بررسی تحلیلی منابع آزمون نظام مهندسی برق

با توجه به تجربه سالهای تدریس و تالیف در زمینه آزمون نظام مهندسی برق، می توان گفت که یکی از اصلی ترین دلایل عدم موفقیت در آزمون نظام مهندسی، استراتژی اشتباه در زمینه مطالعه است. از نظر بسیاری از داوطبان، مطالعه همه منابع معرفی شده برای قبولی کافی است حال آنکه نه تنها کافی نیست بلکه اساسا لازم نیست. در این یادداشت، منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی در چهار گروه دسته بندی شده است. برای هر دسته از دسته منابع خاص معرفی شده و اصول و نحوه مطالعه هر دسته معرفی شده اند. در هر بخش نیز محصولات پیشنهادی برای پاسخ دهی ارائه شده اند. سایت: http://mohandesinnews.ir/shop/ کانال: t.me/tasisat_barghi تماس: 02166404186

‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫تحلیلی‬ ‫بررسی‬
‫چکیده‬:‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ،‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫تالیف‬ ‫و‬ ‫تدریس‬ ‫سالهای‬ ‫تجربه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
‫بسیاری‬ ‫نظر‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫مطالعه‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫اشتباه‬ ‫استراتژی‬ ،‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫عدم‬ ‫دالیل‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬
‫آ‬ ‫حال‬ ‫است‬ ‫کافی‬ ‫قبولی‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫معرفی‬ ‫منابع‬ ‫همه‬ ‫مطالعه‬ ،‫داوطبان‬ ‫از‬‫الزم‬ ‫اساسا‬ ‫بلکه‬ ‫نیست‬ ‫کافی‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫نکه‬
.‫نیست‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫گروه‬ ‫چهار‬ ‫در‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ،‫یادداشت‬ ‫این‬ ‫در‬‫برای‬
‫نیز‬ ‫بخش‬ ‫هر‬ ‫در‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫معرفی‬ ‫دسته‬ ‫هر‬ ‫مطالعه‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫اصول‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫معرفی‬ ‫خاص‬ ‫منابع‬ ‫دسته‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫هر‬
‫د‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫پیشنهادی‬ ‫محصوالت‬.‫اند‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫هی‬
1‫عمومی‬ ‫منابع‬ )
‫مجموعه‬ ،‫منابع‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫این‬‫ای‬‫های‬ ‫رشته‬ ‫بین‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫مباحثی‬ ‫از‬‫آزمون‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫مختلف‬‫ساختمان‬.‫است‬ ‫مشترک‬
1-1‫دسته‬ ‫این‬ ‫محتوای‬ )
‫سال‬ ‫ویرایش‬ :‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫اخالق‬ ‫اصول‬ ‫نامه‬ ‫نظام‬92‫(طراحی‬-)‫نظارت‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬‫و‬ ‫ساختمان‬ ‫کنترل‬ ‫و‬‫آئین‬‫نامه‬‫آ‬ ‫اجرائی‬ ‫های‬‫سال‬ ‫ویرایش‬ :‫ن‬92‫(طراحی‬-)‫نظارت‬
)‫(تعاریف‬ ‫اول‬ ‫مبحث‬:‫ویرایش‬‫سال‬92)‫(نظارت‬
)‫اداری‬ ‫(نظامات‬ ‫دوم‬ ‫بحث‬:‫ویرایش‬‫سال‬84)‫(نظارت‬
)‫حریق‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫ساختمانها‬ ‫(حفاظت‬ ‫سوم‬ ‫مبحث‬‫سال‬ ‫ویرایش‬ :95‫(طراحی‬-)‫نظارت‬
‫(صرفه‬ ‫نوزدهم‬ ‫مبحث‬‫انرژی‬ ‫مصرف‬ ‫در‬ ‫جوئی‬‫ویرایش‬ :)‫سال‬89‫(طراحی‬-)‫نظارت‬
‫غیرعامل‬ ‫(پدافند‬ ‫یکم‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫مبحث‬‫سال‬ ‫ویرایش‬ :)95‫(طراحی‬-)‫نظارت‬
)‫ساختمانها‬ ‫از‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫(مراقبت‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫مبحث‬‫سال‬ ‫ویرایش‬ :92‫(طراحی‬-)‫نظارت‬
1-2‫مطالعه‬ ‫نحوه‬ )
‫از‬ ‫کمتر‬ ،‫منابع‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫این‬15‫(حدود‬ ‫درصد‬9‫ب‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫سواالت‬ ‫از‬ )‫پرسش‬.‫دهند‬ ‫می‬ ‫اختصاص‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫رق‬
‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫مجموعه‬1100‫از‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫است‬0.82‫قطعا‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫پرسش‬ ‫یک‬ ‫صفحه‬ ‫درصد‬
