O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Que nada justifique las violencias contra las Mujeres - Especial periodístico Diario Q´hubo - Santiago de Cali Junio 2013

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 8 Anúncio

Que nada justifique las violencias contra las Mujeres - Especial periodístico Diario Q´hubo - Santiago de Cali Junio 2013

Baixar para ler offline

Reportaje sobre la violencia a las Mujeres en Cali y el trabajo realizado desde la alcaldía de Cali en el marco del proyecto "Institucionalización de la Política Pública de lucha contra las violencias hacia las mujeres en santiago de Cali," con el apoyo de AECID. www.mujerescali.co

Reportaje sobre la violencia a las Mujeres en Cali y el trabajo realizado desde la alcaldía de Cali en el marco del proyecto "Institucionalización de la Política Pública de lucha contra las violencias hacia las mujeres en santiago de Cali," con el apoyo de AECID. www.mujerescali.co

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (17)

Semelhante a Que nada justifique las violencias contra las Mujeres - Especial periodístico Diario Q´hubo - Santiago de Cali Junio 2013 (17)

Anúncio

Mais recentes (20)

Que nada justifique las violencias contra las Mujeres - Especial periodístico Diario Q´hubo - Santiago de Cali Junio 2013

  1. 1. Cali, jueves 27 de JUNIO de 2013 mujerESmujerESmujerESmujerES Que nada Violencias justifique las Mujeres contra las 3’DK> FHAIAJ= K =FE HAFHJ=A IHA = FHAáJE?= BAAE= A +=E = ?IEC= AI Á5 81-+1)
  2. 2. mujerESmujerES16 -- ,,7744 4A@=??Eó 3’DK - DC=H AIA IEJE @@A = KAH @A AHí= IAJEHIA JH=GKE= IACKH= ==@= O HAIFAJ=@= IA D= ?LAHJE@ DO @í= A IK EBEAH O D=IJ= A IK JK= +=IE A # FH ?EAJ @A A=I I LEAJ= @=I @A =CK = BH= FH IKI ?F= ñAHI IAJE AJ=AI AN =HE@I LEI ==JAI O A = =OHí= @A I ?=II AIJ=I =CHA IEAI JEAA K AJH @éIJE? 4=H= LA K DHA =CH= @A = K= KAH A = ?=A J= LA FH =GKA @A = ?=H@í= @A =I =F=HEA ?E=I ; H=H= LA A=I IA =LAJKH= = @AK?E=H I 5ACú ?EBH=I @A = 2AHIAHí= @A +=E A A IA FHAIAJ=H #! @AK?E=I FH = JH=J EJH=B=EE=H O A A FHEAH JHEAIJHA @A ! DK $ @AK?E=I ; = FAI=H @A AIJ=I ?EBH= A =JH=J IA @AK?E= O= GKA =I KAHAI @K@= = AJ @A D= ?AH LEIEAI IKI ?=II FH JAH @A A LE=H = = ?áH ?A = F=@HA @A IKI DEI FAH AI GKA A =JH=J AI úE?= AJA BíIE? IA =@KAñ= @A GKA AI ?HHAIF@A O AI AI =JH=JH F= JHEE= AI @E?A GKA IEHLA F=H= =@= O AI AI LEA?E= IE?óCE?= AI @= F=H= A AH ?=@ O AI AI =CHAIEó A?óE?= AI @AIFA@= = IKI LAIJE@I O =I J +Ó ,-7+1)4 ¿+Ká@ FKA@ @A K?E=H = AO #% AIJ=A?A GKA = KAH AI Lí?JE= @A LEA?E= ?K=@ AI =A==@= =JH=J=@= IAJE@= = ?AJAH =?JI GKA GKEAHA 2H AI IE = KAH AI Lí?JE= @A ?D=J=A =JH=J BíIE? IE?óCE? A?óE? IANK= FKA@A EIJ=KH=H = @AK?E= ¿,ó@A FKA@ @AK?E=H HC=EII ? = 2H?KH=@KHí= = ,ABAIHí= = 2AHIAHí= K= +EI=Hí= @A .=EE= = 2E?í= A@E?E= AC= A 1IJEJKJ +E= @A *EAAIJ=H .=EE=H 1?B A = KE@=@ @A @AK?E=I @A = .EI?=í= ?KAJ= ? BE?E=I AIFA?E=E=@=I O BK?E=HEI @A@E?=@I AN?KIEL=AJA = HEAJ=H = K= KAH =BA?J=@= O J=H = @AK?E= @A IK ?=I ¿3Ké ?KAIJ= FAH K= @AK?E= I BK?E=HEI @A J@=I =I AJE@=@AI =JAI A?E=@=I @AA J=H =I @AK?E=I O HEAJ=H = =I FAHI=I JJ=AJA CH=JEI )@AáI F=H= FAH = @AK?E= =I FAHI=I A?AIEJ= =C=@ 6H=I = @AK?E= ¿GKé LEAA ,AE@ = GKA ?=@= ?=I AI F=HJE?K=H JEAA K= ?AAHE@=@ ECK=AJA @EIJEJ= FAH JH=I = @AK?E= =I FAHI=I HA?EA =IAIHí= @A I F=II GKA IECKA IK ?=I ÚJE=AJA I GKA D= IE@ @AK?E=@I I AL=@I FHJ=AJA = =K@EA?E= O K@E?E=E=@I ¿+7Á -5 ) 2-) =I AOAI AIJ=A?A GKA A @AEJ @A LEA?E= ?JH= = KAH AI AN?=H?A=A =I FA=I L= @AI@A I ?K=JH D=IJ= I ?D =ñI J@ @A FA@A @A = CH=LA@=@ @A ?=I )@AáI A =?K I=@ JEAA A AABE?E @A ??EE=H ? IK Lí?JE= O= GKA AI K @AEJ GKAHA=A E @A IEIJEA IACú =I úJE=I HABH=I = =I H=I 5E A=HC IA @AA HALEI=H =CKI ?=II O= GKA A L=HE=I ?=IEAI I LE?JE=HEI D= IE@ B=LHA?E@I FH I KA?AI ? A@E@=I @A =IA CKH=EAJ @E?EE=HE=I AI @A?EH ?=I= FH ?áH?A ,-7+1- - ) .15+)Í) =EH /H=BA ABA @A = 7E @=@ @A 4A=??Eó 1A@E= J= EBHó GKA A = +=A ? +=HHAH= $ IA HA ?EA J@=I =I @AK?E=I @AI@A =I % = D=IJ= =I % F “=I FAHI =I AC= O HA?EA =IA IHí= @@A AI ANFE?