Anúncio
Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian
Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian
Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian
Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian
Anúncio
Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian
Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian
Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian
Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian
Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian
Anúncio
Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian
Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian
Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian
Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian
Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian
Anúncio
Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian
Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian
Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian
Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian
Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian
Anúncio
Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian
Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian
Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian
Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian
Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian
Anúncio
Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian
Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian
Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian
Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian
Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian
Anúncio
Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian
Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian
Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian
Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian
Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian
Anúncio
Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian
Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian
Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian
Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian
Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian
Anúncio
Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian
Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian
Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian
Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian
Próximos SlideShares
Perkembangan Falsafah Pendidikan BaratPerkembangan Falsafah Pendidikan Barat
Carregando em ... 3
1 de 43
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Anúncio

Similar a Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian(20)

Anúncio

Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian

 1. Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Berkuat kuasa mulai Januari 2007
 2. 1 KANDUNGAN MUKA SURAT 1. Pengenalan 2 2. Matlamat Program 2 3. Hasil Pembelajaran Program 2 4. Sistem Akademik 3 5. Struktur Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian 4 6. Struktur Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah) 6 7. Agihan Kursus Mengikut Semester 7 8. Sistem Penyampaian 10 9. Matriks Hasil Pembelajaran 11 10. 11 Sistem Pentaksiran dan Penilaian Sinopsis Kursus 11 • Kursus Wajib 11 • Kursus Teras 18 • Pakej Kursus Elektif 27 • Kursus Tanpa Kredit 29 12. Lampiran 1: Pakej Elektif 1 dan Elektif 2 34 13. Lampiran 2: Kombinasi Kursus Major Dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 36 14. Lampiran 3: Sistem Penyampaian dan Pentaksiran 38 15. Lampiran 4: Perincian Hasil Pembelajaran Program 39 16. Lampiran 5: Matrik Hasil Pembelajaran 42
 3. 2 1. PENGENALAN Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang ditawarkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) merupakan satu program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai bidang. Sebagai prasyarat, pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPGM yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. 2. MATLAMAT PROGRAM Matlamat program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran dan keterampilan profesionalisme dalam bidang Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. 3. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Para lulusan PISMP dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah) berkemampuan menjadi guru sekolah rendah yang i. mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu, bahan kurikulum, pentaksiran, pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan dengan bidang Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah; ii. menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dalam bidang Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah; iii. menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah dengan mengambil kira faktor fizikal, sosial, budaya, psikologi, dan etika profesional keguruan; iv. berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai melalui bidang Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah dalam pelbagai situasi sebenar; v. memiliki dan menampilkan nilai, etika, dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia; dan vi. menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat.
 4. 3 4. SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program PISMP dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. Tahun Akademik Tahun akademik IPGM dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Setiap semester mengandungi 20 minggu. Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 MINGGU SEMESTER 2 MINGGU Minggu Pendaftaran 1 minggu Minggu Pendaftaran 1 minggu Interaksi 8 minggu Interaksi 8 minggu Cuti Semester 1 minggu Cuti Semester 1 minggu Interaksi 7 minggu Interaksi 7 minggu Minggu Ulangkaji 1 minggu Minggu Ulangkaji 1 minggu Peperiksaan 2 minggu Peperiksaan 2 minggu Jumlah 20 minggu Jumlah 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak bersemuka, amali dan Amalan Profesional yang diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Amalan Profesional terdiri daripada Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS), praktikum dan internship yang memperuntukkan 1 kredit bagi tempoh dua minggu pelaksanaan. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Seseorang pelajar perlu menamatkan pengajian dengan jayanya sebanyak 133 kredit untuk dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian.
 5. 4 5. STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. Reka bentuk kurikulum bagi PISMP dengan Kepujian adalah untuk melatih pelajar sebagai guru sekolah rendah bagi memenuhi aspirasi pendidikan negara. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: Struktur Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan BIL. KURSUS KREDIT 1. KURSUS WAJIB 23(17%) • Kursus Wajib IPT • Kursus Wajib IPGM 2. KURSUS TERAS 86(65%) • Pengajian Profesional (27K) • Major (45K) • Amalan Profesional (14K) 3. KURSUS ELEKTIF 24(18%) • Pakej Elektif 1 (12K) • Pakej Elektif 2 (12K) JUMLAH 133(100%) Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT) dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM). Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPGM yang mengikuti PISMP. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas, kemahiran generik dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Kursus Wajib diagihkan sejumlah 23 kredit. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional, Major dan Amalan Profesional. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan, nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu memainkan peranan dengan baik dan berkesan. Pengajian Profesional diagihkan sejumlah 27 kredit. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. Kursus Major diagihkan sejumlah 45 kredit.
 6. 5 Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Amalan Profesional dilaksanakan melalui tiga proses iaitu Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS), praktikum, dan internship. PBS dijalankan selama 4 minggu, praktikum 24 minggu manakala internship selama 4 minggu. Amalan Profesional diagihkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang ditawarkan untuk membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada major. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Pakej Elektif diagihkan sejumlah 24 kredit. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. Kursus Tanpa Kredit (TK) Kursus Tanpa Kredit merupakan Elektif Tambahan yang terdiri daripada English Language Enrichment ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). Elektif ini tidak diagihkan kredit. 6. STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN (PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH) Perincian kursus yang akan ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD KURSUS KREDIT WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 2(2+0) WAJ3102 English Language Proficiency I 2(2+0) WAJ3103 English Language Proficiency II 1(1+0) WAJ3104 Literasi Bahasa 2(0+2) WAJ3105 Numerical Literacy 2(2+0) WAJ3106 Hubungan Etnik 2(2+0) WAJ3107 Seni Dalam Pendidikan 3(2+1) WAJ3108 Kokurikulum - Pengurusan Kokurikulum 1(1+0) WAJ3109 Kokurikulum - Permainan 1(0+1) WAJ3110 Kokurikulum - Unit Beruniform I 1(0+1) WAJ3111 Kokurikulum - Unit Beruniform II 1(0+1) WAJ3112 Kokurikulum - Olahraga 1(0+1) WAJ3113 Kokurikulum - Persatuan 1(0+1) WAJ3114 Bina Insan Guru 3(0+3) *KT Jumlah 23(17%) * KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6.
