مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Persian- Muhibullah Aman

Muhibullah Aman
Muhibullah AmanIT Technician em NETLINKS Ltd

برای هر متخصص شبکه لازم تا با مدیریت پروژه های تکنالوژی معلوماتی آشنایی داشته باشد لذا با توجه به اینکه امروزه یک پروژه به تنهایی به سر رسیده نمیتواند ازینرو ما

مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Persian- Muhibullah Aman
‫بخ‬ ‫خــــداوند‬ ‫نام‬ ‫به‬‫ومهربان‬ ‫ـــشاینده‬
‫معلومات‬ ‫تکنالوژی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬
‫اول‬ ‫چپتر‬
( ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫با‬ ‫معرفی‬Introduction With Project Management)
( ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫موضوع‬ ‫خاصی‬ ‫عالقه‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬ ‫اکثر‬ ‫امروزه‬ ، ‫شان‬ ‫های‬ ‫وتجارت‬ ‫ارگانها‬ ‫وتوسعهء‬ ‫انکشاف‬ ‫با‬Project
Management‫میکنن‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ )‫شده‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫بودجهء‬ ‫از‬ ‫اعظمی‬ ‫قسمت‬ ‫جاییکه‬ ‫تا‬ ‫د‬‫به‬ ‫مذکور‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫باالی‬ ‫ارگان‬ ‫یک‬
.‫میرسد‬ ‫مصرف‬1
، ‫مدیریت‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫معلومات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫از‬ ، ‫معلوماتی‬ ‫تکنالوژی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ، ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫سمستر‬ ‫درین‬ ‫بنأ‬
‫بح‬ ‫آن‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ، ‫تحلیل‬.‫کرد‬ ‫خواهیم‬ ‫ث‬
:‫اول‬ ‫چپتر‬
‫چپتر‬ ‫درین‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫موضوعاتی‬:‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫دهیم‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬
( ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫اهمیت‬ ‫تشریح‬Project Management، )‫به‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬ ‫افزون‬ ‫روز‬ ‫های‬ ‫نیاز‬
( ‫معلوماتی‬ ‫تکنالوژی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫خصوص‬Information Technology)
‫پروژه‬ ‫تشریح‬،‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫محدودیات‬ ‫و‬ ‫خصوصیات‬ ، ‫معلوماتی‬ ‫تکنالوژی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫مثال‬
‫شمول‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫شامل‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫چوکات‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اساسی‬ ‫عناصر‬ ‫دربارهء‬ ‫بحث‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫تشریح‬stakeholder,
.‫ها‬ ‫متود‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ‫سایر‬ ‫و‬
‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫پروگرام‬ ، ‫پروژه‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫تشریح‬portfolio‫تاثیر‬ ‫و‬‫ارگان‬ ‫یک‬ ‫موفقیت‬ ‫باالی‬ ‫آنان‬ ‫ات‬
‫مسؤلیات‬ ‫تشریح‬( ‫مدیرپروژه‬ ‫یک‬project Manager‫آن‬ ‫الزمهء‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ )
‫تش‬‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫مسلک‬ ‫ریح‬‫مانند‬ ‫تخصصی‬ ‫ارگانهای‬ ‫نقش‬ ،PMI‫سافت‬ ‫پیشرفت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫قوانین‬ ‫تعیین‬ ‫در‬
‫مدیری‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫ویر‬.‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫بهتر‬ ‫ت‬
‫چ‬" ‫معلوماتی‬ ‫تکنالوژی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫"مدیریت‬ ‫خواندن‬ ‫را‬‫ضروری‬‫است؟‬
‫میشدند‬ ‫ساخته‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫نیازهای‬ ‫ساختن‬ ‫برآورده‬ ‫در‬ ‫معلوماتی‬ ‫تکنالوژی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫ازنصف‬ ‫بیش‬ ‫قبال‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫ها‬ ‫آمار‬
( ‫محدوده‬ ‫رعایت‬ ‫عدم‬ ‫بدلیل‬ ‫پروژه‬ ‫شدن‬ ‫تکمیل‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫واکثرشان‬ ‫بوده‬ ‫نامؤفق‬scope‫و‬ ‫وقت‬ ، ).‫میشدند‬ ‫لغو‬ ‫ها‬ ‫فکتور‬ ‫سایر‬‫وتنها‬
، ‫وقت‬ ‫نظرداشت‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫همگام‬ ‫و‬ ‫نقشه‬ ‫و‬ ‫تدبیر‬ ‫با‬ ‫پیوسته‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫تکمیل‬ ‫هارا‬ ‫پروژه‬ ‫میتوانستند‬ ‫هایی‬ ‫ارگان‬‫قیمت‬ ‫و‬ ‫محدوده‬‫به‬
‫به‬ ‫و‬ ‫محدود‬ ‫بسیار‬ ‫هم‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬ ‫این‬ ‫تعداد‬ ‫که‬ ( ‫میرفتند‬ ‫پیش‬5.2٪.)‫میرسید‬
‫از‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫دریافتند‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬ ‫بنأ‬Formal Project Management.‫برسند‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬Formal Project
Management‫با‬ ‫پروژه‬ ‫آن‬ ‫درست‬ ‫تطبیق‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫میکند‬ ‫وضع‬ ‫را‬ ‫قوانینی‬ ، ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫دخیل‬ ‫عوامل‬ ‫تمام‬ ‫نظرداشت‬ ‫ر‬ ‫با‬
‫مؤفقیت‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫بشری‬ ‫قوای‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫وقت‬ ، ‫شده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫هزینهء‬‫خود‬ ‫مشخص‬ ‫واهداف‬‫میر‬.‫سد‬
‫فواید‬ ‫از‬ ‫برخی‬Formal Project Management.‫است‬ ‫ذیل‬ ‫قرار‬
‫بشری‬ ‫و‬ ‫فزیکی‬ ، ‫مالی‬ ‫منابع‬ ‫بهتر‬ ‫کنترول‬
‫پروژه‬ ‫کننده‬ ‫تطبیق‬ ‫شرکت‬ ‫با‬ ‫مشتری‬ ‫روابط‬ ‫بهبودی‬
( ‫طراحی‬ ‫وقت‬Development time‫کمتر‬ )
‫کمتر‬ ‫هزینهء‬
‫اعتماد‬ ‫قابلیت‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫بلند‬ ‫کیفیت‬
‫بلند‬ ‫مفاد‬
Improved Productivity
1
‫مجموع‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫جهانی‬ ‫امار‬04‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫دالر‬ ‫تریلیون‬04‫به‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫باالی‬ ‫آن‬ ‫تریلیون‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫رسیده‬ ‫مصرف‬01‫شغل‬ ‫منحیث‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫انسان‬ ‫ملیون‬.‫اند‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫خود‬
1 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬
Higher worker moral
‫چیست؟‬ ‫پروژه‬
‫عم‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫پراسه‬ ‫از‬ ‫عبارت‬ ‫پروژه‬، ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫شده‬ ‫وتعیین‬ ‫محدود‬ ‫وقت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫لی‬Service‫ویا‬Result.‫گردد‬ ‫ایجاد‬
‫باص‬ ‫شخص‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫عامل‬ ‫یک‬ ‫اثر‬ ‫به‬ ‫ویاهم‬ ‫گردد‬ ‫تطبیق‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫کامل‬ ‫آن‬ ‫دیزاین‬ ‫که‬ ‫میگردد‬ ‫ختم‬ ‫زمانی‬ ‫ها‬ ‫وپروژه‬‫یا‬ ‫لغو‬ ‫الحیتی‬‫کنس‬‫شده‬ ‫ل‬
‫با‬.‫شد‬
‫است‬ ‫مختلف‬ ‫ها‬ ‫پراسه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پراسه‬ ‫یک‬ ‫درحقیقت‬ ‫پروژه‬ ‫کردیم‬ ‫عرض‬ ‫قبال‬ ‫قسمیکه‬‫و‬‫کوتاه‬ ، ‫بزرگ‬ ‫ویا‬ ‫باشد‬ ‫خورد‬ ‫میتواند‬
‫م‬‫ولی‬ ، ‫کمپیوتر‬ ‫دو‬ ‫کردن‬ ‫وصل‬ ‫همانند‬ ‫میگردد‬ ‫تکمیل‬ ‫کم‬ ‫وقت‬ ‫ودر‬ ‫اند‬ ‫کوچک‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫اوقات‬ ‫بعضی‬ ‫مثال‬ ، ‫مدت‬ ‫یادراز‬ ‫باشد‬ ‫دت‬
‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫اوقات‬ ‫بعضی‬‫طوال‬ ‫درمدت‬.‫کالن‬ ‫شهری‬ ‫سیستم‬ ‫دیزاین‬ ‫مانند‬ ‫میگردند‬ ‫تکمیل‬ ‫نی‬
‫معلوماتی‬ ‫تکنالوژی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫مثال‬
‫ارگان‬ ‫برای‬ ‫کوچک‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬
‫تطبیق‬Voice System‫کابل‬ ‫دانشگاه‬ ‫مثال‬ ‫ارگان‬ ‫یک‬ ‫در‬
‫خاص‬ ‫وظیفه‬ ‫انجام‬ ‫غرض‬ ‫ویر‬ ‫سافت‬ ‫یک‬ ‫ساختن‬
‫ار‬ ‫یک‬ ‫موجودی‬ ‫ویر‬ ‫سافت‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫ویژگی‬ ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬‫سازی‬ ‫ویر‬ ‫سافت‬ ‫تیم‬ ‫توسط‬ ‫گان‬
‫تکنالوژی‬ ‫تغییر‬WAN‫تکنالوژی‬ ‫تغییر‬ ‫خواهان‬ ‫شرکتی‬ :‫مثال‬ ‫آن‬ ‫توسعهء‬ ‫ویا‬ ، ‫ارگان‬ ‫یک‬ ‫در‬Frame Relay‫به‬DSL‫است‬
.‫جدید‬ ‫های‬ ‫وشاخه‬ ‫ها‬ ‫بیلدینگ‬ ‫کردن‬ ‫وصل‬ ‫ویاهم‬
‫یکی‬ ‫های‬ ‫کننده‬ ‫رقابت‬ ‫به‬ ‫دهی‬ ‫رای‬ ‫زمینهء‬ ‫بینندگانش‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫خواهد‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫تلویزیونی‬ ‫شبکهء‬‫فراهم‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫از‬
.‫طلوع‬ ‫تلویزیون‬ ‫در‬ ‫افغان‬ ‫های‬ ‫ستاره‬ ‫به‬ ‫دهی‬ ‫رای‬ ‫مثال‬ .‫کند‬
‫دیگر‬ ‫مورد‬ ‫وصدها‬
‫که‬ ‫شوم‬ ‫آور‬ ‫یاد‬ ‫باید‬ :‫نوت‬Information Technology‫به‬ ‫میگردد‬ ‫ساینس‬ ‫کمپیوتر‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫تمام‬ ‫شامل‬ ‫و‬ ‫هست‬ ‫کل‬ ‫اصطالح‬ ‫یک‬
‫و‬ ‫دیتابس‬ ‫محصلین‬ ‫دیتابس(دل‬ ‫و‬ ‫معلوماتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫شمول‬.)‫بکفه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
( ‫مشهور‬ ‫دهی‬ ‫مشوره‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬Gartner‫سال‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫معلوماتی‬ ‫تکنالوژی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫بلندترین‬ ‫ده‬ ،)5442‫برخی‬ ‫که‬ ‫نمود‬ ‫معرفی‬
:‫است‬ ‫ذیل‬ ‫قرار‬ ‫آنها‬ ‫از‬
Green IT or Green Computing‫رشد‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫اسناد‬ ‫و‬ ‫کاغذ‬ ‫بجای‬ ‫کمپیوتری‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫یعنی‬ :‫اقتصادی‬
(‫اع‬ ‫قسمت‬.)‫است‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تکنالوژی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫ظمی‬
Unified Communication‫از‬ ‫استفاده‬ :IP Telephone‫بجای‬ ‫ها‬PBX.‫ها‬
Business Processing Modeling‫در‬ ‫باهم‬ ‫مختلف‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ ‫ارگان‬ ‫یک‬ ‫کارمندان‬ ‫که‬ ‫میکنند‬ ‫ایجاب‬ ‫امروزی‬ ‫تجارت‬ :
‫م‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫کار‬ ‫باهم‬ ‫ویکجا‬ ‫بوده‬ ‫ارتباط‬‫پروژه‬ ‫به‬ ‫نظور‬IT.‫نگهدارد‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ایشان‬ ‫تا‬ ‫هستند‬ ‫نیازمند‬
Virtualization
Social Software‫وغیره‬
‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫مشخصات‬
.‫میپردازیم‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫مشخصات‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫به‬ ‫ذیل‬ ‫در‬
.‫باشد‬ ‫مشخص‬ ‫و‬ ‫ثابت‬ ‫هدف‬ ‫دارای‬ ‫باید‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬
.‫باشد‬ ‫ومشخص‬ ‫محدود‬ ‫باید‬ ‫پروژه‬ ‫وقت‬
‫گرفته‬ ‫مدنظر‬ ‫کلی‬ ‫پالن‬‫و‬ ‫شده‬‫تدریجی‬ ‫بصورت‬.‫شود‬ ‫دیزاین‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫جزییات‬ ‫داخل‬
‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫معموال‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬.‫میباشد‬ ‫مختلفی‬ ‫درساحات‬ ‫معموال‬ ‫که‬ .
( .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مشتری‬ ‫ویا‬ ‫کننده‬ ‫حمایه‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫پروژه‬Sponsor‫عهده‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫هزینه‬ ‫تمویل‬ ‫و‬ ‫هدایات‬ ‫معموال‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬
.)‫دارد‬
‫با‬ ‫می‬ ‫ابهامات‬ ‫دارای‬ ‫پروژه‬.‫شد‬
2 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬
Project Manager and Program Manager
‫داریم‬ ‫سروکار‬ ‫زیاد‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اصطالحی‬ ‫دو‬Program Manager‫و‬Project Manager‫که‬ ‫است‬Project
Manager‫مؤفق‬ ‫تکمیل‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫میگردد‬ ‫اطالق‬ ‫شخصی‬ ‫به‬‫یک‬‫با‬ ‫پیوسته‬ ‫پروژه‬Project Sponsor‫سایر‬ ‫و‬ ، ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ،‫افراد‬
‫در‬ ‫دخیل‬‫کنترول‬ ‫را‬ ‫ایشان‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫تماس‬ ‫به‬ ‫پروژه‬‫ومدیریت‬.‫میکند‬
‫درحالیکه‬program‫مجموعهء‬ ‫از‬ ‫عبارت‬‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫نظارت‬ ‫مسؤل‬ ‫که‬ ‫شخصی‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫واحد‬ ‫رهبری‬ ‫که‬ ‫میباشد‬ ‫پروژهء‬ ‫چندین‬
‫و‬Project Manager‫نام‬ ‫به‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫رییس‬ ‫حیثیت‬ ‫ومعموال‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ها‬Program manager‫که‬ ‫میگردد‬ ‫یاد‬‫فقط‬ ‫استاد‬ ‫گفته‬ ‫قرار‬
.‫بلدند‬ ‫را‬ ‫دادن‬ ‫دستور‬ ‫و‬ ‫زدن‬ ‫حرف‬
Triple Constraint‫گانه‬ ‫سه‬ ‫محدودیت‬
‫اس‬ ‫مختلف‬ ‫انواع‬ ‫دارای‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫که‬ ‫کردیم‬ ‫عرض‬ ‫قبال‬‫هزینه‬ ، ‫ومحدود‬ ‫مشخص‬ ‫دروقت‬ ‫باید‬ ‫نحوی‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫تمام‬ ‫ولی‬ ‫ت‬
‫محدودیا‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫گردند‬ ‫تکمیل‬ ‫ومحدود‬ ‫مشخص‬ ‫نیازمندی‬ ‫و‬ ‫ومحدود‬ ‫مشخص‬( ‫گانه‬ ‫سه‬ ‫محدودیات‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مشخصات‬ ‫و‬ ‫ت‬Triple
Constraints.‫میکنند‬ ‫یاد‬ )
‫شود‬ ‫سپرده‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ختم‬ ‫مؤفقانه‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫یعنی‬Project Manager‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫طرح‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫محدوده‬ ‫سه‬ ‫این‬
:‫نماید‬ ‫تعیین‬ ‫ذیل‬ ‫طور‬
Scope‫تا‬ ‫بوده‬ ‫دخیل‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫کار‬ ‫کدام‬ ‫انجام‬ ‫یعنی‬ :‫توقعات‬sponsor‫شود؟‬ ‫رفع‬ ‫آن‬ ‫نیازمندیهای‬ ‫و‬ ‫برآورده‬
Time‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫میتوانند‬ ‫کیها‬ ‫چیست؟‬ ‫پروژه‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫؟‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫پروژه‬ ‫تکمیل‬ ‫برای‬ ‫مدتی‬ ‫چه‬ ‫یعنی‬ :
(schedules.‫کند‬ ‫تثبیت‬ ‫را‬ )
Cost‫است؟‬ ‫نیاز‬ ‫بودجه‬ ‫مقدار‬ ‫چی‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫تکمیل‬ ‫برای‬ :‫باید‬ ‫چطور‬ ‫و‬ ‫؟‬ ‫چیست‬ ‫پروژه‬ ‫بودجه‬.‫شود‬ ‫تعیین‬
What is Project Management
( ‫علمیت‬ ، ‫ها‬ ‫مهارت‬ ‫گیری‬ ‫بکار‬ ‫از‬ ‫عبارت‬Knowledge.‫باشد‬ ‫می‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫مؤفقانه‬ ‫تکمیل‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫وابزار‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ، ‫وسایل‬ ، )
‫و‬Project manager‫که‬ ‫است‬ ‫مؤفق‬ ‫وقتی‬ ‫خوب‬( ‫محدودیت‬ ‫سه‬constraints‫وج‬ ‫به‬ ‫را‬ )‫محدوده‬ ‫و‬ ‫قیمت‬ ، ‫(وقت‬ ‫اساسی‬ )‫احسن‬ ‫ه‬
.‫کند‬ ‫تطبیق‬‫ولی‬Project Manager.‫میکنیم‬ ‫اشاره‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫وظایف‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫به‬ ‫ذیل‬ ‫در‬ ‫که‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیادی‬ ‫وظایف‬ ‫دارای‬
‫با‬ ‫پروژه‬ ‫اینکه‬ ‫معنی‬ ‫به‬ ‫بهتر‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬
‫نیازمندیهای‬ ‫معین‬ ‫وقت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫هزینه‬
‫یا‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫رضایت‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫رفع‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫تثبیت‬
Sponsor.‫کند‬ ‫برآورده‬ ‫را‬
3 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬
‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫کارها‬ ‫سایر‬ ‫مدیریت‬ ‫وظایف‬ ، ‫اصلی‬ ‫گزینه‬ ‫سه‬ ‫مدیریت‬ ‫برعالوه‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫یک‬ ‫میبینید‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫همانطوریکه‬
، ‫بشری‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬ ،‫ارت‬ ‫مدیریت‬‫نام‬ ‫به‬ ‫آنرا‬ ‫هرکدام‬ ‫(که‬ ‫نیزدارد‬ ‫را‬ ‫را‬ ‫وغیره‬ ‫خطر‬ ، ‫باطات‬Knowledge area‫که‬ ‫میکنند‬ ‫یاد‬ ‫هم‬
.)‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫تعریف‬ ‫بعدا‬.‫میگیرد‬ ‫صورت‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫ابزارها‬ ‫سلسله‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫الذکر‬ ‫فوق‬ ‫موارد‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫که‬
Project Stakeholders:
‫ویا‬ ‫شامل‬ ‫پروژه‬ ‫دریک‬ ‫افرادیکه‬ ‫تمام‬‫از‬ ‫نحوی‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫هم‬activity‫نام‬ ‫به‬ ‫میشوند‬ ‫متاثر‬ ‫پروژه‬ ‫های‬project stakeholder
.‫یادمیگردد‬‫یعنی‬‫مانند‬ ‫افراد‬sponsor‫؛‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ، ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ،support staff، ‫کاربر‬ ، ‫مشتری‬ ،Supplier‫در‬ ‫کال‬ ‫وغیره‬
project stake holder.‫است‬ ‫شامل‬
‫مخال‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫گذاشت‬ ‫نباید‬ ‫ناگفته‬‫در‬ ‫هم‬ ‫فین‬project stakeholder‫کار‬ ‫توقف‬ ‫برای‬ ‫خال‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫بدنبال‬ ‫ایشان‬ ‫زیرا‬ ‫است‬ ‫دخیل‬
.‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫مدنظر‬ ‫باید‬ ‫هم‬ ‫حاالت‬ ‫چنان‬ ‫کنترول‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫پروژه‬
Project Management Knowledge area
‫یک‬ ‫عموم‬ ‫طور‬ ‫به‬project manager‫لی‬ ‫و‬ ‫شایستگی‬ ‫باید‬ ‫پروژه‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫خوب‬‫خود‬ ‫اقت‬‫در‬ ‫را‬9‫میبرد‬ ‫بکار‬ ‫زیر‬ ‫مورد‬‫با‬ ‫یعنی‬
‫درست‬ ‫مدیریت‬9.‫انجامید‬ ‫خواهد‬ ‫مؤفقیت‬ ‫به‬ ‫مذکور‬ ‫پروژه‬ ، ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ذیل‬ ‫مورد‬‫این‬ ‫که‬9‫نام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مورد‬Knowledge areas‫هم‬
‫این‬ .‫میکنند‬ ‫یاد‬9.‫میکنیم‬ ‫خالصه‬ ‫ذیل‬ ‫عبارت‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مورد‬
‫میکند‬ ‫نزدیک‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫اساسی‬ ‫مورد‬ ‫چهار‬ ‫مدیریت‬‫مدیریت‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫که‬Scope‫مدیریت‬ ، ‫وقت‬ ‫مدیریت‬ ،
Cost.‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬
‫بشری‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬ :‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫آید‬ ‫بدست‬ ‫آسانی‬ ‫به‬ ‫اهداف‬ ‫تا‬ ‫میگردد‬ ‫باعث‬ ‫آن‬ ‫درست‬ ‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫مورد‬ ‫چهار‬
(Human resources‫مدیریت‬ ، ‫ارتباطات‬ ‫مدیریت‬ ، )Risk( ‫فروش‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ها‬procurement).