= ?ó AI A FH?AI F=H= @AK?E=H A =JH=J ?K=GKEAH= GKA IA= =Ií ? =I ?IA?KA?E=I @A EI O I F=II GKA @AA IACKEH K= FAHI= GKA AI Lí?JE= @A LEA ?E= =KI” IAñ=ó ,AE@ = GKA ?=@= ?=I JEAA ?=H=?JAHíIJE?=I AI FA?E=AI O F=HJE?K=HAI IA FKA@A D==H @A K JEAF @AJAHE=@ F=H= ?=@= @AK?E= FAH = FAHI= =BA?J=@= AI A JAH=@= @A J@ HA=?E =@ ? IK FH?AI O JEAA K =?F=ñ=EAJ AIFA?E= +1.4)5 37- ,) 1-, 5ACú A EBHA .HAIEI AJHA A % O BKAH =IAIE=@=I A +E= KAHAI K FHA@E @A $ ?=II ?=@= =ñ ,14-++1-5 ; 6-É.5 1246)6-5 0C=H @A )?CE@= !%!##% 741 @A = .EI?=í= +=A #%% +AJH @A )JA?Eó = 8í?JE=I @A )KI 5ANK= )LAE@= 4IALAJ !) ! 6AéB !% ''!! 2E?í= ! # @A =I KAHAI A +=E D= IE@ =IAIE=@=I FH LEA?E= EJH=B=EE=H !'FH ?EAJ @A =I =IAIE=@=I JAí= AJHA O # =ñI @A A@=@ KAHAI =IAIE=@=I FH AI AI A FHA@E @A AIJA =ñ A +=E !KAHAI BKAH =IAIE=@=I A +=E AJHA AAH O =H @A ! ,,-- 55--44 -- FF==HH==== @@AA LLEEAA??EE== ??JJHH== ==II KKAAHHAAII AA ++==EE AAII ====HH==JJAA ++??== == AAOO GGKKAA ==II @@AABBEEAA@@AA
  3. 3. mujerESmujerES 3Cali, jueves 27 de junio de 2013 17 2244--++11 = ?JH= IK LKJ=@ O AI AI LEA?E= IANK= ; = LA?AI O F?=I =I LEA?E=I @éIJE?=I JAHE= A KAHJA 0= ?A K= IA== K D HA IAñ==@ @A =JH=J=H BíIE?=AJA = IK ?F= ñAH= = =IAIEó A A = HHE .H=E= - =CHAIH J=Eé =?=ó ? = LE @= @A IK FAGKAñ= DE= @A @I =ñI KAC é EI =?=ó ? IK LE@= - ?HHE@ @A AIJA =ñ IA D= FHAIAJ=@ # =IAIE=JI @A KAHAI @A AAH = $ @A KE @A I ?K=AI A %$ D= IE@ DAHE@=I ? =H= @A BKAC =I KAHAI A +=E =@AáI IECKA IEA@ =I áI =BA?J=@=I FH A @AIA FA - =I ?=AI IECKA IEA@ AJ @A F==H=I CHIAH=I O A =I HA@AI @A JH=J= IANK= IECKA IEA @ =I FHE?EF=AI =BA? J=@=I 5E A=HC A + E= ANEIJA = AO #% GKA AIJ=A?A FA=I O FH?A @EEAJI ?K=@ IA FHA IAJ= LEA?E= ?JH= = KAH -IJ= @ABEA ? LEA?E= “?K=GKEAH =? ?Eó K EIEó GKA A ?=KIA KAHJA @=ñ IK BHEEAJ BíIE? IANK= IE?óCE? A?óE? F=JHEE= FH IK ? @E?Eó @A KAH =Ií ? =I =A==I @A J= AI =?JI = ?=??Eó = FHEL=?Eó =HEJH=HE= @A = EAHJ=@ EA IA= GKA IA FHAIAJA A A áEJ FúE? A A FHEL=@” =I KAHAI @AA I=AH GKA F=H= EIJ=KH=H K= @AK?E= A?AIEJ= =C=@ @EAH FKAI J@I I AJAI AIJ=A?E@I F=H= J=H =I @AK?E=I @A A D=?AH = @EECA?E= IE ECú ?IJ O AI EC=?Eó @A =I AJE @=@AI AIJ=A?AH J@=I =I =??EAI = IACKEH =Ií ? = FHJA??Eó = = Lí?JE= /H=?E=I = =I @EBE?= ?EAI =I KAHAI O= JEAA GKA IAJAHIA = ?=HAI ? IKI LE?JE= HEI )DH= AIJI @AEJI I GKAHA=AI E @AIEIJEAI GKA GKEA HA @A?EH GKA =I @AK ?E=JAI JA@Há GKA ABHAJ=HIA ? IKI =CHAIHAI O GKA KAC @A DA?D= = @AK?E= F@Há HAJEH=H= )JA J=J= =H=HEA =I?K E= D=O DAHH=EAJ=I AC=AI EFHJ=JA AI GKA A=I =I ? ?= O =I =FEGKA =I KAHAI =BH I @A =I áI LEAJ=@=I A A 8=A ¿,Ó,- -56Á 2)5), - ,EIJHEJ @A )CK==?= IECKA ??AJH=@ K =J úAH @A KAHAI =@AI?AJAI O Eñ=I Lí? JE=I @A =JH=J - # @A = JEBE?=?Eó @A LEA?E= ?JH= = KAH FH?A@A @A =I ?K=I $ ! # O I )?á=HAI AI A =HHE @@A áI KAHAI BKAH =IAIE=@=I D=IJ= KE $ @A AIJA =ñ 5ACú I HACEIJHI DEIJóHE?I @A HJ=E@=@ LEAJ= A +=E I =IAIE=@=I $ KAHAI ?=@= =ñ FAH A @EIEKOó A K $ FKAI BKAH =IAIE=@=I ' -I @A =J=H GKA @A I ' =IAIE=JI @A KAHAI A A úJE =ñ BKAH ?=IE=@I FH IK F=HA= íJE= - #% FH ?EAJ @A =I FAHI=I @AIAFA= @=I A +=E I K AHAI = J=I= @A @A IAFA @A =I KA HAI AI @A '' FH ?EAJ EAJH=I = @A I DHAI @A ! - +=E IACú A +AI @A ,=A @A # D=O KAHAI = =OH J=I= @A @AIA FA A +=E = HACEI JH= =I =BH@AI?A @EAJAI ? A % - A FHEAH JHEAIJHA @A AIJA =ñ K JJ= @A !! KAHAI BKAH =CHA@E@=I A IK ?=I= IACú = 5A?HAJ=Hí= @A 5=K@ @A +=E $ BKAH LEAJ=@=I A = ?=A O A IEJEI @A @ELAHIEó - $ FH ?EAJ @A =I KAHAI AI?=I=AJA D= =?==@ = IA?K@=HE= - % FH ?EAJ @A = LEA?E= AI AAH?E@= = JH=LéI @A LEA?E= BíIE?= O =KI IANK= -/7)- 5-:156) ) LA?AI = CAJA ?BK@A A CéAH =I?KE ? = JJ=E@=@ @A =I FAHI=I A?EA =I CéAHI @EC= I KIK=HEI FHA@E JEAA ? DáEJ ,EC= 7IK=HE=I O KIK=HEI FHA@E JEAA ? DáEJ @EC= - DHA D= ?HA=@ IEIJA=I I @AHA?DI @A DHA EñI @A = ?=A ,EC= = DK=E@=@ D= ?HA=@ IEIJA=I I @AHA?DI DK=I /AJA A IEJK=?Eó @A ?=A @EC= = é@E? 6AHAI= 2éHA ,EC= = é@E?