Anúncio

MÔI TRƯỜNG MARKETING2.pptx

18 de Feb de 2023
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a MÔI TRƯỜNG MARKETING2.pptx(20)

Anúncio

MÔI TRƯỜNG MARKETING2.pptx

 1. CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG MARKETING DU LỊCH NHÓM: NĂNG ĐỘNG
 2. MÔI TRƯỜNG MARKETING VĨ MÔ BAO GỒM CÁC YẾU TỐ MÀ DOANH NGHIỆP KHÔNG THỂ KIỂM SOÁT VÀ THAY ĐỔI ĐƯỢC
 3. ` `` 1Q KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU SẢN PHẨM GIÁ CẢ XÚC TIẾN PHÂN PHỐI LÊN KẾ HOẠCH MARKETING TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ VÀ TỰ NHIÊN MÔI TRƯỜNG VĂN HOÁ – XÃ HỘI MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG KINH TẾ VÀ NHÂN KHẨU CÔNG CHÚNG KIỂM TRA MARKETING ĐỐI THỦ CẠNH TRANH NHÀ CUNG ỨNG TRUNG GIAN MARKETING
 4. NỘI DUNG 01 05 04 02 06 03 MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN MÔI TRƯỜNG KH - CN MÔI TRƯỜNG KINH TẾ MÔI TRƯỜNG VĂN HOÁ - XÃ HỘi MÔI TRƯỜNG NHÂN KHẨU HỌC
 5. MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ - PHÁP LUẬT 01
 6. MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ - PHÁP LUẬT HỆ THỐNG LUẬT 01 CÔNG CỤ CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC 02 TỔ CHỨC BỘ MÁY 03 CƠ CHẾ ĐIỀU HÀNH CỦA CHÍNH PHỦ 04 NẮM VỮNG THAY ĐỔI ĐỂ HƯỚNG DOANH NGHIỆP NHANH CHÓNG THÍCH ỨNG NHIỆM VỤ BAO GỒM
 7. MÔI TRƯỜNG KINH TẾ 02
 8. MÔI TRƯỜNG KINH TẾ TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP ĐẾN DOANH NGHIỆP ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DN DL LẠM PHÁT, THẤT NGHIỆP, SUY THOÁI LÀM GIẢM SỨC MUA HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ SỨC MUA VÀ CƠ CẤU CHI TIÊU PHỤ THUỘC VÀO THU NHẬP
 9. MÔI TRƯỜNG NHÂN KHẨU HỌC 03
 10. MÔI TRƯỜNG NHÂN KHẨU HỌC QUY MÔ TĂNG DÂN SỐ TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN TỐC ĐỘ ĐÔ THỊ HOÁ QUY MÔ GIA ĐÌNH TỐC ĐỘ TĂNG DÂN SỐ CƠ CẤU DÂN SỐ 01 02 03 04 05 06
 11. NHIỆM VỤ NHÀ MARKETING NẮM RÕ VÀ PHÂN TÍCH SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ TRÊN ĐẾN CUNG VÀ CẦU DU LỊCH TÁC ĐỘNG ĐẾN CÁC DOANH NGHIỆP VỚI MỨC ĐỘ KHÁC NHAU CẦN ĐỒNG THỜI
Anúncio