 7. 6 KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD KURSUS KREDIT EDU3101 Falsafah dan Pendidikan Di Malaysia 3(3+0) EDU3102 Perkembangan Kanak-Kanak 3(3+0) EDU3103 Murid dan Alam Belajar 3(3+0) EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku 3(3+0) EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran 3(2+1) EDU3106 Budaya dan Pembelajaran 3(3+0) EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak 3(3+0) EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional 3(3+0) EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3(3+0) Jumlah 27(20%) Kursus Major KOD KURSUS KREDIT PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal 2(1+1) PJM3102 Pergerakan Asas 3(1+2) PJM3103 Olahraga 2(0+2) PJM3104 Renang 2(0+2) PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor 2(2+0) PJM3106 Anatomi dan Fisiologi 3(2+1) PJM3107 Gimnastik 2(0+2) PJM3108 Pendidikan Luar 3(1+2) PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring 2(1+1) PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani 3(2+1) PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling 2(1+1) PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan 3(2+1) PJM3113 Permainan Badminton dan Hoki 2(1+1) PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian 2(1+1) PJM3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan 2(1+1) PJM3116 Penyelidikan Tindakan 1 - Metodologi 3(3+0) PJM3117 Psikososial Sukan 2(2+0) PJM3118 Kecederaan Dalam Sukan 2(1+1) PJM3119 Penyelidikan Tindakan 2 -Pelaksanaan dan Pelaporan 3(3+0) Jumlah 45(34%) Amalan Profesional KOD KURSUS KREDIT * Pengalaman Berasaskan Sekolah (Fasa 1) – P.Prof. Sem. 1 * Pengalaman Berasaskan Sekolah (Fasa 2) - Major Sem. 2 * Pengalaman Berasaskan Sekolah (Fasa 3) – Elektif 1 Sem. 3 * Pengalaman Berasaskan Sekolah (Fasa 4) – Elektif 2 Sem. 4 PRK3101 Praktikum I 2(4M) PRK3102 Praktikum II 4(8M) PRK3103 Praktikum III 6(12M) INT3101 Internship 2(4M) Jumlah 14(11%)
 8. 7 * Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan berasaskan ’task’/tugasan yang diberikan oleh kursus Pengajian Profesional, Kursus Major, Kursus Elektif 1 dan Kursus Elektif 2 mengikut semester yang ditetapkan. KURSUS ELEKTIF Pakej Elektif 1 Pendidikan Kesihatan KOD KURSUS KREDIT PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti 3 (3+0) PKE3102 Pendiddikan Keselamatan 3 (2+1) PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan 3 (2+1) PKE3104 Program Kesihatan Sekolah 3 (3+0) Jumlah 12 (9%) * Pakej Elektif 1 ditentukan mengikut bidang kursus major seperti yang ditunjukkan dalam Lampiran 1. Pakej Elektif 2 (Pilih dari lampiran 3) KURSUS KREDIT Pakej Elektif 2 12 Jumlah 12(9%) * Pilih salah satu daripada bidang kursus seperti yang berikut sebagai Pakej Elektif 2: • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Bahasa Melayu • English Language • Pendidikan Moral Senarai lengkap Pakej Elektif 2 ditunjukkan di Lampiran 3 dan kombinasi kursus major dengan pilihan Pakej Elektif 2 di Lampiran 4. 7. AGIHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Program ini dilaksanakan mengikut 3 aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat ansur maju (developmental) dan berasaskan pengetahuan serta kemahiran yang hendak dicapai. Ketiga-tiga aras dibahagikan mengikut semester seperti yang berikut: Aras 1 Semester 1 hingga 3 Aras 2 Semester 4 hingga 6 Aras 3 Semester 7 dan 8 Pada setiap semester, kursus-kursus program disusun supaya pelajar dapat mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan mengikut aras demi aras. Agihan kursus mengikut 8 semester bagi major Pendidikan Jasmani adalah seperti yang berikut:
 9. 8 Semester 1 (Tahun 1) KOD KURSUS KREDIT WAJ3101 Tamadun Islam dan Asia 2(2+0) WAJ3102 English Language Proficiency I 2(2+0) WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum 1(1+0) WAJ3114 Bina Insan Guru (Fasa I) *KT(45j) EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan **PBS) 3(3+0) EDU3102 Perkembangan Kanak-Kanak 3(3+0) PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal 2 (1+1) PJM3102 Pergerakan Asas 3 (1+2) PJM3103 Olahraga 2 (0+2) Jumlah 18 * KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6. ** ’Task’/tugasan Pengalaman Berasaskan sekolah (PBS) diberikan oleh kursus Pengajian Profesional (EDU3101) Semester 2 (Tahun 1) KOD KURSUS KREDIT WAJ3103 English Language Proficiency II 1(1+0) WAJ3104 Literasi Bahasa 2(0+2) WAJ3105 Numerical Literacy 2(2+0) WAJ3109 Kokurikulum - Permainan 1(0+1) WAJ3114 Bina Insan Guru (Fasa II) *KT(10j) EDU3103 Murid dan Alam Belajar 3(3+0) PJM3104 Renang 2 (0+2) PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor 2 (2+0) PJM3106 Anatomi dan Fisiologi 3 (2+1) PKE3101 Elektif1: Pendidikan Kesihatan Seksualiti 3 (2+1) Jumlah 19 * KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6. ** ’Task’/tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada kursus major (Contoh bagi major Pendidikan Jasmani: PJM3105). Semester 3 (Tahun 2) KOD KURSUS KREDIT WAJ3106 Hubungan Etnik 2(2+0) WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I 1(0+1) WAJ3114 Bina Insan Guru (Fasa III) *KT(10j) EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku 3(3+0) PJM3107 Gimnastik 2 (0+2) PJM3108 Pendidikan Luar 3 (1+2) PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring 2 (1+1) PKE3102 Elektif1: Pendidikan Keselamatan 3 (2+1) Elektif 2: (Rujuk Lampiran 1 dan Lampiran 2) 3(x+x) ELS3101 English Language Enrichment I TK Total 19
 10. 9 * KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6. ** ’Task’/tugasan PBS diberikan oleh kursus Elektif 1 (PJM3106) Semester 4 (Tahun 2) KOD KURSUS KREDIT WAJ3107 Seni dalam Pendidikan 3(2+1) WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II 1(0+1) WAJ3114 Bina Insan Guru (Fasa IV) *KT(35j) EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran 3(2+1) PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani 3 (2+1) PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling 2 (1+1) PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan 3 (2+1) Elektif 2: (Ruj. Lampiran 1 & Lampiran 2) (dan **PBS) 3(x+x) ELS3102 English Language Enrichment II TK Jumlah 18 * KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6. ** ’Task’/tugasan PBS diberikan oleh kursus Elektif 2 (XXXXXXX) Semester 5 (Tahun 3) KOD KURSUS KREDIT WAJ3112 Kokurikulum - Olahraga 1(0+1) WAJ3114 Bina Insan Guru (Fasa V) *KT(10j) EDU3106 Budaya dan Pembelajaran 3(3+0) PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan 3(2+1) PJM3113 Permainan Badminton dan Hoki 2(0+2) PKE3104 Elektif 1: Program Kesihatan Sekolah 3(2+1) Elektif 2: (Rujuk. Lampiran 1 dan Lampiran 2) 3(x+x) PRK3101 Praktikum I 2(4M) Jumlah 17 * KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6. Semester 6 (Tahun 3) KOD KURSUS KREDIT WAJ3113 Kokurikulum - Persatuan 1(0+1) WAJ3114 Bina Insan Guru (Fasa VI) *3(0+3) PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian 2(1+1) PJM3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan 2(1+1) Elektif 2: (Rujuk. Lampiran 1 dan Lampiran 2) 3(x+x) PRK3102 Praktikum II 4(8M) Jumlah 15 * Jumlah Kredit Terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6.
 11. 10 Semester 7 (Tahun 4) KOD KURSUS KREDIT EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak 3(3+0) PJM3116 Penyelidikan Tindakan 1 - Metodologi 3 (3+0) PJM3117 Psikososial Sukan 2(2+0) PRK3103 Praktikum III 6(12M) Jumlah 14 Semester 8 (Tahun 4) KOD KURSUS KREDIT EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional 3(3+0) EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3(3+0) PJM3118 Kecederaan dalam Sukan 2(1+1) PJM3119 Penyelidikan Tindakan 2 –Implementasi dan Pelaporan 3(3+0) INT3101 Internship 2(4M) Jumlah 13 8. SISTEM PENYAMPAIAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. Sistem penyampaian dan pentaksiran akan berfokuskan kepada konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri, terarah kendiri dan penilaian kendiri. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut, tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran, pendidik yang inovatif, penguasa ilmu yang mantap, pengguna teknologi maklumat yang cekap, serta pemupuk nilai yang gigih. Satu garis panduan sistem penyampaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 3 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melakukan tanda aras. Mekanisma penyampaian adalah dalam pelbagai bentuk interaksi; bersemuka dan tidak bersemuka. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah dan tutorial. Pengalaman pembelajaran pelajar juga diperoleh melalui pendekatan Independent Student Learning (ISL) yang memerlukan pelajar mengakses, mengumpul dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah (directed tasks) seperti yang tercatat dalam skema pengajaran- pembelajaran. Tuagasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah/tutor dalam sesi tutorial.
