O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

مزایا و معایب ازن.pdf

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 5 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Anúncio

مزایا و معایب ازن.pdf

  1. 1. ‫معایب‬ ‫و‬ ‫مزایا‬ ‫ازن‬ ‫آن‬ ‫کاربردهای‬ ‫و‬
  2. 2. ‫ازن‬ ‫یک‬ ‫گاز‬ ‫طبیعی‬ ‫در‬ ‫جو‬ ‫زمین‬ ‫است‬ ‫و‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫قوی‬ ‫ترین‬ ‫اکسید‬ ‫کننده‬ ‫های‬ ‫طبیعت‬ ‫است‬ . ‫در‬ ‫اتمسفر‬ ،‫فوقانی‬ ‫ازن‬ ‫نور‬ ‫فرابنفش‬ ‫خورشید‬ ‫را‬ ‫فیلتر‬ ‫می‬ ‫کند‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫زمین‬ ‫در‬ ‫برابر‬ ‫تشعشعات‬ ‫مضر‬ ‫محافظت‬ ‫می‬ ،‫کند‬ ‫اما‬ ‫در‬ ‫اینجا‬ ‫روی‬ ،‫سطح‬ ‫ازن‬ ‫در‬ ‫تضمین‬ ‫آب‬ ‫آشامیدنی‬ ‫تمیز‬ ‫از‬ ‫طریق‬ ‫تصفیه‬ ‫آب‬ ‫ازن‬ ‫نقش‬ ‫دارد‬ . ‫تصفیه‬ ‫آب‬ ‫ازن‬ ‫همه‬ ‫کاره‬ ‫است‬ ‫و‬ ‫می‬ ‫تواند‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫صورت‬ ‫تجاری‬ ‫و‬ ‫هم‬ ‫در‬ ‫خانه‬ ‫شما‬ ‫استفاده‬ ‫شود‬ . ‫در‬ ‫زیر‬ ‫با‬ ‫تصفیه‬ ‫آب‬ ‫ازن‬ ، ‫نحوه‬ ‫عملکرد‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫اینکه‬ ‫آیا‬ ‫سیستم‬ ‫تصفیه‬ ‫آب‬ ‫ازن‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫مناسب‬ ‫است‬ ‫آشنا‬ ‫خواهید‬ ‫شد‬ . ‫تصفیه‬ ‫آب‬ ‫ازن‬ ‫چیست؟‬ ‫تصفیه‬ ‫آب‬ ‫ازن‬ ‫یک‬ ‫روش‬ ‫تصفیه‬ ‫آب‬ ‫است‬ ‫که‬ ‫آالینده‬ ‫ها‬ ‫را‬ ‫از‬ ‫طریق‬ ‫قدرت‬ ‫اکسیداتیو‬ ‫ازن‬ ‫کاهش‬ ‫می‬ ‫دهد‬ . ‫ازن‬ ‫یک‬ ‫اکسیدان‬ ،‫است‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫معنی‬ ‫که‬ ‫با‬ ‫مواد‬ ‫دیگر‬ ‫واکنش‬ ‫می‬ ‫دهد‬ ‫و‬ ‫الکترون‬ ‫های‬ ‫آنها‬ ‫را‬ ‫می‬ ‫پذیرد‬ . ‫به‬ ‫عنوان‬ ،‫مثال‬ ‫هنگامی‬ ‫که‬ ‫آهن‬ ‫اکسید‬ ‫می‬ ،‫شود‬ ‫تبدیل‬ ‫به‬ ‫زنگ‬ ‫می‬ ‫شود‬ . ‫تصفیه‬ ‫آب‬ ‫ازن‬ ‫با‬ ‫ایجاد‬ ‫ازن‬ ‫در‬ ‫یک‬ ‫مولد‬ ‫ازن‬ ‫آغاز‬ ‫می‬ ‫شود‬ . ‫سپس‬ ‫ازن‬ ‫به‬ ‫آب‬ ‫تزریق‬ ‫می‬ ‫شود‬ ‫و‬ ‫بالفاصله‬ ‫شروع‬ ‫به‬ ‫اکسیداسیون‬ ‫و‬ ‫حذف‬ ‫آالینده‬ ‫هایی‬ ‫مانند‬ ‫باکتری‬ ،‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫فلزات‬ ‫می‬ ‫کند‬ . ‫ازن‬ ‫مواد‬ ‫آلی‬ ‫موجود‬ ‫در‬ ‫غشای‬ ‫باکتری‬ ،‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫انگل‬ ‫ها‬ ‫را‬ ‫اکسید‬ ‫می‬ ‫کند‬ . ‫این‬ ‫باعث‬ ‫ضعیف‬ ،‫شدن‬ ‫پاره‬ ‫شدن‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫بین‬ ‫رفتن‬ ‫سلول‬ ‫های‬ ‫آنها‬ ‫می‬ ‫شود‬ ‫و‬ ‫آالینده‬ ‫های‬ ‫مزاحم‬ ‫را‬ ‫از‬ ‫بین‬ ‫می‬ ‫برد‬ . ‫ازن‬ ‫همچنین‬ ،‫آهن‬ ‫منگنز‬ ‫و‬ ‫مس‬ ‫را‬ ‫اکسید‬ ‫می‬ ‫کند‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫ذرات‬ ‫جامد‬ ‫تبدیل‬ ‫می‬ ‫کند‬ ‫که‬ ‫می‬ ‫توانند‬ ‫به‬ ‫راحتی‬ ‫از‬ ‫آب‬ ‫توسط‬ ‫فیلتراسیون‬ ‫مکانیکی‬ ‫یا‬ ‫فیلترهای‬ ‫کربن‬ ‫فعال‬ ‫خاص‬ ‫فیلتر‬ ‫شوند‬ . ‫از‬ ‫طریق‬ ،‫اکسیداسیون‬ ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫تصفیه‬ ‫آب‬ ‫ازن‬ ‫حتی‬ ‫می‬ ‫توانند‬ ‫آب‬ ‫را‬ ‫از‬ ‫شر‬ ‫کدورت‬ ‫و‬ ‫طعم‬ ‫و‬ ‫بوی‬ ‫بد‬ ‫ناشی‬ ‫از‬ ‫کلر‬ ‫خالص‬ ‫کنند‬ . ‫تصفیه‬ ‫آب‬ ‫ازن‬ ‫با‬ ‫حل‬ ‫کردن‬ ‫ازن‬ ‫در‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫طریق‬ ‫اکسیداسیون‬ ‫متعاقب‬ ‫آن‬ ‫باکتری‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫سایر‬ ‫پاتوژن‬ ‫های‬ ‫موجود‬ ‫در‬ ‫آب‬ ‫عمل‬ ‫می‬ ‫کند‬ . ‫برای‬ ‫درک‬ ‫بهتر‬ ‫این‬ ،‫فرآیند‬ ‫بهتر‬ ‫است‬ ‫ابتدا‬ ‫نحوه‬ ‫ایجاد‬ ‫ازن‬ ‫را‬ ‫درک‬ ‫کنید‬ . ‫ازن‬ ‫از‬ ‫اکسیژن‬ ‫متولد‬ ‫می‬ ‫شود‬ . ‫یک‬ ‫مولکول‬ ‫اکسیژن‬ ‫دارای‬ ‫دو‬ ‫اتم‬ ‫اکسیژن‬ (O2) ،‫است‬ ‫در‬ ‫حالی‬ ‫که‬ ‫یک‬ ‫مولکول‬ ‫ازن‬ ‫حاوی‬ ‫سه‬ ‫اتم‬ ‫اکسیژن‬ (O3) ‫است‬ . ‫هنگامی‬ ‫که‬ ‫الکتریسیته‬ ‫یا‬ ‫نور‬ ‫فرابنفش‬ ‫در‬ ‫هوا‬ ‫جریان‬ ‫می‬ ،‫یابد‬ ‫انرژی‬ ‫آنها‬ ‫مولکول‬ ‫های‬ ‫اکسیژن‬ ‫را‬ ‫به‬ ‫دو‬ ‫اتم‬ ‫اکسیژن‬ ‫تقسیم‬ ‫می‬ ‫کند‬ . ‫سپس‬ ‫اتم‬ ‫های‬ ‫آزاد‬ ‫اکسیژن‬ ‫با‬ ‫مولکول‬ ‫های‬ ‫معمولی‬ ‫اکسیژن‬ ‫دوباره‬ ‫ترکیب‬ ‫می‬ ‫شوند‬ ‫تا‬ ‫ازن‬ ‫را‬ ‫تشکیل‬ ‫دهند‬ . ‫در‬ ‫اتمسفر‬ ،‫فوقانی‬ ‫نور‬
