PENGENALAN ERT

M
J A B A T A N B O M B A D A N P E N Y E L A M A T M A L A Y S I A
PASUKAN TINDAKAN KECEMASAN (ERT)
• Merupakan satu pasukan dalaman yang ditubuhkan oleh sesebuah
premis tertentu dalam usaha memantau serta menyelaras program-
program berkaitan pencegahan dan keselamatan kebakaran.
• Penubuhan Pasukan ini adalah selaras dengan peruntukan di bawah
Akta Kesihatan Dan Keselamatan Pekerja (OSHA) yang memastikan
setiap premis yang mempunyai lebih daripada 40 orang pekerja perlu
menubuhkan satu pasukan yang bertanggungjawab terhadap aspek-
aspek keselamatan kebakaran dan kesihatan pekerja.
• Perkara ini adalah bagi memastikan setiap majikan dapat memahami
tentang keperluan keselamatan di tempat kerja khususnya bahaya-
bahaya kebakaran dan keselamatan persekitaran amnya.
J A B A T A N B O M B A D A N P E N Y E L A M A T M A L A Y S I A
Strategi pertama yang dipertimbangkan oleh pasukan operasi di
tempat kecemasan ialah menyelamat mangsa yang berada di dalam
bahaya dan mengelakkan kemerbahayaan dari merebak kepada
mangsa lain.
Strategi kedua yang diberi perhatian ialah menilai samada wujud
bahaya-bahaya lain akibat dari kejadian kecemasan itu kerana
ditakuti kemerbahayaan ini sekiranya tidak diberi perhatian segera ,
mungkin akibatnya lebih teruk dari kecemasan yang sedang berlaku.
Strategi yang ketiga ialah menyekat kecelakaan dari terus merebak
dan meletakkannya dalam situasi terkawal.
Tindakan offensive bagi menghapuskan bahaya dan mengembalikan
kepada keadaan stabil.
Memastikan tidak wujud lagi sumber-sumber yang boleh
mendatangkan kecemasan sebelum pasukan operasi mengemaskan
peralatan dan meninggalkan medan.
PENGURUSAN KESELAMATAN KEBAKARAN
• KESELAMATAN KEBAKARAN adalah satu aspek yang amat penting dan
memerlukan kerjasama semua pihak.
• Objektif keselamatan kebakaran adalah untuk menjamin keselamatan nyawa,
melindungi harta benda dan menjamin keselamatan pasukan menyelamat.
• Sehubungan dengan itu, maka satu pasukan yang bertanggungjawab memantau
serta mengawasi segala aktiviti berkaitan keselamatan kebakaran perlulah
ditubuhkan bagi setiap premis.
• Pasukan inilah yang akan menguruskan segala aspek yang berkaitan dengan
pengurusan keselamatan kebakaran.
• Pengurusan keselamatan kebakaran bertanggungjawab dalam menyelaras dan
merangka semua aspek berkaitan keselamatan kebakaran dalam sesebuah
premis yang meliputi skop tugas seperti berikut:
• Kajian Risiko
• Pelan Kontigensi
• Pengurusan Peralatan Kelengkapan
• Pengurusan Personal/Pasukan J A B A T A N B O M B A D A N P E N Y E L A M A T M A L A Y S I A
KAJIAN RISIKO
 Risoko kebakaran biasanya wujud dalam pelbagai bentuk dan dalam
pelbagai situasi yang memerlukan pengamatan dan penyeliaan yang
berterusan daripada pihak bertanggungjawab.
 Kajian risiko perlulah dijalankan dari masa ke semasa bagi mengenalpasti
bahaya- bahaya kebakaran yang ada serta punca yang berpotensi
mencetuskan kebakaran.
 Di samping itu juga, laluan kecemasan perlulah sentiasa bebas dari pelbagai
halangan dan difahami oleh semua penghuni dalam premis tersebut.
 Kajian bagi mengumpulkan maklumat pra rancang begi memudahkan
proses penyediaan pelan kontegensi perlu dilaksanakan dengan mengambil
kira maklumat seperti paparan seterusnya:
J A B A T A N B O M B A D A N P E N Y E L A M A T M A L A Y S I A
Kesan yang mampu terjadi sekiranya berlaku kebakaran kecil atau besar?
Bentuk tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh semua lapisan
kakitangan yang ada dalam sesebuah premis
Maklumat-maklumat yang diperlukan untuk penyediaan pelan kontegensi
mencukupi lengkap?
Kemudahan-kemudahan peralatan yang ada mencukupi dan boleh
digunakan serta boleh berfungsi?
Sumber-sumber yang berpotensi untuk menghasilkan kebakaran dan
letupan yang ada dalam sesebuah premis?
Bentuk latihan dan tindakan yang perlu diambil bagi mengatasi sesuatu masalah
sekiranya berlaku sesuatu insiden?
J A B A T A N B O M B A D A N P E N Y E L A M A T M A L A Y S I A
PELAN KONTEGENSI
o Merupakan satu maklumat bertulis yang komprehensif bagi
sesebuah premis dan persekitaran yang meliputi langkah-langkah
keselamatan dan tindakan-tindakan yang perlu sekiranya berlaku
situasi kecemasan seperti kebakaran dan ianya perlu difahami dan
diimplimentasi kepada semua penghuni yang ada dalam sesebuah
premis mengikut peranan dan tanggungjawab yagn telah ditetapkan.
o Bagi memastikan semua langkah keselamatan teratur dan tersusun,
maka seharusnya setiap premis perlu menyediakan pelan kontegensi
masing-masing yang bertujuan untuk:
o Meminimakan kes-kes kecederaan kakitangan
o Meminimakan kerosakan atau kemusnahan harta benda
o Menentukan tiada gangguan terhadap persekitaran kerja