 12. 11 9. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Matriks hasil pembelajaran merupakan satu bentuk peta kurikulum yang menunjukkan bagaimana hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan Perincian Hasil Pembelajaran Program seperti yang ditunjukkan dalam Lampiran 4. Matriks ini digunakan untuk proses penentuan kualiti, proses validasi, proses akreditasi, dan peperiksaan luaran. Matriks ini juga sesuai digunakan untuk membantu pelajar memantau pencapaian kendiri sepanjang program dijalankan. Matriks Perincian Hasil Pembelajaran Program ini ditunjukkan dalam Lampiran 5. 10. SISTEM PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN Matriks hasil pembelajaran merupakan satu bentuk peta kurikulum yang menunjukkan bagaimana hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan Perincian Hasil Pembelajaran Program seperti yang ditunjukkan dalam Lampiran 4. Matriks ini digunakan untuk proses penentuan kualiti, proses validasi, proses akreditasi, dan peperiksaan luaran. Matriks ini juga sesuai digunakan untuk membantu pelajar memantau pencapaian kendiri sepanjang program dijalankan. Matriks Perincian Hasil Pembelajaran Program ini ditunjukkan dalam Lampiran 5. 11. SINOPSIS KURSUS KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 2(2+0) Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan, interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu, Cina, India dan Jepun), Islam dalam tamadun Melayu, pengaruh tamadun Islam di Asia dan Eropah, tokoh-tokoh tamadun Islam, isu-isu kontemporari, Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. This course focuses on the introduction of civilisation, interaction among various civilisations (Malay, Chinese, Indian and Japanese), Islam in the Malay civilisation, the influence of the Islamic civilisation in Asia and Europe, prominent figures of the Islamic civilisation, contemporary issues, Islam Hadhari and nation development process. WAJ 3102 English Language Proficiency I 2(2+0) This course aims to build on learners’ current English language skills. It focuses on the English Sound System, Parts of Speech/Word Classes, Tenses, Sentence Types, Types of Questions, Listening and Speaking Skills, Reading Skills, Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. tatabahasa, jenis-jenis ayat, jenis-jenis soalan, kemahiran mendengar dan bertutur, membaca, dan menulis untuk pelbagai tujuan.
 13. 12 WAJ 3103 English Language Proficiency II 1(1+0) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). It builds further on parts of speech and the language skills. It aims to enable learners to explore and apply appropriate structures of the English language for different text types. This will enable learners to become proficient language users and be able to assess and reflect on their learning.course aims to build on learners’ current English language skills. It focuses on the English Sound Systets Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). Tumpuan diberi kepada tatabahasa, dan kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis pelbagai penulisan. Ia bertujuan memahirkan pelajar dalam penggunaan struktur-struktur Bahasa Inggeris yang bersesuaian bagi pelbagai penulisan dan tujuan. Ia juga membolehkan pelajar menilai dan membuat refleksi terhadap pembelajaran mereka WAJ 3104 Literasi Bahasa 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasi Teori Pemerolehan Bahasa, Hubungannya dengan Pengajaran dan Pembelajaran, Panduan dan Organisasi Kandungan Pemulihan Membaca dan Menulis, Strategi Pengajaran dan Pembelajaran, Kemahiran Asas Pemulihan Membaca dan Menulis, Jenis-jenis Aktiviti Kemahiran Asas Membaca dan Menulis, Penyerapan Pemulihan Membaca dan Menulis dalam Mata Pelajaran Pendidikan Muzik, Pendidikan Seni Visual, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, Pemilihan, Pembinaan, dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Elektronik dan Bukan Elektronik serta Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran. This course describes about Language Acquisition theory, its relationship with teaching and learning, Reading and Writing Remedial Content Organisation, Teaching and Learning Strategy, Reading and Writing Remedial Basic Skills, Types of Reading and Writing Basic Skills Activities, Reading and Writing in Music Education, Visual Arts Education, Physical Education and Health Science, Selection, Development and Usage of Electronic and non Electronic Teaching and Learning Resources, and Teaching and Learning Activities. WAJ3105 Numerical Literacy 2(2+0) This course focuses on the approach and strategy students should acquire and model to support the achievement of numeracy in these basic areas in mathematics. It is a crucial way in making sure that students are well-trained to guide and help pupils become properly numerate by the time they complete the primary education. The key elements in numeracy such as the use of real life experiences, concrete materials, questioning and discussion techniques are infused throughout the course in problem solving, calculation, measurement, spatial sense and, data analysis and interpretation. Kursus ini memberi penekanan tentang pendekatan dan strategi yang sepatutnya dikuasai dan dan dimodeli oleh pelajar sebagai persediaan untuk menyokong pencapaian literasi nombor dalam bidang- bidang asas matematik. Dengan latihan yang cukup, pelajar berupaya membimbing dan membantu murid- murid
 14. 13 untuk memastikan pencapaian literasi nombor ini di akhir persekohan rendah. Elemen- elemen penting yang diamalkan untuk mencapai literasi ini termasuklah mengaitkan pengalaman sebenar, menggunakan bahan konkrit dan penggunaan teknik menyoal dan perbincangan yang disepadukan dalam keseluruhan kursus melalui problem solving, calculation, measurement, spatial sense dan data analysis and interpretation. WAJ3106 Hubungan Etnik 2(2+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang konsep-konsep asas budaya dan hubungan etnik serta meneliti perkembangan hubungan etnik di Malaysia. Hasratnya adalah mewujudkan masyarakat Malaysia menurut acuan Malaysia. Adalah diharapkan pelajar dapat memahami dan menangani cabaran global dalam hubungan budaya dan etnik di peringkat Malaysia dan Asia. Kursus ini juga memperkenalkan para pelajar terhadap hubungan etnik menurut perspektif Islam. This course focuses on basic concepts of culture and an ethnic relation with special attention to the latter’s development in Malaysia. Its main aim is to create a specially-molded Malaysian society. It is hoped that students will have a good understanding of the concept and develop ideas to tackle global challenges within cultural and ethnic relationships at national and Asian levels. This course also introduces students about ethnic relations from Islamic perspective. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas untuk mengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan muzik, pergerakan dan seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran sekolah rendah. Kursus ini memberi tumpuan kepada aktiviti kreatif yang mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi, ekspresi, inkuiri dan kecerdasan pelbagai. Kandungan kursus memberi perhatian kepada Pengenalan kepada Seni Dalam Pendidikan; Pendedahan kepada asas Muzik, Pergerakan dan Seni Visual Sekolah Rendah; Aplikasi aktiviti kreatif dalam Pengajaran dan Pembelajaran pelbagai mata pelajaran. This course exposes students to the knowledge and basic skills in creative activities by integrating music, movement and visual art which will enhance the teaching - learning process of various subjects at the primary level. It emphasizes the importance of creative activities that help stimulate imagination, expression, inquiry and multiple intelligences. It also focuses on the introduction of Arts in Education, exposure to basic skills in music, movement and visual art as well as application of creative activities in the teaching and learning of various subjects. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah, penubuhan unit-unit kokurikulum, sistem fail dan surat menyurat, pengelolaan aktiviti, pengurusan mesyuarat dan kewangan, dan majlis rasmi.