= 6AHAI= 2éHA @EC= I =JI BK?E=HEI O IKI AIFI=I ,EC= )JI BK?E=HEI O BK?E=HE=I ? IKI ?óOKCAI 75 ,- 5 64)6)1-65 ,- +46-5Í) 0=O K IANEI ?KJ A I JH=J=EAJI @A ?HJAIí= -EEA @ABEEJEL=AJA A JéHE “IAñHEJ=” I JH=J=EAJI “IAñH=IAñHEJ=” ?HHAIF@A = KAH ?=I=@= IJAH= HAIFA?JEL=AJA - ?=E A JH=J=EAJ “IAñH” F=H= A DHA AI E@AFA@EAJA @A AIJ=@ ?ELE O ANEIJA K JéHE “IAñH=” IA AFA= = =HCA @A = A@=@ A AIJ=@ ?ELE @A =I KAHAI ? K L?= @A HAIFAJ IEJK=?Eó GKA =I KAHAI @AA =IKEH A E?KI ANECEH )IEEI ANEIJA K= @EI?HEE=?Eó ?KJ= A A KI @A I @EEKJELI -FA=HI F=H= D=?AH HABAHA?E= = =I FAHI=I = CHKFI @A FAHI=I EFE?= K= @EI?HEE=?Eó EI?=í= 4A?EA = @AK?E= HEAJ= = = Lí?JE= IHA =I =??EAI AC=AI = IACKEH 1E?E= =I =??EAI K@E?E=AI F=H= = ELAIJEC=?Eó ,E?J= = A@E@=I @A FHJA??Eó EI=Hí=I @A .=EE= ,E?J= A@E@=I @A FHJA??Eó HAEJA = I=K@ F=H= = =JA?Eó @A KHCA?E=I IE?EJ= @E?J=A = A@E?E= AC= 4A=E= IACKEEAJ = = B=EE= =K@ *HE@= =JA?Eó é@E?= A=H= DEIJHE= ?íE?= 2A A ?=I A ??EEAJ @A +EI=Hí= 1?B .EI?=í= ?B 4A?EA A ?=I ?K=@ = Lí?JE= AI Eñ Eñ= I HAFHAIAJ= ?K=@ ?=HA?= @A HAFHAIAJ=JA AC= 4AEJA = I=K@ .EI?=í= ?EI=Hí=I E?í= 4A?EA @AK?E=I F=H= C=H=JE=H I @AHA?DI @A =I Lí?JE=I HEAJ= = = Lí?JE= IHA = FHAIAHL=?Eó @A =I FHKA=I O =I =?F=ñ= = K KC=H GKA CAAHA IACKHE@=@ A@E?E= AC= 4A=E= @E?J=A é@E? AC= 4AEJA A @E?J=A = .EI?=í= +EI=Hí= @A .=EE= )FO= = J= @A KAIJH=I O C=H=JE= = ?KIJ@E= EEIJAHE 2úE? 2H?KH=@KHí= ,ABAIHí= @A 2KA 2AHIAHí= 4A?EA GKA=I HE@=@ HEAJ=?Eó = = Lí?JE= 4AEJA I ?=II O LA= F=H= GKA HA?E= =JA?Eó EJACH= ?EA@=@ ?ELE /I .K@=?Eó 5Í 7-4 0C=H @A )?CE@= 2HCH== KAH O /KAHH= @A = +HK 4= )?JEL= HA@AI @A =JA?Eó =JEA@A = KAHAI HKH=AI O KH==I Lí?JE=I @A LEA?E= A A ?BE?J =H=@ . + 5 1 2 5 77--44 476) ,- )6-+1Ó
  4. 4. - 51-+1 ,- )5 1+-6-5 mujerESmujerES18 - 51-+1 ,- )5 1+-6-5 2AIA = =I @AK?E=I ?EAJI @A ?=Añ=I IECKA JAEA@ ?J=H IKI ?=II @A LEA?E= +HóE?=I 2H ;AIE@ 6H HAFHJAH @A 3’DK =HJ= IA ?=Ió @A =? ? D=í= Iñ=@ -= ? =FA=I =ñI @A A@=@ ?JH= =JHEE ? K ECA EAH @A !$ =ñI GKEA A A LE=C IA D=í= I JH=@ A ==A O = HI - @í= @A IK @= K @ EC @A =H @A IK =HE@ KHó ==H= HAIFA J=H= O ?KE@=H= D=IJ= GKA = KAHJA I IAF=H=H= ; Ií = KAHJA AIJKL = FKJ @A IAF=H=HI JHAI =ñI @AIFKéI FHGKA IKI @í=I =?==H= FH = LAA FH K =??E@AJA .KA é EI GKEA ?=IE =?== ? = LE@= @A = KAH = = GKA FHAJEó HAIFAJ=H 7 @í= AHE=C=@ FH KI ?AI GKA A= Ió =@LEHJEó @I AIAI @AIFKéI @A D=AHIA FKAIJ A =E A AIFI @A =HJ= = AJEó A = ? ?E= @A =F=HJ= AJ @@A LELí= =HEó =I GKE=I @A = AI JKB= = ==HHó O I=Eó @A =@ = FKAHJ= ?AHH=@= ? =LA 5A A?AIEJó K E=CH F= H= GKA A= KHEAH= 5KI CHEJI @AIAIFAH=@I DE?EA H GKA K LA?E =HEAH= = FKAHJ= FH = BKAH= O GKA = EH=H= @A K ALAA= EAJ EEAJA - LA?E I=L=@H F@í= ?HAAH ?K=@ A= A ?Jó ?KHHE@ ,741-, + - --1/ “-I GKA é JAí= =H=I A = ?=I= O = LA?AI A =I Fí= A = IEA A =A=== ? A=I 7 @í= A =FKJó ? K= AI?FAJ= 5K JH= = AH= A K= AFHAI= @A IACKHE@=@ AJ?AI =I =H =I AIJ== A = ?=I= J@ A JEAF” = L IA A GKEAH= = +=HA ?K=@ HA?KAH@= I =JH=JI GKA @KH=JA ! =ñI @A =JHEE IFH Jó @A IK =HE@ ¿A FKA@A ?HAAH KIJA@ GKA D=O= LELE@ J=J JEAF ? K I= L=A ; AIACKE@= IA HAIF@A “ DE?A FH JAH FH EA @ = GKA A =J=H= O A DE?EAH= =C = EI DEI” - @H @A AIJ= KAH GKEA LELA A K =HHE @A = +K= A A HEAJA @A +=E JAHEó A ?JKHA @A “; D=í= @A?E@E@ JH===H FHGKA é A @== @EAH AJ?AI = @ó = K @A I EñI = KI?=HA ? K= H=ó KO FKJK= GKA IE FA I== D=?AHA =KAH +K=@ ACKé = = ?=I= @EI?KJEI O JH= LA A DKEó ‘2AHH= =F=HE@=’ AH= IKI BAI=I ; EJAJé @=HA K= BAJ=@= O BKA ?K=@ é ?CEó K= L=HE= IA DE @AJHáI @A í A E JAJó =DH?=HA @A=JA @A I EñI” - AIJA ?=I ? A A @A =HJ= K E=CH I=Ló = +=HA @A HEH CHó I= B=HIA O I=EH ?HHEA@ 6H=I AI= =CHAIEó IA AI ?@Eó O FE@Eó FHJA??Eó = =I =KJHE@=@AI +=HA O IKI @I FAGKAñI @A ! O =ñI BKAH =?AFJ=@I A K DC=H @A =?CE@= @A = )?=@í= @A +=E O =í AI JKLEAH @I AIAI ,A AIA IEJE I=EAH AH FHGKA AI HE@=H =OK@= FIE?óCE?= O I?E= 2AH =ú =Ií =I DAHE@=I IA D= ?AHH=@ )DH= +=HA AI Já IAF=H=@= FAH IK =HE@ GKA = =JH=J== BíIE?= IA NK= FIE?óCE?= O A?ó E?=AJA A @= =@= F=H= IKI FAGKAñI =HJ= A ?