o Mengurangkan pencemaran alam sekitar.
J A B A T A N B O M B A D A N P E N Y E L A M A T M A L A Y S I A
PENGURUSAN PERALATAN DAN KELENGKAPAN
Secara keseluruhannya pihak
pengurusan terbabit perlulah
membuat pemeriksaan secara
berkala ke atas semua
kelengkapan keselamatan dan
peralatan yagn ada ( sisitem
aktif dan pasif) serta
merekodkan semua
pemeriksaan yang dijalankan
sebagai rujukan.
Sebarang cadangan
penambahan peralatan yang
bersesuaian perlu dimaklumkan
kepada pihak pengurusan.
Maklumat lanjut ada
diperinicikan dalam modul
Pencegahan (Sistem
Pemasangan Tetap).
J A B A T A N B O M B A D A N P E N Y E L A M A T M A L A Y S I A
PENGURUSAN PERSONAL/PASUKAN
o Jumlah keanggotaan yang mencukupi dalam suatu unit berkaitan
kebakaran juga perlu sentiasa dibuat pemantauan bergantung kepada
kehendak dan keperluan semasa.
o Latihan dan kursus seperti mock drill, fire drill, evacuation drill dan
program pencegahan kebakaran perlulah diadakan secara berkala bagi
memastikan tahap kesiapsiagaan anggota pasukan sentiasa mantap
dan bersedia.
o Program tersebut adalah amat penting dalam memastikan segala
langkah-langkah keselamatan yang ada sentiasa difahami dan dipatuhi
sepanjang masa.
o Setiap anggota perlulah mengetahui senarai tugas masing-masing
seperti yang tercatat dalam pelan kontengensi dan carta organisasi.
J A B A T A N B O M B A D A N P E N Y E L A M A T M A L A Y S I A
KAWALAN PENCEGAHAN DALAM PREMIS
Pihak pengurusan perlu mengkoordinasi semua aspek
latihan bersama Pasukan Pencegahan Kebakaran (ERT)
yang ada bagi memastikan ia dapat diimplimentasikan
secara menyeluruh dalam sesebuah premis.
Program-program pencegahan dan keselamatan kebakaran
perlu diadakan bagi memberi kesedaran kepada semua
penghuni premis.
Aktiviti-aktiviti pencegahan dijalankan perlulah meliputi
semua bahagian seperti
• Bahagian pengurusan
• Bahagian pengeluaran
• Bahagian penyelenggaraan
J A B A T A N B O M B A D A N P E N Y E L A M A T M A L A Y S I A
• Mengawasi aktiviti merokok dari segi penggunaan
dan kaedah pembuangan.
• Memeriksa semua kabel peralatan elektrikmeliputi
semua otomasi pejabat dan sambungannya.
• Memastikan semua peralatan elektrik digunakan
dengan cara yang betul.
• Menanggalkan soket apabila tidak digunakan lagi.
• Meletakkan bahan yang membahaya dan mudah
terbakar di tempat yang selamat.
BAHAGIAN PENGURUSAN (
ADMINISTRATION)
J A B A T A N B O M B A D A N P E N Y E L A M A T M A L A Y S I A
J A B A T A N B O M B A D A N P E N Y E L A M A T M A L A Y S I A
• Memastikan tidak berlaku sebarang kebocoran terhadap
bahan bakar yang digunakan seperti petrol, diesel,
minyak pelincir, dan seumpamanya.
• Memastikan tiada berlaku kekaratan atau habuk yang
terkumpul pada sesuatu bahagian mesin yang boleh
menyebabkan kebocoran dan mencetuskan kebakaran.
• Mengawasi semua aktiviti yang berkaitan seperti
kimpalan, pendawaian, pemotongan besi dalam kawasan
sentiasa mengikut peraturan yang ditetapkan.
• Memastikan jentera/mesin yang digunakan tidak
menjangkaui tahap kepanasan (over heating) yang
dibenarkan bagi memastikan ia selamat dari sebarang
punca kebakaran.
BAHAGIAN PENGELUARAN
(PRODUCTION)
J A B A T A N B O M B A D A N P E N Y E L A M A T M A L A Y S I A
• Menjalankan pemeriksaan secara berkala ke
atas setiap peralatan mekanikal yang
digunakan merangkumi semua aspek
• Perlu mengetahui jangka hayat bagi sesuatu
peralatan atau sambungan yang telah dibuat.
• Memastikan setiap kerosakan berulang kali
pada sesuatu peralatan diberi pemerhatian
yang rapi dan teliti bagi memastikan tidak
berlaku kecuaian yang mampu
mendatangkan bahaya yang tidak dijangka.
BAHAGIA PENYELENGGARAAN
CARA-CARA MENJALANKAN LATIHAN
PENGUNGSIAN (EVACUATION DRILL)
J A B A T A N B O M B A D A N P E N Y E L A M A T M A L A Y S I A
a) Bunyikan loceng kecemasan
b) Buat pengumuman
c) Pasukan ERT akan menjalankan tugas seperti yang dipertanggungjawabkan
d) Pegawai Insiden memeriksa kehadiran penghuni
e) Ketua Insiden laporkan kepada pegawai operasi bomba. Faktor kepantasan,
cara pengungsian bangunan, cara tindakan memadan dan menyelamat akan
diambil kira oleh pegawai pemerhati bomba.
f) Semua latihan kecemasan kebakaran hendaklah direkodkan di dalam fail
jabatan.
g) Latihan ini melibatkan semua penghuni/pekerja. Satu kaedah menyelamat
kepada penghuni/pekerja yang cacat dan uzur harus diutamakan.
h) Latihan kebakaran hendaklah diadakan sekurang-kurangnya dua kali setahun.
PERKARA YANG HARUS DILAKUKAN SEBELUM
MENJALANI LATIHAN PENGUNGSIAN
J A B A T A N B O M B A D A N P E N Y E L A M A T M A L A Y S I A
J A B A T A N B O M B A D A N P E N Y E L A M A T M A L A Y S I A
1 de 16

