Metodika pro odborné konzultanty

Vzdělávací program je připraven tak, aby jeho absolventi byli vybaveni metodami pro úspěšné vedení konzultací přinášejících možná řešení problémů a nastavování nápravných opatření. Ty pramení ze zjištění hodnotících týmů využívajících pro hodnocení organizace model CAF (Common Asessment Framework) či Interní audit uložených v systému OLINA. Konzultanti tak zajišťují, aby samotné hodnocení nezůstalo „napůl cesty“ a organizace mohly vykročit dále směrem k utěšenému rozvoji svých činností.

Metodika pro odborné konzultanty
Úvodní slovo
Vážení profesionálové,

3	
6	
6	
7	
7	
7	
8	
8	
9	
9	
10	
12	
16	
20	
21	
22	
23	

Úvodní slovo
Cíle programu
Časová dotace
Cílová skupina
Vstupní předpoklady účastníka
Doporučený počet účastníků
Forma vzdělávání
Kompetence rozvíjené v jednotlivých blocích programu
Profil absolventa
Doporučené postupy (metody) výuky
Obsah vzdělávacího programu
Teoretická část
Praktická část
Didaktické prostředky a nároky na prostředí
Způsob ukončení vzdělávacího programu
Doporučená literatura
Seznam příloh

držíte v rukou publikaci shrnující to zásadní ze vzdělávacího programu pro odborné konzultanty, který byl vytvořen
v projektu K21 . Tento projekt se v jedné ze svých klíčových
aktivit soustředí na podporu zavádění nástrojů kvality do
organizací zájmového a  neformálního vzdělávání. V  konkrétní praxi to znamená posilování organizací pracujících
s  dětmi mládeží prostřednictvím systému OLINA (on-line
nástroj pro zavádění kvality). Zjednodušeně řečeno, realizátoři projektu vycházejí z  myšlenky, že jen kvalitní organizace má kvalitní výstupy. A  cesta ke kvalitní organizaci
nevede přes náhodu, ale přes řízení vlastních procesů, jejich porovnávání a  vzájemné propojování tak, aby bylo co
nejvíce z očekávání našich klientů naplněno. Právě odborní
konzultanti sehrávají v tomto snažení mimořádně důležitou
roli, neboť jsou připraveni s  dobrou znalostí prostředí zájmového a  neformálního vzdělávání pomoci tam, kde vedení organizací stojí před zásadními rozhodnutími, či kde
zrovna otevírají problematické otázky vlastní činnosti – ať
již se jedná o  procesy řídící nebo podpůrné, otázky propagace, strategie, ekonomiky či legislativy a další.
Vzdělávací program, jehož popis se chystáte pročíst, je
připraven tak, aby jeho absolventi byli vybaveni metodami
Projekt K2 – Kvalita a  konkurenceschopnost v  neformálním vzdělávání (registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013) realizuje od 1.10.2012 Národní institut dětí a  mládeže spolu
s  Ministerstvem školství, mládeže a  tělovýchovy. Tuto publikaci, stejně jako ostatní výstupy
projektu a aktuální informace naleznete na webových stránkách www.ka2.cz. Vzdělávací program je součástí širšího záměru realizátorů projektu, do jehož rámce zapadá kromě rozvoje
systému OLINA a vzdělávání odborných konzultantů i příprava konzultantů k zavádění kvality,
kteří působí v domovských organizacích a řídí aplikaci zmíněného nástroje přímo na místě.

1

3
pro úspěšné vedení konzultací přinášejících možná řešení
problémů a  nastavování nápravných opatření. Ty pramení
ze zjištění hodnotících týmů využívajících pro hodnocení
organizace upravených modelů CAF (Common Asessment
Framework) či Interní audit uložených v  systému OLINA.
Konzultanti tak zajišťují, aby samotné hodnocení nezůstalo „napůl cesty“ a organizace mohly vykročit dále směrem
k utěšenému rozvoji svých činností.
Věříme, že prostudování přiložených stran, které jsou podpůrným materiálem pro vzdělávání konzultantů, Vám pomohou při orientaci v principech zavádění kvality do organizací
zájmového a neformálního vzdělávání a současně Vás snad
i pobídnou k zájmu o rozší ření profesní orientace. Program
je totiž ideální příležitostí pro odborníky ve sledovaných oblastech, aby přenesli své zkušenosti a podpořili tak kvalitu
v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání.
Vězte, že potřebné informace a  metody, které snad nenaleznete na tištěných stránkách, jsou s  ohledem na naši
snahu učinit text co nejpřehlednější uloženy pod uvedenými
hypertextovými odkazy na přílohy. A  pokud se přeci najde
téma, které nepokládáte za dostatečně objasněné, neváhejte nás kontaktovat!

Realizační tým projektu K2

4

Metodika pro odborné
konzultanty
Klíčová slova
zájmové a  neformální vzdělávání, systém řízení kvality,
konzultační dovednosti, SMART cíle, pozitivní vize, účinná
zpětná vazba

Cílová skupina
pracovníci školských zařízení pro zájmové vzdělávání, nestátních neziskových organizací pracující s  dětmi a  mládeží, nestátních neziskových organizací dětí a  mládeže,
odborní pracovníci se zaměřením na procesy v  zájmovém
a neformálním vzdělávání

Cíle programu
Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s problematikou zájmového a  neformálního vzdělávání v  České
republice. Dále vést účastníky k  osvojení si konzultačních
dovedností k  řídícím a  podpůrným procesům (Strategie,
plánování; Marketing, PR; Finanční management; Lidské
zdroje (HR); Řízení projektů; Fundraisingová politika;
Kontrolní systém, Evaluace, Nápravná opatření; Správa majetku; Dokumentace, vnitřní normy) vydefinovaným v oblasti zájmového a  neformálního vzdělávání. Naučit účastníky
základní orientaci v  on-line systému řízení kvality OLINA
(Administrační modul, Kompetenční modul, Hodnoticí modul, E-learningový modul), včetně aktivní práce s  jednotlivými nástroji (Procesní analýza, Model CAF, Interní audit,
nástroje určené k měření úrovní kompetencí).

Časová dotace
•	 48 vyučovacích hodin, jedna vyučovací hodina je 45 min

Vstupní předpoklady účastníka
Účastník:
•	 má ukončené alespoň střední vzdělání
•	 je pracovníkem či spolupracovníkem školského zařízení pro zájmové vzdělávání (zejména střediska volného
času), NNO pracujících s dětmi a mládeží
•	 účastník je odborník alespoň v  jednom z  uvedených
procesů: Strategie, plánování; Marketing, PR; Finanční
management; Lidské zdroje (HR); Řízení projektů;
Fundraisingová politika; Kontrolní systém, Evaluace,
Nápravná opatření; Správa majetku; Dokumentace,
vnitřní normy

Doporučený počet účastníků
•	 10 účastníků

6

7
Forma vzdělávání
•	 kombinovaná v celkovém rozsahu 48 vyučovacích hodin
(8 h prezenčního a 40 h e-learningového studia)

Kompetence rozvíjené v jednotlivých blocích programu
I. Úvod do studia

•	 znalost základních pojmů z oblasti neformálního vzdělávání (včetně zájmového), práce s dětmi a mládeží v ČR
•	 znalost principů fungování organizací a  poskytovaných
služeb v oblasti práce s dětmi a mládeží ve volném čase
II. On-line systém OLINA

•	 znalost teorie řízení kvality organizací s  použitím standardizovaných nástrojů, jejich aplikace v  organizacích
pracujících s dětmi a mládeží
•	 rozvoj dovednosti orientovat se v prostředí systému řízení kvality OLINA a využití jeho modulů
III. Konzultační dovednosti

•	 rozvoj dovednosti efektivně vést konzultační proces
•	 rozvoj dovednosti používat KKK model
•	 rozvoj dovednosti používat CLEAR model
•	 rozvoj dovednosti poskytnout účinnou motivační zpětnou vazbu
IV. Technické a organizační informace

•	 rozvoj dovednosti administrativně poskytovat konzultace
8

V. E-learningové studium k  on-line systému řízení
kvality OLINA

•	 rozvoj dovednosti prakticky ovládat moduly on-line systému pro řízení kvality OLINA (Administrační modul,
Hodnoticí modul, Kompetenční modul, E-learningový
vzdělávací modul)
•	 rozvoj dovednosti prakticky ovládat nástroje on-line systému OLINA (model CAF, Interní audit, Procesní analýza,
nástroje určené k měření úrovní klíčových kompetencí)

Profil absolventa
Absolvent:
•	 Umí pracovat s on-line systémem řízení kvality OLINA.
•	 Dokáže se orientovat v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání ČR.
•	 Ovládá základní metody konzultačních dovedností (umí
specifikovat cíle s použitím metody SMART; umí specifikovat milníky a vytvářet pozitivní vize, dokáže poskytovat účinnou motivační zpětnou vazbu).

Doporučené postupy (metody) výuky
Účastník se učí samostatně, ve vzdělávacím procesu mu
radí lektor jako jeho partner. Tento princip určuje výběr
metod. Volba aktivizujících metod (interaktivní přednáška,
diskuze, sebereflexe, kompetenční nácvik s  debriefingem,
sdílení dobré praxe, learning by doing) přispívá k  dosahování vzdělávacích cílů na základě vlastní učební činnosti
účastníka. To vede k  rozvoji jeho myšlenkové kultury, a  to
z hlediska získávání vědomostí i myšlenkových dovedností,
rozvoje iniciativy a poznávacích potřeb.
9
Obsah vzdělávacího programu
Vzdělávací program je postaven na jednodenní prezenční výuce, která je doplněna 40 h e-learningového studia.
Účastník postupuje od úvodního seznámení s  problematikou oblasti zájmového vzdělávání, typů a řízení organizací,
přes osvojení si základní orientace v on-line systému řízení
kvality OLINA (www.olina.ka2.cz), až po rozvoj konzultačních dovedností.
I. kapitola – Úvod do studia – seznámení s problematikou
oblasti zájmového a neformálního vzdělávání
1 hodina

Anotace: V  této kapitole lektor přivítá účastníky studia
a  představí strukturu školení (pokyny ke studiu, časový
harmonogram). Účastníky seznámí s problematikou oblasti
neformálního a  zájmového vzdělávání (základní rozdělení,
typy organizací včetně jejich cílů, poslání a  popis systému
jejich fungování).

