9 р анги цахим

N
9 р анги цахим
Хөнгөн цагаан  920  Нафталин     1300
Ус       4200  Мөнгөн ус    140
Төмөр      460  Спирт      2500
Керосин     2100  Шил       840
Тоосго     880  Цайр       380
Гуйль      400  Болд       500
Мөс       2100  Ган       460
Тос ургам    1700  Хар тугалга   140
Зэс       400  Цагаан тугалга  250
Вольфрам    5600  Никель      460
Мод       2730  Сүү       3950
Хөнгөн цагаан  6600     Мөнгөн ус   -390
Төмөр      15350    Мөнгө     9600
Алт       10630    Спирт     -1140
Мөс       00      Болд     15000
Зэс       10850    Цайр     4200
Нафталин    800     Хар тугалга  3270    хайлахын хувийн дулаан (ж/кг)
Хөнгөн цагаан  3,9 ∙ 105  Мөнгөн ус   0,88∙ 105
Төмөр      2,7 ∙ 105  Мөнгө     0,84∙ 105
Алт       0,66 ∙ 105  Спирт     0,13 ∙ 105
Мөс       3,4 ∙ 105  Болд     1,2 ∙ 105
Зэс       1,8 ∙ 105  Цайр     0,98 ∙ 105
Нафталин    1,5 ∙ 105  Хар тугалга  0,25 ∙ 105
Азот     -1960    Зэс       25800
Аммиак    -330    Мөнгөн ус    3570
Ус      1000    Хар тугалга   17500
Төмөр     30500    Спирт      780
Хүчилтөрөгч  -1830    Эфир       350
Тос (ургам)  3200    Цагаан тугалга  23000   Уур үүсэхийн хувийн дулаан (ж/кг)
Ус      2,3 ∙ 106  Спирт      0,9 ∙ 106
Мөнгөн ус   0,3 ∙ 106  Эфир       0,4 ∙ 106
Бензин     4, 6∙ 107  Керосин  4, 6∙ 107
Модны түлш   3, 4∙ 107  Кокс   2, 9∙ 107
Хуурай мод   1∙ 107   Нефть   1, 4∙ 107
Чулуун нүүрс  2, 7∙ 107  Спирт   2, 7∙ 107
  Бодлогын өгүүлбэрийг анхааралтай уншиж ойлгох
  Бодлогын өгүүлбэрт өгөгдсөн нөхцөлүүдийг бичих
   өгсөн нь бодолт