Recomendados

Kecemasan Kebakaran & Prosedur Pengosongan por
Kecemasan Kebakaran & Prosedur PengosonganKecemasan Kebakaran & Prosedur Pengosongan
Kecemasan Kebakaran & Prosedur PengosonganAhmad Aidil Nasir
50.4K visualizações43 slides
Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control (HIRARC) Malay version por
Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control (HIRARC) Malay versionHazard Identification, Risk Assessment and Risk Control (HIRARC) Malay version
Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control (HIRARC) Malay versionNorrazman Zaiha Zainol
65.5K visualizações12 slides
Jkk di tempat kerja por
Jkk di tempat kerjaJkk di tempat kerja
Jkk di tempat kerjaIbrahim Ahmad
26.6K visualizações41 slides
PERANAN ERT / OKK & PERSEDIAAN LATIHAN FIRE DRILL por
PERANAN ERT / OKK & PERSEDIAAN LATIHAN FIRE DRILLPERANAN ERT / OKK & PERSEDIAAN LATIHAN FIRE DRILL
PERANAN ERT / OKK & PERSEDIAAN LATIHAN FIRE DRILLMuhd Athir
2.6K visualizações39 slides
Pengungsian bangunan (fsat) por
Pengungsian bangunan (fsat)Pengungsian bangunan (fsat)
Pengungsian bangunan (fsat)Lee Oi Wah
14K visualizações50 slides
Senarai semak pemeriksaan krselamatan tempat kerja dan healthy setting por
Senarai semak pemeriksaan krselamatan tempat kerja dan healthy settingSenarai semak pemeriksaan krselamatan tempat kerja dan healthy setting
Senarai semak pemeriksaan krselamatan tempat kerja dan healthy settingLee Oi Wah
39.5K visualizações4 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Topik 2 hazard dan risiko por
Topik 2 hazard dan risikoTopik 2 hazard dan risiko
Topik 2 hazard dan risikoWan Nurhidayati Wan Johari
32.8K visualizações61 slides
Senarai semak pengauditan keselamatan kebakaran untuk klinik kesihatan por
Senarai semak pengauditan keselamatan kebakaran untuk klinik kesihatanSenarai semak pengauditan keselamatan kebakaran untuk klinik kesihatan
Senarai semak pengauditan keselamatan kebakaran untuk klinik kesihatanLee Oi Wah
32K visualizações89 slides
Keselamatan Semasa Mengendalikan Bahan Kimia Berbahaya por
Keselamatan Semasa Mengendalikan Bahan Kimia BerbahayaKeselamatan Semasa Mengendalikan Bahan Kimia Berbahaya
Keselamatan Semasa Mengendalikan Bahan Kimia BerbahayaAhmad Aidil Nasir
39.2K visualizações54 slides
Safety (Keselamatan Mesin) por
Safety (Keselamatan Mesin) Safety (Keselamatan Mesin)
Safety (Keselamatan Mesin) Anisah As
18.4K visualizações23 slides
Keselamatan dan Kesihatan healthcare por
Keselamatan dan Kesihatan healthcareKeselamatan dan Kesihatan healthcare
Keselamatan dan Kesihatan healthcareHamidi Saidin
4.7K visualizações52 slides
Keselamatan di tempat kerja por
Keselamatan di tempat kerjaKeselamatan di tempat kerja
Keselamatan di tempat kerjaanakmazlan
42.9K visualizações17 slides

Mais procurados(20)