،‫منابع‬ ‫این‬ ‫متن‬ ‫مطالعه‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫داوطلبان‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ .‫نیست‬ ‫منطقی‬ ‫چندان‬ ‫پرسش‬ ‫تعداد‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫وقتی‬ ‫چنین‬ ‫اختصاص‬
‫مبا‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫مهمترین‬.‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫کلیدواژه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫نویسی‬ ‫خالصه‬ ‫را‬ ‫حث‬
1-3‫پیشنهادی‬ ‫محصوالت‬ )
:‫شود‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫استثنائی‬ ‫محصول‬ ‫دو‬
1-3-1)‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫میکرو‬ ‫کتاب‬:‫این‬ ‫در‬‫از‬ ‫ای‬ ‫خالصه‬‫مباحث‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬1،2،3،12،13،
15،19،21‫و‬22‫همچنین‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫آوری‬ ‫گرد‬ ‫هدفمند‬ ‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫پاسخ‬‫نامه‬ ‫آئین‬ ‫هر‬ ‫ی‬‫اولین‬ ‫از‬
‫(سال‬ ‫دوره‬73‫(مهر‬ ‫دوره‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ )96).‫است‬ ‫گردیده‬ ‫ارائه‬‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬‫های‬ ‫ویژگی‬
‫محصو‬ ‫این‬ ‫برجسته‬:‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫ل‬
:‫بار‬ ‫اولین‬ )‫الف‬،‫کشور‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬‫منظور‬ ‫به‬ ‫صرفا‬ ‫محصولی‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫پرسشهای‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬‫ارائه‬.‫است‬ ‫شده‬
:‫بهینه‬ ‫سازی‬ ‫خالصه‬ )‫ب‬‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫پرسش‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬‫ها‬‫ی‬‫در‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫مطالب‬ ،
‫و‬ ‫استخراج‬ ‫موردنظر‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫مرتبط‬‫گام‬ ‫چند‬ ‫در‬‫خالصه‬‫این‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫سازی‬‫خالصه‬‫سازی‬،‫بر‬‫مطلب‬ ‫چارچوب‬ ‫حفظ‬ ‫اساس‬
‫از‬ ‫گذر‬ ‫و‬‫با‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬‫درجه‬‫اهمیت‬‫کمتر‬.‫است‬ ‫گرفته‬ ‫انجام‬
:‫متفاوت‬ ‫سازماندهی‬ )‫ج‬‫پراکندگ‬ ،‫مذکور‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫داوطلبان‬ ‫مشکالت‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫محور‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫موضوعی‬ ‫ی‬
‫به‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫داوطلب‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫تدوین‬ ‫بهینه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مطالب‬ ،‫سازی‬ ‫خالصه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ،‫آنهاست‬ ‫نبودن‬
.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫خود‬ ‫موردنظر‬ ‫مطلب‬ ‫به‬ ‫سرعت‬
:‫پرسشها‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ )‫د‬‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سنوات‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫موضوعات‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬
.‫است‬ ‫شده‬
1-3-2)‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫کاربردی‬ ‫واژگان‬ ‫کتاب‬:‫مباحث‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫شامل‬1،2،3،12،13،15،19،21
‫و‬22‫مبحث‬ ‫(راهنمای‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫راهنمای‬ ‫کتاب‬ ،‫ملی‬ ‫مقررات‬ ،13‫موسسیان‬ ‫آقای‬ ‫تالیف‬ )
‫نشریه‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬ ‫و‬110(‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬)‫عبارت‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫برجسته‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬
:‫از‬ ‫است‬
‫کلیدی‬ ‫واژگان‬ ‫تمامی‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ :‫منابع‬ ‫کل‬ ‫پوشش‬ )‫الف‬‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫عالوه‬ ‫یعنی‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬
‫مباحث‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫کتاب‬ ‫بر‬1،2،3،12،13،15،19،21‫و‬22‫راهنمای‬ ‫کتاب‬ ،13)‫موسسیان‬ ‫آقای‬ ‫(تالیف‬
