Školení: Facebook pro školy

2.192 visualizações

Publicada em

Jak správně využít Facebook v náboru škol a ke komunikaci se stávajícími žáky?

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Školení: Facebook pro školy

 1. 1. Izeã -4 zazvoní ' n: u u ¡ 1 ' ea' t t ¡ h c' : a u¡ u' Q ~ 1 I Í 1 J. t Í / .«. .. -- . .. - J. 'V' ' 'É 'C1 IU! .. a. I . à. gn. , Bud'te tam, kde jsou vaãi ãáci cely den Mgr. Karel Komínek i9. Nel Luzvoní wwvvnnuzzazvonLcz info@nczzazvoni. cz
 2. 2. llavn¡ slránka 1 Vytvoñl slránku nl”. ygrañk. . -›, ,.-. xmtisk_. ..›- p u. , [Aun-ama Kniha~, ..«. .w›, . _ 2015 Obalm, 4.- y - 2014 Polygrafw 2013 . ggvuquyv, JUAN" I Snonzomvino Stíedni âkola grafic , _ ' I , a V Brno . › stfedn¡ Ékma Konlaklune nás ¡àíosemnlíbí nmollno Informace Folky Hodnocení Dalâí - Inslghuy nmnw com Cuilnmarmhhonsnv . M 914mm lo¡ Sm¡ Toselíbl1i12lldem SIH' l' Bzxnhsqnuluàlm lacuna! gnuaa, 5g” ' Napwãte néco na ! um suannu Pam( píálele k omaõenílelo stvánkyqako To se m¡ Iíbí _ _ _ 4 stream 5km¡ grahcka Brno mézaxéky 3.925 Recenze a 131mm . 13 2: e Z _, ,em SIYIe w¡ Theme. me: ”” " Písemné maluntní u<ou§ky - kvélen 2016 “W m"" “F _ m your mm nv eu: w hu l ss Drno cu F29- ednotne-zxusebn schema- ¡semn ch- monmc¡ › p ' 9 *' 1 ' p y amu menu¡ Magnus womnmnm mn css _É Jednotné zkuáební schéma písemnfch maturítních "W 9 , sw zkouãek - jamí termín a »m6 Stíecm' ãkala qvaücxa' Emo nabízi studimí ooory z onlasü qrañxy. üsku. knmaískõno zpracování a obalového dasignu F* . Ú CZ L^_*'OR VJLFÇF_AC. ›RÇ>*ÍÉ/ ›'~ àmano-. a 11o I uno: : Emo mn Ta se m¡ no¡ l Kolnenlàf 4 suneu l ' 517 810 125 Strední âkola gralická Brno saneua e oakaz Oüvme oapoví. bénem nékolnka noann , MÉH _ , a _-, _7 _. PDSÍQI : MEN hnp/ /ssçcvna CJ APUKACE s r -a o Chad*
 3. 3. "A.7y7l1o«L'›-. y sízxfá-. nelç Nastavení õasu publikování pfíspévku Správa více uíivatelü Zakoupení reklamy pro stránku i pfíspévky stránky Detailní statistíky- Insights
 4. 4. n Tereza Vápeníková STUDIJNÍ ODDÊLENÍ . zouI/ AIL Tereza Vápeníková (Studijní oddélení zouvák) TÍMQÍÍIIE ÀDOUI FFÍQHUS "Jum PHOÍOS MOVE V DO VOU KNOW TEREZA? To see what she shares with menos_ send ner a mena requesr u 1 'Juma Fwnu n worked a( SCÉ a SOU Folrõ-: a Tema vápeníková 7_ Jazrua'. a¡ Tí' : u x¡ r Lrves m Poncva Prosím vsechny Kdo map' na sludunim oddêlení nevyzvednulé uvolnéní z lélesné vycnovy at se do konce tohoto tw/ 'dne zaslaví Pro tono. Kdo s¡ Bom on 1 January 1990 uvolnéní nevyzvedne. at poõítá s ôkou ztélesné vycnovy dékujl Vápeníková 9 From Pohc-'a LL Became menus wrm Petr Sourenírt à Share Dormmv. Hakl likes mis. Tereza Vàpeníková 1¡ r QM" e › ! ! Upozoméní m. .. . .ZOUVÁK“ _u-. ..m-n_ . na. mu¡ numca» "'í§"'*“"' mm Ve õtvrtek 17. 12. 2015 bude x 1 s vvdej obédü --umnuwuirm
 5. 5. Crganíaky reach a engagerxqení; video 9,42 % 6,53 % odkaz 8,95 % 3,96 % : F obrázek 7,75 % 6,60 % status 5,51 % 4,25 %