Senarai semak pengauditan keselamatan kebakaran untuk klinik kesihatan por Lee Oi Wah
Senarai semak pengauditan keselamatan kebakaran untuk klinik kesihatanSenarai semak pengauditan keselamatan kebakaran untuk klinik kesihatan
Senarai semak pengauditan keselamatan kebakaran untuk klinik kesihatan
Lee Oi Wah32K visualizações
Keselamatan Semasa Mengendalikan Bahan Kimia Berbahaya por Ahmad Aidil Nasir
Keselamatan Semasa Mengendalikan Bahan Kimia BerbahayaKeselamatan Semasa Mengendalikan Bahan Kimia Berbahaya
Keselamatan Semasa Mengendalikan Bahan Kimia Berbahaya
Ahmad Aidil Nasir39.2K visualizações
Safety (Keselamatan Mesin) por Anisah As
Safety (Keselamatan Mesin) Safety (Keselamatan Mesin)
Safety (Keselamatan Mesin)
Anisah As18.4K visualizações
Keselamatan dan Kesihatan healthcare por Hamidi Saidin
Keselamatan dan Kesihatan healthcareKeselamatan dan Kesihatan healthcare
Keselamatan dan Kesihatan healthcare
Hamidi Saidin4.7K visualizações
Keselamatan di tempat kerja por anakmazlan
Keselamatan di tempat kerjaKeselamatan di tempat kerja
Keselamatan di tempat kerja
anakmazlan42.9K visualizações
Keselamatan & kesihatan pekerjaan por Hukaida Hamzah
Keselamatan & kesihatan pekerjaanKeselamatan & kesihatan pekerjaan
Keselamatan & kesihatan pekerjaan
Hukaida Hamzah62.7K visualizações
Osha94 por zul husni
Osha94Osha94
Osha94
zul husni11.4K visualizações
Pencegahan Kebakaran por mokhtar
Pencegahan KebakaranPencegahan Kebakaran
Pencegahan Kebakaran
mokhtar44K visualizações
Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP) di Pejabat por Ts. Dr. Mohammad Lui Juhari
Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP) di PejabatKeselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP) di Pejabat
Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP) di Pejabat
Ts. Dr. Mohammad Lui Juhari2.3K visualizações
Pengenalan JKKP / DOSH & Safety and Health Commitee por Ts. Dr. Mohammad Lui Juhari
Pengenalan JKKP / DOSH & Safety and Health CommiteePengenalan JKKP / DOSH & Safety and Health Commitee
Pengenalan JKKP / DOSH & Safety and Health Commitee
Ts. Dr. Mohammad Lui Juhari27.4K visualizações
Asas Keselamatan dalam Kerja Elektrik: Modul 3 - Bahaya Elektrik por Norrazman Zaiha Zainol
Asas Keselamatan dalam Kerja Elektrik: Modul 3 - Bahaya ElektrikAsas Keselamatan dalam Kerja Elektrik: Modul 3 - Bahaya Elektrik
Asas Keselamatan dalam Kerja Elektrik: Modul 3 - Bahaya Elektrik
Norrazman Zaiha Zainol54.1K visualizações
Alat pemadam api por andysamsudin
Alat pemadam apiAlat pemadam api
Alat pemadam api
andysamsudin69.8K visualizações
Asas Keselamatan dalam Kerja Elektrik: Modul 1 - Perundangan por Norrazman Zaiha Zainol
Asas Keselamatan dalam Kerja Elektrik: Modul 1 - Perundangan Asas Keselamatan dalam Kerja Elektrik: Modul 1 - Perundangan
Asas Keselamatan dalam Kerja Elektrik: Modul 1 - Perundangan
Norrazman Zaiha Zainol21.1K visualizações
Akta 514 Keselamatan dan Kesihatan Pekerja por Ahmad Nazib
Akta 514 Keselamatan dan Kesihatan PekerjaAkta 514 Keselamatan dan Kesihatan Pekerja
Akta 514 Keselamatan dan Kesihatan Pekerja
Ahmad Nazib18.2K visualizações
Pengenalan First Aid por Rashidi Ahmad
Pengenalan First AidPengenalan First Aid
Pengenalan First Aid
Rashidi Ahmad25.2K visualizações
Forklift (Use and Safety) Kegunaan & Keselamatanan por LWD INDUSTRY SDN BHD
Forklift (Use and Safety) Kegunaan & KeselamatananForklift (Use and Safety) Kegunaan & Keselamatanan
Forklift (Use and Safety) Kegunaan & Keselamatanan
LWD INDUSTRY SDN BHD2.8K visualizações
Skop tugas dan fungsi jkkp por Muhammad Hidhir
Skop tugas dan fungsi jkkpSkop tugas dan fungsi jkkp
Skop tugas dan fungsi jkkp
Muhammad Hidhir14.7K visualizações
Unit 3: Pencegahan Kebakaran por mokhtar
Unit 3: Pencegahan KebakaranUnit 3: Pencegahan Kebakaran
Unit 3: Pencegahan Kebakaran
mokhtar79K visualizações
Akta keselamatan dan kesihatan perkerjaan 1994 por Tengkurex
Akta keselamatan dan kesihatan perkerjaan 1994Akta keselamatan dan kesihatan perkerjaan 1994
Akta keselamatan dan kesihatan perkerjaan 1994
Tengkurex92.7K visualizações

Similar a PENGENALAN ERT

K3_Konstruksi umg.pdf por
K3_Konstruksi umg.pdfK3_Konstruksi umg.pdf
K3_Konstruksi umg.pdfAndik48
8 visualizações89 slides
SLIDE .pptx por
SLIDE .pptxSLIDE .pptx
SLIDE .pptxsuhailamatnayan1
23 visualizações28 slides
landasan ERP.ppt por
landasan ERP.pptlandasan ERP.ppt
landasan ERP.pptWahyuTriyono6
23 visualizações27 slides
Resume k3 pertemuan9-15_layaalin.m_pte por
Resume k3 pertemuan9-15_layaalin.m_pteResume k3 pertemuan9-15_layaalin.m_pte
Resume k3 pertemuan9-15_layaalin.m_pteLayaalinMutmainah1
105 visualizações11 slides
Materi Training Komunikasi K3, Investigasi Kec, ERP por
Materi Training Komunikasi K3, Investigasi Kec, ERPMateri Training Komunikasi K3, Investigasi Kec, ERP
Materi Training Komunikasi K3, Investigasi Kec, ERPKSOHKTS
5 visualizações48 slides
EVAKUASI DAN KESIAPSIAGAAN TANGGAP DARURAT.pptx por
EVAKUASI DAN KESIAPSIAGAAN TANGGAP DARURAT.pptxEVAKUASI DAN KESIAPSIAGAAN TANGGAP DARURAT.pptx
EVAKUASI DAN KESIAPSIAGAAN TANGGAP DARURAT.pptxdiah238366
217 visualizações26 slides

Similar a PENGENALAN ERT(20)