=E @A?E@Eó FAH@=H = IK =HE@ O éIJA K= LA áI GKEI =J=H= 2H AI IKI F=@HAI = I= ?=H @A F=íI - =ñ F=I=@ #! K AHAI @A?E@EAH ?J=H IKI @H==I =JA =I =KJHE@= @AI 2AH ¿?KáJ=I áI ?= =H )++-5 ) ) 5)7, 2)4) )5 8Í+61)5 ,A?HAJ HAC=AJ=HE %'$ @A AO #% @A 5K AJ AI @ABEEH =I =??EAI A?AI=HE=I F=H= @AJA?J=H FHALAEH O =JA@AH E JACH=AJA = =I KAHAI Lí?JE=I @A LEA?E= = JH=LéI @A I IAHLE?EI GKA C=H=JE= A 5EIJA= /AAH= @A 5ACKHE@=@ 5?E= A 5=K@ A@E@=I @A =JA?Eó IAHLE?EI JAFH=AI @A =EAJ=?Eó D=EJ=?Eó O JH=IFHJA GKA A?AIEJ= =I KAHAI Lí?JE=I @A LEA?E= ? =BA?J=?Eó BíIE?= FIE?óCE?= IKI DEI A DE=I ?K=@ AIJI IAHLE?EI IA= EDAHAJAI = JH=J=EAJ HA?A@=@ FH I FHBAIE=AI @A = I=K@ @A =?KAH@ = = DEIJHE= ?íE?= O ?K=@ = =KJHE@=@ ?FAJAJA L=HA = IEJK=?Eó AIFA?E= @A HEAIC O @AJAHEA GKA = Lí?JE= @AA IAH HAKE?=@= 5EJK=?Eó @A HEAIC ?K=@ D=O FIEEE@=@ @A K= KAL= =BA?J=?Eó BíIE?= FIE?óCE?= = =CH=L=?Eó @A =I =BA?J=?EAI ANEIJAJAI 1-, ; 51-+1 +=@= LA GKA IA D== @A LEA?E= ?JH= = KAH IA D== @A IEA ?E @A EA@ = @AK ?E=H - =I ?EI=Hí=I @A B=EE= ?HAA GKA FH ?=@= ?EA KAHAI GKA @A?E@A D==H D=O ! GKA ?== ; =K =I GKA @AK?E= FE@A GKA IA= FKE?=@I IKI HAI HIJHI 2HGKA =ú @AIFKéI A FAECH AI EEAJA ,14-++1-5 ; 6-É.5 1246)6-5 2AHIAHí= @A +=E 2HEAH FEI @A +) 6AéBI !$ ! % $$%''' ,ABAIHí= @A 2KA +=HHAH= !) %# =HHE 5= 8E?AJA 6AéB $$#!!! 37É 5- -+-516) 2)4) ,-7+1)4 = LEA?E= ?JH= =I KAHAI AI K @AEJ = @AK?E= AI CH=JKEJ= Ió A?AIEJ= FHAIAJ=HIA ? ?é@K= @A ?EK@=@=í= O HAGKEAHA AL=H K =C=@ !$?=II @A LEA?E= ?JH= = KAH DK AJHA AAH O =H )?=@í=
  5. 5. mujerESmujerES 3Cali, jueves 27 de junio de 2013 19 ,5 015641)5 7 15 ,4 “A A?AHHó” “E =HE@ AI KO ?AI O FIAIEL A FHDEEó D==H ? I LA?EI O D=IJ= A =Aó @A E B=EE=” @E ? L JAHI= KE= = GKEA IK F=HA= = A?AHHó = =LA @KH=JA # AIAI O F=H= HA=J=H ?=IE A D=?A FAH@AH = IK Aé FH I BKAHJAI CFAI GKA A @E “É A DKE== O A @EA GKA GKAHí= IACKEH LELEA@ ? é O =Dí =I ?I=I AFAH=H” ) FAI=H @A =I IúFE?=I A= JKL GKA IAH JH=I=@=@= @AI@A A KE?EFE @A .HE@= D=IJ= A 0IFEJ= 7ELAHIEJ=HE @A 8=A 078 @@A FH BE FK@ =HEH = ?= O FA@EH = CHEJI =OK@= -= AIJKL A K DC=H @A F=I - ?=I @A ,HEI 2=H= AIJ= KAH A FHA= ?Aó ?K=@ IK =HE@ KHEó 5K IKACH= IA ?LEHJEó A IK FAH FAI=@E= “KAC @A GKA E =HE@ KHEó E IKACH= A DKE== A FAC== O A IAJí= = IKI ?=FHE?DI 6=Eé IA AJEó ? EI @I DE=I O ACó = ? @A FAH=I = A@EC=H F=H= A= HA?EEH = F=J=” -= @A?E@Eó EHIA @A AI= ?=I= O BKA = K DC=H @A F=I = % =ñI JEAA =I KAHAI GKA áI I Lí?JE=I @A LEA?E= IANK= %%@A =I KAHAI I LEAJ=@=I IANK=AJA A IKI DC=HAI 'FH ?EAJ @A = LEA?E= AI AAH?E@= A@E=JA =KI IANK= “- 5)8É ,- 37- - 614)4) ,- 7 6-4+-4 215” 7 @A I F?I ?=II A I GKA A AIFI =CHAIH D= IE@ ?=FJKH=@ O K@E ?E=E=@ AI A @A =CE= -= @A?E@Eó @AK ?E=H O é BKA ?E=@ ? A@E@= @A =IACKH= EAJ =K GKA = @A?E IEó @A KA D= IE@ ?KAIJE =@= FHGKA A @E ?=I= FH ?áH?A = E@E?E=@ - ?=I @A =CE= ?KHHEó A =O F=I=@ 7= J=H@A A= AIJ== AIJK@E=@ O ?K=@ ACó = IK ?=I= IA FKI = D=?AH BE?E -IA @í= IE GKA A= FA I=H= F=Ió FAH “,EI?K JEI O é A @E K?D=I F==H=I @AI=CH=@=AI 7I JA@ IEHLA F=H= =@= IE í AI =@= A DKEó 5A KHó @A E BíIE? O AI A ?=KIó J=J= H=E= GKA A ?JAIJé .E=AJA A =C=HHó @A ?=A A @E ?JH= =I F=HA@AI O A JEHó = FEI F=H= @=HA F=J= @=I” - AIA FKJ = EH= EHH= ?E= @A AIFI @A =C E= ACó = K CH=@ AN JHA AL=Jó = IK AIFI= @A FE I JH=I D=AH= CFA=@ A J@=I F=HJAI O = ?=HCó A DHI F=H= =JAJ=H @A K= =AH= I=L=A ?JH= IK LE@= “A ALó = =?ó @A = ?=I= A K JAH?AH FEI A E JAJó ==HA = L=?í A I=Ló GKA KI LA?EI ?A=H = CHEJ=H O ==H = = 2E?í=” =HHó =JAHH= @= = KAH )KGKA AIJA =JA J=@ IHAF=I== J@I I =JH= JI HA?EE@I FH F=HJA @A IK ? F=ñAH A @H= = @A =CE= AH= @A =ñI =JHáI 0=?í= ! =ñI LE Lí= KJI -= @E?A GKA = FHE?EFE AH= =HI “; JAí= % =ñI ?K=@ I BKEI = LELEH KJI 6Aí=I K DC=H JH=GKE EJ O A ?CHA C== A K= ECAIE= O J@ F=HA?í= JH=GKE” 2AH J@ ?=Eó =CHAC= =CE= GKEA @AI?HEA = IK AIFI ? K DHA KA A A B@ “- K= ?=IEó A @E K FKñ O A BH=?JKHó = A E= EGKEAH@= D=?A JHAI =ñI - AIA AJ @A=@é -IJKLA @í=I E?=F=?EJ=@= A JH=J= = = ?IJ=JAAJA FA H A ?