 6. 6. llavni slrànka 3 Stránka Zprávy Upozornéní HáSlroje pro zvererñovaní rlaslaven¡ Hapovéda v bezpeõné pro mobr/ , remo TYDEN 0 Kc": a›f. u:e "as O 901w. , va . uet Inklrhrhn Stíedn¡ Horn¡ DJI¡ Ékola ñmeline nformace Folky To se m¡ Iíbí Dará¡ ' “ma” "anal 3mm' Slav Folkarvrdeo 'af Událosl. mllnik a dalài l V Penal p¡ cznaõen¡ ! etc stran-u , a-'o Tc se a 'm n: : 1 Propagujte svoji stránku za 5 5 " Oslonemâtéxiclrcívoclastr Õesvá l stiedni Horn¡ Dolni _. '9P“°"›'3 Pokusne album * ' 1 Propagovat stránku Pokusné album sestavené z fotek z fotonanky Ve skuteñnostr fotky z fotobanky nrkdy nepouzívejte - JSOU píílns umélé a vétsrnou na Eeske ""°"""^°E > prosríedí prms rasové nehomogenní Palm' 1 I Lllcirt »JZOQJU 123.153 Phcat rzencw. rozsah http Vsshcrnrcolnr n: : pmpagmmweb
 7. 7. / b; r - e. ) IÉIÊ'. Cru C1 Kritik -Jednorázová stíãnost, õasto oprávnéná rsI4ateF¡ - Notoriõtí kritic¡ a stézovaõ¡ *rT? oUové - Êkodolibí naruãovaõ¡ (vécné) diskuze - Pasou se na emotivních reakcí vytrollenych uíivatelü
 8. 8. ' | Hlavní stránka u stránka Zprávy Upozornéní Pfehledy NÉSÍFOJB pro zvefejñování Nápovéda v (j, obecné Lidé. ktenjm se talo slránka ñb¡ v L5 Zprávy Hail I i'll II _n_ v u' 'h : r Autorství príspévkú : :l-ll uniu: . . 431- x* Upozornenr *H1* ' v L Role u stránky cw. : mas* 'Im 'I I Uiivatelé a dalài stránky Pñíadi' '°" “ “ah” Str' K à ' I'b' Jun I'M : It-much Z u 5'"" ñ Aphkace . 19.2.'. 3 323 nas ance 'C Instagramové reklamy ng" , gy _n_ _ l n n» _ l II t Doporuãené . l-I . nba-r 53-. _k_ Podpora pro stránku : :- d: :'~: r:r EE Zàznamy o aKtIvIIách d' V 45|! 'lE'-I': I' i l. l 1 | - #v . “.. '.íi°"§". f'* w Ju Hatrll. a” 12 3': : 11-31' "ill-mu lürll IIII' s,
 9. 9. Dosah pFíspévkü na Facebooku 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 O O O . l O o ONHO H ON HmH OHONHNH O HONHO ONHm H H OHONHvH O O 0 O O O O O O O O O ON H m ON H N ONHH ON H O H ON H m HON Hw ON H N H O N H O ON H m ON H « H ON H m ON H N ON H. H H H H H mHONNHHm mHONNHOm m m m m m m m m m m m m m m w , . ON N ON N ON NH ON NH ON N ON N ON N ON N ON N ON N ON N ON N ON NH HON N ON N mm mm »N em mm #N MN NN HN om @H mH »H @H mz mHONNHwH m m HON N ON N MH »H l Denni organicky dosah I Denn¡ placeny dosah
 10. 10. (- -3 C' f; wwwsocíal-contestscom/ checkrimage ; visitei : emftt-Lñfe @mil liluigir- Íílf-¡HÍC-li' 'M912 #init-lfeieuit- 99% “fazer : lili: - 7 Squares Selected Conmnmg text Step 1) Upload an image from your computer (1 MB max size) 28% of your image contains text vybra¡ Scuba¡ Soubm nevybfán Oh no! Your image exceeds Facebwkls 2M or 'ess te” me Step 2) Select all the squares that contain text Vypoõet procent i f This tool was designed to make it quick , A › and easy to determine whether your c* image will pass Facebooks text to image V ratio requirements (2096 or less text) ' . More details on the guidelines can be , _ _ _ -l. ggivnlgageg here V ' n: ~. É! Í 'N This¡ ! Pol »tiras created byun-. Llaicloroi ' g¡ J h . ~i, -., -,¡i~. .v. ._. . i_i~. t; l wi» t' ; cx-a 'cr/ L. Social Contests is a full service __ ' interactive marketing and software agency that helps brands build lully optimized social promotions and glveaway campaigns using "like" gating. email acquisition. viral sharing. and coupon activation contact us to Ieam more about our . _, . services and software plattorm L Â , x hello social ntests om ' '* “
 11. 11. -r-r [i Êozo i: 13.3. @Lestél * Po zaplacení reklamy se stanete identifikovanou osobou a mate povinnost podávat dañové priznání (jen za mésíc, kdy piijmete nebo poskytnete sluzbu v rámc¡ EU) o Platte ze soukromych karet a vyzádejte s¡ bonus

×