    олох нь
  Бодлогыг бодлогын нөхцөлд өгөгдсөн олох зүйлийн
  үндсэн томъёог бичих
  Шууд орлуулага хийж бодож болох эсхийг ажиглах
  Шууд бодож болохгүй тохиолдолд тухайн
  хэмжигдэхүүнийг олох арга замыг хайх
  Бодолтыг аль болохоор хялбар аргыг сонгож авч хийх
  эрэмэлзэх
  Нэгжийг хураах зөв хариу нэгж гаргах тал дээр
  анхаарах
  Q = mc∆t0 (ж)
  m – биеийн масс (кг)
  с – бодисын хувийн дулаан шингээлт (ж/кг 0с)
  ∆t 0 – температурын өөрчлөлт (0c)
  t 0 – эцсийн температур (0 c)
  t 00– эхний температур (0 c)
  Q= mλ (ж)
  λ – бодисын хайлахын хувийн дулаан (ж/кг)
  Q= mr (ж)
  r – бодисын уур үүсэхийн хувийн дулаан (ж/кг)
  Q = mq (ж)
  q – Түлш шаталтын хувийн дулаан
  c, λ,r,q-ийн утгуудыг хүснэгтээс авна
100м урт, 6м өргөн, 2м гүн усан сан доторх усыг 150c –аас 250хүртэл
 халаахад ямар хэмжээний дулаан зарцуулах вэ?
  өгсөн нь               бодолт
         Q = mc ∆t0
a = 100 м   Шууд орлуулага хийхэд бодисын масс өгөгдөөгүй учир
В=6м     массыг эхлээд олно. Өмнөх ангиуддаа бид бодисын массыг
       олохдоо нягтаа эзэлхүүнээр нь үржүүлж олж байсан аргаа
h=2м     ашиглана.
С=4200ж/кг 0с
       m = ρv
t = 15 0c
       Мөн оруулага хийхэд эзэлхүүн өгөгдөөгүй учир нь v –ийг
t = 250c   олно
  олох нь    V=aвh
  Q=?
         V = 100м∙6м∙2м = 1200м3
         Цэвэр усны нягт 1000кг/м3 болохыг хүснэгтээс харна
         m =1000кг/м3∙1200м3=1200000кг
         Q =1200000кг∙4200ж/кг0с∙100с
         =50400000000ж=5.04∙107кЖ
Бодлогууд
1. 1,5т масс б¿õèé òîîñãîí çóóõûã 100Ñ-ààñ 200Ñ õ¿ðòýë õàëààõàä ÿìàð
  äóëààí çàðöóóëàõ âý? (1. 1320кЖ, 2.13200кЖ, 3. 132∙104Ж, 4.
  132∙102Ж)
2. 200 г масстай хөнгөн цагаан жижигхэн тогоон дотор 1,5 л усыг
  200С-аас буцлах хүртэл халаахад ямар дулаан шаардлагатай вэ? (1.
 518,7кЖ, 2.518,7Ж, 3. 5187∙103Ж, 4. 5187∙102)
3. 800 г масс бүхий хөнгөн цагаан саван дотор 5л эзэлхүүнтэй усыг 100С-
  аас буцлах хүртэл халаав. Сав, ус хоёрыг халаахад ямар хэмжээний
  дулаан зарцуулав? (1956,24кЖ)
4. 0,5л эзэлхүүн бүхий ус, 500г масстай цагаан тугалга, 2см3 эзэлхүүн
  бүхий мөнгө, 0,5м3эзэлхүүнтэй болд, 0,2т масстай гуулийн
  температурийг тус тус 10С-аар халаахад ямар хэмжээний дулаан
  шаардагдах вэ? (2,1кЖ, 125Ж, 5,25Ж, 1950кЖ, 76кЖ)
5. Буцалгамал ус бүхий шилэн аяга (250см3) 140С хүртэл хөрөхдөө ямар
  хэмжээний дулаан алдах вэ? (1. 90,3кЖ, 2. 903кЖ, 3. 903∙103Ж, 4.
  903Ж )
6. 60м3эзэлхүүн бүхий тасалгаан доторхи агаарыг 100С-аас 200Схүртэл
  халаахад, ямар хэмжээний дулаан шаардагдах вэ? (1. 774кЖ, 2.
  77,4кЖ, 3. 774∙102Ж 4. 774∙104Ж)
7. 3 л багтаамж бүхий халуун савыг буцалгасан усаар дүүргэв. Түүн
  доторх усны температур хоногийн дараа 770С хүртэл буурав. Усны
  дотоод энерги ямар хэмжээгээр өөрчлөгдсөн бэ? (295,8кЖ-аар
  хорогдов)
8. 300 ширхэг тоосгоор барьсан тоосгон зуух 700С-аас 200С хүртэл
  хөрөхдөө ямар хэмжээний дулаан алдах вэ? Нэг тоосгоны масс 5кг (1.
  66000кЖ, 2. 6600кЖ, 3. 66∙105Ж, 4. 66∙104Ж)
9. Хэрэв шилэн аяган доторх усанд 10Ж дулаан өгвөл, усны температур
  ямар хэмжээгээр өөрчлөгдөх вэ? Шилэн аяганы багтаамж 200см3
  (≈0,010С-аар нэмэгдэнэ)
10. Хэрэв усанд 178,5кЖ энерги өгч байвал, ямар хэмжээний усыг 150С-
  аас буцлах хүртэл халааж болох вэ? (1. 500г, 2. 50г, 3. 0,5г, 4. 5∙103г)
11. Хэрэв мөсний анхны температур нь 00С;-10С;-100С байвал,5кг масс
  бүхий хэсэг мөсийг хайлуулахын тулд ямар ямар хэмжээний дулаан
  шаардагдах вэ? (1700кЖ, 1710,5кЖ, 1805кЖ)
12.2х5х10 см3 хэмжээ бүхий хар тугалган хавтгайг хайлах температурээс
  270С хүртэл хөргөж, талсжуулахад ямар хэмжээний энерги суллагдан
  гарах вэ? (75,7кЖ)
13.Хэрэв усны уур 1000С температуртэй байвал, 1г усны уурыг ус болгон
  хувиргахад дотоод энерги нь яаж, ямар хэмжээгээр өөрчлөгдөх вэ?
  (2300Ж-аар багасна)
14.10 г масстай усыг, 2г масс бүхий спиртийг, 8г масстай эфирийг тус тус
  уур болгон хувиргахад шаардагдах дулааны тоо хэмжээг тодорхойл.
  Шингэн бүхнийг буцлах температур хүртэл халаасан гэж тооц (23кЖ,
  1800кЖ, 3200кж)
15.0,75кг масс бүхий усыг 200С-аас 1000С хүртэл халаагаад, дараа нь 250 г
  масстай уур болгон хувиргахад ямар хэмжээний энерги зарцуулах вэ? (1.
  827кЖ, 2. 827Ж, 3. 827∙104Ж, 4. 827∙102)
16. -100С температурт авсан 2кг масстай мөсийг 1000С температурт уур
  болгон хувиргахад ямар дулаан шаардагдах вэ? (1. 6162кЖ, 2. 6162Ж, 3.
  6162∙102Ж, 4.616,2кЖ)
17.11 кг усны уур шингэн болон хувирахад ямар хэмжээний дулаан
  суллагдсан гарах вэ? (≈25000 кЖ)
18. 5кг масс бүхий бензин, 10кг масстай чулуун нүүрсийг бүрэн шатахад
  ямар хэмжээний энерги суллагдах вэ? (2,3∙105кЖ, 3∙104кЖ)
19. 5м3эзэлхүүн бүхий хуурай хус мод бүрэн гүйцэт шатахад ямар дулаан
  суллагдан гарах вэ? (1. 4,55∙105кЖ, 2. 4,55∙107кЖ, 3. 455∙1010кЖ, 4.
  445∙109Ж)
20. 0,25м3керосин, 0,00005м3спирт, 25л эзэлхүүн бүхий бензин, 250л
  эзэлхүүнтэй нефтийг гүйцэт шатаахад суллагдах энергийн хэмжээг тус тус
  тодорхойл (9,2∙106кЖ, 1,08∙104кЖ, 8,16∙105кЖ, 8,8∙106кЖ)
21. 1,5 л эзэлхүүн бүхий бензин, 0,5л эзэлхүүнтэй спирт хоёрыг холилоо.
  Энэхүү түлшийг гүйцэт шатахад суллагдах дулааныг тооцон бод
  (6,14∙104кЖ)
1 de 11