=IEAI FH ?AI ?A== = JH=J=HA KO = O ?=@= @í= IA BKA L LEA@ áI EIFHJ=A” -IJ= KAH @A ! =ñI @E?A AIJ=H ==@=@= ¡3Ké EH í= 5A FK@ GKEJ=H @A A ?E= = =JH=J=@H FAH ? AH= IK AIFI GKEA JH==== O F=C== J@ A A DC=H AJ?AI =CE= GKA@ó @AIFHJACE@= ? IK FAGKAñ DE ; FAH =ú 3KA@ó ? A @H @A D=AH ALE=@ = = ?áH?A = F=@HA @A IK DE = GKA =IACKH= D=AH == @ ? J@ IK ?H=ó “; AIFAH @A J@I @I GKA é HABA NEA O IA @A ?KAJ= GKA =I Lí?JE=I @A J@ AIJ II A Eñ O O ; AIFAH GKA =I KAHAI @A ?E@= @AK?E=HI” - J@=I =I ?KJKH=I O F=íIAI @A K@ A J@I I JEAFI A J@=I =I ?=IAI I?E=AI A A DC=H A = AI?KA= A A JH== O A =I ?=AI = =I KAHAI Eñ=I óLAAI O =@KJ=I IA AI D= LKAH=@ O LKAH= IKI ,AHA?DI 0K=I IACú = A@=@ = ?@E?Eó éJE?= = HEAJ=?Eó IANK= O ANFHAIEó @A CéAH AJHA JH=I @EBAHA?E=I = LKAH=EE@=@ O LKAH=?Eó AI áI =J= - CAAH= = LE@= @A =I KAHAI AI K= JH=LAIí= @A IHALELA?E= FAH=AJA =JA A JAHHH @A =I LEA?E=I ?JE@E==I GKA =I =IA?D= FH A Ió DA?D @A IAH KAHAI =I LEA?E=I @A CéAH IA ?IJEJKOA A = áI CH=@A O ANJA@E@= BH= @A LE=?Eó @A I @AHA?DI DK=I @A =I KAHAI O A = =EBAIJ=?Eó @A HA=?EAI @A F@AH @AIECK= AJHA DHAI O KAHAI AIJ=A?E@=I O JAH=@=I FH = I?EA@=@ - -IJ=@ ?E= HAFHAIAJ=@ A J@= = EIJEJK?E=E@=@ HA??A GKA éIJA AI K FHA= @A ?=Há?JAH KJE@EAIE= O AIJHK?JKH= GKA =BA?J= @A =AH= IECEBE?=JEL= = IEIJA= @A I=K@ O @A KIJE?E= O GKA FH J=J IA @AA =@FJ=H A@E@=I ABA?JEL=I @A IAIEEE=?Eó FHALA?Eó =JA?Eó O AHH=@E?=?Eó @A J@ JEF @A LEA?E=I F=H= HAF=H=H O HAIJEJKEH = =I KAHAI GKA A D= LKAH=@ IK @AHA?D = K= LE@= EHA @A J@ JEF @A LEA?E=I ? FHFA = AO #% @A AI FIEA E =?AFJ=A GKA =I KAHAI IEC= IKBHEA@ O F=@A?EA@ LEA?E= FH A I DA?D @A IAH KAHAI =I LEA?E=I ?JH= A=I I ANFHAIEAI @A = @E=?Eó @A K CHKF DK= D=?E= JH =I FHE?EF=AI =EBAIJ=?EAI I = LEA?E= @éIJE?= EJH=B=EE=H = LEA?E= IANK= O = JH=J= @A FAHI=I A AAH?E?E @A H @A ?KE@=@ =IEC=@ = = KAHAI DEIJóHE?=AJA CAAH= A K?DI @A I ?=II @AFA@A?E= A?óE?= FEA@ = =I KAHAI A ?@E?Eó @A Lí?JE= HAIFA?J @A =CHAIH -IJ= IEJK=?Eó AI AI?=I=AJA =H@=@= FH =I ACEI=?EAI O =I FíJE?=I FúE?=I -I EFHJ=JA K AAH?E?E ?JEK O FAH=AJA @A =L==H D=?E= = @AI=JKH=E=?Eó @A =I LEA?E=I D=?E= =I KAHAI J=J A I E=CE=HEI E@ELE@K=AI @A DHAI O @A KAHAI ? A A áEJ I?E= -IJ FAHEJA IKFAH=H A KC=H ?ú @A GKA =I KAHAI I E?EJ=@H=I FHL?=@H=I AHA?A@H=I @A LEA?E=I O =??A@AH = = ?@E?Eó @A Lí?JE=I GKA A IK =?AF?Eó FíJE?= EFE?= IAH =?HAA@H=I = = LAH@=@ = KIJE?E= O = HAF=H=?Eó +=E @KH=JA @I =ñI = JH=LéI @A FHOA?J @A 8EA?E=I +JH= =I KAHAI D= CH=@ EFKI=H A BHJ=A?EEAJ EIJEJK?E= O I?E= F=H= =L==H D=?E= = AGKE@=@ @A CéAH A A KE?EFE 6@=Lí= JAAI K?D ?=E FH HA?HHAH 5A D= @A=@ K= íA= =IA F=H= =H@=H A JA= @A LEA?E= D=?E= =I KAHAI GKA F=I= FH ELAIJEC=?EAI @E=CóIJE?I FH?AII @A BH=?Eó O A =FO = BK?E=EAJ @A AGKEFI KJE@EI?EFE=HEI ? ?=F=?E@=@AI O DAHH=EAJ=I F=H= IK =KJCAIJE=EAJ @AJH @A =I EIJEJK?EAI GKA ?BH= = HKJ= @A =JA?Eó = =I LEA?E=I ?JH= =I KAHAI O =I Eñ=I = J=HA= =FA=I ?EA= O A ?=E HAFEJ AI =ú =HC )Ú 0); +)1 24 4-+44-4 2H =Hí= -KCAE= *AJ=?KH ,EHA?JH= FHOA?J 81A?E= +JH= =I KAHAI “+ ) 7-8) -; )5 )7641,),-5 )+6Ú) + 4)21,-”
  6. 6. mujerESmujerES20 2H =JDAHEA -I=L= - I KHCAJA ?FH AJAHI ? = AGKE@=@ @A CéAH A ECK=@=@ @A FHJKE@=@AI AI =@AáI K= @AK@= DEIJóHE?= @A = DK=E@=@ ¿3Ké EFE?= AIJ 5KFA FAI=H O =? JK=H A ?=LA @A CéAH K JH== GKA FKA@A O @AA AFHA@AHIA @AI@A = ?JE@E=E@=@ - FHEAH KC=H HA? ?EA@ GKA I DHAI O =I KAHAI LELA HA= E@=@AI KO @EBAHAJAI A KAIJH= ?EK@=@ =I KAHAI HAFHAIAJ=I A # @A = F=?Eó IACú A ,= A O IEJK=?EAI ? =I LEA?E=I GKA @í= = @í= AI?K?D=I = FHA= A @AIAFA úJEFAI AN ?KIEAI O @EI?HEE=?E AI I =BA?J= @A =AH= áI BKAHJA - IACK@ KC=H AEE =@ FHAKE?EI O AIJA HAJEFI ?KJKH=AI O I ?E=AI GKA I FH@K?J @A = ?KJKH= =?DEIJ= GKA KE?= = = KAH Eñ= LA =@AI?AJA =@KJ= =OH ? EBAHEH ? =CKEA ? AI ?= F=?E@=@AI GKA A DHA )Ií GKA = FHóNE= LA GKA AI?K?DA @A?EH ?I=I ? “=I Eñ=I I K=I H=I AI= KAH IEHLA F=H= =@= =I KAHAI I HKJ=I =I KAHAI @AA Hí= GKA@=HIA A IK ?=I=” AJHA JH=I AFEA?A = =? JK=H A ?