‫نشریه‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬ ‫و‬110.‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫نیز‬ ‫را‬
‫مباحث‬ ‫تغییرات‬ ‫آخرین‬ ‫براساس‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ :‫روزرسانی‬ ‫به‬ )‫ب‬‫نظام‬ ‫ازمون‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬‫مهندسی‬‫سال‬ ‫در‬96
.‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬
‫مبنای‬ ‫و‬ ‫مالک‬ ‫نباید‬ ‫کلیدواژه‬ ‫تعداد‬ :‫بهینه‬ ‫کلیدیابی‬ )‫ج‬‫به‬ ‫کلمات‬ ‫باید‬ ‫بلکه‬ ،‫باشد‬ ‫آن‬ ‫کیفیت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫قضاوت‬
،‫شود‬ ‫هدایت‬ ‫کلمه‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ‫ممکن‬ ‫زمان‬ ‫ترین‬ ‫سریع‬ ‫در‬ ‫داوطلب‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫هوشمند‬ ‫و‬ ‫بهینه‬ ‫صورت‬
.‫است‬ ‫بوده‬ ‫مدنظر‬ ‫کامال‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫نگارش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اصلی‬
،‫کلمات‬ ‫ارجاع‬ ‫برای‬ ،‫کشور‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ :‫نامه‬ ‫آئین‬ ‫شماره‬ )‫د‬‫قید‬ ‫نیز‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬ ‫شماره‬ ،‫صفحه‬ ‫شماره‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬
.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫کلمات‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫در‬ ‫تسریع‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شده‬
‫ه‬‫استفاده‬ ‫راهنمای‬ ):‫سواالت‬ ‫کلمات‬ ‫یافتن‬ ‫نحوه‬ ‫از‬ ‫مثال‬ ‫چندین‬ ‫دارای‬ ‫اختصاصی‬ ‫ویدیویی‬ ‫و‬ ‫متنی‬ ‫استفاده‬ ‫راهنمای‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫آماده‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬
2‫منابع‬ )‫تخصصی‬
2-1‫دسته‬ ‫این‬ ‫محتوای‬ )
‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫مبحث‬ ‫دو‬ ،‫منابع‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫دومین‬‫پانزده‬ ‫و‬ ‫سیزده‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫کلی‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫چارچوب‬ ،‫مبحث‬ ‫دو‬ ‫این‬ .‫هستند‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬
‫ساختمانها‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫سیزدهم‬ ‫مبحث‬‫سال‬ ‫ویرایش‬ :)95‫(طراحی‬-)‫نظارت‬
‫پلکان‬ ‫و‬ ‫(آسانسورها‬ ‫پانزدهم‬ ‫مبحث‬‫برقی‬‫سال‬ ‫ویرایش‬ :)92‫(طراحی‬-)‫نظارت‬
2-2‫مطالعه‬ ‫نحوه‬ )
‫از‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫های‬ ‫پرسش‬:‫کرد‬ ‫تقسیم‬ ‫دسته‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫مبحث‬ ‫دو‬
:‫شود‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫مباحث‬ ‫متن‬ ‫از‬ ‫عینا‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫پرسش‬ )‫الف‬‫حدود‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫ساده‬ ‫نسبتا‬ ،‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫این‬30‫پرسش‬ ‫درصد‬
‫کلیدواژه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫اختصاص‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬
‫مباحث‬ ‫متن‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬13‫و‬15.‫شود‬ ‫مطالعه‬ ‫نیز‬
‫ها‬ ‫پرسش‬ )‫ب‬‫مس‬ ‫و‬ ‫تحلیلی‬ ‫ی‬‫براساس‬ ‫که‬ ‫ائلی‬‫حدود‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫این‬ :‫نیستند‬ ‫مباحث‬ ‫متن‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫بوده‬ ‫مبحث‬ ‫دو‬ ‫این‬
35‫در‬ ‫قبولی‬ ‫کلید‬ ،‫آن‬ ‫به‬ ‫تسلط‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫گروه‬ ‫ترین‬ ‫پیچیده‬ ‫معموال‬ ،‫دهند‬ ‫می‬ ‫اختصاص‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سواالت‬ ‫درصد‬
‫بای‬ ‫حتما‬ ،‫گروه‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫کامل‬ ‫تسلط‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫د‬
.‫داشت‬
2-3‫پیشنهادی‬ ‫محصوالت‬ )
2-3-1)‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫کاربردی‬ ‫واژگان‬ ‫کتاب‬:‫و‬ ‫شد‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫قبل‬ ‫بخش‬ ‫در‬‫ک‬‫مباحث‬ ‫های‬ ‫لیدواژه‬13‫و‬15
.‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫نیز‬‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬.
