Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

toplam kalite yönetimi1.pptx

 1. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Ayşe Ceren DUYMAZ
 2. Post-Modern Yönetim Anlayışı • 20 y.y. son çeyreğinden sonra toplumsal bazı değişiklikler yaşanmıştır. • Bu değişimler yönetim ve organizasyon alanında yeni kavram ve uygulamalarının çıkmasına sebep olmuştur. • «Global Paradoks» • «Kantiteden, kaliteye» bir geçiş olmuştur.
 3. Kalite Nedir? • J.M.Juran, kalite için tek ve basit bir tanım vermekten kaçınmıştır. • İki önemli nokta; 1. Ürün tatmini sağlamak amacı ile bir ürünün müşteri gereksinmelerine uyum koşullarını tamamlayan özellikler 2. Kalite kusur barındırmamaktır
 4. Kalite Nedir? • Kalite, bir mal ya da hizmetin belirli bir gerekliliği karşılayabilme yeteneği ortaya koyan karakteristiklerinin tümü (Avrupa Kalite Kontrol Derneği) • Belirli bir mal/hizmetin, tüketicinin isteklerine uygunluk derecesi(Avrupa Kalite Kontrol Organizasyonu)
 5. Kalite Nedir? • Kalite kullanıma uygunluktur. J.M.JURAN
 6. Toplam Kalite Kavramı • Kalite’ye, bir bütünsellik içinde bakma gereği 1980’li yılların başından itibaren «Toplam Kalite» kavramının tüm dünyada yaygınlaşmasına neden olmuştur.
 7. Toplam Kalite Kavramı • Toplam: o ürün/ hizmetle ilgili her birim, her fonksiyon, her süreç • Kalite: ölçülebilen yönetim değerleri • Yönetim: mükemmelliği sağlayabilmek için tüm kaynaklar ve faaliyetlere uygulanan teknik ve prensipler
 8. Toplam Kalite Yönetimi • Tüm TKY tanımlarında aşağıdaki bu 3 unsur yer almaktadır; 1. Üst kademe yönetiminin desteği 2. Müşteri ve tedarikçilerle ilişkiler 3. Çalışanların katılımı
 9. Toplam Kalite Yönetimi • Deming Döngüsü ve Deming’in 14 ilkesi
 10. Toplam Kalite Yönetimi • J.M.Juran Spirali
 11. Toplam Kalite Yönetimi • Prof.Dr. Kaoru Ishikawa • Japon kalite mucizesinin baş mimarlarındandır • Kalite kontrol çemberlerinin ve sebep-sonuç diyagramının bulucusudur.
 12. Toplam Kalite Yönetimi • Kalite Kontrol Çemberi: Aynı mesleki faaliyet içinde bulunan veya aynı üniteye bağlı olarak çalışan sayıları 5-10 arasında değişen gönüllü kişilerin oluşturduğu küçük bir gruptur. • İşletme içinde kendi alanlarını ilgilendiren konularda çeşitli sorunları belirlemek, incelemek ve çözümler sunmak için bir grubun oluşturulmasını ifade eder. Bu gruplar düzenli aralıklarla bir araya gelerek sorunlara değişik çözümler getirmektedirler.
 13. Toplam Kalite Yönetimi • Masaaki Imai ve Kaizen • Imai, toplam kalite yönetimine kazandırdığı bir kavramla ünlendi. Bu kavram “sürekli gelişme (Kaizen)”olarak bilinmektedir.
 14. Toplam Kalite Yönetimi • Rekabette başarılı olmak için sürekli gelişmek şarttır. • Bunun için aşağıdaki 3 temel koşulu sağlamak gereklidir. 1. Mevcut durumu yetersiz bulmak 2. İnsan kaynağını geliştirmek 3. Bilimsel teknikleri kullanmak
 15. Toplam Kalite Yönetimi
 16. Toplam Kalite Yönetimi
 17. KAIZEN
 18. Toplam Kalite Yönetim Felsefesi • TKY bir devrim değil bir evrimdir. • Klasik yönetimden bugüne kadar adım adım geliştirilmiştir.
 19. Toplam Kalite Yönetim Felsefesi • Yönetim kademesinde yer alan ferdin iki temel görevi vardır. 1. Sistem geliştirmek. 2. Belirlenen sistem içinde, hedefler doğrultusunda çalışmak.
