Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

PEMBELAJARAN SAINS DENGAN SUKU KATA BERWARNA.pptx

  1. PEMBELAJARAN SUKU KATA BERWARNA TERBIMBING TERHADAP PENCAPAIAN DAN MOTIVASI MURID LEMAH MEMBACA DALAM PEMBELAJARAN SAINS Oleh: NIA ISKANDAR Guru Sains SK Morib
  2. KANDUNGAN Pernyataan Masalah Hipotesis Kajian Kerangka Konseptual Metodologi Kajian Dapatan Kajian Perbincangan Sumbangan Penyelidikan Pembinaan Modul SKBT
  3. PENGENALAN Skop Kajian Ingin membantu murid lemah membaca dalam mengenalpasti suku kata untuk mudah belajar dan bermotivasi dalam pembelajaran Sains dengan menggunakan Suku Kata Berwana Inkuiri Terbimbing (SKBT). Fokus Kajian Menguji keberkesanan SKBT terhadap pencapaian dan motivasi murid lemah membaca dalam pembelajaran Sains.
  4. PENYATAAN MASALAH • Masalah kompetensi murid dalam kemahiran membaca kerana kegagalan terhadap peringkat awal membaca murid (Mohd Mokhtar Tahar, Mohd Hanafi dan Safani Barid 2010). • Murid sukar menyebut ayat kerana sukar untuk pengecaman suku kata (Bhattacharya 2006). • Murid tidak mampu untuk memahami konsep Sains dan mencapai pencapaian yang baik sekiranya mereka tidak mampu membaca (Carnine & Carnine 2004; Tong et al. 2014) . • Murid yang keperluannya tidak dipenuhi tidak akan dapat mencapai aktualisasi kendiri dan bermotivasi (Helaey 2017 ; Stoyanov 2017 ; Zahara et al. 2012). • Laporan PISA- Bacaan, Matematik dan Sains di bawah paras minimum (OECD 2011) .
  5. TUJUAN KAJIAN Melihat keberkesanan SKBT terhadap pencapaian murid lemah membaca dalam pembelajaran Sains. Melihat keberkesanan SKBT terhadap motivasi murid lemah membaca dalam pembelajaran Sains. Mengenalpasti keberkesanan SKBT bagi membantu murid lemah membaca terhadap pencapaian dan motivasi murid dari perspektif murid.
  6. HIPOTESIS KAJIAN Hipotesis nol, H01 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap pencapaian murid lemah membaca selepas kajian terhadap kumpulan kawalan dan rawatan. Hipotesis nol, H02 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap motivasi murid lemah membaca selepas kajian terhadap kumpulan kawalan dan rawatan.
  7. KERANGKA KONSEPTUAL Teori Hierarki Keperluan Maslow + Model ARCS Model ADDIE Pembelajaran Suku Kata Berwarna + Proses Inkuiri Terbimbing (Model Inkuiri John Dewey) pencapaian motivasi SKBT
  8. Model ADDIE • Modul Pembelajaran SKBT ini telah dihasilkan berpandukan langkah-langkah dalam Model ADDIE : LANGKAH PENERANGAN Analysis Analisis masalah murid dalam pembelajaran Sains bagi pembinaan modul Design Modul direkabentuk menggunakanTeori Hierarki Keperluan Maslow & Model ARCS Develop Modul SKBT dibangunkan. Implement Fasa perlaksaan SKBT pembelajaran dalam pembelajaran Sains. Evaluate Fasa penilaian & refleksi ke atas keberkesanan SKBT terhadap pembelajaran.
  9. METADOLOGI • Reka bentuk kajian : Kajian eksperimental • Pensampelan : Pensampelan Tujuan • Populasi & sampel : 40 murid (murid lemah membaca Tahun 3) • Instrumen :Ujian Pra-Pasca Pencapaian, Soal Selidik Motivasi & Temu Bual Separa Berstruktur. • Analisis kuantitatif : Deskriptif, Inferensi • Analisis kualitatif : Transkrip dan bertema.
  10. DAPATAN KAJIAN H01 • Nilai min skor dan sisihan piawai bagi skor Pra-ujian Pencapaian. • Ujian normaliti Shapiro-Wilk, p>0.05, taburan adalah normal. • Ujian Levene’s p>0.05, terdapat kesamarataan varians. • Ujian t Sampel Bebas Pra Ujian Pencapaian t=0.701, df=38, p>0.05, maka H01 adalah gagal ditolak.
