Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Anúncio

Similar a Europees beleid voor duurzaamheid in de gebouwde omgeving(20)

Mais de Netherlands Enterprise Agency (RVO.nl)(20)

Anúncio

Último(20)

Europees beleid voor duurzaamheid in de gebouwde omgeving

 1. Europa aan zet! Het Europees beleid voor duurzaamheid in de gebouwde omgeving Robert Nuij Directoraat-Generaal voor Energie Energie Efficiëntie Energy
 2. WAT IS HET BREDERE BELEIDSKADER? 2 Energy
 3. Europa 2020 strategie • Strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei • Een van de vijf hoofddoelstellingen heeft • betrekking op klimaat en energie: • Terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen met 20%; • Verhogen van het aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix van de EU tot 20%; en • Verhogen van de efficiëntie van het energieverbruik met 20% 3 Energy
 4. Energie beleid • Februari 2010: Speciale EU energie top • Staatshoofden zeggen: de 20-20-20 doelstellingen voor 2020 moet worden gehaald • November 2010: Energie 2020 - Europese strategie voor een voor concurrerende, duurzame en continu geleverde energie. • Focus op de twee sectoren met het grootste energiebesparingspotentieel: vervoer en gebouwen 4 Energy
 5. Milieu beleid • Stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik in Europa • Gebouwde omgeving verantwoordelijk voor: • 50% van alle ontgonnen materialen in de EU • 30% van water verbruik in de EU • Ongeveer 35% van totale afvalstroom • Maar nog geen specifiek Europees beleid om dit aan te pakken • Mededeling Duurzaam Bouwen in 2013 5 Energy
 6. …en na 2020? Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050 (maart 2011) • 20% reductie in energie efficiëntie = 25% reductie in CO2 in 2020 • Cruciale rol voor gebouwde omgeving: emissies kunnen met 90 % worden verminderd in 2050 6 Energy
 7. …en na 2020? • Energie stappenplan 2050 (december 2011) • Beschrijft het beleidskader dat nodig is voor een koolstofvrij energiesysteem • De lidstaten helpen de nodige keuzes op het gebied van energie te maken en een stabiel bedrijfsklimaat voor particuliere investeringen te scheppen, met name tot 2030 • Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie zijn van cruciaal belang • Goed werkende markten zijn essentieel 7 Energy
 8. De gebouwde omgeving staat hierbij centraal • Gebouwen zijn EU 27 verantwoordelijk voor: totaal • ~40% van EU energie verbruik • ~36% CO2 emissies • 9% van EU 27 BNP EU- • 8% van EU gebouwen beroepsbevolking 40% 36% • Hoog besparings- potentieel Energie CO2- verbruik emmissies 8 Energy
 9. WAT ZIJN DE BESTAANDE INSTRUMENTEN? 9 Energy
 10. Energie Prestatie van Gebouwen • Richtlijn 2010/31/EU werd van kracht in juli 2010 • Lidstaten hadden twee jaar voor omzetting, dus tot juli 2012 • NL een van de 24 lidstaten die niet tijdig heeft omgezet en een ingebrekestelling heeft ontvangen 10 Energy
 11. EPBD maakt energie-efficiëntie zichtbaar 11 Energy
 12. Belangrijkste elementen EPBD • Minimumeisen voor de energieprestatie van gebouwen en bepaald bouwelementen • Systeem eisen voor technische bouwsystemen • Energie prestatie certificaten (EPC) • Inspecties van verwarmings- en airconditioning- systemen • Onafhankelijke deskundigen voor certificering en inspecties • Onafhankelijk controle systeem voor EPCs en inspecties 12 Energy
 13. Bijna-energieneutrale gebouwen • Wat is een „bijna-energieneutraal gebouw”? • Een gebouw met een zeer hoge energieprestatie. De dichtbij nul liggende of zeer lage hoeveelheid energie die is vereist, dient in zeer aanzienlijke mate te worden geleverd uit hernieuwbare bronnen, en dient energie die ter plaatse of dichtbij uit hernieuwbare bronnen wordt geproduceerd te bevatten 13 Energy
 14. Bijna-energieneutrale gebouwen • De lidstaten zien erop toe dat: • uiterlijk 31 december 2020 alle nieuwe gebouwen bijna- energieneutrale gebouwen zijn, en • na 31 december 2018 nieuwe gebouwen waarin overheidsinstanties zijn gehuisvest die eigenaar zijn van deze gebouwen, bijna-energieneutrale gebouwen zijn • De lidstaten stellen nationale plannen op om te zorgen voor een toename van het aantal bijna- energieneutrale gebouwen. 14 Energy