=LA @A CéAH =EBEAIJA GKA A AIJ= ?EK@=@ FHLAI = AGKE@=@ A ECK=@=@ O C= H=JE=I I ,AHA?DI @A =I KAHAI ? ?EK @=@==I A FAEJK@ ¡2H FC= K ?=E @A =? JEJK@ - JAH?AH KC=H ? ?EA@ O @EBK@EA@ I =L=?AI A =I úJE=I @é ?=@=I A A JA= @A ,A HA?DI @A =I KAHAI A JHA AI = +LA?Eó F= H= = AEE=?Eó @A J@=I =I BH=I @A @EI?HEE= ?Eó ?JH= = KAH +A @=M = +LA?Eó *A A @K 2=H= O = AO #% @A .HAJA = J@=I =I LEA?E=I ?JH= =I K AHAI 2H H= *AHú@A 0 A JAE@ A E AI FHELEACE @A ?F=HJEH @AI @A D=?A KI =ñI E@A=I ANFAHEA?E=I O I=AHAI ? =AIJH=I O =AIJHI @A K?DI K E?EFEI @A +E= )KGKA =CK=I FAHI=I LE?K=@=I = = @?A?E= AIJé ?=I=@=I @AIA?= J=@=I O AIJHAI=@=I ? IK H O FH?KH A EI ? LAHI=?EAI HAA?=J=HAI ? AIA BE?E GKA = E KE?E AI =H=LEI A E FHJ=JA ? ECK +FHA@ = EFJA ?E= @A I O =I =AIJH=I ?K=@ A ?KAJ= DEI JHE=I @A EñI GKA AC= ? =?JEJK@AI @A =JA =FHA@E@=I A = B=EE= O JH=IEJE@=I FH CAAH= ?EAI IE ?KAIJE=H +FHA@ = =CKIJE= GKA CAAH= LAH AC=H = E ñI O Eñ=I ? ALE@AJAI IAñ=AI @A =KI BíIE? IA NK= FIE?óCE? GKA ?KAJ= ?ó IKI =@HAI I Lí?JE=I @A =CHAIEAI A IKI ?=I=I O ?FHA@ J=Eé A EA@ = @A K?E=H FH JAH = =I HAFHAI=E=I A K F=íI A A GKA = KIJE?E= F=HA?A =?JK=H ?K=@ O ? IA A?AIEJ= ) LA?AI = @?A?E= F= HA?A A áI EBAE O @A IAF@AH=@ @A I BE ?EI 5E A=HC A J@ AIJA JEAF DA ?FH =@ GKA = AI?KA= AI K AI?A=HE ?=LA F=H= =FH J=H = I ?=EI ?KJKH=AI GKA HAGKAHEI F=H= LELEH K= LE@= EHA @A LEA?E=I @A CéAH 0A IE@ JAIJEC= @A =AI JHI O =AIJH=I GKA D= CH=@ ?=E=H K?D=I LE@=I D=?EA@ FHá?JE?=I IA?E=I @AI@A IK =K= E H=@ = I I = IKI AI JK@E=JAI JH=Já@I @A =AH= =HI= )í A H @A @?AJA IA HA@EAIE = LKALA = IAH AIA KC=H áCE? @@A FAH= = = GKEE= @A ?LAHJEH = GKEA AI AC= ? DAHE@=I O @HAI A IAHAI DK=I =HII IE@=HEI O BA E?AI ; DA LEIJ K?D=I LA?AI 2H D== +=IJH - A FHOA?J @A 8EA?E=I +JH= =I KA HAI JKLA = FH JKE@=@ @A ELAIJEC=H ?ó A IA?JH FHJA??Eó A A GKA AIJá =I ? EI=Hí=I @A B=EE= O = 2E?í= =?JK== BHAJA = I ?=II @A LEA?E= ?JH= = KAH = E JAHEH @A = B=EE= - +E= ? A JHI KC=HAI @A K@ K @A I IEJEI áI FA ECHII F=H= =I KAHAI O =I Eñ=I AI = FHFE= ?=I= -I FH AIJ GKA =I ?EI=Hí=I JEAA K F= FA ?=LA A HE@=H FH JA??Eó = =I KAHAI O @=H =FO KHí@E? IHA =I Lí=I AC=AI GKA FKA @A J=H IACú A ?= I - D==C áI EFH J=JA @AIFKéI @A ?E? AIAI @A IAHL=?Eó A IAEI ?EI=Hí=I @A B=EE= @A +=E AI GKA I O =I IAHLE@H=I FúE?=I GKA =í =H= CH= LAH =I F=HJE?K=HE@=@AI @A = LEA?E= @A CéAH = E JAHEH @A = B=EE= -IJ HAIKJ= A GKA I ?=II @A LEA?E= @A CéAH I ?KJ=@I JH=I A HóJK @A “?BE?JI B=EE=HAI” @@A IA =IKA GKA HALEIJA áI CH=LA@=@ GKA K= FAA= AIFHá@E?= AJHA DAH=I K JHI EA HI @A = B=EE= -IJA CH=H LAH IA @AA = GKA I O =I IAHLE@H=I FúE?=I ?F=HJA = EI = óCE?= ?KJKH= GKA = F=HA= GKA JEAA A BHAJA A K= =K@EA?E= FH LE A?E= -I @A?EH A = IAH LE@H= FúE?= FKA@A D==H GKA A ?EAHJI ?=II A= FKA@= AL=H F=HJA @A = ?KF= A = CFE= FH ?FHJ=HIA @A =?KAH@ = = E@A= @A “KAH” GKA = ?KJKH= EFA 6=Eé FKA@A IAH ? @AI?A@EAJAI FAI=@ GKA AIJ= LEA?E= AI H = GKA = AAH= K D HA ; FH úJE = E@A= @A = B=EE= ? K AJA I=CH=@ O “ú?A @A = I )46Í+7 ' -; #% )+5 5-:7) - GKA A AABE?E IKO @A K JAH?AH =?IA FAHIEC= DIJECKA =IA@EA BíIE?= LAH=AJA ? BEAI IANK=AI ?IAJE@I = JH= FAHI= E?KHHEHá A FHEIEó @A K = JHAI ! =ñI 4-525)*11,), .4-6- ) )+5 =I AFHAI=I @AAHá FHLAH ?@E?EAI @A JH== GKA ALEJA A =?I IANK= O A =?I FH H=ó @A IAN 6=Eé @AA B=?EEJ=H = @AK?E= 6H===@H= 5?E= ? =AIJHí= A -@K?=?Eó EJACH=JA @A +AJH @A -IJK@EI @A /éAH @A 7EL=A 6H===@H= 5?E= O =CEIJH=@= A -@K?=?Eó ? ÉB=IEI A -@K?=?Eó 2FK=H O ,AI=HH +KEJ=HE @A 7EL=A )JHFóC= 5?E= @A = 7ELAHIE@=@ @A -IJ? ? =AIJHí= A )JHFCí= 2íJE?= .65 -52-+1)-5 2)4) 3’07* 2)5) ) ) 2Á/1) % 0); 37- 2-5)4 - +)8- ,- /É-4 -,7+)+1Ó ; )3711) 81-+1) +64) ) 7-4 7 6-) +7674)