  11. DAPATAN KAJIAN H01 • Nilai min skor dan sisihan piawai bagi skor Pasca-ujian Pencapaian. • Ujian normaliti p>0.05, taburan adalah normal. • Ujian Levene’s p>0.05, terdapat kesamarataan varians. • Ujian t Sampel Bebas Pasca Ujian Pencapaian t=4.388, df=38, p<0.05, maka H01 adalah ditolak dan HA1 diterima. • Terdapat perbezaan yang signifikan terhadap skor pencapaian murid lemah membaca selepas kajian terhadap kumpulan kawalan dan rawatan. • Saiz kesan, Cohen’s d : 1.38 (d>0.8)
  12. DAPATAN KAJIAN H02 • Nilai min skor dan sisihan piawai bagi skor Pra-ujian Motivasi. • Ujian normaliti Shapiro-Wilk, p>0.05, taburan adalah normal. • Ujian Levene’s p>0.05, terdapat kesamarataan varians. • Ujian t Sampel Bebas Pra Ujian Motivasi t=0.455, df=38, p>0.05 .H02 adalah gagal ditolak.
  13. DAPATAN KAJIAN H02 • Nilai min skor dan sisihan piawai bagi skor Pasca-ujian Motivasi. • Ujian normaliti p>0.05, taburan adalah normal. • Ujian Levene’s p>0.05, terdapat kesamarataan varians. • Ujian t Sampel Bebas Pasca Ujian Motivasi, t=-9.693, df=38, p<0.05, maka hipotesis nul,H02 adalah ditolak dan hipotesis analisis, HA2 diterima. • Terdapat perbezaan yang signifikan terhadap motivasi murid lemah membaca selepas kajian terhadap kumpulan kawalan dan rawatan. • Effect Size, Cohen’s d : 3.64 (d>0.8)
  14. DAPATAN KAJIAN TEMU BUAL DAPATAN ASPEK KEFAHAMAN MOTIVASI • Mudah membaca • Mudah faham • Mudah belajar • Seronok • Mudah melakukan aktiviti Sains • Semakin minat Sains
  15. PERBINCANGAN • Terdapat perbezaan yang signifikan terhadap skor pencapaian murid lemah membaca selepas kajian terhadap kumpulan kawalan dan rawatan. PENCAPAIAN Kaedah membaca dalam pembelajaran Sains sangat membantu dalam meningkatkan pencapaian murid. (Bhattacharya 2006; Cromley 2009;Vitale & Romance 2012;Larson 2012;Tong et al. 2014; Romance & Vitale 2017; Barnard-Brak,Stevens & William 2017). Murid yang mempunyai kebolehan membaca akan lebih cemerlang dalam pembelajaran sains berbanding murid yang tidak tahu membaca (Raed, Yaacov & Truckenmiller 2016; Caponeraa et al. 2016; Hernandez 2012). Pengintegrasian yang bermakna antara inkuiri sains dan kemahiran membaca adalah saling berkait dan membawa impak yang seiring (Pearson et al. 2011;Larson 2012)
  16. PERBINCANGAN Terdapat perbezaan yang signifikan terhadap motivasi murid lemah membaca selepas kajian terhadap kumpulan kawalan dan rawatan. MOTIVASI Setiap individu mempunyai cara memotivasikan diri dan bergantung kepada situasi dan insentif yang diterima daripada orang sekeliling (Skoda, Doulik, Bilek & Simonova 2016) Maslow menyatakan bahawa individu akan memenuhi keperluan di peringkat bawah sebelum ke peringkat keperluan tertinggi (Skoda, Doulik, Bilek & Simonova 2015;Kretchmar 2018) Pengintegrasian kemahiran membaca dan pembelajaran Sains memberikan impak yang positif kepada sikap dan minat murid terhadap Sains dengan menggunakan pelbagai cara dan bahan pengajaran yang menarik Larson (2012)
  17. PERBINCANGAN Murid memberikan maklum balas yang positif dalam penggunaan SKBT dalam meningkatkan pencapaian dan motivasi dalam pembelajaran Sains. PERSEPSI MURID Kefahaman Konsep pengintegrasian literasi membaca dan sains adalah dapat meningkatkan pencapaian murid dalam kefahaman konsep sains (Pearson et al. 2010; Fang & Wei 2010 ) . Motivasi Sikap dan motivasi dipercayai bermula dengan perasaan (Mallow, French, Russel, Glynn & Koballa 2006) Murid perlu mempunyai tujuan dan hala tuju terhadap minat mereka dalam mempelajari subjek sains (Glynn et al. 2006
  18. CADANGAN PRAKTIKAL PENYELESAIAN MASALAH Guru Lebih peka terhadap masalah dan perkembangan murid. Panitia Sains Menyediakan modul Sains untuk murid lemah membaca. Pentadbir Sekolah • Memantau kesediaan guru dan perkembangan murid. • PLC Ibu bapa • Memantau perkembangan kemahiran dan akademik anak. • Membantu dan memberi galakan kepada anak.
  19. SUMBANGAN PENYELIDIKAN Guru • Memudahkan guru • Menjimatkan masa Panitia Sains • Melaksanakan lebih banyak modul/bbm Institusi-institusi Latihan Perguruan Penyediaan tenaga pengajar tentang kepentingan kemahiran membaca dalam pembelajaran Sains. Ibu bapa • Membantu menyelia anak- anak mengulangkaji di rumah
  20. TERIMA KASIH
Anúncio