 15. 14 This course focuses on co-curriculum in primary school, setup of co-curriculum unit, filing system, organization of activities and competition, management of meeting and budget, official function, leadership and evaluation of activities. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia, pengenalan alatan, gelanggang dan undang-undang permainan, mengetahui, latihan dan taktik permainan, pengukuhan kemahiran dalam permainan, pengurusan padang/gelanggang dan pasukan, serta pengelolaan pertandingan. This course focuses on general knowledge history of games in Malaysia and International level, introduction to equipment, court and rules and regulation of Games, knowing, training and tactical of games, games enrichment, management of court/ field and team and organizing competition. WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform; struktur dan organisasi; perlembagaan unit beruniform; pengurusan dan pentadbiran; disiplin dan kerohanian; asas pertolongan cemas; asas kawad kaki; istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. This course focuses on the history of uniform unit; structure and organization; constitution of uniform unit; management and administration; discipline and spiritual; principles of first aid; marching; social activities. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan; perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping; camping andcourses in uniform unit. WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum, sejarah dan undang-undang; kemahiran asas acara-acara balapan dan padang; pengurusan ukuran balapan dan padang; pengelolaan kejohanan; pengurusan pasukan. This course focuses on the general knowledge, history, rules and regulation; track events; field event; management in measurement of track and field events; organizing competition; team management. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan 1(0+1)
 16. 15 Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan; pengurusan; sejarah; perkembangan dan kepentingan persatuan; pengkelasan persatuan; kemahiran asas; persediaan, pelaksanaan dan penilaian projek. This course focuses on the introduction and concept of society; management; history; development and importance; classification of society; basic skills; preparation, implementation and evaluation of project. WAJ3114 Bina Insan Guru (BIG) 3(0+3) Pengenalan Bina Insan Guru (BIG) merupakan suatu aspek utama yang dititikberatkan dalam program latihan dan pendidikan perguruan Institut Pendidikan Guru (IPG) masa kini. Dalam usaha melahirkan guru permulaan yang berkesan, kursus Bina Insan Guru (BIG) merupakan suatu wahana ke arah matlamat tersebu. BIG diperuntukan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara keredit terkumpul selama enam semester. BIG Fasa I(45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam Tujuan program perkhemahan ini ialah memberi pendedahan awal kepadapelajar tentang ciri-ciri dan kualiti insan guru yang unggul dan ia mencakupi enam domain utama kurikulum Bina Insan Guru. Enam domain tersebut ialah kerohanian dan akhlak keguruan; berilmu, beramal dan berbakti; berakauntabiliti dan amanah; berdaya tahan yang tinggi; berjiwa merdeka dan perkasa serta kreatif dan inovatif. Pelaksanaan Bina Insan Guru melalui program perkhemahan ini menjurus kepada pembelajaran di luar bilik darjah secara alamiah dalam konteks dan situasi sebenar sebagai usaha memperkasakan ilmu, kemahiran, daya intelek, daya tahan, nilai dan akhlak keguruan. Di samping itu, Bina Insan Guru ini juga melibatkan pelajar dengan aktiviti ceramah, bengkel, atau seminar yang menyediakan mereka dengan input yang selaras dengan objektif program perkhemahan I yang telah diikuti. This course is a camping programme for four days and three nights. The aim of this camping programme is to give an early exposure of the ideal characteristics and qualities of teachers which incorporate the six domains of the BIG curiculum namely; spiritual and teachers-value; knowledgeable and good deeds, accountability and thrustworthy; high level of endurance; sense of freedom and might; creative and innovative. Implementation of BIG through camping programme emphasized on learning outside the classroom which is in the context of nature and real situation in an effort to inculcate knowledge, skills, intelectual force, endurance, values and teaching ettiquette. Beside that, in BIG 1, students will also be involved in talks, workshop, seminar with inputs that are in line with the objectives of the camping programme. BIG Fasa II(10 jam) Kursus ini, mencakupi aktiviti ceramah, bengkel, seminar dan khidmat kemasyarakatan. Melalui kursus ini pelajar akan didedahkan dengan kefahaman
 17. 16 yang menyeluruh berkaitan pembinaan insan guru yang seimbang, hubungan guru atau sekolah dengan komuniti ke arah meningkatkan kualiti pendidikan serta guru dan akauntabiliti profesionalisma. Kursus ini juga betujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. This course covers the activities of talks, workshops, seminar and social services. Through this course students will be exposed to the holistic understanding of a well balanced teacher, relationship between teacher or school and the community towards enhancing the quality of education as well as teachers and professionalism accountability. This course also aims to create awareness on the importance of communal services. BIG Fasa III(10 jam) Kursus ini meliputi perkembangan kemahiran latihan dan aktiviti kemasyarakatan. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang, mengendali dan menghadiri bengkel. Aspek yang diberi penekanan ialah etiket sosial dan protokol. Aspek berkaitan yang diterapkan ialah pengucapan awam, kesantunan berbahasa, kemahiran mendengar secara efektif, tertib di meja makan, pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. Kursus ini juga bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. This course deals with the developing of training skills and communal avtivities. Students are exposed to planning and conducting workshops as well as attending them. Social ettiquette and protocol are emphasised. Related aspects stressed are public speaking, courteous language usage, effective listening, table manners, conducting official functions and dress code. This course also aims to create awareness on the importance of communal services. BIG Fasa IV(35 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama tiga hari dua malam berfokus kepada aktiviti kemasyarakatan . Tujuan program perkhemahan ini ialah memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian semua aktiviti. Melalui kursus ini, pelajar diuji keupayaan daya tahan mereka di dalam aspek fizikal, mental, emosi, rohani dan sosial semasa melaksanakan semua aktiviti. Di samping itu, kursus ini ingin memupuk kesedaran di kalangan pelajar tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan melalui penglibatan langsung dalam aktiviti. This course is a camping programme for three days and two nights with the focus on social activities. The aim of this programme is to expose students in applying high level thinking skills in palnning and implementation of all the activities. The students would be tested on their endurance ability in the aspects of physical, mental, emotion spiritual and social throughout the activities. Besides that, the course also aim to create awareness among the students on the importance of social services through direct involvement in the activities. BIG Fasa V(10 jam)
 18. 17 Kursus ini meliputi perkembangan kemahiran latihan dan lawatan ‘benchmarking’. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang, mengendali dan menghadiri bengkel. Aspek yang diberi penekanan ialah pengurusan pendidikan. Aspek berkaitan yang diterapkan ialah guru dan perundangan, mandat, Akta 550 (1996 ), Surat Pekeliling Ikhtisas, Pekeliling Perkhidmatan, fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. Kursus ini juga bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan benchmarking. Aspek yang diberi penekanan ialah lawatan ke sekolah cemerlang, sekolah harapan atau sekolah inovasi. Perkara yang diterapkan ialah ciri-ciri kepimpinan, pengurusan, iklim sekolah atau budaya sekolah dan infrastruktur sekolah serta Infostruktur kurikulum. This course deals with the developing of training skills and benchmarking visit. Students are exposed to planning and conducting workshops as well as attending them. Managing education is emphasized. Related aspects stressed are teachers and law, mandate, Act 550 (1996), circular profesionalism, circular services, function of state education department and its various sectors, as well as the function and the role of the district education departments and its various sectors. This course also aims to create awareness on the importance of benchmarking. Related aspects stressed are visit to exellance schools, schools with bright hopes or innovative schools. Topics to be covered are leadership characteristics, management, school’s environment, culture and infrastructures as well as curriculum infrastructure. BIG Fasa VI(10 jam) Kursus ini meliputi perkembangan kemahiran latihan dan lawatan ‘benchmarking’. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang, mengendali dan menghadiri bengkel. Aspek yang diberi penekanan ialah guru inovatif melalui ciri-ciri guru yang inovasi dan refleksi BIG dari semester 1 hingga 6 dari sudut mentadbir ujian post Inventori Self Direct Search dan inventori konflik, interpritasi dapatan ujian dan refleksi BIG. Kursus ini juga bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan ‘benchmarking. Aspek yang diberi penekanan ialah interaksi profesional dengan guru cemerlang melalui inovasi pedagogi guru cemerlang, amalan pengajaran dan pembelajaran guru cemerlang, ciri-ciri profesionalisma dan komitmen guru cemerlang. This course deals with the developing skills and benchmarking visits. Students areexposed to planning and conducting workshops as well as attending them. Innovative teachers is emphasized through chararacteristics of innovative teachers and reflection of BIG from semester 1 to 6 through post inventory Self Direct Search test, inventory conflict, interpretation of testing and reflection of BIG. This course also aims to create awareness on the importance of benchmarking. Related aspects stressed is proffessional interaction with excellent teachers through innovative pedagogy, practices of teaching and learning characteristics of professionalisme and commitement.