2-3-2)‫آمادگی‬ ‫فیلم‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬:‫ارائه‬ ،‫مفاهیم‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫کالسی‬ ‫کامال‬ ‫تدریس‬
‫بن‬ ‫طبقه‬ ‫و‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ،‫طالئی‬ ‫نکات‬‫مباحث‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫دوره‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫تمامی‬ ‫شده‬ ‫دی‬13‫و‬
15(‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬.):‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫برجسته‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬
‫سایر‬ ‫کامال‬ ‫مسائل‬ ‫تشریحی‬ ‫حل‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫ارائه‬ ،‫مفاهیم‬ ‫بیان‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫سعی‬ ،‫ویدیو‬ ‫این‬ ‫در‬ :‫متفاوت‬ ‫پاسخ‬ )‫الف‬
.‫باشد‬ ‫محصوالت‬
‫مفاهیم‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ )‫ب‬‫در‬ :‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ )‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫جز‬ ‫(به‬ ‫آزمون‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مفاهیم‬ ‫تمامی‬ ،‫فیلم‬ ‫این‬
‫دا‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬ ‫عمق‬ ‫با‬ ‫مفاهیم‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫تدریس‬ ‫شده‬.‫شود‬ ‫منتقل‬ ‫وطلب‬
‫از‬ ‫بیش‬ ،‫رو‬ ‫پیش‬ ‫محصول‬ ‫در‬ :‫سواالت‬ ‫کل‬ ‫پوشش‬ )‫ج‬850‫پرسش‬‫مباحث‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫های‬13‫و‬15‫اولین‬ ‫از‬
‫(سال‬ ‫دوره‬73( ‫دوره‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ )‫مهر‬96.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ )
:‫کیفیت‬ )‫د‬‫و‬ ‫لیبل‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫بصری‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫باالیی‬ ‫بسیار‬ ‫کیفیت‬ ‫دارای‬ ،‫ویدیو‬ ‫این‬‫ب‬‫شکیلی‬ ‫و‬ ‫استثنائی‬ ‫بندی‬ ‫سته‬
.‫هست‬‫ها‬ ‫فیلم‬ ‫همچنین‬‫اند‬ ‫شده‬ ‫رایت‬ ‫دی‬ ‫وی‬ ‫دی‬ ‫حلقه‬ ‫چند‬ ‫روی‬‫بازار‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫دی‬ ‫وی‬ ‫دی‬ ‫بهترین‬ ‫و‬
.‫هستند‬ ‫باره‬ ‫چند‬ ‫مشاهده‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫آرشیو‬ ‫برای‬
2-3-3)‫کتاب‬‫پرسش‬ ‫و‬ ‫درسنامه‬‫طبقه‬ ‫های‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫شده‬ ‫بندی‬:‫درسنامه‬
‫و‬ ‫کاربردی‬‫(سال‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫چالشی‬ ‫سواالت‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫تمامی‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ‫با‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬76‫دوره‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ )
(‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬)‫عب‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫برجسته‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬:‫از‬ ‫است‬ ‫ارت‬
‫در‬ ‫کتاب‬ ‫مفاهیم‬ :‫سواالت‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ )‫الف‬10‫نکته‬ ،‫درسنامه‬ ‫ابتدا‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫بخش‬ ‫چند‬ ‫شامل‬ ‫فصل‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫فصل‬
‫و‬ ‫سخت‬ ‫بسیار‬ ‫کار‬ ‫کتابی‬ ‫چنین‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫سازماندهی‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫حل‬ ‫بخش‬ ‫آن‬ ‫مخصوص‬ ‫پرسش‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫طالئی‬
.‫است‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫آن‬ ‫خروجی‬ ‫ولی‬ ‫بری‬ ‫زمان‬
‫کت‬ ‫این‬ ‫در‬ :‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ )‫ب‬‫که‬ ‫شده‬ ‫سعی‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫تشریحی‬ ‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫اب‬
.‫نماید‬ ‫ارئه‬ ‫را‬ ‫مطالب‬ ‫جزئی‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫درسنامه‬
‫مسا‬ ‫و‬ ‫چالشی‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫رو‬ ‫پیش‬ ‫کتاب‬ ‫در‬ :‫سواالت‬ ‫کل‬ ‫پوشش‬ )‫ج‬‫مباحث‬ ‫از‬ ‫پیچیده‬ ‫های‬ ‫له‬13‫و‬15
‫(سال‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬73( ‫دوره‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ )‫مهر‬96‫از‬ ‫بیش‬ ‫غالب‬ ‫در‬ )700.‫است‬ ‫شده‬ ‫حل‬ ‫پرسش‬
‫براساس‬ ‫کتاب‬ ،‫چاپ‬ ‫نوبت‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫ویرایش‬ ‫سومین‬ ‫و‬ ‫چاپ‬ ‫سومین‬ ‫این‬ :‫روزرسانی‬ ‫به‬ )‫د‬
‫مبحث‬ ‫جدید‬ ‫ویرایش‬ ‫چاپ‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ،‫همچنین‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫آزمون‬ ‫آخرین‬13‫این‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫تغییرات‬ ،
‫اعمال‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫نسخه‬.‫گردید‬
3‫فرعی‬ ‫منابع‬ )
3-1‫دسته‬ ‫این‬ ‫محتوای‬ )
‫منابع‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫سومین‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫ازمون‬‫پرسش‬ ‫از‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫تعداد‬ ‫اخیر‬ ‫سنوات‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫منبع‬ ‫دو‬ ،
:‫شود‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ها‬
‫کتاب‬‫مبحث‬ ‫(راهنمای‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫راهنمای‬13)‫(طراحی‬-)‫نظارت‬
‫نشریه‬110-1‫و‬110-2‫کشور‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫سازمان‬‫(طراحی‬-)‫نظارت‬
3-2‫مطالعه‬ ‫نحوه‬ )
‫حدود‬ ‫سهم‬ ،‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫این‬10‫با‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫اختصاص‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آزمون‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫درصدی‬
‫حجم‬ ‫به‬ ‫توجه‬1500‫ا‬ ‫بهتر‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫توصیه‬ ‫آنها‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ،‫منابع‬ ‫این‬ ‫صفحه‬‫پیش‬ ‫در‬ ‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫مانند‬ ‫استراتژی‬ ‫ست‬
.‫است‬ ‫ارجح‬ ‫کامل‬ ‫متن‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫کلیدواژه‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫خالصه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫گرفته‬
3-3‫پیشنهادی‬ ‫محصوالت‬ )
2-3-1)‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫کاربردی‬ ‫واژگان‬ ‫کتاب‬:‫و‬ ‫شد‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫قبل‬ ‫بخش‬ ‫در‬‫ک‬‫مباحث‬ ‫های‬ ‫لیدواژه‬13‫و‬15
.‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫نیز‬‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬.