  7. 7. mujerESmujerES 3Cali, jueves 27 de junio de 2013 21 ?EA@=@” D=?A A K?DI ?= II GKA = =?JK=?Eó @A = +EI=Hí= @A .=EE= L=O= A?=E=@= = FHAIAHL=H = “KE@=@ O =Hí= B=EE=H” IHA I @AHA?DI DK=I @A = KAH = AO #% @A D= ?BE=@ = =I +EI=Hí=I @A .=EE= A F=FA @A HE@=H FHJA??Eó = =I KAHAI GKA AIJá IEA@ Lí?JE=I @A LEA?E= = EJAHEH @A = B=EE= O FH J=J D= FH KC=@ # A@E@=I @A FHJA??Eó @A =I ?K=AI áNE ?K=JH AIJá IEA@ KI=@=I A =I +EI=Hí=I @A .=EE= IACú KAIJH= I ANFA@EAJAI HALEI=@I O =I IAHL=?EAI DA?D=I 0A ?DI GKA AL= = GKA K ?DI LE?JE=HEI IEAJ= =OH FHAIEó @A = KIJE?E= O GKA =I KAHAI IA IEAJ= @AIFHJACE@=I “?K=@ úE? GKA D=?A = ?EI=Hí= AI D=?AHI ??EE=H” ? @A?í= K= @A =I A JHALEIJ=@=I -I DH= @A GKA I O =I IAHLE@H=I FúE?=I GKA =JEA@A AIJI ?=II @A LE A?E= IA= BH=@I O BH =@=I F=H= LAH = LEA?E= @A CéAH AJA@AH IKI ó CE?=I O I=AH =?JK=H @A =?KAH@ = = AO = AO F=H= IAH ?HHA?J=AJA =FE?=@= A IK BEIBí= HAGKEAHA @A IAHLE@HAI O IAHLE@H=I Fú E?=I ?I?EAJAI @A I =H?I ?KJKH=AI GKA K ?D=I LA?AI I EFE@A = J@I O J@=I =?JK=H FKAI LAI AIJI BAóAI ? H=AI O IEFAI FA A=I + @A?í= K= KAH “A DHA GKA FAC= J= Eé =J=” 2H 5BE IFE= = ?OKJKH= Fí JE?= =?JK= @A I @EáCI @A F= AJHA A /EAH O =I .=H? AI A AJ FHFE?E F=H= LEIEEE=H =I LEA?E=I GKA IA AAH ?A ?JH= =I KAHAI A A =H? CKAHH= 7= FHEAH= @EAIEó @A AIJ=I LEA?E=I AI A @AIF==EAJ O A @AI F @A =I JEAHH=I ,A =I # EAI @A FAHI=I @AI F==@=I EJAH=I A I úJEI ! =ñI IA AIJE= GKA A I KAHAI O EñI=I = =OHí= FH LAEAJA @A =I HKH=AI - @AIF==EAJ BH= @ ? A ?IECKEAJA ==@ O @AIJEJK?Eó @A = JEAHH= @AE@ = = LEA?E= AAH?E@= FH =? JHAI =H=@I ANFA = =I KAHAI = K= =OH LKAH=EE@=@ A JH = IK IACKHE@=@ FAHI= O = LKAH=?Eó @A IKI @AHA ?DI F=JHEE=AI 5A AIJE= A IAEI E AI @A DA?JáHA=I =I JEA HH=I @AIFIAí@=I O == @=@=I FAH IA @AI? ?A = FHFH?Eó @A = JAA?E= @A =I EI=I FH F=HJA @A =I KAHAI = AO @A 8í?JE=I O @A 4AIJEJK?Eó @A 6EAHH=I FHALé = HAIJEJK?Eó = =I F=HA=I A A AJ A GKA ?KHHEó = @AIJEJK?Eó FHJACEA@ @A AIJ= =AH= I @A HA?DI @A =I KAHAI 7= IACK@= @EA IEó AI = LEA?E= IANK= AAH?E@= ?JH= =I K AHAI O = EFKE@=@ @A I FAHFAJH=@HAI -JHA O ' '$% K AHAI BKAH Lí?JE=I @E HA?J=I @A LEA?E= IANK= A JAHHEJHEI =BA?J=@I FH = CKAHH= O A @AK?Eó FH JAH = = HAJ=E=?Eó )?JK=AJA I D=O @I ?@A=I FH A JA= @A LEA?E= IANK= ? JH= KAHAI -I BK@= AJ= HA??AH A A =?KAH@ BE= AJHA =I F=HJAI GKA = LEA?E= IANK= D= IE@ K= FHá? JE?= IEIJAáJE?= O ANJA @E@= O K ?HEA @A AI= DK=E@=@ = A -I J=JKJ @A 4= 2H =Hí= -A= 7EC=HH = LEA?E= IANK= AI K= CH=LA AN FHAIEó @A =I LE A?E=I @A CéAH O= GKA AI ?JE@E== J AH=@= I?E=AJA O =?A Jú= = @E=?Eó =I ?KE= IHA = LE@= @A =I KAHAI -IJá FHAIAJA A = DEIJHE= @A EAI @A A=I @A J@=I =I A@=@AI ?=IAI I?E=AI HAECEAI CHKFI éJE?I HEAJ=?EAI IA NK=AI @A=@ EF=?JI FHBK@I A IK I=K@ A = LELA?E= @A IK IANK= E@=@ O @A IKI HA=?EAI =BA?JEL=I O I?E=AI = LE A?E= IANK= AI K= LE =?Eó @A I @AHA?DI DK =I @A =I Eñ=I =I óLAAI O =I KAHAI - = LEA?E= IANK= A ?KAHF @A =I KAHAI AI ??AE@ ? K AJ F=H= = I=JEIB=??Eó @A I DHAI IEJK=?Eó GKA IA =CK@E= ?K=@ ANEIJA ?BE?JI =H=@I ? F=I= A +E= A @@A =I KAHAI IA ?I JEJKOA A EIJHKAJI @A I =?JHAI LEAJI F=H= ?F=?AH IKI @A IAI EFAH IKI H=I EJEE@=H @AEEJ=H = ?JHE?=JA IACú D= @AK?E=@ EIJEJK?EAI HC=E=?EAI @A KA HAI O @A @AHA?DI DK= I O =I FHFE=I Lí?JE=I = FKC= @A F@AHAI AJHA I =?JHAI A ?BE?J IA @= A A ?JH @A =I @EIJEJ=I AIBAH=I I?E=AI A?óE?=I O FíJE?=I 2H AAF = LEA?E= IANK= AAH?E@= ?JH= E ñ=I O =@AI?AJAI ? ANFJ=?Eó IANK= I =?JELE@=@AI A?óE?=I GKA ?JH= O IA K?H= =?JHAI =H=@I - Ií JAIEI = LEA?E= IANK= AI K= FHAáJE?= O K @A EJ GKA @AA IAH FHA LAE@ O I=?E=@ FAH J@=Lí= D=O CH= @AI=JA ?Eó FH F=HJA @A B=EE=I ?KE@=@AI O -IJ=@ =I =??EAI @A =I =K JHE@=@AI FAIA = = H =JELE@=@ ANEIJAJA I EABE?=?AI =JAEA@ = EFKE@=@ O AIJA =?J @A =H=HEA ?JH= =I KAHAI !KAHAI I =IAIE=@=I A +=E ?=@= IA== FHA@E ! 4-+-,)+1-5 2)4) 1275)4 ) 1/7),), - =I AFHAI=I ALEJ=H ?K=GKEAH @EI?HEE=?Eó =H= AJHA KAHAI O DHAI O A IK ?=I A=H=H ??AHJ=H O =FE?=H F=AI @A ECK=@=@ - EEIJAHE @A -@K?= ?Eó @AA LA=H FHGKA =I EIJEJK?EAI A@K?= JEL=I E?HFHA = BH =?Eó A A HAIFAJ @A I @AHA?DI EAHJ=@AI =KJí= A ECK=@=@ A JHA DHAI O KAHAI =I EIJEJK?EAI A@K?= JEL=I @AA HEAJ=H A @AI=HH @A AIJH=JACE=I GKA ELK?HA = @?A JAI F=@HAI O =@HAI @A B=EE= F=H= @AK?E=H =I LEA?E=I @A CéAH O ?JH= KAHAI =I 1- @AA HAFHJ=H I ?=II @A LEA?E=I O =@A=J=H =??EAI @EI?EFE=HE=I F=H= =GKAI @?AJAI FAHI= =@EEIJH=JEL ELK?H=@I A DA?DI @A LEA?E=I @A CéAH )JHFóC= AIFA?E=EIJ= A JA=I @A @AI=HH AGKE@=@ @A CAAH F= O IACKHE@=@ 2=?EBEIJ= @A ?LE??Eó 2IE?óC= ? AIFA?E=E=?Eó 2IE?Cí= @A Eñ O ) A 2IE?Cí= @A = 7ELAHIE@=@ @A 8=A 1/7),), - )5+-55 ; 4-7-4)+1-5 5A HA?EA@= = F=HJE?EF=?Eó AGKEEH=@= AJHA KAHAI O DHAI A = J= @A @A?EIEó O A =??AI = I FKAIJI @A =OH HAIFI=EE@=@ 81-+1)5 - - )4+ ,- +.1+6 )4), )5 7-4-5 5 *-65 5-:7)-5