 15. Ecodesign en energie labels • Voor een groot aantal producten (bv. lampen, koelkasten, wasmachines, televisies, etc.) • Voor gebouwen zijn relevant: • Motoren • Water pompen, • Airconditioners, • Verwarmingstoestellen, • Circulatoren en • Ventilatoren • Nieuw werk programma 2012-2014: • Ramen • Warmte isolatie • Licht- en verwarmingscontrole 15 Energy
 16. Energie 'Besparings' Richtlijn (2006/32/EC) • Doel: de energie-efficiëntie bij het eindgebruik in de lidstaten op kosteneffectieve wijze te verbeteren • Schept het kader voor o.a.: • Streefwaarden • Rol van energiebedrijven • Tarieven en financiële instrumenten • Informatievoorziening 16 Energy
 17. Nationale energie-efficiëntie actie plannen • Beleidsinstrument voor de ontwikkeling en uitvoering van energie-efficiëntie beleid op nationaal, regionaal en lokaal niveau • Omschrijving van maatregelen ter verbetering van de energie-efficiëntie • Vermelding van de resultaten voor wat betreft de verwezenlijking van de streefwaarden 17 Energy
 18. Financiële ondersteuning • Cohesie fondsen (2007-2013): • 4,6 miljard € voor energie efficiëntie • Intelligent Energy Europe Programma (2007-2013): • 735 miljoen € voor ‘soft’ projecten op het gebied van energie efficiëntie en hernieuwbare energie bronnen • ELENA Faciliteit: • 97 miljoen € voor technische assistentie om investeringen te stimuleren • Europees Energie Efficiëntie Fonds (EEE-F): • 265 miljoen € voor investeringen in rendabele projecten op het gebied van energie efficiëntie en hernieuwbare energie bronnen • 20 miljoen € voor technische assistentie 18 Energy
 19. HALEN WE ONZE DOELSTELLINGEN? 19 Energy
 20. EU 2020-20 doelstellingen voor 2020 Reduce greenhouse Increase share of Reduce energy gas emissions by 20% renewables to 20% use by 20% 100% Current Current trend to -20% trend to -10% 2020 2020 Current trend to 2020 20% 20 Energy
 21. 1900 Mind the gap! 1842 Mtoe business 1850 as usual 1800 Primary energy consumption* (Mtoe) 1750 1700 1678 Mtoe status today 1650 1600 GAP 1550 Projections from 2007 1474 Mtoe 1500 Projections from 2009 -20% 20% Energy saving objective 1450 objective 1400 2005 2010 2015 2020 21 * Gross inland consumption minus non-energy uses Energy
 22. Ondanks ongebruikt besparingspotentieel in belangrijkste sectoren 100 Remaining saving Economisch potentieel [Mtoe] potential to be 80 addressed with new measures 11% 60 Savings expected 16% to be achieved 40 2% with already existing measures 5% 20 Industrie Commercieel Residentieel Transport Sectoren onder de EED 22 Energy
 23. Beleidsreactie: een nieuwe Richtlijn energie efficiëntie (EED) Public House- Sectoral Services Energy Industry sector holds supply measures Indicative General new national promotional EED EE targets measures Monitoring & Reporting 23 Energy
 24. Belangrijkste directe maatregelen voor gebouwen • Renovatie • Tegen april 2014 moeten lidstaten een lange- termijn strategie voor de renovatie van het gebouwenbestand opstellen • Voorbeeldfunctie voor de publieke sector • Lidstaten moeten jaarlijks 3% (vloeroppervlakte) van hun centrale overheidsgebouwen renoveren of alternatieve maatregelen treffen (vrijwillig voor andere autoriteiten) • Centrale overheid koopt alleen producten, diensten en gebouwen met een hoge energie prestatie 24 Energy
 25. Belangrijkste indirecte maatregelen voor gebouwen • Verplichtingsregeling voor energie-efficiëntie gericht op energiedistributeurs en/of detailhandelaars • Accurate en regelmatige individuele meting en facturering • Verwijderen van obstakels voor energie prestatie contracten • Verwijderen van de 'split-incentives' tussen de eigenaar en de huurder van een gebouw of onder eigenaars • Nationaal fonds voor energie-efficiëntie, financiering en technische ondersteuning 25 Energy
 26. Uitdagingen • Verschil tussen ‘design’ en ‘gebouwd’ • Controle op naleving van wetgeving • Gedragsaspecten • Vaardigheden in de bouw sector • Financiële steun met name voor renovatie bestaande gebouwen 26 Energy
 27. Tot slot • Toekomstgericht beleidskader op Europees niveau • Breed instrumentarium (ook financieel) • Lidstaten verantwoordelijk voor omzetting, implementering en handhaving • Belangrijke rol voor de sector zelf 27 Energy
 28. Bedankt voor uw aandacht Robert Nuij Tel: +32 (0)2 298 6183 Email: robert.nuij@ec.europa.eu 28 Energy
Anúncio