SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 5
‫معایب‬ ‫و‬ ‫مزایا‬
‫ازن‬
‫آن‬ ‫کاربردهای‬ ‫و‬
‫ازن‬
‫یک‬
‫گاز‬
‫طبیعی‬
‫در‬
‫جو‬
‫زمین‬
‫است‬
‫و‬
‫یکی‬
‫از‬
‫قوی‬
‫ترین‬
‫اکسید‬
‫کننده‬
‫های‬
‫طبیعت‬
‫است‬
.
‫در‬
‫اتمسفر‬
،‫فوقانی‬
‫ازن‬
‫نور‬
‫فرابنفش‬
‫خورشید‬
‫را‬
‫فیلتر‬
‫می‬
‫کند‬
‫و‬
‫از‬
‫زمین‬
‫در‬
‫برابر‬
‫تشعشعات‬
‫مضر‬
‫محافظت‬
‫می‬
،‫کند‬
‫اما‬
‫در‬
‫اینجا‬
‫روی‬
،‫سطح‬
‫ازن‬
‫در‬
‫تضمین‬
‫آب‬
‫آشامیدنی‬
‫تمیز‬
‫از‬
‫طریق‬
‫تصفیه‬
‫آب‬
‫ازن‬
‫نقش‬
‫دارد‬
.
‫تصفیه‬
‫آب‬
‫ازن‬
‫همه‬
‫کاره‬
‫است‬
‫و‬
‫می‬
‫تواند‬
‫هم‬
‫به‬
‫صورت‬
‫تجاری‬
‫و‬
‫هم‬
‫در‬
‫خانه‬
‫شما‬
‫استفاده‬
‫شود‬
.
‫در‬
‫زیر‬
‫با‬
‫تصفیه‬
‫آب‬
‫ازن‬
،
‫نحوه‬
‫عملکرد‬
‫آن‬
‫و‬
‫اینکه‬
‫آیا‬
‫سیستم‬
‫تصفیه‬
‫آب‬
‫ازن‬
‫برای‬
‫شما‬
‫مناسب‬
‫است‬
‫آشنا‬
‫خواهید‬
‫شد‬
.
‫تصفیه‬
‫آب‬
‫ازن‬
‫چیست؟‬
‫تصفیه‬
‫آب‬
‫ازن‬
‫یک‬
‫روش‬
‫تصفیه‬
‫آب‬
‫است‬
‫که‬
‫آالینده‬
‫ها‬
‫را‬
‫از‬
‫طریق‬
‫قدرت‬
‫اکسیداتیو‬
‫ازن‬
‫کاهش‬
‫می‬
‫دهد‬
.
‫ازن‬
‫یک‬
‫اکسیدان‬
،‫است‬
‫به‬
‫این‬
‫معنی‬
‫که‬
‫با‬
‫مواد‬
‫دیگر‬
‫واکنش‬
‫می‬
‫دهد‬
‫و‬
‫الکترون‬
‫های‬
‫آنها‬
‫را‬
‫می‬
‫پذیرد‬
.
‫به‬
‫عنوان‬
،‫مثال‬
‫هنگامی‬
‫که‬
‫آهن‬
‫اکسید‬
‫می‬
،‫شود‬
‫تبدیل‬
‫به‬
‫زنگ‬
‫می‬
‫شود‬
.
‫تصفیه‬
‫آب‬
‫ازن‬
‫با‬
‫ایجاد‬
‫ازن‬
‫در‬
‫یک‬
‫مولد‬
‫ازن‬
‫آغاز‬
‫می‬
‫شود‬
.
‫سپس‬
‫ازن‬
‫به‬
‫آب‬
‫تزریق‬
‫می‬
‫شود‬
‫و‬
‫بالفاصله‬
‫شروع‬
‫به‬
‫اکسیداسیون‬
‫و‬
‫حذف‬
‫آالینده‬
‫هایی‬
‫مانند‬
‫باکتری‬
،‫ها‬
‫ویروس‬
‫ها‬
‫و‬
‫فلزات‬
‫می‬
‫کند‬
.
‫ازن‬
‫مواد‬
‫آلی‬
‫موجود‬
‫در‬
‫غشای‬
‫باکتری‬
،‫ها‬
‫ویروس‬
‫ها‬
‫و‬
‫انگل‬
‫ها‬
‫را‬
‫اکسید‬
‫می‬
‫کند‬
.
‫این‬
‫باعث‬
‫ضعیف‬
،‫شدن‬
‫پاره‬
‫شدن‬
‫و‬
‫از‬
‫بین‬
‫رفتن‬
‫سلول‬
‫های‬
‫آنها‬
‫می‬
‫شود‬
‫و‬
‫آالینده‬