K3_Konstruksi umg.pdf por Andik48
K3_Konstruksi umg.pdfK3_Konstruksi umg.pdf
K3_Konstruksi umg.pdf
Andik488 visualizações
SLIDE .pptx por suhailamatnayan1
SLIDE .pptxSLIDE .pptx
SLIDE .pptx
suhailamatnayan123 visualizações
landasan ERP.ppt por WahyuTriyono6
landasan ERP.pptlandasan ERP.ppt
landasan ERP.ppt
WahyuTriyono623 visualizações
Resume k3 pertemuan9-15_layaalin.m_pte por LayaalinMutmainah1
Resume k3 pertemuan9-15_layaalin.m_pteResume k3 pertemuan9-15_layaalin.m_pte
Resume k3 pertemuan9-15_layaalin.m_pte
LayaalinMutmainah1105 visualizações
Materi Training Komunikasi K3, Investigasi Kec, ERP por KSOHKTS
Materi Training Komunikasi K3, Investigasi Kec, ERPMateri Training Komunikasi K3, Investigasi Kec, ERP
Materi Training Komunikasi K3, Investigasi Kec, ERP
KSOHKTS5 visualizações
EVAKUASI DAN KESIAPSIAGAAN TANGGAP DARURAT.pptx por diah238366
EVAKUASI DAN KESIAPSIAGAAN TANGGAP DARURAT.pptxEVAKUASI DAN KESIAPSIAGAAN TANGGAP DARURAT.pptx
EVAKUASI DAN KESIAPSIAGAAN TANGGAP DARURAT.pptx
diah238366217 visualizações
INVESTIGASI K3 TAMBANG por rekar sudirman
INVESTIGASI K3 TAMBANGINVESTIGASI K3 TAMBANG
INVESTIGASI K3 TAMBANG
rekar sudirman3.6K visualizações
K3 project.pptx por ssuser67ae2b
K3 project.pptxK3 project.pptx
K3 project.pptx
ssuser67ae2b11 visualizações
Chapter 3 - OSHA por SYAFIQAKMALSAZALI
Chapter 3 - OSHAChapter 3 - OSHA
Chapter 3 - OSHA
SYAFIQAKMALSAZALI601 visualizações
Penerangan por nabil afiq
PeneranganPenerangan
Penerangan
nabil afiq409 visualizações
EHS General Induction PT. Hyundai Elevator Indonesia rev.ppt por hsegrogol
EHS General Induction PT. Hyundai Elevator Indonesia rev.pptEHS General Induction PT. Hyundai Elevator Indonesia rev.ppt
EHS General Induction PT. Hyundai Elevator Indonesia rev.ppt
hsegrogol23 visualizações
3-1 Manajemen Keselamatan dan Keamanan Fasyankes - rev.pdf por widarma atmaja i komang
3-1 Manajemen Keselamatan dan Keamanan Fasyankes - rev.pdf3-1 Manajemen Keselamatan dan Keamanan Fasyankes - rev.pdf
3-1 Manajemen Keselamatan dan Keamanan Fasyankes - rev.pdf
widarma atmaja i komang20 visualizações
Presentation1 por Alfian Nasution
Presentation1Presentation1
Presentation1
Alfian Nasution10 visualizações
keselamatan bengkel por qulai
keselamatan bengkel keselamatan bengkel
keselamatan bengkel
qulai17.9K visualizações
menerapkan_k3.pdf por FitriYunus
menerapkan_k3.pdfmenerapkan_k3.pdf
menerapkan_k3.pdf
FitriYunus8 visualizações
Keselamatan Dan Organisasi Bengkel por Juradi Durjari
Keselamatan Dan Organisasi BengkelKeselamatan Dan Organisasi Bengkel
Keselamatan Dan Organisasi Bengkel
Juradi Durjari19.6K visualizações
MKKG-converted.pdf por AriSapari2
MKKG-converted.pdfMKKG-converted.pdf
MKKG-converted.pdf
AriSapari272 visualizações
MFK Puskesmas-pptx.pptx por EKOBUDIARJO1
MFK Puskesmas-pptx.pptxMFK Puskesmas-pptx.pptx
MFK Puskesmas-pptx.pptx
EKOBUDIARJO13.2K visualizações
Investigasi Kecelakaan por Al Marson
Investigasi KecelakaanInvestigasi Kecelakaan
Investigasi Kecelakaan
Al Marson2.8K visualizações
Sopianda k4 por Adhy Mappeabang
Sopianda k4Sopianda k4
Sopianda k4
Adhy Mappeabang655 visualizações

Último

review-jurnal-ilmiah.pdf por
review-jurnal-ilmiah.pdfreview-jurnal-ilmiah.pdf
review-jurnal-ilmiah.pdfAdePutraTunggali
11 visualizações12 slides
1. Adab Terhadap Tetangga por
1. Adab Terhadap Tetangga1. Adab Terhadap Tetangga
1. Adab Terhadap Tetanggaagreenlife5
25 visualizações2 slides
Rencana Aksi 2 _ sifat keperiodikan unsur _ Natalia Seran, S.Pd (1).pdf por
Rencana Aksi 2 _ sifat keperiodikan unsur _ Natalia Seran, S.Pd (1).pdfRencana Aksi 2 _ sifat keperiodikan unsur _ Natalia Seran, S.Pd (1).pdf
Rencana Aksi 2 _ sifat keperiodikan unsur _ Natalia Seran, S.Pd (1).pdfSolihinSolihin35
6 visualizações34 slides
SKI_BAB_2_EDIT.pptx por
SKI_BAB_2_EDIT.pptxSKI_BAB_2_EDIT.pptx
SKI_BAB_2_EDIT.pptxirpandialbantani1
8 visualizações15 slides
LK 3.1 Menyusun Best Practices Dra Retmaneli.pdf por
LK 3.1 Menyusun Best Practices Dra Retmaneli.pdfLK 3.1 Menyusun Best Practices Dra Retmaneli.pdf
LK 3.1 Menyusun Best Practices Dra Retmaneli.pdfretmaneli33
6 visualizações7 slides
Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso... por
Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso...Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso...
Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso...Kanaidi ken
9 visualizações30 slides

