O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Matrius i determinants

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Matrius
Matrius
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 72 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Matrius i determinants (20)

Anúncio

Mais de Mònica Orpí Mañé (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Matrius i determinants

 1. 1. MATRIUS I DETERMINANTS 2n de Batxillerat Autora : Mònica Orpí i Mañé MATEMÀTIQU ES
 2. 2. J.J. Sylvester Arthur Cayley INTRODUCCIÓ
 3. 3. DEFINICIÓ DE MATRIU Aquesta és una matriu de m files i n columnes, és a dir, de dimensió m x n o també es diu que té ordre (m,n) També és pot definir de la manera següent : A= (a ij ), on i=1,2,...,m; j=1,2,....,n I es representa així : A = (a ij ) mxn Si el nombre de files i de columnes és igual ( m = n ), llavors es diu que la matriu és de ordre n i, en aquest cas es diu que la matriu és quadrada
 4. 4. DEFINICIÓ DE MATRIU Dues matrius són iguals quan tenen la mateixa dimensió i els elements que ocupen la mateixa posició en les dues són iguals Perquè les matrius A i B siguin iguals, s'ha de complir que a = 7 i b = 5
 5. 5. TIPUS DE MATRIUS Per exemple és una matriu fila (1,3)
 6. 6.  Matriu oposada : La matriu oposada d’una matriu és la que s’obté canviant cadascun dels elements pel seu oposat  La matriu A només té una i només una matriu oposada, que s’indica per –A, i es pot definir dient que : si A = (a ij ), la seva oposada és – A = (-a ij ) TIPUS DE MATRIUS
 7. 7. Matriu rectangular La matriu rectangular té diferent número de files que de columnes, essent la seva dimensió m x n. Matriu quadrada : És una matriu amb el mateix nombre de files que de columnes, és a dir, de dimensió n x n. En lloc de parlar de dimensió, diem que una matriu A amb n files i n columnes és d’ordre n i escrivim ord(A)=n Els elements de la forma aii formen la diagonal principal. La diagonal secundària la formen els elements amb i+j = n+1 TIPUS DE MATRIUS
 8. 8. I dins de les matrius quadrades... •Matriu triangular superior : Tots els elements que hi ha per sota de la diagonal principal són zero. Matriu triangular inferior : Tots els elements situats sobre de la diagonal principal són zero . Matriu diagonal: Tots els elements que no estan situats en la diagonal principal són nuls. TIPUS DE MATRIUS :
 9. 9. •Continuant amb les matrius quadrades : •Matriu escalar: Una matriu escalar és una matriu diagonal en la que els elements de la diagonal principal són iguals. •Matriu identitat o unitat Una matriu identitat és una matriu diagonal en la que els elements de la diagonal principal són iguals a 1. •La representem amb la lletra I TIPUS DE MATRIUS :
 10. 10. Donades dues matrius A = (a ij ) i B = (b ij ) de dimensió mxn , la matriu A + B és una altra matriu S = (s ij ) de la mateixa dimensió, de manera que cada element s ij de la matriu S , s'obté com: s ij = a ij + b ij . És a dir, perquè dues matrius A i B es puguin sumar han de tenir la mateixa dimensió i, en aquest cas, es sumen els elements que ocupen la mateixa posició. OPERACIONS AMB LES MATRIUS : SUMA DE MATRIUS
