O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Reproduccic3b31

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
La reproducció humana 14
La reproducció humana 14
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 24 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (19)

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Semelhante a Reproduccic3b31 (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Reproduccic3b31

 1. 1. Educació Afectiva i Sexual:Educació Afectiva i Sexual: La reproducció.La reproducció. Sisè Curs ESCOLA CAMBRILS 2010/2011
 2. 2. REPRODUCCIÓREPRODUCCIÓ i SEXUALITATi SEXUALITAT El sexe té dos components: -Fisiològic: per formar un nou ésser. -Emocional: per expressar afecte entre dues persones. Moltes parelles fan l’amor sense que la conseqüència necessària sigui directament engendrar un fill o una filla, sinó per expressar el seu afecte. Cal tenir en compte l’ús de MÈTODES ANTICONCEPTIUS per evitar un embaràs no desitjat, i per prevenir el contagi de MALALTIES de TRANSMISSIÓ SEXUAL.
 3. 3. SISTEMA REPRODUCTORSISTEMA REPRODUCTOR • Únicament és possible la reproducció si una cèl.lulaÚnicament és possible la reproducció si una cèl.lula sexual femenina (l’òvul) és fecundada per una cèl.lulasexual femenina (l’òvul) és fecundada per una cèl.lula sexual masculina.sexual masculina. • ElEl sistema reproductor de la donasistema reproductor de la dona està organitzat per aestà organitzat per a la reproducció d’aquests òvuls gràcies als ovaris, aixíla reproducció d’aquests òvuls gràcies als ovaris, així com per acomodar i nodrir dins l’com per acomodar i nodrir dins l’úterúter el fetus, enel fetus, en creixement, durant nou mesos fins el part.creixement, durant nou mesos fins el part. • ElEl sistema reproductorsistema reproductor masculímasculí està organitzat perestà organitzat per produir esperma i transportar-lo a la vagina, des d’onproduir esperma i transportar-lo a la vagina, des d’on podrà dirigir-se fins l’òvul i entrar en contacte amb ell.podrà dirigir-se fins l’òvul i entrar en contacte amb ell.
 4. 4. APARELL REPRODUCTORAPARELL REPRODUCTOR FEMENÍFEMENÍ
 5. 5. APARELL REPRODUCTORAPARELL REPRODUCTOR FEMENÍ IIFEMENÍ II TROMPES DE FAL.LOPI COLL UTERÍ OVARIS VAGINA ÚTER
 6. 6. FUNCIONAMENT DE L’APARELLFUNCIONAMENT DE L’APARELL REPRODUCTOR FEMENÍREPRODUCTOR FEMENÍ • A PARTIR DELS 10-13 ANYS, els OVARISA PARTIR DELS 10-13 ANYS, els OVARIS comencen a produir ÒVULS. En unacomencen a produir ÒVULS. En una OVULACIÓ, un dels ovaris deixa anar un òvul,OVULACIÓ, un dels ovaris deixa anar un òvul, que s’introdueix a la trompa de fal.lopi i baixaque s’introdueix a la trompa de fal.lopi i baixa per la trompa fins l’úter.per la trompa fins l’úter.
 7. 7. LA MENSTRUACIÓLA MENSTRUACIÓ • Les ovulacions es produeixen cadaLes ovulacions es produeixen cada 2828 diesdies. En ovular,. En ovular, les parets de l’úter es comencen a recobrir d’unales parets de l’úter es comencen a recobrir d’una mucosa irrigada de sang, que té com a funciómucosa irrigada de sang, que té com a funció ACOLLIR L’ÒVUL FECUNDAT.ACOLLIR L’ÒVUL FECUNDAT. • Si l’òvul arriba a l’úter sense haver estat fecundat, laSi l’òvul arriba a l’úter sense haver estat fecundat, la capa formada a les parets es desprèn i, juntament ambcapa formada a les parets es desprèn i, juntament amb l’òvul i una mica de sang, s’expulsa del cos. Aquestl’òvul i una mica de sang, s’expulsa del cos. Aquest procés s’anomenaprocés s’anomena MENSTRUACIÓMENSTRUACIÓ. Dura de 3 a cinc. Dura de 3 a cinc dies, i es repeteix cada 28 dies.dies, i es repeteix cada 28 dies. • SI L’ÒVUL ARRIBA FECUNDAT, s’implanta a lesSI L’ÒVUL ARRIBA FECUNDAT, s’implanta a les seves parets i es comença a formar un NOU ÉSSER.seves parets i es comença a formar un NOU ÉSSER.