‫و‬Project Integration Management‫یک‬knowledge area‫فوق‬ ‫مورد‬ ‫هشت‬ ‫تمام‬ ‫باالی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دیگری‬
‫سایر‬ ‫همبستگی‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫هماهنگ‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫تاثیر‬ ‫الذکر‬Knowledge area‫که‬ ‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬‫این‬
Knowledge area.‫میگیرد‬ ‫قرار‬ ‫مطالعه‬ ‫مورد‬ ‫تفصیل‬ ‫به‬ ‫چهارم‬ ‫چپتر‬ ‫در‬
‫ها‬ ‫روش‬‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫ابزارها‬ ‫و‬project management tools and technique
‫قبیل‬ ‫از‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫مختلف‬ ‫حاالت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫ابزارها‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫معموال‬Project
charter،Scope statement،Gantt Charts،network diagram‫جر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫وغیره‬‫خواهیم‬ ‫آشنا‬ ‫آنها‬ ‫با‬ ‫آینده‬ ‫دروس‬ ‫یان‬
.‫شد‬
‫قبیل‬ ‫از‬ ‫میگردند‬ ‫استفاه‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫وسیعی‬ ‫پیمانه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫وسایل‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫ولی‬Task scheduling software‫که‬ ‫وغیره‬
‫نام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ابزار‬ ‫گونه‬ ‫این‬super tools.‫میگردند‬ ‫یاد‬
4 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬
‫پیشرفت‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫موفقیت‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫ها‬ ‫آمار‬‫است‬ ‫نموده‬ ‫چشمگیری‬‫اند‬ ‫شده‬ ‫ناکام‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫تعداد‬ ‫مقابل‬ ‫ودر‬
.‫است‬ ‫یافته‬ ‫کاهش‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫پیشرفت‬ ‫دلیل‬ ‫و‬tools‫های‬ ‫مهارت‬ ، ‫مانیتورینگ‬ ‫برای‬ ‫وخوبتر‬ ‫بهتر‬ ‫های‬project
manager، ‫ها‬management process.‫میباشد‬ ‫وغیره‬ ‫بهتر‬ ‫های‬
‫پروژه‬ ‫موفقیت‬Project Success
‫پ‬:‫که‬ ‫میگوییم‬ ‫موفق‬ ‫وقتی‬ ‫هارا‬ ‫روژه‬
‫به‬ ‫مطابق‬Scope،Time‫و‬Cost.‫باشد‬ ‫شده‬ ‫تکمیل‬ ‫شده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬
‫ویا‬ ‫مشتری‬ ‫زمانیکه‬sponsor.‫کند‬ ‫راضی‬ ‫را‬
‫باالی‬ ‫که‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫بودجه‬ ‫کردن‬ ‫مصرف‬ ‫ارزش‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫تکمیل‬ ‫احسن‬ ‫وجه‬ ‫به‬ ‫خودرا‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ ‫شده‬ ‫تکمیل‬ ‫پروژه‬
‫گرفت‬ ‫صورت‬ ‫آن‬.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫ه‬
‫میکند‬ ‫کمک‬ ‫پروژه‬ ‫موفقیت‬ ‫به‬ ‫عواملیکه‬
Executive support، ‫(مالی‬ ‫ُعد‬‫ب‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫پروژه‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫موفقانه‬ ‫تکمیل‬ ‫برای‬ ‫اصلی‬ ‫عامل‬ ‫درحقیقت‬ :
.‫گردد‬ ‫حمایت‬ )‫وغیره‬ ‫اجتماعی‬ ، ‫سیاسی‬
User involvement‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫یعنی‬ :user‫ب‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫پیوسته‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫ها‬‫تا‬ ‫شود‬ ‫نظرخواهی‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫رقراری‬
.‫گردد‬ ‫جلب‬ ‫شان‬ ‫رضایت‬
.‫باشد‬ ‫تجربه‬ ‫با‬ ‫مدیرپروژه‬
.‫باشد‬ ‫واضح‬ ‫باید‬ ‫ومشتری‬ ‫شرکت‬ ‫اهداف‬
Scope‫باید‬minimize.‫گردد‬ ‫محدود‬ ‫و‬
.‫گردد‬ ‫استفاده‬ ‫ستاندارد‬ ‫های‬ ‫ویر‬ ‫سافت‬ ‫از‬ ‫پروژه‬ ‫زیربنایی‬ ‫ساختن‬ ‫برای‬
‫تا‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫تثبیت‬ ‫و‬ ‫قطعی‬ ‫باید‬ ‫نیازمندیها‬‫منحیث‬ ‫و‬ .‫بدهیم‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫نیازمندیها‬ ‫نباشیم‬ ‫مجبور‬ ‫مشتری‬ ‫نظر‬ ‫تغییر‬ ‫با‬ ‫آینده‬ ‫در‬
.‫کنیم‬ ‫محافظت‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫سند‬ ‫یک‬
‫روش‬ ‫که‬ ‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫استفاده‬ ‫پروژه‬ ‫تکمیل‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫و‬ ‫ستاندارد‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬agile.‫دارد‬ ‫زیاد‬ ‫کارایی‬ ‫امروزه‬
‫گ‬ ‫تخمین‬ ‫درست‬ ‫بصورت‬ ‫منابع‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫کوشش‬ ‫امکان‬ ‫تاحد‬.‫ردد‬
‫ازقبیل‬ ‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫ازهم‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫نظر‬ ‫ولی‬ ‫میکند‬ ‫کمک‬ ‫پروژه‬ ‫موفقیت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫موجود‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫عوامل‬ ‫همچنین‬
small milestone، ‫مناسب‬ ‫گذاری‬ ‫پالن‬ ،.‫وغیره‬ ‫ورزیده‬ ‫افراد‬
Program and project Portfolio Manager
‫مر‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫گروپ‬ ‫پروگرام‬ ‫میدانیم‬ ‫طوریکه‬‫و‬ .‫میشوند‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫کنترول‬ ‫خاص‬ ‫شیوه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫تبط‬Program
manager‫چندین‬ ‫که‬ ‫میگردد‬ ‫اطالق‬ ‫شخصی‬ ‫به‬project manager.‫نمایند‬ ‫می‬ ‫رهبری‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬‫ترتیب‬ ‫همین‬ ‫وبه‬project
manager‫دروقت‬ ‫میکنند.تا‬ ‫تالش‬ ‫شان‬ ‫مدیریت‬ ‫تحت‬ ‫پروژه‬ ‫بهتر‬ ‫تکمیل‬ ‫بخاطر‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫اشخاصی‬‫گردد‬ ‫تکمیل‬ ‫مناسب‬ ‫هزینه‬ ‫و‬.
project manager‫تطبیق‬ ‫مسول‬tactical plans.‫باشند‬ ‫می‬ )‫وموقتی‬ ‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫(اهداف‬
‫ولی‬project portfolio manager( ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫اهداف‬ ‫باالی‬ ‫که‬ ‫میگردد‬ ‫اطالق‬ ‫اشخاصی‬ ‫به‬strategic goals‫نفع‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫فکر‬ )
‫فکر‬ ‫طوالنی‬ ‫مدت‬ ‫و‬ ‫کلی‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫تیم‬.‫میکنند‬‫اساسات‬ ‫و‬ ‫اصول‬ ‫به‬ ‫مطابق‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫شرکت‬ ‫به‬ ‫شخص‬ ‫این‬ ‫یعنی‬
.‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫درست‬ ‫نوع‬ ‫باالی‬ ‫شرکت‬
5 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬
‫های‬ ‫پروژه‬ ‫عموم‬ ‫بصورت‬IT‫به‬ ‫نظر‬ ‫را‬portfolio:‫نمود‬ ‫تقسیم‬ ‫ذیل‬ ‫های‬ ‫دسته‬ ‫به‬ ‫میتوان‬ ‫آن‬ )‫کاری‬ ‫(نمونه‬
Core project‫میشوند‬ ‫گفته‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ :‫شرکت‬ ‫آن‬ ‫نشدن‬ ‫تکمیل‬ ‫درصورت‬ ‫و‬ ‫میدهند‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫مبنای‬ ‫و‬ ‫اساس‬ ‫که‬
‫نگاه‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫نوع‬ ‫این‬ .‫کنند‬ ‫تکمیل‬ ‫را‬ ‫شان‬ ‫کار‬ ‫تا‬ ‫ندارند‬ ‫انتخابی‬ ‫هیچگونه‬ ‫آن‬ ‫نبود‬ ‫در‬ ‫و‬ .‫نمیتوانند‬ ‫برده‬ ‫پیش‬ ‫به‬ ‫خودرا‬ ‫کار‬ ‫مذکور‬
‫صور‬ ‫پرداخت‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫جبرا‬ ‫بلکه‬ ‫نبوده‬ ‫صالحی‬ ‫و‬ ‫اختیاری‬ ‫هزینه‬‫آن‬ ‫به‬ ‫ازهمینرو‬ .‫گیرد‬ ‫ت‬Nondiscretionary cost‫(قیمت‬
‫غیر‬)‫اختیاری‬.‫میکنند‬ ‫یاد‬
Growth project‫نبوده‬ ‫حتمی‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫اندازد‬ ‫می‬ ‫راه‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫تجارت‬ ‫توسعه‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پروژه‬ :
‫ویب‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ .‫میگردد‬ ‫ایجاد‬ ‫میلی‬ ‫و‬ ‫اختیاری‬ ‫بطور‬ ‫شرکت‬ ‫صالحدید‬ ‫به‬ ‫بلکه‬‫عالوه‬ ‫خارجی‬ ‫های‬ ‫لسان‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫موجودی‬ ‫سایت‬
.‫گردد‬
Venture projects‫که‬ ‫خواهد‬ ‫می‬ ‫کمپنی‬ ‫مثال‬ ‫میدهند‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫تجارت‬ ‫حالت‬ ‫که‬ ‫اندازند‬ ‫می‬ ‫راه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬ ‫بعضا‬ :
‫مدارک‬ ‫و‬ ‫اسناد‬ ‫تمام‬paper base.‫نماید‬ ‫تبدیل‬ )‫(کمپیوتری‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دیتای‬ ‫به‬ ‫خودرا‬
Growth project‫و‬Venture project‫این‬ ‫تمویل‬ ‫بناء‬ ‫میشود‬ ‫انداخته‬ ‫راه‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫خواسته‬ ‫ارگان‬ ‫که‬ ‫درصورت‬ ‫و‬ ‫اختیاری‬ ‫هردو‬
‫ازینرو‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫اختیاری‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫نوع‬discretionary cost.‫میگردد‬ ‫یاد‬
6 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬
The role of Project Managers
( ‫پالنگذاری‬ ‫از‬ ‫عبارت‬ ‫مدیرپروژه‬ ‫وظیفهء‬ ‫کل‬ ‫در‬planning‫تقسیم‬ ، )( ‫بندی‬ ‫اوقات‬scheduling، ‫منابع‬ ‫و‬ ‫تیم‬ ‫سازی‬ ‫هماهنگ‬ ، )
‫مدیریت‬Task‫که‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫آمارها‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫موارد‬ ‫وغیره‬ ‫ها‬99‫داشتن‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ختم‬ ‫موفقانه‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫درصد‬
.‫است‬ ‫بوده‬ ‫باتجربه‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫یک‬
‫برای‬ ‫الزمه‬ ‫های‬ ‫مهارت‬project managers
‫یک‬ ‫عموم‬ ‫طور‬.‫میکنیم‬ ‫اشاره‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫به‬ ‫ذیل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مهارت‬ ‫باید‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫عرصه‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬
‫دستش‬ ‫از‬ ‫عمل‬ ‫ابتکار‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫دلسرد‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫تغییرات‬ ‫اندک‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫نباشد‬ ‫قسمی‬ ‫یعنی‬ .‫باشد‬ ‫سازگار‬ ‫تغییرات‬ ‫همرای‬
.‫شود‬ ‫خارج‬
‫ا‬ ، ‫اهداف‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫شناسایی‬ ‫باید‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫میکند‬ ‫کار‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫شرکت‬ ‫اوضاع‬ ‫و‬ ‫رتباطات‬
‫به‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫خودرا‬ ‫زیردست‬ ‫وافراد‬ ‫تیم‬ ‫رهبری‬ ‫توانایی‬ ‫و‬ ‫قدرت‬ ‫باید‬ ‫برسد‬ ‫هدف‬
.‫باشد‬ ‫شناس‬ ‫روان‬ ‫یعنی‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫افراد‬ ‫شناسایی‬ ‫در‬ ‫مهارت‬ ‫باید‬ ‫مدیرپروژه‬
، ‫ها‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫با‬‫باشد‬ ‫آشنا‬ ‫قوانین‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ستاندارد‬.
‫دارای‬soft skill.‫باشد‬ ‫بشری‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫مهارت‬ ‫و‬
‫مدیرپ‬‫پروژه‬ ‫برعالوه‬ ‫و‬ .‫بگیرد‬ ‫تصمیم‬ ‫شخصی‬ ‫از‬ ‫سخنی‬ ‫وباشنیدن‬ .‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫عجوالنه‬ ‫کاری‬ ‫تحقیق‬ ‫بدون‬ ‫که‬ ‫نباشد‬ ‫قسمی‬ ‫باید‬ ‫روژه‬
‫امتناع‬ ‫نیست‬ ‫مردم‬ ‫نفع‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اخالقی‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫قبول‬ ‫واز‬ ‫کند‬ ‫میزان‬ ‫خود‬ ‫اصول‬ ‫و‬ ‫قواعد‬ ‫با‬ ‫هارا‬‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫همچنین‬ .‫ورزد‬
.‫نباشد‬ ‫متقلب‬ ‫و‬ ‫دورو‬ ‫شخص‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫شخصیتی‬ ‫ثبات‬ ‫دارای‬ ‫باید‬
( ‫صحبت‬ ‫در‬ ‫مهارت‬Verbal communication‫صح‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫طوریکه‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ )‫مدیرپروژه‬ .‫میکند‬ ‫جنگ‬ ‫که‬ ‫نشود‬ ‫تصور‬ ‫بت‬
‫داشته‬ ‫کارها‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬ ‫وهمچنین‬ ‫آنها‬ ‫کنترول‬ ‫و‬ ‫تیم‬ ‫ایجاد‬ ‫در‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫توانایی‬.‫باشد‬
‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫پیداکند‬ ‫اساسی‬ ‫اهمیت‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫ممکن‬ ‫مختلف‬ ‫حاالت‬ ‫به‬ ‫نظر‬ ، ‫الذکر‬ ‫فوق‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫ازبین‬
، ‫پالنگذاری‬ ، ‫تجربه‬ ، ‫منابع‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫رهبری‬ ‫مهارت‬People skills،verbal communication‫زیادی‬ ‫ازاهمیت‬ ‫تیم‬ ‫ایجاد‬ ،
‫پ‬ ‫در‬ ‫درحالیکه‬ .‫است‬ ‫برخوردار‬‫در‬ ‫ها‬ ‫مهارت‬ ‫متزلزل‬ ‫های‬ ‫روژه‬risk management،expectation management‫وغیره‬
.‫است‬ ‫نیاز‬ ‫بیشتر‬ ‫مدیرپروژه‬ ‫برای‬
‫رهبری‬ ‫مهارت‬ ‫داشتن‬ ‫اهمیت‬importance of Leaderships skills
‫میدانیم‬ ‫طوریکه‬leader‫طوالنی‬ ‫مدت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شرکت‬ ‫نفع‬ ‫و‬ ‫فکرمیکنند‬ ‫وکلی‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫ارگان‬ ‫دریک‬.‫میگیرند‬ ‫نظر‬ ‫مد‬
‫درحالیکه‬manager.‫میکند‬ ‫تالش‬ ‫شرکت‬ ‫موقتی‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫اهداف‬ ‫برای‬
Project manager‫نقش‬ ‫اغلبا‬leader‫و‬manager.‫میگیرد‬ ‫مدنظر‬ ‫یکجایی‬ ‫بصورت‬ ‫را‬
‫مسلک‬project management‫نام‬ ‫به‬ ‫وانستیتیوت‬ .‫میباشد‬ ‫توسعه‬ ‫درحال‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫روز‬Project Management Institute
(PMI)‫برای‬ ‫وجهانی‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫انستیتیوت‬ ‫یک‬ ‫که‬project manager‫آن‬ ‫سرتیفیکیت‬ ‫که‬ ‫میکند‬ ‫فعالیت‬ ‫عرصه‬ ‫ین‬ ‫در‬ ‫میباشند‬ ‫ها‬
‫هم‬PMP (project Management professional).‫است‬ ‫مشهور‬
7 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬
‫چپتردوم‬
The project Management and IT Context
‫معلوماتی‬ ‫تکنالوژی‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫وارتباط‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬
System view of Project Management
‫یک‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫هیچگاهی‬ ‫را‬ ‫پروژه‬Business‫وهیچگاهی‬ ‫نکنید‬ ‫فکر‬ ‫کوچک‬‫آن‬.‫ندهید‬ ‫قرار‬ ‫منزوا‬ ‫در‬ ‫را‬‫بلکه‬‫منحیث‬ ‫ما‬‫مدیرا‬‫پروژه‬ ‫ن‬
‫هستیم‬ ‫مجبور‬‫جو‬ ‫تمام‬ ‫کلی‬ ‫دید‬ ‫با‬ ‫تا‬‫شویم‬ ‫مطمین‬ ‫وباید‬ .‫بگیریم‬ ‫مدنظر‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫انب‬‫های‬ ‫نیازمندی‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫که‬‫ی‬‫ک‬
.‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫رفع‬ ‫را‬ ‫ارگان‬
System view‫یا‬ ‫طریقه‬ ‫از‬ ‫عبارت‬approach‫جامع‬ ‫و‬ ‫کلی‬ ‫دید‬ ‫یک‬ ‫نظرداشت‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬‫را‬ ‫حل‬ ‫راهای‬ ‫چگونگی‬ ، ‫پروژه‬
‫مغلق‬ ‫های‬ ‫پرابلم‬ ‫برای‬.‫میکند‬ ‫بررسی‬‫این‬ ‫از‬ ‫واستفاده‬Approach.‫است‬ ‫ضروری‬ ‫و‬ ‫حتمی‬ ‫موفق‬ ‫پروژه‬ ‫تکمیل‬ ‫برای‬‫واز‬System
Philosophy،System Analysis‫و‬System Management.‫میکند‬ ‫استفاده‬
System philosophy:‫کلی‬ ‫مادل‬ ‫یک‬.‫میباشد‬ ‫میسازد‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫اشیایی‬ ‫تمام‬ ‫برای‬‫تمام‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫وارتباط‬
.‫میدهد‬ ‫قرار‬ ‫غور‬ ‫مورد‬ ‫ارگان‬ ‫جوانب‬( ‫شی‬ ‫چندین‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫عموم‬ ‫طور‬things‫با‬ ‫می‬ ‫مرتبط‬ ‫هم‬ ‫به‬ )‫مثال‬ .‫شد‬
‫چندین‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫انسان‬ ‫بدن‬sub system.‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫ها‬
System analysis:‫به‬ ‫سیستم‬ ، ‫میگردد‬ ‫تعیین‬ ‫محدوده‬ ‫درآن‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫پرابلم‬ ‫حل‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫طریقهء‬component‫تقسیم‬ ‫ها‬
.‫غیره‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مدنظرگرفته‬ ‫محدودیات‬ .‫میگردد‬
System Managements:، ‫تجارتی‬ ‫موضوعات‬‫تکن‬‫مدنظر‬ ‫شود‬ ‫رونما‬ ‫تغییراتی‬ ‫آنکه‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫را‬ ‫ارگان‬ ‫یک‬ ‫الوژی‬
.‫میگیرد‬
The Three-Sphere Model for Systems Management
‫در‬System approach‫ما‬‫پروژه‬ ‫موفقانه‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬،‫از‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬‫میدهیم‬ ‫قرار‬ ‫مطالعه‬ ‫مورد‬ ‫بعد‬ ‫سه‬‫مثال‬ ‫طور‬
‫جا‬ ‫درین‬Laptop project‫مط‬ ‫را‬‫میکنیم‬ ‫رح‬‫کمپیوتر‬ ‫دیپارتمنت‬ ‫این‬ ‫شاگردان‬ ‫تمام‬ ‫برای‬ ‫میخواهد‬ ‫معلوماتی‬ ‫تکنالوژی‬ ‫دیپارتمنت‬ ‫که‬
.‫میدهیم‬ ‫قرار‬ ‫مطالعه‬ ‫مورد‬ ‫بعد‬ ‫ازسه‬ ‫ذیل‬ ‫طور‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫خریداری‬ ‫ها‬
Organizational Sphere:‫پروژه‬ ‫تطبیق‬ ‫ازآن؟‬ ‫تعدادی‬ ‫ویا‬ ‫است‬ ‫مؤثر‬ ‫شاگردان‬ ‫تمام‬ ‫برای‬ ‫پروژه‬ ‫تطبیق‬ ‫آیا‬‫تأثیراتی‬ ‫چه‬
.‫وغیره‬ ‫گذاشت؟‬ ‫خواهد‬ ‫دیپارتمنت‬ ‫و‬ ‫شاگردان‬ ‫مطالعه‬ ‫بر‬
Technology Sphere‫را‬ ‫عامل‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫کدام‬ ‫باشد؟‬ ‫خصوصیات‬ ‫کدام‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫چه‬ ‫ها‬ ‫کمپیوتر‬ ‫نوعیت‬ :support
‫نماید؟‬ ‫حمایت‬ ‫را‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫ویر‬ ‫سافت‬ ‫کدام‬ ‫بتواند؟‬ ‫کرده‬‫میگردد؟‬ ‫استفاده‬ ‫تکنالوژی‬ ‫کدام‬..‫وغیره‬
Business Sphere‫پروژه‬ ‫کننده‬ ‫تطبیق‬ ‫باالی‬ ‫اثراتی‬ ‫چه‬ ‫پروژه‬ ‫تطبیق‬ ‫بود؟‬ ‫خواهد‬ ‫چیقدر‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ ‫تطبیق‬ ‫هزینهء‬ ‫یعنی‬ :
‫داشت؟‬ ‫خواهد‬
8 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬
‫ها‬ ‫ارگان‬ ‫درک‬Understanding Organization