‫های‬
‫مزاحم‬
‫را‬
‫از‬
‫بین‬
‫می‬
‫برد‬
.
‫ازن‬
‫همچنین‬
،‫آهن‬
‫منگنز‬
‫و‬
‫مس‬
‫را‬
‫اکسید‬
‫می‬
‫کند‬
‫و‬
‫به‬
‫ذرات‬
‫جامد‬
‫تبدیل‬
‫می‬
‫کند‬
‫که‬
‫می‬
‫توانند‬
‫به‬
‫راحتی‬
‫از‬
‫آب‬
‫توسط‬
‫فیلتراسیون‬
‫مکانیکی‬
‫یا‬
‫فیلترهای‬
‫کربن‬
‫فعال‬
‫خاص‬
‫فیلتر‬
‫شوند‬
.
‫از‬
‫طریق‬
،‫اکسیداسیون‬
‫سیستم‬
‫های‬
‫تصفیه‬
‫آب‬
‫ازن‬
‫حتی‬
‫می‬
‫توانند‬
‫آب‬
‫را‬
‫از‬
‫شر‬
‫کدورت‬
‫و‬
‫طعم‬
‫و‬
‫بوی‬
‫بد‬
‫ناشی‬
‫از‬
‫کلر‬
‫خالص‬
‫کنند‬
.
‫تصفیه‬
‫آب‬
‫ازن‬
‫با‬
‫حل‬
‫کردن‬
‫ازن‬
‫در‬
‫آب‬
‫و‬
‫از‬
‫طریق‬
‫اکسیداسیون‬
‫متعاقب‬
‫آن‬
‫باکتری‬
‫ها‬
‫و‬
‫سایر‬
‫پاتوژن‬
‫های‬
‫موجود‬
‫در‬
‫آب‬
‫عمل‬
‫می‬
‫کند‬
.
‫برای‬
‫درک‬
‫بهتر‬
‫این‬
،‫فرآیند‬
‫بهتر‬
‫است‬
‫ابتدا‬
‫نحوه‬
‫ایجاد‬
‫ازن‬
‫را‬
‫درک‬
‫کنید‬
.
‫ازن‬
‫از‬
‫اکسیژن‬
‫متولد‬
‫می‬
‫شود‬
.
‫یک‬
‫مولکول‬
‫اکسیژن‬
‫دارای‬
‫دو‬
‫اتم‬
‫اکسیژن‬
(O2)
،‫است‬
‫در‬
‫حالی‬
‫که‬
‫یک‬
‫مولکول‬
‫ازن‬
‫حاوی‬
‫سه‬
‫اتم‬
‫اکسیژن‬
(O3)
‫است‬
.
‫هنگامی‬
‫که‬
‫الکتریسیته‬
‫یا‬
‫نور‬
‫فرابنفش‬
‫در‬
‫هوا‬
‫جریان‬
‫می‬
،‫یابد‬
‫انرژی‬
‫آنها‬
‫مولکول‬
‫های‬
‫اکسیژن‬
‫را‬
‫به‬
‫دو‬
‫اتم‬
‫اکسیژن‬
‫تقسیم‬
‫می‬
‫کند‬
.
‫سپس‬
‫اتم‬
‫های‬
‫آزاد‬
‫اکسیژن‬
‫با‬
‫مولکول‬
‫های‬
‫معمولی‬
‫اکسیژن‬
‫دوباره‬
‫ترکیب‬
‫می‬
‫شوند‬
‫تا‬
‫ازن‬
‫را‬
‫تشکیل‬
‫دهند‬
.
‫در‬
‫اتمسفر‬
،‫فوقانی‬
‫نور‬
‫خورشید‬
‫با‬
‫اکسیژن‬
‫برهمکنش‬
‫می‬
‫کند‬
‫و‬
‫الیه‬
‫محافظ‬
‫اوزون‬
‫زمین‬
‫را‬
‫تولید‬
‫می‬
‫کند‬
.
‫در‬
‫حالی‬
‫که‬
‫به‬
‫سطح‬
‫نزدیک‬
‫تر‬
،‫است‬
‫ازن‬
‫در‬
‫هنگام‬
‫برخورد‬
‫رعد‬
‫و‬
‫برق‬
‫و‬
‫قطع‬
‫شدن‬
‫برق‬
‫از‬
‫طریق‬
‫هوای‬
‫غنی‬
‫از‬
‫اکسیژن‬
‫ایجاد‬
‫می‬
‫شود‬
.
‫هر‬
‫دو‬
‫فرآیند‬
‫در‬
‫ژنراتورهای‬
‫ازن‬
‫فرابنفش‬
‫و‬
‫الکتریکی‬
‫تقلید‬
‫می‬
‫شوند‬
‫که‬
‫تصفیه‬
‫آب‬
‫ازن‬
‫را‬
