O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
MIQRANTLARIN HÜQUQLARI
INSAN HÜQUQLARI
KONTEKSTINDƏ
N cib R FİZADə ə Ə Ə
AZAD V B RAB R YAŞAMAQƏ Ə Ə
HAQQIMDIR!!!
Bütün insanlar öz l yaq tl ri v hüquqlarıə ə ə ə
etibaril azad v b rab r doğulurl...
I. MİQRANTLARIN BEYN LXALQƏ
HÜQUQLA QORUNMALARI
Ümumdünya İnsan Hüquqları B yannam si – ÜİHB 1948ə ə
(B y nnam h r ölk üç...
II. MİQRANTLARIN BEYN LXALQƏ
HÜQUQLA QORUNMALARI
 Qaçqınların Hüquqı Statusu Haqqında Konvensiya
– QHSHK 1951 (AR 1992);
...
III. MİQRANTLARIN BEYN LXALQ HÜQUQLAƏ
QORUNMALARI
Beyn lxalq s n din adıə ə ə Q bul olunmaə
tarixi
Az rbaycanə
t r find nə...
M N MIQRANTAM V M NIM HÜQUQUMƏ Ə Ə
VAR
 Ümumdünya İnsan Hüquqları B yannam sin gör :ə ə ə ə
... s rb st h r k t etm k v ...
MİQRANTLARA AİD İNSAN HÜQUQLARINA
DAIR SAS PRINSIPL RƏ Ə Diskriminasiyanın qadağan olunması prinsipi:
 ÜİHB, m.2;
 MSHB...
MİQRANTLARA AİD İNSAN HÜQUQLARINA
DAIR SAS PRINSIPL RƏ Ə
Yaşayış yerin v minimal yaşayış standartlarına malik olma hüququ...
T NZIML NM MIŞ MIQRANTLAR ÜÇÜNƏ Ə Ə
ÖN MLI S N DL RƏ Ə Ə Ə
 B T-nın Konvensiyaları:Ə
 № 29 – M cburi m k haqqında;ə Ə ə
...
T NZİML NM MİŞ MİQRANTLARINƏ Ə Ə
MALİK OLDUQLARI HÜQUQLAR
İnsan hüquqları universaldı!
 Diskriminativ münasib t olmadan b...
MİQRASİYANIN HÜQUQİ
T NZIML M MEXANİZML RİƏ Ə Ə Ə
 İnsan hüquqları sah sind beyn lxalq hüquq normaları;ə ə ə
 m yin müda...
MIQRASIYANIN T NZIML NM SINDƏ Ə Ə Ə
ÖLK NIN SUVERENLIYIƏ
AİHK-nın No 4 Protokolunun 2-ci madd si v ASX-nın 18.4-cü madd si...
MÜZAKIR L RƏ Ə
İnsan hüquqları sah sind atılan addımlar və ə ə
onların miqrantlara t siri:ə
T klifl r:ə ə
İSTIFAD OLUNMUŞ D BIYYATƏ Ə Ə
1. FRA. (2011). Fundamental rights of migrants in an irregular situation in the European Uni...
Ş KILL RIN M NB YIƏ Ə Ə Ə
 http://www.my-law-practice.nl/international-law/international-law/#more-130
 https://dwkcomme...
.
T Ş KKÜR EDİR MƏ Ə Ə
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Miqrantların hüquqları, migrants' rights

126 visualizações

Publicada em

19.04.2016 - İOM-in layihəsi çərçivəsində "Readmissiya və insan hüquqları sahəsində potensialların artırılması" mövzusunda keçirilən təlim üçün hazırladığım prezentasiya

Publicada em: Direito
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Miqrantların hüquqları, migrants' rights