 20. Toplam Kalite Yönetim Felsefesi • Sistem sorumluluğu yönetimdedir. Bir kuruluşun başarısında veya başarısızlığında birinci derecede sorumlu tutulan yönetim olmaktadır. • Örneğin İK sistemini planlayıp, uygulamaya koyan da yönetimdir.
 21. Toplam Kalite Yönetimi Öğeleri • Önlemeye dönük yaklaşım • Ölçüm ve istatistik • Grup çalışması • Sürekli Gelişme (Kaizen) • Yönetim Modeli
 22. Önlemeye Dönük Yaklaşım • Önlemeye dönük yaklaşımın gerçekleşmesi için planlamanın doğru yapılması gereklidir. • Her yönü ile düşünülmüş bir planlama çalışması ile oluşabilecek hataların büyük kısmı ortadan kaldırılabilir. • Planlama ile tüm problem kaynaklarını öngörmek mümkün değilse de olası sürprizlere karşı önceden avantaj sağlanabilir.
 23. Ölçüm ve İstatistik • Kalite geliştirme faaliyetlerinin ölçümü için bir sistem kurmanın yararları şöyle sıralanabilir: • Kalite soyut bir söz olmaktan çıkar. • Değişiklikleri izlemek için bir ölçüt elde edilir. • Bir sorun öncelik sistemi sağlanır. • Kalitenin üst düzey yöneticiler arasında konulması ve sürekli gündemde kalması sağlanır. • Kaynakların kullanımı geliştirilir. • Yeni proseslerin kurulmasında kolaylık sağlanır. • Kalitenin gelişmesi için bir ölçüt sağlanır.
 24. Grup Çalışması • «İşletme körlüğü» nü aşmada en etkili yöntem grup çalışmasıdır. Sistemdeki aksaklıkları bireyler kolayca keşfedemezler, fakat gruplar bunu kolayca bulur. • Çalışanların sorun çözme yeteneklerini geliştirir, iletişim alışkanlıklarını yerleştirir. • Yaratıcılığı geliştirir ve teşvik eder. • Takım oyunu anlayışını yerleştirir; kişisel ilişkileri ve etkileşimi güçlendirir.
 25. Sürekli Gelişme (Kaizen) • KAIZEN “iyileştirme” demektir. • KAIZEN yöneticilerden işçilere herkesi içeren sürekli iyileşmedir. • KAIZEN felsefesi iş yerinde olsun, sosyal ilişkilerde veya aile yaşantısında olsun, yaşam tarzımızın sürekli iyileşmesi gerektiğini söyler.
 26. Sürekli Gelişme (Kaizen) • Kontrol tabloları • Histogram • Neden-sonuç analizi • Pareto analizi • Gruplandırma • Grafik ve kontrol çizelgeleri • Dağılma diyagramı
 27. Yönetim Modeli • Şirketin hedeflenen düzeydeki rekabetçi yapıya ulaşabilmesi ise tamamen yönetim modeline bağlıdır.
 28. Tky Uygulanmasındaki İlkeler • Üst yönetimin kalite politikasını açıklaması • Kalite Eylemine Herkesin Katılması • Kalite İyileştirmede Rasyonel Yaklaşımda Bulunmak
 29. Üst yönetimin kalite politikasını açıklaması • Kuruluşun her düzeyinde kalite politikası üst yönetim tarafından açıklandıktan sonra kalite stratejisine karar veren ve bunu sürdüren bir kalite komitesi kurulur. Bu komite operasyonel ve fonksiyonel üniteler düzeyinde bir koordinasyon sağlar. Koordinasyona gidilme sonucu üretim kalitesi ve üretimin güvence altına alınması sağlanır.
 30. Kalite Eylemine Herkesin Katılması • Bu katılma ya bireysel amaçların gerçekleştirilmesi ya da çalışma gruplarını oluşturmak için gerçekleştirilen kalite eğitiminden hareketle olur. Bu konuya verilebilecek en iyi örnek kalite kontrol çemberleri ve kalite iyileştirme gruplarıdır.
