Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Cloud Application Architecture(20)

Último(20)

Anúncio

Cloud Application Architecture

 1. ‫ابری‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫معماری‬ Cloud Application Architecture ‫مظفری‬ ‫محمد‬ ‫مهر‬۱۳۹۸
 2. ‫کارشناس‬‫ارشد‬‫فناوری‬‫اطالعات‬ ‫مدیر‬‫وب‬ ‫گرین‬ ‫در‬ ‫ارشدفناوری‬(‫سرور‬ ‫ایران‬) ‫لینوکس‬ ‫متخصص‬ ‫ابری‬ ‫زیرساخت‬ ‫طراح‬ ‫ایمیل‬ ‫آدرس‬:mohammad@iranserver.com‫تماس‬ ‫شماره‬:09153203836
 3. ‫چیست؟‬ ‫ابری‬ ‫پردازش‬ 01 ‫آب‬ 02 ‫برق‬ 03 ‫گاز‬ 04 ‫موبایل‬ ‫و‬ ‫تلفن‬
 4. ‫پنجم‬ ‫همگانی‬ ‫صنعت‬ ‫ابری‬ ‫خدمات‬ ‫چیست؟‬ ‫ابری‬ ‫پردازش‬
 5. ‫باشه‬ ‫اصلی‬ ‫کار‬ ‫روی‬ ‫شما‬ ‫تمرکز‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫رسیدگی‬ ‫خودتون‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫ابر‬‫چیست؟‬
 6. ‫ابر‬‫چیست؟‬ • 83% Of Enterprise Workloads Will Be In The Cloud By 2020 • 85% of all new software is being delivered on cloud. • 95% of Businesses Will Connect to Cloud by 2020.
 7. ‫ابر‬‫چیست؟‬
 8. ‫ها‬‫برنامه‬ ‫معماری‬ ‫تفکر‬ ‫در‬ ‫تحول‬ ‫و‬ ‫ابر‬
 9. ‫معماری‬ ‫در‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫پارامترهای‬ ‫خصوصیات‬ ‫کیفی‬ ‫تکنولوژی‬ ‫پردازشی‬‫و‬ ‫ذخیره‬‫سازی‬ ‫سبک‬ ‫معماری‬ 04 010203 ‫اصول‬ ‫طراحی‬
 10. ‫معماری‬ ‫سبک‬
 11. ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫و‬ ‫پردازشی‬ ‫تکنولوژی‬ ‫است؟‬ ‫مناسب‬ ‫من‬ ‫برای‬ ‫پردازشی‬ ‫سرویس‬ ‫کدام‬ ‫است؟‬ ‫مناسب‬ ‫من‬ ‫برای‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫کدام‬ ‫است؟‬ ‫مناسب‬ ‫من‬ ‫برای‬ ‫اطالعاتی‬ ‫بانک‬ ‫کدام‬
 12. ‫طراحی‬ ‫اصول‬ •‫ازاختالل‬ ‫خودکار‬ ‫بازیابی‬ ‫برای‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬(Design for self healing) •‫اختالل‬ ‫نقاط‬ ‫تک‬ ‫وجود‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬(Make all things redundant) •‫پذیری‬ ‫مقیاس‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫وابستگی‬ ‫و‬ ‫هماهنگی‬ ‫کردن‬ ‫کم‬(Minimize coordination) •‫نیاز‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫افقی‬ ‫پذیری‬ ‫مقیاس‬ ‫برای‬ ‫طراحی‬(Design to scale out) •‫پردازش‬ ‫های‬‫محدودیت‬ ‫بر‬ ‫غلبه‬ ‫برای‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫وضایف‬ ‫تقسیم‬/‫سازی‬ ‫ذخیره‬/‫اطالعاتی‬ ‫بانک‬ ‫و‬ ‫شبکه‬(Partition around limits) •‫ساده‬ ‫اجرای‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫و‬ ‫طراحی‬(Design for operations) •‫خدمات‬ ‫بیشتر‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫سادگی‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬‫سرویس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬(Use managed services) •‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫اطالعات‬ ‫ذخیره‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫بانک‬ ‫ترین‬ ‫مناسب‬(Use the best data store for the job) •‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫سیرتکامل‬.‫هرگز‬ ‫کامل‬ ‫برنامه‬ ‫ی‬‫یکباره‬ ‫آفرینتش‬(Design for evolution) •‫بگیرید‬ ‫تصمیم‬ ‫خود‬ ‫خاص‬ ‫و‬ ‫تجاری‬ ‫نیازهای‬ ‫براساس‬(Build for the needs of business)
 13. ‫کیفی‬ ‫خصوصیات‬ •‫پذیری‬ ‫مقیاس‬(Scalability) •‫پذیری‬ ‫دسترس‬(Availability) •‫اختالل‬ ‫از‬ ‫بازگشت‬ ‫برای‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬(Resiliency) •‫سیستم‬ ‫کارکرد‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫برای‬ ‫مدیریتی‬ ‫فرآیندهای‬(Management) •‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫امنیت‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫فرآیندهای‬(Security)
 14. ‫سپاسگزاریم‬ ‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬
Anúncio