Recomendados

Физик ном 2010 por
Физик ном 2010Физик ном 2010
Физик ном 2010Моёко Хакер
270.1K visualizações105 slides
Тууль por
Тууль Тууль
Тууль Buyanaa Chuluunbaatar
22.9K visualizações15 slides
Амьсгалын тогтолцоо por
Амьсгалын тогтолцооАмьсгалын тогтолцоо
Амьсгалын тогтолцооСэтгэмж Цогцолбор Сургууль
105.3K visualizações30 slides
нийгмийн институт por
нийгмийн институт нийгмийн институт
нийгмийн институт Amgaa Amgalan
24.5K visualizações22 slides
өгүүлбэрийн гишүүд por
өгүүлбэрийн гишүүдөгүүлбэрийн гишүүд
өгүүлбэрийн гишүүдTsengelmaa Dovchindorj
49.6K visualizações23 slides
хүчний хэлбэрүүд por
хүчний хэлбэрүүдхүчний хэлбэрүүд
хүчний хэлбэрүүдnsuren1
57.4K visualizações15 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

хэлний дүрслэх хэрэглүүр por
хэлний дүрслэх хэрэглүүрхэлний дүрслэх хэрэглүүр
хэлний дүрслэх хэрэглүүрNational University Of Mongolia
73.1K visualizações29 slides
семинар3 por
семинар3семинар3
семинар3oyunbileg06
17.5K visualizações6 slides
Биологийн төрөл зүйл por
Биологийн төрөл зүйлБиологийн төрөл зүйл
Биологийн төрөл зүйлTs. Bayarkhuu, Murun, Khuwsgul, Erdmiin dalai complex school
65.8K visualizações42 slides
соёлын бүтэц бүр por
соёлын бүтэц бүрсоёлын бүтэц бүр
соёлын бүтэц бүрjavzandulamts
40.6K visualizações28 slides
9 р анги цахим por
9 р анги цахим9 р анги цахим
9 р анги цахимganzorig_od
20.6K visualizações8 slides
Түүх реферат por
Түүх рефератТүүх реферат
Түүх рефератBilgüüdéi Bold
77K visualizações13 slides