‫ممکن‬
‫می‬
‫کند‬
.
‫ازن‬
‫همچنین‬
‫می‬
‫تواند‬
‫توسط‬
‫واکنش‬
‫های‬
‫الکترولیتی‬
‫و‬
‫شیمیایی‬
‫تولید‬
،‫شود‬
‫اما‬
‫ژنراتورهای‬
UV
‫و‬
‫الکتریکی‬
‫ازن‬
‫رایج‬
‫ترین‬
‫برای‬
‫تصفیه‬
‫آب‬
‫هستند‬
.
‫ژنراتورهای‬
‫الکتریکی‬
‫ازن‬
:
‫مولدهای‬
‫الکتریکی‬
‫ازن‬
‫ازن‬
‫را‬
‫از‬
‫طریق‬
‫تخلیه‬
‫تاج‬
‫تولید‬
‫می‬
،‫کنند‬
‫که‬
‫منعکس‬
‫کننده‬
‫نحوه‬
‫ایجاد‬
‫ازن‬
‫در‬
‫هنگام‬
‫رعد‬
‫و‬
‫برق‬
‫است‬
.
‫به‬
‫جای‬
‫رعد‬
‫و‬
،‫برق‬
‫یک‬
‫تخلیه‬
‫الکتریکی‬
‫با‬
‫ولتاژ‬
‫باال‬
‫از‬
‫طریق‬
‫اکسیژن‬
‫در‬
‫داخل‬
‫یک‬
‫محفظه‬
‫شیشه‬
،‫ای‬
‫سرامیکی‬
‫یا‬
‫فوالدی‬
‫عبور‬
‫داده‬
‫می‬
‫شود‬
.
‫این‬
‫امر‬
‫تجزیه‬
‫اکسیژن‬
‫مولکولی‬
‫به‬
‫اکسیژن‬
‫اتمی‬
‫را‬
‫تسهیل‬
‫می‬
‫کند‬
‫و‬
‫امکان‬
‫تشکیل‬
‫ازن‬
‫را‬
‫فراهم‬
‫می‬
‫کند‬
.
‫سپس‬
‫ازن‬
‫یا‬
‫به‬
‫صورت‬
‫حباب‬
‫در‬
‫آب‬
‫یا‬
‫از‬
‫طریق‬
‫یک‬
‫لوله‬
‫ونتوری‬
‫وارد‬
‫آب‬
‫می‬
‫شود‬
‫و‬
‫فرآیند‬
‫اکسیداسیون‬
‫بالفاصله‬
‫شروع‬
‫می‬
‫شود‬
.
‫مزایای‬
‫سیستم‬
‫های‬
‫تصفیه‬
‫آب‬
‫ازن‬
1
)
‫اثربخشی‬
‫ازن‬
‫یک‬
‫اکسید‬
‫کننده‬
‫قوی‬
‫است‬
‫که‬
‫فورا‬
‫مواد‬
‫بیولوژیکی‬
‫مانند‬
‫باکتری‬
‫ها‬
،
‫ویروس‬
‫ها‬
‫و‬
‫انگل‬
‫ها‬
‫را‬
‫خنثی‬
‫می‬
‫کند‬
‫و‬
‫خواص‬
‫ضدعفونی‬
‫کنندگی‬
‫قوی‬
‫تری‬
‫نسبت‬
‫به‬
‫کلر‬
‫دارد‬
.
‫قدرت‬
‫اکسیداتیو‬
‫ازن‬
‫همچنین‬
‫به‬
‫حذف‬
‫فلزات‬
‫سرسخت‬
‫از‬
‫آب‬
‫کمک‬
‫می‬
‫کند‬
.
‫ازن‬
‫در‬
‫محدوده‬
‫وسیعی‬
‫از‬
pH
‫موثر‬
،‫است‬
‫بنابراین‬
‫حتی‬
‫اگر‬
‫آب‬
‫اسیدی‬
‫داشته‬
،‫باشید‬
‫اثربخشی‬
‫تصفیه‬
‫آب‬
‫ازن‬
‫مختل‬
‫نخواهد‬
‫شد‬
.
2
)
‫فاقد‬
‫مواد‬
‫شیمیایی‬
‫تصفیه‬
‫آب‬
‫ازن‬
‫مواد‬
‫شیمیایی‬
‫به‬
‫آب‬
‫اضافه‬
‫نمی‬
‫کند‬
.
‫هیچ‬
‫آالینده‬
‫ای‬
‫در‬
‫فرآیند‬
‫تصفیه‬
‫آب‬
‫ازن‬
‫ایجاد‬
‫نمی‬
‫شود‬
‫و‬
‫هر‬
‫گونه‬
‫فاضالب‬
‫تولید‬
‫شده‬
‫برای‬
‫ورود‬