III. kapitola – Konzultační dovednosti
4 hodiny

Anotace: V  této kapitole lektor seznámí účastníky
s  efektivním vedením konzultačního procesu. Účastníci
se naučí používat KKK model k  stanovení podmínek
konzultace, rámce, postupu a  vyhodnocení změnového
projektu. Lektor účastníky seznámí s úskalím organizační
změny v organizacích. Účastníci se naučí specifikovat cíle
(model SMART) a milníky včetně vytváření pozitivní vize.
Účastníkům bude představen model CLEAR využívaný
pro stanovení struktury a  průběhu konzultantského
setkání. Účastníci se naučí poskytovat účinnou motivační
zpětnou vazbu.
IV. kapitola – Technické a organizační informace
0,5 hodiny

II. kapitola – On-line systém OLINA
2,5 hodiny

Anotace: V této kapitole se účastníci seznámí s on-line systémem řízení kvality OLINA. Naučí se orientovat v prostředí
systému a využívat jeho nástroje: Procesní analýza (identifikace procesů v  organizaci, tvorba mapy procesů včetně
tvorby karet pro jednotlivé procesy), Model CAF (nastavení členů týmu, vkládání důkazů a  jejich hodnocení, tvorba
akčních plánů včetně jejich vyhodnocení), Interní audit
(nastavení týmu auditorů, nastavení plánu auditu, vkládání záznamů do checklistu včetně vyhodnocení), nástroje

10

určené k  měření úrovní klíčových kompetencí (Test úrovně, Znalostní test), E-learningové programy (8 vzdělávacích
programů sloužících k rozvoji 8 klíčových kompetencí).

Anotace: V  této kapitole budou účastníci seznámeni s  formami vykazování konzultací a  jejich administrativním
zpracováním.
V. kapitola – E-learningové studium k on-line systému
řízení kvality OLINA
40 hodin

Anotace: V  této kapitole si účastníci prohloubí znalosti
a  dovednosti získané v  druhé kapitole. E-learningové studium účastníky provede pěti kapitolami (Úvodní seznámení s on-line systémem OLINA (video), Administrační modul,
11
Hodnoticí modul, Kompetenční modul, E-learningový vzdělávací modul). Účastníci si prakticky vyzkouší jednotlivé
nástroje on-line systému OLINA (model CAF, Interní audit,
Procesní analýza, nástroje určené k  měření úrovní klíčových kompetencí, 8 e-learningových programů). Účastníci si
v  e-learningovém studiu prověří získané znalosti prostřednictvím testu.

Teoretická část
I. kapitola – Celoživotní učení2

Celoživotní učení představuje zásadní koncepční změnu pojetí vzdělávání, jeho organizačního principu, kdy všechny
možnosti učení – ať už v  tradičních vzdělávacích institucích v rámci vzdělávacího systému či mimo ně – jsou chápány jako jediný propojený celek, který dovoluje rozmanité
a četné přechody mezi vzděláváním a zaměstnáním a který
umožňuje získávat stejné kvalifikace a  kompetence různými cestami a kdykoli během života.
Celoživotní učení je v ideálním pojetí považováno za nepřetržitý proces, ve skutečnosti jde spíše o  neustálou připravenost člověka učit se než o neustálé studium. Vychází se
přitom ze zásady, že konkrétní získané kompetence nejsou
tak cenné jako schopnost učit se. Mluví se tedy spíše o celoživotním učení, nikoliv vzdělávání, aby se tím zdůraznil
význam i takových učebních aktivit každého jedince, které
nemají organizovaný ráz, tzn. samostatného učení, učení
při práci ap.
Strategie celoživotního učení ČR. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2007.
ISBN 978-80-254-2218-2.)

2

12

Celoživotní učení tedy zahrnuje: Formální vzdělávání, které je realizováno ve vzdělávacích institucích, zpravidla ve
školách. Jeho funkce, cíle, obsahy, organizační formy a způsoby hodnocení jsou definovány a  legislativně vymezeny.
Zahrnuje na sebe navazující vzdělávací stupně (základní,
střední, vysokoškolské), jejichž absolvování je potvrzováno
certifikátem (vysvědčením, diplomem apod.).
Neformální vzdělávání, které je zaměřeno na získání vědomostí, dovedností a  kompetencí, které mohou respondentovi zlepšit jeho společenské i  pracovní uplatnění. Kurzy
neformálního vzdělávání mohou být poskytovány zpravidla
v  zařízeních zaměstnavatelů, soukromých vzdělávacích institucích, neziskových organizacích i  ve školských zařízeních. Patří sem např. kurzy cizích jazyků, počítačové kurzy,
řidičské kurzy, rekvalifikační kurzy, ale také krátkodobá
školení a přednášky. Nutnou podmínkou pro realizaci tohoto druhu vzdělávání je účast odborného lektora či učitele.
Nevede k získání uceleného stupně vzdělání.
Informální učení, které je chápáno jako proces získávání
vědomostí, osvojování si dovedností a kompetencí z každodenních zkušeností a  činností v  práci, v  rodině, ve volném
čase. Zahrnuje také sebevzdělávání, kdy učící se nemá
možnost ověřit si nabyté znalosti (např. televizní jazykové
kurzy). Na rozdíl od formálního a  neformálního vzdělávání
je neorganizované, zpravidla nesystematické a  institucionálně nekoordinované.
Celoživotní učení předpokládá komplementaritu a prolínání
uvedených forem učení v průběhu celého života, v podstatě vždy a všude. Vzhledem k tomu ani termín „celoživotní“
13
plně nevyhovuje, protože zdůrazňuje pouze časovou dimenzi vzdělávání. V  poslední době se proto uplatňuje i  termín
„všeživotní“ („lifewide“) učení, který zdůrazňuje, že učení
probíhá ve všech prostředích.

III. kapitola – Konzultační dovednosti

•	 Teorie organizační změny – harvardská škola
•	 Mentoring
•	 Koučovací přístup – CLEAR model
•	 Rozvojová (efektivní) zpětná vazba

II. kapitola – Teorie řízení kvality

3

•	 SMART cíle

Kvalita je míra naplňování požadavků klientů na služby/činnosti a výstupy poskytovanými organizacemi.
Jakost – rozumíme souhrn znaků entity, které ovlivňují
schopnost uspokojovat stanovené a  předpokládané potřeby (srov. ČSN ISO 8402:1995 či ČSN EN ISO 9000:2005).
Rozlišujeme jakost produkce, služeb, vzájemných vztahů,
řešení sociálních aspektů zaměstnavatelem, odpovědnost
producenta a  poskytovatele, odpovědnost k  životnímu
prostředí.

IV. kapitola – Systém řízení kvality4

Systém řízení jakosti (Quality Management System = QMS)
je systémem propojujícím různorodé vnitřní procesy v organizaci a  směřuje k  procesnímu přístupu při provádění projektu. Umožňuje rozpoznávání, měření a  zlepšování různorodých procesů. Tím se zlepšuje výkonnost.

TQM (Total Quality Management) je filosofie řízení zaměřená na zákazníka, usilující o  trvalé zlepšování hlavních
činností a  využívající analytické nástroje a  týmovou práci,
která vyžaduje angažovanost všech zaměstnanců. Existuje
několik typů modelů TQM, z  nichž nejčastěji používanými
jsou Model excelence EFQM, model CAF, model Malcolma
Baldrige (USA), ISO 9000.

3

14

Aplikační příručka modelu CAF, Národní informační středisko pro podporu jakosti, Praha 2007

4

Aplikační příručka modelu CAF, Národní informační středisko pro podporu jakosti, Praha 2007

15
Praktická část

III. kapitola – Konzultační dovednosti (4 hodiny)

I. kapitola – Úvod do studia – seznámení s problematikou
oblasti zájmového a neformálního vzdělávání
1 hodina

•	 Úvod, seznámení účastníků, úvod do studia, představení organizace NIDM, pokyny ke studiu, časový harmonogram (15 min) – přednáška, diskuze
•	 Neformální vzdělávání, zájmové vzdělávání – současné
trendy (15  min) – interaktivní přednáška
•	 Vývoj neformálního vzdělávání v ČR a jeho současná situace (15 min) – diskuze
II. kapitola – On-line systém OLINA
2,5 hodiny

•	 Úvod, důvod vzniku systému řízení kvality, přínos pro
organizace, nabízené možnosti (30 min) – interaktivní
přednáška
Principy práce s jednotlivými moduly systému řízení OLINA
v internetovém prostředí:

Blok 1. Organizační změna – rámec konzultantské
spolupráce (45 min)

•	 Seznámení s  účastníky, úvod do problematiky (5 min)
– diskuze
•	 Organizační změna, nastavení kontraktu (30 min) –
interaktivní přednáška, (5 min) – videoukázka
•	 Shrnutí, závěr (5 min) – reflexe
Blok 2. Kontraktování a cíle (45 min)

•	 Účinná vize, dobrý cíl, milníky implementace vize
(15 min) – interaktivní přednáška
•	 Nácviková aktivita: Formulování SMART cílů (25 min)
– learning by doing (účastníci si ve dvojicích vzájemně
konzultují vydefinování zadaného cíle podle metodiky
SMART)
•	 Shrnutí – zážitek, reflexe, videoukázka, uzavření (5 min)
– reflexe
Blok 3. Struktura konzultantského sezení (45 min)

•	 Administrační modul: registrace, přihlášení, nastavení
práv (5 min) – learning by doing

•	 Struktura konzultantského sezení (10 min) – interaktivní přednáška

•	 Kompetenční modul – nástroje: test úrovně kompetence, test znalostí kompetence, 360stupňová zpětná vazba, Development Centre, hodnotící rozhovory (15 min) –
learning by doing

•	 Hodnoticí modul (35 min) – learning by doing

•	 Nácviková aktivita: Vytvoření kontraktu (30 min) – learning by doing (Příloha: Formulář kontraktu – účastníci
ve dvojicích vzájemně simulují úvodní schůzku k vytvoření kontraktu se zástupcem klientské organizace, během 10 min je jejich úkolem domluvit základní parametry kontraktu dle předem připravené šablony – formuláře
kontraktu)

•	 Závěrečná reflexe (10 min) – diskuze

•	 Shrnutí, závěr (5 min) – reflexe

•	 E-learningový modul – osm e-learningových programů
(15 min) – learning by doing

16

17
Blok 4. Účinná zpětná vazba (45 min)

•	 Principy zpětné vazby (10 min) – interaktivní přednáška
•	 Nácviková aktivita: Zpětná vazba (20 min) – learning by
doing (účastníci si vzájemně poskytují zpětnou vazbu
dle zadání: klient splnil zadání – konfirmační zpětná vazba, klient nesplnil zadání – odpovídající zpětná vazba)
•	 Debriefing, uzavření (15 min) – reflexe

1. Způsoby ovládání administračního modulu on-line
systému pro řízení kvality OLINA (1,5 hodiny)

•	 Vstup do systému
•	 Registrace, přihlášení
•	 Administrace organizace
2. Způsoby ovládání hodnotícího modulu on-line systému
pro řízení kvality OLINA (23 hodin)

IV. kapitola – Technické a organizační informace
0,5 hodiny

•	 Organizace konzultací (15 min) – interaktivní přednáška
•	 Administrativní stránka konzultací (10 min) – interaktivní přednáška
V. kapitola – E-learningové studium k on-line systému
řízení kvality OLINA
40 hodin

•	 Jedná se o  distanční vzdělávání s  využitím výpočetní
techniky a  internetu, znalosti jsou distribuovány elektronickými zařízeními. Účastník prochází jednotlivé texty
vztahující se k jednotlivým tématům, dosažené znalosti
si ověřuje v závěrečném autotestu.