Mais procurados(20)

семинар3 por oyunbileg06
семинар3семинар3
семинар3
oyunbileg0617.5K visualizações
соёлын бүтэц бүр por javzandulamts
соёлын бүтэц бүрсоёлын бүтэц бүр
соёлын бүтэц бүр
javzandulamts40.6K visualizações
9 р анги цахим por ganzorig_od
9 р анги цахим9 р анги цахим
9 р анги цахим
ganzorig_od20.6K visualizações
Түүх реферат por Bilgüüdéi Bold
Түүх рефератТүүх реферат
Түүх реферат
Bilgüüdéi Bold77K visualizações
Монголчуудын цээрлэх ёс por zulalazu
Монголчуудын цээрлэх ёсМонголчуудын цээрлэх ёс
Монголчуудын цээрлэх ёс
zulalazu40.4K visualizações
Зөрчил зөрөлдөөн por Psychology Psy
Зөрчил зөрөлдөөнЗөрчил зөрөлдөөн
Зөрчил зөрөлдөөн
Psychology Psy17K visualizações
илтгэл por galaasnyama
илтгэлилтгэл
илтгэл
galaasnyama113.5K visualizações
эукариот ба прокариот эс por byamba-1
эукариот ба прокариот эсэукариот ба прокариот эс
эукариот ба прокариот эс
byamba-132.3K visualizações
тийн ялгал por ulziimanlai
тийн ялгалтийн ялгал
тийн ялгал
ulziimanlai78.2K visualizações
химийн тэнцвэр ба термодинамик үндэслэл por davaa627
химийн тэнцвэр ба термодинамик үндэслэлхимийн тэнцвэр ба термодинамик үндэслэл
химийн тэнцвэр ба термодинамик үндэслэл
davaa62719.8K visualizações
10 r angi awiyas duunii dolgion duu awia por Shagaishuu Xoo
10 r angi awiyas duunii dolgion duu awia10 r angi awiyas duunii dolgion duu awia
10 r angi awiyas duunii dolgion duu awia
Shagaishuu Xoo7.3K visualizações
цахилгаан соронзон орон por Morello Avr
цахилгаан соронзон оронцахилгаан соронзон орон
цахилгаан соронзон орон
Morello Avr25K visualizações
Kinetik energy physics por Maa Goo
Kinetik energy physicsKinetik energy physics
Kinetik energy physics
Maa Goo11K visualizações
популяци por davaa627
популяципопуляци
популяци
davaa62731.5K visualizações
ангилсан асуултууд por Nomun Bukh-Ochir
ангилсан асуултуудангилсан асуултууд
ангилсан асуултууд
Nomun Bukh-Ochir46.8K visualizações

Destaque

физик por
физикфизик
физикontuul
11.3K visualizações9 slides
бодисын хувирал por
бодисын хувиралбодисын хувирал
бодисын хувиралganzorig_od
10.6K visualizações7 slides
бодисын 3 төлөв por
бодисын 3 төлөвбодисын 3 төлөв
бодисын 3 төлөвnadmid79
19K visualizações14 slides
7salaalsan por
7salaalsan7salaalsan
7salaalsanTuruu Tsogt
1.5K visualizações17 slides
өгүүлбэр зүйн хэрэглэгдэхүүн por
өгүүлбэр зүйн хэрэглэгдэхүүнөгүүлбэр зүйн хэрэглэгдэхүүн
өгүүлбэр зүйн хэрэглэгдэхүүнAltantuya33
4.8K visualizações8 slides
Pizik 9 por
Pizik 9Pizik 9
Pizik 9Anji25
8K visualizações3 slides

Destaque(8)