2-3-3)‫پالس‬ ‫برق‬ ‫تاسیسات‬ ‫کتاب‬:‫کتاب‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫مهمترین‬ ‫شده‬ ‫دهی‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫سازی‬ ‫خالصه‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫راهنمای‬‫مبحث‬ ‫(راهنمای‬13‫نشریه‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬ ‫و‬ ‫موسسیان‬ ‫آقای‬ ‫تالیف‬ )
110( ‫مرتبط‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫و‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ‫با‬ ‫هدفمند‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬)‫ویژگی‬
‫است‬ ‫عبارت‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫برجسته‬ ‫های‬:‫از‬
:‫بار‬ ‫اولین‬ )‫الف‬‫طرح‬ ‫راهنمای‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫کتابی‬ ،‫کشور‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬
‫ساختمان‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬‫نشریه‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬ ‫و‬ )‫موسسیان‬ ‫آلدیک‬ ‫مهندس‬ ‫(تالیف‬ ‫ها‬110‫معاونت‬
‫برنامه‬‫آماده‬ ‫و‬ ‫تدوین‬ ،‫جمهور‬ ‫رئیس‬ ‫راهبردی‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫ریزی‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫سازی‬
:‫بهینه‬ ‫سازی‬ ‫خالصه‬ )‫ب‬‫در‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫ماهیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫مطالب‬ ،
،‫نویسی‬ ‫خالصه‬ ‫این‬ ‫فرآیند‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫نویسی‬ ‫خالصه‬ ‫مرحله‬ ‫چندین‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫استخراج‬ ‫موردنظر‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫مرتبط‬
‫اهمیت‬ ‫کم‬ ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫گذر‬ ‫و‬ ‫مطلب‬ ‫چارچوب‬ ‫حفظ‬ ‫بر‬ ‫اساس‬.‫بود‬
:‫متفاوت‬ ‫سازماندهی‬ )‫ج‬‫و‬ ‫موضوعی‬ ‫پراکندگی‬ ،‫مذکور‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫داوطلبان‬ ‫مشکالت‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫تا‬ ،‫شد‬ ‫تدوین‬ ‫بهینه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مطالب‬ ،‫سازی‬ ‫خالصه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ،‫آنهاست‬ ‫نبودن‬ ‫محور‬ ‫آزمون‬
‫د‬ ‫دسترسی‬ ‫خود‬ ‫موردنظر‬ ‫مطلب‬ ‫به‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫داوطلب‬.‫باشد‬ ‫اشته‬
:‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫و‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ )‫د‬‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سنوات‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫موضوعات‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫تشریحی‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬
4)‫منابع‬‫متفرقه‬
4-1‫دسته‬ ‫این‬ ‫محتوای‬ )
‫آخرین‬‫دسته‬‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫از‬‫طراحی‬‫که‬ ‫هستند‬ ‫ای‬ ‫متفرقه‬ ‫منابع‬ ،‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬‫واقع‬ ‫در‬‫مشخصی‬ ‫منبع‬‫برای‬
‫نشده‬ ‫تعریف‬ ‫آنها‬‫ساختمان‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫عمومی‬ ‫اطالعات‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫و‬‫کرد‬ ‫معرفی‬:
‫معتبر‬ ‫فنی‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫مراجع‬ ،‫الزامات‬ ‫و‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫عمومی‬ ‫اطالعات‬
‫برق‬ ‫تاسیسات‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مسائل‬‫ها‬ ‫ساختمان‬ ‫در‬ ‫ی‬
‫برنامه‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫سازمان‬ ‫فنی‬ ‫انتشارات‬ ،‫معتبر‬ ‫فنی‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫مراجع‬ ،‫آن‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫برقی‬ ‫تأسیسات‬ ‫عمومی‬ ‫اطالعات‬
‫ریزی‬
‫سازها‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ،‫طراحی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مسایل‬
‫سازها‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫انتظامی‬ ‫و‬ ‫حقوقی‬ ‫ضوابط‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ،‫مقررات‬
‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫راهنماهای‬‫ساختمان‬
4-2‫مطالعه‬ ‫نحوه‬ )
‫از‬ ‫برخی‬ ‫از‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫نشده‬ ‫معرفی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫مشخصی‬ ‫کتاب‬ ‫و‬ ‫مرجع‬‫نامه‬ ‫آئین‬‫نیز‬ ‫برق‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬ ‫های‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫پرسش‬
4-3‫پیشنهادی‬ ‫محصوالت‬ )
.‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬ ‫و‬ ‫بخشنامه‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫خالصه‬ ،‫پالس‬ ‫برق‬ ‫تاسیسات‬ ‫کتاب‬ ‫در‬‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬
‫کنید‬ ‫کلیک‬.

