O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Ppv november 2015

748 visualizações

Publicada em

Dedicated for veterinarian and farmer

Publicada em: Mídias sociais
  • Seja o primeiro a comentar

Ppv november 2015

  1. 1. aržos I šíaľľw] = Iáa12o15 RNI No. KARH| N/2010/33341 Regd. No. KA/ BG5-Z141/2013-15 REGISTERED Licenced to Post Without Prepayment No. WWP-ZŠG Posted on Z" of Every Month at BANGALORE PSO, MVSORE ROAD, BANGALDRE 560026 17 z} v I| SIHH *IŠINTQUŠWŠSTIŠEŠWŠH* šmžènñcrąañałrñmrèrsrámá m? a m? ! if Hiša aáf á nm Hmmüwšíáèñqąwñíšłs Wmmm#WñHm%ñ ñaèmaááèèlqłgwíwñqłgèñ šłiigvfmwñłañvraaušaçf èñnmüašrèląauąšmñtñ anwąlľíámañvíaawmm ŠWŠŠWQWHŠŠWEWFŠHWHH èlwąžmátñgłšzátwąo-xo wnèañvraamèvnèènqvg% vrñvfíałfáawvíñaaašíèvñè: wáfñwwmžltrąèwñiš íšrrzągtíñaaawsuąááèl aíšlvraáfárwl? Gñaaáfáñnñfèaałmññ WETGITHHEITŠ- wąšąaąąšaaíáaąñąñíñ ałfaeñmanáłmaíąwááłèn 33mm - %%Pm, Wlwñw, Iíaąáaľvíñál vjaígaáaíiaáñłłaľñwátñw 11131 á snawaw áár èl sam» ñiFha, W317i, Him, fšrfšíè1a"1=í, 1%? ąñfírzítí, áąñąm Gíèuwaíñáíaąaaľá . gíèąíaíaaníaąñľífaíiávwľr aáñšaísíałrmšgíłaaráw aawamnèn . am, zñír, Ig? è fèmíví ñ* *ñ mmąáèèn . armmasñlałrsñètáłrñvaľrłèw žsñníwffl . rrsavraaałraáññl . míñłñášmíąmñn . eñagíšanruąañáñmmsľlè žl . szrñíšöašwwwma%áfša nau-amm . mañrnłvąñaí-SPJHTŠWHIH ? in . fèfšsrañtvraaľèsáñírwrh% áąmaąmrąžffl o www if Gñtvr aa QB 11%, - Iítvnąnañarsaľráañmžl . GRM aa Nism á? Cmer a aavľmwffwwšíážl o Gfñvr aa na« I? atm-an? áąmaímvèmžl . vafštvraaałríšmñašľiáñ #Wrníèmaámtąèrñaáw èmaTèl . wañüłąímaññáíáa amžrñl . Gèlíraalíílánásaèrąwñ wwanášľl 93533333 žrlètèm: árlšrém aa ? rih ñ srfèlaaawmwñmwmwèlmü? avrsssrfšlmáášsmáaľmaáa ŠmwmmŠžIWČfŠWFŠMIM-m ñvhw/ gooñvvñwwwèl mi - sfèvñaaíaľèíñnłwñww ámžl wásvąaąñfáníwñ Eíľľľľñžľífąñüľľñ aw-wáąmšsría-rewñ #BW wn áásľr srmvñ an Rłsñmwłñáwff - aññmèdáñañmwvąmáí Iva-Ham? . ąyráíèmmèsñrą Šáèmvárą-xľržłáèrmèáw o ? n Ema? ñ ñènąa a BIH ñ arfčnggmfrwáwmèl o ančržąáaalzüľmatñgiugław (ñąwáaąármžl o gawmełnwwžímáèl o aíáwfáaímwmèl o m? èñ war« (Ig-Va) a {žara ąusñzármmèn o šWšł ervñ em FČŠFFI m? ?? Šľ GITFITŠTŠIHŽWHŠHWHHFJT w-»ráárèn marš-m: vrñí am Lo mm wwłñrašèñaáññwmmžl wñwnvfmx-gąfürvhw/ zoo ñvhmwmmèl arni: . áaaššáñníwñwwám èl . mñíąñmfwwvxí%maña EFŠ sm: www wwñ fr' usavgf-@wrárcñžl . anañšsša è sñaáłartw ff wwámèl . aññm @ížvláf a? ! www è: Iva-raw? wrwíwañaílľrááèrmáñw ogawvrmaíñííèrągíaaąwñ aľfülągmñvámwèl o šíłáwññwswrñnáíwmè o q-»ñgáqñáwawłèsąuíwá avrrartèmžl imaš 112331? I? 'ga qua wlru, o czľlñąl íľmľèvul dal »vIIdIŠľI malu “l Ieífèá mąvféñ, si 447, o eľl-{Hkuąqdl 13 : u EH , mam °h*ł_I, *=|4-| _l,131^| 31|i GH <1? aąñaąwíñžl o sąąáèñłñèwíwąhññlímz snáłšl o wgsñañwwanmaímáièl o yasamełnamzwzñžl o mwarñąñaámmžl Iñžñm : Iñèñranaíaváüaíia am w? ? an ga: : ? FFFFI è am Huqnldísulyrudlžl o gavxaaąmaímémáièl o gguwmanmaíwáľrèl o qzgsñañawígáiamwwár márèl ríaaszríaamííváaáñaáñmèñ ñwąwèqíągíšąwásłwáiá? awñèáwfèłaáíáññąvírñíñ, áfgmšmívíránáñáawľífšá aauągáwáñąmąívnèá Igžánvąlírárfèmwmánłímñ wfèłaąwšñaąwlèíñąvñw wsrłñnawáñwąñałľñáaww ñníwarłáèl ññríšrèrxr; m» qñmñ%fš1w wíłzásámmífwmmèlwñ gre x íñáíw / zoo fñvñ ñľñíšmnmmwmèl sm*: . číšíHčłľľöTfąíľáíłčiłšè . ašrxrèwavèmžüáwñírèfžąríw TŠWIŽHWQWEIRFITŠI . ašaafłññmarątłšzazaèl o #BW ? wh ááèñ 'msfr ar fšłšñąwèšñáwiľ ññčríšrąwañavsľrèálèrmè i'm ñfšríšlwañaíłíiaáñáárèaaqą añąñauwrávmèrèšièľgüw Wmšmfzèèamímièaw mmèíšlvaññáñfľñáfmwá 'Tèíšmíąñmèríslíèñšíáłèèñ ñññmèqfáwałwmèèñ mañnñmarłmèfl ąhámąáwzľmwmązmvèíaxąg išxfávn Iza' trg; ñíľFl wšrñamv, mmm 'Ig ŠHŽWT Iza' 'za łłxní ižsaížmm, èñmžt, uvrwnąxzeoç Hlfąmmľnu , sąuľmlsľlľw mwa? iqcliuw ñ' meu vm: ŽI 60h 'ŠFIHWWHTŠWHWTŠŠSWWWH awfñ1łrs #in 1%ñ'íž= r,iąaa1?ñ= ľ, 'èfšąuwížnáangíaľrèfarámžl Hš-ŽWIŽH q, muha: ana, :ni: áráfèmaíwífáñmmwmšl . sąwąpąnąąąaąąrąąząąąnąñ wawfeáñüñlíwmwwmèl . qtmtvñaañèšua-zíawñ . áñľráwwñ . zauáasąnšamírwaráñ - @íüímáwíárąwñ . emámąšíèruíááwwuñ ñèíšluwárałñžłáèrmèñn onímłènáfñwáñármáèu oíáèmíaímąvľlíámáièl o srlšwñsrmañarľrama1=ñ% afšamłfmžłqľèmaíñałñ áraráfržl Fñfèłm tçöí öFFññH m? ? á; amlaññañwšmñmèwlèžl mi: . aaíáfrąímímèvtła» 2131313' . šTlFrľ-èłíáąWèíľü-TGWČ zñíèmx ąá arvññw 3?: arłfr ñ áèraváñwr o wggárą-łšątwmłñèl sákrñwmñ! E? ? ámmwamąw Eíwáívsłvwłvwvášľ Mmmm vvášvváiałváw giaamnzlzèwš #1121127 *łñąuąvwwáwñwnw éawsnwgéraaąmwáñ Haáwzmaázfvmwái ąmawmr-mwm NATURAI G nwmwnms áz-rañtmáwr @ałaanñ . ati INNUCAI 1-. ... .
