O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

F08 -Vatapuranatastakam

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Srimadbhagavata parayanam
Srimadbhagavata parayanam
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 23 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a F08 -Vatapuranatastakam (15)

Anúncio

Mais recentes (19)

Anúncio

F08 -Vatapuranatastakam

 1. 1. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <1> Sanskrit -21 F- 07 22-08-20 श्रीवातपुरनाथाष्टकम् 50th Class
 2. 2. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <2> Sloka 07-09 Homework /Poll Day- Agenda पीताम्बरं करववराजितशङ्खचक्रकौमोदकीसरससिं करुणासमुद्रम्| राधासहायमतत सुन्दरमन्दहासं वातालयेशमतनशं हृदद भावयासम || Agenda
 3. 3. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <3> पापभवतापभरकोपशमनाथााश्वासकरभासमृदुहासरुचचरास्यम् । रोगचयभोगभयवेगहरमेकम्वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे॥५॥ घोषकु लदोषहरवेषमुपयान्तं पूषशतदूषकववभूषणगणाढ्यम् । भुजततमवप मुजततमततभजततषु ददानं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥६॥ पापकदुरापमतततापहरशोभस्वापघनमापतदुमापततसमेतम् दूनतरदीनसुखदानकृ तदीक्षं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥७॥ पादपतदादरणमोदपररपूणं िीवमुखदेविनसेवनफलाङ्तिम् रूक्षभवमोक्षकृ तदीक्षतनिवीक्षं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥ ८॥ भृत्यगणपत्युददतनुत्युचचतमोदं स्पष्टसमदमष्टकमदुष्टकरणाहाम् । आदधतमादरदमाददलयशून्यं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥ ९॥ इतत महामहोपाध्यायब्रह्मश्रीगणपततशास्रीववरचचतं श्रीवातपुरनाथाष्टकम् ॥ छन्द: शतवरी (14) वृत्तम् इन्दुवदना Sloka -5-9
 4. 4. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <4> पापकदुरापमतततापहरशोभस्वापघनमापतदुमापततसमेतम ् दूनतरदीनसुखदानकृ तदीक्षं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥७॥ Poll 1 1. Identify the odd क्रक्रयापदम् ( Single Choice) 1: ियतत 2: ततष्ठतत 3: वसतत 4: आतनु 2. Which of the पदच्छेदम् is correct ( Multiple Choice) 1: पापकदुराप-मतततापहरशोभ-स्वापघनमापतदु-मापततसमेतम् 2: पापकदुरापम ् -अतततापहरशोभस्वापघनम् -आपतदुमापततसमेतम् 3: पापकदुरापमतततापहरशोभस्वापघनमापतदुमापततसमेतम् 4: पाप-कदुरापमतत-तापहरशोभ-स्वापघन-मापतदुमापततसमेतम् Sloka -7
 5. 5. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <5> पापकदुरापमतततापहरशोभस्वापघनमापतदुमापततसमेतम् दूनतरदीनसुखदानकृ तदीक्षं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥७॥ पापकदुरापम ्2 अतततापहरशोभस्वापघनमापतत्उमापततसमेतम ्2 दूनतरदीनसुखदानकृ तदीक्षम ्2 (त्वं) इमं 2 वातपुरनाथं2 हृदब्िे7 आतनु Sloka -7
 6. 6. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <6> भ्वाददगणम्– bhvaadigaNa-जय , तिष्ठति, वसति अदाददगणम् – adaadigaNa-असस िुहोत्याददगणम् - juhotyaadigaNa ददवाददगणम् - divaadigaNa स्वाददगणम् - svaadigaNa तुदाददगणम् - tudaadigaNa रुधाददगणम् - rudhaadigaNa तनाददगणम् – tanaadigaNa- आतनु क्रयाददगणम् - krayaadigaNa चुराददगणम् - churaadigaNa http://sanskrit.uohyd.ac.in/scl/#
 7. 7. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <7> # Words Category Meaning 1 पापकदुरापम् तत्पुरुषः समास: difficult to be achieved by wicked पापक bad, wicked दुरापम् difficult to achieve 2 अतततापहरशो भस्वापघनम् तत्पुरुषः समास: He who is like a good water bearing cloud which gives relief from the extreme heat- Krishna अतत very much ;ताप heat...difficulty ;हर absorbing;शोभ shine स्वापघनम् - cloud with good water good water 3 आपतदुमापतत समेतम्2 तत्पुरुषः समास: Refers to the place where Uma and Maheswara was there –i.e Guruvayur along with Shiva with his consort who had come there 4 दूनतरदीनसुख दानकृ तदीक्षम्2 बहुव्रीदहः समास: Krishna- he who has taken a vow to give happiness to the poor and suffering दूनतर very much suffered and दीन poor;सुखदान giving happiness कृ त made; दीक्षम् vow Sloka -7
 8. 8. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <8> अलङ्कार: • अनुप्रास: • यमकम् • चचरम् • वक्रोजतत: • स्लेष: शब्दालङ्कारः छन्द: शतवरी (14) वृत्तम् इन्दुवदना Consonants Words : : : : Level-1 we till now looked a single consonants Level-2 we can look at group of consonants Rules for 1-व्यञ्िनम ्Repeated once = छेका else वृतत 2-व्यञ्िनसमूहम ्repeated once in same order छेका else वृतत e.g. सुम & सम - छेका e.g सर & रस - वृतत Poll 2: 1. Which of the statement is true with regard to this sloka "पापकदुरापमतततापहरशोभस्वापघनमापतदुमापततसमेतम ् दूनतरदीनसुखदानकृ तदीक्षं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥७॥" the " ( Single Choice) 1: 'माप' is not repeated 2: माप is repeated once and is an example of यमकम ् 3: माप is repeated once and is an example of छेका 4: माप is repeated once and is an example of वृतत