 19. 18 KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam, Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia; Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. This course consists of the development of Islamic, Western and Eastern philosophy of education; historical development of the Malaysian education system, the National Philosophy of Education, the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. EDU3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi; faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya; prinsip-prinsip asas perkembangan; peringkat-peringkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan; implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. This course encompasses the developmental process of a child, nature of human beings from the religious and biological perspectives; factors that influence the development of the child; basic principles of child development; different stages of development; the underpinning theories of child development; implications on teaching and learning; development of children with special needs. EDU3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak; pelbagai teori pembelajaran; implikasi faktor perbezaan individu, motivasi, gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. This course encompasses the child’s learning environment; various learning theories; implications of individual differences, motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behaviour and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah; peranan guru dalam mengurus bilik darjah; model-model pengurusan disiplin; masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas
 20. 19 This course discusses classroom management in primary schools, the roles of teachers in classroom management; models of discipline management; issues regarding discipline problems of students and management of special need students. EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep, teori, amalan dan perkembangan teknologi pendidikan; pemilihan, penghasilan, penggunaan dan penilaian media pengajaran; aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran; pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran; pengurusan media dan sumber pendidikan. This course discusses concepts, theories, practices and development of educational technology; selection, production, utilization and evaluation of educational media; application of technical skills in using various instructional media; integration of information and communication technology in teaching and learning; management of educational media and resources. EDU3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosio-budaya pelbagai kelompok di Malaysia; gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya; kemahiran berkomunikasi; kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia; learning styles based on different multicultural aspects; communications skills; multicultural relationship skills and issues. EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counselling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas, matlamat, keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling; peranan guru biasa sebagai pembimbing; aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok; penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. This course encompasses the basic concepts of guidance and Counselling goals, needs, types of guidance and Counselling services; roles of ordinary teachers as guidance teachers; application of theories and basic Counselling skills in conducting individual and group Counselling and various types of therapy in child Counselling.
 21. 20 EDU3108 Asas Kepemimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion; ciri-ciri guru sebagai seorang profesional; etika, akauntabiliti dan kesantunan guru; peringkat perkembangan guru; kepemimpinan dan peranan guru; kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. This course discusses the concept of a profession; characteristics of a teacher as a professional; ethics and accountability; teacher politeness; stages of teacher development; leadership and roles of teachers; professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa; tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya; inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. This course discusses educational issues and current challenges; early symptoms of emotional disturbances amongst students; teachers and ways to overcome; innovation and managing educational changes. KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR – PENDIDIKAN JASMANI) PJM 3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Training Methodology of Physical Fitness 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal; komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan; komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor; prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal; kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal; jadual latihan kecergasan fizikal; periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. This course discusses the whole concept and definition of fitness, physical fitness and the importance of physical fitness; health related of physical fitness component; motor related of physical fitness component; training principles of physical fitness; training methodology of physical fitness; training schedule of physical fitness; periodisation of training and effects of training on physical fitness. PJM 3102 Pergerakan Asas Basic Movements 3(1+2) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan asas; pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor; model permainan kanak-kanak; bantu pelajar memperbaiki dan
 22. 21 mempertingkatkan mutu pergerakan aktiviti seharian dan dalam permainan; jenis- jenis permainan yang sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak. This course includes the knowledge and acquiring of basic skills in basic movements, models of children games and helping children in applying basic movements in their daily life. This course also stress in types of games which suitable to different age categories PJM 3103 Olahraga Athletics 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undang- undang olahraga; kemahiran acara balapan; kemahiran acara padang; kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. This course include the history and developmental of athletic internationally and in Malaysia. This course stress on rules and regulations; the acquiring of skills in the track and field events; the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. Students will also be involve in preparing the track and field technically for organising athletics meet. PJM 3104 Renang Swimming 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan renang serta struktur organisasi persatuan renang. Penumpuan yang ditekankan selain daripada kemahiran renang, aspek keselamatan juga difokuskan. Untuk mempertingkatkan lagi pengetahuan kursus ini, analisis lakuan kemahiran, kaedah penilaian dan kaedah pengajaran dan pembelajaran juga diberi tumpuan. Selain daripada setiap pelajar dicadangkan mengukuti kursus penyelamat aspek pengurusan dan pengelolaan juga diberi keutamaan. This course contain the history of swimming and the swimming association organizing structure. Beside the basic swimming skills, safety aspect will also be focus. To enhance the knowledge of this course, skills analysis, assessment, teaching and learning methologies will be also focused. Beside each student will be advised to attend life saving course, managing and organizing aspect will be also taught. PJM 3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Growth and Development of Motor Learning 2(2+0) Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan, kematangan dan pembelajaran motor; pertumbuhan dan perkembangan pranatal; pertumbuhan somatik; tisu adipos dan komposisi badan; perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi; kematangan; faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, kematangan dan prestasi; kanak-kanak, aktiviti fizikal dan sukan; Ia juga memberi pengetahuan
 23. 22 terhadap perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi; pemprosesan maklumat; ‘attention’ dan prestasi; kawalan motor; koordinasi; perbezaan individu; pembelajaran motor; maklumbalas; pengekalan dan pemindahan. This course consist of the concept and definition of growth, maturation and motor learning, prenatal growth and development; somatic growth; adipose tissues and body composition; development in function of anatomy and physiology; maturation; factors that influences growth, maturation and performance; children, physical activities and sports; It also give knowledge on development and types of motor skills and its relationship with performance; information process; attention and performance; motor control; coordination; individual differences; motor learning; feedback, retention and transfer. PJM 3106 Anatomi dan Fisiologi Anatomy and Physiology 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi; peringkat kimia, selular dan tisu organisma; sistem integumentari; sistem rangka; sistem otot ; sistem saraf; sistem endokrina; darah; jantung; saluran dan peredaran darah; sistem limfatik dan imuniti; sistem respirasi; sistem penghadaman; pemakanan dan metabolisma dan sistem urinari. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology; chemical level, cellular level and tissue level of organisation; integumentary system; skeletal system; muscular system; nervous system; endocrine system; blood; heart; blood vessels and circulation; lymphatic system and immunity; respiratory system; digestive system; nutrition and metabolism and urinary system. PJM 3107 Gimnastik Gymnastics 2(0+2) Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain. Aspek pengelolaan, pengurusan, pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah dan sesuatu kejohanan atau pertandingan. This course include basic skills in gymnastic with emphasis on gaining skills, analysis of movement, concept of biomechanic and motor learning as well as coaching and officials. It also explain the importance of gymnastic skills among children and its relationship with other sports. Aspect of organisation, management and administration as well as safety of equipments and facilities, managing teaching and learning in classroom and competition.
 24. 23 PJM 3108 Pendidikan Luar Outdoor Education 3(1+2) Kursus ini mencakupi falsafah, konsep, matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar, rekreasi dan kesenggangan. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian, pengabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya. Bagi memantapkan lagi pengajaran dan pembelajaran, aspek perancangan, pengurusan, pengelolaan, keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. This course covers the philosophies, concepts, aims, objectives, history and literatures of outdoor education, recreation and leisure. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and vice- versa. To enhance the teaching and learning process, planning, managing, administrating and safety aspect of various activties are emphasize. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM 3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Games – Soccer and Netball 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan permainan bola sepak dan bola jaring di Malaysia dan antarabangsa; peraturan dan undang-undang asas permainan; kemahran asas; kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. This course includes the historical development of soccer and netball in Malaysia and international level; rules and regulation of the games; basic skills; method of teaching and learning and evaluation of skills. PJM 3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Curriculum and Pedagogy in Physical Education 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. Kepentingan, konsep kurikulum Pendidikan Jasmani, sukatan dan tafsirannya, kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani, aspek-aspek pedagogi dan pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. This course includes the history and development of physical education in Malaysia; the relationship of theories and philosophies towards national education policy, the importance of physical education, the interpretation of curriculum, criteria in choosing physical education acitivities, the pedagogical aspects and carrying out of micro teaching.
 25. 24 PJM 3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Games – Volleyball and Handball 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan permainan Bola Tampar dan Bola Baling di Malaysia dan antarabangsa; peraturan dan undang-undang asas permainan; kemahran asas; kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. This course includes the historical development of volleyball and handball in Malaysia and international level; rules and regulation of the games; basic skills; method of teaching and learning and evaluation of skills. PJM 3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Manaagement and Administration of Physical Education and Sports 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan; pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa; pengurusan pendidikan jasmani dan sukan; pengurusan permainan tradisional; program pembangunan sukan; undang-undang dan pentadbiran sukan; isu-isu dalam sukan; nilai dan etika dalam sukan. This course discusses the management and administration of physical education and sport; administration of national and international sport agency; managing physical education and sport; managing tradisional games; sports development programme; laws and administration of sport; issues in sport; values and ethics in sport. PJM 3113 Permainan Badminton dan Hoki Games – Badminton and Hockey 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan permainan Badminton dan Hoki di Malaysia dan antarabangsa; peraturan dan undang-undang asas permainan; kemahran asas; kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. This course includes the historical development of badminton and hockey in Malaysia and international level; rules and regulation of the games; basic skills; method of teaching and learning and evaluation of skills. PJM 3114 Pendidikan Jasmani Suaian Adapted Physical Education 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. Justeru itu kepentingan, konsep kurikulum pendidikan jasmani, sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti dalam pendidikan jasmani suaian disesuaikan dengan konsep pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran bagi murid kurang upaya yang dilaksanakan melalui pengajaran mikro.