  2. 2. awráíšwrfáaíñsñrármášiłññaññw mmłraííáłatèšlmsíwłrárížałtąñaáñáš išnzwíáièamsąñwšèññíñíigèrñnè snñásížsłrašrašłnšfłxèl máñámłíènąm ŠHEIFIŠTMTŽI arrnátqrsnwšñávñáuížľrąñ srqèržłñmášwñílážüíaíaážñšlłñw fètíáaáríšąmšèèvwlíľmaáfèl mírwíaíqèr áríšwąšąąwáfèmèaąaášl srrqswèrsñąá WHŠŠFRWŠSWČŠWEGŽTŠI šngnawwłaèèaámž%wríañaáaľnñ áífíwwwšľlłmwšíèíñámžwqłgąmláł ałľfmmí-ršłíwíñqaíñąñsľñaąñgąwí Tñqaaárwrąlsľmsłułrèšížałtąñaáfèľnžaaár žl msrrcrwąwmáaáárñaršqą-Hąañá waèaèièlèaľmsłqèrásłžałrałñaárñínąíaąwá ŠI snwáaaíññ (BVSc) aítmáatfèłñ (MVSc) ièñáaáržüfnuíréłąríaąaážaátáñá wwèaľmwąqmášąñąñwmąriaľwèaąm èsñañľáñaľñaaaąèžlqąąmíñałąüław auąšłísrrqsíqèrusgañałraľwlíąšłsílnáeľfu mn aaážlsèąmaáríšímüžaąèžaítwám ałqąaąmárášľaíáfáwífąñaľaąlíièèšąm aąwaąèšlaímüľrqąąmñaíąmáíñałtmáąl Wąšľfąvlwtchü Słveąełľnífuám aálèñašlšąaľrèžñáiánamm g-áuiľšłąľmłiáílłšížlqliuitm Wąmmvwmrèlírłľwąñlełmlwáądľr šlwggąmaľrièałmmíañwá? wwwwèáwárwíaąñvsu šmñnèvmffársñtwñañsññąľ« ížnšangfazánaaíaąaèlmía šyaałrłmñfáaíñuąuwu *u 33% Š: mi; 2131 q? uám miš-H *Jññágtaaíiwłgłansnaáuwáł Wññžfíšalmłłmržl Q-MHGhIUTT wash' ñ" ga 931251 mm sr {If gíèmaáfámžjľrwąsñèttíñ- ŠWFLIEVI-HŠWHWWWIŠFHHT ąsígwžnènásaľmeoqíám ? Elm vTŠ 13mm ŠI Erñq» FM ? gum-r žrąmñmaaervmèsľrqvp qułíšľfèłñmlífámñègłłñntw šèñwwmfèláñèáanmsłíšą' graaamqá Wąmmwšwígmwlíľlaíršłądáfèm nsažlažrwmžññułgaír wmáwrníagvfèlwgwíszxąñ ąfèáqèmíañaąíłmwąvąñž g<qąuhgzudrrtrąsľłáíímqłiwnum : WWHŠIEITŠITŠTŠHŠWGHEYWŠ '#55151 "DF čwąnuáłèñát/ šľuíšgíuíá . ... ... ... ... .. . ... ... ... ... .. ašnzo/ -Fwącąaxñaívłxwąmxñíwłñáirxľsáz ñ-Iñèzwwątñmfáwaíeąmąwüvw {Háąngąwmgá Iąvmwamłšnaièññèn 'VITH' WFHWUHT: @matura: IJ SIHH-F. soo (so aim-aavnoow. sñrąmatmímaíam C! sma-Iąauoüssíaímaíaoła, C! Ima-mnouzaíaí) słwáwírľñíamaírwíąmvíľñąsłíwfámáuíiąl mmmałñvłwwèwuumxłąšñąąñámmąáwñíaíaíñèñąžu awrñuaaaññąaxmañuaíaírłñ wmmmafèwłáwałwñmááwá/ ąèatíáwññąľrąaívłmwąñázm auawrèw vížwávągąmąmwąñmfwzáámwľrwwwšłm aááwmwwšľałwüawuèmwmwèawšññfümñwwmmá wwwrwwwłñx Iíumañwfáamw ñąmłñášłwąázíáñèz saíáłvłzílášávaąñwąáąríšąmíiłfzvłe áháłrsaoloo, 374723, WTI vrh: oso 40209999, 27832265 E-mail: nidhi@naturalremedy. com q FñTHU1`3fVłFľJ1`3fHI<WHT| dlmlá>H mam« 3131 eíazèwn è ana ŠI Iąáaąml ząríèžłñáíiłñšñáñ Wfáuvłaírmáíáffášaííwľfm ąarañaívrmšwñwmáaľm sMHWu<IñHTW1HHs<1IŽI Hddííášľ Wvíľqèlía qui *MH Paul aèüqąñąázľñáľľm wlełšñí vIIcIIŠI <1 'łzíñšľuąwudáľf dd*: amíľw fámlvñ na? Hgíuľl im mui 3í= Iu1í715rIŠHíš><4 »ulážl ądíľlí-ľgą #53245 HHR èhleíaí-ľf 31 ŽI H šľlááfèľlľłñášížąšíññíšłšľqü? arraacádawawymèamuurfèq gľšwñvwnfañíaąwgímqąm žl šah èfšñ á? mm ? r @w: čuvn ? Finci 21% 31314» as} Š? ñmwwáašwwąuháąaía sranązrswñmáaršsvèrasá síamwáèrañáwwaíwáižl wwwárèwaáamgcovłám amm* ? isiľŠIH am 3m 31391?? 3131 mnlaffáwwaľrwammwaľł aaa-cnžl èvłñžíšm: wfámèašgvmw mížawèzáłñèaąñžľšvąašqą III-asu 9m 92:61 žl a: 111%« tíeífšła a? ! Š' Słąüíľr ? ATI Illvełqt am? ñulff "R W911i« ŠI uči Iíáwmsíarvráraèł-HIŠIŠNW mmaffmwnzíšíšłvrfávmmm ? Gum qwWŠWHWšIŠrHdHTHYII< airgwasłíánsíímqľwžfqèľn, qeąñw šlľł #T Fľľmvtl 4m Š! 'Ti wñąaąľąwľrarñášñèsąaw WEłŠHTñSIIHTTŽ-{Wíšłáülľlèíí-h èfñmènèsiamañañsèw aññnwñmèaišlmwmèl enga arrwfèzañvxsíamaítèwñwüái @Wsíwíšáffíámłmmñąm žárwaañľrèlüñwwaížľrqíèm1 fčm? aišmñ : wh Šl sm? anaaèmñañíwñ@'cíłavrfávèw šáąñwzaíírąñmáižl èmñ è%m á: :nam ñ ñłí-{R Hml uwląrľr ááł Š! xíľu HR' t? wíáwą-“raíímámšąšmłiáfèa áaámąwážèñímąwaámá mleľmdľ art-Hmmm: fámwsñm m? ? waw 9m ER aaa-vn ŠI íšłłrľrałłvíñąvľr-ívľrawhąš . GIC-I mama Ema ma za mi? Wmnáamnaá-èząñíñaľfaírrñąsfèá wfsmañírráwaľñíwáawąímvw Wwšísmľñwáwwšárwwm šrayñárawxwrswmñmwwarsáž, ałąaíámwñèwałñíwžžl Táiwlcíľžñíáclw #m3 vIIŽŠI mm« è ? wh awneíemfsłí fr' íšmrł ? TE 31km d-Idn 343315! u mlèfŽüríTñYłrľdçcñè I E25". .cixrl t! .Cyçñiľ IT m: is? grm W . a 'i' ali' -) mnsrrvrvíłqąqmamaídžáoañaąwm mmmzážáľgąoaawášłwuvíłsnát, ągíaiíiávľsľląètiáñèèzánątètww HI è gaèsmłráríšlvüèsmwñwąąwwmaí mížąwaírwmvąwsríaąašífłvnfšim, ñwášąáaáełrrrñíląaáaíaławñtrm šášłl -) wmwüšáxwmmámww), vąswąsívľlvľolsnvíšłwáñwíèrąrásmw aámmáršąíawwwíáałrałvgľím ñál
  3. 3. š”, ñąñvñľš y ièáizľwáłqísváąmumè: ąñváèiiáľhaułriñmai-ąm-ąm žèáqľľwaągmaíaáèn ' 'mi W Š V” š amm: : ełmèrlšaiqdľqñ m: : 5:1:: a: : : aa ŠTIŠQI : a: ąqTqisñžámŠíšmžlašwm a-iuwatrqrmąmqąñqľi mea ž zñmąuumaañ (ąüąrgąuąqąuľą vitľrèqmlŠŠqsąľľmeimt m* : m1 Šui! Š 51:93 131 (MR TŠTŠ Šąuiiił-“rąstšñèlwľšžlüfžąą išmarrsrrñ%aa= rąáam1zañ #mi _ dñšžžlöiñ: gdľhdľł1viqu 1311044131:: (dáŠitces) : enš Š : u ŠuenáíŠzai 'íšavnuwiłiq : Ivn a-“r naisñaľiíeèwsľrľraçľiž 51:«, :ñmiuinwsuu Słiamái ièlídñłľľüšłlrľiáľľññąiáriłöñ mmèañtwíwèsišiąèwwwžl mížQGñwmañIwa-“raľmąñ amwmmqąwmwžíšłvñ mama: : Wñąčñwľmmąwm šrmwmwrèíañèw wmwmírèlièíawwááiš šáaa%áąš BUZŠQEFSIíŠTŠvFWłIŠTIŠTHŠŠ “mmm amaèwqwąąeąñuñąaaíá: 8- “MŠ-WWW” gwmamènazmąmèmą aaa-WWW*** maximum: : łąg-sng : Uff: mim: 311% aíavíaąmsammmñièlšír snganffèsaąšáffaľlww mwamèlsŠašitímfig-aąz wąázíwñáaąvľmwľš mam a mavriľm wait' 11T