‫به‬
‫آبراه‬
‫ها‬
‫و‬
‫زهکشی‬
‫ها‬
‫بی‬
‫خطر‬
‫است‬
.
3
)
‫فناوری‬
‫آزمایش‬
‫شده‬
‫و‬
‫واقعی‬
‫تصفیه‬
‫آب‬
‫ازن‬
‫یک‬
‫فناوری‬
‫آزمایش‬
‫شده‬
‫و‬
‫واقعی‬
‫است‬
‫که‬
‫از‬
‫اوایل‬
‫دهه‬
1900
‫برای‬
‫تصفیه‬
‫منابع‬
‫آب‬
‫شهری‬
‫استفاده‬
‫شده‬
‫است‬
.
‫یک‬
‫کارخانه‬
‫تصفیه‬
‫آب‬
‫در‬
‫نیس‬
‫فرانسه‬
‫در‬
‫سال‬
1906
‫استفاده‬
‫تجاری‬
‫از‬
‫تصفیه‬
‫آب‬
‫ازن‬
‫را‬
‫آغاز‬
‫کرد‬
‫و‬
‫امروزه‬
‫در‬
‫بیش‬
‫از‬
2000
‫تاسیسات‬
‫در‬
‫سراسر‬
‫جهان‬
‫استفاده‬
‫می‬
‫شود‬
.
4
)
‫سرعت‬
‫تصفیه‬
‫آب‬
‫ازن‬
‫فوق‬
‫العاده‬
‫سریع‬
‫است‬
.
‫اکثر‬
‫سیستم‬
‫های‬
‫تصفیه‬
‫آب‬
‫برای‬
‫حذف‬
‫یا‬
‫کاهش‬
‫آالینده‬
‫ها‬
‫به‬
‫زمان‬
‫تماس‬
‫طوالنی‬
‫تری‬
‫نیاز‬
،‫دارند‬
‫اما‬
‫ازن‬
‫تنها‬
‫در‬
‫چند‬
‫ثانیه‬
‫کار‬
‫می‬
‫کند‬
.
‫معایب‬
‫سیستم‬
‫های‬
‫تصفیه‬
‫آب‬
‫ازن‬
1
)
‫هزینه‬
‫تصفیه‬
‫آب‬
‫ازن‬
‫در‬
‫مقایسه‬
‫با‬
‫روش‬
‫های‬
‫شناخته‬
‫شده‬
‫تصفیه‬
‫آب‬
‫مانند‬
‫کلرزنی‬
‫گران‬
‫است‬
.
‫تجهیزات‬
‫و‬
‫هزینه‬
‫های‬
‫عملیاتی‬
‫باالیی‬
‫دارد‬
‫و‬
‫ممکن‬
‫است‬
‫یافتن‬
‫متخصصی‬
‫که‬
‫در‬
‫تصفیه‬
‫آب‬
‫ازن‬
‫مسلط‬
‫باشد‬
‫دشوار‬
‫باشد‬
.
‫هزینه‬
‫سیستم‬
‫های‬
‫تصفیه‬
‫آب‬
‫ازن‬
‫خانگی‬
‫بین‬
‫چند‬
‫صد‬
‫تا‬
‫چند‬
‫هزار‬
‫دالر‬
‫است‬
.
،‫اگرچه‬
‫برای‬
‫شهرداری‬
،‫ها‬
‫تصفیه‬
‫آب‬
‫ازن‬
‫می‬
‫تواند‬
‫در‬
‫اضافه‬
‫کاری‬
‫مقرون‬
‫به‬
‫صرفه‬
،‫باشد‬
‫زیرا‬
‫هزینه‬
‫های‬
‫شیمیایی‬
‫مورد‬
‫نیاز‬
‫برای‬
‫کلرزنی‬
‫را‬
‫جبران‬
‫می‬
‫کند‬
.
2
)
‫حمل‬
‫و‬
‫نقل‬
‫دشوار‬
‫است‬
‫ازن‬
‫پس‬
‫از‬
‫حل‬
‫شدن‬
‫در‬
‫آب‬
‫نیمه‬
‫عمر‬
‫کوتاهی‬
،‫دارد‬
‫زیرا‬
‫واکنش‬
‫طبیعی‬
‫آن‬
‫تبدیل‬
‫به‬
‫اکسیژن‬
‫است‬
.
،‫بنابراین‬
‫ذخیره‬
‫و‬
‫حمل‬
‫و‬
‫نقل‬
‫آن‬
‫دشوار‬
‫است‬
‫و‬
‫باید‬
‫برای‬
‫استفاده‬
‫فوری‬
‫در‬
‫محل‬
‫تولید‬
‫شود‬
.
3
)
‫خوردگی‬
‫و‬
‫سمیت‬