‫ک‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬ ‫های‬ ‫پالیسی‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫اکثر‬ ‫شکست‬ ‫دالیل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫عقیده‬ ‫اکثرا‬‫وقت‬ ‫پروژه‬ ‫مدیران‬ ‫اکثرا‬ ‫ه‬
‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫خودرا‬Stakeholder‫مدیر‬ ‫یک‬ ‫معلوماتی‬ ‫تکنالوژی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫پیشرفت‬ ‫برای‬ ‫بنأ‬ .‫نمیکند‬ ‫ضایع‬ ‫ارگان‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫پروژه‬
( ‫چوکات‬ ‫چهار‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫میکنند‬ ‫کار‬ ‫درآن‬ ‫که‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ، ‫ارگان‬ ‫از‬ ‫کلی‬ ‫شناخت‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫پروژه‬Frame)‫ذیل‬
‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫غور‬ ‫مورد‬:
0.Structural Frame:‫موارد‬ ‫شناخت‬ ‫روشنایی‬ ‫در‬ ‫وسپس‬ .‫باشیم‬ ‫آشنا‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬ ‫اهداف‬ ‫و‬ ‫مسؤلیات‬ ، ‫ساختار‬ ‫با‬ ‫یعنی‬
‫و‬ .‫کنیم‬ ‫کنترول‬ ‫و‬ ‫هماهنگ‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫مذکور‬Organization chart.‫میکند‬ ‫کمک‬ ‫چوکات‬ ‫این‬ ‫معرفی‬ ‫برای‬
5.Human resources Frame‫سا‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫یعنی‬ :( ‫بشری‬ ‫منابع‬ ‫ختار‬)‫افراد‬‫نیاز‬ ‫بین‬ ‫را‬ ‫هماهنگی‬ ‫و‬ ‫بدانیم‬ ‫آنها‬ ‫نیازهایی‬ ‫و‬
‫و‬ ‫ها‬staff.‫آریم‬ ‫بمیان‬ ‫ها‬
3.Political Frame:‫برضد‬ ‫که‬ ‫نکنیم‬ ‫کاری‬ ‫پروژه‬ ‫نشدن‬ ‫تکمیل‬ ‫تا‬ ‫باشیم‬ ‫گرفته‬ ‫را‬ ‫سیاسی‬ ‫احزاب‬ ‫پروژه‬ ‫درصورتیکه‬ ‫یعنی‬
‫سل‬ ‫اختالفات‬ ‫بلکه‬ .‫شویم‬ ‫آشکار‬ ‫مذکور‬ ‫حزب‬ ‫اهداف‬ ‫برضد‬ ‫و‬ ‫منافع‬‫اهداف‬ ‫و‬ ‫کنارگذاشته‬ ‫پروژه‬ ‫تکمیل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شخصی‬ ‫یقوی‬
.‫کنیم‬ ‫تطبیق‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫حزب‬
0.Symbolic Frame‫هر‬ ‫معنی‬ ‫و‬ ‫سمبول‬ ‫با‬ ‫چوکات‬ ‫دراین‬ :Event‫میدهد‬ ‫رخ‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬ ‫در‬ ‫که‬‫اهداف‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ .‫میشویم‬ ‫آشنا‬
‫هر‬Event‫که‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫آمد‬ ‫پیش‬ ‫و‬Event‫میکن‬ ‫تشریح‬ ‫را‬ ‫وغیره‬ ، ‫نپیوندد‬ ‫وقوع‬ ‫به‬.‫د‬
‫ها‬ ‫ارگان‬ ‫ساختار‬
:‫باشد‬ ‫می‬ ‫ذیل‬ ‫ساختار‬ ‫سه‬ ‫دارای‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬
Functional Structure:‫فقط‬ ‫آن‬ ‫وظیفهء‬ .‫ندارد‬ ‫پروژه‬ ‫گرفتن‬ ‫به‬ ‫ونیاز‬ .‫دارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مشخص‬ ‫کارهای‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬ ‫این‬ ‫یعنی‬
‫سا‬ ‫کمپیوتر‬ ‫دانشکده‬ ‫مثال‬ .‫نمیگردد‬ ‫هم‬ ‫وتجدید‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫پروژه‬ ‫واین‬ ‫است‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬‫که‬ ‫ینس‬
.‫دارند‬ ‫خودرا‬ ‫مشخص‬ ‫کارهای‬ ‫آن‬ ‫اساتید‬ ‫و‬ ‫کارمندان‬
Project Base Structure‫تطبیق‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫تطبیق‬ ‫آنرا‬ ‫میگیرد‬ ‫پروژه‬ ‫یعنی‬ ‫میکنند‬ ‫کار‬ ‫پروژه‬ ‫اساس‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬ ‫نوع‬ ‫این‬ :
.‫ندارد‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫یعنی‬ .‫میگیرد‬ ‫پروژه‬ ‫دوباره‬
Matrix Structure:‫دو‬ ‫بین‬ ‫حدمیانی‬Functional‫و‬Project Structure‫کارهای‬ ‫اینکه‬ ‫درپهلوی‬ ‫یعنی‬ ‫باشد‬ ‫می‬
.‫میگیرد‬ ‫هم‬ ‫پروژه‬ ‫دارد‬ ‫خودرا‬ ‫مشخص‬
Organization Culture
‫ارگان‬ ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬ ‫دهندهء‬ ‫نمایش‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫اعمال‬ ، ‫ها‬ ‫ارزش‬ ، ‫ها‬ ‫فرضیه‬ ‫مجموعهء‬ ‫از‬ ‫عبارت‬‫در‬
‫مختلف‬ ‫های‬ ‫زمان‬‫پروژ‬ ‫تکمیل‬ ‫ودر‬ .‫است‬، ‫ها‬ ‫ه‬Organization Culture‫عقیده‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫اکثرا‬ ‫جاییکه‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫نقش‬ ‫ارگان‬ ‫یک‬
‫از‬ ‫ناشی‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫پرابلم‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫که‬ ‫اند‬Structure‫یا‬Staff‫از‬ ‫برخاسته‬ ‫بلکه‬ ‫نبوده‬ ‫ارگان‬Culture.‫باشد‬ ‫می‬ ‫آنان‬
‫از‬ ‫مشخصهء‬ ‫ده‬Organization Culture:‫از‬ ‫عبارتند‬
Member Identity()‫اعضا‬ ‫اتحاد‬ ‫و‬ ‫هویت‬
Group emphasize)‫گروپی‬ ‫کارهای‬ ‫بر‬ ‫(تأکید‬
People Focus
Unit integration(‫مختلف‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫همبستگی‬)
Control
Risk Tolerance)‫ها‬ ‫ریسک‬ ‫با‬ ‫سازگاری‬ ‫و‬ ‫(تحمل‬
Reward Criteria)‫نخبه‬ ‫عناصر‬ ‫به‬ ‫پاداش‬ ‫و‬ ‫تقدیر‬ ‫(ضوابط‬
Conflict Tolerance‫اختالال‬ ‫با‬ ‫(سازگاری‬)‫تغییرات‬ ‫و‬ ‫ت‬
Means-end Orientation
Open system Focus
‫در‬ ‫درصورتیکه‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫موفق‬ ‫بسیار‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫کار‬Culture.‫باشد‬ ‫عالی‬ ‫حد‬ ‫به‬ ‫الذکر‬ ‫فوق‬ ‫های‬ ‫ماده‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬
9 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬
Stakeholder Management
‫نام‬ ‫به‬ ‫میگردند‬ ‫متأثر‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫نحوی‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫اشخاصیکه‬ ‫تمام‬ ‫میدانیم‬ ‫طوریکه‬Project Stakeholder.‫میگردند‬ ‫یاد‬Project
Manager‫بین‬ ‫ارتباطات‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫درک‬ ، ‫تشخیص‬ ‫مسؤل‬Stakeholder‫از‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬Four Frame
‫نیازمندیهای‬ ‫و‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬Stakeholder.‫است‬ ‫مؤثر‬ ‫بسیار‬
Senior Executive Manager‫از‬ ‫یکی‬Stakeholder‫م‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫های‬.‫شود‬ ‫نگهداشته‬ ‫راضی‬ ‫باید‬ ‫حتما‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫ی‬
‫حمایت‬ ‫و‬ ‫وعده‬ ‫اهمیت‬Top Management
‫از‬ ‫یکی‬Stakeholder‫م‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫پروژه‬ ‫رأس‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫اشخاصی‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫های‬‫محسوب‬ ‫پروژه‬ ‫اصلی‬ ‫الکان‬
( ‫ارشد‬ ‫مدیریت‬ ،‫میگردند‬Top Management.‫باشد‬ ‫می‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫یک‬ )
‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫عامل‬‫یک‬ ‫به‬ ‫که‬Project Manager‫و‬ ‫ها‬ ‫وعده‬ ‫سطح‬ ،‫کند‬ ‫رهبری‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫کارهای‬ ‫موفقانه‬ ‫بصورت‬ ‫تا‬ ‫میکند‬ ‫کمک‬
‫طرف‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫حمایت‬Top Management.‫میگردند‬ ‫ناکام‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫اکثرا‬ ‫ها‬ ‫وعده‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫حمایت‬ ‫این‬ ‫بدون‬ ‫که‬ .‫میشود‬ ‫داده‬
‫یک‬ ‫چطور‬Top Management‫میکند؟‬ ‫کمک‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫به‬
‫یک‬‫به‬ ‫ذیل‬ ‫های‬ ‫طریقه‬ ‫به‬ ‫میتواند‬ ‫ارشد‬ ‫مدیر‬project manager‫و‬project:‫کند‬ ‫کمک‬
‫کافی‬ ‫منابع‬ ‫کردن‬ ‫باتهیه‬
‫ها‬ ‫نیازمندی‬ ‫موقع‬ ‫به‬ ‫تثبیت‬
‫ارگان‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫جستن‬ ‫همکاری‬
‫مرشد‬ ‫و‬ ‫رهنما‬
Need for Organizations Standard
‫و‬ ‫ها‬ ‫ستاندارد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬Guideline‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫به‬ ‫ها‬.‫کند‬ ‫تکمیل‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫مؤثر‬ ‫شیوهء‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫کمک‬Senior
Manager‫به‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫وظیفه‬Project Manager:‫تا‬ ‫نماید‬ ‫توصیه‬
‫برای‬ ‫معیاری‬ ‫های‬ ‫ویر‬ ‫سافت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ازابزار‬Project Management.‫نماید‬ ‫استفاده‬
‫نوشتن‬ ‫برای‬Project Plan‫تهیه‬ ‫و‬status information‫از‬Guideline‫مش‬ ‫های‬.‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫استفاده‬ ‫خص‬
Project Phase and Project Life Cycle
Project life cycle‫مجموعه‬ ‫از‬ ‫عبارت‬Project phase:‫دارد‬ ‫را‬ ‫ذیل‬ ‫موارد‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬ ‫وظیفه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬
‫هر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کارهایی‬Phase.‫شود‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫باید‬
( ‫تحویل‬ ‫قابل‬ ‫های‬ ‫نمونه‬deliverable‫ب‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫چه‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ).‫گردد‬ ‫تهیه‬ ‫خصوصیاتی‬ ‫چه‬ ‫ا‬
‫هر‬ ‫در‬ ‫شامل‬ ‫افراد‬phase.‫میگردند‬ ‫مشخص‬
‫هر‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ‫کارهای‬ ‫تثبیت‬ ‫و‬ ‫کنترول‬Phase.‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫چگونه‬
Deliverable.‫میشود‬ ‫شمرده‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫خدمت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫عبارت‬
Product Life Cycle
‫میدانیم‬ ‫طوریکه‬SDLC (System Development Life Cycle)‫از‬ ‫عبارت‬Framework‫تشریح‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چوب‬ ‫چهار‬ ‫ویا‬
‫تمام‬Phase‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫دخیل‬ ‫هایی‬information System.‫میشود‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬
Life Cycle:‫داریم‬ ‫پروژه‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫اساس‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫نمی‬ ‫ها‬ ‫دربعضی‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫مشخص‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫ار‬ ‫بعضی‬ ‫در‬
0.Predictive Life Cycle‫نوع‬ ‫درین‬ :Life Cycle( ‫محدوده‬ ،Scope‫به‬ ‫و‬ ‫واضح‬ ‫کامل‬ ‫بطور‬ ‫پروژه‬ )phase‫تقسیم‬ ‫ها‬
‫هر‬ ‫برای‬ ‫زمانی‬ ‫برنامهء‬ ‫همچنین‬ ‫میگرددو‬Phase‫هر‬ ‫برای‬ ‫هزینه‬ ‫تخصیص‬ ‫و‬Phase.‫میگردد‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬Process
Model‫تکمیل‬ ‫چگونگی‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مبنا‬ ‫برهمین‬ ‫زیادی‬ ‫هایی‬Phase‫تعیین‬ ‫اول‬ ‫از‬ ‫های‬‫میکند.ازقبیل‬ ‫تشریح‬ ‫را‬ ‫شده‬
10 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬
Waterfall Model( ‫حلقوی‬ ‫مادل‬ ،spiral Model،)incremental Build Model،Prototyping Model،
RAD (Rapid Application Development) Model،Agile S/w Development.‫وغیره‬
5.Adaptive S/W Development Model (ASD Model)‫نوع‬ ‫درین‬ :Life Cycle‫م‬‫کامل‬ ‫بطور‬ ‫ونیازمندیها‬ ‫حدوده‬
‫اساس‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬ ‫بلکه‬ ‫نمیگردد‬ ‫واضح‬Mission driven‫ویا‬component based.‫میشود‬ ‫سپرده‬ ‫افراد‬ ‫به‬
‫اهمیت‬Phase‫و‬ ‫پروژه‬ ‫بندی‬Management Review‫هر‬ ‫در‬Phase:
‫و‬ ‫مراحل‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫میدانیم‬ ‫طوریکه‬Phase‫ادامه‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫میگردند‬ ‫تقسیم‬ ‫طوری‬ ‫ها‬‫به‬ ‫ورفتن‬ ‫پروژه‬ ‫کاردر‬Phase، ‫بعدی‬Phase
.‫باشیم‬ ‫کرده‬ ‫تکمیل‬ ‫مؤفقانه‬ ‫راباید‬ ‫قبلی‬
‫هر‬ ‫تکمیل‬ ‫از‬ ‫پس‬Phase‫میگیرد‬ ‫صورت‬ ‫وغیره‬ ‫ارگان‬ ‫اهداف‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫مطابقت‬ ‫میزان‬ ، ‫موفقیت‬ ، ‫کار‬ ‫پیشرفت‬ ‫ارزیابی‬ ، ‫پروژه‬ ‫در‬
‫نام‬ ‫به‬ ‫عمل‬ ‫این‬ ‫که‬Management Review‫نام‬ ‫به‬ ‫وهمچنین‬ .‫میگردد‬ ‫یاد‬‫های‬Phase Exit‫و‬Kill Point.‫میگردد‬ ‫یاد‬ ‫هم‬
The Context of IT Project
‫های‬ ‫پروژه‬IT، ‫سایز‬ ‫چون‬ ‫موارد‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬Complexity‫مورد‬ ‫منابع‬ ، ‫گیری‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫ساحه‬ ، ‫تولیدی‬ ‫محصول‬ ،
‫های‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ .‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫وغیره‬ ‫نیاز‬IT‫دارای‬background‫متفا‬ ‫کامال‬‫های‬ ‫پروژه‬ .‫میباشند‬ ‫ها‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫وت‬IT‫از‬
.‫میکند‬ ‫استفاده‬ ‫است‬ ‫تغییر‬ ‫درحال‬ ‫سریعا‬ ‫که‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫تکنالوژی‬
Recent Trends Affecting IT Project Management
‫های‬ ‫پروژه‬IT.‫میگردند‬ ‫متأثر‬ ‫ذیل‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫امروزه‬
Globalization‫محدود‬ ‫و‬ ‫تجارتی‬ ‫موانع‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫دیجیتالی‬ ‫انقالب‬ ‫یعنی‬ :‫ه‬ ‫ه‬‫امروزه‬ ‫که‬ ‫گردیده‬ ‫باعث‬ ، ‫سیاسی‬ ‫ای‬‫ارتباطات‬
‫چگونگی‬ ‫چون‬ ‫موضوعاتی‬ ‫که‬ .‫نمود‬ ‫قایم‬ ‫ارتباط‬ ‫زمین‬ ‫کره‬ ‫روی‬ ‫نفر‬ ‫ها‬ ‫ملیون‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ ‫میتوان‬ ‫و‬ .‫شود‬ ‫آسان‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬
‫ولی‬ .‫میگذارد‬ ‫تاثیر‬ ‫پروژه‬ ‫باالی‬ ‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫وابزاریکه‬ ‫مشترک‬ ‫کار‬ ‫طرز‬ ، ‫آن‬ ‫بودن‬ ‫اعتماد‬ ‫قابل‬ ، ‫ارتباطات‬
Globalization‫وهمچنین‬ ‫نمایند‬ ‫استفاده‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫وابزار‬ ‫ازتکنالوژیها‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫دخیل‬ ‫افراد‬ ‫تا‬ ‫میگردد‬ ‫باعث‬
‫صورت‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫تا‬ ‫میگردد‬ ‫وباعث‬ .‫میگردد‬ ‫پروژه‬ ‫کار‬ ‫اجرای‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫انضباط‬ ‫و‬ ‫نظم‬ ‫پیشرفت‬ ‫باعث‬Global‫فکر‬
‫ولی‬ ‫کند‬local.‫نماید‬ ‫عمل‬
Outsourcing:‫و‬ ‫منابع‬‫های‬ ‫ارگان‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫آنرا‬ ‫پروژه‬ ‫کار‬ ‫نیازمندی‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫ارگان‬ ‫یک‬ ‫ابزاریکه‬
‫های‬ ‫پروژه‬ ‫باالی‬ ‫مستقیم‬ ‫تاثیری‬ ‫نمایند‬ ‫تهیه‬ ‫خارجی‬IT‫وظیفهء‬ ‫که‬ .‫میگذارد‬IT Project Manager‫با‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫می‬
Outsourcing‫مناسب‬ ‫های‬ ‫باقیمت‬ ‫باشندکه‬ ‫منابع‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫آشنا‬.‫دهند‬ ‫ارایه‬ ‫را‬ ‫بهتری‬ ‫خدمات‬ ،
Offshoring‫باالی‬ ‫نیز‬ ‫منابع‬ ‫واین‬ .‫نماییم‬ ‫تهیه‬ ‫خارجی‬ ‫کشورهای‬ ‫از‬ ‫آنرا‬ ‫استیم‬ ‫مجبور‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫بعضا‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫منابع‬ :
.‫میگذارند‬ ‫تأثیر‬ ‫معلوماتی‬ ‫تکنالوژی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬
Virtual Team:‫موجو‬ ‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫تکنالوژی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫افرادیکه‬ ‫از‬ ‫گروپ‬‫امروزی‬ ‫د‬‫جهان‬ ‫مختلف‬ ‫نقاط‬ ‫از‬‫دریک‬ ،
.‫میگذارد‬ ‫تاثیر‬ ‫پروژه‬ ‫باالی‬ ‫میکنند‬ ‫کار‬ ‫باهم‬ ‫ساحه‬ ‫و‬ ‫وقت‬‫دنبال‬ ‫را‬ ‫کارپروژه‬ ‫شان‬ ‫های‬ ‫خانه‬ ‫از‬ ‫معموال‬ ‫افراد‬ ‫گونه‬ ‫این‬
.‫میکنند‬.‫میباشد‬ ‫نواقص‬ ‫و‬ ‫فواید‬ ‫دارای‬ ‫گروپی‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬:‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫ذیل‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫میتوان‬ ‫آن‬ ‫فواید‬ ‫ازجمله‬
o‫میتوانیم‬ ‫ما‬‫در‬50.‫میرود‬ ‫باال‬ ‫بسیار‬ ‫کار‬ ‫پیشرفت‬ ‫میزان‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫کار‬ ‫پروژه‬ ‫باالی‬ ‫هفته‬ ‫روزهای‬ ‫ساعت‬
o‫ندارند‬ ‫دفتر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫محیط‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫میگردند‬ ‫وصل‬ ‫جهان‬ ‫مختلف‬ ‫نقاط‬ ‫از‬ ‫افرادیکه‬ ‫اکثر‬ ‫چون‬ :‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬
.‫میکنند‬ ‫کار‬ ‫هایشان‬ ‫خانه‬ ‫از‬ ‫ایشان‬ ‫بلکه‬
o‫پذی‬ ‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫عالی‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬‫به‬ ‫میکنند‬ ‫فعالیت‬ ‫جهان‬ ‫مختلف‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫داشتن‬ ‫نسبت‬ ‫به‬ ‫ر‬
.‫آیند‬ ‫می‬ ‫بار‬
o‫شان‬ ‫وقت‬ ‫شدن‬ ‫ضایع‬ ‫از‬ ‫بنأ‬ ‫نمایند‬ ‫مراجعه‬ ‫دفتر‬ ‫یا‬ ‫کار‬ ‫محل‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫اجرای‬ ‫نیستندبرای‬ ‫مجبور‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫چون‬
.‫میگیرد‬ ‫صورت‬ ‫جلوگیری‬
‫ولی‬Virtual Team:‫میباشد‬ ‫نیز‬ ‫ذیل‬ ‫نواقص‬ ‫دارای‬
o‫یکدی‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬.‫میکنند‬ ‫فکر‬ ‫مجزا‬ ‫و‬ ‫نشناخته‬ ‫خودرا‬ ‫گر‬
o.‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫ارتباطی‬ ‫مشکالت‬
o.‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫کار‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫تکنالوژی‬ ‫به‬ ‫وابستگی‬
o.‫میگردد‬ ‫مشکل‬ ‫موارد‬ ‫وغیره‬ ‫افراد‬ ‫انگاری‬ ‫سهل‬ ، ‫افراد‬ ‫مدیریت‬ ‫ازقبیل‬ ‫دیگری‬ ‫موضوعاتی‬ ‫وهمچنان‬
11 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬
:‫دوم‬ ‫چپتر‬ ‫خالصه‬
oProject Manager‫پروژ‬ ‫کار‬ ‫اجرای‬ ‫حین‬‫تا‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫ه‬System Approach.‫گیرد‬ ‫مدنظر‬ ‫را‬
o‫چهار‬ ‫دارای‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬frame:‫عبارتنداز‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مختلف‬Structural , Human Resources, Political and
symbolic frames.