физик por ontuul
физикфизик
физик
ontuul11.3K visualizações
бодисын хувирал por ganzorig_od
бодисын хувиралбодисын хувирал
бодисын хувирал
ganzorig_od10.6K visualizações
бодисын 3 төлөв por nadmid79
бодисын 3 төлөвбодисын 3 төлөв
бодисын 3 төлөв
nadmid7919K visualizações
7salaalsan por Turuu Tsogt
7salaalsan7salaalsan
7salaalsan
Turuu Tsogt1.5K visualizações
өгүүлбэр зүйн хэрэглэгдэхүүн por Altantuya33
өгүүлбэр зүйн хэрэглэгдэхүүнөгүүлбэр зүйн хэрэглэгдэхүүн
өгүүлбэр зүйн хэрэглэгдэхүүн
Altantuya334.8K visualizações
Pizik 9 por Anji25
Pizik 9Pizik 9
Pizik 9
Anji258K visualizações
алгоритмын бодлогууд por Renchindorj Monkhzul
алгоритмын бодлогуудалгоритмын бодлогууд
алгоритмын бодлогууд
Renchindorj Monkhzul12.1K visualizações
U.cs101 алгоритм программчлал-1(1) por Badral Khurelbaatar
U.cs101  алгоритм программчлал-1(1)U.cs101  алгоритм программчлал-1(1)
U.cs101 алгоритм программчлал-1(1)
Badral Khurelbaatar30.8K visualizações

Similar a 9 р анги цахим

тарааж өгөх материал por
тарааж өгөх материалтарааж өгөх материал
тарааж өгөх материалmoogii102
9K visualizações17 slides
тарааж өгөх материал por
тарааж өгөх материалтарааж өгөх материал
тарааж өгөх материалlhamjargal
870 visualizações17 slides
10angiin molekulqizik por
10angiin molekulqizik10angiin molekulqizik
10angiin molekulqizikNTsets
10.7K visualizações9 slides
10angiin molekulqizik por
10angiin molekulqizik10angiin molekulqizik
10angiin molekulqizikNTsets
773 visualizações9 slides
Halah horoh por
Halah horohHalah horoh
Halah horohBayaraagiinshare
1.1K visualizações15 slides
10angiin molekulqizik por
10angiin molekulqizik10angiin molekulqizik
10angiin molekulqizikNTsets
782 visualizações9 slides

Similar a 9 р анги цахим(14)

тарааж өгөх материал por moogii102
тарааж өгөх материалтарааж өгөх материал
тарааж өгөх материал
moogii1029K visualizações
тарааж өгөх материал por lhamjargal
тарааж өгөх материалтарааж өгөх материал
тарааж өгөх материал
lhamjargal870 visualizações
10angiin molekulqizik por NTsets
10angiin molekulqizik10angiin molekulqizik
10angiin molekulqizik
NTsets10.7K visualizações
10angiin molekulqizik por NTsets
10angiin molekulqizik10angiin molekulqizik
10angiin molekulqizik
NTsets773 visualizações
Halah horoh por Bayaraagiinshare
Halah horohHalah horoh
Halah horoh
Bayaraagiinshare1.1K visualizações
10angiin molekulqizik por NTsets
10angiin molekulqizik10angiin molekulqizik
10angiin molekulqizik
NTsets782 visualizações
10angiin molekulqizik(1) por ganaa_62
10angiin molekulqizik(1)10angiin molekulqizik(1)
10angiin molekulqizik(1)
ganaa_62345 visualizações
10angiin molekulqizik por NTsets
10angiin molekulqizik10angiin molekulqizik
10angiin molekulqizik
NTsets8.3K visualizações
10angiin molekulqizik por NTsets
10angiin molekulqizik10angiin molekulqizik
10angiin molekulqizik
NTsets283 visualizações
10angiin molekulqizik por NTsets
10angiin molekulqizik10angiin molekulqizik
10angiin molekulqizik
NTsets1.1K visualizações
10angiin molekulqizik por NTsets
10angiin molekulqizik10angiin molekulqizik
10angiin molekulqizik
NTsets266 visualizações
10angiin molekulqizik por NTsets
10angiin molekulqizik10angiin molekulqizik
10angiin molekulqizik
NTsets624 visualizações
10angiin molekulqizik por NTsets
10angiin molekulqizik10angiin molekulqizik
10angiin molekulqizik
NTsets594 visualizações
9 r angi pizik dulaan por Shagaishuu Xoo
9 r angi pizik dulaan9 r angi pizik dulaan
9 r angi pizik dulaan
Shagaishuu Xoo1.4K visualizações