 1. 1. MIQRANTLARIN HÜQUQLARI INSAN HÜQUQLARI KONTEKSTINDƏ N cib R FİZADə ə Ə Ə
 2. 2. AZAD V B RAB R YAŞAMAQƏ Ə Ə HAQQIMDIR!!! Bütün insanlar öz l yaq tl ri v hüquqlarıə ə ə ə etibaril azad v b rab r doğulurlar.ə ə ə ə ÜİHB, m.1
 3. 3. I. MİQRANTLARIN BEYN LXALQƏ HÜQUQLA QORUNMALARI Ümumdünya İnsan Hüquqları B yannam si – ÜİHB 1948ə ə (B y nnam h r ölk üçün tövs yy xarakteri daşıyır);ə ə ə ə ə ə ə  İnsan Hüquqları v sas Azadlıqlarının Müdafi si Haqqındaə Ə ə Konvensiya (Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası) – AİHK 1950 (AR 2001); İrqi Ayrı-seçkiliyin Bütün Formalarının Aradan Qaldırılması Haqqında Konvensiya – İAAQK 1965 (AR 1996)  İqtisadi Sosial v M d ni Hüquqlar Haqqında Beyn lxalq Paktə ə ə ə – İSMHBP 1966 (AR 1992);  Mülki v Siyasi Hüquqlar Haqqında Beyn lxalq Pakt –ə ə MSHBP 1976 (AR 1998);  Uşaq Hüquqları Haqqında Konvensiya – UHHK 1989 (AR 1992);
 4. 4. II. MİQRANTLARIN BEYN LXALQƏ HÜQUQLA QORUNMALARI  Qaçqınların Hüquqı Statusu Haqqında Konvensiya – QHSHK 1951 (AR 1992);  Miqrant İşçil rin Hüquqi Statusu Haqqında Avropaə Konvensiyası – MİHSHAK 1977 (AR 1999);  Bütün Miqrant İşçil rin v Onların Ail Üzvl rininə ə ə ə Hüquqlarının Müdafi si Haqqında Konvensiyaə (Bütün Miqrant İşçil rin Hüquqları Haqqındaə Konvernsiya) – BMİHK 1990 (AR 1998).  Apatridl rin Statusu Haqqında Konvensiya – ASHKə 1954 (AR 1996);  V t ndaşsızlığın İxtisar Edilm si Haqqındaə ə ə Konvensiya – VİEHK 1961 (AR 1996).
 5. 5. III. MİQRANTLARIN BEYN LXALQ HÜQUQLAƏ QORUNMALARI Beyn lxalq s n din adıə ə ə Q bul olunmaə tarixi Az rbaycanə t r find nə ə ə ratifikasiya tarixi Genosid Cinay tinin Qarşısının Alınması v C zalandırılması haqqındaə ə ə Konvensiya 1948 1996 Aparteid Cinay tinin Qarşısının Alınması v C zalandırılması Haqqındaə ə ə Konvensiya 1973 1996 Köl lik Haqqında Konvensiyaə 1926 1996 Köl liyin, Köl Ticar tinin v Köl liy B nz r İnstitut v Ad tl rin L ğvə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə Edilm si Haqqında Konvensiyaə 1950 1996 İnsan Alveri v Üçüncü Ş xsl r T r find n Fahiş liliyin İstismarı il Mübarizə ə ə ə ə ə ə ə ə Haqqında Konvensiya 1949 1996
 6. 6. M N MIQRANTAM V M NIM HÜQUQUMƏ Ə Ə VAR  Ümumdünya İnsan Hüquqları B yannam sin gör :ə ə ə ə ... s rb st h r k t etm k v özün yaşayış yeri seçm k hüququə ə ə ə ə ə ə ə ə (m.13.1); ... öz ölk si d daxil olmaqla ist nil n ölk ni t rk etm k v öz ölk sin qayıtmaq hüququə ə ə ə ə ə ə ə ə ə (m.13.2); ... t qibl rd n qurtulmaq üçün dig r ölk l rd sığınacaq axtarmaq v bu sığınacaqdanə ə ə ə ə ə ə ə istifad etm k hüququə ə (m.14.1); ... v t ndaşlıq hüququə ə (m.15); ... ail qurmaq hüququ (m.16).ə Madd 15.2.ə Heç kim öz v t ndaşlığından v öz v t ndaşlığını d yişm kə ə ə ə ə ə ə hüququndan m hrum edil bilm z.ə ə ə
 7. 7. MİQRANTLARA AİD İNSAN HÜQUQLARINA DAIR SAS PRINSIPL RƏ Ə Diskriminasiyanın qadağan olunması prinsipi:  ÜİHB, m.2;  MSHBP, m.2 v m.25;ə  İSMHBP, m.2.2;  İAAQK, m.1;  QMAAQK, m.1;  UHK, m.2.1;  BMİHK, m.1.1;  HK, m.4;Ə  AİHK, m.14.
 8. 8. MİQRANTLARA AİD İNSAN HÜQUQLARINA DAIR SAS PRINSIPL RƏ Ə Yaşayış yerin v minimal yaşayış standartlarına malik olma hüququ:ə ə  ASX, m.16, 19.4, v 31; İSMHBP, m.11.1ə  Sağlamlığın qorunması v xüsusi tibbi yardım almaq hüququ:ə  ASX, m.11; AİHK, m.2 v 3; İSMHBP, m. 12ə  T hsil alma hüququ:ə  ASX, m.17, AİHK No 1 P.,m.2; İSMHBP, m. 13  İşl t min olmaq hüququ:ə ə  ASX, m. 1 v m.2 ; İSMHBP, m. 6.1 v m. 7ə ə  Azad ş kild h r k t etm k hüququ:ə ə ə ə ə ə  ÜİB, m.13; MSHBP, m.12  Sosial t minat hüququ:ə 
 9. 9. T NZIML NM MIŞ MIQRANTLAR ÜÇÜNƏ Ə Ə ÖN MLI S N DL RƏ Ə Ə Ə  B T-nın Konvensiyaları:Ə  № 29 – M cburi m k haqqında;ə Ə ə  № 86 – İşçi Miqrantlar Haqqında Tövsiy l r;ə ə  № 97 – İşçi Miqrantlar haqqında (M şğulluq haqqında);ə  № 105 – İcbari m yin l ğv edilm si haqqında;Ə ə ə ə  № 143 – Miqrasiya Sah sind Sui-istifad v Miqrantlaraə ə ə ə B rab r İmkan v R ftar haqqında.ə ə ə ə