 8. 8. APARELL REPRODUCTORAPARELL REPRODUCTOR MASCULÍMASCULÍ
 9. 9. APARELL REPRODUCTORAPARELL REPRODUCTOR MASCULÍ IIMASCULÍ II
 10. 10. FUNCIONAMENT DE L’APARELLFUNCIONAMENT DE L’APARELL REPRODUCTOR MASCULÍREPRODUCTOR MASCULÍ • Per FECUNDAR un ÒVUL, s’ha de produir la unióPer FECUNDAR un ÒVUL, s’ha de produir la unió sexual. En la unió sexual, el penis es posa ensexual. En la unió sexual, el penis es posa en ERECCIÓ. S’introdueix a la vagina de la dona i ejacula.ERECCIÓ. S’introdueix a la vagina de la dona i ejacula. • En l’EJACULACIÓ, el penis expulsa el semen, onEn l’EJACULACIÓ, el penis expulsa el semen, on neden milions d’ESPERMATOZOIDES.neden milions d’ESPERMATOZOIDES. • Gràcies a la seva cua, els ESPERMATOZOIDESGràcies a la seva cua, els ESPERMATOZOIDES poden nedar pel semen, avancen en direcció a lespoden nedar pel semen, avancen en direcció a les trompes de Fal.lopi, a la recerca de l’òvul. De tots elstrompes de Fal.lopi, a la recerca de l’òvul. De tots els espermatozoides, només un acabarà fecundant l’ÒVUL,espermatozoides, només un acabarà fecundant l’ÒVUL, tot formant una nova cèl.lula anomenada ZIGOT.tot formant una nova cèl.lula anomenada ZIGOT.
 11. 11. FECUNDACIÓFECUNDACIÓ La unió de l’òvul i l’espermatozoide és la FECUNDACIÓ. Es forma una nova cèl.lula anomenada ZIGOT.
 12. 12. ÒVUL I ESPERMATOZOIDEÒVUL I ESPERMATOZOIDE
 13. 13. ELS ESPERMATOZOIDESELS ESPERMATOZOIDES • En un espermatozoide distingim les següents parts: • * Un cap, que conté el paquet de cromosomes i una regió on es concentren els enzims necessàries per degradar les parets de l’òvul anomenada acrosoma • * En la seva part intermèdia o coll es troben les mitocondries, encarregades de produir l'energia necessària perquè aquest pugui arribar fins a l'òvul. • * La seva cua, té com objectiu impulsar a l'espermatozoide cap a l'òvul femení. Després d’entrar a l’interior de la membrana de l’òvul, l’espermatozoide perd la seva cua.