Mais de NTsets

T sahilgaan erchim huchii uildver ix angi por
T sahilgaan erchim huchii uildver ix angiT sahilgaan erchim huchii uildver ix angi
T sahilgaan erchim huchii uildver ix angiNTsets
259 visualizações6 slides
T sahilgaan erchim huchii uildver ix angi por
T sahilgaan erchim huchii uildver ix angiT sahilgaan erchim huchii uildver ix angi
T sahilgaan erchim huchii uildver ix angiNTsets
804 visualizações6 slides
Aj uildver ix angi por
Aj uildver ix angiAj uildver ix angi
Aj uildver ix angiNTsets
812 visualizações10 slides
Aj uildver ix angi por
Aj uildver ix angiAj uildver ix angi
Aj uildver ix angiNTsets
3.1K visualizações10 slides
Tulshnii uildver ix angi por
Tulshnii uildver ix angiTulshnii uildver ix angi
Tulshnii uildver ix angiNTsets
1.4K visualizações6 slides
Energi por
EnergiEnergi
EnergiNTsets
19.2K visualizações15 slides

Mais de NTsets(6)

T sahilgaan erchim huchii uildver ix angi por NTsets
T sahilgaan erchim huchii uildver ix angiT sahilgaan erchim huchii uildver ix angi
T sahilgaan erchim huchii uildver ix angi
NTsets259 visualizações
T sahilgaan erchim huchii uildver ix angi por NTsets
T sahilgaan erchim huchii uildver ix angiT sahilgaan erchim huchii uildver ix angi
T sahilgaan erchim huchii uildver ix angi
NTsets804 visualizações
Aj uildver ix angi por NTsets
Aj uildver ix angiAj uildver ix angi
Aj uildver ix angi
NTsets812 visualizações
Aj uildver ix angi por NTsets
Aj uildver ix angiAj uildver ix angi
Aj uildver ix angi
NTsets3.1K visualizações
Tulshnii uildver ix angi por NTsets
Tulshnii uildver ix angiTulshnii uildver ix angi
Tulshnii uildver ix angi
NTsets1.4K visualizações
Energi por NTsets
EnergiEnergi
Energi
NTsets19.2K visualizações