 10. 10. T NZİML NM MİŞ MİQRANTLARINƏ Ə Ə MALİK OLDUQLARI HÜQUQLAR İnsan hüquqları universaldı!  Diskriminativ münasib t olmadan b rab r hüquqlar;ə ə ə  S hiyy hüququ;ə ə  Adekvat standartlara uyğun yaşamaq hüququ;  T hsil almaq hüququ;ə  Sosial müdafi hüququ;ə  lverişli iş ş raitind işl m k v m yinin müqabilindƏ ə ə ə ə ə ə ə ə m k haqqı v kompensasiya almaq hüququ;ə ə ə  M hk m y müraci t etm k hüququ.ə ə ə ə ə ə
 11. 11. MİQRASİYANIN HÜQUQİ T NZIML M MEXANİZML RİƏ Ə Ə Ə  İnsan hüquqları sah sind beyn lxalq hüquq normaları;ə ə ə  m yin müdafi si v işçi miqrantların hüquqları sah sind beyn lxalq hüquqƏ ə ə ə ə ə ə prinsipl ri v standartları;ə ə  Beyn lxalq humanitar hüquq;ə  Sığınacaq v qaçqın m s l l ril laq dar beyn lxalq hüquq normaları;ə ə ə ə ə ə ə ə ə  V t ndaşlıq m s l l ri sah sind beyn lxalq hüquq normaları;ə ə ə ə ə ə ə ə ə  Beyn lxalq cinay t hüququ;ə ə  Beyn lxalq d niz hüququ;ə ə  Beyn lxalq hava-kosmik hüququ;ə  Beyn lxalq s rh dl r haqqında reqlamentl r;ə ə ə ə ə  Ölk l rin miqrasiya v s rh dl ri haqqında suveren hüquqları.ə ə ə ə ə ə
 12. 12. MIQRASIYANIN T NZIML NM SINDƏ Ə Ə Ə ÖLK NIN SUVERENLIYIƏ AİHK-nın No 4 Protokolunun 2-ci madd si v ASX-nın 18.4-cü madd siə ə ə ş xsl rin h r k t azadlığını, y ni öz ölk l rini azad ş kild t rk etm k və ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ist dikl ri ölk y s hay t etm k hüququnu t min edir, lakin bu normalarə ə ə ə ə ə ə ə ş xs ist diyi ölk y ist diyi ş kild daxil olub orada ist diyi müdd tdə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə olmaq v ya yaşamaq hüququnu tanımırlar.ə
 13. 13. MÜZAKIR L RƏ Ə İnsan hüquqları sah sind atılan addımlar və ə ə onların miqrantlara t siri:ə T klifl r:ə ə
 14. 14. İSTIFAD OLUNMUŞ D BIYYATƏ Ə Ə 1. FRA. (2011). Fundamental rights of migrants in an irregular situation in the European Union. Comparative report; 2. United Nations. (2014). The Economic? Social and cultural rights of migrants in an irregular situation. United Nations Human Rights Office of the High Commissioner; 3. Крепо, Франсуа. (2015). Перспективы использования преимуществ мобильности в рамках одного поколения: мероприятия по итогам регионального исследования по вопросам управления внешними границами Европейского союза и его воздействия на права человека мигрантов. Доклад специального докладчика по вопросу о правах человека мигрантов. Генеральная ассамблея ООН. Совет по правам человека. 29-ая сессия. 4. Ктистакис, Янис. (2013). Защита прав мигрантов в соответствии с нормами Европейской Конвенции о Правах Человека и Европейской Социальной Хартии. Пособие для практикующих юристов; 5. Презентационный материал господина Василия Южанина на тему «Международные нормы и их правоприменительные механизмы в области прав человека, относящиеся к мигрантам»; 6. Чесноков, Алексей. (2009). Международное урегулирование прав мигрантов. Миграционные процессы. Том 8, №1(22).
 15. 15. Ş KILL RIN M NB YIƏ Ə Ə Ə  http://www.my-law-practice.nl/international-law/international-law/#more-130  https://dwkcommentaries.com/2011/07/09/refugees-and-asylum-law-the-modern-  http://www.migrantsmatter.org/simplifying-the-united-nations-migrant-workers-  http://migrants-matter.blogspot.com/  http://rethinkinggendersexandsexuality.com/digital-storytelling-rethinking- gender-sex-and-sexuality-class-2/module-5-discrimination/  http://fra.europa.eu/en/theme/rights-child/what-are-my-rights%3F  http://www.inman.com/2014/12/04/no-borders-for-news-corp-2/
 16. 16. . T Ş KKÜR EDİR MƏ Ə Ə

×