•	 Nástroje pro sebehodnocení, kritéria výběru nástroje
•	 Způsoby ovládání nástroje on-line systému OLINA –
procesní analýza
•	 Sebehodnocení organizace pomocí modelu CAF
•	 Způsoby ovládání nástroje on-line systému OLINA –
model CAF
•	 Sebehodnocení organizace pomocí Interního auditu
•	 Způsoby ovládání nástroje on-line systému OLINA –
interní audit
3. Způsoby ovládání kompetenčního modulu on-line systému
pro řízení kvality OLINA (12 hodin)

•	 Hodnocení úrovně kompetencí
•	 Postup při měření a hodnocení úrovní kompetencí
•	 Způsoby ovládání nástroje on-line systému OLINA –
Development Centre
•	 Způsoby ovládání nástroje on-line systému OLINA –
Hodnoticí rozhovory
•	 Způsoby ovládání nástroje on-line systému OLINA –
360stupňová zpětná vazba

18

19
4. Způsoby ovládání e-learningového modulu on-line
systému pro řízení kvality OLINA (3,5 hodiny)

•	 Způsoby ovládání nástroje on-line systému OLINA –
E-learningové vzdělávací programy
•	 Struktura e-learningových kurzů a jejich obsah
•	 Závěr (15 min) – Test

Didaktické prostředky a nároky na prostředí
Místo konání:

Způsob ukončení vzdělávacího programu
Vyhodnocení průběhu a  účinnosti vzdělávací akce bude
provedeno formou vstupního a výstupního evaluačního dotazníku ve vzdělávacím modulu NIDM (www.vm.nidm.cz).
Účastníci prostřednictvím systému hodnotí také celkovou
spokojenost včetně vedení a  podpory lektora. K  hodnocení úspěšnosti jednotlivých účastníků školení bude sloužit
závěrečný test. Po ukončení vzdělávacího programu dostanou všichni účastníci osvědčení o  absolvování vzdělávacího programu.

•	 Vzdělávací zařízení v rámci ČR s požadovanými standardy pro interaktivní výuku prezenčního studia.
Vybavení učebny:
•	 flipchart, dataprojektor
•	 HW vybavení – počítač připojený na internet
•	 SW vybavení – WWW prohlížeč, základní SW aplikace
(textový editor, grafický editor, program na přehrání videa, zvuku)
E-learning:
•	 PC s připojením na internet a standartní SW

20

21
přílohy

Doporučená literatura
•	 Hawkins, P., Smith, N. Coaching, Mentoring and
Organizational
Consultancy:
Supervision
and
Development, McGraw-Hill International, 2007, ISBN
0335218156, 9780335218158.
•	 Luecke, R. Managing change and transition The
Harvard business essentials series – Svazek 3 Harvard
Business School Press, Harvard Business Press, 2003,
1578518741, 9781578518746.

Seznam příloh 5
Příloha 1: Prezentace on-line systému OLINA a procesního řízení
Příloha 2: Prezentace Konzultační provázení organizační
změnou
Příloha 3: Formulář kontraktu
Příloha 4: E-learning – dostupný na: lms.nidm.cz, kurz
„Vzdělávací program pro odborné konzultanty
k řídícím a podpůrným procesům v zájmovém
a neformálním vzdělávání“
Příloha 5: Implementační příručka – Pokyny k použití
systému OLINA – (pouze v elektronické podobě)

5

22

Přílohy v elektronické podobě naleznete na adrese www.ka2.cz/publikace
online systém OLINA

Prezentace on-line systému OLINA a procesního řízení

PŘÍLOHA 1	
24

O systému OLINA
• Posláním systému OLINA je nabídnout komplexní
podporu při zavádění procesu řízení kvality
do organizací poskytující neformální a zájmové
vzdělávání
• U zrodu systému stály organizace i jednotlivci pracující
s dětmi a mládeží v České republice stejně jako experti
na procesy a na otázky řízení kvality

•
•
•
•

K sebehodnocení pracovníků
Ke vzdělávání pracovníků organizace
K nastavení procesního řízení v organizaci
K celkovému sebehodnocení chodu organizace

Moduly systému OLINA
Kompetenční modul – slouží pro hodnocení až 30 klíčových
kompetencí jednotlivých pracovníků organizace
prostřednictvím online testů včetně externího hodnocení
360°zpětnou vazbou
Hodnotící modul – slouží k nastavení procesního řízení ve vaší
organizaci a sebehodnocení vaší organizace prostřednictvím
nástrojů: Model CAF, Interní audit
E-learningový modul - slouží k vzdělávání a rozvoji pracovníků
prostřednictvím vzdělávacích programů zaměřených rozvoj
klíčových kompetencí

Důvody vzniku systému OLINA
• Neexistence nástroje k sebehodnocení organizací a
jejich pracovníků v prostředí zájmového a
neformálního vzdělávání

Prezentace on-line systému OLINA a procesního řízení

kvalita do vašich organizací

Systém OLINA lze využít:

PŘÍLOHA 1	

Využití systému OLINA v praxi

Přínos systému pro uživatele
Lepší systém řízení organizace
Efektivnější řízení vlastních činností

• Neexistence komplexního nástroje shrnujícího oblasti
řízení kvality v zájmovém a neformálním vzdělávání
• Neexistence nástroje, který by byl uživatelsky
přívětivý, snadno dostupný, finančně nenáročný

Profesionální pracovníci
Spokojené děti

více na www.ka2.cz/publikace
25
„Systém skutečně pochopíte teprve tehdy,
když se jej pokusíte změnit.“

Šok

• popření

Kurt Lewin

ORGANIZAČNÍ

• obranné
stažení

Eric Hoffer
The Ordeal of Change

ZMĚNOU

Přiznání

• truchlení

PŘÍLOHA 2	

Prezentace Konzultační provázení organizační změnou

Přijetí

26

DOBRÉ ÚMYSLY KONZULTANTA
Chybné předpoklady









INDIVIDUÁLNÍ ZMĚNA

Mentor

Energie,
produktivita

Umím to, tedy můžu učit.
Důležité je expertíza.
Učení je přirozený
proces, který známe ze
školy.
Učení je racionální
proces. Změna chování
následuje automaticky.
Chci pomoct.
Nepotřebuji speciální
dovednosti. Vystačím se
selským rozumem a
opatrností.

Vyšší
produktivita
Neg. ZV, nízká
produativita
Popření







Změna je téměř vždy
konfliktní, někdy i
traumatická. Proto se jí
lidé raději vyhýbají.
Avšak změna je součástí
života organizace a je
nezbytná pro její vývoj.
Ti, kteří vědí jak ji
předvídat, katalyzovat a
zvládat, budou
úspěšnější.

Odučování Integrace

Vztek,
sebeobviňování,
pasivita

Ohlížení
se zpátky

Vyhlížení
dopředu

Experimentování,
zkoušení

Čas

Deprese

ORGANIZAČNÍ ZMĚNA
Proč?

• adaptace

Prezentace Konzultační provázení organizační změnou

Vztek

KONZULTAČNÍ PROVÁZENÍ

„Mám dojem, že vlastně nikdo nemá rád
novoty. Bojíme se jich. Nikdy
nemůžeme být plně připraveni na
zcela nové věci. Musíme se
přizpůsobovat a každé radikální
přizpůsobování představuje krizi
sebeúcty : podstupujeme test a
musíme se osvědčit. Postavit se
čelem k drastické změně vyžaduje
neotřesitelnou sebedůvěru .“

PŘÍLOHA 2	

REAKCE NA ZMĚNU

OPATŘENÍ V PRŮBĚHU REAKCE NA ZMĚNU

Typy změn

1. Šok

Snižování
nákladů

Strukturní
změna

Změna
procesu

Změna
firemní
kultury

• Měňte
procesy za
běhu.
• Dávejte lidem
nárazovky,
přidělujte je
jinam.
• Používejte
výzvové cíle.
• Nedopusťte,
aby se lidé
cítili v práci
ukolébaní.

2. Vztek
• Udržujte
napojení lidí
na nejbližší
skupinu
(armáda:
„Jeden za
všechny…“).
• Vytvořte
příležitosti
k ventilování
kritiky.

3. Přiznání
• Dále
naslouchejte:
„Jak to cítíte?“
Můžete
zdůraznit
pozitiva.
• Stavte na
kotvách
skupiny.
• Podporujte
tendence
riskovat: „Co
s tím můžeme
udělat?“

4. Přijetí
• Pracujte na
skupinové
dynamice.
• Snažte se
chápat, co
jednotliví lidé
považují za
úspěch, čeho
se drží.
• Přesouvejte
pozornost od
pocitů
k činnostem.
• Buďte
připraveni
odstranit
jedince, kteří
se prostě
nepřizpůsobí.

27
Modelování

Dobrý plán

Dobrý postup

je jednoduchý
 byl vytvořen všemi
zúčastněnými
 je rozdělen do
dosažitelných celků
 stanovuje role a
odpovědnosti
 je flexibilní

Zajistit si podporu
klíčových lidí
Vytvořit plán
implementace
Potvrzovat plán
vlastním chováním

Konzultant:

Prezentace Konzultační provázení organizační změnou

Formulář kontraktu

Podpora

Výsledek
(nakolik jsme uspěli)

PŘÍLOHA 2	

PŘÍLOHA 3	

KONTRAKT pro konzultaci k organizační změně

Vize

IMPLEMENTACE ZMĚNY



Klient (jm., fce, org.):

Mají lidské a organizační
know-how potřebné
k implementaci vize.

Energizace

Jak



Své přesvědčení vyjadřují
v podobě důvěryhodné a
neodolatelné vize.

Role

Hodnocení



Mají utkvělou představu, že
revitalizace je klíč k
úspěchu, a hluboké
přesvědčení, že změna
bude od základu účinná.

Kdy

3 vlastnosti


Datum:

MANAŽER ZMĚNY

Řešená oblast (systém OLINA)

• Zveřejňujte
úspěchy
transformace –
prodávejte je
dovnitř firmy
• Odměňujte
žádoucí chování
• Vytvořte
struktury, které
zodpovídají za
realizaci plánu
změny
• Zajišťujte proces
zavedení změny
do každodenní
praxe

Kdo

28

Zmrazení

• Stanovte jasné
cíle
• Vytvářejte menší,
akceptovatelné
změny, které
podpoří
systémovou
změnu
• Vytvořte speciální
skupiny
manažerů, které
jsou odpovědné
za realizaci
změny
• Udržujte
otevřenou,
vzájemnou
komunikaci,
zjišťujte si
zpětnou vazbu

Zadání (vize)

Změna

• Podpořte
„neuspokojení
současným
stavem“
• Aktivizujte a
získejte intenzivní
podporu topmanagementu
• Podporujte
aktivní participaci
a rozhodování
• Zaveďte odměny
žádoucího
chování do
systému

Kritéria úspěchu
(jak poznáme, že jsme uspěli)

Rozmrazení

Termín ukončení a zhodnocení: __.__.____

PROCES ORGANIZAČNÍ ZMĚNY

Vytvářet podpůrné
struktury
Oslavovat milníky

více na www.ka2.cz/publikace
29
30

Formulář kontraktu

Kdo
Kdo nejlépe
posoudí, zda jsme
uspěli?
Hledejte další
osoby, kterých se
cíle týkají.