 31. Kaliteyi İyileştirmede Rasyonel Yaklaşımda Bulunmak • Kalitenin kantitatif ölçülerle tanımlanması gerekir. Müşteri-satıcı ilişkileri sonucu doğan ihtiyaçların belirlenmesi bu tanımlamada yardımcı olacaktır. • Müşteri ihtiyaçları konusunda servis veya üretimle ilgili tatminsizlikler konusuna verilerin toplanmasıyla kalitenin ölçülmesi gerekir.
 32. Kaliteyi İyileştirmede Rasyonel Yaklaşımda Bulunmak • Çeşitli araç ve yöntemlerden yararlanarak tatminsizlik nedenlerini araştırmak ve analiz etmek gerekir.(beyin fırtınası, pareto diagramı, neden-sonuç diagramı gibi) • Aynı nedenlerle aynı olayların tekrar ortaya çıkmasını önlemek için köklü önleyici eylem planları geliştirerek, tatminsizlik nedenlerini ortadan kaldırmak gerekir
 33. TKY’nin Uygulama Sistem Modeli • Sosyal sistem • Teknik sistem • Kalite Yönetim Sistemi
 34. Sosyal Sistem
 35. Teknik Sistem • Müşteri tatminini arttırır. • Fire ve yeniden işleme oranı azalır. • Değişkenliği azalır. • Öğrenmeyi arttırır ve hızlandırır. • Zamandan ve paradan tasarruf sağlar. • Otokontrol makenizmalarında işlerlik kazandırır. • Üretim süreçlerinde dar boğazları ortadan kaldırır ve üretim planına uygunluk sağlar. • Üretim duruşları ve kullanılmayan süreleri azaltır. • Çalışma yaşamının kalitesini iyileştirir. • Süreçlerin işleyişini hızlandırır.
 36. Kalite Yönetim Sistemi • Kalite yönetimi sistemi bütünleştirici ve bir araya getirici bir rol üstlenir. • Yöneticilere ve çalışanlara kendilerini ve yaptıkları işleri değerlendirebilmeleri ve ölçebilmeleri için ölçüm sistemi ve kriterleri de verir. • Kuruluşun politikalarını ve bunların uygulama yöntem ve prosedürleri belirler. • Sürekliliği sağlar.
 37. Kalite Yönetim Sistemi • Kalite yönetimi sistemi, sosyal ve teknik sistemler için bir araya getirici ve bütünleştirici rolünü aşağıdaki dört yönetim işlevi aracılığı ile yerine getirir: 1. Stratejik yönetim 2. Süreç yönetimi 3. Proje yönetimi 4. Bireysel faaliyetlerin yönetimi
 38. TKY’NİN KURULUŞLAR ÜZERİNE DOĞRUDAN ETKİLERİ • Sistemin bir bütün olarak ele alınması ve performansın toplamında optimizasyonu • Kalite organizasyonu ile hataların oluşmadan önlenmesi • İleri yönetim teknikleri ve yöntemleri ile sorunları çözmesi ve sistemlerin geliştirilmesi • Daha iyi kalite ve daha düşük fiyatlarla piyasayı ele geçirmek.
 39. TKY’NİN KURULUŞLAR ÜZERİNE DOLAYLI ETKİLERİ • Kişiyi geliştiren yönü ile • Motivasyonu geliştiren yönü ile
 40. TKY Neden Başarısız? • Üst düzey yönetim liderliğinin yetersizliği • Kalite için alt yapı eksikliği • “Yeni kalite programı” hakkındaki kuşkuları anlamakta başarısızlık • Yönetimin, teşvik yaklaşımının sonuç vereceği varsayımına inancı • Küçük çaplı başlamamak ve pilot çalışmalardan öğrenememek
 41. TKY Neden Başarısız? • Kalite hedeflerine ulaşmanın ana araçları olarak belirlenen tekniklere çok fazla güvenmek. • Zaman ve kaynak gereksinimlerini gereğinden az ön görme.