Último(20)

review-jurnal-ilmiah.pdf por AdePutraTunggali
review-jurnal-ilmiah.pdfreview-jurnal-ilmiah.pdf
review-jurnal-ilmiah.pdf
AdePutraTunggali11 visualizações
1. Adab Terhadap Tetangga por agreenlife5
1. Adab Terhadap Tetangga1. Adab Terhadap Tetangga
1. Adab Terhadap Tetangga
agreenlife525 visualizações
Rencana Aksi 2 _ sifat keperiodikan unsur _ Natalia Seran, S.Pd (1).pdf por SolihinSolihin35
Rencana Aksi 2 _ sifat keperiodikan unsur _ Natalia Seran, S.Pd (1).pdfRencana Aksi 2 _ sifat keperiodikan unsur _ Natalia Seran, S.Pd (1).pdf
Rencana Aksi 2 _ sifat keperiodikan unsur _ Natalia Seran, S.Pd (1).pdf
SolihinSolihin356 visualizações
SKI_BAB_2_EDIT.pptx por irpandialbantani1
SKI_BAB_2_EDIT.pptxSKI_BAB_2_EDIT.pptx
SKI_BAB_2_EDIT.pptx
irpandialbantani18 visualizações
LK 3.1 Menyusun Best Practices Dra Retmaneli.pdf por retmaneli33
LK 3.1 Menyusun Best Practices Dra Retmaneli.pdfLK 3.1 Menyusun Best Practices Dra Retmaneli.pdf
LK 3.1 Menyusun Best Practices Dra Retmaneli.pdf
retmaneli336 visualizações
Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso... por Kanaidi ken
Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso...Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso...
Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso...
Kanaidi ken9 visualizações
SEJARAH HIJRAH NABI KE MADINAH.pptx por irpandialbantani1
SEJARAH HIJRAH NABI KE MADINAH.pptxSEJARAH HIJRAH NABI KE MADINAH.pptx
SEJARAH HIJRAH NABI KE MADINAH.pptx
irpandialbantani112 visualizações
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx por FahmiMuzakkii
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptxTugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx
FahmiMuzakkii10 visualizações
MEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptx por lyricsong1117
MEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptxMEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptx
MEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptx
lyricsong111716 visualizações
Membangun aplikasi mobile dengan Appsheet por Fajar Baskoro
Membangun aplikasi mobile dengan AppsheetMembangun aplikasi mobile dengan Appsheet
Membangun aplikasi mobile dengan Appsheet
Fajar Baskoro109 visualizações
Kepemimpinan Pramuka por Kafe Buku Pak Aw
Kepemimpinan Pramuka Kepemimpinan Pramuka
Kepemimpinan Pramuka
Kafe Buku Pak Aw16 visualizações
(Fase A ) - Kewirausahaan - Sayurku Bentuk Tanggung Jawab ku.pdf por delimajie08
(Fase A ) - Kewirausahaan - Sayurku Bentuk Tanggung Jawab ku.pdf(Fase A ) - Kewirausahaan - Sayurku Bentuk Tanggung Jawab ku.pdf
(Fase A ) - Kewirausahaan - Sayurku Bentuk Tanggung Jawab ku.pdf
delimajie0810 visualizações
MAKALAH MASAILUL FIQH.docx por DinaAuliyaRahma
MAKALAH MASAILUL FIQH.docxMAKALAH MASAILUL FIQH.docx
MAKALAH MASAILUL FIQH.docx
DinaAuliyaRahma6 visualizações
A186422_NUR ATIKAH BINTI ABDUL TALIB_BAHAN MENGAJAR MEMBACA.pptx por a186422
A186422_NUR ATIKAH BINTI ABDUL TALIB_BAHAN MENGAJAR MEMBACA.pptxA186422_NUR ATIKAH BINTI ABDUL TALIB_BAHAN MENGAJAR MEMBACA.pptx
A186422_NUR ATIKAH BINTI ABDUL TALIB_BAHAN MENGAJAR MEMBACA.pptx
a1864226 visualizações
KESETIMBANGAN KIMIA por lyricsong1117
KESETIMBANGAN KIMIAKESETIMBANGAN KIMIA
KESETIMBANGAN KIMIA
lyricsong11179 visualizações
INSTITUSI KELURGA DAN MASYARAKAT DALAM ISLAM.pptx por Nur Farah Amira Zaidi
INSTITUSI KELURGA DAN MASYARAKAT DALAM ISLAM.pptxINSTITUSI KELURGA DAN MASYARAKAT DALAM ISLAM.pptx
INSTITUSI KELURGA DAN MASYARAKAT DALAM ISLAM.pptx
Nur Farah Amira Zaidi8 visualizações
Kel.10-PBA.pdf por YanDiyant
Kel.10-PBA.pdfKel.10-PBA.pdf
Kel.10-PBA.pdf
YanDiyant12 visualizações
Senyawa Turunan Alkana.ppt por lyricsong1117
Senyawa Turunan Alkana.pptSenyawa Turunan Alkana.ppt
Senyawa Turunan Alkana.ppt
lyricsong111714 visualizações
Aksin nyata modul gizi remaja dan obat tambah darah (TTD) por mulyanih35
Aksin nyata modul gizi remaja dan obat tambah darah (TTD)Aksin nyata modul gizi remaja dan obat tambah darah (TTD)
Aksin nyata modul gizi remaja dan obat tambah darah (TTD)
mulyanih3550 visualizações