Hiši? ? : WH ? #511 113% Šl Q55 nrfüranañááñaíwüaáyąš : Lana-gnana mazali« z Waíwñüąáąľšąñèiqèñ Iąáaąwwíšsfšivfèrłñèswww : Šèsiarhązsfèqañsrrąaí TŠWŠWWŠŠŠTW* áš1ć1dTq7<tqŠ1vIąFíŠqdTŠ| <1 : ľiąrłąècatąisaqąqáaľrą gľraínŠm xogéèñál : uhŠąHŠąH Słqłšqaññí-Iľièq? ílimšñ : ľiľfrsíľmmlqidlžšľ šlłłdľgąąšíašñá; ?głíiwái i ' ' i v* ° - I o . '_ A1 "Gb i ľ - _ , i: E- '- '. X ' Q32. j "Š-W ~ . ...4 ľ , ł x V _® , f *vi ~ , i i v T 'i t T r J "L . . . . ñfiwimam 1%” Wiírèľáñawwľsrèržląw-rsáwaía vami: : iq« klHdlrił MIHIŠ" ? wii H EUR Midi Š SŠTWTHI: mi 55m Gi qai gama : mil Ži -qimTvi-ŠTEHWWW Š: :rr š: *IŽŽVJT :13-11-1 3m Šiivilvi (~1310 ch WŠHHMIH: H' H : :mn Š? Ermin - Fáigąátáñmwèg : Wráñwáwaą-{ąáą-uqafľrł" - FTWUTWWEWŠTEITTŠŠSTUŠSWBFRŠSIŠŠWE Uvfmzfñaíañrłwułiéąážárwü mhwrtáoávwvráámwážw vcnmi-i- 'MH ? ITM l-H WHW : ni 3113131 3i'~| '| anqwu H' šn-n 1351291« : Men ši šaiFrH-? rqwwíèíwaiñèšñmáumáríñwwrížąñfèmaawžl 1303? ? IIŠŠI Słwsąmièqqváuľiqlqñ Iąq: ~1146 q: IŠTEFI Sivin-Skvinqt Ž ąL 9111:: : sicnžuü : Maximu ? M1 ga q: =i`Iq 9111551121 mdmiq« : HT tqlqu qvivl : si 3131 ŽI 11T q: ivid( Š R : vł m? mrermqnwñl 311-1 Šľłsèml 9:9- fyŠHT-: WŠW áíañąá Wsíárrľiísmwąžaáí WH ąüážaqaąvnqiišłľíííñáíqwl máèrèmírížèl wínièąnm quilľng-rmwiw-iląvlášái« : ľlíèsqiq šlqłñalèqnąhíqivíiñmmw : Rž I ñanqwníšlqiqušèfšan-r: : íñáñmąrłšlmąšíaiuuivíiái Eímaírèqľłqvmšiqtšlviqwaaí Š: : qqąqcwqsáau-um {Šałšłgłšwlq : q s« qwiqfiqn grmiámžl ? Howfèivľiásíèąsíia g Š š: šññ aaatąñ : rr grm Infra lšmèlušiwrušwwrèágłèñ aaršrš@= náiawsr= rqiyñš łzľiąásñąwąníláaľmífąiíil grèè-'Wwwwièwžl ? gif èrmñás wüwľiíf Ivñšš naarraišfl sanzžañnammñm üłñgámáląšžáièqmšlíš łšitñnaèsiážiwšaraátgrímš« šlwáaètwąñièmasañmmŠ 'ľlšą? iè= láíq1ľľľñľ@i`iñ, iáíľñ= l a111 q7192ñ11qžI ąièq vgiimwlŠŠqanłąqaíšqfąst 3123191311: scmvnwłžąañm-Tq» qląaííšqlqldlžląstáíqiľfšłií : ci-Š Š' ? vTIER Žvn : kg q: : : vn ? Šąwácąñíñqa : Lgdšmiqcs THŠFITFIŠI Rimrnáałrmw L è zoièwmèaèmwłèąl : luštni ŠTiŽQI Yáľñšñą ą ugavhsaąá: náqáeíałmñąrèwážlínw« áseqéíšíąqoígľfèsñąwílíržl 'g mwsgdšiañcñ-Iąoqi q: gqŠąoiiz-Iqľdaáíwąiáca: aènágooaicmqcąałtáyum ááąrčłaąqoąéłqášigązá: áássrawmqšáwizñ 3% FŠITIIFITŠI Suša/ mamina : IŠamaRágąeoFaammm Šąmèląaèímąeíąñmąvąąar qáaárèlammaimmwm a? EMEŽWŠETWHŠFHEMIŠŽI IíľŠ 22 115131 ąqo vrfèłvíižífšlą wľažl qšišííiaimfrfáílšè wmwñlqíišíañfèF-Iľwčñañ Iñzáwášiírłwíáñmièql Gišiaamáiľsaáłñañmažaią wmañsuaaąkoigľižièąą 81:81 Šíizvilzqui mwľmqidmaw aiiaañmznanè HPPJI13ŠL IWŠwIŠTrITHqŠŠIaIqdT tu q: I ammeoFąWwwio-somè igñšmñšmaíruáü ąvľfè? aľááwfšágíaeíaaí saivríw-áqa ma I 'mi' SITTITŠ: uávi fšvi 200 ñviivñľr qui Miišü Lgnq: sinèfvľfšvn' Hwáąñduqwíèiąiáíñąháiva 111131 : nŠ t« 11'v'ñ á: a? ? : ñ mazmawáážl ŠíiWľíi 'a . wmoñvvñáaątm ° ŠEWTIBTŠ: Hac-i [<1 100 Iumivíi 1 qui vni 'II {Im 3151 3141:: :iivi 'Š @Šawsofñvñšfłaąrm B-'eñFITWW-ľr GEIFFHHT I Tññaf: smvľráiąwuá I "Wi-im 5h ? Adam 3111' : mu si gcui qwliąlqnlañ" Ch Sin-IM iviM-IH-i H' HGQ : i: mn - nümarTavIŠš-ąñèrałmuíiwáríñą o air: sooñöñrvñzí, Hvñzráñmrvrañísľvľiztááw - wañtñvzüšŠižwzTñr-ľráwèwątmaąhwiáíiñíi wniivľraiw - ñšaitiaíüzüšŠfèíwñvíiáárížívąímañrantñrñvñ Štrłmíiwsrľivizížáľm i ih l m: i
  4. 4. Iwwñmgrąrłwrížsąmázèlwsñtmwaínè rgzlñañtwèąqldíąíruwšud qui wšqíągłłíiąąmwąąmąñ a? avm 339 ana? t? :za-ąe *Iñmgíèrèárnálmmárgía aus è 54m imHFI wávíf EH MF! <4? 30mm *ñ <5« *Tuš 'IŽ 378 EEFIMHEIŠI Heíírmltwdvłrámłł smamšałñížímañwèm sm« l? 31% Š? HMI-Hm Ta eh iłTrñ'%ížaľmáífšlüññalTxñwaľr L uaą ušwñfèmąuruluá Hzñaámèlfąaáąvaváè Gľłèñľwąèiláltšąalłñmt +147?! žlgñłñètmšnñšèfèmąv : METY táwaançłrułąmmwąñ m? ? wña 152711 3373311 Te; mąwámąñzárláząyáłñlá èlšžšrñá%aeñsnwvñlšłñ èjèrąmváwwłruąsñąñąaš- armñąarrwmmañgaľmáiè mážñañmmvñaaiááañmw mwrgwzsrfámáłñèlwxoo fátmłąñwáąaowmíuąsíáa áááwąfèiaľąvmízwá Eñanavuwcnáeñžšññíšłíąè ? rñèaáñwñtgñaááraaíñlšłłš @IQQA-? ŠFČEFITŽWTŠWŠTH @mmłñnámqąmèaíí ièvèłñľlášèwľètáñáñ słzłmížlšłłáíiłaèwąáñávvľrè aícľrgąíwąñmwáamíww šľłñzłšítxíñwąwmñaľrąñąñ öľláèláüąwáèqąąmwèm mąwľmámwłšíšñañièmvñ áwągąwèvwłásíšífíñíaí @Tlazárzáržlwąmšnèáfám á ah fr' 'Fhm Iza mai? Hamšrrañèišwñsqtññáaąm èląaáraąáigáwľríqáaąłñgá Gamwlaáèeágącrąwm axamámwmsaqñèąasñm ááąñšwñłaáíèíwmw @rłzíašwšfmáwfšąmè èląpssaasrásmznqząuvíąa- 3« “EHŠFIH ski? go-g« -Ifám @fšwaawame-goqížlwałľñá mamèaafárąvaáálèžnąaáš EWŠČWHHFHŠFŠFIŠETIW Ingšñarmvñèwáèžníañ sľwmąsłífłñsľwíjèañíèè ièañíąjľr-gąsłnžjáwrèłaíía wwaárąááríèmmíwáw, lñžfšran, š«, #WH ñfrľšlw mągmaíffáèš, vñwtgesí% srñtwáaañmzgraíièmñąíè šłwvľüľfèieľfšiłltľfąísaľrçľieł? ñsívasaąmñafrgłłaľtľlèñąaąz wšnèimñušąmwłámffaw Wámèlmñwmaá ñfšłñüñwmñat-ñmaľrwm ñrmawaamžl wzgsľf I? 31m? ñąw I? *zh ? IE ašłññííwrágwšlwąsľfáñąrna ñtagranmqésaľmmašašñv @umira: a-“r mi? è ám ž, ?QŠ aaimñazaauątmwñámž, fèlłłššłłšñąwññvąšaąáñ fèzgmžávľffènáíłrènąmąñ mmèsnñwáážlaíhałvñw èñwwľlšèałáañłèíamá i? www m1?? *ga* mam? gíifaíłšvľrwsnñášíáąąmsnasí irmišuaármžl słvñwwmáñíšr 2. Izaarrąwmšñąrhaáaí, ąrñzíiñmw aąłñľuwrr nsívaíwèlššľwľèasñzè ráełíąvulèláríížąñćmlñáñ š? Gnmwaąwžlüłfrwfľfšrłžíñ (Št . _1_A [g: šu Š z ; ` 4 - t A; "'sč"-. 