 26. 25 This course includes the history and development of adapted physical education curriculum in Malaysia that explains the connection between philosophy and learning theories in national education. The importance and curriculum concept of physical education, syllabus and its interpretation as well as the criteria in choosing activities of adapted physical education that blends with pedagogy concept in teaching and learning of disable pupils implemented through micro teaching. PJM 3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian, pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan; pemilihan jenis-jenis ujian, prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian; pembinaan ujian, interpretasi serta menggunakan hasil ujian. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalakan dalam kesihatan, pendidikan jasmani dan sukan. This course covers the ability to select and/or develop and administer appropriate tests, and the ability to use appropriate mathematical and statistical techniques in data analysis. Selection of the type of tests, procedures in testing and using statistics in measurement and evaluation. Additionally the student will gain an introduction to the research process as practiced in health, physical education and sport. PJM 3116 Penyelidikan Tindakan 1- Metodologi Action Research 1 - Methodology 3(3+0) Kandungan kursus ini adalah satu pengenalan kepada cara serta rekabentuk kajian tindakan. Ianya mencakupi langkah-langkah asas yang melibatkan merekabentuk dan melaksanakan satu kajian penyelidikan, termasuk menulis satu proposal kajian. Pelajar dikehendaki memilih satu persoalan kajian serta menilai kesesuaian pendekatan-pendekatan metodologi yang berbeza serta isu- isu yang berkaitan. Kursus ini juga bertujuan membantu pelajar membentuk pemahaman yang sistematik mengenai konsep-konsep statistik serta aplikasinya di dalam bidang pendidikan jasmani dan kajian sukan. This course covers the ability to select and/or develop and administer appropriate tests, and the ability to use appropriate mathematical and statistical techniques in data analysis. Selection of the type of tests, procedures in testing and using statistics in measurement and evaluation. Additionally the student will gain an introduction to the research process as practiced in health, physical education and sport. PJM 3117 Psikososial Sukan Psychosocial in Sports 2(2+0) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman; personaliti;
 27. 26 motivasi; kebangkitan, tekanan dan kebimbangan dalam sukan; perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan; penetapan matlamat ; maklumbalas, peneguhan dan motivasi intrinsik; ‘burnout’ dan lebihan latihan dalam sukan. Di dalam disiplin sosiologi sukan, ia menekankan tentang definisi sosiologi sukan; teori sosial dalam sukan; sejarah sukan dan proses sosiolisasi; sukan dan kanak- kanak; deviasi dalam sukan; keganasan dalam sukan; sukan dan ekonomi; sukan dan media. This course build individual understanding on the disciplines of sports psychology and sports sociology. It covers the meaning of sports psychology and exercise; personality; motivation; arousal, stress and anxiety in sports; development of child psychology through sports; goal setting; feedback, reinforcement and intrinsic motivation, burnout and over training in sports; in the discipline of sports sociology it emphasize on definition of sport sociology; social theories in sports; sports history and sociolisation process; children and sports; deviation in sports; aggression in sports; economy and sports; media and sports. PJM 3118 Kecederaan dalam Sukan Sports Injury 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan; prinsip asas pertolongan cemas; sukan, perubatan sukan dan jurulatih sukan; pencegahan kecederaan dalam sukan; pendekatan rawatan kecederaan; saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari; asma dan serangan jantung; kecederaan kulit; pendarahan terbuka; terdedah kepada haba yang melampau; pengsan; mengangkat dan membawa pesakit; prinsip menguruskan kecederaan patah; kecederaan tisu lembut; kecederaan bahagian tangan, badan, kaki, kepala dan mata; kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. This course discusses the basic concept of sports injury; basic principles of first aid; sports, sports medicine and coaches of sports; prevention of injury in sports; approach in treatment of injury; airways and cardiopulmonary resuscitation; asthma and heart attack; skin injury; open wound; exposure to extreme heat; faint; lifting and carrying of patient; principles in managing fracture; soft tissue injury; injury to the hand, body, legs, head and eyes; facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. PJM 3119 Penyelidikan Tindakan 2 – Implementasi dan Pelaporan Action Research 2 – Implementation and Reports 3(3+0) Kursus ini memberi bimbingan khusus kepada pelajar untuk menyediakan, melaksanakan, menulis, membentangkan kertas cadangan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan jasmani kesihatan. This course would specifically assist students to prepare, implement, write, present proposal paper on issues related to physical education and health
 28. 27 KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) PBS3101 Pengalaman Berasaskan Sekolah I School Based Experience I 0.5(0+0.5) Pengalaman Berasaskan Sekolah I adalah satu bentuk latihan untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang alam persekolahan dan peranan guru. Melalui pemerhatian, penelitian dokumen, refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah, pelajar dapat memahami tingkah laku murid, pengurusan sekolah, pengurusan bilik darjah, prasarana dan pelaksanaan kurikulum di sekolah. School-based Experience I aims to give students initial exposure of the school environment and teacher’s role. It also gives students the knowledge and experience through observations, analysis of documents, reflections, interaction with the school community, about pupil’s behaviour, school and classroom management, school facilities and the implementation of the school curriculum. PBS3102 Pengalaman Berasaskan Sekolah II School Based Experience II 0.5(0+0.5) Pengalaman Berasaskan Sekolah II bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar tentang amalan bilik darjah yang berkesan, pola tingkah laku murid, dan peranan guru dari aspek bimbingan dan kebajikan melalui pemerhatian, penelitian dokumen, refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. School-based Experience II aims to give students the experience of effective classroom practices, patterns of pupils behaviour during teaching and learning process as well as teachers role in pupils welfare and guidance. It also gives them the opportunity to observe teaching and learning in real contexts through interaction with the school community. PBS3103 Pengalaman Berasaskan Sekolah III School Based Experience III 0.5(0+0.5) Pengalaman Berasaskan Sekolah III bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang perkaitan antara kandungan kurikulum dengan faktor-faktor pembelajaran, bahan sumber pengajaran pembelajaran, strategi dan aktiviti, penerapan nilai dan kemahiran berfikir dalam pengajaran pembelajaran melalui pemerhatian, penelitian dokumen, refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. School-based Experience III aims to expose students the correlation of curriculum content and learning factors. This exposure will assist students to determine the suitability of teaching resources, strategies, activities, moral values and thinking skills in teaching and learning process through observations, analysis of documents, reflections, interaction with the school community.
 29. 28 PBS3104 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV School Based Experience IV 0.5(0+0.5) Pengalaman Berasaskan Sekolah IV bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang cara melaksanakan pentaksiran dan penilaian kemajuan pembelajaran murid. Melalui pemerhatian, penelitian dokumen, interaksi dengan komuniti sekolah dan refleksi, pelajar dapat menilai kesesuaian rancangan pengajaran dengan kandungan kurikulum, keberkesanan pelaksanaan strategi dan aktiviti, serta kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. School-based Experience IV aims to give students the experience of the assessment and evaluating pupils progress and achievement in teaching and learning process. Through observations, analysis of documents, reflections, interaction with the school community students will evaluate the appropriateness of teaching plan with the school curriculum and application of strategies, activities, and resources with the lesson plan. PRK3101 Praktikum I Practicum I 2(0+2) Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati, menilai amalan pengajaran dan pembelajaran. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasi teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. Praktikum 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH, BBM, mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a variety of situations. Practicum 1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge, skills and teacher values in a guided and real life situation. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning, preparing teaching aids and classroom management. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. PRK3102 Praktikum II Practicum II 4(0+4) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk menguasai aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi. Praktikum 2 adalah kesinambungan Praktikum 1 yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi
 30. 29 sebenar. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to provide student teachers the opportunity to acquire the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum II is a continuity of Practicum 1 which enables student teachers to practise knowledge, skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a real life situation. PRK3103 Praktikum III Practicum III 6(0+6) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Latihan ini bertujuan memantapkan penguasaan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. Praktikum 3 adalah kesinambungan Praktikum 2 yang memberi peluang kepada pelajar memantapkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum 3 is a continuity of Practicum 2 which enables students to practise knowledge, skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a real life situation. INT3101 Internship 2(0+2) Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam Amalan Profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Pelajar dikehendaki merancang, melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. Pada peringkat ini, pelajar perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri, jati diri, ketahanan diri, membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan. Internship is a profesional transition stage aims at linking the students’ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers.Students are expected to plan, implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. At this stage, students are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. Internship also gives opportunities to students in developing their self confidence, endurance, leadership qualities and inculcate professionalism as effective beginning teachers.