 9. 9. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <9> पापकदुरापमतततापहरशोभस्वापघनमापतदुमापततसमेतम् दूनतरदीनसुखदानकृ तदीक्षं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥७॥ पापकदुरापमतततापहरशोभस्वापघनमापतदुमापततसमेतम् दूनतरदीनसुखदानकृ तदीक्षं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥७॥ अलङ्कार: • अनुप्रास: • यमकम् • चचरम् • वक्रोजतत: • स्लेष: शब्दालङ्कारः छन्द: शतवरी (14) वृत्तम् इन्दुवदना Consonants Words : : : : Level-1 we till now looked a single consonants Level-2 we can look at group of consonants Rules for 1-व्यञ्िनम ्Repeated once = छेका else वृतत 2-व्यञ्िनसमूहम ्repeated once in same order छेका else वृतत e.g. सुम & सम - छेका e.g सर & रस - वृतत
 10. 10. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <10> Books
 11. 11. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <11> पापकदुरापमतततापहरशोभस्वापघनमापतदुमापततसमेतम् दूनतरदीनसुखदानकृ तदीक्षं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥७॥ He ,who cannot be attained by sinners| who removes the heat of suffering just like the rain bearing cloud brings respite to the heat | who resides besides Lord Parameswara (Mammiyur) | who has taken vow to quell the agony and bestows happiness | You place that Lord in the Lotus of your heart || Sloka -7
 12. 12. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <12> पादपतदादरणमोदपररपूणं िीवमुखदेविनसेवनफलाङ्तिम् रूक्षभवमोक्षकृ तदीक्षतनिवीक्षं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥ ८॥ Poll -3 1. Which of the statement is true with regard to the पादम ् "पादपतदादरणमोदपररपूणं" ( Single Choice) • 1: It is a single word -i.e Samasam and sandhi has to be applied on the samasam always • 2: It is 3 words joined together because of Samasa (1) पादपतत् (2) आदरण &(3) मोदपररपूणं • 3: It is 5 words joined together because of Samasa (1) पाद (2)पतत् (3) आदरण (4) मोद & (5) पररपूणं • 4: It is a vakyam i.e. sentence 2. How many times The word feet is referred in this sloka "पादपतदादरणमोदपररपूणं िीवमुखदेविनसेवनफलाङ्तिम् रूक्षभवमोक्षकृ तदीक्षतनिवीक्षं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥ ८॥" ( Single Choice) 1: 0 2: 1 3: 2 4: 3 Sloka -8
 13. 13. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <13> पादपतदादरणमोदपररपूणं िीवमुखदेविनसेवनफलाङ्तिम् रूक्षभवमोक्षकृ तदीक्षतनिवीक्षं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥ ८॥ पादपतदादरणमोदपररपूणाम ्2 िीवमुखदेविनसेवनफलाङ्तिम ् रूक्षभवमोक्षकृ तदीक्षतनिवीक्षम ्2 (त्वं) तं 2इमं 2 वातपुरनाथं2 हृदब्िे7 आतनु Sloka -8
 14. 14. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <14> # Words Category Meaning 1 पादपतदादरणमोदपरर पूणं तत्पुरुषः समास: One who is filled with happiness in respecting those who fall in his feet पाद feet पतत ् one who falls आदरण with respect मोद happiness पररपूणं full of 2 िीवमुखदेविनसेवनफ लाङ्तिम् बहुव्रीदहः समास: िीव brihaspati मुख and others देविन gods सेवनफल result of serving अङ्तिम ् feet 3 रूक्षभवमोक्षकृ तदीक्षतन िवीक्षं2 बहुव्रीदहः समास: Whose look is capable of providing mukti from रूक्षभवमोक्ष liberation from unpleasant world of birth and rebirth कृ तदीक्ष taken vow तनिवीक्षं whose look Sloka -8
 15. 15. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <15> अलङ्कार: • अनुप्रास: • यमकम् • चचरम् • वक्रोजतत: • स्लेष: शब्दालङ्कारः छन्द: शतवरी (14) वृत्तम् इन्दुवदना Consonants Words : : : : पादपतदादरणमोदपररपूणं िीवमुखदेविनसेवनफलाङ्तिम् रूक्षभवमोक्षकृ तदीक्षतनिवीक्षं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥ ८॥ पादपतदादरणमोदपररपूणं िीवमुखदेविनसेवनफलाङ्तिम् रूक्षभवमोक्षकृ तदीक्षतनिवीक्षं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥ ८॥ Level-1 we till now looked a single consonants Level-2 we can look at group of consonants Rules for 1-व्यञ्िनम ्Repeated once = छेका else वृतत 2-व्यञ्िनसमूहम ्repeated once in same order छेका else वृतत e.g. सुम & सम - छेका e.g सर & रस - वृतत