 11. 11. Propietats de la suma de matrius :Propietats de la suma de matrius : 1. Estable o interna : La suma de dos matrius de dimensió m x n és una altra matriu de dimensió m x n. A, B Mm×n A + B Mm×n∀ ∈ ∈ 2. Associativa : A, B, C Mm×n (A + B) + C = A + (B + C)∀ ∈ 3. Element neutre o matriu nul·la. És aquella que té tots els seus elements nuls. A Mm×n, 0 Mm×n / A + 0 = A∀ ∈ ∃ ∈ 4. Element oposat o simètric : La oposada de la matriu  A és -A  i s'obté canviant de signe tots els elements de la matriu  A: - (a ij ) = (-a ij )  ∀A Mm×n, -A Mm×n / A + (-A) = (-A) + A = 0∈ ∃ ∈ 5. Commutativa A, B Mm×n A + B = B + A∀ ∈
 12. 12. La diferència de matrius és un cas particular de la suma. Restar dues matrius és el mateix que sumar a la primera l'oposada de la segona: A - B = A + (-B) . Donades dues matrius A = (a ij ) i B = (b ij ) de dimensió mxn , la matriu A - B és una altra matriu D= (d ij ) de la mateixa dimensió, de manera que cada element d ij de la matriu D , s'obté com: d ij = a ij - b ij .  DIFERÈNCIA O RESTA DE MATRIUS :
 13. 13. EXEMPLES :
 14. 14. Donat un nombre real k i una matriu A = (a ij ) de dimensió mxn , es defineix el producte del nombre real k per la matriu A , com una altra matriu P = (p ij ) de la mateixa dimensió que A , de manera que cada element p ij de P s'obté com: p ij = ca ij PRODUCTE D’UNA MATRIU PER UN ESCALAR (UN NOMBRE REAL)
 15. 15. Siguin ∀ A i B M∈ m×n ( és a dir, de la mateixa dimensió ) i ∀ α i β ϵ ℝ. Es verifica: 1a Distributiva respecte de la suma de matrius : α·(A + B) = α·A + α·B 2a Distributiva respecte de la suma de nombres reals : (α + β)·A = α·A + β·A 3a Associativa mixta (entre nombres i matrius) : (α·β)·A = α·(β·A) 4a Element neutre o element unitat: 1 ( 1 ϵ ℝ) 1·A = A El conjunt Mm×n amb la suma i el producte per un escalar forma un Espai Vectorial (Mm×n , + , .)
 16. 16. En cursos anteriors s'ha estudiat el producte escalar de vectors, que en el cas de R 2 , es definia de la manera següent: Si u = (a, b) i v = (c, d) són dos vectors, el seu producte escalar és: u. v = a. c + b. d . De forma anàloga, es pot definir el producte d'una matriu fila per una matriu columna : És evident que el nombre d'elements de la matriu fila ha de ser igual al nombre d'elements de la matriu columna PRODUCTE D’UNA MATRIUS FILA PER UNA MATRIU COLUMNA
 17. 17. El producte de matrius no està definit en tots els casos. Perquè dues matrius es puguin multiplicar cal que el nombre de columnes de la primera matriu coincideixi amb el nombre de files de la segona matriu, és a dir, si la matriu A = (a ij ) té dimensió mxn i la matriu B = ( b ij ) té dimensió pxq , perquè es pugui efectuar el producte A. B cal que n = p D'altra banda, la matriu producte P = (p ij ) tindrà per dimensió m x q , és a dir, el nombre de files de la matriu A i el nombre de columnes de la matriu B . Cada element p ij de la matriu P s'obté multiplicant la fila i de la matriu A per la columna j de la matriu B , seguint el procediment descrit en el punt anterior.  PRODUCTE DE MATRIUS
 18. 18. PRODUCTE DE MATRIUS
 19. 19. Exemple 2 : Exemple 1 : PRODUCTE DE MATRIUS