 14. 14. ELS ÒVULSELS ÒVULS Són cèl·lules immòbils i grans. Quan l'òvul surt de l'ovari, passa a la trompa de Fal·lopi, on es pot quedar un període curt de temps. En aquest interval serà fecundat o morirà. Ovari alliberant un òvul
 15. 15. L’embaràsL’embaràs • L’EMBARÀS és el període comprès entre la fecundació i el naixement delL’EMBARÀS és el període comprès entre la fecundació i el naixement del nou ésser.nou ésser. • Després de la unió sexual de l’home i la dona, els espermatozoides esDesprés de la unió sexual de l’home i la dona, els espermatozoides es desplacen nedant pel semen; avançant per la vagina travessen l’úter i pugendesplacen nedant pel semen; avançant per la vagina travessen l’úter i pugen per les trompes de Fal.lopi. Si es troben amb un òvul, els espermatozoidesper les trompes de Fal.lopi. Si es troben amb un òvul, els espermatozoides l’embolcallen, però només un penetra l’òvul i queda fecundant. És l’inici del’embolcallen, però només un penetra l’òvul i queda fecundant. És l’inici de l’embaràs.l’embaràs. Ovari Espermatozoides
 16. 16. L’EMBARÀS IIL’EMBARÀS II • La unió de l’òvul i l’espermatozoide forma unaLa unió de l’òvul i l’espermatozoide forma una nova cèl.lula, elnova cèl.lula, el zigotzigot. Mentre aquest es divideix,. Mentre aquest es divideix, baixa per la trompa de Fal.lopi. Al cap de 6 diesbaixa per la trompa de Fal.lopi. Al cap de 6 dies arriba a l’úter i s’adhereix a la mucosa uterina.arriba a l’úter i s’adhereix a la mucosa uterina. Zigot Mucosa uterina
 17. 17. L’EMBRIÓL’EMBRIÓ • Al llarg de l’embaràs, el zigot esAl llarg de l’embaràs, el zigot es desenvoluparà fins a convertir-sedesenvoluparà fins a convertir-se en un nou ésser de la maneraen un nou ésser de la manera següent:següent: • Durant els primers dos mesos,Durant els primers dos mesos, quan encara no té forma humana,quan encara no té forma humana, rep el nom d’rep el nom d’embrióembrió. L’embrió. L’embrió queda unit a la paret de l’úter pelqueda unit a la paret de l’úter pel cordó umbilical, per on repcordó umbilical, per on rep l’aliment i l’oxigen necessari perl’aliment i l’oxigen necessari per viure.viure.
 18. 18. FETUSFETUS • A partir del 3r mes d’embaràs ja esA partir del 3r mes d’embaràs ja es distingeixen el cap i les extremitats, idistingeixen el cap i les extremitats, i rep el nom de FETUS.rep el nom de FETUS. • EL FETUS creix i es desenvolupaEL FETUS creix i es desenvolupa dins del sac amniòtic, que conté undins del sac amniòtic, que conté un líquid per protegir-lo. Rep l’aliment ilíquid per protegir-lo. Rep l’aliment i l’oxigen que li arriben de la placental’oxigen que li arriben de la placenta a través del CORDÓ UMBILICAL.a través del CORDÓ UMBILICAL.
 19. 19. LA GESTACIÓ O EMBARÀS
 20. 20. EL NAIXEMENTEL NAIXEMENT • Quan el nou ésser està totalment format i ésQuan el nou ésser està totalment format i és capaç de viure a l’exterior del cos de la mare,capaç de viure a l’exterior del cos de la mare, neix. El procés de naixement del fetusneix. El procés de naixement del fetus s’anomenas’anomena partpart..
 21. 21. VÍDEOS i pàgines de consulta.VÍDEOS i pàgines de consulta. • La fecundació:La fecundació: http://http://www.dailymotion.comwww.dailymotion.com/video/xb18r2_la-/video/xb18r2_la-fecundacionfecundacion--humana_schoolhumana_school// • La fecundació i l’embaràs:La fecundació i l’embaràs: http://www.dailymotion.com/video/x7kszg_fecundacion-y-embarazo_schoolhttp://www.dailymotion.com/video/x7kszg_fecundacion-y-embarazo_school • Vídeo d’ampliació “En el vientre materno”:Vídeo d’ampliació “En el vientre materno”: http://www.youtube.com/watch?v=bAVl_1ja6iE&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=bAVl_1ja6iE&feature=related • Per a la família:Per a la família: http://www.xtec.es/~mpuigpe1/nens/index.htmhttp://www.xtec.es/~mpuigpe1/nens/index.htm • Exercicis pràctics:Exercicis pràctics: http://www.xtec.net/aulanet/ud/ciencies/reproduccio/alumnes/index.htmhttp://www.xtec.net/aulanet/ud/ciencies/reproduccio/alumnes/index.htm
 22. 22. FONTS: Webgrafia i bibliografiaFONTS: Webgrafia i bibliografia • http://www.sexejoves.gencat.cat/ics_webjove/coneixement-2.html#faqA • http://www.edu365.cat/salut/index.htm • Llibre Coneixement Medi Natural 6è. Editorial Cruïlla. Foto: Anne Geddes

×