'L zu** 15%! z r . . ' l' - ~` ». í~, )~: ľłČiuŽ 7.11%? AY 1 'v . ' T. K" u wèmwížąlwaíñwár üxą-xxoèñííiíáiíwížąl @łíñmaíñľmąñľľñáąľñáąw Tąąñmñľrèwľmñamqą q_qfáąofè= ñá:3ian? »rñ, qąa|1 wrwüwšíwvññèášüąšľ áłèawwłžąl arñw ? pm aaa ašł : aa ąñ awcnè-uívñwañmxľrmaíqm anñmwraíšármwm Wmküáñáwñéiè ŠWW/ VWWWW' mera-Ema aaaèmsrñsąazšíníšwávm st. Im-Tvñlw amm: ?Trara fr šñwfšHñTdèłT 314 mg eFIwñ čhłñèñucdášfvłąiľáłłwlsk ? HHWHŠHŠGHIQIWIHQŠI GMT/ samci? v: : IIIvI Š JHI anawwšrmmž1%ąšñwašr ç~`ľñ? °ñ= ñáíáamñrwwv mñąjwvľąągüiąmtąm gąfèqgąąnąçñąmídąąm ? H- ŠCV: *Raz (°'?5'°) ? mm ammm-am ? vowafšalf “gžgšwümèmáąm ? mm , ,áąaąmínł è= n znfžq awfè : ruggñsm aš-ł anawirvrąm/ áiaąaągíaaím: Q' Wąąqąqwmwąáw axfèam1g`rľráąamwaái| ?rmwañsľfèmrážrwqáw ICQ: 31:43 <5~1l HIIŽQ alim 5- 9% i mšáąmñvqąwv wmąmąqmšąąaámm Wíšhawíñšrfámíñaámèl Wľrèąvwąąñèáwü áwžwíámüm aąąwñwmmąy ąvñwáanážrarmmñaía kvllíecązšñífáamaľlílaełmdéľ ŠI 5131 aa wa š? Imèirvñ 3. 34u1`IPIT Žan m0! dn ? IQ uugw amm? ž -ąo fèñ èáñš ŠI fŠ-wñ ñèľr ľññľñvc am s~RT`I1T w 3151-» dIHHI-1 aeąľi ññmwl vm kvllltdčñ #na mm« MGF wrľšąi HŽHŠIQ Sivñcvu dFI dau lñfľvivľñaltlílzvñížwľiľłzümm 4x31 mlłgłwvleľmíávľrulisql eéivèmwñáüšrąvráasñ g. mhm áw sm? añ áañ a: WWTWTŠ' 'ľñłąírľwwą-mąwąfrw ąanwgo-gufèññwñírnè ñèmmžl ąąfáwľrrnarqáąewgw wrèñíčgoañzímñññam nèñšmmžl xłmáimwgoèiáíaąáw włšąn L«. 'wc Im è z fèrvľrsrm aa aqlážl vcłłññlľľrwdáąñ Gmññmwrášáavááaíñąaš SMRT mm« 11% Š? *ľll-'ü Š lvi èmèl @m: ŠRI fŠ-HH “šłlraľf Ž inq imel wšmłèsaľmèaľmiárąmvá š? ? smñ 2131 m? ? a nwm? ñ srlèrsłmqłwaaíañątñaľrín #I auržswñw? ałvñwmáñwqąmwšłžmñm víaíáimñałrámšíšwèèwíèm w ñ* Ff am Gum ž: 383% ièèwąšžíšsłąąąvmąíwñ« iè= ñ ñ ž: šifri z? am ŠI ? m3 ąaqèmwąçímwąšaíšèv nzawgłwłñąuaľááèžívľrígñ añáwwíšłíałaąñžl avñmíèaráñam swñwałanąwlíanáñümgą “ląmíľžšíąšñľľññíľlílíáš FW ñ* Hmm 13m : vn nam èl èwñašf miárą 11% 921311? è* 21% mwwñaagsrrsuąsł? 35311311 ñ QA-QTŽJJT, swñwsríñížáèñ a. auñmagaásñèíšcsłžíaèmè aárgo-gąièaáísíaírgnèñ ñmmmèlšíłèiwè Loo- ąąoo awqíñmqłžrłèaam ñítímwaąwžl euáawírièwñąwwąow ąwqíiíłzaáímáłw z 137% Iñawnèñšmèrèarvñwávvľrè íáaíłłaámèl L. ?JK-lo łèwñ swvñwñvxíña 311311 á? ?m1 Hiši? ? na; a? ! ? ŽEIWHHEHTŠI Słľñwièľlèfąeľñľš ełavñwáièañèlázèíñaè_ mšírèšèefáášąšwaábí @Hmwížąmgľlmá WWW ąjáąèsènąñáñmtłąwmáł áaáèzñmmšąmíásñaí aíiñèrñąvwąl ąmáffązwáamáiáąqznèñ ER? ! włžąl ? RH "ñ, 'FL' aènaąfèžèmá, Iñatąá 'smñarmfšmmwfèąl asrtvñwèšraąvñíráqšèenší, mcsmñáaáèèñmwížą młšsiñarárüañaívíšľrąl swñmawlawšwñmvñwm mwsñanñuvłtw ŽEITŠIQVČFITWŽWEIEHWŠTW ' '3-11 'št war š am wm-ásáwañfšmáasr-HR ñaáámásñzswñmásíèałm añnfáèñiñáłtwwľrèl mm Qçnñí °* ("1 L cítN l« ('- kl« l« d') [SLG: í-L í-Cí. t EU. 'CL t (U. “L Háłłfžłñá a _ a? ma am ž* šrrírrrrmłt-rèwšíšíaíí 2o- ga vuiłašrñádu Š I mHHNHI-n 13° M? ? fmcágľšłwdtłgwáñèlgąl EH ? Fund 9331 EH? ŠI Hči HR #i aqwámaáiaáaałávñáñáłñ è Iašqgsñanaèrèqááiamľrèl slamgzšèąłaazzáiñaľñžlöíè wéíaáñwmąmíláèññąąšèr imam Š« ŠFHŠI vi mW @IvJI Hwuntwunñwšąñgálá-áuląm aąwšaížíqzľłšľènągłzwdíląąñ mavwlamáášlwamwwm a? ? ? r GŠ % 1%! www žl Qłtzaáár gaáwłñaíšañígñvííñ wa ga aąągsrrá ąe öłšłgguž, ièąšègaièaíaíaąáfísľmáášł aaršłžl 33m srmñèzí: #111313 Ląą, are", #Jąaár ss-ą, ŠTJFLŠT M2, ? mami ? ooo-x sñt @nwsñss-e áwármwzírmewmèifèą ? oo %ľr 11111 / Š. ši? ! á mamwnááłžl Erra SČTEHTII wmašľfáííáącoèvñwlíñ žaawáñvrañwasvłaaáláłñžl gaáañłšľè: srš añ 2 -3 ñáłtfłzí è 311% 11:21 #f ah am: gaáiľsñłąmľrlwąa: á ièfèaíwaľívfèvmmmèl "<1
  5. 5. 2015=iT= |E| T "QHEŠJŠ <9 gamtrgsññágñiammawiriša 'Him Šumi ? Hátsiiqľi ètáa gąąa añègvianavuaaimogą-gwaą' gaa fíiišimawsiviinañisiaièu” “ŠFFWŠHWW (wo- zoggnąeíñèuwažiaám íiwmwgawmarąxañièw aážišłiwrłmwgèiwmeľ ñ* èiąñvrñ ą-s fšfšia? a? asTvñ šifñi Gľráñamwáíaáiwą cíwámáiáñąaèi ñwigawmiwññH žífrm 11mm Š? ? RogEíJJT iJiQiŽJJT 3332131121 'xiizañsñwigèisamlľłžłžásľñ qvgą.2i%. ai. a'aii'á3añ= i%ą. x iáiaièifásaañqąáaiáíwai aesrñmñáiamgąsrñmw *Iiwifiži 'ima ñ èwľi EFT aámw nižan- Wíiñíèž sñirisłiwiámiñañ sifèiamièšèiñlľłlTu-qíwñáraia @aiáitíišiwáfaíišñaiivñii fèrąitvnaižiłañvifñwèiíiauviíw čñgáwèièaąašrfñaaièisľrąaá wfámížgais ávíiąñžłšánañ Gñaiiañvnáižimauiáièišíaíiíw štiíiritiaítíiniíiñwtvrélšéiè qiaižąíšivžiifľwaièiíèiiñłgèíłñ ti? 15m? 2331 nam ŠI ? avm-aa I Iuáwigwiavnąfhrvraíiašrèiápññánmąwñjèwgmuí . èáimąiaázèaąiaąąwñąa« ? awiawáásh (tala, dö<| |<4 Hm +458 š» íèą wmąáwèi am: gmèwèimnhiiam ąo% è 311% ga? qwñvi VPN? ?? nanii aimzgiíivgñxxgsirárąaíèvąiga afèiviii siñra-“rwiľwáaráaièaiññ ąmqíiááitłwwíiáaíümw aíáwwizíiátèñ aiáhaawaną širši @Tvľi ? gľi ali? fi' gm www ñwwiáwaviiaízñáèiłèai WŠŠ-QL%ŠI3TFŠH&VAIT`TSTIHW iWXzŠŠTIIWTFHHČTWWPŽ mi irrri-sriązíiímiènríšiuia mèsiigłšiamqíizífñiñwaši añsqwsèiaigaisvrąałiañfèèisrñ anáąiąíšiaaiiziqmwmsièąiá aiáivąfšiaairiawísífèièiñnga GEWRFII ? viva Wii qwiwfi š? list? Siva taki wgitggiamiçqmw ą o o imam o