 16. 16. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <16> भृत्यगणपत्युददतनुत्युचचतमोदं स्पष्टसमदमष्टकमदुष्टकरणाहाम् । आदधतमादरदमाददलयशून्यं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥ ९॥ Poll 4: Identify the correct पदच्छेदं for the पादम ् " स्पष्टसमदमष्टकमदुष्टकरणाहाम ् ।" ( Single Choice) 1: it is 4 words come together due to sandhi (1) स्पष्टम् (2)इदम् (3) अष्टकम ् & (4) अदुष्टकरणाहाम् 2: It is a single samasa word 3: it is 5 words come together due to sandhi (1) स्पष्टम् (2)इदम् (3) अष्टकम ् (4) अदुष्टकरणा & (5) आहाम् Sloka -9
 17. 17. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <17> भृत्यगणपत्युददतनुत्युचचतमोदं स्पष्टसमदमष्टकमदुष्टकरणाहाम् । आदधतमादरदमाददलयशून्यं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥ ९॥ Topic 1 भृत्यगणपत्युददतनुत्युचचतमोदं2 स्पष्टम्2 इदम्2 अष्टकम्2 अदुष्टकरणाहाम्2 (अजस्त) Topic 2: आदधतम्2 आदरदम्2 आददलयशून्यम्2 (त्वं) इमं 2 वातपुरनाथं2 हृदब्िे7 आतनु Sloka -9
 18. 18. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <18> # Words Category Meaning 1 भृत्यगणपत्युददतनुत्यु चचतमोदम् कमाधारय: समास: भृत्य servant गणपतत Ganapati Shastrikal उददत composed नुतत stuti उचचतमोदं appropriate happiness 2 स्पष्टम्2 नाम clear 3 इदम्2 नाम this 4 अष्टकम् नाम stotra with 8 stanzas 5 अदुष्टकरणाहाम ् तत्पुरुषः समास: अदुष्टकरण -sanctifies आहाम्capable of 6 आदधतम् कृ दन्त in One who seek Refuge/one which holds आधारं who holds शतृ 7 आदरदम् तत्पुरुषः समास: One who cares Adara is noun form of आदृ verbroot means respect or care 8 आददलयशून्यम् तत्पुरुषः समास: who has no beginning nor end Beginning or end Sloka -8
 19. 19. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <19> Adjectival Participle(नामाङ्ग्)-कृ दन्त • शतृ(P)-अत ् • शानच ्(A)-आन लट् लृट् सलट्
 20. 20. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <20> अलङ्कार: • अनुप्रास: • यमकम् • चचरम् • वक्रोजतत: • स्लेष: शब्दालङ्कारः छन्द: शतवरी (14) वृत्तम् इन्दुवदना Consonants Words : : : : Level-1 we till now looked a single consonants Level-2 we can look at group of consonants Rules for 1-Repetiton of one consonant once = छेका else वृतत 2-समूहम ्repeats once छेका e.g. सुम & सम else वृतत 3- समूहम ्in reverse order even though once repeated it is वृतत Poll 2: भृत्यगणपत्युददतनुत्युचचतमोदं स्पष्टसमदमष्टकमदुष्टकरणाहाम् । आदधतमादरदमाददलयशून्यं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥ ९॥ भृत्यगणपत्युददतनुत्युचचतमोदं स्पष्टसमदमष्टकमदुष्टकरणाहाम् । आदधतमादरदमाददलयशून्यं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥ ९॥
 21. 21. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <21> भृत्यगणपत्युददतनुत्युचचतमोदं स्पष्टसमदमष्टकमदुष्टकरणाहाम् । आदधतमादरदमाददलयशून्यं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥ ९॥ This hymn of eight stanzas composed by the servant Ganapati is clear , pleasing and is auspicious || He ,who eternally supports his devotees and gives in abundance , does not have a beginning or end You place that Lord in the Lotus of your heart || इतत महामहोपाध्यायब्रह्मश्रीगणपतीशास्रीववरचचतं श्रीवातपुरनाथाष्टकम ् ॥
 22. 22. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <22> Sloka ित्पुरुषः बहुव्रीहहः कर्मधारय: Table lamp, Tooth-pick, House-fly Sweet Tooth,Redhead,Goldiloc k सर्ानाधधकरणः ित्पुरुषः कर्मधारयः One Adjective-one noun Big house ,Black cow. 8/9 अदुष्टकरणाहाम् आददलयशून्यम् पादपतदादरणमोदपररपूणं वातपुरनाथम् िीवमुखदेविनसेवनफला ङ्तिम् रूक्षभवमोक्षकृ तदीक्षतनि वीक्षं2 भृत्यगणपत्युददतनुत्यु चचतमोदम् 7 पापकदुरापम् अतततापहरशोभस्वापघनम् आपतदुमापततसमेतम् दूनतरदीनसुखदानकृ तदी क्षम् 4/5/6 रोगचयभोगभयवेगहरम् घोषकु लदोषहरवेषम् नीलतरिालधरभालह रररम्यम्
 23. 23. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <23> • We are doing more class work as we have discontinued google forms • In the Poll ev we cannot devote much time • Next Pollev will be on 5th Sep .Try to have it on alternate saturdays,it is becoming bit hectic • 5th Sep we will have 15 Questions on Dashavatara Stuti • Next session is going to be on Chitrakavyam – may be two to three sessions Homework