Termín ukončení a zhodnocení: __.__.____

Toto není plán kroků, kterými budete
klienta provázet, ale cíle mohou
odpovídat milníkům projektu.

Buďte konkrétní, ať je možné cíle
posléze vyhodnotit. Definujte cíle
SMART.
Ať mají cíle vliv na fungování řešené
oblasti (srovnej „existuje směrnice X“
vs. „směrnice X je implementována“
Srovnej „informovat podřízené“ a
„podřízení vědí…“

Kritéria úspěchu, cíle
(jak poznáme, že jsme uspěli)
Popište jednotlivé dílčí cíle, kterých
chcete dosáhnout.
Jak
Jak poznáme, zda a nakolik se nám
podařilo dosáhnout tohoto cíle?

Hodnocení

Pokud je to příliš snadné (např.
Ať má
„informovat podřízené“, „existuje
projekt
„rytmus“. organizační směrnice“), má tento cíl vliv?
Ne
všechno
na konci.
Potvrzujte
úspěchy.

Kdy
Buďte
realističtí.

Pokud zbývají věci k dořešení,
rekontraktujte (od vize, ke
kritériím…)

Klient bude vděčný za realistické
zhodnocení.

Výsledek
(nakolik jsme uspěli)
Nebojte se neuspět na 100 %. Ušli
jste kus cesty k cíli, klientově vizi.

Stručně popište, čeho chce klient dosáhnout – jaký je cílový stav řešené oblasti v jeho organizaci po skončení vašeho
konzultačního procesu. Nebuďte příliš obecní (např. „fungující PR organizace“) ani příliš konkrétní (výčet všeho, co
budete řešit) – od toho máte kritéria úspěchu.

Zadání (vize)

Konzultant:
Jméno konzultanta

Klient (jm., fce, org.):
Jméno, funkční zařazení (pozice), název organizace
Stačí řešená oblast. Můžete stručně specifikovat problém, ale není to nutné.

Datum:
Zahájení konzultačního procesu
Řešená oblast (systém OLINA)

Příklad vyplněného formuláře kontraktu pro konzultaci k organizační změně

PŘÍLOHA 3

Recomendados

Příloha 2 prezentace konzultační provázení organizační změnou por
Příloha 2  prezentace konzultační provázení organizační změnouPříloha 2  prezentace konzultační provázení organizační změnou
Příloha 2 prezentace konzultační provázení organizační změnouNarodniInstitut
4.1K visualizações38 slides
Příloha 1 online systém olina por
Příloha 1  online systém olinaPříloha 1  online systém olina
Příloha 1 online systém olinaNarodniInstitut
5K visualizações17 slides
Olina implementacni prirucka_2015 por
Olina implementacni prirucka_2015Olina implementacni prirucka_2015
Olina implementacni prirucka_2015NarodniInstitut
2.5K visualizações144 slides
Metodiky pro konzultanty k zavádění kvality por
Metodiky pro konzultanty k zavádění kvalityMetodiky pro konzultanty k zavádění kvality
Metodiky pro konzultanty k zavádění kvalityNarodniInstitut
4.4K visualizações41 slides
Příloha 1 prezentace - úvod do problematiky řízení kvality por
Příloha 1  prezentace - úvod do problematiky řízení kvalityPříloha 1  prezentace - úvod do problematiky řízení kvality
Příloha 1 prezentace - úvod do problematiky řízení kvalityNarodniInstitut
4.4K visualizações26 slides
Příloha 2 metodický list pro výběr sehodnotícího nástroje por
Příloha 2  metodický list pro výběr sehodnotícího nástrojePříloha 2  metodický list pro výběr sehodnotícího nástroje
Příloha 2 metodický list pro výběr sehodnotícího nástrojeNarodniInstitut
3.8K visualizações11 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

2. procesní analýza por
2. procesní analýza2. procesní analýza
2. procesní analýzaNarodniInstitut
753 visualizações49 slides
K2 nidv - hoskova por
K2  nidv - hoskovaK2  nidv - hoskova
K2 nidv - hoskovaNarodniInstitut
1.4K visualizações21 slides
Příloha 4 metodika sebehodnocení prostřednictvím modelu caf a ia por
Příloha 4  metodika sebehodnocení prostřednictvím modelu caf a iaPříloha 4  metodika sebehodnocení prostřednictvím modelu caf a ia
Příloha 4 metodika sebehodnocení prostřednictvím modelu caf a iaNarodniInstitut
3.7K visualizações85 slides
K2 spvc - faiferlikova por
K2  spvc - faiferlikovaK2  spvc - faiferlikova
K2 spvc - faiferlikovaNarodniInstitut
1.4K visualizações21 slides
Příloha 3 formulář kontraktu por
Příloha 3  formulář kontraktuPříloha 3  formulář kontraktu
Příloha 3 formulář kontraktuNarodniInstitut
3.6K visualizações2 slides
K2 msmt - prazakova por
K2  msmt - prazakovaK2  msmt - prazakova
K2 msmt - prazakovaNarodniInstitut
1.4K visualizações28 slides

Mais procurados(20)

2. procesní analýza por NarodniInstitut
2. procesní analýza2. procesní analýza
2. procesní analýza
NarodniInstitut753 visualizações
K2 nidv - hoskova por NarodniInstitut
K2  nidv - hoskovaK2  nidv - hoskova
K2 nidv - hoskova
NarodniInstitut1.4K visualizações
Příloha 4 metodika sebehodnocení prostřednictvím modelu caf a ia por NarodniInstitut
Příloha 4  metodika sebehodnocení prostřednictvím modelu caf a iaPříloha 4  metodika sebehodnocení prostřednictvím modelu caf a ia
Příloha 4 metodika sebehodnocení prostřednictvím modelu caf a ia
NarodniInstitut3.7K visualizações
K2 spvc - faiferlikova por NarodniInstitut
K2  spvc - faiferlikovaK2  spvc - faiferlikova
K2 spvc - faiferlikova
NarodniInstitut1.4K visualizações
Příloha 3 formulář kontraktu por NarodniInstitut
Příloha 3  formulář kontraktuPříloha 3  formulář kontraktu
Příloha 3 formulář kontraktu
NarodniInstitut3.6K visualizações
K2 msmt - prazakova por NarodniInstitut
K2  msmt - prazakovaK2  msmt - prazakova
K2 msmt - prazakova
NarodniInstitut1.4K visualizações
1. systém olina por NarodniInstitut
1. systém olina1. systém olina
1. systém olina
NarodniInstitut478 visualizações
Systém managementu kvalitypro ITV-VŠ por MŠMT IPN KVALITA
Systém managementu kvalitypro ITV-VŠSystém managementu kvalitypro ITV-VŠ
Systém managementu kvalitypro ITV-VŠ
MŠMT IPN KVALITA 397 visualizações
4. model caf por NarodniInstitut
4. model caf4. model caf
4. model caf
NarodniInstitut584 visualizações
K2 okp a por v unv - havlíčková por NarodniInstitut
K2  okp a por v unv - havlíčkováK2  okp a por v unv - havlíčková
K2 okp a por v unv - havlíčková
NarodniInstitut1.5K visualizações
Systém managementu kvality ITV/VŠ (Metodika pro stanovení ukazatelů výkonnost... por MŠMT IPN KVALITA
Systém managementu kvality ITV/VŠ (Metodika pro stanovení ukazatelů výkonnost...Systém managementu kvality ITV/VŠ (Metodika pro stanovení ukazatelů výkonnost...
Systém managementu kvality ITV/VŠ (Metodika pro stanovení ukazatelů výkonnost...
MŠMT IPN KVALITA 1.2K visualizações
Úvod k metodikám IPN KVALITA por MŠMT IPN KVALITA
Úvod k metodikám IPN KVALITAÚvod k metodikám IPN KVALITA
Úvod k metodikám IPN KVALITA
MŠMT IPN KVALITA 2K visualizações
Mi prm - 6 - implementace pm do organizace por Radek Maca
Mi prm - 6 - implementace pm do organizaceMi prm - 6 - implementace pm do organizace
Mi prm - 6 - implementace pm do organizace
Radek Maca690 visualizações
Návrh systému akreditačního řízení por MŠMT IPN KVALITA
Návrh systému akreditačního řízeníNávrh systému akreditačního řízení
Návrh systému akreditačního řízení
MŠMT IPN KVALITA 540 visualizações
Souhrn slabých a silných stránek vnitřního hodnocení kvality por MŠMT IPN KVALITA
Souhrn slabých a silných stránek vnitřního hodnocení kvalitySouhrn slabých a silných stránek vnitřního hodnocení kvality
Souhrn slabých a silných stránek vnitřního hodnocení kvality
MŠMT IPN KVALITA 1.8K visualizações
Systém managementu kvality ITV/VŠ (Metodika pro stanovení ukazatelů výkonnost... por MŠMT IPN KVALITA
Systém managementu kvality ITV/VŠ (Metodika pro stanovení ukazatelů výkonnost...Systém managementu kvality ITV/VŠ (Metodika pro stanovení ukazatelů výkonnost...
Systém managementu kvality ITV/VŠ (Metodika pro stanovení ukazatelů výkonnost...
MŠMT IPN KVALITA 2.1K visualizações
Systém managementu kvality ITV/VŠ (Pokyny k uplatnění výsledků hodnocení kva... por MŠMT IPN KVALITA
Systém managementu kvality ITV/VŠ (Pokyny k uplatnění výsledků hodnocení kva...Systém managementu kvality ITV/VŠ (Pokyny k uplatnění výsledků hodnocení kva...
Systém managementu kvality ITV/VŠ (Pokyny k uplatnění výsledků hodnocení kva...
MŠMT IPN KVALITA 835 visualizações
Metodika hodnocení kvality vysokých škol vzdělávajících učitele por MŠMT IPN KVALITA
Metodika hodnocení kvality vysokých škol vzdělávajících učiteleMetodika hodnocení kvality vysokých škol vzdělávajících učitele
Metodika hodnocení kvality vysokých škol vzdělávajících učitele
MŠMT IPN KVALITA 2K visualizações
Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního pojištění por MŠMT IPN KVALITA
Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního pojištěníKvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního pojištění
Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního pojištění
MŠMT IPN KVALITA 858 visualizações
Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ por MŠMT IPN KVALITA
Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠMetodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ
Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ
MŠMT IPN KVALITA 2K visualizações