oStructure‫و‬Culture‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ضروری‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫ازامرهای‬ ‫یکی‬ ‫ارگان‬ ‫یک‬Project Manager.‫گیرد‬ ‫مدنظر‬ ‫آنرا‬
o‫ک‬‫مرحله‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫پروژه‬ ‫ارهای‬(phase)‫به‬ ‫تا‬ ‫گردد‬ ‫تکمیل‬ ‫موفقانه‬ ‫بطور‬Phase.‫شود‬ ‫راجع‬ ‫بعدی‬
o‫باید‬ ‫که‬ ‫مواردی‬project manager‫مانند‬ ‫دارد‬ ‫تاثیر‬ ‫پروژه‬ ‫باالی‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫کرده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫آنرا‬Globalization،
outsourcing،Virtual Team.‫وغیره‬
12 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬
‫سوم‬ ‫چپتر‬
The Project Management Process Groups
:‫بودتا‬ ‫خواهیم‬ ‫قادر‬ ‫ما‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫تکمیل‬ ‫از‬ ‫پس‬
‫پنج‬‫پراسس‬Project Management،Activity‫هر‬ ‫های‬Process‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫شمول‬ ‫به‬ ‫را‬process‫کرده‬ ‫تشریح‬ ‫ها‬
.‫بتوانیم‬
‫چطور‬ ‫که‬ ‫بدانیم‬PM Process‫با‬PM Knowledge Area.‫دارد‬ ‫ارتباط‬
‫ها‬ ‫ارگان‬ ‫چطور‬ ‫اینکه‬ ‫تشریح‬PM Methodologies‫های‬ ‫پروژه‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫هارا‬IT.‫میگیرند‬ ‫مدنظر‬
Project Management Process Groups
Process‫و‬ ‫فعالیات‬ ‫مجموعهء‬ ‫از‬ ‫عبارت‬Activity‫مدیر‬ .‫میدهد‬ ‫سوق‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫نتیجهء‬ ‫یک‬ ‫مارابطرف‬ ‫که‬ ‫میباشند‬ ‫هایی‬
‫تمام‬ ‫پروژه‬Activity‫پراسه‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫شامل‬ ‫های‬‫های‬interlink: ‫مثال‬ ‫بطور‬ .‫بیند‬ ‫می‬‫یک‬ ‫ساختن‬ ‫برای‬ ‫نجار‬ ‫یک‬
.‫وغیره‬ ‫چوپ‬ ‫اندازه‬ ‫چوپ‬ ‫بریدن‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫نماید‬ ‫تکمیل‬ ‫منظم‬ ‫شکل‬ ‫رابه‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫پراسه‬ ‫است‬ ‫مجبور‬ ‫چوکی‬
Project Management Process Group‫از‬‫پنج‬:‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫ذیل‬ ‫پراسهء‬
Initiating Process:‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫آغاز‬ ‫پروسهء‬‫هدف‬ ‫آن‬ ‫تکمیل‬ ‫و‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫که‬ ‫میشود‬ ‫شروع‬ ‫اززمانی‬ ‫و‬ ‫است‬
‫تا‬ ‫بخوانیم‬ ‫درس‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫مکتب‬ ‫صنوف‬ ‫در‬ ‫بخوانیم‬ ‫درس‬ ‫ساینس‬ ‫کمپیوتر‬ ‫دانشکده‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫ما‬ ‫اینکه‬ ‫آغاز‬ ‫مثال‬ .‫میکنیم‬ ‫فکر‬
.‫شویم‬ ‫کامیاب‬
Plan Process:‫رسان‬ ‫هدف‬ ‫وبه‬ ‫رساندن‬ ‫نتیجه‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫عملی‬ ‫طرح‬ ‫یک‬ ‫پراسه‬ ‫درین‬‫طرحی‬ ‫مثال‬ .‫میشود‬ ‫ریخته‬ ‫پروژه‬ ‫دن‬
.‫بخوانیم‬ ‫درس‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫کابل‬ ‫دانشگاه‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫کامیاب‬ ‫برای‬
Executing Process:‫درآن‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫اجرایی‬ ‫شکل‬ ‫پروژه‬ ، ‫پراسه‬ ‫دراین‬، ‫بشری‬ ‫منابع‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫مختلفی‬ ‫منابع‬
‫منابع‬ ‫وسایر‬ ‫مالی‬ ‫منابع‬.‫میگردند‬ ‫هماهنگ‬
Controlling and monitoring process:‫هر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کنترول‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ‫پراسهء‬Phase‫صورت‬ ‫پروژه‬ ‫از‬
.‫میگیرد‬
Closing Processes:.‫میباشد‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫رسمی‬ ‫دهی‬ ‫تحویل‬ ‫پراسهء‬
‫هر‬ ‫تکمیل‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫مدت‬ ‫ذیل‬ ‫چارت‬Process Group‫داریم‬ ‫نیاز‬‫فیصدی‬ ‫برحسب‬.‫میدهد‬ ‫نشان‬
13 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬
Mapping Process Groups into Nine Knowledge Area
‫میدانیم‬ ‫قبلی‬ ‫دروس‬ ‫از‬ ‫چنانچه‬Knowledge Areas‫یک‬ ‫گانه‬ ‫نه‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫از‬ ‫عبارت‬Project Manager‫های‬ ‫دربخش‬Scope
Management،Time Management،Cost Management،Quality Management،Human resource
Management،Communication management،Risk Management،Procurement Management‫و‬Project
Integration Management.‫باشد‬ ‫می‬
‫هر‬ ‫اساسی‬ ‫های‬ ‫پراسه‬ ‫مامیتوانیم‬PM Process Group‫در‬ ‫را‬Knowledge Areas‫جدول‬ .‫کنیم‬ ‫ومشخص‬ ‫تعیین‬ ‫الذکر‬ ‫فوق‬ ‫های‬
‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫ذیل‬05Activity‫یک‬project management‫و‬Process Groups‫و‬Knowledge Area.‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬
14 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬
‫هر‬ ‫وحال‬Process Group.‫میدهیم‬ ‫قرار‬ ‫مطالعه‬ ‫مورد‬ ‫مفصل‬ ‫بصورت‬ ‫را‬
Development IT Project Management Methodology
‫پ‬ ‫اما‬ ‫میدهند‬ ‫اختصاص‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫وقت‬ ‫و‬ ‫هنگفت‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫مدیریتی‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫آموزش‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬ ‫اکثرا‬‫آموزش‬ ‫از‬ ‫س‬
‫ها‬Project manager‫هم‬ ‫آن‬ ‫علت‬ ‫کند‬ ‫استفاده‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫نیست‬ ‫قادر‬ ‫ها‬Methodology‫که‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫هایی‬
.‫است‬ ‫مختلف‬ ‫ارگان‬ ‫هر‬ ‫در‬
Methodology‫مختلف‬ ‫های‬ ‫ارگان‬ ‫در‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬ ‫در‬ ‫اشیارا‬ ‫ترتیب‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پراسه‬ ‫تکمیل‬ ‫چگونگی‬
،methodology:‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫میکنند‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬ ‫که‬ ‫مشهور‬ ‫های‬ ‫میتادولوژی‬ .‫گردد‬ ‫استفاده‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬
15 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬
PRINCE2 (PRoject IN Controlled Environments)
Agile methodologies
RUP (Rational Unified Process) Framework
Six Sigma Methodologies
Project Pre-Initiation
‫رس‬ ‫شروع‬ ‫از‬ ‫قبل‬( ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫ارشد‬ ‫مدیر‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫پروژه‬ ‫هر‬ ‫می‬Senior Manager‫بهتر‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫بنیان‬ ‫و‬ ‫اساس‬ ، )
‫منظور‬ ‫این‬ ‫وبرای‬ ‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫جلوگیری‬ ‫بعدی‬ ‫مشکالت‬ ‫وقوع‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫تنظیم‬Senior Manager‫باید‬Pre-Initiation Task‫های‬
:‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫ذیل‬
‫گانه‬ ‫سه‬ ‫های‬ ‫محدودیات‬Time،Scope‫و‬Cost.‫کند‬ ‫مشخص‬ ‫را‬
Project Sponsor.‫کند‬ ‫مشخص‬ ‫را‬
Project Manager.‫کند‬ ‫معرفی‬ ‫را‬
‫با‬ ‫ها‬ ‫مالقات‬ ‫سری‬ ‫یک‬Project Manager‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫اظهارات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پراسس‬ ‫ارزیابی‬ ‫منظور‬ ‫به‬
.‫کند‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫فرعی‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫تقسیم‬
Project Initiation
‫ک‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫پروژه‬ ‫باالی‬ ‫کار‬ ‫رسمی‬ ‫شروع‬‫انجام‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫ه‬task‫هایی‬pre-initiation‫رسما‬ ‫پروژه‬ ‫مرحله‬ ‫درین‬ ‫که‬ .‫میگیرد‬ ‫صورت‬
.‫میکند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫وشروع‬ ‫انتخاب‬
‫ذیل‬ ‫جدول‬Knowledge area‫با‬ ‫همراه‬ ‫آنرا‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫پراسه‬ ‫و‬output.‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫پراسه‬ ‫هر‬
Stakeholder Register
‫پروژ‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫افرادی‬ ‫تمام‬ ‫مشخصات‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بهتر‬.‫برسانیم‬ ‫ثبت‬ ‫به‬ ‫جدولی‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫اند‬ ‫دخیل‬ ‫ه‬
16 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬
‫نگه‬ ‫خود‬ ‫پیش‬ ‫محفوظ‬ ‫شکل‬ ‫آنرابه‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫تنظیم‬ ‫جدول‬ ‫رادر‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫دخیل‬ ‫افراد‬ ‫وتوان‬ ‫مؤثریت‬ ، ‫عالقمندی‬ ‫میزان‬ ‫وهمچنین‬
‫افراد‬ ‫تا‬ ‫میداریم‬‫نکات‬ ‫درین‬ ‫اشخاص‬ ‫اکثرا‬ ‫زیرا‬ ‫نیابد‬ ‫اگاهی‬ ‫ازآن‬.‫است‬ ‫حساس‬
Project Charter
Project charter‫تمام‬ ‫درآن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جدولی‬ ‫از‬ ‫عبارت‬‫قبیل‬ ‫از‬ ‫پروژه‬ ‫خصوصیات‬‫معلومات‬ ، ‫آن‬ ‫وختم‬ ‫شروع‬ ‫تاریخ‬ ، ‫پروژه‬ ‫نام‬
Budget‫و‬ ‫نظریات‬ ‫وهمچنان‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ‫مسؤلیات‬ ‫و‬ ‫کارها‬ ، ‫پروژه‬ ‫موفقیت‬ ‫های‬ ‫شرط‬ ، ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ،‫پروژه‬ ‫افراد‬ ‫پیشنهادات‬
‫بع‬ ‫دروس‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫میرسد‬ ‫ثبت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫امضای‬ ‫با‬ ‫همراه‬.‫میگیرد‬ ‫قرار‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫تفصیل‬ ‫به‬ ‫دی‬
Kick-off Meetings
‫دربارهء‬ ‫و‬ ‫شناخته‬ ‫خودرا‬ ‫یکدیگر‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫درآن‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫برگزار‬ ‫جلسهء‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫رسمی‬ ‫شروع‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫است‬ ‫بهتر‬
‫نام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫جلسه‬ ‫این‬ ‫که‬ .‫کنند‬ ‫نظر‬ ‫تبادل‬ ‫و‬ ‫بحث‬ ‫باهم‬ ‫پروژه‬ ‫رسانیدن‬ ‫موفق‬ ‫به‬ ‫وراهای‬ ‫اهداف‬Kick-off Meeting.‫میکنند‬ ‫یاد‬
‫را‬ ‫جلسه‬ ‫این‬ ‫اجندای‬Project manager.‫مینماید‬ ‫تعیین‬ ‫ذیل‬ ‫شکل‬ ‫مطابق‬
17 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬
Project Planning Process
‫از‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬Project Planning‫برای‬ ‫راهنما‬ ‫یک‬ ‫منحیث‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬project Execution‫یعنی‬ .‫گردد‬ ‫استفاده‬Execution
.‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫پالن‬ ‫اساس‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬‫تمام‬Knowledge area‫هر‬ ‫پالنگذاری‬ ‫حاصل‬ ‫دارند.طوریکه‬ ‫پالنگذاری‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫ها‬
Knowledge area‫دارای‬Output.‫باشد‬ ‫می‬‫که‬Output:‫عبارتنداز‬ ‫پالنگذاری‬ ‫این‬ ‫مهم‬ ‫های‬
A team Contract‫چون‬ ‫درموارد‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫تعهدات‬ ‫درآن‬ ‫که‬ :participation،Communication،problem
solving‫و‬meeting.‫میگیرد‬ ‫جا‬ ‫وغیره‬
Project Scope Statement‫محصول‬ ‫خصوصیات‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ .‫میگردند‬ ‫مشخص‬ ‫نیازمندیهای‬ ‫و‬ ‫مشخصات‬ ‫درآن‬ ‫که‬ :
‫تحویل‬ ‫قابل‬Deliverable( ‫پروژه‬ ‫موفقیت‬ ‫شرط‬ ‫با‬ ‫همراه‬Project Success Criteria.‫میگردد‬ ‫پالنگذاری‬ )
A work Break Down Structure (WBS)‫پر‬ ‫تمام‬ ‫یعنی‬ :‫های‬ ‫اسه‬Project‫تقسیم‬ ‫کوچک‬ ‫و‬ ‫خورد‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫به‬
.‫میگیردد‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫زمانی‬ ‫ترتیب‬GANTT Chart(‫ها‬ ‫وابستگی‬ ‫تمام‬ ‫با‬ ‫همراه‬dependencies‫و‬ ‫ها‬ ‫پراسه‬ ‫بین‬ ).‫منابع‬
.‫شده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫اولویت‬ ‫های‬ ‫ریسک‬ ‫از‬ ‫لیست‬
‫ذیل‬ ‫جدول‬Project Baseline‫پروژه‬Intranet site‫ر‬‫چارت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ا‬GANTT.‫میدهد‬ ‫نشان‬
‫از‬ ‫یکی‬ ‫میدهدکه‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫اولویت‬ ‫های‬ ‫ریسک‬ ‫از‬ ‫لیست‬ ‫ذیل‬ ‫جدول‬Output.‫میشود‬ ‫شمرده‬ ‫پالنگذاری‬ ‫های‬
18 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬
Project Executing
‫از‬ ‫یکی‬process Group‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫تری‬ ‫زیاد‬ ‫وقت‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اساسی‬ ‫های‬Project Execution.‫است‬Project Manager‫ها‬
‫و‬ ‫کنترول‬ ‫برای‬ ‫شانرا‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫توان‬ ‫تمام‬ ‫باید‬Handle‫کردن‬challenge‫درزمان‬ ‫که‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫ها‬Execution‫پروژه‬ ‫یک‬
‫سایر‬ ‫همانند‬ ‫و‬ .‫برد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫پیش‬Process Group‫هر‬ ‫در‬ ‫ها‬Knowledge area‫دارای‬activity‫باشد‬ ‫می‬ ‫های‬ ‫پراسه‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫بدس‬ ‫باعث‬ ‫هرکدام‬ ‫که‬‫آمدن‬ ‫ت‬Output.‫میگردد‬
Milestone Report‫تکمیل‬ ‫و‬ ‫پیشرفت‬ ‫ما‬ ‫تا‬ ‫میکند‬ ‫کمک‬Milestone‫از‬ ‫نمونهء‬ ‫ذیل‬ ‫راببینیم.شکل‬ ‫مهم‬ ‫های‬Milestone Report
.‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬
19 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬
Project Controlling and Monitoring
‫این‬Process Group‫اخ‬ ‫و‬ ، ‫پالن‬ ‫از‬ ‫انحراف‬ ‫کنترول‬ ، ‫کار‬ ‫پیشرفت‬ ‫تعقیب‬ ‫مسؤل‬‫در‬ ‫اساسی‬ ‫پراسه‬ ‫باشد.این‬ ‫می‬ ‫درست‬ ‫تصامیم‬ ‫ذ‬
‫تمام‬Process Group‫تمام‬ ‫تکمیل‬ ‫حین‬ ‫و‬ ‫تاثیرگذاشته‬ ‫دیگر‬ ‫های‬Process Groups.‫دارد‬ ‫کاربرد‬ ‫ها‬
Output‫شامل‬ ‫آن‬ ‫های‬Performance Report،Change Request‫و‬update.‫باشد‬ ‫می‬ ‫پالن‬ ‫کردن‬
Project Closing
‫آخرین‬Process Group‫باشد‬ ‫می‬‫و‬ ‫مشتری‬ ‫رضایت‬ ‫کسب‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫درآن‬ ‫که‬Stakeholder‫ویا‬ ‫شده‬ ‫اعالم‬ )‫(فاینل‬ ‫نهایی‬ ‫رسما‬ ‫پروژه‬
.‫میگردد‬ ‫ختم‬ ‫آن‬ ‫باالی‬ ‫کار‬Output‫پراسه‬ ‫این‬Project Archive‫اینکه‬ ‫ولو‬ ‫است‬ ‫آمده‬ ‫بدست‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫عین‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تجارب‬ ‫و‬
.‫باشد‬ ‫نشده‬ ‫ختم‬ ‫هم‬ ‫مؤفقانه‬ ‫پروژه‬
‫یک‬ ‫شامل‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫اکثر‬Final Report‫و‬Presentation( ‫ارشد‬ ‫مدیر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫میباشند‬Senior Manager.‫میگردد‬ ‫ابالغ‬ )
20 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬
‫چپترسوم‬ ‫خالصه‬
‫پنج‬Project Management Process Group:‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬Initiating،Planning،Executing،
Controlling and Monitoring‫بآلخره‬ ‫و‬Project Closing.
‫میتوانیم‬ ‫ما‬Activity‫های‬‫هر‬ ‫اساسی‬Process Group‫نو‬ ‫در‬ ‫را‬Knowledge area‫کدام‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫ترسیم‬ ‫مختلف‬ ‫های‬
‫یک‬ ‫آن‬output.‫دارد‬
.‫میکنند‬ ‫استفاده‬ ‫نیز‬ ‫خودشان‬ ‫خاص‬ ‫های‬ ‫میتادولوژی‬ ‫از‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫ستاندارد‬ ‫روشهای‬ ‫پهلوی‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬ ‫از‬ ‫بعضی‬
21 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬
‫چهارم‬ ‫چپتر‬
Project Integration Management
‫قبال‬ ‫چنانچه‬‫نمودیم‬ ‫مطالعه‬Project Integration Management‫از‬ ‫یکی‬Knowledge area‫های‬9‫هماهنگ‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫گانه‬
‫تمام‬ ‫سازی‬ ‫ومتناسب‬ ‫سازی‬Knowledge area، ‫افراد‬ ،‫دیگر‬ ‫های‬Plan‫جریان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫کارهای‬ ‫وسایر‬Project
Life Cycle‫را‬ ‫پروژه‬ ‫کلی‬ ‫تصویر‬ ‫ویک‬ ‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫به‬ ‫را‬ ،.‫اندیشد‬ ‫نمی‬ ‫جزییات‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫بررسی‬‫و‬ ‫سازی‬ ‫هماهنگ‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پس‬
( ‫همآیی‬ ‫گرد‬Integration‫پروژه‬ ‫موفقیت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫مناسب‬ ‫درمواقع‬ ‫و‬ ‫آمده‬ ‫گردهم‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫اجزای‬ ‫تمام‬ )
.‫میکند‬ ‫کمک‬
Project Integration Management‫م‬ ‫پروژه‬ ‫موفقیت‬ ‫اساسی‬ ‫های‬ ‫کلید‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫رضایت‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫که‬ .‫باشد‬ ‫ی‬Stakeholder
‫در‬ ‫دخیل‬ ‫پراسهء‬ ‫شش‬ .‫است‬ ‫ضروری‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫پروژه‬ ‫در‬Project Integration Management:‫از‬ ‫عبارتند‬
0.‫یک‬ ‫طراحی‬Project Charter
5.‫یک‬ ‫طراحی‬project Management Plan
3.‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫هدایت‬Project Execution.‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫پالن‬ ‫اساس‬ ‫به‬
0.‫ک‬ ‫و‬ ‫مانیتور‬.‫سازد‬ ‫برآورده‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫اهداف‬ ‫طوریکه‬ ‫پروژه‬ ‫کارهای‬ ‫نترول‬
2.‫کنترول‬Integrated changes.‫میکند‬ ‫وارد‬ ‫تغییر‬ ‫تحویل‬ ‫قابل‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫میگردد‬ ‫باعث‬ ‫که‬
1.‫ویا‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫ختم‬Phase‫ها‬
‫از‬ ‫خالصهء‬ ‫ذیل‬ ‫شکل‬Project Integration Management.‫میدهد‬ ‫رانشان‬
Strategic Planning and Project Selection
Strategic Plan( ‫ها‬ ‫توانایی‬ ‫تحلیل‬ ‫با‬ ‫ارگان‬ ‫یک‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫اهداف‬ ‫و‬ ‫پالن‬ ‫ازتعیین‬ ‫عبارت‬Strength( ‫ها‬ ‫ضعیفی‬ ، )Weakness، )
( ‫ها‬ ‫فرصت‬Opportunities( ‫موانع‬ ‫و‬ )threats‫بیشترین‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫اهداف‬ ‫این‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ارگان‬ ‫یک‬ )
‫حال‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مفاد‬‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫واهداف‬ ‫موقف‬ ‫درنظرداشت‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫نمیتوان‬ ‫یعنی‬ .‫میگردد‬ ‫انتخاب‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫ارگان‬ ‫آینده‬ ‫و‬
.‫کرد‬ ‫انتخاب‬ ‫ارگان‬ ‫یک‬
22 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬
‫خوبی‬ ‫عواقب‬ ‫که‬ ‫نمیکنند‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫پروژهء‬ ‫هیچگاهی‬ ‫و‬ ‫میبینند‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫درازمدت‬ ‫پالن‬ ‫و‬ ‫کلی‬ ‫تصاویر‬ ‫به‬ ‫همیشه‬ ‫موفق‬ ‫رهبران‬
‫نداشته‬ ‫شرکت‬ ‫آینده‬ ‫برای‬.‫باشد‬ ‫هم‬ ‫زا‬ ‫درآمد‬ ‫اینکه‬ ‫ولو‬ ‫باشند‬‫و‬ ‫داده‬ ‫تغییر‬ ‫هارا‬ ‫ارگان‬ ‫گرایش‬ ‫مسیر‬ ‫نادرست‬ ‫پروژه‬ ‫انتخاب‬ ‫بخاطریکه‬
.‫میسازد‬ ‫دور‬ ‫شان‬ ‫اهداف‬ ‫از‬
‫پالن‬ ‫تعیین‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬ ‫بعضی‬ ‫البته‬Strategic( ‫مدیرپروژه‬Project Manager‫تعیین‬ ‫و‬ ‫تصامیم‬ ‫اتخاذ‬ ‫بلکه‬ ‫دانند‬ ‫نمی‬ ‫دخیل‬ ‫را‬ )
Strategic Plan‫و‬‫محض‬ ‫ظیفهء‬Top Management.‫باشد‬ ‫می‬‫موفق‬ ‫های‬ ‫ارگان‬ ‫ولی‬Project Manager‫تعیین‬ ‫در‬ ‫را‬
Strategic Plan.‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫بطن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کسی‬ ‫تنها‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫زیرا‬ ‫میدانند‬ ‫سهیم‬ ‫پروژه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬
‫تعیین‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬Strategic Plan‫از‬ ‫اکثرا‬ ‫پروژه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬SWOT Analysis‫از‬ ‫برگرفته‬ ‫که‬ ‫میکنند‬ ‫استفاده‬Strength ,
Weakness, Opportunities and Threats.‫باشد‬ ‫می‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬Strategic Plan:‫یابند‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫ذیل‬ ‫مقاصد‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬
.‫دارد‬ ‫تر‬ ‫زیاد‬ ‫منفعت‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬
‫پروژه‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫پذیر‬ ‫تحقق‬ ‫های‬ ‫متود‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫کردن‬ ‫رسمی‬‫طرح‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫شروع‬Project charter
SWOT Analysis‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬Mind Mapping S/W‫ویا‬Note‫و‬ ‫ها‬presentation‫و‬ ‫افکار‬ ‫آن‬ ‫طی‬ ‫که‬ .‫میتواند‬ ‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫ها‬
‫از‬ ‫نمونهء‬ ‫ذیل‬ ‫شکل‬ .‫میگردد‬ ‫لیست‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫دربخش‬ ‫افراد‬ ‫متعدد‬ ‫نظریات‬SWOT Analysis.‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬
23 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬
‫مراحل‬ ‫ذیل‬ ‫شکل‬Planning Process.‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫معلوماتی‬ ‫تکنالوژی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫را‬
‫چهار‬ ‫میبینیم‬ ‫قسمیکه‬Stage‫درازمدت‬ ‫های‬ ‫پالن‬ ‫نظرگرفتن‬ ‫مد‬ ‫قدم‬ ‫اولین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫پروژه‬ ‫انتخاب‬ ‫پالنگذاری‬ ‫برای‬
(Strategic Plan‫در‬ .‫است‬ ‫ارگان‬ ‫یک‬ )Stage‫در‬ ‫وسپس‬ .‫میگیریم‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫باشد‬ ‫ومفید‬ ‫درآمد‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫پروژه‬ ‫دومی‬
‫و‬ ‫مفاد‬ ، ‫محدوده‬ ‫سوم‬ ‫مرحله‬Constraint‫در‬ ‫بالخره‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫راتعیین‬ ‫پروژه‬ ‫های‬stage‫اختصاص‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫منابع‬ ‫چهارمی‬
.‫میدهیم‬
‫پروژه‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫روش‬
‫ارتب‬ ‫پروژه‬ ‫انتخاب‬ ‫که‬ ‫فهمیدیم‬ ‫قبلی‬ ‫ازدروس‬‫ارگان‬ ‫واکثرا‬ .‫دارد‬ ‫ارگان‬ ‫یک‬ ‫موفقیت‬ ‫و‬ ‫درازمدت‬ ‫اهداف‬ ‫شدن‬ ‫برآورده‬ ‫با‬ ‫مستقیمی‬ ‫اط‬
‫به‬ ‫مطابق‬ ‫که‬ ‫پروژه‬ ‫چندین‬ ‫با‬ ‫ها‬Strategic Plan‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫شان‬ ‫ازبین‬ ‫که‬ ‫میگردند‬ ‫مجبور‬ ‫و‬ ‫میشوند‬ ‫روبرو‬ ‫است‬ ‫شان‬
‫موارد‬ ‫قبیل‬ ‫درین‬ .‫کند‬Project Manager‫با‬ ‫همراه‬ ‫را‬ ‫اساسی‬ ‫نقش‬Top Management.‫میکند‬ ‫ایفا‬
:‫عبارتنداز‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫پروژه‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫میتوان‬ ‫ازآن‬ ‫که‬ ‫اساسی‬ ‫های‬ ‫روش‬
Focusing on broad organizational needs
‫وتمام‬ .‫کنیم‬ ‫فکر‬ ‫پروژه‬ ‫انتخاب‬ ‫درصورت‬ ‫خود‬ ‫ارگان‬ ‫های‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫اولین‬
‫تحق‬ ‫و‬ ‫بودجه‬ ، ‫نیازها‬‫به‬ ‫زمانیکه‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫بودجه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نیاز‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مشکل‬ ‫بسیار‬ ‫هرچند‬ .‫کنیم‬ ‫تخمین‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫پذیری‬ ‫ق‬
‫ولی‬ ‫بزنیم‬ ‫تخمین‬ ‫نکردیم‬ ‫شروع‬ ‫کار‬.‫گیریم‬ ‫مدنظر‬ ‫را‬ ‫بودجه‬ ‫باالی‬ ‫حد‬ ‫نیاز‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫بهتر‬
‫اصل‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫پروژه‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫یعنی‬Need،Fund‫و‬Will‫مطمین‬ ‫ذیل‬ ‫سواالت‬ ‫طرح‬ ‫با‬ ‫را‬:‫میشویم‬
o‫است؟‬ ‫موافق‬ ‫ارگان‬ ‫نیاز‬ ‫بودن‬ ‫تکمیل‬ ‫بر‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ‫تمام‬ ‫آیا‬
o‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫پروژه‬ ‫تکمیل‬ ‫برای‬ ‫مشخص‬ ‫بودجه‬ ‫آیا‬
o‫کرد؟‬ ‫اجرا‬ ‫آنرا‬ ‫میتوان‬ ‫یعنی‬ ‫است؟‬ ‫پذیر‬ ‫تحقق‬ ‫میکنیم‬ ‫انتخاب‬ ‫که‬ ‫پروژهء‬ ‫آیا‬
Categorizing information technology projects
‫از‬ ‫پروژه‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫دیگری‬ ‫روش‬‫چون‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫معیار‬ ‫اساس‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫پروژه‬ ‫چندین‬ ‫بین‬
‫انگیزه‬(Impetus)،‫کلی‬ ‫اولویت‬ ‫و‬ ‫وقت‬(overall Priority).‫میکنیم‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫هارا‬ ‫پروژه‬ ، ‫وغیره‬‫پروژه‬ ‫درصورتیکه‬
‫به‬ ‫نظر‬ ‫ها‬Impetus: ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫دیده‬ ‫گردند‬ ‫انتخاب‬
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Persian- Muhibullah Aman
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Persian- Muhibullah Aman
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Persian- Muhibullah Aman
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Persian- Muhibullah Aman
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Persian- Muhibullah Aman
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Persian- Muhibullah Aman
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Persian- Muhibullah Aman
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Persian- Muhibullah Aman
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Persian- Muhibullah Aman
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Persian- Muhibullah Aman
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Persian- Muhibullah Aman
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Persian- Muhibullah Aman
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Persian- Muhibullah Aman
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Persian- Muhibullah Aman
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Persian- Muhibullah Aman
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Persian- Muhibullah Aman
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Persian- Muhibullah Aman
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Persian- Muhibullah Aman
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Persian- Muhibullah Aman
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Persian- Muhibullah Aman
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Persian- Muhibullah Aman
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Persian- Muhibullah Aman
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Persian- Muhibullah Aman
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Persian- Muhibullah Aman
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Persian- Muhibullah Aman
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Persian- Muhibullah Aman

Mais conteúdo relacionado

Similar a مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Persian- Muhibullah Aman

Project management - behtimeProject management - behtime
Project management - behtimeReihan Rabiei
21 visualizações8 slides
Brochure3 - BehtimeBrochure3 - Behtime
Brochure3 - BehtimeReihan Rabiei
51 visualizações7 slides
چارچوب محتوای توگفچارچوب محتوای توگف
چارچوب محتوای توگفAmir Darajeh
1.3K visualizações28 slides

Similar a مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Persian- Muhibullah Aman(20)

Project management - behtimeProject management - behtime
Project management - behtime
Reihan Rabiei21 visualizações
Information Technology Project Management PersianInformation Technology Project Management Persian
Information Technology Project Management Persian
Soheil Akbarzade1.1K visualizações
Brochure3 - BehtimeBrochure3 - Behtime
Brochure3 - Behtime
Reihan Rabiei51 visualizações
چارچوب محتوای توگفچارچوب محتوای توگف
چارچوب محتوای توگف
Amir Darajeh1.3K visualizações
Msf Project Managment 2006  Part 2Msf Project Managment 2006  Part 2
Msf Project Managment 2006 Part 2
Abbas Shojaee MD, CHDA388 visualizações
Change Management Procedure (Base File)Change Management Procedure (Base File)
Change Management Procedure (Base File)
Damoon Nozari147 visualizações
Persian Document  ITBSCPersian Document  ITBSC
Persian Document ITBSC
Hamideh Iraj661 visualizações
مدیریت زمان پروژه با بهتایممدیریت زمان پروژه با بهتایم
مدیریت زمان پروژه با بهتایم
Reihan Rabiei9.1K visualizações
Equipment and human resource management in construction projectEquipment and human resource management in construction project
Equipment and human resource management in construction project
Babak Farahmand Shad203 visualizações
Project-Management-Training.pdfProject-Management-Training.pdf
Project-Management-Training.pdf
Ahmad Jafari5 visualizações
How to Sucess In Meeting - Amir.ZamanianHow to Sucess In Meeting - Amir.Zamanian
How to Sucess In Meeting - Amir.Zamanian
A Zn Network124 visualizações
last cost eng.last cost eng.