9 р анги цахим

 • 2. Хөнгөн цагаан 920 Нафталин 1300 Ус 4200 Мөнгөн ус 140 Төмөр 460 Спирт 2500 Керосин 2100 Шил 840 Тоосго 880 Цайр 380 Гуйль 400 Болд 500 Мөс 2100 Ган 460 Тос ургам 1700 Хар тугалга 140 Зэс 400 Цагаан тугалга 250 Вольфрам 5600 Никель 460 Мод 2730 Сүү 3950
 • 3. Хөнгөн цагаан 6600 Мөнгөн ус -390 Төмөр 15350 Мөнгө 9600 Алт 10630 Спирт -1140 Мөс 00 Болд 15000 Зэс 10850 Цайр 4200 Нафталин 800 Хар тугалга 3270 хайлахын хувийн дулаан (ж/кг) Хөнгөн цагаан 3,9 ∙ 105 Мөнгөн ус 0,88∙ 105 Төмөр 2,7 ∙ 105 Мөнгө 0,84∙ 105 Алт 0,66 ∙ 105 Спирт 0,13 ∙ 105 Мөс 3,4 ∙ 105 Болд 1,2 ∙ 105 Зэс 1,8 ∙ 105 Цайр 0,98 ∙ 105 Нафталин 1,5 ∙ 105 Хар тугалга 0,25 ∙ 105
 • 4. Азот -1960 Зэс 25800 Аммиак -330 Мөнгөн ус 3570 Ус 1000 Хар тугалга 17500 Төмөр 30500 Спирт 780 Хүчилтөрөгч -1830 Эфир 350 Тос (ургам) 3200 Цагаан тугалга 23000 Уур үүсэхийн хувийн дулаан (ж/кг) Ус 2,3 ∙ 106 Спирт 0,9 ∙ 106 Мөнгөн ус 0,3 ∙ 106 Эфир 0,4 ∙ 106
 • 5. Бензин 4, 6∙ 107 Керосин 4, 6∙ 107 Модны түлш 3, 4∙ 107 Кокс 2, 9∙ 107 Хуурай мод 1∙ 107 Нефть 1, 4∙ 107 Чулуун нүүрс 2, 7∙ 107 Спирт 2, 7∙ 107
 • 6. Бодлогын өгүүлбэрийг анхааралтай уншиж ойлгох  Бодлогын өгүүлбэрт өгөгдсөн нөхцөлүүдийг бичих  өгсөн нь бодолт олох нь  Бодлогыг бодлогын нөхцөлд өгөгдсөн олох зүйлийн үндсэн томъёог бичих  Шууд орлуулага хийж бодож болох эсхийг ажиглах  Шууд бодож болохгүй тохиолдолд тухайн хэмжигдэхүүнийг олох арга замыг хайх  Бодолтыг аль болохоор хялбар аргыг сонгож авч хийх эрэмэлзэх  Нэгжийг хураах зөв хариу нэгж гаргах тал дээр анхаарах
 • 7. Q = mc∆t0 (ж)  m – биеийн масс (кг)  с – бодисын хувийн дулаан шингээлт (ж/кг 0с)  ∆t 0 – температурын өөрчлөлт (0c)  t 0 – эцсийн температур (0 c)  t 00– эхний температур (0 c)  Q= mλ (ж)  λ – бодисын хайлахын хувийн дулаан (ж/кг)  Q= mr (ж)  r – бодисын уур үүсэхийн хувийн дулаан (ж/кг)  Q = mq (ж)  q – Түлш шаталтын хувийн дулаан  c, λ,r,q-ийн утгуудыг хүснэгтээс авна
 • 8. 100м урт, 6м өргөн, 2м гүн усан сан доторх усыг 150c –аас 250хүртэл халаахад ямар хэмжээний дулаан зарцуулах вэ? өгсөн нь бодолт Q = mc ∆t0 a = 100 м Шууд орлуулага хийхэд бодисын масс өгөгдөөгүй учир В=6м массыг эхлээд олно. Өмнөх ангиуддаа бид бодисын массыг олохдоо нягтаа эзэлхүүнээр нь үржүүлж олж байсан аргаа h=2м ашиглана. С=4200ж/кг 0с m = ρv t = 15 0c Мөн оруулага хийхэд эзэлхүүн өгөгдөөгүй учир нь v –ийг t = 250c олно олох нь V=aвh Q=? V = 100м∙6м∙2м = 1200м3 Цэвэр усны нягт 1000кг/м3 болохыг хүснэгтээс харна m =1000кг/м3∙1200м3=1200000кг Q =1200000кг∙4200ж/кг0с∙100с =50400000000ж=5.04∙107кЖ
 • 9. Бодлогууд 1. 1,5т масс б¿õèé òîîñãîí çóóõûã 100Ñ-ààñ 200Ñ õ¿ðòýë õàëààõàä ÿìàð äóëààí çàðöóóëàõ âý? (1. 1320кЖ, 2.13200кЖ, 3. 132∙104Ж, 4. 132∙102Ж) 2. 200 г масстай хөнгөн цагаан жижигхэн тогоон дотор 1,5 л усыг 200С-аас буцлах хүртэл халаахад ямар дулаан шаардлагатай вэ? (1. 518,7кЖ, 2.518,7Ж, 3. 5187∙103Ж, 4. 5187∙102) 3. 800 г масс бүхий хөнгөн цагаан саван дотор 5л эзэлхүүнтэй усыг 100С- аас буцлах хүртэл халаав. Сав, ус хоёрыг халаахад ямар хэмжээний дулаан зарцуулав? (1956,24кЖ) 4. 