Similar a Metodika pro odborné konzultanty

Klíče pro život na konferenci k uznávání neformálního vzdělávání por
Klíče pro život na konferenci k uznávání neformálního vzděláváníKlíče pro život na konferenci k uznávání neformálního vzdělávání
Klíče pro život na konferenci k uznávání neformálního vzděláváníNarodniInstitut
377 visualizações22 slides
Představení odvedené práce v ka 01 za rok 2013 por
Představení odvedené práce v ka 01 za rok 2013Představení odvedené práce v ka 01 za rok 2013
Představení odvedené práce v ka 01 za rok 2013NarodniInstitut
466 visualizações13 slides
Mgr. Tomáš Machalík, PhD. / Závěrečná konference projektu Klíče pro život por
Mgr. Tomáš Machalík, PhD. / Závěrečná konference projektu Klíče pro životMgr. Tomáš Machalík, PhD. / Závěrečná konference projektu Klíče pro život
Mgr. Tomáš Machalík, PhD. / Závěrečná konference projektu Klíče pro životNarodniInstitut
356 visualizações9 slides
Úvodní seminář - sebehodnocení organizace por
Úvodní seminář - sebehodnocení organizaceÚvodní seminář - sebehodnocení organizace
Úvodní seminář - sebehodnocení organizaceNarodniInstitut
441 visualizações6 slides
2011 05 12 - final3 por
2011 05 12 - final32011 05 12 - final3
2011 05 12 - final3Radek Maca
316 visualizações57 slides
K2 por
K2K2
K2NarodniInstitut
1K visualizações12 slides

Similar a Metodika pro odborné konzultanty(20)

Klíče pro život na konferenci k uznávání neformálního vzdělávání por NarodniInstitut
Klíče pro život na konferenci k uznávání neformálního vzděláváníKlíče pro život na konferenci k uznávání neformálního vzdělávání
Klíče pro život na konferenci k uznávání neformálního vzdělávání
NarodniInstitut377 visualizações
Představení odvedené práce v ka 01 za rok 2013 por NarodniInstitut
Představení odvedené práce v ka 01 za rok 2013Představení odvedené práce v ka 01 za rok 2013
Představení odvedené práce v ka 01 za rok 2013
NarodniInstitut466 visualizações
Mgr. Tomáš Machalík, PhD. / Závěrečná konference projektu Klíče pro život por NarodniInstitut
Mgr. Tomáš Machalík, PhD. / Závěrečná konference projektu Klíče pro životMgr. Tomáš Machalík, PhD. / Závěrečná konference projektu Klíče pro život
Mgr. Tomáš Machalík, PhD. / Závěrečná konference projektu Klíče pro život
NarodniInstitut356 visualizações
Úvodní seminář - sebehodnocení organizace por NarodniInstitut
Úvodní seminář - sebehodnocení organizaceÚvodní seminář - sebehodnocení organizace
Úvodní seminář - sebehodnocení organizace
NarodniInstitut441 visualizações
2011 05 12 - final3 por Radek Maca
2011 05 12 - final32011 05 12 - final3
2011 05 12 - final3
Radek Maca316 visualizações
Adrián Podskľan AP Solution: Dokumentace ke vzdělávání por Adrián Podskľan
Adrián Podskľan AP Solution: Dokumentace ke vzdělávání Adrián Podskľan AP Solution: Dokumentace ke vzdělávání
Adrián Podskľan AP Solution: Dokumentace ke vzdělávání
Adrián Podskľan436 visualizações
Innovation live por Martin Safarik
Innovation liveInnovation live
Innovation live
Martin Safarik44 visualizações
Úvodní seminář - představení projektu K2 por NarodniInstitut
Úvodní seminář - představení projektu K2Úvodní seminář - představení projektu K2
Úvodní seminář - představení projektu K2
NarodniInstitut421 visualizações
Obecné zásady hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a i... por MEYS, MŠMT in Czech
Obecné zásady hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a i...Obecné zásady hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a i...
Obecné zásady hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a i...
MEYS, MŠMT in Czech381 visualizações
Sluzby pro verejnou spravu_MCTRITON por Marek PAVLÍK
Sluzby pro verejnou spravu_MCTRITONSluzby pro verejnou spravu_MCTRITON
Sluzby pro verejnou spravu_MCTRITON
Marek PAVLÍK78 visualizações
Talent management por zezulcik
Talent managementTalent management
Talent management
zezulcik4.2K visualizações
Prezentace programu M´SA - MANAŽERSKÁ AKADEMIE por Zdeněk Fibich
Prezentace programu M´SA - MANAŽERSKÁ AKADEMIEPrezentace programu M´SA - MANAŽERSKÁ AKADEMIE
Prezentace programu M´SA - MANAŽERSKÁ AKADEMIE
Zdeněk Fibich595 visualizações
IPN Metodika - Bratislava 2. 4. 2014 por MEYS, MŠMT in Czech
IPN Metodika - Bratislava 2. 4. 2014IPN Metodika - Bratislava 2. 4. 2014
IPN Metodika - Bratislava 2. 4. 2014
MEYS, MŠMT in Czech400 visualizações
Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory VVI a potřebných syst... por MEYS, MŠMT in Czech
Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory VVI a potřebných syst...Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory VVI a potřebných syst...
Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory VVI a potřebných syst...
MEYS, MŠMT in Czech1.5K visualizações
Vyzkum - Potreby vzdelavani v NNO por Innovation Tank
Vyzkum - Potreby vzdelavani v NNOVyzkum - Potreby vzdelavani v NNO
Vyzkum - Potreby vzdelavani v NNO
Innovation Tank558 visualizações

Mais de NarodniInstitut

Zadatele_PRCH_2024.pptx por
Zadatele_PRCH_2024.pptxZadatele_PRCH_2024.pptx
Zadatele_PRCH_2024.pptxNarodniInstitut
102 visualizações17 slides
2023-02-01 - prezentace IS NPO pro veř_školy - návod.ppt por
2023-02-01 - prezentace IS NPO pro veř_školy - návod.ppt2023-02-01 - prezentace IS NPO pro veř_školy - návod.ppt
2023-02-01 - prezentace IS NPO pro veř_školy - návod.pptNarodniInstitut
4K visualizações21 slides
Prch 2019 2018-09-07_is-prevence_skoleni_zadatelu_v4_full por
Prch 2019 2018-09-07_is-prevence_skoleni_zadatelu_v4_fullPrch 2019 2018-09-07_is-prevence_skoleni_zadatelu_v4_full
Prch 2019 2018-09-07_is-prevence_skoleni_zadatelu_v4_fullNarodniInstitut
658 visualizações42 slides
Prch 2019 is-prevence-skoleni_zadatelu por
Prch 2019 is-prevence-skoleni_zadateluPrch 2019 is-prevence-skoleni_zadatelu
Prch 2019 is-prevence-skoleni_zadateluNarodniInstitut
44 visualizações42 slides
Prch 2019 prezentace-vyzva-2019 por
Prch 2019 prezentace-vyzva-2019Prch 2019 prezentace-vyzva-2019
Prch 2019 prezentace-vyzva-2019NarodniInstitut
621 visualizações32 slides
2018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-170404113403 por
2018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-1704041134032018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-170404113403
2018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-170404113403NarodniInstitut
32 visualizações34 slides

Mais de NarodniInstitut(15)

Zadatele_PRCH_2024.pptx por NarodniInstitut
Zadatele_PRCH_2024.pptxZadatele_PRCH_2024.pptx
Zadatele_PRCH_2024.pptx
NarodniInstitut102 visualizações
2023-02-01 - prezentace IS NPO pro veř_školy - návod.ppt por NarodniInstitut
2023-02-01 - prezentace IS NPO pro veř_školy - návod.ppt2023-02-01 - prezentace IS NPO pro veř_školy - návod.ppt
2023-02-01 - prezentace IS NPO pro veř_školy - návod.ppt
NarodniInstitut4K visualizações
Prch 2019 2018-09-07_is-prevence_skoleni_zadatelu_v4_full por NarodniInstitut
Prch 2019 2018-09-07_is-prevence_skoleni_zadatelu_v4_fullPrch 2019 2018-09-07_is-prevence_skoleni_zadatelu_v4_full
Prch 2019 2018-09-07_is-prevence_skoleni_zadatelu_v4_full
NarodniInstitut658 visualizações
Prch 2019 is-prevence-skoleni_zadatelu por NarodniInstitut
Prch 2019 is-prevence-skoleni_zadateluPrch 2019 is-prevence-skoleni_zadatelu
Prch 2019 is-prevence-skoleni_zadatelu
NarodniInstitut44 visualizações
Prch 2019 prezentace-vyzva-2019 por NarodniInstitut
Prch 2019 prezentace-vyzva-2019Prch 2019 prezentace-vyzva-2019
Prch 2019 prezentace-vyzva-2019
NarodniInstitut621 visualizações
2018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-170404113403 por NarodniInstitut
2018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-1704041134032018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-170404113403
2018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-170404113403
NarodniInstitut32 visualizações
Isprom navod souteze por NarodniInstitut
Isprom navod soutezeIsprom navod souteze
Isprom navod souteze
NarodniInstitut648 visualizações
Seminář pro nno 2017 web por NarodniInstitut
Seminář pro nno 2017 webSeminář pro nno 2017 web
Seminář pro nno 2017 web
NarodniInstitut815 visualizações
2017 03-15 - prezentace is-plavani - v1 por NarodniInstitut
2017 03-15 - prezentace is-plavani - v12017 03-15 - prezentace is-plavani - v1
2017 03-15 - prezentace is-plavani - v1
NarodniInstitut8.9K visualizações
2017 03-15 - prezentace is - v1 por NarodniInstitut
2017 03-15 - prezentace is - v12017 03-15 - prezentace is - v1
2017 03-15 - prezentace is - v1
NarodniInstitut1.8K visualizações
Seminář pro nno - programy 2017-2020 do-is por NarodniInstitut
Seminář pro nno - programy 2017-2020 do-isSeminář pro nno - programy 2017-2020 do-is
Seminář pro nno - programy 2017-2020 do-is
NarodniInstitut354 visualizações
Projektové řízení jk por NarodniInstitut
Projektové řízení jkProjektové řízení jk
Projektové řízení jk
NarodniInstitut1.7K visualizações
Nové programy mu por NarodniInstitut
Nové programy muNové programy mu
Nové programy mu
NarodniInstitut947 visualizações
Isprom jh por NarodniInstitut
Isprom jhIsprom jh
Isprom jh
NarodniInstitut1.8K visualizações
K2 msmt - urban por NarodniInstitut
K2  msmt - urbanK2  msmt - urban
K2 msmt - urban
NarodniInstitut1.5K visualizações

Último

Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús... por
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Taste
37 visualizações38 slides
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart por
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restartCreative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restartTaste
32 visualizações38 slides
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit... por
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Taste
18 visualizações22 slides
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI por
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AICreative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AITaste
24 visualizações48 slides
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ... por
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Taste
26 visualizações60 slides
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita por
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativitaCreative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativitaTaste
23 visualizações22 slides

Último(6)

Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús... por Taste
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Taste37 visualizações
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart por Taste
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restartCreative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart
Taste32 visualizações
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit... por Taste
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Taste18 visualizações
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI por Taste
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AICreative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Taste24 visualizações
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ... por Taste
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Taste26 visualizações
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita por Taste
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativitaCreative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita
Taste23 visualizações