‫بالقوه‬
‫ازن‬
‫یک‬
‫گاز‬
‫سمی‬
،‫است‬
‫بنابراین‬
‫اگر‬
‫یک‬
‫ژنراتور‬
‫ازن‬
‫نشت‬
،‫کند‬
‫می‬
‫تواند‬
‫خطری‬
‫در‬
‫خانه‬
‫شما‬
‫ایجاد‬
‫کند‬
.
‫عوارض‬
‫جانبی‬
‫معمول‬
‫قرار‬
‫گرفتن‬
‫در‬
‫معرض‬
‫ازن‬
‫شامل‬
‫سردرد‬
‫و‬
‫سوزش‬
‫چشم‬
‫و‬
‫گلو‬
‫است‬
.
،‫همچنین‬
‫از‬
‫آنجایی‬
‫که‬
‫ازن‬
‫یک‬
‫اکسید‬
‫کننده‬
‫قوی‬
،‫است‬
‫اگر‬
‫لوله‬
‫ها‬
‫و‬
‫یراق‬
‫آالت‬
‫از‬
‫مواد‬
‫مقاوم‬
‫در‬
‫برابر‬
‫ازن‬
‫مانند‬
‫فوالد‬
‫ضد‬
‫زنگ‬
‫یا‬
‫تفلون‬
‫ساخته‬
‫نشده‬
،‫باشند‬
‫می‬
‫تواند‬
‫باعث‬
‫خوردگی‬
‫شود‬
.
‫در‬
‫نارون‬ ‫سایت‬
:‫کنید‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫مطالب‬ ‫میتوانید‬
‫بد‬ ‫بوی‬ ‫رفع‬ ‫و‬ ‫ضدعفونی‬
‫هواساز‬ ‫کانال‬ ‫در‬
‫ضدعفونی‬
‫سردخانه‬ ‫و‬ ‫انبار‬
‫کاهش‬
‫آفالتوکسین‬
‫و‬
‫مایکوتوکسین‬

Mais conteúdo relacionado

Destaque

5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at WorkGetSmarter
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...DevGAMM Conference
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationErica Santiago
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellSaba Software
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageSimplilearn
 
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...Palo Alto Software
 
9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free VacationWeekdone.com
 
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceEmpowered Presentations
 

Destaque (20)

5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
 
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
 
9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
 
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
 

مزایا و معایب ازن.pdf