škiciigxilłiiiviąniyá Wfšíñauiwi o añiièiiawññámmąñsfž 37317113' qui ga HI -i, ga ñ' qui Iąá tzaizíątiiámáiiñaaií-íiąia auiqąaiamwmaígažáimía o viuľñľľnsitaññł-iguidñi o garsliąsñfiñviaíimwai o agenta Iiząaff añ ali? 52m = i uámaľièiánèiáñèsąnímwąèñałi ièaitviw aiíawaiaiaíviñraisiiaièi o aáwivrsgammvaíá BTHŠIHGFTTFIŠHŠTTVT 0 ogsièñaièrwejisñariwwm, *WWW ggqmąçañątiąñsiaqaiąfš o ñámñąíiíałiiáwsąaín OEHrIHvIMŠGIJ-WŠTŠQGLTQ: oíüiñłimviiduciálwfłłièi añíiaifšñsíaíám ČŠNŠWQGEIWEVŽ oqągsñašigiawsñíañáiłiłi gamwąañašiññwáaiá 5111? www (ñľiáiñm) è siágñamzit(rrsi= i)ñáèiaitvñ ááièazñmiíaíąñafèmíww 2134211- o aaiáwiièaíraáaiiłñè o #mi fr Simi šlTľ 'ľíaíñ 31% if sifèałwiwmi o grviwmłñmvrąaññąèwgsñ ariwmifèw o ągè* SŠ? ga H 35T al? ? qlgañ è: @Hcnwvwszrm o qžqwiaqzgaiiañiíñtáiw sngíšiwammmw amąíèa' aiišiíšišièiaivľšiíèiai ąñèivižrłöiví-fñaáñąaáržąiw trg mi ? iva šlliáłl ? f Gli-iii 13m miívisífľąñwąañáíèñé-WWIŠ ? PTE ŽGWIFI “IT mi mm nam ž ñwqąwmáwnaaąaiáè SČYŠTTITIEEFIHFISIEWHTŠI ąwFr-ráásfr gum Wígaľi dim-i Tvñq-i Ji IE? t-iiaižñľiišíąmawsgaaawèš ŠfŠHąVTŠWWľHŠTaETWHHí-ITI 31131: ? x si-èñąmwąałifłríšia 11131 ñ* íèm Girľi èiitvn VERI qaisf WEREFEFTHTŠI ágišnrmwaaiž? gawqgañañąxážñávráaivñ ailiviiaiłiciigñitąüqdižlü Miti áiáiífąąafèñaíšíñíáánáifèš iíaľíľníiñgąñgxmwñáiíñ gąèąąrrišaiiáaièi tivpľi' EH wawqramžizjñenmwmí HRVTGRWI aícłšaí/ ąiłáiíwwíšvfi/ aľáièñ ñiígíšiaviiñíímíšąrmawsíša gtlmñľľľñąšłiá *łlt 'aid qui a i? Wüitw ąuľi viieim suit q-i fi šIIivri Š áiYł W-{IGI í= vñ mi 3131 ąéii, 3: Isrdrf? ), á Yłlł (ituiciai, uiiciižitrąsifiñiñèmčrañ 'ši-u (čistim mšñvi mi mivki«, áwinvññgąègxwišamñáiñ eaèzzmąiaąiąièmiqłąñ = `i` EITYFFI ? išññ mmm' š? ? 1% siñvifľiama (áiz) www? BEFITI xášríšwníááł qąaíñfłñüaąñąñanmèaim qwiavñ, nwm, FIŠ, 11mm, wn, mrisaiíèkimzifáeąaíejañą* Wasąąuiañfèèarľiąñáąfèa TEFIEPEŠŽI łiáñwąèfłąñwíèaąwiáamžiáą áąíèawąmíiíaíimísąąwáái èlágišlfiľłąöłišľQąüièTąišíñ wwáiareiqínñèšmqąañá Hašiš» *èlan siimiíviwsg%aií-eriíšíiw èwfáñíivľwaáľèíwąñüąfèiá ? Jnflñíłiíážñ áąíñłíñłiílwiií sm; uiidižcidi *1 qi«ñèqiwłą`lmqš3ñ®`ł`lwąñ m» fłT/ ílíxiñŽľľlññEñ WłIIH I? @Hľñáf “EN ąlèľgšqš WŠŠ' “”*“3“qsqq“máąąíññ"“ł' iąąnąąíiwmñmąíiíwiłè qąèññšèľžíłíáífiáiíiłñèłièiíi- 'ñüíñíia mea aa waw mi vilćlm da ši} m« (mi im: ) mama em a« 311311' a wa ai SWŠTEŠTHIFWŠI áiłrášaľrłmaąínáži miviñawážsľrwgèírła- èiłiciiaľiíšá-ièi, eiqzwitląèñiit- èriíšľrtriíáišiaíiáwaáiiíłiíimši Gnái ž am s? v : H aiè 12% šli! Grièžiwitqvgeąiałiwáíiľłaái aąwmuáwwiwiąiłr) mn Hiša firmi (ñma fñawt 111331) wíaáąfèamwñąim łñswąišiamwèáeiairvľišiñai, mñwłáiáaáimáižwąw wgałi' ši aifèim è aafšm FFM ? sami Giiaarcnži Hiaáiíiíiáaíxłziwsľiínvf, štiri« zim-rama, wgñąváąm, ñiiisriáái. šsrizsivągz iiížaižičríñaąáwsľiaiuñiá arąwèiíimwąèąłiwmáiuíá 2 Im @aišiíèišieqawííiíšąáiaièiqiáišaááiá ñsigašèñąiíiièąiáiaiíiásaáñšèñíiñąa wiñaiaáłiáñšłiañèišłrèmąaiíim Cľvľišąkľfáíáííiąíígá g oiázľñsłfèíáiál ? MER ámñáñwmv amwľrłèivñáèiañmñąièèiínaèąü wnèvriážizr-íièaáiviiíiaľiáaviqáeíèa au áąoíèawwgáñáiąñaíiám gciègcíèaañwqíaimèi fáñmáąairèi Iiížmíiaifèmásiitzaie šiieiivitši» iviq z Elcłzlľzh STIER riamffarèaiè* fáavñiiwrá-nqíègoèiľfigdwnèiaguèñ Š: *isci 8 Hiciieqľšľlgñqiełcitmlííaiľižl šiiaašièñł-èñšłziáíáèiąaíiíšľiľraííšíèiíií Tlivľižl šľłvli 'bli ñíčnciiawiqľi ñmiąidšd rèiiáąfšiaaiiíríaziiwłłąąamfwniášáaa GHI ŽI <i~`i 13° íšdiíH-ei, taívivi tidPf, áiqt íuiiimi ? rPiHi-i Lili Fzľi, <v`i ñąľi E? ? 3131 dŠ-iviqu 69113759 CNH sic-i qŠi ąql ? il íviíquiiñ añwišáiñtvnqiišiáviwwgazanwži üsiñañazaw amm ? ñ aši ąx si? ñvrvñ ? ši malimi-di šiifižcviaaaááaiwíifèaałráwmá ľñílüáą2ľioą? ooa“fł`<íľüąć'ľ añmiáliítąxoaiząièiaimwínížąi Giaaiamąwaiššsšisiľqaíxoaièžšia èššèłwwątąaizaiiawwnži @HTČŠM FmlčiHdlsłígdrièl -siümiátaisñm wľiièoąałiíiièfèiñvèaąñaíľimaígľi waáatiá: ižitfíirfč%išnzžiąľišžrľiañ #HM áisii: issyhid iqfšišiTiciiui cłľi qi-ii 313? egziłíišíšaè ą-ą ñáwíiaíaèsaíiľmíiš liteñviañeíiiit-naièiáñsièñfišąíam Báfávüąľłñľfžąl fèiíüñjqąaľimciáąo í waiaèvíiíiiłžiz : Haim Lio qíámw srñvamááá ? iièqieñwanziáášiąñíèiíáñwáaíiaaíišao TŽWCITŠFŠEIEšOŠWŽEČHTIFIWTGEIŠWW ? Iriíąáełłiłizaiwíi uqziui Žigąifiauązitaiq viisąiuwiiiñšiąvisiikgffgtąaiaągíè ąe avi <1? : t ñ tiscíi »gcii qa wii íľiciľii iłi iiíñwicièšłšñąaaíñdmązmxcła i? ?? rirfžql HQ: öiíciim» Lo fèidhTľ-ľ HIŠQW, xofáuáñmqšiuáwsiñíxofèuáñm ñím vii Hchrñžčimawi Elvirñèññ ? è 3 čFdTŠFñ Hiłièiráišisráiñaíiššłšèriííšínéñígái èaiíiiłèriiwiímañíiłñvłñtąiáłgñniaiisñí dizľiüfłrldiłiüľľiľľrökľlvl Ščñvièeišñq *1IrQuiqámül-łláląülrąwłľlľľłąííñqliñąl ñínázqáľvľiáfèiírák- ąièášaíamw èñwížľii 3113351? 2o ñífifáíiáwá šñ : ľiľfášuí- (a: Šwłiaèüsdľgííąwiq Š CHiIíEiŠiGT-aiłšiľvziáiiwníírvái-Gľrłíim ñtíiaiłiaèiaľrłiañvvnáèiáiièiąašwmè rirfžqláqacľmąlšiávii aiwíiílTfžql vamaaitièiá-aivi: aiámarrrèuiífèsq Iią èañíaíiíaąiíaáisíiáèivífèsľiáèáigąiá ddlT- iisíiq qľi uiivñ šñTąviia-rľi qsvii-iľi 3131 ąèiíñáiñąsíiwíñiñèi mm Emma 211x agèiañá st? ? žita-Fr I: : ąñw wiá-èsnížw èiąo » ątiic-iarąiľuiáąx-ñviiíšrii ą, x 'ši ? ľièmmiw oneqfèuáui. Izížzaaai/ èaaí gaiéšsą-xwišaia ąooáizvmñññam ížásąávèañwľèmtáwąawaaíáèži iisçviičlwclškoñvifièvižwqveim ąiíñviqa ižiiąšèšžáiíiiížąiqzáwiášiľľiíwègo_ gqèiíwííaíwèaírąm ? ITŠQIŠFŠTSMFH Włiľiaáiááiíámáèiiíaíiiíiłaąñšłñè èaiñqtüaľmaičyłľšmaríèñínłèqi sam: mi' á: iširi 3ms” Iivñ wa Ši ga Iioo- ąoogíašľiwmámèiá šnžsñíañtvižsfžriąsínáriííiwaáuąaľiá èwaiiwąqoyašľiírrľisñvgą-gh ąwèaáiíałiígąáaáąmáiľiiłiąámši