Metodika pro odborné konzultanty

 • 2. Úvodní slovo Vážení profesionálové, 3 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 12 16 20 21 22 23 Úvodní slovo Cíle programu Časová dotace Cílová skupina Vstupní předpoklady účastníka Doporučený počet účastníků Forma vzdělávání Kompetence rozvíjené v jednotlivých blocích programu Profil absolventa Doporučené postupy (metody) výuky Obsah vzdělávacího programu Teoretická část Praktická část Didaktické prostředky a nároky na prostředí Způsob ukončení vzdělávacího programu Doporučená literatura Seznam příloh držíte v rukou publikaci shrnující to zásadní ze vzdělávacího programu pro odborné konzultanty, který byl vytvořen v projektu K21 . Tento projekt se v jedné ze svých klíčových aktivit soustředí na podporu zavádění nástrojů kvality do organizací zájmového a  neformálního vzdělávání. V  konkrétní praxi to znamená posilování organizací pracujících s  dětmi mládeží prostřednictvím systému OLINA (on-line nástroj pro zavádění kvality). Zjednodušeně řečeno, realizátoři projektu vycházejí z  myšlenky, že jen kvalitní organizace má kvalitní výstupy. A  cesta ke kvalitní organizaci nevede přes náhodu, ale přes řízení vlastních procesů, jejich porovnávání a  vzájemné propojování tak, aby bylo co nejvíce z očekávání našich klientů naplněno. Právě odborní konzultanti sehrávají v tomto snažení mimořádně důležitou roli, neboť jsou připraveni s  dobrou znalostí prostředí zájmového a  neformálního vzdělávání pomoci tam, kde vedení organizací stojí před zásadními rozhodnutími, či kde zrovna otevírají problematické otázky vlastní činnosti – ať již se jedná o  procesy řídící nebo podpůrné, otázky propagace, strategie, ekonomiky či legislativy a další. Vzdělávací program, jehož popis se chystáte pročíst, je připraven tak, aby jeho absolventi byli vybaveni metodami Projekt K2 – Kvalita a  konkurenceschopnost v  neformálním vzdělávání (registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013) realizuje od 1.10.2012 Národní institut dětí a  mládeže spolu s  Ministerstvem školství, mládeže a  tělovýchovy. Tuto publikaci, stejně jako ostatní výstupy projektu a aktuální informace naleznete na webových stránkách www.ka2.cz. Vzdělávací program je součástí širšího záměru realizátorů projektu, do jehož rámce zapadá kromě rozvoje systému OLINA a vzdělávání odborných konzultantů i příprava konzultantů k zavádění kvality, kteří působí v domovských organizacích a řídí aplikaci zmíněného nástroje přímo na místě. 1 3
 • 3. pro úspěšné vedení konzultací přinášejících možná řešení problémů a  nastavování nápravných opatření. Ty pramení ze zjištění hodnotících týmů využívajících pro hodnocení organizace upravených modelů CAF (Common Asessment Framework) či Interní audit uložených v  systému OLINA. Konzultanti tak zajišťují, aby samotné hodnocení nezůstalo „napůl cesty“ a organizace mohly vykročit dále směrem k utěšenému rozvoji svých činností. Věříme, že prostudování přiložených stran, které jsou podpůrným materiálem pro vzdělávání konzultantů, Vám pomohou při orientaci v principech zavádění kvality do organizací zájmového a neformálního vzdělávání a současně Vás snad i pobídnou k zájmu o rozší ření profesní orientace. Program je totiž ideální příležitostí pro odborníky ve sledovaných oblastech, aby přenesli své zkušenosti a podpořili tak kvalitu v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání. Vězte, že potřebné informace a  metody, které snad nenaleznete na tištěných stránkách, jsou s  ohledem na naši snahu učinit text co nejpřehlednější uloženy pod uvedenými hypertextovými odkazy na přílohy. A  pokud se přeci najde téma, které nepokládáte za dostatečně objasněné, neváhejte nás kontaktovat! Realizační tým projektu K2 4 Metodika pro odborné konzultanty
 • 4. Klíčová slova zájmové a  neformální vzdělávání, systém řízení kvality, konzultační dovednosti, SMART cíle, pozitivní vize, účinná zpětná vazba Cílová skupina pracovníci školských zařízení pro zájmové vzdělávání, nestátních neziskových organizací pracující s  dětmi a  mládeží, nestátních neziskových organizací dětí a  mládeže, odborní pracovníci se zaměřením na procesy v  zájmovém a neformálním vzdělávání Cíle programu Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s problematikou zájmového a  neformálního vzdělávání v  České republice. Dále vést účastníky k  osvojení si konzultačních dovedností k  řídícím a  podpůrným procesům (Strategie, plánování; Marketing, PR; Finanční management; Lidské zdroje (HR); Řízení projektů; Fundraisingová politika; Kontrolní systém, Evaluace, Nápravná opatření; Správa majetku; Dokumentace, vnitřní normy) vydefinovaným v oblasti zájmového a  neformálního vzdělávání. Naučit účastníky základní orientaci v  on-line systému řízení kvality OLINA (Administrační modul, Kompetenční modul, Hodnoticí modul, E-learningový modul), včetně aktivní práce s  jednotlivými nástroji (Procesní analýza, Model CAF, Interní audit, nástroje určené k měření úrovní kompetencí). Časová dotace • 48 vyučovacích hodin, jedna vyučovací hodina je 45 min Vstupní předpoklady účastníka Účastník: • má ukončené alespoň střední vzdělání • je pracovníkem či spolupracovníkem školského zařízení pro zájmové vzdělávání (zejména střediska volného času), NNO pracujících s dětmi a mládeží • účastník je odborník alespoň v  jednom z  uvedených procesů: Strategie, plánování; Marketing, PR; Finanční management; Lidské zdroje (HR); Řízení projektů; Fundraisingová politika; Kontrolní systém, Evaluace, Nápravná opatření; Správa majetku; Dokumentace, vnitřní normy Doporučený počet účastníků • 10 účastníků 6 7
 • 5. Forma vzdělávání • kombinovaná v celkovém rozsahu 48 vyučovacích hodin (8 h prezenčního a 40 h e-learningového studia) Kompetence rozvíjené v jednotlivých blocích programu I. Úvod do studia • znalost základních pojmů z oblasti neformálního vzdělávání (včetně zájmového), práce s dětmi a mládeží v ČR • znalost principů fungování organizací a  poskytovaných služeb v oblasti práce s dětmi a mládeží ve volném čase II. On-line systém OLINA • znalost teorie řízení kvality organizací s  použitím standardizovaných nástrojů, jejich aplikace v  organizacích pracujících s dětmi a mládeží • rozvoj dovednosti orientovat se v prostředí systému řízení kvality OLINA a využití jeho modulů III. Konzultační dovednosti • rozvoj dovednosti efektivně vést konzultační proces • rozvoj dovednosti používat KKK model • rozvoj dovednosti používat CLEAR model • rozvoj dovednosti poskytnout účinnou motivační zpětnou vazbu IV. Technické a organizační informace • rozvoj dovednosti administrativně poskytovat konzultace 8 V. E-learningové studium k  on-line systému řízení kvality OLINA • rozvoj dovednosti prakticky ovládat moduly on-line systému pro řízení kvality OLINA (Administrační modul, Hodnoticí modul, Kompetenční modul, E-learningový vzdělávací modul) • rozvoj dovednosti prakticky ovládat nástroje on-line systému OLINA (model CAF, Interní audit, Procesní analýza, nástroje určené k měření úrovní klíčových kompetencí) Profil absolventa Absolvent: • Umí pracovat s on-line systémem řízení kvality OLINA. • Dokáže se orientovat v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání ČR. • Ovládá základní metody konzultačních dovedností (umí specifikovat cíle s použitím metody SMART; umí specifikovat milníky a vytvářet pozitivní vize, dokáže poskytovat účinnou motivační zpětnou vazbu). Doporučené postupy (metody) výuky Účastník se učí samostatně, ve vzdělávacím procesu mu radí lektor jako jeho partner. Tento princip určuje výběr metod. Volba aktivizujících metod (interaktivní přednáška, diskuze, sebereflexe, kompetenční nácvik s  debriefingem, sdílení dobré praxe, learning by doing) přispívá k  dosahování vzdělávacích cílů na základě vlastní učební činnosti účastníka. To vede k  rozvoji jeho myšlenkové kultury, a  to z hlediska získávání vědomostí i myšlenkových dovedností, rozvoje iniciativy a poznávacích potřeb. 9
 • 6. Obsah vzdělávacího programu Vzdělávací program je postaven na jednodenní prezenční výuce, která je doplněna 40 h e-learningového studia. Účastník postupuje od úvodního seznámení s  problematikou oblasti zájmového vzdělávání, typů a řízení organizací, přes osvojení si základní orientace v on-line systému řízení kvality OLINA (www.olina.ka2.cz), až po rozvoj konzultačních dovedností. I. kapitola – Úvod do studia – seznámení s problematikou oblasti zájmového a neformálního vzdělávání 1 hodina Anotace: V  této kapitole lektor přivítá účastníky studia a  představí strukturu školení (pokyny ke studiu, časový harmonogram). Účastníky seznámí s problematikou oblasti neformálního a  zájmového vzdělávání (základní rozdělení, typy organizací včetně jejich cílů, poslání a  popis systému jejich fungování). III. kapitola – Konzultační dovednosti 4 hodiny Anotace: V  této kapitole lektor seznámí účastníky s  efektivním vedením konzultačního procesu. Účastníci se naučí používat KKK model k  stanovení podmínek konzultace, rámce, postupu a  vyhodnocení změnového projektu. Lektor účastníky seznámí s úskalím organizační změny v organizacích. Účastníci se naučí specifikovat cíle (model SMART) a milníky včetně vytváření pozitivní vize. Účastníkům bude představen model CLEAR využívaný pro stanovení struktury a  průběhu konzultantského setkání. Účastníci se naučí poskytovat účinnou motivační zpětnou vazbu. IV. kapitola – Technické a organizační informace 0,5 hodiny II. kapitola – On-line systém OLINA 2,5 hodiny Anotace: V této kapitole se účastníci seznámí s on-line systémem řízení kvality OLINA. Naučí se orientovat v prostředí systému a využívat jeho nástroje: Procesní analýza (identifikace procesů v  organizaci, tvorba mapy procesů včetně tvorby karet pro jednotlivé procesy), Model CAF (nastavení členů týmu, vkládání důkazů a  jejich hodnocení, tvorba akčních plánů včetně jejich vyhodnocení), Interní audit (nastavení týmu auditorů, nastavení plánu auditu, vkládání záznamů do checklistu včetně vyhodnocení), nástroje 10 určené k  měření úrovní klíčových kompetencí (Test úrovně, Znalostní test), E-learningové programy (8 vzdělávacích programů sloužících k rozvoji 8 klíčových kompetencí). Anotace: V  této kapitole budou účastníci seznámeni s  formami vykazování konzultací a  jejich administrativním zpracováním. V. kapitola – E-learningové studium k on-line systému řízení kvality OLINA 40 hodin Anotace: V  této kapitole si účastníci prohloubí znalosti a  dovednosti získané v  druhé kapitole. E-learningové studium účastníky provede pěti kapitolami (Úvodní seznámení s on-line systémem OLINA (video), Administrační modul, 11