Notas do Editor

 • 49th session
  https://sanskritdocuments.org/doc_vishhnu/dashAvatArastavaHjayadeva.html?lang=sa
  http://sanskrit.uohyd.ac.in/scl/amarakosha/frame.html
  http://niimh.nic.in/ebooks/e-Nighantu/amarakosha/?mod=search
 • https://www.youtube.com/watch?v=vfmg3O0yEOc (19:20 to 26:19
  https://www.youtube.com/watch?v=j2pCrxiB5oI
 • https://www.youtube.com/watch?v=vfmg3O0yEOc (19:20 to 26:19
  https://www.youtube.com/watch?v=j2pCrxiB5oI
 • What type pf shabdalanakaram we need to discuss
  is this and example of cheka –य can we consider स्य also as part of this
  Is the anu prasam checked for a padam or full sloka?

 • What type pf shabdalanakaram we need to discuss
  is this and example of cheka –य can we consider स्य also as part of this
  Is the anu prasam checked for a padam or full sloka?

 • https://www.youtube.com/watch?v=vfmg3O0yEOc (19:20 to 26:19
  https://www.youtube.com/watch?v=j2pCrxiB5oI
 • https://www.youtube.com/watch?v=vfmg3O0yEOc (19:20 to 26:19
  https://www.youtube.com/watch?v=j2pCrxiB5oI
 • What type pf shabdalanakaram we need to discuss
  is this and example of cheka –य can we consider स्य also as part of this
  Is the anu prasam checked for a padam or full sloka?

 • आदधतम् { ( आ - दध [ दध,लोट्,_,कर्तृवाच्य ] - तम् [ लोट्,मध्यम-पुरुष,द्विवचन,परस्मैपदी ] ) }
 • आदधतम् { ( आ - दध [ दध,लोट्,_,कर्तृवाच्य ] - तम् [ लोट्,मध्यम-पुरुष,द्विवचन,परस्मैपदी ] ) }
 • What type pf shabdalanakaram we need to discuss
  is this and example of cheka –य can we consider स्य also as part of this
  Is the anu prasam checked for a padam or full sloka?

×