏi: Em hiểu kỹ năng sống là gì ? có tới 67% số học sinh được hỏi trả lời không biết gì về vấn đề kỹ năng sống, 25% số học sinh được hỏi trả lời là được nghe đến vấn đề kỹ năng sống kỹ năng sống gia học kỳ quân đội để được giáo dục kỹ năng sống, với tỷ lệ ngày càng tăng, mức độ ngày càng phức tạp. Nguyên nhân khuyết điểm Một số lãnh đạo, ban giám hiệu các nhà trường THCS trên địa bàn Quận 03 còn nhận thức chưa đáng và đầy đủ về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS. Vì thế, chưa quan tâm đúng mức cả về nội dung, chương trình và bảo đảm cho quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS. kỹ năng sống tổ chức phối, kết hợp các tổ chức, lực lượng trong quá trình giáo dục kỹ năng sống đạt hiệu quả chưa cao. Sự phối hợp giáo dục của ba môi trường: Nhà trường, gia đình và xã hội đã được quan tâm, nhưng chưa được chặt chẽ và đồng bộ, chưa xác định rõ được trách nhiệm để thực hiện tốt trách nhiệm của từng tổ chức, từng lực lượng trong quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS. kỹ năng sống kỹ năng sống với các nội dung học văn hóa và rèn luyện thể chất chưa thật sự có hiệu quả. * * * Kỹ năng sống và vấn đề giáo dục kỹ năng sống cho con người đã xuất hiện và được nhiều người quan tâm nghiên cứu từ xa xưa ở cả hai hướng khái quát và cụ thể. Kỹ năng sống được phân loại ở rất nhiều góc độ: góc độ xã hội, góc độ giáo dục giá trị, góc độ giáo dục hành vi xã hội và theo những quan điểm khác nhau. Học sinh THCS là những học sinh ở lứa tuổi thiếu niên, đang hình thành và hoàn thiện các phẩm chất nhân cách, những thói quen cơ bản chưa có tính ổn định, đây là lứa tuổi có nhiều thay đổi mạnh mẽ về thể chất, sức
 40. khỏe và về mặt tâm sinh lý, dễ thay đổi tình cảm, hành vi. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 – TP.HCM là một phần của nội dung, chương trình giáo dục bậc THCS, nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức, giá trị, thái độ và kỹ năng phù hợp, hình thành cho học sinh những hành vi thói quen tích cực trong các mối quan hệ, các tình huống và hoạt động hằng ngày để không ngừng hoàn thiện nhân cách theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo của bậc học. Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS Quận 03- TP.HCM chính là quản lý trình tự, nội dung phát triển của các yếu tố trong quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Chất lượng của quản lý là sự phù hợp với mục tiêu quản lý. Do quá trình giáo dục kỹ năng sống là một chỉnh thể thống nhất bao gồm nhiều yếu tố, có qun hệ hữu cơ với nhau, bất cứ một nhân tố nào hoạt động kém hiệu quả đều hạn chế đến chất lượng của cả quá trình. Vì thế xem xét, đánh giá chất lượng quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS Quận 03 – TP.HCM phải trên cơ sở quan điểm toàn diện. Chất lượng quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 – TP.HCM chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó, điều kiện kinh tế, xã hội, chất lượng đội ngũ giáo viên và đặc điểm đội ngũ học sinh của Quận 03 là những yếu tố có vai trò tác động quyết định. Chất lượng quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS được biểu hiện trên nhiều góc độ. Xây dựng các tiêu chí cụ thể chính là cơ sở đánh giá chất lượng quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 0 3 được toàn diện, chính xác. Đó cũng chính là một trong những cơ sở để đề xuất những giải pháp góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS trên địa bàn Quận 03 – TP.HCM hiện nay. Chương 2 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 03 - H HIỆN NAY
Anúncio