0,5л эзэлхүүн бүхий ус, 500г масстай цагаан тугалга, 2см3 эзэлхүүн бүхий мөнгө, 0,5м3эзэлхүүнтэй болд, 0,2т масстай гуулийн температурийг тус тус 10С-аар халаахад ямар хэмжээний дулаан шаардагдах вэ? (2,1кЖ, 125Ж, 5,25Ж, 1950кЖ, 76кЖ) 5. Буцалгамал ус бүхий шилэн аяга (250см3) 140С хүртэл хөрөхдөө ямар хэмжээний дулаан алдах вэ? (1. 90,3кЖ, 2. 903кЖ, 3. 903∙103Ж, 4. 903Ж ) 6. 60м3эзэлхүүн бүхий тасалгаан доторхи агаарыг 100С-аас 200Схүртэл халаахад, ямар хэмжээний дулаан шаардагдах вэ? (1. 774кЖ, 2. 77,4кЖ, 3. 774∙102Ж 4. 774∙104Ж) 7. 3 л багтаамж бүхий халуун савыг буцалгасан усаар дүүргэв. Түүн доторх усны температур хоногийн дараа 770С хүртэл буурав. Усны дотоод энерги ямар хэмжээгээр өөрчлөгдсөн бэ? (295,8кЖ-аар хорогдов)
 • 10. 8. 300 ширхэг тоосгоор барьсан тоосгон зуух 700С-аас 200С хүртэл хөрөхдөө ямар хэмжээний дулаан алдах вэ? Нэг тоосгоны масс 5кг (1. 66000кЖ, 2. 6600кЖ, 3. 66∙105Ж, 4. 66∙104Ж) 9. Хэрэв шилэн аяган доторх усанд 10Ж дулаан өгвөл, усны температур ямар хэмжээгээр өөрчлөгдөх вэ? Шилэн аяганы багтаамж 200см3 (≈0,010С-аар нэмэгдэнэ) 10. Хэрэв усанд 178,5кЖ энерги өгч байвал, ямар хэмжээний усыг 150С- аас буцлах хүртэл халааж болох вэ? (1. 500г, 2. 50г, 3. 0,5г, 4. 5∙103г) 11. Хэрэв мөсний анхны температур нь 00С;-10С;-100С байвал,5кг масс бүхий хэсэг мөсийг хайлуулахын тулд ямар ямар хэмжээний дулаан шаардагдах вэ? (1700кЖ, 1710,5кЖ, 1805кЖ) 12.2х5х10 см3 хэмжээ бүхий хар тугалган хавтгайг хайлах температурээс 270С хүртэл хөргөж, талсжуулахад ямар хэмжээний энерги суллагдан гарах вэ? (75,7кЖ) 13.Хэрэв усны уур 1000С температуртэй байвал, 1г усны уурыг ус болгон хувиргахад дотоод энерги нь яаж, ямар хэмжээгээр өөрчлөгдөх вэ? (2300Ж-аар багасна) 14.10 г масстай усыг, 2г масс бүхий спиртийг, 8г масстай эфирийг тус тус уур болгон хувиргахад шаардагдах дулааны тоо хэмжээг тодорхойл. Шингэн бүхнийг буцлах температур хүртэл халаасан гэж тооц (23кЖ, 1800кЖ, 3200кж)
 • 11. 15.0,75кг масс бүхий усыг 200С-аас 1000С хүртэл халаагаад, дараа нь 250 г масстай уур болгон хувиргахад ямар хэмжээний энерги зарцуулах вэ? (1. 827кЖ, 2. 827Ж, 3. 827∙104Ж, 4. 827∙102) 16. -100С температурт авсан 2кг масстай мөсийг 1000С температурт уур болгон хувиргахад ямар дулаан шаардагдах вэ? (1. 6162кЖ, 2. 6162Ж, 3. 6162∙102Ж, 4.616,2кЖ) 17.11 кг усны уур шингэн болон хувирахад ямар хэмжээний дулаан суллагдсан гарах вэ? (≈25000 кЖ) 18. 5кг масс бүхий бензин, 10кг масстай чулуун нүүрсийг бүрэн шатахад ямар хэмжээний энерги суллагдах вэ? (2,3∙105кЖ, 3∙104кЖ) 19. 5м3эзэлхүүн бүхий хуурай хус мод бүрэн гүйцэт шатахад ямар дулаан суллагдан гарах вэ? (1. 4,55∙105кЖ, 2. 4,55∙107кЖ, 3. 455∙1010кЖ, 4. 445∙109Ж) 20. 0,25м3керосин, 0,00005м3спирт, 25л эзэлхүүн бүхий бензин, 250л эзэлхүүнтэй нефтийг гүйцэт шатаахад суллагдах энергийн хэмжээг тус тус тодорхойл (9,2∙106кЖ, 1,08∙104кЖ, 8,16∙105кЖ, 8,8∙106кЖ) 21. 1,5 л эзэлхүүн бүхий бензин, 0,5л эзэлхүүнтэй спирт хоёрыг холилоо. Энэхүү түлшийг гүйцэт шатахад суллагдах дулааныг тооцон бод (6,14∙104кЖ)