 20. 20. Siguin ∀ A, B i C matrius tal que sempre sigui possible efectuar els productes indicats, d'acord amb la condició anterior, es verifica : 1a Associativa : (A·B)·C = A·(B·C) 2a Element neutre : I (matriu identitat o unitat) A·I = I·A = A 3a Distributiva respecte de la suma de matrius : A·(B + C) = A·B + A·C 4a El producte de matrius no és, en general, commutatiu : A. B  ≠  B. A 5a Matriu  Inversa : Donada una matriu quadrada A, si hi ha una altra matriu B que verifiqui A·B  =  B·A = I (matriu identitat), llavors es diu que B és la matriu inversa de A i es representa per A -1 A·A -1 = A -1 ·A = I PROPIETATS DEL PRODUCTE DE MATRIUS
 21. 21. PRODUCTE DE MATRIUS :
 22. 22. MÉS OPERACIONS AMB LES MATRIUS :
 23. 23. MÉS OPERACIONS AMB MATRIUS : •Després de definir les operacions amb matrius, les matrius quadrades que compleixen una sèrie de condicions, reben els següents noms : Matriu idempotent : Una matriu A és idempotent si A2 = A Matriu involutiva : Una matriu A és involutiva si A2 = I. Matriu ortogonal : Una matriu és ortogonal si verifica que A · At = I
 24. 24. Matriu simètrica : Una matriu simètrica és una matriu quadrada que verifica A = At En les matrius simètriques, la diagonal actua de mirall i tenen la forma següent Matriu antisimètrica : Una matriu antisimètrica és una matriu quadrada que verifica: A = −At . Les matrius antisimètriques tenen nuls tots els elements que són de la diagonal principal
 25. 25. MATRIU INVERSA Tres mètodes per calcular la inversa : •Directament •Mètode de Gauss- Jordan •Utilitzant determinants
 26. 26. CÀLCUL DE LA MATRIU INVERSA DIRECTAMENT
 27. 27. Sigui A una matriu quadrada d’ordre n. Per calcular la matriu inversa d’A, que denominarem per A−1 , seguirem els passos següents : a) Construir una matriu del tipus M = (A | I),és a dir, A està en la meitat esquerra de M i la matriu identitat I a la dreta  b) Fent transformacions elementals entre les files fins obtenir a la meitat esquerra la matriu identitat C) La matriu obtinguda a la meitat dreta serà la inversa de la matriu A CÀLCUL DE LA MATRIU INVERSA MITJANÇANT EL MÈTODE DE GAUSS – JORDAN
 28. 28. Exemple del càlcul de la inversa d’A pel mètode de Gauss-Jordan Considerem una matriu 3x3 arbitrària: L’ampliem amb la matriu identitat d’orde 3.
 29. 29. Fent transformacions elementals a la matriu M de manera que la banda esquerra ens quedi la matriu Identitat. En aquest moment, la matriu de la dreta serà matriu inversa d’A  F1 = F1 + F2  F2 = (−1) F2 La matriu inversa d’A és
 30. 30. CÀLCUL DE LA MATRIU INVERSA PEL MÈTODE DE GAUSS-JORDAN
 31. 31. Un altre exemple :
 32. 32. MATRIU INVERSA •Definició : Es defineix la matriu inversa de la matriu quadrada A a la matriu A-1 que compleix A · A−1 = A−1 · A = I •Teorema: Unicitat de la inversa. Si la inversa d’A existeix, aquesta és única •Es compleixen les següents propietats : 1) (A · B)−1 = B−1 · A−1 Demostració : •2) (At )−1 = (A−1 )t • Demostració : •3)(A−1 )−1 = A • •4)(k · A)−1 = k−1 · A−1
 33. 33. En general, un conjunt de vectors és linealment independent quan cap d'ells es pot escriure com a combinació lineal dels restants i és linealment dependent quan succeeix el contrari, és a dir, quan algun d'ells es pot escriure com a combinació lineal dels altres.