 • 7. Hodnoticí modul, Kompetenční modul, E-learningový vzdělávací modul). Účastníci si prakticky vyzkouší jednotlivé nástroje on-line systému OLINA (model CAF, Interní audit, Procesní analýza, nástroje určené k  měření úrovní klíčových kompetencí, 8 e-learningových programů). Účastníci si v  e-learningovém studiu prověří získané znalosti prostřednictvím testu. Teoretická část I. kapitola – Celoživotní učení2 Celoživotní učení představuje zásadní koncepční změnu pojetí vzdělávání, jeho organizačního principu, kdy všechny možnosti učení – ať už v  tradičních vzdělávacích institucích v rámci vzdělávacího systému či mimo ně – jsou chápány jako jediný propojený celek, který dovoluje rozmanité a četné přechody mezi vzděláváním a zaměstnáním a který umožňuje získávat stejné kvalifikace a  kompetence různými cestami a kdykoli během života. Celoživotní učení je v ideálním pojetí považováno za nepřetržitý proces, ve skutečnosti jde spíše o  neustálou připravenost člověka učit se než o neustálé studium. Vychází se přitom ze zásady, že konkrétní získané kompetence nejsou tak cenné jako schopnost učit se. Mluví se tedy spíše o celoživotním učení, nikoliv vzdělávání, aby se tím zdůraznil význam i takových učebních aktivit každého jedince, které nemají organizovaný ráz, tzn. samostatného učení, učení při práci ap. Strategie celoživotního učení ČR. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2007. ISBN 978-80-254-2218-2.) 2 12 Celoživotní učení tedy zahrnuje: Formální vzdělávání, které je realizováno ve vzdělávacích institucích, zpravidla ve školách. Jeho funkce, cíle, obsahy, organizační formy a způsoby hodnocení jsou definovány a  legislativně vymezeny. Zahrnuje na sebe navazující vzdělávací stupně (základní, střední, vysokoškolské), jejichž absolvování je potvrzováno certifikátem (vysvědčením, diplomem apod.). Neformální vzdělávání, které je zaměřeno na získání vědomostí, dovedností a  kompetencí, které mohou respondentovi zlepšit jeho společenské i  pracovní uplatnění. Kurzy neformálního vzdělávání mohou být poskytovány zpravidla v  zařízeních zaměstnavatelů, soukromých vzdělávacích institucích, neziskových organizacích i  ve školských zařízeních. Patří sem např. kurzy cizích jazyků, počítačové kurzy, řidičské kurzy, rekvalifikační kurzy, ale také krátkodobá školení a přednášky. Nutnou podmínkou pro realizaci tohoto druhu vzdělávání je účast odborného lektora či učitele. Nevede k získání uceleného stupně vzdělání. Informální učení, které je chápáno jako proces získávání vědomostí, osvojování si dovedností a kompetencí z každodenních zkušeností a  činností v  práci, v  rodině, ve volném čase. Zahrnuje také sebevzdělávání, kdy učící se nemá možnost ověřit si nabyté znalosti (např. televizní jazykové kurzy). Na rozdíl od formálního a  neformálního vzdělávání je neorganizované, zpravidla nesystematické a  institucionálně nekoordinované. Celoživotní učení předpokládá komplementaritu a prolínání uvedených forem učení v průběhu celého života, v podstatě vždy a všude. Vzhledem k tomu ani termín „celoživotní“ 13
 • 8. plně nevyhovuje, protože zdůrazňuje pouze časovou dimenzi vzdělávání. V  poslední době se proto uplatňuje i  termín „všeživotní“ („lifewide“) učení, který zdůrazňuje, že učení probíhá ve všech prostředích. III. kapitola – Konzultační dovednosti • Teorie organizační změny – harvardská škola • Mentoring • Koučovací přístup – CLEAR model • Rozvojová (efektivní) zpětná vazba II. kapitola – Teorie řízení kvality 3 • SMART cíle Kvalita je míra naplňování požadavků klientů na služby/činnosti a výstupy poskytovanými organizacemi. Jakost – rozumíme souhrn znaků entity, které ovlivňují schopnost uspokojovat stanovené a  předpokládané potřeby (srov. ČSN ISO 8402:1995 či ČSN EN ISO 9000:2005). Rozlišujeme jakost produkce, služeb, vzájemných vztahů, řešení sociálních aspektů zaměstnavatelem, odpovědnost producenta a  poskytovatele, odpovědnost k  životnímu prostředí. IV. kapitola – Systém řízení kvality4 Systém řízení jakosti (Quality Management System = QMS) je systémem propojujícím různorodé vnitřní procesy v organizaci a  směřuje k  procesnímu přístupu při provádění projektu. Umožňuje rozpoznávání, měření a  zlepšování různorodých procesů. Tím se zlepšuje výkonnost. TQM (Total Quality Management) je filosofie řízení zaměřená na zákazníka, usilující o  trvalé zlepšování hlavních činností a  využívající analytické nástroje a  týmovou práci, která vyžaduje angažovanost všech zaměstnanců. Existuje několik typů modelů TQM, z  nichž nejčastěji používanými jsou Model excelence EFQM, model CAF, model Malcolma Baldrige (USA), ISO 9000. 3 14 Aplikační příručka modelu CAF, Národní informační středisko pro podporu jakosti, Praha 2007 4 Aplikační příručka modelu CAF, Národní informační středisko pro podporu jakosti, Praha 2007 15
 • 9. Praktická část III. kapitola – Konzultační dovednosti (4 hodiny) I. kapitola – Úvod do studia – seznámení s problematikou oblasti zájmového a neformálního vzdělávání 1 hodina • Úvod, seznámení účastníků, úvod do studia, představení organizace NIDM, pokyny ke studiu, časový harmonogram (15 min) – přednáška, diskuze • Neformální vzdělávání, zájmové vzdělávání – současné trendy (15  min) – interaktivní přednáška • Vývoj neformálního vzdělávání v ČR a jeho současná situace (15 min) – diskuze II. kapitola – On-line systém OLINA 2,5 hodiny • Úvod, důvod vzniku systému řízení kvality, přínos pro organizace, nabízené možnosti (30 min) – interaktivní přednáška Principy práce s jednotlivými moduly systému řízení OLINA v internetovém prostředí: Blok 1. Organizační změna – rámec konzultantské spolupráce (45 min) • Seznámení s  účastníky, úvod do problematiky (5 min) – diskuze • Organizační změna, nastavení kontraktu (30 min) – interaktivní přednáška, (5 min) – videoukázka • Shrnutí, závěr (5 min) – reflexe Blok 2. Kontraktování a cíle (45 min) • Účinná vize, dobrý cíl, milníky implementace vize (15 min) – interaktivní přednáška • Nácviková aktivita: Formulování SMART cílů (25 min) – learning by doing (účastníci si ve dvojicích vzájemně konzultují vydefinování zadaného cíle podle metodiky SMART) • Shrnutí – zážitek, reflexe, videoukázka, uzavření (5 min) – reflexe Blok 3. Struktura konzultantského sezení (45 min) • Administrační modul: registrace, přihlášení, nastavení práv (5 min) – learning by doing • Struktura konzultantského sezení (10 min) – interaktivní přednáška • Kompetenční modul – nástroje: test úrovně kompetence, test znalostí kompetence, 360stupňová zpětná vazba, Development Centre, hodnotící rozhovory (15 min) – learning by doing • Hodnoticí modul (35 min) – learning by doing • Nácviková aktivita: Vytvoření kontraktu (30 min) – learning by doing (Příloha: Formulář kontraktu – účastníci ve dvojicích vzájemně simulují úvodní schůzku k vytvoření kontraktu se zástupcem klientské organizace, během 10 min je jejich úkolem domluvit základní parametry kontraktu dle předem připravené šablony – formuláře kontraktu) • Závěrečná reflexe (10 min) – diskuze • Shrnutí, závěr (5 min) – reflexe • E-learningový modul – osm e-learningových programů (15 min) – learning by doing 16 17
 • 10. Blok 4. Účinná zpětná vazba (45 min) • Principy zpětné vazby (10 min) – interaktivní přednáška • Nácviková aktivita: Zpětná vazba (20 min) – learning by doing (účastníci si vzájemně poskytují zpětnou vazbu dle zadání: klient splnil zadání – konfirmační zpětná vazba, klient nesplnil zadání – odpovídající zpětná vazba) • Debriefing, uzavření (15 min) – reflexe 1. Způsoby ovládání administračního modulu on-line systému pro řízení kvality OLINA (1,5 hodiny) • Vstup do systému • Registrace, přihlášení • Administrace organizace 2. Způsoby ovládání hodnotícího modulu on-line systému pro řízení kvality OLINA (23 hodin) IV. kapitola – Technické a organizační informace 0,5 hodiny • Organizace konzultací (15 min) – interaktivní přednáška • Administrativní stránka konzultací (10 min) – interaktivní přednáška V. kapitola – E-learningové studium k on-line systému řízení kvality OLINA 40 hodin • Jedná se o  distanční vzdělávání s  využitím výpočetní techniky a  internetu, znalosti jsou distribuovány elektronickými zařízeními. Účastník prochází jednotlivé texty vztahující se k jednotlivým tématům, dosažené znalosti si ověřuje v závěrečném autotestu. • Nástroje pro sebehodnocení, kritéria výběru nástroje • Způsoby ovládání nástroje on-line systému OLINA – procesní analýza • Sebehodnocení organizace pomocí modelu CAF • Způsoby ovládání nástroje on-line systému OLINA – model CAF • Sebehodnocení organizace pomocí Interního auditu • Způsoby ovládání nástroje on-line systému OLINA – interní audit 3. Způsoby ovládání kompetenčního modulu on-line systému pro řízení kvality OLINA (12 hodin) • Hodnocení úrovně kompetencí • Postup při měření a hodnocení úrovní kompetencí • Způsoby ovládání nástroje on-line systému OLINA – Development Centre • Způsoby ovládání nástroje on-line systému OLINA – Hodnoticí rozhovory • Způsoby ovládání nástroje on-line systému OLINA – 360stupňová zpětná vazba 18 19