  8. 8. mujerESmujerES22 ¡- 24;-+6 -5 67;6@=I =I Lí?JE=I @A LEA?E=I FKA@A AABE?E=HIA @A 2HOA?J @A 8EA?E= +JH= =I KAHAI @A = )?=@í= @A +=E -IJ= EE?E=JEL= AIJá A =H?D= ?ó?== 2H +=HI )@HéI 4=íHA O =Hí= EA= *E= AIFA?E= F=H= 3’DK , AI@A A =ñ = )?=@í= @A +=E ? = BE=?E=?Eó @A = )CA?E= -I F=ñ= @A +FAH=?Eó 1 JAH=?E= F=H= A ,AI= HH )A?E@ D= @AI=HH =@ @ELAHI=I =??EAI O =? JELE@=@AI F=H= E?HAAJ=H = ?=F=?E@=@ @A = )@E EIJH=?Eó F=H= HAIF@AH = = EC=?Eó @A C=H=JE=H = J@=I =I ?=Añ=I K= LE@= EHA @A LEA?E=I = E@A= AI GKA J=J A A áEJ FHEL=@ ? A A FúE? IA EFAAJA A@E@=I @A FHALA?Eó IAIEEE=?Eó FHJA??Eó =JA?Eó O I=?Eó ?JH= = LEA?E= @A =?KAH@ ? AIJ=A?E@ A = AO #% @A -IJ= EE?E=JEL= D= CH=@ ?K=EBE?=H = =I BK?E=HE=I O BK?E=HEI @?AJAI FAHE@EIJ=I FE?í=I O K AHAI @A @EIJEJ=I HC=E= ?EAI I?E=AI @A KE ?EFE A =JAHE= @A @AHA ?DI DK=I @A =I K AHAI FAHIFA?JEL= @A CéAH ACEI=?Eó =?E= A E JAH=?E= F=H= = FHJA? ?Eó @A IKI @AHA?DI AJHA JHI JA=I -IJ C=H=JE=Há GKA IA AHA = HAIFKAIJ= EIJE JK?E= = KAHAI Lí?JE=I O IKFAHLELEAJAI @A LEA ?E=I ,A = = @A AIJ= =?JELE@=@ IA =L=ó A = A=H=?Eó @A FHJ?I @A =JA?Eó ? A áE @A C=H=JE=H A HAIFAJ = = =KJí= @A =I KAHAI O IKI @AHA?DI DK=I - AIJA IAJE@ +=E ?KAJ= DO ? K= FHFKAIJ= @A FHJ? F=H= = =JA?Eó = KAHAI @AI@A A IA?JH I= K@ F=H= A 0C=H @A )? CE@= O F=H= =I ?EI=Hí=I @A B=EE= EIJEJK?EAI GKA I A FE=H F=H= C=H=JE=H K= LE@= EHA @A LEA?E=I -JHA JHI HAIKJ=@I DO = ?EK@=@ ?KAJ= ? ?E? EIJ=?E=I GKA FAH EJEHá = EJAH?K?Eó = EFAAJ=?Eó O A IACKE EAJ = = AO #% @A A A ?=E @A = ?HHAI FI=EE@=@A=C=H=Jí=@A @AHA?D = K= LE@= EHA @A LEA?E=I F=H= =I KAHAI -IJ=I EIJ=?E=I I = A I= 1JAHEIJEJK?E= F=H= = -HH=@E?=?Eó @A = 8EA?E= ?JH= =I KAHAI ? FKAIJ= FH @EBAHAJAI @A FA@A?E=I @A = )?=@í= = AI= 6é?E?= @A )HJE?K= ?Eó @A I IAHL=JHEI AIF=?E GKA JEAA ? HAI FI=EE@=@ A HACEIJH O =áEIEI @A ?=II @A LE A?E= =I=@= A CéAH A +EJé @A 5ACKEEAJ = = AO #% ?BH=@ FH I AJAI @A ?JH @A E EIJAHE 2úE? =I HC= E=?EAI @A KAHAI O = )IAIHí= F=H= = -GKE@=@ - +EJé 1JAHKELAHIEJ=HE O = AI= KE?EF= @A K AHAI GKA =CHKF= K KA úAH @A HC=E=?EAI @A LEEAJ 5?E= @A KAHAI AIJ=I EIJ=?E=I I @A C=H=Jí= F=H= I @A HA?DI @A =I KAHAI “-I KO EFHJ=JA GKA = )@EEIJH=?Eó KE?EF= ?JEúA AIJA FH?AI GKA BKA HA??E@ FH A / EAH =?E= ? =C IE FHA?A@AJAI” @E =Hí= -KCAE= *AJ=?KH +H@E =@H= @A 2HOA?J @A 8EA?E=I +JH= =I K AHAI 4A??EA@ GKA AIJI CHI IECEBE?= K F=I EFHJ=JA FAH @A J @ IKBE?EAJA AIJA FHOA?J D= BHJ=A?E@ I IAH L=JHEI @A = )?=@í= @A J= BH= GKA @AI@A =í IAHá FIEA D=?AH IACKEEAJ = =I IEJK=?EAI @A LEA?E= GKA LELA =I KAHAI 7 CHKF @A KAHAI @KH=JA K= =?JELE@=@ GKA IA HA=Eó A +=E A @í=I F=I=@I F=H= ANECEH IKI @AHA?DI .65 -52-+1)-5 2)4) 3’07* - 0/)4 ,- )+/1,) =I KAHAI GKA I Lí?JE=I @A LEA?E= I =?CE@=I A K DC=H @A Lí?JE=I @A LEA?E= B=EE=H O @A CéAH -IJ= EE?E=JEL= @A = )?=@í= ?Aó A FAH FH B=J= @A HA?KHII IA ?AHHó A BAHAH @A ! -I K= =??Eó @A FHJA??Eó O HAIJEJK?Eó @A =I KAHAI Lí?JE=I @A LEA?E=I @@A IA AI HEAJ= FIE?óCE?= O KHí@E?=AJA = A=I O = IKI DEI A DE=I 6=Eé IA AI @AA HE@=H =AHCKA !#EAI @A FAII BKA A FHAIKFKAIJ @A FHOA?J @A ?FAH=?Eó #?=II =JA@EAH A A DC=H @A =?CE@= = @E?EAHA @A -52)+1 ,- 64)*) = ?=I= )641) IA ?IJEJKOA A K AIF=?E @AIJE=@ = = ?HA=?Eó O JH=IBH=?Eó ?A?JEL= = ?LAHI=?Eó A HA? ?EEAJ @A I=AHAI = AIñ=?Eó = ?I JHK??Eó ?KJ= = ??HA?Eó @A IEAHCE=I = BH=?Eó = EBH= ?Eó = ?FAH=?Eó O ?=H=?Eó AJHA =I KAHAI mujerESmujerES -@EJH /AAH= 4Ké ,=HE 8=A?E= 2AHE@EIJ= ;AIE@ 6H Aé@A +=H=@HAI +=HI )@HéI 4=íHA O =Hí= EA= *E= ,EIAñ ,=LE@ 5E= O KEI )BI IHE .KAJAI )?=@í= @A +=E .HAIEI 2AHIAHí= @A +=E 2HOA?J @A 8EA?E= +JH= =I KAHAI

×