 31. 30 PAKEJ ELEKTIF 1 (PENDIDIKAN JASMANI) PK3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti Sexuality and Health Education 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti, perkembangan aspek fizikal dan sosial, aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. Ia juga memberikan pendekatan positif positif terhadap seksual dan seksualiti, bebas daripada prasangka yang negatif, dan diskriminasi. This course encompass the knowledge about health sexuality, physical and social growth, acitvities which involved gender and penyakit berjangkit resulted from sexual activities. This course also stress about positive approach in sexuality, free from negative prejudice and discrimination. PK3102 Pendidikan Keselamatan Safety Education 3(2+1) Kursus ini meliputi Prinsip dan konsep pendidikan keselamatan dimana penekanannya adalah kepada punca serta pencegahan kemalangan di sekolah dan dikomuniti khususnya di persekitaran sekolah, rumah, semasa rekreasi dan trafik This course includes the principles and concept of safety education, emphasizing on the cause and prevention of accident at school and community as well as the principles of accidental prevention in the environments of school, home, recreation and traffic. PK3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan Curriculum and Pedagogy in Health Education 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas dalam pendidikan kesihatan, falsafah, objektif, sejarah, kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan; konsep, prinsip dan objektif pembinaan kurikulum; stail pembelajaran, kaedah, strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan; amali pengajaran mikro pendidikan kesihatan This course discusses the basic concepts in health education, the philosophy, objectives, history and the curriculum of health education, the learning style, method, strategies and approaches in teaching health education; doing the practical session of micro teaching. PK3104 Program Kesihatan Sekolah Health Programmes in School 3(3+0) Kursus ini dapat memberi pemahaman umum berkaitan konsep, tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak, selain memperkenalkan konsep serta amalan promosi kesihatan sekolah. Ia membekalkan maklumat asas, kandungan serta kemahiran yang diperlukan oleh guru bagi melaksanakan program kesihatan di sekolah. Maklumat berkaitan persekitaran sekolah sihat dan selamat; program
 32. 31 kesihatan sekolah serta strategi dan teknologi bagi mempromosi kesihatan di sekolah dan komuniti sekitar, akan juga dibekalkan. This course provides a general understanding of health concepts, health behaviors, and health concerns of students as well as an introduction to the concepts and practice of school health promotion. It provides the background information, content, and skills teachers need to implement comprehensive school health education in the schools. Information is provided on fundamental health content, safe and healthful school environment, comprehensive school health programs, and instructional strategies and technologies to promote health within the school and community. PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) BAHASA MELAYU BME3101 Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan asas; pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor; model permainan kanak-kanak; bantu pelajar memperbaiki dan mempertingkatkan mutu pergerakan aktiviti seharian dan dalam permainan; jenis- jenis permainan yang sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak dan diaplikasi pelbagai pergerakan dalam semua jenis permainan di peringkat yang lebih tinggi. This course focuses on the knowledge and acquiring of basic skills in fundamental movements, locomotor and non-locomotor movements, models of children games and helping children in applying basic movements in their daily lives. This course also stress on types of games which are suitable to different age groups. BME3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. Peringkat kimia, selular dan tisu organisma. Sistem integumentari. Sistem rangka. Sistem otot. Sistem saraf. Sistem endokrina. Darah. Jantung. Saluran dan peredaran darah. Sistem limfatik dan imuniti. Sistem respirasi. Sistem penghadaman. Pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. This course focuses on the basic concepts of anatomy and physiology. Chemical level, cellular level and tissue level of organisation. Integumentary system. Skeletal system. Muscular system. Nervous system. Endocrine system. Blood. Heart. Blood vessels and circulation. Lymphatic system and immunity. Respiratory system. Digestive system. Nutrition and metabolism as well as urinary system.
 33. 32 BME3104 Pengajaran Kemahiran BM Sekolah Rendah 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. Peringkat kimia, selular dan tisu organisma. Sistem integumentari. Sistem rangka. Sistem otot. Sistem saraf. Sistem endokrina. Darah. Jantung. Saluran dan peredaran darah. Sistem limfatik dan imuniti. Sistem respirasi. Sistem penghadaman. Pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. This course focuses on the basic concepts of anatomy and physiology. Chemical level, cellular level and tissue level of organisation. Integumentary system. Skeletal system. Muscular system. Nervous system. Endocrine system. Blood. Heart. Blood vessels and circulation. Lymphatic system and immunity. Respiratory system. Digestive system. Nutrition and metabolism as well as urinary system. BME3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer 3(0+3) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. Peringkat kimia, selular dan tisu organisma. Sistem integumentari. Sistem rangka. Sistem otot. Sistem saraf. Sistem endokrina. Darah. Jantung. Saluran dan peredaran darah. Sistem limfatik dan imuniti. Sistem respirasi. Sistem penghadaman. Pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. This course focuses on the basic concepts of anatomy and physiology. Chemical level, cellular level and tissue level of organisation. Integumentary system. Skeletal system. Muscular system. Nervous system. Endocrine system. Blood. Heart. Blood vessels and circulation. Lymphatic system and immunity. Respiratory system. Digestive system. Nutrition and metabolism as well as urinary system.
 34. 33 KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengukuhan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. It focuses on Tense types and aspects, Subject-verb agreement, Sentence types, and Cohesive devices in spoken and written language. This will improve and reinforce learners’ basic understanding and awareness of how the English Language works in terms of form, function and meaning. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. Ianya mengukuhkan lagi pengetahuan asas serta meningkatkan kesedaran pelajar tentang bentuk, fungsi dan makna dalam penguasaan Bahasa Inggeris. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengukuhan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). The topics focused are listening, speaking, reading and writing. This will reinforce and further enhance learners’ proficiency in using the language for a variety of purposes. It also enables learners to reflect on their learning. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di semester 4 selama 10 minggu. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. Tumpuannya kepada kemahiran-kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. Ia mengukuh dan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris pelajar untuk pelbagai tujuan. Ia juga membolehkan pelajar membuat refleksi terhadap pembelajaran mereka.