last cost eng.
saeid teymoori56 visualizações
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاریچارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
عباس بني اسدي مقدم439 visualizações
Managing life's projectsManaging life's projects
Managing life's projects
Mahboobe Eslami, PMP41 visualizações
1641974770-e84vY-presentation.pptx1641974770-e84vY-presentation.pptx
1641974770-e84vY-presentation.pptx
ssuser968b5a7 visualizações
Software methodologies, Chapter 29, KaizenSoftware methodologies, Chapter 29, Kaizen
Software methodologies, Chapter 29, Kaizen
Mohammad Kadkhodaei20 visualizações

Mais de Muhibullah Aman(7)

Spoofing Attacks حملات جعل هویت Spoofing Attacks حملات جعل هویت
Spoofing Attacks حملات جعل هویت
Muhibullah Aman859 visualizações
Lecture 07 cabling deviceLecture 07 cabling device
Lecture 07 cabling device
Muhibullah Aman215 visualizações
02th week 01t day lecture cabling history02th week 01t day lecture cabling history
02th week 01t day lecture cabling history
Muhibullah Aman141 visualizações
02th week 03th day lecture digital & anolog signal02th week 03th day lecture digital & anolog signal
02th week 03th day lecture digital & anolog signal
Muhibullah Aman143 visualizações
1th week 04th day lecture golden rule of cabling1th week 04th day lecture golden rule of cabling
1th week 04th day lecture golden rule of cabling
Muhibullah Aman233 visualizações
Lecture 02 cabling systemLecture 02 cabling system
Lecture 02 cabling system
Muhibullah Aman140 visualizações
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah AmanCisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Muhibullah Aman604 visualizações

مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Persian- Muhibullah Aman

 • 2. ‫بخ‬ ‫خــــداوند‬ ‫نام‬ ‫به‬‫ومهربان‬ ‫ـــشاینده‬ ‫معلومات‬ ‫تکنالوژی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫اول‬ ‫چپتر‬ ( ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫با‬ ‫معرفی‬Introduction With Project Management) ( ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫موضوع‬ ‫خاصی‬ ‫عالقه‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬ ‫اکثر‬ ‫امروزه‬ ، ‫شان‬ ‫های‬ ‫وتجارت‬ ‫ارگانها‬ ‫وتوسعهء‬ ‫انکشاف‬ ‫با‬Project Management‫میکنن‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ )‫شده‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫بودجهء‬ ‫از‬ ‫اعظمی‬ ‫قسمت‬ ‫جاییکه‬ ‫تا‬ ‫د‬‫به‬ ‫مذکور‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫باالی‬ ‫ارگان‬ ‫یک‬ .‫میرسد‬ ‫مصرف‬1 ، ‫مدیریت‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫معلومات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫از‬ ، ‫معلوماتی‬ ‫تکنالوژی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ، ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫سمستر‬ ‫درین‬ ‫بنأ‬ ‫بح‬ ‫آن‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ، ‫تحلیل‬.‫کرد‬ ‫خواهیم‬ ‫ث‬ :‫اول‬ ‫چپتر‬ ‫چپتر‬ ‫درین‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫موضوعاتی‬:‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫دهیم‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ( ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫اهمیت‬ ‫تشریح‬Project Management، )‫به‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬ ‫افزون‬ ‫روز‬ ‫های‬ ‫نیاز‬ ( ‫معلوماتی‬ ‫تکنالوژی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫خصوص‬Information Technology) ‫پروژه‬ ‫تشریح‬،‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫محدودیات‬ ‫و‬ ‫خصوصیات‬ ، ‫معلوماتی‬ ‫تکنالوژی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫مثال‬ ‫شمول‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫شامل‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫چوکات‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اساسی‬ ‫عناصر‬ ‫دربارهء‬ ‫بحث‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫تشریح‬stakeholder, .‫ها‬ ‫متود‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫پروگرام‬ ، ‫پروژه‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫تشریح‬portfolio‫تاثیر‬ ‫و‬‫ارگان‬ ‫یک‬ ‫موفقیت‬ ‫باالی‬ ‫آنان‬ ‫ات‬ ‫مسؤلیات‬ ‫تشریح‬( ‫مدیرپروژه‬ ‫یک‬project Manager‫آن‬ ‫الزمهء‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ) ‫تش‬‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫مسلک‬ ‫ریح‬‫مانند‬ ‫تخصصی‬ ‫ارگانهای‬ ‫نقش‬ ،PMI‫سافت‬ ‫پیشرفت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫قوانین‬ ‫تعیین‬ ‫در‬ ‫مدیری‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫ویر‬.‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫بهتر‬ ‫ت‬ ‫چ‬" ‫معلوماتی‬ ‫تکنالوژی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫"مدیریت‬ ‫خواندن‬ ‫را‬‫ضروری‬‫است؟‬ ‫میشدند‬ ‫ساخته‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫نیازهای‬ ‫ساختن‬ ‫برآورده‬ ‫در‬ ‫معلوماتی‬ ‫تکنالوژی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫ازنصف‬ ‫بیش‬ ‫قبال‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫ها‬ ‫آمار‬ ( ‫محدوده‬ ‫رعایت‬ ‫عدم‬ ‫بدلیل‬ ‫پروژه‬ ‫شدن‬ ‫تکمیل‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫واکثرشان‬ ‫بوده‬ ‫نامؤفق‬scope‫و‬ ‫وقت‬ ، ).‫میشدند‬ ‫لغو‬ ‫ها‬ ‫فکتور‬ ‫سایر‬‫وتنها‬ ، ‫وقت‬ ‫نظرداشت‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫همگام‬ ‫و‬ ‫نقشه‬ ‫و‬ ‫تدبیر‬ ‫با‬ ‫پیوسته‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫تکمیل‬ ‫هارا‬ ‫پروژه‬ ‫میتوانستند‬ ‫هایی‬ ‫ارگان‬‫قیمت‬ ‫و‬ ‫محدوده‬‫به‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫محدود‬ ‫بسیار‬ ‫هم‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬ ‫این‬ ‫تعداد‬ ‫که‬ ( ‫میرفتند‬ ‫پیش‬5.2٪.)‫میرسید‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫دریافتند‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬ ‫بنأ‬Formal Project Management.‫برسند‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬Formal Project Management‫با‬ ‫پروژه‬ ‫آن‬ ‫درست‬ ‫تطبیق‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫میکند‬ ‫وضع‬ ‫را‬ ‫قوانینی‬ ، ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫دخیل‬ ‫عوامل‬ ‫تمام‬ ‫نظرداشت‬ ‫ر‬ ‫با‬ ‫مؤفقیت‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫بشری‬ ‫قوای‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫وقت‬ ، ‫شده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫هزینهء‬‫خود‬ ‫مشخص‬ ‫واهداف‬‫میر‬.‫سد‬ ‫فواید‬ ‫از‬ ‫برخی‬Formal Project Management.‫است‬ ‫ذیل‬ ‫قرار‬ ‫بشری‬ ‫و‬ ‫فزیکی‬ ، ‫مالی‬ ‫منابع‬ ‫بهتر‬ ‫کنترول‬ ‫پروژه‬ ‫کننده‬ ‫تطبیق‬ ‫شرکت‬ ‫با‬ ‫مشتری‬ ‫روابط‬ ‫بهبودی‬ ( ‫طراحی‬ ‫وقت‬Development time‫کمتر‬ ) ‫کمتر‬ ‫هزینهء‬ ‫اعتماد‬ ‫قابلیت‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫بلند‬ ‫کیفیت‬ ‫بلند‬ ‫مفاد‬ Improved Productivity 1 ‫مجموع‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫جهانی‬ ‫امار‬04‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫دالر‬ ‫تریلیون‬04‫به‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫باالی‬ ‫آن‬ ‫تریلیون‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫رسیده‬ ‫مصرف‬01‫شغل‬ ‫منحیث‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫انسان‬ ‫ملیون‬.‫اند‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫خود‬
 • 3. 1 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬ Higher worker moral ‫چیست؟‬ ‫پروژه‬ ‫عم‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫پراسه‬ ‫از‬ ‫عبارت‬ ‫پروژه‬، ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫شده‬ ‫وتعیین‬ ‫محدود‬ ‫وقت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫لی‬Service‫ویا‬Result.‫گردد‬ ‫ایجاد‬ ‫باص‬ ‫شخص‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫عامل‬ ‫یک‬ ‫اثر‬ ‫به‬ ‫ویاهم‬ ‫گردد‬ ‫تطبیق‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫کامل‬ ‫آن‬ ‫دیزاین‬ ‫که‬ ‫میگردد‬ ‫ختم‬ ‫زمانی‬ ‫ها‬ ‫وپروژه‬‫یا‬ ‫لغو‬ ‫الحیتی‬‫کنس‬‫شده‬ ‫ل‬ ‫با‬.‫شد‬ ‫است‬ ‫مختلف‬ ‫ها‬ ‫پراسه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پراسه‬ ‫یک‬ ‫درحقیقت‬ ‫پروژه‬ ‫کردیم‬ ‫عرض‬ ‫قبال‬ ‫قسمیکه‬‫و‬‫کوتاه‬ ، ‫بزرگ‬ ‫ویا‬ ‫باشد‬ ‫خورد‬ ‫میتواند‬ ‫م‬‫ولی‬ ، ‫کمپیوتر‬ ‫دو‬ ‫کردن‬ ‫وصل‬ ‫همانند‬ ‫میگردد‬ ‫تکمیل‬ ‫کم‬ ‫وقت‬ ‫ودر‬ ‫اند‬ ‫کوچک‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫اوقات‬ ‫بعضی‬ ‫مثال‬ ، ‫مدت‬ ‫یادراز‬ ‫باشد‬ ‫دت‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫اوقات‬ ‫بعضی‬‫طوال‬ ‫درمدت‬.‫کالن‬ ‫شهری‬ ‫سیستم‬ ‫دیزاین‬ ‫مانند‬ ‫میگردند‬ ‫تکمیل‬ ‫نی‬ ‫معلوماتی‬ ‫تکنالوژی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫مثال‬ ‫ارگان‬ ‫برای‬ ‫کوچک‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫تطبیق‬Voice System‫کابل‬ ‫دانشگاه‬ ‫مثال‬ ‫ارگان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫خاص‬ ‫وظیفه‬ ‫انجام‬ ‫غرض‬ ‫ویر‬ ‫سافت‬ ‫یک‬ ‫ساختن‬ ‫ار‬ ‫یک‬ ‫موجودی‬ ‫ویر‬ ‫سافت‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫ویژگی‬ ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬‫سازی‬ ‫ویر‬ ‫سافت‬ ‫تیم‬ ‫توسط‬ ‫گان‬ ‫تکنالوژی‬ ‫تغییر‬WAN‫تکنالوژی‬ ‫تغییر‬ ‫خواهان‬ ‫شرکتی‬ :‫مثال‬ ‫آن‬ ‫توسعهء‬ ‫ویا‬ ، ‫ارگان‬ ‫یک‬ ‫در‬Frame Relay‫به‬DSL‫است‬ .‫جدید‬ ‫های‬ ‫وشاخه‬ ‫ها‬ ‫بیلدینگ‬ ‫کردن‬ ‫وصل‬ ‫ویاهم‬ ‫یکی‬ ‫های‬ ‫کننده‬ ‫رقابت‬ ‫به‬ ‫دهی‬ ‫رای‬ ‫زمینهء‬ ‫بینندگانش‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫خواهد‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫تلویزیونی‬ ‫شبکهء‬‫فراهم‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ .‫طلوع‬ ‫تلویزیون‬ ‫در‬ ‫افغان‬ ‫های‬ ‫ستاره‬ ‫به‬ ‫دهی‬ ‫رای‬ ‫مثال‬ .‫کند‬ ‫دیگر‬ ‫مورد‬ ‫وصدها‬ ‫که‬ ‫شوم‬ ‫آور‬ ‫یاد‬ ‫باید‬ :‫نوت‬Information Technology‫به‬ ‫میگردد‬ ‫ساینس‬ ‫کمپیوتر‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫تمام‬ ‫شامل‬ ‫و‬ ‫هست‬ ‫کل‬ ‫اصطالح‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫دیتابس‬ ‫محصلین‬ ‫دیتابس(دل‬ ‫و‬ ‫معلوماتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫شمول‬.)‫بکفه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ( ‫مشهور‬ ‫دهی‬ ‫مشوره‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬Gartner‫سال‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫معلوماتی‬ ‫تکنالوژی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫بلندترین‬ ‫ده‬ ،)5442‫برخی‬ ‫که‬ ‫نمود‬ ‫معرفی‬ :‫است‬ ‫ذیل‬ ‫قرار‬ ‫آنها‬ ‫از‬ Green IT or Green Computing‫رشد‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫اسناد‬ ‫و‬ ‫کاغذ‬ ‫بجای‬ ‫کمپیوتری‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫یعنی‬ :‫اقتصادی‬ (‫اع‬ ‫قسمت‬.)‫است‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تکنالوژی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫ظمی‬ Unified Communication‫از‬ ‫استفاده‬ :IP Telephone‫بجای‬ ‫ها‬PBX.‫ها‬ Business Processing Modeling‫در‬ ‫باهم‬ ‫مختلف‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ ‫ارگان‬ ‫یک‬ ‫کارمندان‬ ‫که‬ ‫میکنند‬ ‫ایجاب‬ ‫امروزی‬ ‫تجارت‬ : ‫م‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫کار‬ ‫باهم‬ ‫ویکجا‬ ‫بوده‬ ‫ارتباط‬‫پروژه‬ ‫به‬ ‫نظور‬IT.‫نگهدارد‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ایشان‬ ‫تا‬ ‫هستند‬ ‫نیازمند‬ Virtualization Social Software‫وغیره‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫مشخصات‬ .‫میپردازیم‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫مشخصات‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫به‬ ‫ذیل‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫مشخص‬ ‫و‬ ‫ثابت‬ ‫هدف‬ ‫دارای‬ ‫باید‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ .‫باشد‬ ‫ومشخص‬ ‫محدود‬ ‫باید‬ ‫پروژه‬ ‫وقت‬ ‫گرفته‬ ‫مدنظر‬ ‫کلی‬ ‫پالن‬‫و‬ ‫شده‬‫تدریجی‬ ‫بصورت‬.‫شود‬ ‫دیزاین‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫جزییات‬ ‫داخل‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫معموال‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬.‫میباشد‬ ‫مختلفی‬ ‫درساحات‬ ‫معموال‬ ‫که‬ . ( .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مشتری‬ ‫ویا‬ ‫کننده‬ ‫حمایه‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫پروژه‬Sponsor‫عهده‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫هزینه‬ ‫تمویل‬ ‫و‬ ‫هدایات‬ ‫معموال‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ .)‫دارد‬ ‫با‬ ‫می‬ ‫ابهامات‬ ‫دارای‬ ‫پروژه‬.‫شد‬
 • 4. 2 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬ Project Manager and Program Manager ‫داریم‬ ‫سروکار‬ ‫زیاد‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اصطالحی‬ ‫دو‬Program Manager‫و‬Project Manager‫که‬ ‫است‬Project Manager‫مؤفق‬ ‫تکمیل‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫میگردد‬ ‫اطالق‬ ‫شخصی‬ ‫به‬‫یک‬‫با‬ ‫پیوسته‬ ‫پروژه‬Project Sponsor‫سایر‬ ‫و‬ ، ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ،‫افراد‬ ‫در‬ ‫دخیل‬‫کنترول‬ ‫را‬ ‫ایشان‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫تماس‬ ‫به‬ ‫پروژه‬‫ومدیریت‬.‫میکند‬ ‫درحالیکه‬program‫مجموعهء‬ ‫از‬ ‫عبارت‬‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫نظارت‬ ‫مسؤل‬ ‫که‬ ‫شخصی‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫واحد‬ ‫رهبری‬ ‫که‬ ‫میباشد‬ ‫پروژهء‬ ‫چندین‬ ‫و‬Project Manager‫نام‬ ‫به‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫رییس‬ ‫حیثیت‬ ‫ومعموال‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ها‬Program manager‫که‬ ‫میگردد‬ ‫یاد‬‫فقط‬ ‫استاد‬ ‫گفته‬ ‫قرار‬ .‫بلدند‬ ‫را‬ ‫دادن‬ ‫دستور‬ ‫و‬ ‫زدن‬ ‫حرف‬ Triple Constraint‫گانه‬ ‫سه‬ ‫محدودیت‬ ‫اس‬ ‫مختلف‬ ‫انواع‬ ‫دارای‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫که‬ ‫کردیم‬ ‫عرض‬ ‫قبال‬‫هزینه‬ ، ‫ومحدود‬ ‫مشخص‬ ‫دروقت‬ ‫باید‬ ‫نحوی‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫تمام‬ ‫ولی‬ ‫ت‬ ‫محدودیا‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫گردند‬ ‫تکمیل‬ ‫ومحدود‬ ‫مشخص‬ ‫نیازمندی‬ ‫و‬ ‫ومحدود‬ ‫مشخص‬( ‫گانه‬ ‫سه‬ ‫محدودیات‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مشخصات‬ ‫و‬ ‫ت‬Triple Constraints.‫میکنند‬ ‫یاد‬ ) ‫شود‬ ‫سپرده‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ختم‬ ‫مؤفقانه‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫یعنی‬Project Manager‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫طرح‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫محدوده‬ ‫سه‬ ‫این‬ :‫نماید‬ ‫تعیین‬ ‫ذیل‬ ‫طور‬ Scope‫تا‬ ‫بوده‬ ‫دخیل‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫کار‬ ‫کدام‬ ‫انجام‬ ‫یعنی‬ :‫توقعات‬sponsor‫شود؟‬ ‫رفع‬ ‫آن‬ ‫نیازمندیهای‬ ‫و‬ ‫برآورده‬ Time‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫میتوانند‬ ‫کیها‬ ‫چیست؟‬ ‫پروژه‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫؟‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫پروژه‬ ‫تکمیل‬ ‫برای‬ ‫مدتی‬ ‫چه‬ ‫یعنی‬ : (schedules.‫کند‬ ‫تثبیت‬ ‫را‬ ) Cost‫است؟‬ ‫نیاز‬ ‫بودجه‬ ‫مقدار‬ ‫چی‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫تکمیل‬ ‫برای‬ :‫باید‬ ‫چطور‬ ‫و‬ ‫؟‬ ‫چیست‬ ‫پروژه‬ ‫بودجه‬.‫شود‬ ‫تعیین‬ What is Project Management ( ‫علمیت‬ ، ‫ها‬ ‫مهارت‬ ‫گیری‬ ‫بکار‬ ‫از‬ ‫عبارت‬Knowledge.‫باشد‬ ‫می‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫مؤفقانه‬ ‫تکمیل‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫وابزار‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ، ‫وسایل‬ ، ) ‫و‬Project manager‫که‬ ‫است‬ ‫مؤفق‬ ‫وقتی‬ ‫خوب‬( ‫محدودیت‬ ‫سه‬constraints‫وج‬ ‫به‬ ‫را‬ )‫محدوده‬ ‫و‬ ‫قیمت‬ ، ‫(وقت‬ ‫اساسی‬ )‫احسن‬ ‫ه‬ .‫کند‬ ‫تطبیق‬‫ولی‬Project Manager.‫میکنیم‬ ‫اشاره‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫وظایف‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫به‬ ‫ذیل‬ ‫در‬ ‫که‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیادی‬ ‫وظایف‬ ‫دارای‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫اینکه‬ ‫معنی‬ ‫به‬ ‫بهتر‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫نیازمندیهای‬ ‫معین‬ ‫وقت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫هزینه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫رضایت‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫رفع‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫تثبیت‬ Sponsor.‫کند‬ ‫برآورده‬ ‫را‬
 • 5. 3 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫کارها‬ ‫سایر‬ ‫مدیریت‬ ‫وظایف‬ ، ‫اصلی‬ ‫گزینه‬ ‫سه‬ ‫مدیریت‬ ‫برعالوه‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫یک‬ ‫میبینید‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫همانطوریکه‬ ، ‫بشری‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬ ،‫ارت‬ ‫مدیریت‬‫نام‬ ‫به‬ ‫آنرا‬ ‫هرکدام‬ ‫(که‬ ‫نیزدارد‬ ‫را‬ ‫را‬ ‫وغیره‬ ‫خطر‬ ، ‫باطات‬Knowledge area‫که‬ ‫میکنند‬ ‫یاد‬ ‫هم‬ .)‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫تعریف‬ ‫بعدا‬.‫میگیرد‬ ‫صورت‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫ابزارها‬ ‫سلسله‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫الذکر‬ ‫فوق‬ ‫موارد‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫که‬ Project Stakeholders: ‫ویا‬ ‫شامل‬ ‫پروژه‬ ‫دریک‬ ‫افرادیکه‬ ‫تمام‬‫از‬ ‫نحوی‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫هم‬activity‫نام‬ ‫به‬ ‫میشوند‬ ‫متاثر‬ ‫پروژه‬ ‫های‬project stakeholder .‫یادمیگردد‬‫یعنی‬‫مانند‬ ‫افراد‬sponsor‫؛‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ، ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ،support staff، ‫کاربر‬ ، ‫مشتری‬ ،Supplier‫در‬ ‫کال‬ ‫وغیره‬ project stake holder.‫است‬ ‫شامل‬ ‫مخال‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫گذاشت‬ ‫نباید‬ ‫ناگفته‬‫در‬ ‫هم‬ ‫فین‬project stakeholder‫کار‬ ‫توقف‬ ‫برای‬ ‫خال‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫بدنبال‬ ‫ایشان‬ ‫زیرا‬ ‫است‬ ‫دخیل‬ .‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫مدنظر‬ ‫باید‬ ‫هم‬ ‫حاالت‬ ‫چنان‬ ‫کنترول‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫پروژه‬ Project Management Knowledge area ‫یک‬ ‫عموم‬ ‫طور‬ ‫به‬project manager‫لی‬ ‫و‬ ‫شایستگی‬ ‫باید‬ ‫پروژه‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫خوب‬‫خود‬ ‫اقت‬‫در‬ ‫را‬9‫میبرد‬ ‫بکار‬ ‫زیر‬ ‫مورد‬‫با‬ ‫یعنی‬ ‫درست‬ ‫مدیریت‬9.‫انجامید‬ ‫خواهد‬ ‫مؤفقیت‬ ‫به‬ ‫مذکور‬ ‫پروژه‬ ، ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ذیل‬ ‫مورد‬‫این‬ ‫که‬9‫نام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مورد‬Knowledge areas‫هم‬ ‫این‬ .‫میکنند‬ ‫یاد‬9.‫میکنیم‬ ‫خالصه‬ ‫ذیل‬ ‫عبارت‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مورد‬ ‫میکند‬ ‫نزدیک‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫اساسی‬ ‫مورد‬ ‫چهار‬ ‫مدیریت‬‫مدیریت‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫که‬Scope‫مدیریت‬ ، ‫وقت‬ ‫مدیریت‬ ، Cost.‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫بشری‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬ :‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫آید‬ ‫بدست‬ ‫آسانی‬ ‫به‬ ‫اهداف‬ ‫تا‬ ‫میگردد‬ ‫باعث‬ ‫آن‬ ‫درست‬ ‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫مورد‬ ‫چهار‬ (Human resources‫مدیریت‬ ، ‫ارتباطات‬ ‫مدیریت‬ ، )Risk( ‫فروش‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ها‬procurement). ‫و‬Project Integration Management‫یک‬knowledge area‫فوق‬ ‫مورد‬ ‫هشت‬ ‫تمام‬ ‫باالی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دیگری‬ ‫سایر‬ ‫همبستگی‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫هماهنگ‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫تاثیر‬ ‫الذکر‬Knowledge area‫که‬ ‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬‫این‬ Knowledge area.‫میگیرد‬ ‫قرار‬ ‫مطالعه‬ ‫مورد‬ ‫تفصیل‬ ‫به‬ ‫چهارم‬ ‫چپتر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫روش‬‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫ابزارها‬ ‫و‬project management tools and technique ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫مختلف‬ ‫حاالت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫ابزارها‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫معموال‬Project charter،Scope statement،Gantt Charts،network diagram‫جر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫وغیره‬‫خواهیم‬ ‫آشنا‬ ‫آنها‬ ‫با‬ ‫آینده‬ ‫دروس‬ ‫یان‬ .‫شد‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫میگردند‬ ‫استفاه‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫وسیعی‬ ‫پیمانه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫وسایل‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫ولی‬Task scheduling software‫که‬ ‫وغیره‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ابزار‬ ‫گونه‬ ‫این‬super tools.‫میگردند‬ ‫یاد‬