 34. 34. En una matriu es pot considerar que les files (o les columnes) són vectors. Es diu rang d'una matriu A al nombre de files (o columnes) linealment independents . Es representa per rg (A) . En qualsevol matriu el nombre de files linealment independents coincideix amb el nombre de columnes linealment independents. El valor màxim que pot tenir el rang d'una matriu és el menor dels números corresponents al nombre de files i columnes, és a dir, si una matriu té dimensió 3 x 5, el valor màxim que pot assolir el rang d'aquesta matriu és 3 (doncs 3 = mínim {3, 5}). La matriu A té rang 3 ja que cap fila o columna es pot posar com a combinació lineal de les restants. En canvi, la matriu B té rang 2 , ja que les dues primeres files no són proporcionals, però la tercera fila és igual a la segona fila menys el doble de la primera fila, de manera que no pot tenir rang 3 , ja que la tercera fila és combinació lineal de les altres dues. RANG D’UNA MATRIU :
 35. 35. RANG D’UNA MATRIU : Matriu reduïda o escalonada : Donada una matriu A, es pot reduir o aconseguir una matriu escalonada de l’anterior utilitzant transformacions elementals, com per exemple, la matriu reduïda d’A és Transformacions elementals : Hi ha tres coses que podem realitzar amb una matriu per aconseguir una d’escalonada que serà equivalent a l’anterior •Intercanviar de posició dues files entre sí •Multiplicar una fila per un número •Sumar una fila un múltiple d’una altra
 36. 36. •Donat que les transformacions elementals entre les files no són més que combinacions lineals i sabent que : -Una línia és linealment dependent d’una altra o altres si es pot establir una combinació lineal entre elles. -Una línia és linealment independent d’una altra o d’altres quan no es pot establir una combinació lineal entre elles RANG D’UNA MATRIU : Segons això : Podrem calcular el rang d’una matriu de tres formes diferents : •El rang d’una matriu serà el número de files (o columnes) linealment independents •El rang d’una matriu serà el número de files no nul·les de la matriu reduïda o escalonada (Mètode de Gauss) •I també el podrem calcular amb l´ús de determinants !!! .
 37. 37. CÀLCUL DEL RANG D’UNA MATRIU MITJANÇANT GAUSS :
 38. 38. CÀLCUL DEL RANG D’UNA MATRIU MITJANÇANT GAUSS :
 39. 39. El rang de la matriu és 2 ja que té 2 files no nul·les
 40. 40. El rang de la matriu és 3, ja que té 3 files no nul·les que corresponent a 3 vectors linealment independents
 41. 41. Exemples de càlcul de rangs de matrius mitjançant matrius escalonades:
 42. 42. Podrem descartar una línia si: 1 Tots els seus coeficient són zeros . 2 Hi ha dues línies iguals. 3 És proporcional a una altra.  4 Una línia és combinació lineal d’altres. Exemple : F3 = 2F1 F4 és nul·la A= F5 = 2F2 + F1  Rang A=2 RANG D’UNA MATRIU :
 43. 43. ELS DETERMINANTS :
 44. 44. DETERMINANTS D’ORDRE 2:
 45. 45. ELS DETERMINANTS D’ORDRE 3
 46. 46. LES PROPIETATS DELS DETERMINANTS :
 47. 47. LES PROPIETATS DELS DETERMINANTS :
 48. 48. LES PROPIETATS DELS DETERMINANTS :
 49. 49. MENOR COMPLEMENTARI D’UN ELEMENT I ADJUNT D’UN ELEMENT
 50. 50. CÀLCUL D’UN DETERMINANT PER ADJUNTS :
 51. 51. CÀLCUL D’UN DETERMINANT PER ADJUNTS :
 52. 52. CÀLCUL D’UN DETERMINANT PER ADJUNTS :
 53. 53. MENOR D’UNA MATRIU
 54. 54. CÀLCUL DEL RANG MITJANÇANT DETERMINANTS
 55. 55. Mètode d’orlar :Mètode d’orlar : Una manera ràpida per calcular rangs de matrius mitjançant menors ampliats  Si un menor d’ordre k se li afegeix una fila i una columna, s’obté un determinant d’ordre k+1. Aquest determinant s’anomena MENOR ORLAT. Emprem el verb orlar en el sentit d’ampliar un menor en la forma descrita.  Aquest mètode permet saber de manera ràpida el rang d’una matriu, ja que : si, quan orlem un menor d’ordre k no nul d’una matriu, tots els menors d’ordre k+1 que s’obtenen són nuls, el rang de la matriu és k
 56. 56. CÀLCUL DE LA MATRIU INVERSA MITJANÇANT DETERMINANTS
 57. 57. CÀLCUL DE LA MATRIU INVERSA MITJANÇANT DETERMINANTS
 58. 58. CÀLCUL DE LA MATRIU INVERSA MITJANÇANT DETERMINANTS
 59. 59. CÀLCUL DE LA MATRIU INVERSA MITJANÇANT DETERMINANTS

×