  6. 6. sFrsrg-? z aaèañèaáraañwíñą 111411441 4?1 111 ga 4213141? 5111 1151 1?č11'1'š?1"è1T1?r14T? =11'51111Ifè11'TŠ=1'55 4118141- 41141 ? ?4~`14z1111Š1&11111Ž111 4125151 ?15171411111315113161 4?1411<131?: s14 431 3114419414 313111? 1181411 41: ? 511111 4'š114??1I14c111fñ'1'?14`141`1111 51 54191 4113111 114441' šR14u_ 14? zrąąąmąmąwaąnąwgąąm amáwząaąáaąąwmą: Gñmqąaaimáml añmzáèlawèañmmw 4.101 4í`1a1?14”öI141411?vI11;4z?31% 1`1`14-U<14?: ?4I44>44®1AI4T1Š14> ñutvñagraèasrñíañąvñaąoo afčrfñvfršgaaníwañmwíšm 1141141 14??11í4<1?1|11ñ11141?1i44141`1 4514311041414114111155141511441 ufšrwañąíraíšgöánéèuèañ š: 4131411141' 45 313111? 1311111111 41 Híññvñáfañwąañèwąrrľr, 31m,5!1411a1?v13ñ?45?=11%454111 èšáñłsmwañrrw wñaümañwážl 11141 431 41111 311111141 3141414441 11 5411 è4=ñ41tv11 451 455113111 'war :4~1`1?414'1 11 111?: ?11 1,11 11414 4451 žlwièwámváèíaièwñ ŽI 11 44:? 51 441141? Š'a<441'1ą èąñèámñññqłšrľaaèññá 111144111141141114111151311311 1 1451113; 11 46mm? ríš 1135 í 1114111444« 4T11TIí4>4IŽI 4111 4115141411 I`1 41:41 311411, ? #111 15,5 èwñrvñvñ 11 31%' 9111191454 4?1 ga 'g 511144131 91' E141:4z 441 4? 441144511111511, 11311441,? E1?4,; `R1111Š, 4114411111 4 451 :4414141 11 a 44t141311ñ44?114114141t41š1?|1%| 4114111 4111144141444141114 24414111 avèèáawèañèaáaívvñáąš 'èfüsráñvífaámáaaaèžluá 319125 ágąa 21111 11112 üąrąz 4111.1 sqwáxžližñsrñuñññvruaa1` 13154? 41 411141511 ŠI 44: wwáüwüąnzwwš? 411115451411147441-?151 133111 111 11114 4:1 41441111 Š, 411 `4<1 ŽHTŠh 141914 1%? ?111`1a<5-<1?5 41 ga 411 41`1a111`1ñ1311,`4í1 4113311, 411 4411444131 41:31 ?14151è11ñá44Ž d11'*111'| |r11, 431 `4”11'3141?11,L; `14414 šu? ? 5è111=111í1e1:11, 111311161 3111ž1 31151411? #11451 ša? ? 11411 11233512' 45341451514413141131119111143 'frčlrswwañt-Imaááèl èwñ ñèñnsíñnášümmžèañüuñè Gšñnakvmfèmèlšañüąñą? s mñmaímąñwèlñwññaľmw = ñ ć 112x» 11151551 4414149144?? (a1?41z4), ?`1e>1;rl1?114z1c7l4 31111: 4x1 FFIŠFI (swa) 5141 3155 31561 F14I%,4?4c1>141?1 :415111511111 avraąvaąážlñsvawñw 1`1° 431 441414111 ąèšížnmmaamívľrážlaľš 1112114 èzrñ 111311 5141 èuñ 311?í? ?14ñ11141í?4? 4414141444« èlsrmmmèañèvráaüñggošą? = @ŠI "QHŽQQ 44412015 4545444154 ížèrcnsñaľrávvñwwaríèreľlá 115114591411121111144114 41i? 'ľ11'3l11111 ?51ŠI 3115Rgm4 514141 4» 11111 4041311 4011 4411141 ?5 ?145 1143441 Š? 3114311441? 51?=11v11 111; 311511 1131:' 2993 4 aianáaáñuvgmšnñnwsñaaáñ á11111í111tg4šnga4w4ł5lwľí1ñl 111 31151414 3o 31434? 441 441411 445 11 trąsľf 411 31151? 44131 4191 4 4141111 1131 141314141 41142541?? 1744141311 41141114114444 13911 41 14: 45añ11Tł1144111<-g1?11ąľ`1111?4~`1 m311e1?14š1=413114ñ 114"I4<u141<41 wñèmfž | 94419145111114131441 4111 3111151: : ásñarrwaaááaíwswñèw Wąmaáąáèvxfšmaüíèiaírąíau , iľfárłftáñałnífèąviľanmaąèžl ?51%,14?1?`1 5?%114?1<4z1?413r9TI?1=1 49119111153151 EŠŠTWEŠWW aèwañçgñvąñaañásñą Wąqmwièámañmqíègágíñn 1911131111 311511114 41 2o 4 atm 411 3114114144141341211 13151 41511 4lvñá111Tł1žl HHWą41-11,11`141 aavmaamñšèmèl 3111111551 41144734144111315111334111114 *èñáaąáèlaáąwqąáèš gèxñáñmüwwáèlánáèš anrwwsgmwámñąarwaľr ?1'r41=11*s1141=11115114?11%1 119; 311111471 '1111311111114143-?1114113411 414311471114151155111451111 1114141401 311317114 41 91531111 11 aaągrèèñnšèląaèvñąfáám ámááwñárąñąwąo ? gñ Ž 44141141 11153? 4% 1154 4?1 541?`14 1141 #Šžlíłžfñšmą 91111 fr' ?44 gt; Š 41441 31142441 ŠI 311114111 41 111114 4414 41 11m, 115311 5111 31151? 44131411 511111 4: 11311144 1311111 4 1414141411 411 i« 4415111? @èaèlł è1Š1?1141?51%I 5444445441341444111414241 25711411 41:24 1ŠT4111111%I 1119111131? @Smañmwèw-wmñáan 111<441Š91111Š1?31g<11??11=111'IšŠF 425341251, wèaaáríšáèh smmąvèawąñwèswągañąšr áísmímmaíñšlšáñínè ŠWFWQŽIHTWHWWTWW @èmmmálšáaífèš anašrátmuíášgwwaá 115415 1115111144 zsąoñaľľrmłžfníwmáñmuľrž 411?111?441i4?441c1 3114444 144314? 11113? 11? 115,441? 414 3114111 111156 <g<: ?14Š1311P1Še411ł1'í1:4`1c`1í131~4 4445351411 44311« #4414411 41,41 41H51Ž|4GEñ4ą4411411yF11 nv<1`1'?1&'1r11r1%41411451a1141? 411111? 311414144141314 ? ?14 5149141541 4131441? 41 11111 1:44 491 134141 414 1111111 mam 14111111141145 11' 313111 èšąñyqímfžvmsñañvgmañ uąñèèrèñèraľèsüágaèl 11?`11?1I414c41?1 51 4141? 311414 115 4101415 ?114 4:5 1% ŽI gąucí Š? 1113111HŽ14-1Š1THT1TŠR41 11515151 gaaíqiqmwañíñáašl amñšñąáąvñáñwwarm, wñm 3111115 6154114114 41744, 591 -šIŠ 4111119111 411 4131 411 441? ? šmšlqłgqmazľfárwągsñeñw ámwñsñtwąsñáèárñášs mwñááèl 41141514141111155 ?1111?