 42. TKY’nin Eksiklikleri • TKY sürecinin yeterince benimsenmemesi • TKY’in bir danışman yardımıyla yaratılmaya çalışması ve bu danışman şirketlerin deneyim eksikliği • Üst yönetim liderliğinin eksikliği • TKY’nin etkilerinin ölçülmemesi • Kurumların açıkça belirlenmiş bir plan yada stratejinin olmaksızın başka bir ifadeylevizyon oluşturmaksızın kalite iyileştirme çabalarına girişmeleri
 43. TKY’nin Eksiklikleri • Üst yönetimin çalışanlarla iletişim kuramaması • Kısa vadeli karlılığa önem verilmesi • Tedarikçilerle olan iş birliğinin yeterince geliştirilememesi • Takım kavramının desteklenmemesi • Kaliteye önem verilmesi ancak toplam kalite üzerinde yeterince durulmaması.
 44. Eczacıbaşı -Vitra • Tüsiad- KalDer «İş Mükemmelliği Modeli» ‘ni örnek almıştır. • Öncelik TKY eğitimlerine verilmiştir. • Değişim yönetimi, proje yönetimi, toplam kalite, benchmarking, karar verme, problem çözme, istatistiksel proses kontrol, etkin yöneticilik vb. dersler verilmiştir.
 45. Eczacıbaşı -Vitra • Katılımlı yönetim anlayışı, bütün birimlerde uygulandı. • Öneri sistemi daha mükemmel işler hale getirildi. • Bu öneri sistemi dahilinde, genel müdür, müdür, müteahitler,formen, emekliler de bulunmaktadır. • İK ana politikası;çalışanların mutluluğunu azami seviyeye çıkartmak olarak belirtilmiş.
 46. Eczacıbaşı -Vitra • Memnuniyet anketleri yapılarak, hedefin altında kalan konu başlıkları için iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. • Çalışma grupları sistemi, tüm kuruluş çalışanlarının, Vitra’nın temel amacı, hedefi, ve politikaları doğrultusunda ve özellikle; öneri sisteminde bulunan bütün ana başlıkların dışında, çalışma ortamının iyileştirilmesi, firelerin azaltılması konularına yönelik çalışanların bir araya gelerek, kuruluşta sürekli gelişme sağlamaktadır.
 47. TKY VE DİĞER YAKLAŞIMLAR • TKY ile diğer yaklaşımlar arasındaki en önemli farklardan birisi yöneticilerin rolü konusundaki anlayıştır. • « Karar verme» ve «Kontrol etme» fonksiyonları daralmıştır. • Düşünen ve karar veren ile işi fiilen yapan arasındaki ayrım ortadan kalkmıştır.
 48. TKY VE DİĞER YAKLAŞIMLAR • Tky temel amaç olarak «müşteri tatmini»ni öngörmektedir. • Kar bu tatminin sonucudur. • Klasik anlayışta firmanın sahibi sermaye sahibidir. • Firma sahibi ile kar payını diğer alacak gruplar arasında bir çatışma vardır. • TKY’de bu çatışma yerini birleşmeye bırakmıştır.
 49. TKY VE DİĞER YAKLAŞIMLAR • Artık firmanın esas varlığı sermaye değil, insandır. • Klasik anlayış, her çalışanı(özellikle yöneticileri) işletme sahibinin temsilcisi-vekili olarak görmektedir. • Vekalet yaklaşımında da değinildiği gibi, her insanın kendi çıkarını maksimize etmesi varsayımına dayanır.
 50. TKY VE DİĞER YAKLAŞIMLAR • TKY’de kalite tüm çıkarların önüne geçen bir hedef olduğu için, organizasyondaki ilişkiler ast-üst, sahip-vekil yerine müşteriye kaliteli ürün sunmak için işbirliği yapan kişiler arasındaki ilişkilere dönüşmektir. • Organizasyonların yapıları yatay, takım bazında ve yığışım nitelikli yapılar haline gelmektedir.
 51. TKY VE DİĞER YAKLAŞIMLAR • TKY’nin diğer yaklaşımlarından farkı, TKY ile ilgili fikir ve uygulamalar akademisyenler tarafından değil, sanayide ve kamuda yöneticilik yapanlar tarafından geliştirildiğidir. • TKY’de «sistem», klasik yaklaşıma göre daha kapsamlıdır. Tedarikçilerden, müşterilere kadardır. • TKY,işlerin tasarımında, yöneticilerin rollerinde,organizasyonun yapılandırılmasında, çalışanların yeteneklerinde ve davranışlarında,iş yapma usullerinde,iletişim ve bilgi dağıtımında önemli değişiklikler gerektirmektedir.
Anúncio