PENGENALAN ERT

 • 1. J A B A T A N B O M B A D A N P E N Y E L A M A T M A L A Y S I A
 • 2. PASUKAN TINDAKAN KECEMASAN (ERT) • Merupakan satu pasukan dalaman yang ditubuhkan oleh sesebuah premis tertentu dalam usaha memantau serta menyelaras program- program berkaitan pencegahan dan keselamatan kebakaran. • Penubuhan Pasukan ini adalah selaras dengan peruntukan di bawah Akta Kesihatan Dan Keselamatan Pekerja (OSHA) yang memastikan setiap premis yang mempunyai lebih daripada 40 orang pekerja perlu menubuhkan satu pasukan yang bertanggungjawab terhadap aspek- aspek keselamatan kebakaran dan kesihatan pekerja. • Perkara ini adalah bagi memastikan setiap majikan dapat memahami tentang keperluan keselamatan di tempat kerja khususnya bahaya- bahaya kebakaran dan keselamatan persekitaran amnya. J A B A T A N B O M B A D A N P E N Y E L A M A T M A L A Y S I A
 • 3. Strategi pertama yang dipertimbangkan oleh pasukan operasi di tempat kecemasan ialah menyelamat mangsa yang berada di dalam bahaya dan mengelakkan kemerbahayaan dari merebak kepada mangsa lain. Strategi kedua yang diberi perhatian ialah menilai samada wujud bahaya-bahaya lain akibat dari kejadian kecemasan itu kerana ditakuti kemerbahayaan ini sekiranya tidak diberi perhatian segera , mungkin akibatnya lebih teruk dari kecemasan yang sedang berlaku. Strategi yang ketiga ialah menyekat kecelakaan dari terus merebak dan meletakkannya dalam situasi terkawal. Tindakan offensive bagi menghapuskan bahaya dan mengembalikan kepada keadaan stabil. Memastikan tidak wujud lagi sumber-sumber yang boleh mendatangkan kecemasan sebelum pasukan operasi mengemaskan peralatan dan meninggalkan medan.
 • 4. PENGURUSAN KESELAMATAN KEBAKARAN • KESELAMATAN KEBAKARAN adalah satu aspek yang amat penting dan memerlukan kerjasama semua pihak. • Objektif keselamatan kebakaran adalah untuk menjamin keselamatan nyawa, melindungi harta benda dan menjamin keselamatan pasukan menyelamat. • Sehubungan dengan itu, maka satu pasukan yang bertanggungjawab memantau serta mengawasi segala aktiviti berkaitan keselamatan kebakaran perlulah ditubuhkan bagi setiap premis. • Pasukan inilah yang akan menguruskan segala aspek yang berkaitan dengan pengurusan keselamatan kebakaran. • Pengurusan keselamatan kebakaran bertanggungjawab dalam menyelaras dan merangka semua aspek berkaitan keselamatan kebakaran dalam sesebuah premis yang meliputi skop tugas seperti berikut: • Kajian Risiko • Pelan Kontigensi • Pengurusan Peralatan Kelengkapan • Pengurusan Personal/Pasukan J A B A T A N B O M B A D A N P E N Y E L A M A T M A L A Y S I A
 • 5. KAJIAN RISIKO  Risoko kebakaran biasanya wujud dalam pelbagai bentuk dan dalam pelbagai situasi yang memerlukan pengamatan dan penyeliaan yang berterusan daripada pihak bertanggungjawab.  Kajian risiko perlulah dijalankan dari masa ke semasa bagi mengenalpasti bahaya- bahaya kebakaran yang ada serta punca yang berpotensi mencetuskan kebakaran.  Di samping itu juga, laluan kecemasan perlulah sentiasa bebas dari pelbagai halangan dan difahami oleh semua penghuni dalam premis tersebut.  Kajian bagi mengumpulkan maklumat pra rancang begi memudahkan proses penyediaan pelan kontegensi perlu dilaksanakan dengan mengambil kira maklumat seperti paparan seterusnya: J A B A T A N B O M B A D A N P E N Y E L A M A T M A L A Y S I A
 • 6. Kesan yang mampu terjadi sekiranya berlaku kebakaran kecil atau besar? Bentuk tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh semua lapisan kakitangan yang ada dalam sesebuah premis Maklumat-maklumat yang diperlukan untuk penyediaan pelan kontegensi mencukupi lengkap? Kemudahan-kemudahan peralatan yang ada mencukupi dan boleh digunakan serta boleh berfungsi? Sumber-sumber yang berpotensi untuk menghasilkan kebakaran dan letupan yang ada dalam sesebuah premis? Bentuk latihan dan tindakan yang perlu diambil bagi mengatasi sesuatu masalah sekiranya berlaku sesuatu insiden? J A B A T A N B O M B A D A N P E N Y E L A M A T M A L A Y S I A
 • 7. PELAN KONTEGENSI o Merupakan satu maklumat bertulis yang komprehensif bagi sesebuah premis dan persekitaran yang meliputi langkah-langkah keselamatan dan tindakan-tindakan yang perlu sekiranya berlaku situasi kecemasan seperti kebakaran dan ianya perlu difahami dan diimplimentasi kepada semua penghuni yang ada dalam sesebuah premis mengikut peranan dan tanggungjawab yagn telah ditetapkan. o Bagi memastikan semua langkah keselamatan teratur dan tersusun, maka seharusnya setiap premis perlu menyediakan pelan kontegensi masing-masing yang bertujuan untuk: o Meminimakan kes-kes kecederaan kakitangan o Meminimakan kerosakan atau kemusnahan harta benda o Menentukan tiada gangguan terhadap persekitaran kerja o Mengurangkan pencemaran alam sekitar. J A B A T A N B O M B A D A N P E N Y E L A M A T M A L A Y S I A