`1511g? -:413T1ñ11`1Š=19r45114ą ñžrarršľámľñwuvñwqžum @łíážlñüášüwññöñíľłšñ 11311144511111 4: Hg . z 14314145 1. 113141 17135147 ñš Ž 51151 1% ?1 ñ? ? łüáfáš, 4151111? 15141?? 111: 11154 ? #1 @53114 ? Na 11 g, 1411411 1411314 1411111 41 311314114 411415 ?51 4524 <v1`14ñ 4:1 ? `141-? `1:1 311? 611111? 441 (E41 41144 131421111 4141111441 41 dv51311`1<141114??11?11`1441?o4wñ1'ľu EI145I4IŽ4I1ITI ütgtlgñwmąnñawèąsñ èwañwèlñáñyñátèiáa 414111 @Loavñšuánásñrárèñ = žfžv1ąs1n1=rñaáąogąñga4gć 11111 2111 41131411? 31-41 441141 1111411? R41 11x 61144 54114114411444411 1341111 4114 4144144114« #4311414 Šlľlliłdą ü?4514154411?4Iąa”14 acfąogąñwmfèumluagq: 1I'I 441% 4144? 11?: 41441 411 1,1144: 41114 2 41313 a 4114 11 541? žFI1Iv`H`1`<4141111145ŽT 1714 ?5 ?1451 Šmèñáaáñwąąmífáámár? 11?? 1111111 14m “šl 314 1431111 'š' 1441111 #ñ 4 314114 31513111 444144 'ši ?1ł1Š1tąz1l4ł11í14ľl 521106114 4513142141! 421415144 èa? 4144151 111144 41511 4111 4x41 %I411`144 4141 11111 4: 441144 471 45141531 4: 13m 411144 4141 14:14 411 @Hmlíšwlèl 41414?1`1?':11`1441<4I41`411I 544114444115415141414413114 54-54 231%*: 471 91191 1è41 11411 #è14?1|?1311u415`141`1 4111441311 451444159144144511331144 ièłmáášwáñiáfñwžl : aèñwmšaaąvaąwrgázñam 41314 601122 ŠI 1437151454 4114115144 5111? 41441 411 51314: 1411145151 Šñągwąwášwèrłaąw 44m: 4114 144' 11511144 11511 1111 aąwaèážmfáíaąžñáíraèr 41411219114131 511311413241424? 111415114311134114411514111 <4? 11? 1111411444' ŠE 1411 54914? (4514a1ž4a)41i154žw111è'41?4ñ 441111114451511141414444514145 141414: 4ľ1 3141441415 L 4415 411 44741: 454314411? 34:14 4113114 41 ? F1 14114 Š* 411 111111144 E14 11 44414211-1 11:441?111Ž11'11 14411 ? F1 Ham ? Hmm 44415511 131111 53111511 31411? IT? 43151 3115151 31311111 4111111151411 3112151 1141111 asmžamñsèafrwľèrww šñmááawágñgaèžrąága uáąnñaaüíañwavaaínè 451:è4'ž1ą44sg41?41=1a14?= r145ą agaáaawrąáwmmąáaèl saèąèłašfañwwèsąwww artèañmammaáwqí%1 mmłwžl ášèmñèmñłñ 314 51 11111 4% 45151 14441111 fáeľmüwáèüwąláaíuè ? íáfèaí-ľmíñálqfèüľññčłñ Wwagíwmèwfráwm 31431 41141441141111494114 11141431 áwmnfèrwrsáráarrłáñfaš 414511 93121111 41 41T? '4a1w41c15c141I1145141m1 411: *èñíènłąaèrènwèlsáèf 41 ?51 ŠI 141141 454 141411 111 vrgwmañgíxröwxgášíšłľíšñáña %Ig1114r113ñ?14s4?14W11<11Šr 4?1 ásrwmgrwèxríèamgaárgèxè 4151135 ?1u4 11?44? 1141 1115 11 a 111 ?1411111 1115; ñ : gm 441 14404141 4544 1151441 44141114111414141111 4111414411113141? 411311 ? ŠE 511 431:<111=: `111í41?vn4': '4=`1%?111'ľr? g?4 ?11415110011111414141144 1:4 11211 4451314151143141314 451448113141114 11 41:14 ? IŠT 14141411111113114114 115 141414141 111 1114111 4531 4151 1421144411 131 41% 5121 49154 44 CI'>g111?4=141`=11s1`1441?4?1 ?14?1114 ? I1- 1311 31 541? Q28 414 11471841' E11 14141411 411' 4? 9153114 4% 11 r 111 _ añqžfžaèafrñąžmááásawa ñgíšñárwąañžl ñmmmuąwlaašałrñawžl 11111311 111115111111111111111” 4541144154444545441414 gííñááłraąmñímüíwm 45144443144544445114 Žamąámľñąmľąñaąąw ŠKEWŠEŠIŠWFHŠHñáHHRHTŠ 311Wą1%1`-f`141?1141311?11g41<14?1a31 4z-44?41I? E11°1í41 @1111441454111 Wáwsrñrwwmáw ąíuašąátrątrmałfáááñamè na gsm: 541 11411441 ñ mgaaaąwasèammea ákíąmqłšľafąm1w'aą“mwèl -53145114151111144351 31114`4311?1?1<1`4?1115ñ°4?e11445`1 ?4131144314113111114 MGITMTŠ mWŠwTñžľwñášwmñžmñąažwwqrèla5 šñèswmšwfšvffñwraañ míšuwáaaíñáñľèesząm ? FFTVHI '#1131 5 ETTŽVŠTQ WWW! 114 i41?1I=1It11?11'g1114c54%115-14 411 171311? 'š' 451 14111141 E11 4144 11 41% 114111 FM 11431 4214141111 :14: 13111111 %411'ö111:114`l1111ès14í14111Š1<1?111 44141 ši 3142311144 444 411 @Wáwgífíąfľmèañášwnłñ 1414111411 '? r1š?11a5?11<44I? g11T11 31141111 1141141441 411 1è111 41114141 311311141 111414 311111 4: 11115441 51 111 144141 : ~2114 4101 431414 415115147 šwáąfèa 3m; arfèąçrñníug 41 Hwuamíñ Hłñľqąááñáül? 14141141 471 ?154 111514111 :45171431 4?”1Š31191&1»11441<441H?1514E1141 aąèvą-ľrgáag-Bxąąwáçąw-{mñ 41? 151 ŠI 1311 ?1414 451141 ? Iv4 14113111141431 41?áíšñ4 111 4<11?4 34514 áí1ŠI4T11ñH44114141Š141? 44111' gq'@qag1ą1ąn1h'| marrzñmgíèafršamgñaíw fèrèwfšnçfèá-aíłšxmíšnw sñ-zvgvrmašfásfžáanarmrè? n
  7. 7. llw. è.s1nf, áwímww, añmvsñanaa, ñšľrrñauąáwñwľáw “FfŠEľgłŠWŠľTTWáŽWE-T, añwlèhąmwetłľrñąmaívnaí ñmH-wgágñiñwuírñañwíž líąüíáñèčľľąšñľámšl Táüññąląląñwłíľłšíąñ ąoaíšlłwá* afšaažfám MIT, amm, iddññ *Fani mi @Fľr qlmvllčvlwñv« 1133115 Słçmívfím vuisąl ? Vác grñ Šilñlt cm 31% anížvwážlčąñąífèuírñqľnwfè qłgvámèvlívñuázľnaèałšaąaá grñąwwáážlšłíwrzžámľña rildl ŠI sm: 'ąwml Hq-I m« I« 113191 mr iii Gan šrrn 13m Š ąwláaąñwtąąxsáñššaąnáí ? ME mis was šl WHW á Wüąm/ ąjm wznfľa mi*: fèmèl 31% Gaia? avi? aša mična ąuñłgcąáľíñácľuz 59m á? - á? ? fèmfšra áiá Š' szñmwawášèwñnmsłam aáíwmèèl m3« w WHW #ši ácu Š! Mal ałfèaánwfèsènímšívwím moąąľñüľlèl aèľwzgłšáwmšamññľm H ? lľráíicvl1z"ąlhmlc`lwl<áľliá1u" #ISG Ha: è 513% 5433 Š Šsuñrñ Št “VLŽŠWŠWWTŠRITWIŽHŠEIEBF Š á? ! Š š? ! ? W 3% šñarè ž, sm? tląva sir á 31T uuvrr avm EH Š! vlHľ mHvľR Št = '|| '|T 3111? REM »vñ TŠ? ?