 35. 34 LAMPIRAN 1 PAKEJ ELEKTIF 1 DAN ELEKTIF 2 Bil. Pakej Elektif 1 Kursus Kredit PJM3102 Pergerakan Asas 3(1+2) PJM3106 Anatomi dan Fisiologi 3(2+1) PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani 3(2+1) 1. Pendidikan Jasmani (Major selain yang di bawah) PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan 3(2+1) PIE3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah 3(3+0) PIE3102 Pedagogi Pendidikan Islam 3(3+0) PIE3103 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam 3(2+1) 2. Pendidikan Islam (Major B. Arab) PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam 3(3+0) BAE3101 Pengenalan Kurikulum dan Buku Teks Bahasa Arab KBSR 3(3+0) BAE3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab 3(3+0) BAE3103 Pengurusan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran serta Penilaian Bahasa Arab 3(3+0) 3. Bahasa Arab (Major P. Islam) BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro 3(2+1) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti 3(3+0) PKE3102 Pendidikan Keselamatan 3(2+1) PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan 3(2+1) 4. Pendidikan Kesihatan (Major PJ) PKE3104 Program Kesihatan Sekolah 3(3+0) Bil. Pakej Elektif 2 Kursus Kredit PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 3(3+0) PSK3102 Sumber Pengajaran dan Pembelajaran dan Pentaksiran dalam Pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 3(3+0) PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 3(2+1) 1. Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat Dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan 3(2+1) ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral 3(3+0) ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral 3(2+1) ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah 3(3+0) 2. Pendidikan Moral ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni 3(3+0) SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies 3(3+0) SCE3106 Thinking and Working Scientifically 3(3+0) SCE3111 Evaluation in Science Teaching 3(3+0) 3. Science Elective SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources 3(3+0) MTE3102 Mathematics Education Curriculum 3(3+0) MTE3107 Planning and Teaching Mathematics 3(3+0) MTE3109 Teaching of Numbers, Fractions, Decimals and Percentages 3(2+1) 4. Mathematics Elective MTE3111 Teaching of Geometry, Measurement and Data Handling 3(2+1) PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3(3+0) PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 3(2+1) PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR 3(2+1) 5. Pendidikan Seni Visual Elektif PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual 3(3+0)
 36. 35 Bil. Pakej Elektif 2 Kursus Kredit MZU3104 Asas Pendidikan Muzik 2(2+0) MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah 1(1+0) MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik 3(3+0) MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik 3(3+0) 6. Pendidikan Muzik Elektif MZE3102 Aktiviti Muzikal di dalam Bilik Darjah 3(2+1) BME3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(3+0) BME3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(2+1) BME3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer 3(0+3) 7. Bahasa Melayu Elektif BME3104 Kemahiran Bahasa Melayu 3(2+1) RBT3117 Pengenalan Dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 3(3+0) RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi 3(2+1) RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan 3(3+0) 8. Kemahiran Hidup Elektif RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian 3(1+2) PSE3101 Kritikan Sastera 3(3+0) PSE3102 Penulisan Kreatif 3(2+1) PSE3103 Teater Dalam Pendidikan 3(2+1) 9. Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) PSE3104 Teater Kanak-Kanak 3(1+2) PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah 3(2+1) PRM3102 Apresiasi Muzik Dengan Pergerakan 3(2+1) PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah 3(2+1) 10. Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) 3(2+1) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran 3(3+0) PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis 3(3+0) PQE3103 Tarannum Al-Quran 3(2+1) 11. Pendidikan Al- Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran 3(2+1) ELE3101 English for Undergraduates 3(3+0) ELE3102 Principles of English Language Teaching 3(3+0) ELE3103 English for the Language Teachers 3(3+0) 12. English Language ELE3104 English Language Teaching Methodology For Young Learners 3(2+1)
 37. 36 LAMPIRAN 2 KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 Bil. Major Elektif 1 Elektif 2 Catatan 1. Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Al-Quran Elektif 1 dan 2 ditetapkan 2. Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Elektif 1 dan 2 ditetapkan 3. Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran/Masalah Pendengaran/Masalah Penglihatan) Pendidikan Jasmani • Pendidikan Seni Visual • Bahasa Melayu • English Language • Mathematics • Science • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 4. Pendidikan Prasekolah Pendidikan Jasmani • Muzik Prasekolah Elektif 1 dan 2 ditetapkan 5. Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral • Kemahiran Hidup • Persuratan dan Kesenian Melayu • Pendidikan Seni Visual • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM. 6. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Bahasa Melayu • English Language • Pendidikan Moral • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 7. Science Pendidikan Jasmani • English Language • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 8. Mathematics Pendidikan Jasmani • English Language • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 9. Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Jasmani • English Language • Bahasa Melayu • Pendidikan Moral • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan
 38. 37 Bil. Major Elektif 1 Elektif 2 Catatan 10. Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani • Bahasa Melayu • English Language • Pendidikan Moral • Pendidikan Seni Visual • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 11. Bahasa Cina Pendidikan Jasmani • Science • Mathematics • Kemahiran Hidup • Pendidikan Seni Visual • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 12. Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani • Science • Mathematics • Kemahiran Hidup • Pendidikan Seni Visual • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 13. Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani • Bahasa Melayu • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 14. Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani • Bahasa Melayu • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Nota: Pilihan Pakej Elektif perlu berdasarkan mata pelajaran yang diikuti semasa Kursus Persediaan.
 39. 38 LAMPIRAN 3 Sistem Penyampaian Hasil Pembelajaran Sistem Penyampaian Pengetahuan dan kefahaman Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai strategi: kulaih, seminar, projek, bengkel, tutorial, kerja lapangan dan kerja kursus pasa setiap aras. Pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran belajar kendiri sepanjang kursus untuk menambahkan dan mengukuhkan apa yang dipelajari serta meluaskan pengetahuan kendiri dan kefahaman kandungan mata pelajaran. Pengetahuan tentang pengajaran dan pembelajaran juga boleh diperolehi melalui penempatan sekolah di mana pelajar menggantikan peranan dan tanggung jawab guru kelas secara beransur-ansur. Kemahiran Intelek Kemahiran intelek diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran “Pengetahuan dan kefahaman.” Sepanjang kursus, pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran intelek seterusnya melalui pembelajaran kendiri. Kemahiran Praktik Kemahiran praktik diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran “Pengetahuan dan kefahaman.” Juga, amalan sekolah rendah yang berkesan dimodeli oleh pensyarah dalam kelas dan bengkel. Kemahiran kebolehpindahan Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai input termasuk aktiviti seminar, perbincangan kumpulan kecil, bengkel dan tugasan berasaskan sekolah yang diarahkan. Pembelajaran kendiri diperolehi dengan menggalakkan pelajar mengaplikasikan pembelajaran baru di penempatan sekolah, merefleksi dan menilai amalan, berkongsi dan belajar di antara satu sama lain dan belajar kendiri. Etika Profesional Etika profesional diamalkan dan diintegrasikan sepanjang tempoh kursus dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah, pengalaman berasaskan sekolah dan konteks yang lebih luas. Penghayatan dan amalan nilai Pemerolehan hasil pembelajaran ini adalah melalui penampilan sikap dan nilai murni, memodeli peranan dan amalan terbaik dalam semua situasi.
 40. 39 LAMPIRAN 4 Perincian Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu, teori pembelajaran, bahan kurikulum, Pentaksiran, pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk 1.1 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian; 1.2 menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi; 1.3 mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan; 1.4 menjelaskan jenis- jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian; 1.5 mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran; dan 1.6 menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai. 2. Kemahiran Intelek Menggunakan proses penyelesaian masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk 2.1 menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik; 2.2 mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknologi maklumat dan komunikasi; 2.3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan; 2.4 menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan; 2.5 memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri; dan 2.6 membina dan mempertahankan hujahan yang berasas tentang isu pendidikan secara jelas dan koheren.
 41. 40 Hasil Pembelajaran 3. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal, sosial, budaya, psikologi dan etika profesional keguruan. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk 3.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal, sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan; 3.2 mengintegrasikan kemahiran mengajar, dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna; 3.3 menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna; 3.4 mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran; 3.5 merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran; dan 3.6 merancang, mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum. 4. Kemahiran Kebolehpindahan Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk 4.1 berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efektif; 4.2 mengurus masa, emosi dan tekanan secara berkesan; 4.3 membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan; 4.4 membuat muhasabah diri, menerima kelemahan diri dan sanggup berubah; 4.5 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan; dan 4.6 mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam teori dalam kehidupan seharian.
 42. 41 Hasil Pembelajaran 5. Etika Profesional Memiliki dan menampilkan nilai, etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang mampu untuk 5.1 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan; 5.2 mempamerkan komitment kepada kecemerlangan, akauntabiliti integriti, bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas; 5.3 bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan, bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama; 5.4 mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat; 5.5 bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan; 5.6 berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan; dan 5.7 menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan. 6. Penghayatan dan Amalan Nilai Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang mampu untuk 6.1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian; 6.2 mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik; 6.3 menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara; 6.4 bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan; 6.5 Mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian.
 43. 42 LAMPIRAN 5 MATRIK
Anúncio