O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

มหัศจรรย์แห่งโมเลกุล

นางสาวรัชดาภรณ์ เรือนสูง ม.4/6 เลขที่ 40
นางสาวชยานนท์ แซ่ฉั่ว ม.4/6 เลขที่ 43

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

มหัศจรรย์แห่งโมเลกุล

 1. 1. มหัศจรรย์แห่งโมเลกุล จัดทำโดย นำงสำวรัชดำภรณ์ เรือนสูง เลขที่ 40 ชั้น ม.4/6 นำงสำวชยำนนท์ แซ่ฉั่ว เลขที่ 43 ชั้น ม.4/6
 2. 2. วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า เพื่อศึกษำและดำเนินกำรเกี่ยวกับโมเลกุลของสำรในอวกำศ •
 3. 3. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้ศึกษำและสำมำรถดำเนินกำรสร้ำงเรื่องโมเลกุล 2. สำมำรถนำควำมรู้ไปใช้ในบทเรียนหรือชีวิตประจำวัน •
 4. 4. ปฏิทินปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ทำ กำหนดช่วงเวลำที่ทำกิจกรรม ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเพิ่มเติม 25 ตุลาคม 2557– 10 พฤศจิกายน 2557 รวบรวมข้อมูล 11 พฤศจิกายน 2557– 30 พฤศจิกายน 2557 เขียนเค้ำโครง 1 ธันวาคม 2557 – 20 ธันวาคม 2557 จัดทำรูปเล่ม 21 ธันวาคม 2557 – 13 มกราคม 2558
 5. 5. องค์กำรอวกำศยุโรป (European Space Agency) หรืออีซำ (ESA) ค้นพบออกซิเจนในอวกำศ

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

นางสาวรัชดาภรณ์ เรือนสูง ม.4/6 เลขที่ 40 นางสาวชยานนท์ แซ่ฉั่ว ม.4/6 เลขที่ 43

Vistos

Vistos totais

154

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

3

Ações

Baixados

2

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×