ñž-*èñž : m wmfñíèmèèaèwffaírwèám èlgrífñsíváñwmmámm ŠI síváèąvľfžñąmłrałrałáw ŠTHIFITŠEFIEWEIFHŠTHIHTŠWTI- víkvñvní, q lválíháTd íľrafñvc sm? <I-1I (EHT @HERŠŠŠI HI« i? ! 'áñž I as 1319352 w Š” ąwtiumü mHŠrGIIdTŽ I ąvüñgies Muk? ? quèąaeñíñuíèi m« uvwnlèèám èlašwwrłmámžfšłèái-g ár-ąiñ-gąžár-ąšwñwmm žl š? ? è á-z gaa mñmmwa' ámžlmąžałqłrąaáèííáąmès wwgñiáèáqavíaísmèvľrfá: ľląľñáíľąľ, ąñ, šłñľlíl7ñ 313? effáwrá-arvgswwaaèžn ŠHžFTŠTWñqą-głñ, mfñá, m, is, sm. W *nam wèaáážlaąmąánñawą wwwsłfèaątąwfètąmžl 3m: qui? 4x4 aządl ŠI Iáą, « sa«, WT-TTŠI Iąawąsñaľrmatłñwaíñwíèm em enem aąrąwèl íšmwmš - wmłçmmèíšmžągąèçí EF! Si31 š? 312? ? Hm ? r ? EWT èl íšwawhąvíłłšgrąñawľrñlíñèm Hñzqswèèuñmñwąñľñè aąlqsqdudlžmľąíłhlárzñwlwdlíá sñmwáñáałáížègífątąm amwłžąluzgèñsñíqągátmw šąaáałháaíamáłžlałñ ñèmèrwąmwèífšièwwwľi swñmmąáałwmáèñmáw šu QEGEWŠWQWŠRHTIWŠRVT mwłámarłmwfžąlmèrüíšwąał ñmíimałląmąámwmásww wñvmwswátgwáaaaíráážl EVE-UT g. š?ł%išlžčłñžmnèíšñwem a-áfá-cñžaaáqąèsñáñvsáoí' gwsímwèfèaáąíaèmšía aTžI Hiučľèi nam« qa èiíñiñeąctqlcłíaíagdmáíąnulqlwl HdTrITŠI vulłFñ *Hvľíwíadnlü ŠHHATŽTEIŽTWCH 3m Hłwmáíwł ñèwáw' fšwTñèuññwd táTžl ŠNK ásnq-crañèau głludñámłlľržtlłñ šáwfáąmámaáñmąñèl @Tlèlíuítłąaąaušq tqüqsžíxłlqñuáąíąFélTwldlèl Hièmñslš šľñášáèwmèíšľríaèíè-'ánwąwľfáíríšèšmwívaaítáíšáím ? Jľg Iufľąucèłmčłñéidlsña . Táąèñ Š @n: ?MI TrIITŠľI a« CIN« š» inq 43124 {w ? T wlèñ, iłvw RTM, mu qľl -áziwwu łgąľluí vw t? 3131 rlłudnľl mdwmmľl Sqdháľñlłvíąáľñšl vmnluuulvñvwľížlšñší ą"I3Ic4”I-| :wn l} MIIIQI šñľem snvñaššáñèaáèn 'ľñáudíľržlmutązñľñłu WTF« ądxľlluła uu-Iqľí qľl ? Tia m? av? łšľtľaèrmsílc-á HMI-WH mèèl ñwmwumawľñaíwñwfèw mg timu wñšw awnvrtscľrvrą snšnarímmmñmammw gxjaíèžínłsłñíąxèąo TŠIHFIQHŠWIMTQŽNHTEŠŠNTŠHH 13mm mg išñwr ni mam? Iłšľfèmwaawgíáñaą-IWHW ąqrlľè ŠQ qľľ gt-dvšlvñ mm Šłšfžłžľañšąñèášl ąałáafñíšèrüáñèľnáñwxłgzš wwašrwaraážl a . ŠTŠŠŽŠ šñfŽłTH áifšsrzíxí L« íèuvñ/ a? mšnñiñwaíèl Ermmwašaávñègížarłážl ERHIŠIWTWQOMWIOWEFIT Iłèámñntímqcneíwąmutáwèľu trñawsg sum? íuvrraríüuílanľf tnzrzzfáwwñaaímžl can @were: <I31`+=1`Ia mñanwąunľrañ . , _ V _ _ 'í : waw gnvsnswèl L) qçqngwíñąuísł dełla-Luąacv«ñąwłííšwłñèñawlímąñgížèíąakuląš azamaröšwávñèqaąmmmšl íáwèasíntlmñáiľiłwmíètąsąc<ąn L-go cdłlqdáüąučžląš ąèe wmífársíèèšrwñžrmmqíñílíqląoèąoo HŠŽFHŠI Losrñm èafèaaíawm g-gowmñšłąššłmmèląvšąšłmwíf awľm: ivmuRŠHirłHk-Ilañááqlíáwmžltąmąfíuáľľèamlvíñal goažv%aárrèwaaážlšłłášwáñnwfññaąáñáswášáá Iąąáñą-“Hááèlšíłłaèníangífąšèfáaètáíèvèľriíłmèiáw ñüwámwnłráaášłaqááłhžląísíèmñwaètaľrmłwwm dnHChídľíąŠľľláimdhłlqtlłlldáąldüqmdlálážlGłüąwásąľľiłli ammñíaíroncs 31m *łfásm ámèasąiąugłñaaw aaa-Milan ? íñam éšámèl íščľñfí a« dćłlrívl na: iqmiud temam« w ? T grm ŽI 'łłlłdñ Hml fèaímáñł-ážšímèl šrmwmaąvmmatwèvfšłnèráąwmñsłłá Sivgñáñłlqižlšłłqľl Mqalíqñšľľèííq <3F<II<HG1N Hížámñ 31497 sľmąułmmš I vuuFñsact qľl šñł-łvñTľłi em ? ł-slvudl 'š' I Cľíšš» amm u š 131%« ŠQIHŠŠQTJGITHQMŠ, »Š« lhílľšñ, 'Ilimalaľhg im« `I, fèzwm 3131111394« iľlv v« I TTNHI sm« : HM Gal ąFIMTMHI ímHI-ľíší fšuígľñmmvcľhèiáñľzch dľľüałívwáíwwmvľduüílvhlèñiłñeąllèvsñí WŠWEHGWWQWHŠWWHEHHWTŠEŠWŠI snšwáímñíaąwíąíqšľñmáaľñłłísaèvšaíaíávíwąwáñšíñšè aąamfámaátqíwwmąałvšamuívášwmñmwamážlaš gwsvwrè- 2. ausľíšqácíidñuuüíñáqľlnvłíèüąaľlèñaudl(uádlžl ? J-Ililqdtwłiąñąñwlíąáľüł" èdlwiľtłvtèáèaąTłľllöcł-Eñdáv vgíaamašłfšąíññwmáièl ąmąívtamñľmñałrqíaèíááimíèaąaívèžáłšèšsñímííaèí aáñaííłaáueaąsľvèèałaíñžl xąaíąñèñąñafíłašáłmš 4% g aaèírèmłłaáèlzèžwąíwáí áèrášąníwąímáíľmaľmáèíšmmaaínèlmáaèímm ñaááaąaáhmááièn H, 9Trñ%qw4 čñávíľèaçľdüąz EłwIwTŽ Hivłüłdlíáñáalľl łñmál vnèžl ąaètáiaívèaèíníwñmwñsľrívñsłnajèañíawañíaąwíž WETQŠGWFIEIBŠTŽI agfífaíášąwaèññłíamíñľaíwíñèžlfwñąññíwái HT! głímm EŠT nm swa? ?MH uma dm a« wllèf ml wqsamľ aáfèn
  8. 8. O áaísąaíáaímąížąmánèaímąwíáuąáíąníwámž« ašfáumąatrąágažwąñ *qlè šit« Hg« Š« èíñwąm mážľmuvTqíálè-sñc <«v`« ñeł-vlžršwTšlíññd« HIvIqIS« 'łłñutíľráwláž I <«v`«'a'I'<: í'-fe9`lè`- ? ŠIŽ m8« Šokiran lgcwlèšłñľ v« 181-171« ągáąutm aámážlšłímšwąąšgąwíhwmž« áaazfmšą-Iw HŠŽWWWTŠNTQFHQBŠWPŠŠHNTQGWŠŠWŽIHŠQEŠEWMSENTQWHFTWŠ íávñmñáñmamáwáísèšmąñááwlášląšñľłaľzwąñląwáššwľímá švmèlèľrwwągášáwáñwmgwíłmmáąałrsñífáammíèáñaąłíwwąž uąhľfdrąwlážaľqaľąíľráiľutšľüłüžl èłánľdfiłiľąľld QŠIHIŠIEŠHTŠI áímfmèzaąw <1 ñvíñqąmramrmgtsnmaržlwąañądauu mnáłžałñíqsąuáwąaíèmèw váwąawážląèrwąèaąwáážlwąñšąañąímáuvwwžłmèl "ammm NATURAL Š? ) REMEDIES Nature | Science | Health | Happiness Hemrzms áaañwañwzaw wir' š: 2m v ? mas á: mm? Ir« Iña fáfšmvstrñámąwlážlvąvñwáawñ fšuąsímñvwaałnmąáwñauą` fšszhmñąámáiièñąláwwíłałwñw wnèžlšłíñwñqąmšwwgewma« žluząañgawwwľrèsñtąšąnwm włèaíèmníwłpwèžląfrwľaè aąüłaáážlwąaíąañąímáwám ámž« áaañwañišríšvr« áasfiwmtrą; gt« á ąe ñáñłáwásármmšqtwąášílífqíąááñąmąuwmñ wíèqaáxíláèšąąñqíałgèmąí atlsqvfmmmwíèąlèsñ-ąáñšíłñíláímíwsñímár »ñmünñámaržlmząfćxámáwmaąwwwąnmwíèą« áawfmañflaímw Hañusèáiąáifíiñwąałrłaímqąaáñè avmawíèmwfèqwľtñwąaíá? 3131339333« @Qašíałríawáąñaáfñąwwížąlmáąñáñwąñáąañąwèíqíèwá mqížíèuwvávązwèámwížą«

×