  3. 3. ‫خورشید‬ ‫با‬ ‫اکسیژن‬ ‫برهمکنش‬ ‫می‬ ‫کند‬ ‫و‬ ‫الیه‬ ‫محافظ‬ ‫اوزون‬ ‫زمین‬ ‫را‬ ‫تولید‬ ‫می‬ ‫کند‬ . ‫در‬ ‫حالی‬ ‫که‬ ‫به‬ ‫سطح‬ ‫نزدیک‬ ‫تر‬ ،‫است‬ ‫ازن‬ ‫در‬ ‫هنگام‬ ‫برخورد‬ ‫رعد‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫و‬ ‫قطع‬ ‫شدن‬ ‫برق‬ ‫از‬ ‫طریق‬ ‫هوای‬ ‫غنی‬ ‫از‬ ‫اکسیژن‬ ‫ایجاد‬ ‫می‬ ‫شود‬ . ‫هر‬ ‫دو‬ ‫فرآیند‬ ‫در‬ ‫ژنراتورهای‬ ‫ازن‬ ‫فرابنفش‬ ‫و‬ ‫الکتریکی‬ ‫تقلید‬ ‫می‬ ‫شوند‬ ‫که‬ ‫تصفیه‬ ‫آب‬ ‫ازن‬ ‫را‬ ‫ممکن‬ ‫می‬ ‫کند‬ . ‫ازن‬ ‫همچنین‬ ‫می‬ ‫تواند‬ ‫توسط‬ ‫واکنش‬ ‫های‬ ‫الکترولیتی‬ ‫و‬ ‫شیمیایی‬ ‫تولید‬ ،‫شود‬ ‫اما‬ ‫ژنراتورهای‬ UV ‫و‬ ‫الکتریکی‬ ‫ازن‬ ‫رایج‬ ‫ترین‬ ‫برای‬ ‫تصفیه‬ ‫آب‬ ‫هستند‬ . ‫ژنراتورهای‬ ‫الکتریکی‬ ‫ازن‬ : ‫مولدهای‬ ‫الکتریکی‬ ‫ازن‬ ‫ازن‬ ‫را‬ ‫از‬ ‫طریق‬ ‫تخلیه‬ ‫تاج‬ ‫تولید‬ ‫می‬ ،‫کنند‬ ‫که‬ ‫منعکس‬ ‫کننده‬ ‫نحوه‬ ‫ایجاد‬ ‫ازن‬ ‫در‬ ‫هنگام‬ ‫رعد‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫است‬ . ‫به‬ ‫جای‬ ‫رعد‬ ‫و‬ ،‫برق‬ ‫یک‬ ‫تخلیه‬ ‫الکتریکی‬ ‫با‬ ‫ولتاژ‬ ‫باال‬ ‫از‬ ‫طریق‬ ‫اکسیژن‬ ‫در‬ ‫داخل‬ ‫یک‬ ‫محفظه‬ ‫شیشه‬ ،‫ای‬ ‫سرامیکی‬ ‫یا‬ ‫فوالدی‬ ‫عبور‬ ‫داده‬ ‫می‬ ‫شود‬ . ‫این‬ ‫امر‬ ‫تجزیه‬ ‫اکسیژن‬ ‫مولکولی‬ ‫به‬ ‫اکسیژن‬ ‫اتمی‬ ‫را‬ ‫تسهیل‬ ‫می‬ ‫کند‬ ‫و‬ ‫امکان‬ ‫تشکیل‬ ‫ازن‬ ‫را‬ ‫فراهم‬ ‫می‬ ‫کند‬ . ‫سپس‬ ‫ازن‬ ‫یا‬ ‫به‬ ‫صورت‬ ‫حباب‬ ‫در‬ ‫آب‬ ‫یا‬ ‫از‬ ‫طریق‬ ‫یک‬ ‫لوله‬ ‫ونتوری‬ ‫وارد‬ ‫آب‬ ‫می‬ ‫شود‬ ‫و‬ ‫فرآیند‬ ‫اکسیداسیون‬ ‫بالفاصله‬ ‫شروع‬ ‫می‬ ‫شود‬ . ‫مزایای‬ ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫تصفیه‬ ‫آب‬ ‫ازن‬ 1 ) ‫اثربخشی‬ ‫ازن‬ ‫یک‬ ‫اکسید‬ ‫کننده‬ ‫قوی‬ ‫است‬ ‫که‬ ‫فورا‬ ‫مواد‬ ‫بیولوژیکی‬ ‫مانند‬ ‫باکتری‬ ‫ها‬ ، ‫ویروس‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫انگل‬ ‫ها‬ ‫را‬ ‫خنثی‬ ‫می‬ ‫کند‬ ‫و‬ ‫خواص‬ ‫ضدعفونی‬ ‫کنندگی‬ ‫قوی‬ ‫تری‬ ‫نسبت‬ ‫به‬ ‫کلر‬ ‫دارد‬ . ‫قدرت‬ ‫اکسیداتیو‬ ‫ازن‬ ‫همچنین‬ ‫به‬ ‫حذف‬ ‫فلزات‬ ‫سرسخت‬ ‫از‬ ‫آب‬ ‫کمک‬ ‫می‬ ‫کند‬ . ‫ازن‬ ‫در‬ ‫محدوده‬ ‫وسیعی‬ ‫از‬ pH ‫موثر‬ ،‫است‬ ‫بنابراین‬ ‫حتی‬ ‫اگر‬ ‫آب‬ ‫اسیدی‬ ‫داشته‬ ،‫باشید‬ ‫اثربخشی‬ ‫تصفیه‬ ‫آب‬ ‫ازن‬ ‫مختل‬ ‫نخواهد‬ ‫شد‬ . 2 ) ‫فاقد‬ ‫مواد‬ ‫شیمیایی‬ ‫تصفیه‬ ‫آب‬ ‫ازن‬ ‫مواد‬ ‫شیمیایی‬ ‫به‬ ‫آب‬ ‫اضافه‬ ‫نمی‬ ‫کند‬ . ‫هیچ‬ ‫آالینده‬ ‫ای‬ ‫در‬ ‫فرآیند‬ ‫تصفیه‬ ‫آب‬ ‫ازن‬ ‫ایجاد‬ ‫نمی‬ ‫شود‬ ‫و‬ ‫هر‬ ‫گونه‬ ‫فاضالب‬ ‫تولید‬ ‫شده‬ ‫برای‬ ‫ورود‬ ‫به‬ ‫آبراه‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫زهکشی‬ ‫ها‬ ‫بی‬ ‫خطر‬ ‫است‬ .
  4. 4. 3 ) ‫فناوری‬ ‫آزمایش‬ ‫شده‬ ‫و‬ ‫واقعی‬ ‫تصفیه‬ ‫آب‬ ‫ازن‬ ‫یک‬ ‫فناوری‬ ‫آزمایش‬ ‫شده‬ ‫و‬ ‫واقعی‬ ‫است‬ ‫که‬ ‫از‬ ‫اوایل‬ ‫دهه‬ 1900 ‫برای‬ ‫تصفیه‬ ‫منابع‬ ‫آب‬ ‫شهری‬ ‫استفاده‬ ‫شده‬ ‫است‬ . ‫یک‬ ‫کارخانه‬ ‫تصفیه‬ ‫آب‬ ‫در‬ ‫نیس‬ ‫فرانسه‬ ‫در‬ ‫سال‬ 1906 ‫استفاده‬ ‫تجاری‬ ‫از‬ ‫تصفیه‬ ‫آب‬ ‫ازن‬ ‫را‬ ‫آغاز‬ ‫کرد‬ ‫و‬ ‫امروزه‬ ‫در‬ ‫بیش‬ ‫از‬ 2000 ‫تاسیسات‬ ‫در‬ ‫سراسر‬ ‫جهان‬ ‫استفاده‬ ‫می‬ ‫شود‬ . 4 ) ‫سرعت‬ ‫تصفیه‬ ‫آب‬ ‫ازن‬ ‫فوق‬ ‫العاده‬ ‫سریع‬ ‫است‬ . ‫اکثر‬ ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫تصفیه‬ ‫آب‬ ‫برای‬ ‫حذف‬ ‫یا‬ ‫کاهش‬ ‫آالینده‬ ‫ها‬ ‫به‬ ‫زمان‬ ‫تماس‬ ‫طوالنی‬ ‫تری‬ ‫نیاز‬ ،‫دارند‬ ‫اما‬ ‫ازن‬ ‫تنها‬ ‫در‬ ‫چند‬ ‫ثانیه‬ ‫کار‬ ‫می‬ ‫کند‬ . ‫معایب‬ ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫تصفیه‬ ‫آب‬ ‫ازن‬ 1 ) ‫هزینه‬ ‫تصفیه‬ ‫آب‬ ‫ازن‬ ‫در‬ ‫مقایسه‬ ‫با‬ ‫روش‬ ‫های‬ ‫شناخته‬ ‫شده‬ ‫تصفیه‬ ‫آب‬ ‫مانند‬ ‫کلرزنی‬ ‫گران‬ ‫است‬ . ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫های‬ ‫عملیاتی‬ ‫باالیی‬ ‫دارد‬ ‫و‬ ‫ممکن‬ ‫است‬ ‫یافتن‬ ‫متخصصی‬ ‫که‬ ‫در‬ ‫تصفیه‬ ‫آب‬ ‫ازن‬ ‫مسلط‬ ‫باشد‬ ‫دشوار‬ ‫باشد‬ . ‫هزینه‬ ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫تصفیه‬ ‫آب‬ ‫ازن‬ ‫خانگی‬ ‫بین‬ ‫چند‬ ‫صد‬ ‫تا‬ ‫چند‬ ‫هزار‬ ‫دالر‬ ‫است‬ . ،‫اگرچه‬ ‫برای‬ ‫شهرداری‬ ،‫ها‬ ‫تصفیه‬ ‫آب‬ ‫ازن‬ ‫می‬ ‫تواند‬ ‫در‬ ‫اضافه‬ ‫کاری‬ ‫مقرون‬ ‫به‬ ‫صرفه‬ ،‫باشد‬ ‫زیرا‬ ‫هزینه‬ ‫های‬ ‫شیمیایی‬ ‫مورد‬ ‫نیاز‬ ‫برای‬ ‫کلرزنی‬ ‫را‬ ‫جبران‬ ‫می‬ ‫کند‬ . 2 ) ‫حمل‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫دشوار‬ ‫است‬ ‫ازن‬ ‫پس‬ ‫از‬ ‫حل‬ ‫شدن‬ ‫در‬ ‫آب‬ ‫نیمه‬ ‫عمر‬ ‫کوتاهی‬ ،‫دارد‬ ‫زیرا‬ ‫واکنش‬ ‫طبیعی‬ ‫آن‬ ‫تبدیل‬ ‫به‬ ‫اکسیژن‬ ‫است‬ . ،‫بنابراین‬ ‫ذخیره‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫آن‬ ‫دشوار‬ ‫است‬ ‫و‬ ‫باید‬ ‫برای‬ ‫استفاده‬ ‫فوری‬ ‫در‬ ‫محل‬ ‫تولید‬ ‫شود‬ .
  5. 5. 3 ) ‫خوردگی‬ ‫و‬ ‫سمیت‬ ‫بالقوه‬ ‫ازن‬ ‫یک‬ ‫گاز‬ ‫سمی‬ ،‫است‬ ‫بنابراین‬ ‫اگر‬ ‫یک‬ ‫ژنراتور‬ ‫ازن‬ ‫نشت‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫تواند‬ ‫خطری‬ ‫در‬ ‫خانه‬ ‫شما‬ ‫ایجاد‬ ‫کند‬ . ‫عوارض‬ ‫جانبی‬ ‫معمول‬ ‫قرار‬ ‫گرفتن‬ ‫در‬ ‫معرض‬ ‫ازن‬ ‫شامل‬ ‫سردرد‬ ‫و‬ ‫سوزش‬ ‫چشم‬ ‫و‬ ‫گلو‬ ‫است‬ . ،‫همچنین‬ ‫از‬ ‫آنجایی‬ ‫که‬ ‫ازن‬ ‫یک‬ ‫اکسید‬ ‫کننده‬ ‫قوی‬ ،‫است‬ ‫اگر‬ ‫لوله‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫یراق‬ ‫آالت‬ ‫از‬ ‫مواد‬ ‫مقاوم‬ ‫در‬ ‫برابر‬ ‫ازن‬ ‫مانند‬ ‫فوالد‬ ‫ضد‬ ‫زنگ‬ ‫یا‬ ‫تفلون‬ ‫ساخته‬ ‫نشده‬ ،‫باشند‬ ‫می‬ ‫تواند‬ ‫باعث‬ ‫خوردگی‬ ‫شود‬ . ‫در‬ ‫نارون‬ ‫سایت‬ :‫کنید‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫مطالب‬ ‫میتوانید‬ ‫بد‬ ‫بوی‬ ‫رفع‬ ‫و‬ ‫ضدعفونی‬ ‫هواساز‬ ‫کانال‬ ‫در‬ ‫ضدعفونی‬ ‫سردخانه‬ ‫و‬ ‫انبار‬ ‫کاهش‬ ‫آفالتوکسین‬ ‫و‬ ‫مایکوتوکسین‬

×