 • 6. 4 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬ ‫پیشرفت‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫موفقیت‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫ها‬ ‫آمار‬‫است‬ ‫نموده‬ ‫چشمگیری‬‫اند‬ ‫شده‬ ‫ناکام‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫تعداد‬ ‫مقابل‬ ‫ودر‬ .‫است‬ ‫یافته‬ ‫کاهش‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫پیشرفت‬ ‫دلیل‬ ‫و‬tools‫های‬ ‫مهارت‬ ، ‫مانیتورینگ‬ ‫برای‬ ‫وخوبتر‬ ‫بهتر‬ ‫های‬project manager، ‫ها‬management process.‫میباشد‬ ‫وغیره‬ ‫بهتر‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫موفقیت‬Project Success ‫پ‬:‫که‬ ‫میگوییم‬ ‫موفق‬ ‫وقتی‬ ‫هارا‬ ‫روژه‬ ‫به‬ ‫مطابق‬Scope،Time‫و‬Cost.‫باشد‬ ‫شده‬ ‫تکمیل‬ ‫شده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫ویا‬ ‫مشتری‬ ‫زمانیکه‬sponsor.‫کند‬ ‫راضی‬ ‫را‬ ‫باالی‬ ‫که‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫بودجه‬ ‫کردن‬ ‫مصرف‬ ‫ارزش‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫تکمیل‬ ‫احسن‬ ‫وجه‬ ‫به‬ ‫خودرا‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ ‫شده‬ ‫تکمیل‬ ‫پروژه‬ ‫گرفت‬ ‫صورت‬ ‫آن‬.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫میکند‬ ‫کمک‬ ‫پروژه‬ ‫موفقیت‬ ‫به‬ ‫عواملیکه‬ Executive support، ‫(مالی‬ ‫ُعد‬‫ب‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫پروژه‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫موفقانه‬ ‫تکمیل‬ ‫برای‬ ‫اصلی‬ ‫عامل‬ ‫درحقیقت‬ : .‫گردد‬ ‫حمایت‬ )‫وغیره‬ ‫اجتماعی‬ ، ‫سیاسی‬ User involvement‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫یعنی‬ :user‫ب‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫پیوسته‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫ها‬‫تا‬ ‫شود‬ ‫نظرخواهی‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫رقراری‬ .‫گردد‬ ‫جلب‬ ‫شان‬ ‫رضایت‬ .‫باشد‬ ‫تجربه‬ ‫با‬ ‫مدیرپروژه‬ .‫باشد‬ ‫واضح‬ ‫باید‬ ‫ومشتری‬ ‫شرکت‬ ‫اهداف‬ Scope‫باید‬minimize.‫گردد‬ ‫محدود‬ ‫و‬ .‫گردد‬ ‫استفاده‬ ‫ستاندارد‬ ‫های‬ ‫ویر‬ ‫سافت‬ ‫از‬ ‫پروژه‬ ‫زیربنایی‬ ‫ساختن‬ ‫برای‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫تثبیت‬ ‫و‬ ‫قطعی‬ ‫باید‬ ‫نیازمندیها‬‫منحیث‬ ‫و‬ .‫بدهیم‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫نیازمندیها‬ ‫نباشیم‬ ‫مجبور‬ ‫مشتری‬ ‫نظر‬ ‫تغییر‬ ‫با‬ ‫آینده‬ ‫در‬ .‫کنیم‬ ‫محافظت‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫سند‬ ‫یک‬ ‫روش‬ ‫که‬ ‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫استفاده‬ ‫پروژه‬ ‫تکمیل‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫و‬ ‫ستاندارد‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬agile.‫دارد‬ ‫زیاد‬ ‫کارایی‬ ‫امروزه‬ ‫گ‬ ‫تخمین‬ ‫درست‬ ‫بصورت‬ ‫منابع‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫کوشش‬ ‫امکان‬ ‫تاحد‬.‫ردد‬ ‫ازقبیل‬ ‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫ازهم‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫نظر‬ ‫ولی‬ ‫میکند‬ ‫کمک‬ ‫پروژه‬ ‫موفقیت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫موجود‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫عوامل‬ ‫همچنین‬ small milestone، ‫مناسب‬ ‫گذاری‬ ‫پالن‬ ،.‫وغیره‬ ‫ورزیده‬ ‫افراد‬ Program and project Portfolio Manager ‫مر‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫گروپ‬ ‫پروگرام‬ ‫میدانیم‬ ‫طوریکه‬‫و‬ .‫میشوند‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫کنترول‬ ‫خاص‬ ‫شیوه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫تبط‬Program manager‫چندین‬ ‫که‬ ‫میگردد‬ ‫اطالق‬ ‫شخصی‬ ‫به‬project manager.‫نمایند‬ ‫می‬ ‫رهبری‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬‫ترتیب‬ ‫همین‬ ‫وبه‬project manager‫دروقت‬ ‫میکنند.تا‬ ‫تالش‬ ‫شان‬ ‫مدیریت‬ ‫تحت‬ ‫پروژه‬ ‫بهتر‬ ‫تکمیل‬ ‫بخاطر‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫اشخاصی‬‫گردد‬ ‫تکمیل‬ ‫مناسب‬ ‫هزینه‬ ‫و‬. project manager‫تطبیق‬ ‫مسول‬tactical plans.‫باشند‬ ‫می‬ )‫وموقتی‬ ‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫(اهداف‬ ‫ولی‬project portfolio manager( ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫اهداف‬ ‫باالی‬ ‫که‬ ‫میگردد‬ ‫اطالق‬ ‫اشخاصی‬ ‫به‬strategic goals‫نفع‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫فکر‬ ) ‫فکر‬ ‫طوالنی‬ ‫مدت‬ ‫و‬ ‫کلی‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫تیم‬.‫میکنند‬‫اساسات‬ ‫و‬ ‫اصول‬ ‫به‬ ‫مطابق‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫شرکت‬ ‫به‬ ‫شخص‬ ‫این‬ ‫یعنی‬ .‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫درست‬ ‫نوع‬ ‫باالی‬ ‫شرکت‬
 • 7. 5 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫عموم‬ ‫بصورت‬IT‫به‬ ‫نظر‬ ‫را‬portfolio:‫نمود‬ ‫تقسیم‬ ‫ذیل‬ ‫های‬ ‫دسته‬ ‫به‬ ‫میتوان‬ ‫آن‬ )‫کاری‬ ‫(نمونه‬ Core project‫میشوند‬ ‫گفته‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ :‫شرکت‬ ‫آن‬ ‫نشدن‬ ‫تکمیل‬ ‫درصورت‬ ‫و‬ ‫میدهند‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫مبنای‬ ‫و‬ ‫اساس‬ ‫که‬ ‫نگاه‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫نوع‬ ‫این‬ .‫کنند‬ ‫تکمیل‬ ‫را‬ ‫شان‬ ‫کار‬ ‫تا‬ ‫ندارند‬ ‫انتخابی‬ ‫هیچگونه‬ ‫آن‬ ‫نبود‬ ‫در‬ ‫و‬ .‫نمیتوانند‬ ‫برده‬ ‫پیش‬ ‫به‬ ‫خودرا‬ ‫کار‬ ‫مذکور‬ ‫صور‬ ‫پرداخت‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫جبرا‬ ‫بلکه‬ ‫نبوده‬ ‫صالحی‬ ‫و‬ ‫اختیاری‬ ‫هزینه‬‫آن‬ ‫به‬ ‫ازهمینرو‬ .‫گیرد‬ ‫ت‬Nondiscretionary cost‫(قیمت‬ ‫غیر‬)‫اختیاری‬.‫میکنند‬ ‫یاد‬ Growth project‫نبوده‬ ‫حتمی‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫اندازد‬ ‫می‬ ‫راه‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫تجارت‬ ‫توسعه‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پروژه‬ : ‫ویب‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ .‫میگردد‬ ‫ایجاد‬ ‫میلی‬ ‫و‬ ‫اختیاری‬ ‫بطور‬ ‫شرکت‬ ‫صالحدید‬ ‫به‬ ‫بلکه‬‫عالوه‬ ‫خارجی‬ ‫های‬ ‫لسان‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫موجودی‬ ‫سایت‬ .‫گردد‬ Venture projects‫که‬ ‫خواهد‬ ‫می‬ ‫کمپنی‬ ‫مثال‬ ‫میدهند‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫تجارت‬ ‫حالت‬ ‫که‬ ‫اندازند‬ ‫می‬ ‫راه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬ ‫بعضا‬ : ‫مدارک‬ ‫و‬ ‫اسناد‬ ‫تمام‬paper base.‫نماید‬ ‫تبدیل‬ )‫(کمپیوتری‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دیتای‬ ‫به‬ ‫خودرا‬ Growth project‫و‬Venture project‫این‬ ‫تمویل‬ ‫بناء‬ ‫میشود‬ ‫انداخته‬ ‫راه‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫خواسته‬ ‫ارگان‬ ‫که‬ ‫درصورت‬ ‫و‬ ‫اختیاری‬ ‫هردو‬ ‫ازینرو‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫اختیاری‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫نوع‬discretionary cost.‫میگردد‬ ‫یاد‬
 • 8. 6 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬ The role of Project Managers ( ‫پالنگذاری‬ ‫از‬ ‫عبارت‬ ‫مدیرپروژه‬ ‫وظیفهء‬ ‫کل‬ ‫در‬planning‫تقسیم‬ ، )( ‫بندی‬ ‫اوقات‬scheduling، ‫منابع‬ ‫و‬ ‫تیم‬ ‫سازی‬ ‫هماهنگ‬ ، ) ‫مدیریت‬Task‫که‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫آمارها‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫موارد‬ ‫وغیره‬ ‫ها‬99‫داشتن‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ختم‬ ‫موفقانه‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫درصد‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫باتجربه‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫الزمه‬ ‫های‬ ‫مهارت‬project managers ‫یک‬ ‫عموم‬ ‫طور‬.‫میکنیم‬ ‫اشاره‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫به‬ ‫ذیل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مهارت‬ ‫باید‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫عرصه‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫دستش‬ ‫از‬ ‫عمل‬ ‫ابتکار‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫دلسرد‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫تغییرات‬ ‫اندک‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫نباشد‬ ‫قسمی‬ ‫یعنی‬ .‫باشد‬ ‫سازگار‬ ‫تغییرات‬ ‫همرای‬ .‫شود‬ ‫خارج‬ ‫ا‬ ، ‫اهداف‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫شناسایی‬ ‫باید‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫میکند‬ ‫کار‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫شرکت‬ ‫اوضاع‬ ‫و‬ ‫رتباطات‬ ‫به‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫خودرا‬ ‫زیردست‬ ‫وافراد‬ ‫تیم‬ ‫رهبری‬ ‫توانایی‬ ‫و‬ ‫قدرت‬ ‫باید‬ ‫برسد‬ ‫هدف‬ .‫باشد‬ ‫شناس‬ ‫روان‬ ‫یعنی‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫افراد‬ ‫شناسایی‬ ‫در‬ ‫مهارت‬ ‫باید‬ ‫مدیرپروژه‬ ، ‫ها‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫با‬‫باشد‬ ‫آشنا‬ ‫قوانین‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ستاندارد‬. ‫دارای‬soft skill.‫باشد‬ ‫بشری‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫مدیرپ‬‫پروژه‬ ‫برعالوه‬ ‫و‬ .‫بگیرد‬ ‫تصمیم‬ ‫شخصی‬ ‫از‬ ‫سخنی‬ ‫وباشنیدن‬ .‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫عجوالنه‬ ‫کاری‬ ‫تحقیق‬ ‫بدون‬ ‫که‬ ‫نباشد‬ ‫قسمی‬ ‫باید‬ ‫روژه‬ ‫امتناع‬ ‫نیست‬ ‫مردم‬ ‫نفع‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اخالقی‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫قبول‬ ‫واز‬ ‫کند‬ ‫میزان‬ ‫خود‬ ‫اصول‬ ‫و‬ ‫قواعد‬ ‫با‬ ‫هارا‬‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫همچنین‬ .‫ورزد‬ .‫نباشد‬ ‫متقلب‬ ‫و‬ ‫دورو‬ ‫شخص‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫شخصیتی‬ ‫ثبات‬ ‫دارای‬ ‫باید‬ ( ‫صحبت‬ ‫در‬ ‫مهارت‬Verbal communication‫صح‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫طوریکه‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ )‫مدیرپروژه‬ .‫میکند‬ ‫جنگ‬ ‫که‬ ‫نشود‬ ‫تصور‬ ‫بت‬ ‫داشته‬ ‫کارها‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬ ‫وهمچنین‬ ‫آنها‬ ‫کنترول‬ ‫و‬ ‫تیم‬ ‫ایجاد‬ ‫در‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫توانایی‬.‫باشد‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫پیداکند‬ ‫اساسی‬ ‫اهمیت‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫ممکن‬ ‫مختلف‬ ‫حاالت‬ ‫به‬ ‫نظر‬ ، ‫الذکر‬ ‫فوق‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫ازبین‬ ، ‫پالنگذاری‬ ، ‫تجربه‬ ، ‫منابع‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫رهبری‬ ‫مهارت‬People skills،verbal communication‫زیادی‬ ‫ازاهمیت‬ ‫تیم‬ ‫ایجاد‬ ، ‫پ‬ ‫در‬ ‫درحالیکه‬ .‫است‬ ‫برخوردار‬‫در‬ ‫ها‬ ‫مهارت‬ ‫متزلزل‬ ‫های‬ ‫روژه‬risk management،expectation management‫وغیره‬ .‫است‬ ‫نیاز‬ ‫بیشتر‬ ‫مدیرپروژه‬ ‫برای‬ ‫رهبری‬ ‫مهارت‬ ‫داشتن‬ ‫اهمیت‬importance of Leaderships skills ‫میدانیم‬ ‫طوریکه‬leader‫طوالنی‬ ‫مدت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شرکت‬ ‫نفع‬ ‫و‬ ‫فکرمیکنند‬ ‫وکلی‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫ارگان‬ ‫دریک‬.‫میگیرند‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫درحالیکه‬manager.‫میکند‬ ‫تالش‬ ‫شرکت‬ ‫موقتی‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫اهداف‬ ‫برای‬ Project manager‫نقش‬ ‫اغلبا‬leader‫و‬manager.‫میگیرد‬ ‫مدنظر‬ ‫یکجایی‬ ‫بصورت‬ ‫را‬ ‫مسلک‬project management‫نام‬ ‫به‬ ‫وانستیتیوت‬ .‫میباشد‬ ‫توسعه‬ ‫درحال‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫روز‬Project Management Institute (PMI)‫برای‬ ‫وجهانی‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫انستیتیوت‬ ‫یک‬ ‫که‬project manager‫آن‬ ‫سرتیفیکیت‬ ‫که‬ ‫میکند‬ ‫فعالیت‬ ‫عرصه‬ ‫ین‬ ‫در‬ ‫میباشند‬ ‫ها‬ ‫هم‬PMP (project Management professional).‫است‬ ‫مشهور‬
 • 9. 7 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬ ‫چپتردوم‬ The project Management and IT Context ‫معلوماتی‬ ‫تکنالوژی‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫وارتباط‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ System view of Project Management ‫یک‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫هیچگاهی‬ ‫را‬ ‫پروژه‬Business‫وهیچگاهی‬ ‫نکنید‬ ‫فکر‬ ‫کوچک‬‫آن‬.‫ندهید‬ ‫قرار‬ ‫منزوا‬ ‫در‬ ‫را‬‫بلکه‬‫منحیث‬ ‫ما‬‫مدیرا‬‫پروژه‬ ‫ن‬ ‫هستیم‬ ‫مجبور‬‫جو‬ ‫تمام‬ ‫کلی‬ ‫دید‬ ‫با‬ ‫تا‬‫شویم‬ ‫مطمین‬ ‫وباید‬ .‫بگیریم‬ ‫مدنظر‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫انب‬‫های‬ ‫نیازمندی‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫که‬‫ی‬‫ک‬ .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫رفع‬ ‫را‬ ‫ارگان‬ System view‫یا‬ ‫طریقه‬ ‫از‬ ‫عبارت‬approach‫جامع‬ ‫و‬ ‫کلی‬ ‫دید‬ ‫یک‬ ‫نظرداشت‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬‫را‬ ‫حل‬ ‫راهای‬ ‫چگونگی‬ ، ‫پروژه‬ ‫مغلق‬ ‫های‬ ‫پرابلم‬ ‫برای‬.‫میکند‬ ‫بررسی‬‫این‬ ‫از‬ ‫واستفاده‬Approach.‫است‬ ‫ضروری‬ ‫و‬ ‫حتمی‬ ‫موفق‬ ‫پروژه‬ ‫تکمیل‬ ‫برای‬‫واز‬System Philosophy،System Analysis‫و‬System Management.‫میکند‬ ‫استفاده‬ System philosophy:‫کلی‬ ‫مادل‬ ‫یک‬.‫میباشد‬ ‫میسازد‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫اشیایی‬ ‫تمام‬ ‫برای‬‫تمام‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫وارتباط‬ .‫میدهد‬ ‫قرار‬ ‫غور‬ ‫مورد‬ ‫ارگان‬ ‫جوانب‬( ‫شی‬ ‫چندین‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫عموم‬ ‫طور‬things‫با‬ ‫می‬ ‫مرتبط‬ ‫هم‬ ‫به‬ )‫مثال‬ .‫شد‬ ‫چندین‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫انسان‬ ‫بدن‬sub system.‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫ها‬ System analysis:‫به‬ ‫سیستم‬ ، ‫میگردد‬ ‫تعیین‬ ‫محدوده‬ ‫درآن‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫پرابلم‬ ‫حل‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫طریقهء‬component‫تقسیم‬ ‫ها‬ .‫غیره‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مدنظرگرفته‬ ‫محدودیات‬ .‫میگردد‬ System Managements:، ‫تجارتی‬ ‫موضوعات‬‫تکن‬‫مدنظر‬ ‫شود‬ ‫رونما‬ ‫تغییراتی‬ ‫آنکه‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫را‬ ‫ارگان‬ ‫یک‬ ‫الوژی‬ .‫میگیرد‬ The Three-Sphere Model for Systems Management ‫در‬System approach‫ما‬‫پروژه‬ ‫موفقانه‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬،‫از‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬‫میدهیم‬ ‫قرار‬ ‫مطالعه‬ ‫مورد‬ ‫بعد‬ ‫سه‬‫مثال‬ ‫طور‬ ‫جا‬ ‫درین‬Laptop project‫مط‬ ‫را‬‫میکنیم‬ ‫رح‬‫کمپیوتر‬ ‫دیپارتمنت‬ ‫این‬ ‫شاگردان‬ ‫تمام‬ ‫برای‬ ‫میخواهد‬ ‫معلوماتی‬ ‫تکنالوژی‬ ‫دیپارتمنت‬ ‫که‬ .‫میدهیم‬ ‫قرار‬ ‫مطالعه‬ ‫مورد‬ ‫بعد‬ ‫ازسه‬ ‫ذیل‬ ‫طور‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫خریداری‬ ‫ها‬ Organizational Sphere:‫پروژه‬ ‫تطبیق‬ ‫ازآن؟‬ ‫تعدادی‬ ‫ویا‬ ‫است‬ ‫مؤثر‬ ‫شاگردان‬ ‫تمام‬ ‫برای‬ ‫پروژه‬ ‫تطبیق‬ ‫آیا‬‫تأثیراتی‬ ‫چه‬ .‫وغیره‬ ‫گذاشت؟‬ ‫خواهد‬ ‫دیپارتمنت‬ ‫و‬ ‫شاگردان‬ ‫مطالعه‬ ‫بر‬ Technology Sphere‫را‬ ‫عامل‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫کدام‬ ‫باشد؟‬ ‫خصوصیات‬ ‫کدام‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫چه‬ ‫ها‬ ‫کمپیوتر‬ ‫نوعیت‬ :support ‫نماید؟‬ ‫حمایت‬ ‫را‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫ویر‬ ‫سافت‬ ‫کدام‬ ‫بتواند؟‬ ‫کرده‬‫میگردد؟‬ ‫استفاده‬ ‫تکنالوژی‬ ‫کدام‬..‫وغیره‬ Business Sphere‫پروژه‬ ‫کننده‬ ‫تطبیق‬ ‫باالی‬ ‫اثراتی‬ ‫چه‬ ‫پروژه‬ ‫تطبیق‬ ‫بود؟‬ ‫خواهد‬ ‫چیقدر‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ ‫تطبیق‬ ‫هزینهء‬ ‫یعنی‬ : ‫داشت؟‬ ‫خواهد‬