 • 11. 4. Způsoby ovládání e-learningového modulu on-line systému pro řízení kvality OLINA (3,5 hodiny) • Způsoby ovládání nástroje on-line systému OLINA – E-learningové vzdělávací programy • Struktura e-learningových kurzů a jejich obsah • Závěr (15 min) – Test Didaktické prostředky a nároky na prostředí Místo konání: Způsob ukončení vzdělávacího programu Vyhodnocení průběhu a  účinnosti vzdělávací akce bude provedeno formou vstupního a výstupního evaluačního dotazníku ve vzdělávacím modulu NIDM (www.vm.nidm.cz). Účastníci prostřednictvím systému hodnotí také celkovou spokojenost včetně vedení a  podpory lektora. K  hodnocení úspěšnosti jednotlivých účastníků školení bude sloužit závěrečný test. Po ukončení vzdělávacího programu dostanou všichni účastníci osvědčení o  absolvování vzdělávacího programu. • Vzdělávací zařízení v rámci ČR s požadovanými standardy pro interaktivní výuku prezenčního studia. Vybavení učebny: • flipchart, dataprojektor • HW vybavení – počítač připojený na internet • SW vybavení – WWW prohlížeč, základní SW aplikace (textový editor, grafický editor, program na přehrání videa, zvuku) E-learning: • PC s připojením na internet a standartní SW 20 21
 • 12. přílohy Doporučená literatura • Hawkins, P., Smith, N. Coaching, Mentoring and Organizational Consultancy: Supervision and Development, McGraw-Hill International, 2007, ISBN 0335218156, 9780335218158. • Luecke, R. Managing change and transition The Harvard business essentials series – Svazek 3 Harvard Business School Press, Harvard Business Press, 2003, 1578518741, 9781578518746. Seznam příloh 5 Příloha 1: Prezentace on-line systému OLINA a procesního řízení Příloha 2: Prezentace Konzultační provázení organizační změnou Příloha 3: Formulář kontraktu Příloha 4: E-learning – dostupný na: lms.nidm.cz, kurz „Vzdělávací program pro odborné konzultanty k řídícím a podpůrným procesům v zájmovém a neformálním vzdělávání“ Příloha 5: Implementační příručka – Pokyny k použití systému OLINA – (pouze v elektronické podobě) 5 22 Přílohy v elektronické podobě naleznete na adrese www.ka2.cz/publikace
 • 13. online systém OLINA Prezentace on-line systému OLINA a procesního řízení PŘÍLOHA 1 24 O systému OLINA • Posláním systému OLINA je nabídnout komplexní podporu při zavádění procesu řízení kvality do organizací poskytující neformální a zájmové vzdělávání • U zrodu systému stály organizace i jednotlivci pracující s dětmi a mládeží v České republice stejně jako experti na procesy a na otázky řízení kvality • • • • K sebehodnocení pracovníků Ke vzdělávání pracovníků organizace K nastavení procesního řízení v organizaci K celkovému sebehodnocení chodu organizace Moduly systému OLINA Kompetenční modul – slouží pro hodnocení až 30 klíčových kompetencí jednotlivých pracovníků organizace prostřednictvím online testů včetně externího hodnocení 360°zpětnou vazbou Hodnotící modul – slouží k nastavení procesního řízení ve vaší organizaci a sebehodnocení vaší organizace prostřednictvím nástrojů: Model CAF, Interní audit E-learningový modul - slouží k vzdělávání a rozvoji pracovníků prostřednictvím vzdělávacích programů zaměřených rozvoj klíčových kompetencí Důvody vzniku systému OLINA • Neexistence nástroje k sebehodnocení organizací a jejich pracovníků v prostředí zájmového a neformálního vzdělávání Prezentace on-line systému OLINA a procesního řízení kvalita do vašich organizací Systém OLINA lze využít: PŘÍLOHA 1 Využití systému OLINA v praxi Přínos systému pro uživatele Lepší systém řízení organizace Efektivnější řízení vlastních činností • Neexistence komplexního nástroje shrnujícího oblasti řízení kvality v zájmovém a neformálním vzdělávání • Neexistence nástroje, který by byl uživatelsky přívětivý, snadno dostupný, finančně nenáročný Profesionální pracovníci Spokojené děti více na www.ka2.cz/publikace 25
 • 14. „Systém skutečně pochopíte teprve tehdy, když se jej pokusíte změnit.“ Šok • popření Kurt Lewin ORGANIZAČNÍ • obranné stažení Eric Hoffer The Ordeal of Change ZMĚNOU Přiznání • truchlení PŘÍLOHA 2 Prezentace Konzultační provázení organizační změnou Přijetí 26 DOBRÉ ÚMYSLY KONZULTANTA Chybné předpoklady      INDIVIDUÁLNÍ ZMĚNA Mentor Energie, produktivita Umím to, tedy můžu učit. Důležité je expertíza. Učení je přirozený proces, který známe ze školy. Učení je racionální proces. Změna chování následuje automaticky. Chci pomoct. Nepotřebuji speciální dovednosti. Vystačím se selským rozumem a opatrností. Vyšší produktivita Neg. ZV, nízká produativita Popření    Změna je téměř vždy konfliktní, někdy i traumatická. Proto se jí lidé raději vyhýbají. Avšak změna je součástí života organizace a je nezbytná pro její vývoj. Ti, kteří vědí jak ji předvídat, katalyzovat a zvládat, budou úspěšnější. Odučování Integrace Vztek, sebeobviňování, pasivita Ohlížení se zpátky Vyhlížení dopředu Experimentování, zkoušení Čas Deprese ORGANIZAČNÍ ZMĚNA Proč? • adaptace Prezentace Konzultační provázení organizační změnou Vztek KONZULTAČNÍ PROVÁZENÍ „Mám dojem, že vlastně nikdo nemá rád novoty. Bojíme se jich. Nikdy nemůžeme být plně připraveni na zcela nové věci. Musíme se přizpůsobovat a každé radikální přizpůsobování představuje krizi sebeúcty : podstupujeme test a musíme se osvědčit. Postavit se čelem k drastické změně vyžaduje neotřesitelnou sebedůvěru .“ PŘÍLOHA 2 REAKCE NA ZMĚNU OPATŘENÍ V PRŮBĚHU REAKCE NA ZMĚNU Typy změn 1. Šok Snižování nákladů Strukturní změna Změna procesu Změna firemní kultury • Měňte procesy za běhu. • Dávejte lidem nárazovky, přidělujte je jinam. • Používejte výzvové cíle. • Nedopusťte, aby se lidé cítili v práci ukolébaní. 2. Vztek • Udržujte napojení lidí na nejbližší skupinu (armáda: „Jeden za všechny…“). • Vytvořte příležitosti k ventilování kritiky. 3. Přiznání • Dále naslouchejte: „Jak to cítíte?“ Můžete zdůraznit pozitiva. • Stavte na kotvách skupiny. • Podporujte tendence riskovat: „Co s tím můžeme udělat?“ 4. Přijetí • Pracujte na skupinové dynamice. • Snažte se chápat, co jednotliví lidé považují za úspěch, čeho se drží. • Přesouvejte pozornost od pocitů k činnostem. • Buďte připraveni odstranit jedince, kteří se prostě nepřizpůsobí. 27
 • 15. Modelování Dobrý plán Dobrý postup je jednoduchý  byl vytvořen všemi zúčastněnými  je rozdělen do dosažitelných celků  stanovuje role a odpovědnosti  je flexibilní Zajistit si podporu klíčových lidí Vytvořit plán implementace Potvrzovat plán vlastním chováním Konzultant: Prezentace Konzultační provázení organizační změnou Formulář kontraktu Podpora Výsledek (nakolik jsme uspěli) PŘÍLOHA 2 PŘÍLOHA 3 KONTRAKT pro konzultaci k organizační změně Vize IMPLEMENTACE ZMĚNY  Klient (jm., fce, org.): Mají lidské a organizační know-how potřebné k implementaci vize. Energizace Jak  Své přesvědčení vyjadřují v podobě důvěryhodné a neodolatelné vize. Role Hodnocení  Mají utkvělou představu, že revitalizace je klíč k úspěchu, a hluboké přesvědčení, že změna bude od základu účinná. Kdy 3 vlastnosti  Datum: MANAŽER ZMĚNY Řešená oblast (systém OLINA) • Zveřejňujte úspěchy transformace – prodávejte je dovnitř firmy • Odměňujte žádoucí chování • Vytvořte struktury, které zodpovídají za realizaci plánu změny • Zajišťujte proces zavedení změny do každodenní praxe Kdo 28 Zmrazení • Stanovte jasné cíle • Vytvářejte menší, akceptovatelné změny, které podpoří systémovou změnu • Vytvořte speciální skupiny manažerů, které jsou odpovědné za realizaci změny • Udržujte otevřenou, vzájemnou komunikaci, zjišťujte si zpětnou vazbu Zadání (vize) Změna • Podpořte „neuspokojení současným stavem“ • Aktivizujte a získejte intenzivní podporu topmanagementu • Podporujte aktivní participaci a rozhodování • Zaveďte odměny žádoucího chování do systému Kritéria úspěchu (jak poznáme, že jsme uspěli) Rozmrazení Termín ukončení a zhodnocení: __.__.____ PROCES ORGANIZAČNÍ ZMĚNY Vytvářet podpůrné struktury Oslavovat milníky více na www.ka2.cz/publikace 29
 • 16. 30 Formulář kontraktu Kdo Kdo nejlépe posoudí, zda jsme uspěli? Hledejte další osoby, kterých se cíle týkají. Termín ukončení a zhodnocení: __.__.____ Toto není plán kroků, kterými budete klienta provázet, ale cíle mohou odpovídat milníkům projektu. Buďte konkrétní, ať je možné cíle posléze vyhodnotit. Definujte cíle SMART. Ať mají cíle vliv na fungování řešené oblasti (srovnej „existuje směrnice X“ vs. „směrnice X je implementována“ Srovnej „informovat podřízené“ a „podřízení vědí…“ Kritéria úspěchu, cíle (jak poznáme, že jsme uspěli) Popište jednotlivé dílčí cíle, kterých chcete dosáhnout. Jak Jak poznáme, zda a nakolik se nám podařilo dosáhnout tohoto cíle? Hodnocení Pokud je to příliš snadné (např. Ať má „informovat podřízené“, „existuje projekt „rytmus“. organizační směrnice“), má tento cíl vliv? Ne všechno na konci. Potvrzujte úspěchy. Kdy Buďte realističtí. Pokud zbývají věci k dořešení, rekontraktujte (od vize, ke kritériím…) Klient bude vděčný za realistické zhodnocení. Výsledek (nakolik jsme uspěli) Nebojte se neuspět na 100 %. Ušli jste kus cesty k cíli, klientově vizi. Stručně popište, čeho chce klient dosáhnout – jaký je cílový stav řešené oblasti v jeho organizaci po skončení vašeho konzultačního procesu. Nebuďte příliš obecní (např. „fungující PR organizace“) ani příliš konkrétní (výčet všeho, co budete řešit) – od toho máte kritéria úspěchu. Zadání (vize) Konzultant: Jméno konzultanta Klient (jm., fce, org.): Jméno, funkční zařazení (pozice), název organizace Stačí řešená oblast. Můžete stručně specifikovat problém, ale není to nutné. Datum: Zahájení konzultačního procesu Řešená oblast (systém OLINA) Příklad vyplněného formuláře kontraktu pro konzultaci k organizační změně PŘÍLOHA 3