 • 8. PENGURUSAN PERALATAN DAN KELENGKAPAN Secara keseluruhannya pihak pengurusan terbabit perlulah membuat pemeriksaan secara berkala ke atas semua kelengkapan keselamatan dan peralatan yagn ada ( sisitem aktif dan pasif) serta merekodkan semua pemeriksaan yang dijalankan sebagai rujukan. Sebarang cadangan penambahan peralatan yang bersesuaian perlu dimaklumkan kepada pihak pengurusan. Maklumat lanjut ada diperinicikan dalam modul Pencegahan (Sistem Pemasangan Tetap). J A B A T A N B O M B A D A N P E N Y E L A M A T M A L A Y S I A
 • 9. PENGURUSAN PERSONAL/PASUKAN o Jumlah keanggotaan yang mencukupi dalam suatu unit berkaitan kebakaran juga perlu sentiasa dibuat pemantauan bergantung kepada kehendak dan keperluan semasa. o Latihan dan kursus seperti mock drill, fire drill, evacuation drill dan program pencegahan kebakaran perlulah diadakan secara berkala bagi memastikan tahap kesiapsiagaan anggota pasukan sentiasa mantap dan bersedia. o Program tersebut adalah amat penting dalam memastikan segala langkah-langkah keselamatan yang ada sentiasa difahami dan dipatuhi sepanjang masa. o Setiap anggota perlulah mengetahui senarai tugas masing-masing seperti yang tercatat dalam pelan kontengensi dan carta organisasi. J A B A T A N B O M B A D A N P E N Y E L A M A T M A L A Y S I A
 • 10. KAWALAN PENCEGAHAN DALAM PREMIS Pihak pengurusan perlu mengkoordinasi semua aspek latihan bersama Pasukan Pencegahan Kebakaran (ERT) yang ada bagi memastikan ia dapat diimplimentasikan secara menyeluruh dalam sesebuah premis. Program-program pencegahan dan keselamatan kebakaran perlu diadakan bagi memberi kesedaran kepada semua penghuni premis. Aktiviti-aktiviti pencegahan dijalankan perlulah meliputi semua bahagian seperti • Bahagian pengurusan • Bahagian pengeluaran • Bahagian penyelenggaraan J A B A T A N B O M B A D A N P E N Y E L A M A T M A L A Y S I A
 • 11. • Mengawasi aktiviti merokok dari segi penggunaan dan kaedah pembuangan. • Memeriksa semua kabel peralatan elektrikmeliputi semua otomasi pejabat dan sambungannya. • Memastikan semua peralatan elektrik digunakan dengan cara yang betul. • Menanggalkan soket apabila tidak digunakan lagi. • Meletakkan bahan yang membahaya dan mudah terbakar di tempat yang selamat. BAHAGIAN PENGURUSAN ( ADMINISTRATION) J A B A T A N B O M B A D A N P E N Y E L A M A T M A L A Y S I A
 • 12. J A B A T A N B O M B A D A N P E N Y E L A M A T M A L A Y S I A • Memastikan tidak berlaku sebarang kebocoran terhadap bahan bakar yang digunakan seperti petrol, diesel, minyak pelincir, dan seumpamanya. • Memastikan tiada berlaku kekaratan atau habuk yang terkumpul pada sesuatu bahagian mesin yang boleh menyebabkan kebocoran dan mencetuskan kebakaran. • Mengawasi semua aktiviti yang berkaitan seperti kimpalan, pendawaian, pemotongan besi dalam kawasan sentiasa mengikut peraturan yang ditetapkan. • Memastikan jentera/mesin yang digunakan tidak menjangkaui tahap kepanasan (over heating) yang dibenarkan bagi memastikan ia selamat dari sebarang punca kebakaran. BAHAGIAN PENGELUARAN (PRODUCTION)
 • 13. J A B A T A N B O M B A D A N P E N Y E L A M A T M A L A Y S I A • Menjalankan pemeriksaan secara berkala ke atas setiap peralatan mekanikal yang digunakan merangkumi semua aspek • Perlu mengetahui jangka hayat bagi sesuatu peralatan atau sambungan yang telah dibuat. • Memastikan setiap kerosakan berulang kali pada sesuatu peralatan diberi pemerhatian yang rapi dan teliti bagi memastikan tidak berlaku kecuaian yang mampu mendatangkan bahaya yang tidak dijangka. BAHAGIA PENYELENGGARAAN
 • 14. CARA-CARA MENJALANKAN LATIHAN PENGUNGSIAN (EVACUATION DRILL) J A B A T A N B O M B A D A N P E N Y E L A M A T M A L A Y S I A a) Bunyikan loceng kecemasan b) Buat pengumuman c) Pasukan ERT akan menjalankan tugas seperti yang dipertanggungjawabkan d) Pegawai Insiden memeriksa kehadiran penghuni e) Ketua Insiden laporkan kepada pegawai operasi bomba. Faktor kepantasan, cara pengungsian bangunan, cara tindakan memadan dan menyelamat akan diambil kira oleh pegawai pemerhati bomba. f) Semua latihan kecemasan kebakaran hendaklah direkodkan di dalam fail jabatan. g) Latihan ini melibatkan semua penghuni/pekerja. Satu kaedah menyelamat kepada penghuni/pekerja yang cacat dan uzur harus diutamakan. h) Latihan kebakaran hendaklah diadakan sekurang-kurangnya dua kali setahun.
 • 15. PERKARA YANG HARUS DILAKUKAN SEBELUM MENJALANI LATIHAN PENGUNGSIAN J A B A T A N B O M B A D A N P E N Y E L A M A T M A L A Y S I A
 • 16. J A B A T A N B O M B A D A N P E N Y E L A M A T M A L A Y S I A