Mais conteúdo relacionado

Tâche 2: Comment s'y prendre?

  1. Cercle Triangle TÂCHE 2: COMMENT S’Y PRENDRE? Carré MÓNICA ALONSO ARAÚJO
  2. NIVEL A1.1 OBXECTIVOS CONTIDOS CAPACIDADES (CECRL) Área II: Coñecemento do contorno Bloque 1. Medio físico: elementos, Escoitar relacións e medida. Recoñecer polo seu nome (en francés) as distintas figuras xeométricas e os Iniciarse nas habilidades matemáticas, números. manipulando funcionalmente elementos Interese pola clasificación de Falar Producir en francés (imitando) e coleccións, identificando os seus obxectos e de materiais e algunha palabra como o nome das atributos e calidades e mais aproximación á cuantificación de figuras xeométricas e os números. establecendo relacións de coleccións. agrupamentos, clasificación, orde e Conversar cuantificación. Seleccionar unha figura ou un número cando escoito o seu nome (en francés). Área III: Linguaxes: comunicación e Bloque 1. Aproximación á lingua representación escrita. Ler - Xogar a xogos de memoria nos que Iniciarse no uso oral dunha lingua Achegamento á lingua escrita como teño que recordar imaxes iguais ou estranxeira para comunicarse en medio de comunicación, imaxes e texto. actividades contextualizadas e mostrar información e gozo a través de - Asociar a figura xeométrica e os interese e gozo ao participar nestes soportes diferentes. números coa súa representación gráfica (en francés). intercambios comunicativos. Escribir Representar algo que vexo (a través dun debuxo) para despois recordalo.
  3. Justification des objectifs J’ai choisi les objectifs de domaine différents parce que je veux travailler avec mes élèves les mathématiques au travers de français. Les contenus de mathématiques sont de domaine deux (“Coñecemento do contorno”) et les contenus de langes étrangères sont de domaine trois (“Linguaxes: comunicación e representación”). Justification des contenus J’ai choisi ces contenus parce que je veux travailler avec mes élèves les formes géométriques (le triangle, le cercle, le carré et le rectangle), le classement de formes et les nombres. J’enseignerai le nom des formes géométriques et les nombres á français avec activités où je vais utiliser la langue écrite (le nom plus l’image). Justification du niveau de référence du CECRL Je vais travailler avec mes élèves le niveau A1.1 parce qu’ils ont 3 âges et je crois que la plupart des enfants n’ont été pas en contact avec le français. Mon objectif pour ce cours est que les enfants se familiarisent avec aspects basiques et expressions simples de son environnement en français.
  4. METODOLOXÍA 1. A persoa docente preverá as distintas situacións xerando un ambiente físico de aprendizaxe grato, afectivamente significativo e esteticamente agradable que lle permita ao alumnado sentirse cómodo, seguro e acollido. 2. Os materiais curriculares axeitaranse aos tipos de contidos, ás características e necesidades específicas de cada contexto educativo e ás características individuais do alumnado. 3. O tempo será flexible de maneira que durante o desenvolvemento da xornada escolar combinaranse tempos de rutinas con tempos de actividades específicas segundo as características e necesidades dos nenos e nenas. 4. Organizaranse os contidos tendendo cara a un enfoque globalizador e integrador. 5. Ofrecerlle o alumnado situacións de aprendizaxe que incentiven e potencien a realización das súas propostas, facéndolles ver que todas e todos poden realizar accións por si mesmos e compartilas cos demais.
  5. 6. Para atender á diversidade do alumnado e á aprendizaxe de contidos de distinta natureza, organizaranse diversas formas de agrupamentos tendo en conta as potencialidades de cada unha delas: gran grupo, pequeno grupo e actividade individual. 7. A relación coas familias: é necesaria unha boa comunicación e coordinación con ela, xa que a eficacia da educación infantil depende, en gran medida, da unidade de criterios educativos na casa e na escola. 8. A lingua estranxeira integrarase dende un punto de vista lúdico e partindo do traballo en grupo. A súa aprendizaxe será intuitiva, polo que se lle presentará ao alumnado mensaxes reais ou adaptados vinculados aos seus intereses.
  6. RUBRIQUE RÉFLEXION Organización Despois de ler e entender as instrucións, comecei pensando no que me gustaría traballar cos meus alumnos e deseguido fixen a actividade según a orde establecida. Dificultades A maior dificultade que tiven foi adaptar as capacidades, xa que case ningunha delas facían referencia aos obxectivos que elixín. Ademais custoume moito decidir os obxectivos que quería traballar. Competencias adquiridas  Coñecín o currículo da lingua estranxeira de Educación Infantil.  Elaborei parte dunha unidade didáctica.  Coñecín o CECRL. Visión xeral sobre a tarefa Creo que foi unha tarefa moi útil xa que tivemos que estar en continuo contacto co currículo e o CECRL, ademais presentáronseme dificultades que me serviron de aprendizaxe que poderei aplicar en futuras experiencias.
  7. MERCI