 • 10. 8 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬ ‫درک‬Understanding Organization ‫ک‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬ ‫های‬ ‫پالیسی‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫اکثر‬ ‫شکست‬ ‫دالیل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫عقیده‬ ‫اکثرا‬‫وقت‬ ‫پروژه‬ ‫مدیران‬ ‫اکثرا‬ ‫ه‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫خودرا‬Stakeholder‫مدیر‬ ‫یک‬ ‫معلوماتی‬ ‫تکنالوژی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫پیشرفت‬ ‫برای‬ ‫بنأ‬ .‫نمیکند‬ ‫ضایع‬ ‫ارگان‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ( ‫چوکات‬ ‫چهار‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫میکنند‬ ‫کار‬ ‫درآن‬ ‫که‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ، ‫ارگان‬ ‫از‬ ‫کلی‬ ‫شناخت‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫پروژه‬Frame)‫ذیل‬ ‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫غور‬ ‫مورد‬: 0.Structural Frame:‫موارد‬ ‫شناخت‬ ‫روشنایی‬ ‫در‬ ‫وسپس‬ .‫باشیم‬ ‫آشنا‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬ ‫اهداف‬ ‫و‬ ‫مسؤلیات‬ ، ‫ساختار‬ ‫با‬ ‫یعنی‬ ‫و‬ .‫کنیم‬ ‫کنترول‬ ‫و‬ ‫هماهنگ‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫مذکور‬Organization chart.‫میکند‬ ‫کمک‬ ‫چوکات‬ ‫این‬ ‫معرفی‬ ‫برای‬ 5.Human resources Frame‫سا‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫یعنی‬ :( ‫بشری‬ ‫منابع‬ ‫ختار‬)‫افراد‬‫نیاز‬ ‫بین‬ ‫را‬ ‫هماهنگی‬ ‫و‬ ‫بدانیم‬ ‫آنها‬ ‫نیازهایی‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ها‬staff.‫آریم‬ ‫بمیان‬ ‫ها‬ 3.Political Frame:‫برضد‬ ‫که‬ ‫نکنیم‬ ‫کاری‬ ‫پروژه‬ ‫نشدن‬ ‫تکمیل‬ ‫تا‬ ‫باشیم‬ ‫گرفته‬ ‫را‬ ‫سیاسی‬ ‫احزاب‬ ‫پروژه‬ ‫درصورتیکه‬ ‫یعنی‬ ‫سل‬ ‫اختالفات‬ ‫بلکه‬ .‫شویم‬ ‫آشکار‬ ‫مذکور‬ ‫حزب‬ ‫اهداف‬ ‫برضد‬ ‫و‬ ‫منافع‬‫اهداف‬ ‫و‬ ‫کنارگذاشته‬ ‫پروژه‬ ‫تکمیل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شخصی‬ ‫یقوی‬ .‫کنیم‬ ‫تطبیق‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫حزب‬ 0.Symbolic Frame‫هر‬ ‫معنی‬ ‫و‬ ‫سمبول‬ ‫با‬ ‫چوکات‬ ‫دراین‬ :Event‫میدهد‬ ‫رخ‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬ ‫در‬ ‫که‬‫اهداف‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ .‫میشویم‬ ‫آشنا‬ ‫هر‬Event‫که‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫آمد‬ ‫پیش‬ ‫و‬Event‫میکن‬ ‫تشریح‬ ‫را‬ ‫وغیره‬ ، ‫نپیوندد‬ ‫وقوع‬ ‫به‬.‫د‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬ ‫ساختار‬ :‫باشد‬ ‫می‬ ‫ذیل‬ ‫ساختار‬ ‫سه‬ ‫دارای‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬ Functional Structure:‫فقط‬ ‫آن‬ ‫وظیفهء‬ .‫ندارد‬ ‫پروژه‬ ‫گرفتن‬ ‫به‬ ‫ونیاز‬ .‫دارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مشخص‬ ‫کارهای‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬ ‫این‬ ‫یعنی‬ ‫سا‬ ‫کمپیوتر‬ ‫دانشکده‬ ‫مثال‬ .‫نمیگردد‬ ‫هم‬ ‫وتجدید‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫پروژه‬ ‫واین‬ ‫است‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬‫که‬ ‫ینس‬ .‫دارند‬ ‫خودرا‬ ‫مشخص‬ ‫کارهای‬ ‫آن‬ ‫اساتید‬ ‫و‬ ‫کارمندان‬ Project Base Structure‫تطبیق‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫تطبیق‬ ‫آنرا‬ ‫میگیرد‬ ‫پروژه‬ ‫یعنی‬ ‫میکنند‬ ‫کار‬ ‫پروژه‬ ‫اساس‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬ ‫نوع‬ ‫این‬ : .‫ندارد‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫یعنی‬ .‫میگیرد‬ ‫پروژه‬ ‫دوباره‬ Matrix Structure:‫دو‬ ‫بین‬ ‫حدمیانی‬Functional‫و‬Project Structure‫کارهای‬ ‫اینکه‬ ‫درپهلوی‬ ‫یعنی‬ ‫باشد‬ ‫می‬ .‫میگیرد‬ ‫هم‬ ‫پروژه‬ ‫دارد‬ ‫خودرا‬ ‫مشخص‬ Organization Culture ‫ارگان‬ ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬ ‫دهندهء‬ ‫نمایش‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫اعمال‬ ، ‫ها‬ ‫ارزش‬ ، ‫ها‬ ‫فرضیه‬ ‫مجموعهء‬ ‫از‬ ‫عبارت‬‫در‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫زمان‬‫پروژ‬ ‫تکمیل‬ ‫ودر‬ .‫است‬، ‫ها‬ ‫ه‬Organization Culture‫عقیده‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫اکثرا‬ ‫جاییکه‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫نقش‬ ‫ارگان‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫پرابلم‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫که‬ ‫اند‬Structure‫یا‬Staff‫از‬ ‫برخاسته‬ ‫بلکه‬ ‫نبوده‬ ‫ارگان‬Culture.‫باشد‬ ‫می‬ ‫آنان‬ ‫از‬ ‫مشخصهء‬ ‫ده‬Organization Culture:‫از‬ ‫عبارتند‬ Member Identity()‫اعضا‬ ‫اتحاد‬ ‫و‬ ‫هویت‬ Group emphasize)‫گروپی‬ ‫کارهای‬ ‫بر‬ ‫(تأکید‬ People Focus Unit integration(‫مختلف‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫همبستگی‬) Control Risk Tolerance)‫ها‬ ‫ریسک‬ ‫با‬ ‫سازگاری‬ ‫و‬ ‫(تحمل‬ Reward Criteria)‫نخبه‬ ‫عناصر‬ ‫به‬ ‫پاداش‬ ‫و‬ ‫تقدیر‬ ‫(ضوابط‬ Conflict Tolerance‫اختالال‬ ‫با‬ ‫(سازگاری‬)‫تغییرات‬ ‫و‬ ‫ت‬ Means-end Orientation Open system Focus ‫در‬ ‫درصورتیکه‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫موفق‬ ‫بسیار‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫کار‬Culture.‫باشد‬ ‫عالی‬ ‫حد‬ ‫به‬ ‫الذکر‬ ‫فوق‬ ‫های‬ ‫ماده‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬
 • 11. 9 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬ Stakeholder Management ‫نام‬ ‫به‬ ‫میگردند‬ ‫متأثر‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫نحوی‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫اشخاصیکه‬ ‫تمام‬ ‫میدانیم‬ ‫طوریکه‬Project Stakeholder.‫میگردند‬ ‫یاد‬Project Manager‫بین‬ ‫ارتباطات‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫درک‬ ، ‫تشخیص‬ ‫مسؤل‬Stakeholder‫از‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬Four Frame ‫نیازمندیهای‬ ‫و‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬Stakeholder.‫است‬ ‫مؤثر‬ ‫بسیار‬ Senior Executive Manager‫از‬ ‫یکی‬Stakeholder‫م‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫های‬.‫شود‬ ‫نگهداشته‬ ‫راضی‬ ‫باید‬ ‫حتما‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫ی‬ ‫حمایت‬ ‫و‬ ‫وعده‬ ‫اهمیت‬Top Management ‫از‬ ‫یکی‬Stakeholder‫م‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫پروژه‬ ‫رأس‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫اشخاصی‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫های‬‫محسوب‬ ‫پروژه‬ ‫اصلی‬ ‫الکان‬ ( ‫ارشد‬ ‫مدیریت‬ ،‫میگردند‬Top Management.‫باشد‬ ‫می‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫یک‬ ) ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫عامل‬‫یک‬ ‫به‬ ‫که‬Project Manager‫و‬ ‫ها‬ ‫وعده‬ ‫سطح‬ ،‫کند‬ ‫رهبری‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫کارهای‬ ‫موفقانه‬ ‫بصورت‬ ‫تا‬ ‫میکند‬ ‫کمک‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫حمایت‬Top Management.‫میگردند‬ ‫ناکام‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫اکثرا‬ ‫ها‬ ‫وعده‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫حمایت‬ ‫این‬ ‫بدون‬ ‫که‬ .‫میشود‬ ‫داده‬ ‫یک‬ ‫چطور‬Top Management‫میکند؟‬ ‫کمک‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫به‬ ‫یک‬‫به‬ ‫ذیل‬ ‫های‬ ‫طریقه‬ ‫به‬ ‫میتواند‬ ‫ارشد‬ ‫مدیر‬project manager‫و‬project:‫کند‬ ‫کمک‬ ‫کافی‬ ‫منابع‬ ‫کردن‬ ‫باتهیه‬ ‫ها‬ ‫نیازمندی‬ ‫موقع‬ ‫به‬ ‫تثبیت‬ ‫ارگان‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫جستن‬ ‫همکاری‬ ‫مرشد‬ ‫و‬ ‫رهنما‬ Need for Organizations Standard ‫و‬ ‫ها‬ ‫ستاندارد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬Guideline‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫به‬ ‫ها‬.‫کند‬ ‫تکمیل‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫مؤثر‬ ‫شیوهء‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫کمک‬Senior Manager‫به‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫وظیفه‬Project Manager:‫تا‬ ‫نماید‬ ‫توصیه‬ ‫برای‬ ‫معیاری‬ ‫های‬ ‫ویر‬ ‫سافت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ازابزار‬Project Management.‫نماید‬ ‫استفاده‬ ‫نوشتن‬ ‫برای‬Project Plan‫تهیه‬ ‫و‬status information‫از‬Guideline‫مش‬ ‫های‬.‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫استفاده‬ ‫خص‬ Project Phase and Project Life Cycle Project life cycle‫مجموعه‬ ‫از‬ ‫عبارت‬Project phase:‫دارد‬ ‫را‬ ‫ذیل‬ ‫موارد‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬ ‫وظیفه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کارهایی‬Phase.‫شود‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫باید‬ ( ‫تحویل‬ ‫قابل‬ ‫های‬ ‫نمونه‬deliverable‫ب‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫چه‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ).‫گردد‬ ‫تهیه‬ ‫خصوصیاتی‬ ‫چه‬ ‫ا‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫شامل‬ ‫افراد‬phase.‫میگردند‬ ‫مشخص‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ‫کارهای‬ ‫تثبیت‬ ‫و‬ ‫کنترول‬Phase.‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫چگونه‬ Deliverable.‫میشود‬ ‫شمرده‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫خدمت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫عبارت‬ Product Life Cycle ‫میدانیم‬ ‫طوریکه‬SDLC (System Development Life Cycle)‫از‬ ‫عبارت‬Framework‫تشریح‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چوب‬ ‫چهار‬ ‫ویا‬ ‫تمام‬Phase‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫دخیل‬ ‫هایی‬information System.‫میشود‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ Life Cycle:‫داریم‬ ‫پروژه‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫اساس‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫نمی‬ ‫ها‬ ‫دربعضی‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫مشخص‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫ار‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ 0.Predictive Life Cycle‫نوع‬ ‫درین‬ :Life Cycle( ‫محدوده‬ ،Scope‫به‬ ‫و‬ ‫واضح‬ ‫کامل‬ ‫بطور‬ ‫پروژه‬ )phase‫تقسیم‬ ‫ها‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫زمانی‬ ‫برنامهء‬ ‫همچنین‬ ‫میگرددو‬Phase‫هر‬ ‫برای‬ ‫هزینه‬ ‫تخصیص‬ ‫و‬Phase.‫میگردد‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬Process Model‫تکمیل‬ ‫چگونگی‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مبنا‬ ‫برهمین‬ ‫زیادی‬ ‫هایی‬Phase‫تعیین‬ ‫اول‬ ‫از‬ ‫های‬‫میکند.ازقبیل‬ ‫تشریح‬ ‫را‬ ‫شده‬
 • 12. 10 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬ Waterfall Model( ‫حلقوی‬ ‫مادل‬ ،spiral Model،)incremental Build Model،Prototyping Model، RAD (Rapid Application Development) Model،Agile S/w Development.‫وغیره‬ 5.Adaptive S/W Development Model (ASD Model)‫نوع‬ ‫درین‬ :Life Cycle‫م‬‫کامل‬ ‫بطور‬ ‫ونیازمندیها‬ ‫حدوده‬ ‫اساس‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬ ‫بلکه‬ ‫نمیگردد‬ ‫واضح‬Mission driven‫ویا‬component based.‫میشود‬ ‫سپرده‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫اهمیت‬Phase‫و‬ ‫پروژه‬ ‫بندی‬Management Review‫هر‬ ‫در‬Phase: ‫و‬ ‫مراحل‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫میدانیم‬ ‫طوریکه‬Phase‫ادامه‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫میگردند‬ ‫تقسیم‬ ‫طوری‬ ‫ها‬‫به‬ ‫ورفتن‬ ‫پروژه‬ ‫کاردر‬Phase، ‫بعدی‬Phase .‫باشیم‬ ‫کرده‬ ‫تکمیل‬ ‫مؤفقانه‬ ‫راباید‬ ‫قبلی‬ ‫هر‬ ‫تکمیل‬ ‫از‬ ‫پس‬Phase‫میگیرد‬ ‫صورت‬ ‫وغیره‬ ‫ارگان‬ ‫اهداف‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫مطابقت‬ ‫میزان‬ ، ‫موفقیت‬ ، ‫کار‬ ‫پیشرفت‬ ‫ارزیابی‬ ، ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫عمل‬ ‫این‬ ‫که‬Management Review‫نام‬ ‫به‬ ‫وهمچنین‬ .‫میگردد‬ ‫یاد‬‫های‬Phase Exit‫و‬Kill Point.‫میگردد‬ ‫یاد‬ ‫هم‬ The Context of IT Project ‫های‬ ‫پروژه‬IT، ‫سایز‬ ‫چون‬ ‫موارد‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬Complexity‫مورد‬ ‫منابع‬ ، ‫گیری‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫ساحه‬ ، ‫تولیدی‬ ‫محصول‬ ، ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ .‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫وغیره‬ ‫نیاز‬IT‫دارای‬background‫متفا‬ ‫کامال‬‫های‬ ‫پروژه‬ .‫میباشند‬ ‫ها‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫وت‬IT‫از‬ .‫میکند‬ ‫استفاده‬ ‫است‬ ‫تغییر‬ ‫درحال‬ ‫سریعا‬ ‫که‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫تکنالوژی‬ Recent Trends Affecting IT Project Management ‫های‬ ‫پروژه‬IT.‫میگردند‬ ‫متأثر‬ ‫ذیل‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫امروزه‬ Globalization‫محدود‬ ‫و‬ ‫تجارتی‬ ‫موانع‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫دیجیتالی‬ ‫انقالب‬ ‫یعنی‬ :‫ه‬ ‫ه‬‫امروزه‬ ‫که‬ ‫گردیده‬ ‫باعث‬ ، ‫سیاسی‬ ‫ای‬‫ارتباطات‬ ‫چگونگی‬ ‫چون‬ ‫موضوعاتی‬ ‫که‬ .‫نمود‬ ‫قایم‬ ‫ارتباط‬ ‫زمین‬ ‫کره‬ ‫روی‬ ‫نفر‬ ‫ها‬ ‫ملیون‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ ‫میتوان‬ ‫و‬ .‫شود‬ ‫آسان‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫ولی‬ .‫میگذارد‬ ‫تاثیر‬ ‫پروژه‬ ‫باالی‬ ‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫وابزاریکه‬ ‫مشترک‬ ‫کار‬ ‫طرز‬ ، ‫آن‬ ‫بودن‬ ‫اعتماد‬ ‫قابل‬ ، ‫ارتباطات‬ Globalization‫وهمچنین‬ ‫نمایند‬ ‫استفاده‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫وابزار‬ ‫ازتکنالوژیها‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫دخیل‬ ‫افراد‬ ‫تا‬ ‫میگردد‬ ‫باعث‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫تا‬ ‫میگردد‬ ‫وباعث‬ .‫میگردد‬ ‫پروژه‬ ‫کار‬ ‫اجرای‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫انضباط‬ ‫و‬ ‫نظم‬ ‫پیشرفت‬ ‫باعث‬Global‫فکر‬ ‫ولی‬ ‫کند‬local.‫نماید‬ ‫عمل‬ Outsourcing:‫و‬ ‫منابع‬‫های‬ ‫ارگان‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫آنرا‬ ‫پروژه‬ ‫کار‬ ‫نیازمندی‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫ارگان‬ ‫یک‬ ‫ابزاریکه‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫باالی‬ ‫مستقیم‬ ‫تاثیری‬ ‫نمایند‬ ‫تهیه‬ ‫خارجی‬IT‫وظیفهء‬ ‫که‬ .‫میگذارد‬IT Project Manager‫با‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫می‬ Outsourcing‫مناسب‬ ‫های‬ ‫باقیمت‬ ‫باشندکه‬ ‫منابع‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫آشنا‬.‫دهند‬ ‫ارایه‬ ‫را‬ ‫بهتری‬ ‫خدمات‬ ، Offshoring‫باالی‬ ‫نیز‬ ‫منابع‬ ‫واین‬ .‫نماییم‬ ‫تهیه‬ ‫خارجی‬ ‫کشورهای‬ ‫از‬ ‫آنرا‬ ‫استیم‬ ‫مجبور‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫بعضا‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫منابع‬ : .‫میگذارند‬ ‫تأثیر‬ ‫معلوماتی‬ ‫تکنالوژی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ Virtual Team:‫موجو‬ ‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫تکنالوژی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫افرادیکه‬ ‫از‬ ‫گروپ‬‫امروزی‬ ‫د‬‫جهان‬ ‫مختلف‬ ‫نقاط‬ ‫از‬‫دریک‬ ، .‫میگذارد‬ ‫تاثیر‬ ‫پروژه‬ ‫باالی‬ ‫میکنند‬ ‫کار‬ ‫باهم‬ ‫ساحه‬ ‫و‬ ‫وقت‬‫دنبال‬ ‫را‬ ‫کارپروژه‬ ‫شان‬ ‫های‬ ‫خانه‬ ‫از‬ ‫معموال‬ ‫افراد‬ ‫گونه‬ ‫این‬ .‫میکنند‬.‫میباشد‬ ‫نواقص‬ ‫و‬ ‫فواید‬ ‫دارای‬ ‫گروپی‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬:‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫ذیل‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫میتوان‬ ‫آن‬ ‫فواید‬ ‫ازجمله‬ o‫میتوانیم‬ ‫ما‬‫در‬50.‫میرود‬ ‫باال‬ ‫بسیار‬ ‫کار‬ ‫پیشرفت‬ ‫میزان‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫کار‬ ‫پروژه‬ ‫باالی‬ ‫هفته‬ ‫روزهای‬ ‫ساعت‬ o‫ندارند‬ ‫دفتر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫محیط‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫میگردند‬ ‫وصل‬ ‫جهان‬ ‫مختلف‬ ‫نقاط‬ ‫از‬ ‫افرادیکه‬ ‫اکثر‬ ‫چون‬ :‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ .‫میکنند‬ ‫کار‬ ‫هایشان‬ ‫خانه‬ ‫از‬ ‫ایشان‬ ‫بلکه‬ o‫پذی‬ ‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫عالی‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬‫به‬ ‫میکنند‬ ‫فعالیت‬ ‫جهان‬ ‫مختلف‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫داشتن‬ ‫نسبت‬ ‫به‬ ‫ر‬ .‫آیند‬ ‫می‬ ‫بار‬ o‫شان‬ ‫وقت‬ ‫شدن‬ ‫ضایع‬ ‫از‬ ‫بنأ‬ ‫نمایند‬ ‫مراجعه‬ ‫دفتر‬ ‫یا‬ ‫کار‬ ‫محل‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫اجرای‬ ‫نیستندبرای‬ ‫مجبور‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫چون‬ .‫میگیرد‬ ‫صورت‬ ‫جلوگیری‬ ‫ولی‬Virtual Team:‫میباشد‬ ‫نیز‬ ‫ذیل‬ ‫نواقص‬ ‫دارای‬ o‫یکدی‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬.‫میکنند‬ ‫فکر‬ ‫مجزا‬ ‫و‬ ‫نشناخته‬ ‫خودرا‬ ‫گر‬ o.‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫ارتباطی‬ ‫مشکالت‬ o.‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫کار‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫تکنالوژی‬ ‫به‬ ‫وابستگی‬ o.‫میگردد‬ ‫مشکل‬ ‫موارد‬ ‫وغیره‬ ‫افراد‬ ‫انگاری‬ ‫سهل‬ ، ‫افراد‬ ‫مدیریت‬ ‫ازقبیل‬ ‫دیگری‬ ‫موضوعاتی‬ ‫وهمچنان‬
 • 13. 11 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬ :‫دوم‬ ‫چپتر‬ ‫خالصه‬ oProject Manager‫پروژ‬ ‫کار‬ ‫اجرای‬ ‫حین‬‫تا‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫ه‬System Approach.‫گیرد‬ ‫مدنظر‬ ‫را‬ o‫چهار‬ ‫دارای‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬frame:‫عبارتنداز‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مختلف‬Structural , Human Resources, Political and symbolic frames. oStructure‫و‬Culture‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ضروری‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫ازامرهای‬ ‫یکی‬ ‫ارگان‬ ‫یک‬Project Manager.‫گیرد‬ ‫مدنظر‬ ‫آنرا‬ o‫ک‬‫مرحله‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫پروژه‬ ‫ارهای‬(phase)‫به‬ ‫تا‬ ‫گردد‬ ‫تکمیل‬ ‫موفقانه‬ ‫بطور‬Phase.‫شود‬ ‫راجع‬ ‫بعدی‬ o‫باید‬ ‫که‬ ‫مواردی‬project manager‫مانند‬ ‫دارد‬ ‫تاثیر‬ ‫پروژه‬ ‫باالی‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫کرده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫آنرا‬Globalization، outsourcing،Virtual Team.‫وغیره‬
 • 14. 12 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬ ‫سوم‬ ‫چپتر‬ The Project Management Process Groups :‫بودتا‬ ‫خواهیم‬ ‫قادر‬ ‫ما‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫تکمیل‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫پنج‬‫پراسس‬Project Management،Activity‫هر‬ ‫های‬Process‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫شمول‬ ‫به‬ ‫را‬process‫کرده‬ ‫تشریح‬ ‫ها‬ .‫بتوانیم‬ ‫چطور‬ ‫که‬ ‫بدانیم‬PM Process‫با‬PM Knowledge Area.‫دارد‬ ‫ارتباط‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬ ‫چطور‬ ‫اینکه‬ ‫تشریح‬PM Methodologies‫های‬ ‫پروژه‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫هارا‬IT.‫میگیرند‬ ‫مدنظر‬ Project Management Process Groups Process‫و‬ ‫فعالیات‬ ‫مجموعهء‬ ‫از‬ ‫عبارت‬Activity‫مدیر‬ .‫میدهد‬ ‫سوق‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫نتیجهء‬ ‫یک‬ ‫مارابطرف‬ ‫که‬ ‫میباشند‬ ‫هایی‬ ‫تمام‬ ‫پروژه‬Activity‫پراسه‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫شامل‬ ‫های‬‫های‬interlink: ‫مثال‬ ‫بطور‬ .‫بیند‬ ‫می‬‫یک‬ ‫ساختن‬ ‫برای‬ ‫نجار‬ ‫یک‬ .‫وغیره‬ ‫چوپ‬ ‫اندازه‬ ‫چوپ‬ ‫بریدن‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫نماید‬ ‫تکمیل‬ ‫منظم‬ ‫شکل‬ ‫رابه‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫پراسه‬ ‫است‬ ‫مجبور‬ ‫چوکی‬ Project Management Process Group‫از‬‫پنج‬:‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫ذیل‬ ‫پراسهء‬ Initiating Process:‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫آغاز‬ ‫پروسهء‬‫هدف‬ ‫آن‬ ‫تکمیل‬ ‫و‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫که‬ ‫میشود‬ ‫شروع‬ ‫اززمانی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫تا‬ ‫بخوانیم‬ ‫درس‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫مکتب‬ ‫صنوف‬ ‫در‬ ‫بخوانیم‬ ‫درس‬ ‫ساینس‬ ‫کمپیوتر‬ ‫دانشکده‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫ما‬ ‫اینکه‬ ‫آغاز‬ ‫مثال‬ .‫میکنیم‬ ‫فکر‬ .‫شویم‬ ‫کامیاب‬ Plan Process:‫رسان‬ ‫هدف‬ ‫وبه‬ ‫رساندن‬ ‫نتیجه‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫عملی‬ ‫طرح‬ ‫یک‬ ‫پراسه‬ ‫درین‬‫طرحی‬ ‫مثال‬ .‫میشود‬ ‫ریخته‬ ‫پروژه‬ ‫دن‬ .‫بخوانیم‬ ‫درس‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫کابل‬ ‫دانشگاه‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫کامیاب‬ ‫برای‬ Executing Process:‫درآن‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫اجرایی‬ ‫شکل‬ ‫پروژه‬ ، ‫پراسه‬ ‫دراین‬، ‫بشری‬ ‫منابع‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫مختلفی‬ ‫منابع‬ ‫منابع‬ ‫وسایر‬ ‫مالی‬ ‫منابع‬.‫میگردند‬ ‫هماهنگ‬ Controlling and monitoring process:‫هر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کنترول‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ‫پراسهء‬Phase‫صورت‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ .‫میگیرد‬ Closing Processes:.‫میباشد‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫رسمی‬ ‫دهی‬ ‫تحویل‬ ‫پراسهء‬ ‫هر‬ ‫تکمیل‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫مدت‬ ‫ذیل‬ ‫چارت‬Process Group‫داریم‬ ‫نیاز‬‫فیصدی‬ ‫برحسب‬.‫میدهد‬ ‫نشان‬
 • 15. 13 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬ Mapping Process Groups into Nine Knowledge Area ‫میدانیم‬ ‫قبلی‬ ‫دروس‬ ‫از‬ ‫چنانچه‬Knowledge Areas‫یک‬ ‫گانه‬ ‫نه‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫از‬ ‫عبارت‬Project Manager‫های‬ ‫دربخش‬Scope Management،Time Management،Cost Management،Quality Management،Human resource Management،Communication management،Risk Management،Procurement Management‫و‬Project Integration Management.‫باشد‬ ‫می‬ ‫هر‬ ‫اساسی‬ ‫های‬ ‫پراسه‬ ‫مامیتوانیم‬PM Process Group‫در‬ ‫را‬Knowledge Areas‫جدول‬ .‫کنیم‬ ‫ومشخص‬ ‫تعیین‬ ‫الذکر‬ ‫فوق‬ ‫های‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫ذیل‬05Activity‫یک‬project management‫و‬Process Groups‫و‬Knowledge Area.‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬
 • 16. 14 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬ ‫هر‬ ‫وحال‬Process Group.‫میدهیم‬ ‫قرار‬ ‫مطالعه‬ ‫مورد‬ ‫مفصل‬ ‫بصورت‬ ‫را‬ Development IT Project Management Methodology ‫پ‬ ‫اما‬ ‫میدهند‬ ‫اختصاص‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫وقت‬ ‫و‬ ‫هنگفت‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫مدیریتی‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫آموزش‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬ ‫اکثرا‬‫آموزش‬ ‫از‬ ‫س‬ ‫ها‬Project manager‫هم‬ ‫آن‬ ‫علت‬ ‫کند‬ ‫استفاده‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫نیست‬ ‫قادر‬ ‫ها‬Methodology‫که‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫هایی‬ .‫است‬ ‫مختلف‬ ‫ارگان‬ ‫هر‬ ‫در‬ Methodology‫مختلف‬ ‫های‬ ‫ارگان‬ ‫در‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬ ‫در‬ ‫اشیارا‬ ‫ترتیب‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پراسه‬ ‫تکمیل‬ ‫چگونگی‬ ،methodology:‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫میکنند‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬ ‫که‬ ‫مشهور‬ ‫های‬ ‫میتادولوژی‬ .‫گردد‬ ‫استفاده‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬
 • 17. 15 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬ PRINCE2 (PRoject IN Controlled Environments) Agile methodologies RUP (Rational Unified Process) Framework Six Sigma Methodologies Project Pre-Initiation ‫رس‬ ‫شروع‬ ‫از‬ ‫قبل‬( ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫ارشد‬ ‫مدیر‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫پروژه‬ ‫هر‬ ‫می‬Senior Manager‫بهتر‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫بنیان‬ ‫و‬ ‫اساس‬ ، ) ‫منظور‬ ‫این‬ ‫وبرای‬ ‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫جلوگیری‬ ‫بعدی‬ ‫مشکالت‬ ‫وقوع‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫تنظیم‬Senior Manager‫باید‬Pre-Initiation Task‫های‬ :‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫ذیل‬ ‫گانه‬ ‫سه‬ ‫های‬ ‫محدودیات‬Time،Scope‫و‬Cost.‫کند‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ Project Sponsor.‫کند‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ Project Manager.‫کند‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫مالقات‬ ‫سری‬ ‫یک‬Project Manager‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫اظهارات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پراسس‬ ‫ارزیابی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ .‫کند‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫فرعی‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫تقسیم‬ Project Initiation ‫ک‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫پروژه‬ ‫باالی‬ ‫کار‬ ‫رسمی‬ ‫شروع‬‫انجام‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫ه‬task‫هایی‬pre-initiation‫رسما‬ ‫پروژه‬ ‫مرحله‬ ‫درین‬ ‫که‬ .‫میگیرد‬ ‫صورت‬ .‫میکند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫وشروع‬ ‫انتخاب‬ ‫ذیل‬ ‫جدول‬Knowledge area‫با‬ ‫همراه‬ ‫آنرا‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫پراسه‬ ‫و‬output.‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫پراسه‬ ‫هر‬ Stakeholder Register ‫پروژ‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫افرادی‬ ‫تمام‬ ‫مشخصات‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بهتر‬.‫برسانیم‬ ‫ثبت‬ ‫به‬ ‫جدولی‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫اند‬ ‫دخیل‬ ‫ه‬
 • 18. 16 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬ ‫نگه‬ ‫خود‬ ‫پیش‬ ‫محفوظ‬ ‫شکل‬ ‫آنرابه‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫تنظیم‬ ‫جدول‬ ‫رادر‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫دخیل‬ ‫افراد‬ ‫وتوان‬ ‫مؤثریت‬ ، ‫عالقمندی‬ ‫میزان‬ ‫وهمچنین‬ ‫افراد‬ ‫تا‬ ‫میداریم‬‫نکات‬ ‫درین‬ ‫اشخاص‬ ‫اکثرا‬ ‫زیرا‬ ‫نیابد‬ ‫اگاهی‬ ‫ازآن‬.‫است‬ ‫حساس‬ Project Charter Project charter‫تمام‬ ‫درآن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جدولی‬ ‫از‬ ‫عبارت‬‫قبیل‬ ‫از‬ ‫پروژه‬ ‫خصوصیات‬‫معلومات‬ ، ‫آن‬ ‫وختم‬ ‫شروع‬ ‫تاریخ‬ ، ‫پروژه‬ ‫نام‬ Budget‫و‬ ‫نظریات‬ ‫وهمچنان‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ‫مسؤلیات‬ ‫و‬ ‫کارها‬ ، ‫پروژه‬ ‫موفقیت‬ ‫های‬ ‫شرط‬ ، ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ،‫پروژه‬ ‫افراد‬ ‫پیشنهادات‬ ‫بع‬ ‫دروس‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫میرسد‬ ‫ثبت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫امضای‬ ‫با‬ ‫همراه‬.‫میگیرد‬ ‫قرار‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫تفصیل‬ ‫به‬ ‫دی‬ Kick-off Meetings ‫دربارهء‬ ‫و‬ ‫شناخته‬ ‫خودرا‬ ‫یکدیگر‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫درآن‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫برگزار‬ ‫جلسهء‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫رسمی‬ ‫شروع‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫جلسه‬ ‫این‬ ‫که‬ .‫کنند‬ ‫نظر‬ ‫تبادل‬ ‫و‬ ‫بحث‬ ‫باهم‬ ‫پروژه‬ ‫رسانیدن‬ ‫موفق‬ ‫به‬ ‫وراهای‬ ‫اهداف‬Kick-off Meeting.‫میکنند‬ ‫یاد‬ ‫را‬ ‫جلسه‬ ‫این‬ ‫اجندای‬Project manager.‫مینماید‬ ‫تعیین‬ ‫ذیل‬ ‫شکل‬ ‫مطابق‬
 • 19. 17 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬ Project Planning Process ‫از‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬Project Planning‫برای‬ ‫راهنما‬ ‫یک‬ ‫منحیث‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬project Execution‫یعنی‬ .‫گردد‬ ‫استفاده‬Execution .‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫پالن‬ ‫اساس‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬‫تمام‬Knowledge area‫هر‬ ‫پالنگذاری‬ ‫حاصل‬ ‫دارند.طوریکه‬ ‫پالنگذاری‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫ها‬ Knowledge area‫دارای‬Output.‫باشد‬ ‫می‬‫که‬Output:‫عبارتنداز‬ ‫پالنگذاری‬ ‫این‬ ‫مهم‬ ‫های‬ A team Contract‫چون‬ ‫درموارد‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫تعهدات‬ ‫درآن‬ ‫که‬ :participation،Communication،problem solving‫و‬meeting.‫میگیرد‬ ‫جا‬ ‫وغیره‬ Project Scope Statement‫محصول‬ ‫خصوصیات‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ .‫میگردند‬ ‫مشخص‬ ‫نیازمندیهای‬ ‫و‬ ‫مشخصات‬ ‫درآن‬ ‫که‬ : ‫تحویل‬ ‫قابل‬Deliverable( ‫پروژه‬ ‫موفقیت‬ ‫شرط‬ ‫با‬ ‫همراه‬Project Success Criteria.‫میگردد‬ ‫پالنگذاری‬ ) A work Break Down Structure (WBS)‫پر‬ ‫تمام‬ ‫یعنی‬ :‫های‬ ‫اسه‬Project‫تقسیم‬ ‫کوچک‬ ‫و‬ ‫خورد‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫به‬ .‫میگیردد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫زمانی‬ ‫ترتیب‬GANTT Chart(‫ها‬ ‫وابستگی‬ ‫تمام‬ ‫با‬ ‫همراه‬dependencies‫و‬ ‫ها‬ ‫پراسه‬ ‫بین‬ ).‫منابع‬ .‫شده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫اولویت‬ ‫های‬ ‫ریسک‬ ‫از‬ ‫لیست‬ ‫ذیل‬ ‫جدول‬Project Baseline‫پروژه‬Intranet site‫ر‬‫چارت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ا‬GANTT.‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫میدهدکه‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫اولویت‬ ‫های‬ ‫ریسک‬ ‫از‬ ‫لیست‬ ‫ذیل‬ ‫جدول‬Output.‫میشود‬ ‫شمرده‬ ‫پالنگذاری‬ ‫های‬
 • 20. 18 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬ Project Executing ‫از‬ ‫یکی‬process Group‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫تری‬ ‫زیاد‬ ‫وقت‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اساسی‬ ‫های‬Project Execution.‫است‬Project Manager‫ها‬ ‫و‬ ‫کنترول‬ ‫برای‬ ‫شانرا‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫توان‬ ‫تمام‬ ‫باید‬Handle‫کردن‬challenge‫درزمان‬ ‫که‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫ها‬Execution‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫سایر‬ ‫همانند‬ ‫و‬ .‫برد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫پیش‬Process Group‫هر‬ ‫در‬ ‫ها‬Knowledge area‫دارای‬activity‫باشد‬ ‫می‬ ‫های‬ ‫پراسه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫بدس‬ ‫باعث‬ ‫هرکدام‬ ‫که‬‫آمدن‬ ‫ت‬Output.‫میگردد‬ Milestone Report‫تکمیل‬ ‫و‬ ‫پیشرفت‬ ‫ما‬ ‫تا‬ ‫میکند‬ ‫کمک‬Milestone‫از‬ ‫نمونهء‬ ‫ذیل‬ ‫راببینیم.شکل‬ ‫مهم‬ ‫های‬Milestone Report .‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬
 • 21. 19 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬ Project Controlling and Monitoring ‫این‬Process Group‫اخ‬ ‫و‬ ، ‫پالن‬ ‫از‬ ‫انحراف‬ ‫کنترول‬ ، ‫کار‬ ‫پیشرفت‬ ‫تعقیب‬ ‫مسؤل‬‫در‬ ‫اساسی‬ ‫پراسه‬ ‫باشد.این‬ ‫می‬ ‫درست‬ ‫تصامیم‬ ‫ذ‬ ‫تمام‬Process Group‫تمام‬ ‫تکمیل‬ ‫حین‬ ‫و‬ ‫تاثیرگذاشته‬ ‫دیگر‬ ‫های‬Process Groups.‫دارد‬ ‫کاربرد‬ ‫ها‬ Output‫شامل‬ ‫آن‬ ‫های‬Performance Report،Change Request‫و‬update.‫باشد‬ ‫می‬ ‫پالن‬ ‫کردن‬ Project Closing ‫آخرین‬Process Group‫باشد‬ ‫می‬‫و‬ ‫مشتری‬ ‫رضایت‬ ‫کسب‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫درآن‬ ‫که‬Stakeholder‫ویا‬ ‫شده‬ ‫اعالم‬ )‫(فاینل‬ ‫نهایی‬ ‫رسما‬ ‫پروژه‬ .‫میگردد‬ ‫ختم‬ ‫آن‬ ‫باالی‬ ‫کار‬Output‫پراسه‬ ‫این‬Project Archive‫اینکه‬ ‫ولو‬ ‫است‬ ‫آمده‬ ‫بدست‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫عین‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تجارب‬ ‫و‬ .‫باشد‬ ‫نشده‬ ‫ختم‬ ‫هم‬ ‫مؤفقانه‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫شامل‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫اکثر‬Final Report‫و‬Presentation( ‫ارشد‬ ‫مدیر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫میباشند‬Senior Manager.‫میگردد‬ ‫ابالغ‬ )
 • 22. 20 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬ ‫چپترسوم‬ ‫خالصه‬ ‫پنج‬Project Management Process Group:‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬Initiating،Planning،Executing، Controlling and Monitoring‫بآلخره‬ ‫و‬Project Closing. ‫میتوانیم‬ ‫ما‬Activity‫های‬‫هر‬ ‫اساسی‬Process Group‫نو‬ ‫در‬ ‫را‬Knowledge area‫کدام‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫ترسیم‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫یک‬ ‫آن‬output.‫دارد‬ .‫میکنند‬ ‫استفاده‬ ‫نیز‬ ‫خودشان‬ ‫خاص‬ ‫های‬ ‫میتادولوژی‬ ‫از‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫ستاندارد‬ ‫روشهای‬ ‫پهلوی‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬ ‫از‬ ‫بعضی‬
 • 23. 21 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬ ‫چهارم‬ ‫چپتر‬ Project Integration Management ‫قبال‬ ‫چنانچه‬‫نمودیم‬ ‫مطالعه‬Project Integration Management‫از‬ ‫یکی‬Knowledge area‫های‬9‫هماهنگ‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫گانه‬ ‫تمام‬ ‫سازی‬ ‫ومتناسب‬ ‫سازی‬Knowledge area، ‫افراد‬ ،‫دیگر‬ ‫های‬Plan‫جریان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫کارهای‬ ‫وسایر‬Project Life Cycle‫را‬ ‫پروژه‬ ‫کلی‬ ‫تصویر‬ ‫ویک‬ ‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫به‬ ‫را‬ ،.‫اندیشد‬ ‫نمی‬ ‫جزییات‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫بررسی‬‫و‬ ‫سازی‬ ‫هماهنگ‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پس‬ ( ‫همآیی‬ ‫گرد‬Integration‫پروژه‬ ‫موفقیت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫مناسب‬ ‫درمواقع‬ ‫و‬ ‫آمده‬ ‫گردهم‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫اجزای‬ ‫تمام‬ ) .‫میکند‬ ‫کمک‬ Project Integration Management‫م‬ ‫پروژه‬ ‫موفقیت‬ ‫اساسی‬ ‫های‬ ‫کلید‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫رضایت‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫که‬ .‫باشد‬ ‫ی‬Stakeholder ‫در‬ ‫دخیل‬ ‫پراسهء‬ ‫شش‬ .‫است‬ ‫ضروری‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫پروژه‬ ‫در‬Project Integration Management:‫از‬ ‫عبارتند‬ 0.‫یک‬ ‫طراحی‬Project Charter 5.‫یک‬ ‫طراحی‬project Management Plan 3.‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫هدایت‬Project Execution.‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫پالن‬ ‫اساس‬ ‫به‬ 0.‫ک‬ ‫و‬ ‫مانیتور‬.‫سازد‬ ‫برآورده‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫اهداف‬ ‫طوریکه‬ ‫پروژه‬ ‫کارهای‬ ‫نترول‬ 2.‫کنترول‬Integrated changes.‫میکند‬ ‫وارد‬ ‫تغییر‬ ‫تحویل‬ ‫قابل‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫میگردد‬ ‫باعث‬ ‫که‬ 1.‫ویا‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫ختم‬Phase‫ها‬ ‫از‬ ‫خالصهء‬ ‫ذیل‬ ‫شکل‬Project Integration Management.‫میدهد‬ ‫رانشان‬ Strategic Planning and Project Selection Strategic Plan( ‫ها‬ ‫توانایی‬ ‫تحلیل‬ ‫با‬ ‫ارگان‬ ‫یک‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫اهداف‬ ‫و‬ ‫پالن‬ ‫ازتعیین‬ ‫عبارت‬Strength( ‫ها‬ ‫ضعیفی‬ ، )Weakness، ) ( ‫ها‬ ‫فرصت‬Opportunities( ‫موانع‬ ‫و‬ )threats‫بیشترین‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫اهداف‬ ‫این‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ارگان‬ ‫یک‬ ) ‫حال‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مفاد‬‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫واهداف‬ ‫موقف‬ ‫درنظرداشت‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫نمیتوان‬ ‫یعنی‬ .‫میگردد‬ ‫انتخاب‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫ارگان‬ ‫آینده‬ ‫و‬ .‫کرد‬ ‫انتخاب‬ ‫ارگان‬ ‫یک‬
 • 24. 22 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬ ‫خوبی‬ ‫عواقب‬ ‫که‬ ‫نمیکنند‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫پروژهء‬ ‫هیچگاهی‬ ‫و‬ ‫میبینند‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫درازمدت‬ ‫پالن‬ ‫و‬ ‫کلی‬ ‫تصاویر‬ ‫به‬ ‫همیشه‬ ‫موفق‬ ‫رهبران‬ ‫نداشته‬ ‫شرکت‬ ‫آینده‬ ‫برای‬.‫باشد‬ ‫هم‬ ‫زا‬ ‫درآمد‬ ‫اینکه‬ ‫ولو‬ ‫باشند‬‫و‬ ‫داده‬ ‫تغییر‬ ‫هارا‬ ‫ارگان‬ ‫گرایش‬ ‫مسیر‬ ‫نادرست‬ ‫پروژه‬ ‫انتخاب‬ ‫بخاطریکه‬ .‫میسازد‬ ‫دور‬ ‫شان‬ ‫اهداف‬ ‫از‬ ‫پالن‬ ‫تعیین‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬ ‫بعضی‬ ‫البته‬Strategic( ‫مدیرپروژه‬Project Manager‫تعیین‬ ‫و‬ ‫تصامیم‬ ‫اتخاذ‬ ‫بلکه‬ ‫دانند‬ ‫نمی‬ ‫دخیل‬ ‫را‬ ) Strategic Plan‫و‬‫محض‬ ‫ظیفهء‬Top Management.‫باشد‬ ‫می‬‫موفق‬ ‫های‬ ‫ارگان‬ ‫ولی‬Project Manager‫تعیین‬ ‫در‬ ‫را‬ Strategic Plan.‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫بطن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کسی‬ ‫تنها‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫زیرا‬ ‫میدانند‬ ‫سهیم‬ ‫پروژه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫تعیین‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬Strategic Plan‫از‬ ‫اکثرا‬ ‫پروژه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬SWOT Analysis‫از‬ ‫برگرفته‬ ‫که‬ ‫میکنند‬ ‫استفاده‬Strength , Weakness, Opportunities and Threats.‫باشد‬ ‫می‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬Strategic Plan:‫یابند‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫ذیل‬ ‫مقاصد‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬ .‫دارد‬ ‫تر‬ ‫زیاد‬ ‫منفعت‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫پروژه‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫پذیر‬ ‫تحقق‬ ‫های‬ ‫متود‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫کردن‬ ‫رسمی‬‫طرح‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫شروع‬Project charter SWOT Analysis‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬Mind Mapping S/W‫ویا‬Note‫و‬ ‫ها‬presentation‫و‬ ‫افکار‬ ‫آن‬ ‫طی‬ ‫که‬ .‫میتواند‬ ‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫ها‬ ‫از‬ ‫نمونهء‬ ‫ذیل‬ ‫شکل‬ .‫میگردد‬ ‫لیست‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫دربخش‬ ‫افراد‬ ‫متعدد‬ ‫نظریات‬SWOT Analysis.‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬
 • 25. 23 "‫"امان‬ ‫هللا‬ ‫محب‬ :‫وترتیب‬ ‫تهیه‬ ‫مراحل‬ ‫ذیل‬ ‫شکل‬Planning Process.‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫معلوماتی‬ ‫تکنالوژی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫چهار‬ ‫میبینیم‬ ‫قسمیکه‬Stage‫درازمدت‬ ‫های‬ ‫پالن‬ ‫نظرگرفتن‬ ‫مد‬ ‫قدم‬ ‫اولین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫پروژه‬ ‫انتخاب‬ ‫پالنگذاری‬ ‫برای‬ (Strategic Plan‫در‬ .‫است‬ ‫ارگان‬ ‫یک‬ )Stage‫در‬ ‫وسپس‬ .‫میگیریم‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫باشد‬ ‫ومفید‬ ‫درآمد‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫پروژه‬ ‫دومی‬ ‫و‬ ‫مفاد‬ ، ‫محدوده‬ ‫سوم‬ ‫مرحله‬Constraint‫در‬ ‫بالخره‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫راتعیین‬ ‫پروژه‬ ‫های‬stage‫اختصاص‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫منابع‬ ‫چهارمی‬ .‫میدهیم‬ ‫پروژه‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫ارتب‬ ‫پروژه‬ ‫انتخاب‬ ‫که‬ ‫فهمیدیم‬ ‫قبلی‬ ‫ازدروس‬‫ارگان‬ ‫واکثرا‬ .‫دارد‬ ‫ارگان‬ ‫یک‬ ‫موفقیت‬ ‫و‬ ‫درازمدت‬ ‫اهداف‬ ‫شدن‬ ‫برآورده‬ ‫با‬ ‫مستقیمی‬ ‫اط‬ ‫به‬ ‫مطابق‬ ‫که‬ ‫پروژه‬ ‫چندین‬ ‫با‬ ‫ها‬Strategic Plan‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫شان‬ ‫ازبین‬ ‫که‬ ‫میگردند‬ ‫مجبور‬ ‫و‬ ‫میشوند‬ ‫روبرو‬ ‫است‬ ‫شان‬ ‫موارد‬ ‫قبیل‬ ‫درین‬ .‫کند‬Project Manager‫با‬ ‫همراه‬ ‫را‬ ‫اساسی‬ ‫نقش‬Top Management.‫میکند‬ ‫ایفا‬ :‫عبارتنداز‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫پروژه‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫میتوان‬ ‫ازآن‬ ‫که‬ ‫اساسی‬ ‫های‬ ‫روش‬ Focusing on broad organizational needs ‫وتمام‬ .‫کنیم‬ ‫فکر‬ ‫پروژه‬ ‫انتخاب‬ ‫درصورت‬ ‫خود‬ ‫ارگان‬ ‫های‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫اولین‬ ‫تحق‬ ‫و‬ ‫بودجه‬ ، ‫نیازها‬‫به‬ ‫زمانیکه‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫بودجه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نیاز‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مشکل‬ ‫بسیار‬ ‫هرچند‬ .‫کنیم‬ ‫تخمین‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫پذیری‬ ‫ق‬ ‫ولی‬ ‫بزنیم‬ ‫تخمین‬ ‫نکردیم‬ ‫شروع‬ ‫کار‬.‫گیریم‬ ‫مدنظر‬ ‫را‬ ‫بودجه‬ ‫باالی‬ ‫حد‬ ‫نیاز‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫اصل‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫پروژه‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫یعنی‬Need،Fund‫و‬Will‫مطمین‬ ‫ذیل‬ ‫سواالت‬ ‫طرح‬ ‫با‬ ‫را‬:‫میشویم‬ o‫است؟‬ ‫موافق‬ ‫ارگان‬ ‫نیاز‬ ‫بودن‬ ‫تکمیل‬ ‫بر‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ‫تمام‬ ‫آیا‬ o‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫پروژه‬ ‫تکمیل‬ ‫برای‬ ‫مشخص‬ ‫بودجه‬ ‫آیا‬ o‫کرد؟‬ ‫اجرا‬ ‫آنرا‬ ‫میتوان‬ ‫یعنی‬ ‫است؟‬ ‫پذیر‬ ‫تحقق‬ ‫میکنیم‬ ‫انتخاب‬ ‫که‬ ‫پروژهء‬ ‫آیا‬ Categorizing information technology projects ‫از‬ ‫پروژه‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫دیگری‬ ‫روش‬‫چون‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫معیار‬ ‫اساس‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫پروژه‬ ‫چندین‬ ‫بین‬ ‫انگیزه‬(Impetus)،‫کلی‬ ‫اولویت‬ ‫و‬ ‫وقت‬(overall Priority).‫میکنیم‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫هارا‬ ‫پروژه‬ ، ‫وغیره‬‫پروژه‬ ‫درصورتیکه‬ ‫به‬ ‫نظر‬ ‫ها‬Impetus: ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫دیده‬ ‫گردند‬ ‫انتخاب‬