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados(14)

Similar a بررسی تحلیلی منابع آزمون نظام مهندسی برق(17)

کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi35 visualizações
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون
Mohammad Karimi4 visualizações

Mais de Mohammad Karimi(20)

رشته مهندسی برق قدرترشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرت
Mohammad Karimi56 visualizações

بررسی تحلیلی منابع آزمون نظام مهندسی برق

  • 1. ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫تحلیلی‬ ‫بررسی‬ ‫چکیده‬:‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ،‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫تالیف‬ ‫و‬ ‫تدریس‬ ‫سالهای‬ ‫تجربه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫بسیاری‬ ‫نظر‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫مطالعه‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫اشتباه‬ ‫استراتژی‬ ،‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫عدم‬ ‫دالیل‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬ ‫آ‬ ‫حال‬ ‫است‬ ‫کافی‬ ‫قبولی‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫معرفی‬ ‫منابع‬ ‫همه‬ ‫مطالعه‬ ،‫داوطبان‬ ‫از‬‫الزم‬ ‫اساسا‬ ‫بلکه‬ ‫نیست‬ ‫کافی‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫نکه‬ .‫نیست‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫گروه‬ ‫چهار‬ ‫در‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ،‫یادداشت‬ ‫این‬ ‫در‬‫برای‬ ‫نیز‬ ‫بخش‬ ‫هر‬ ‫در‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫معرفی‬ ‫دسته‬ ‫هر‬ ‫مطالعه‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫اصول‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫معرفی‬ ‫خاص‬ ‫منابع‬ ‫دسته‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫هر‬ ‫د‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫پیشنهادی‬ ‫محصوالت‬.‫اند‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫هی‬ 1‫عمومی‬ ‫منابع‬ ) ‫مجموعه‬ ،‫منابع‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫این‬‫ای‬‫های‬ ‫رشته‬ ‫بین‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫مباحثی‬ ‫از‬‫آزمون‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫مختلف‬‫ساختمان‬.‫است‬ ‫مشترک‬ 1-1‫دسته‬ ‫این‬ ‫محتوای‬ ) ‫سال‬ ‫ویرایش‬ :‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫اخالق‬ ‫اصول‬ ‫نامه‬ ‫نظام‬92‫(طراحی‬-)‫نظارت‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬‫و‬ ‫ساختمان‬ ‫کنترل‬ ‫و‬‫آئین‬‫نامه‬‫آ‬ ‫اجرائی‬ ‫های‬‫سال‬ ‫ویرایش‬ :‫ن‬92‫(طراحی‬-)‫نظارت‬ )‫(تعاریف‬ ‫اول‬ ‫مبحث‬:‫ویرایش‬‫سال‬92)‫(نظارت‬ )‫اداری‬ ‫(نظامات‬ ‫دوم‬ ‫بحث‬:‫ویرایش‬‫سال‬84)‫(نظارت‬ )‫حریق‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫ساختمانها‬ ‫(حفاظت‬ ‫سوم‬ ‫مبحث‬‫سال‬ ‫ویرایش‬ :95‫(طراحی‬-)‫نظارت‬ ‫(صرفه‬ ‫نوزدهم‬ ‫مبحث‬‫انرژی‬ ‫مصرف‬ ‫در‬ ‫جوئی‬‫ویرایش‬ :)‫سال‬89‫(طراحی‬-)‫نظارت‬ ‫غیرعامل‬ ‫(پدافند‬ ‫یکم‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫مبحث‬‫سال‬ ‫ویرایش‬ :)95‫(طراحی‬-)‫نظارت‬ )‫ساختمانها‬ ‫از‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫(مراقبت‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫مبحث‬‫سال‬ ‫ویرایش‬ :92‫(طراحی‬-)‫نظارت‬ 1-2‫مطالعه‬ ‫نحوه‬ )
  • 2. ‫از‬ ‫کمتر‬ ،‫منابع‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫این‬15‫(حدود‬ ‫درصد‬9‫ب‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫سواالت‬ ‫از‬ )‫پرسش‬.‫دهند‬ ‫می‬ ‫اختصاص‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫رق‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫مجموعه‬1100‫از‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫است‬0.82‫قطعا‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫پرسش‬ ‫یک‬ ‫صفحه‬ ‫درصد‬ ،‫منابع‬ ‫این‬ ‫متن‬ ‫مطالعه‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫داوطلبان‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ .‫نیست‬ ‫منطقی‬ ‫چندان‬ ‫پرسش‬ ‫تعداد‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫وقتی‬ ‫چنین‬ ‫اختصاص‬ ‫مبا‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫مهمترین‬.‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫کلیدواژه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫نویسی‬ ‫خالصه‬ ‫را‬ ‫حث‬ 1-3‫پیشنهادی‬ ‫محصوالت‬ ) :‫شود‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫استثنائی‬ ‫محصول‬ ‫دو‬ 1-3-1)‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫میکرو‬ ‫کتاب‬:‫این‬ ‫در‬‫از‬ ‫ای‬ ‫خالصه‬‫مباحث‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬1،2،3،12،13، 15،19،21‫و‬22‫همچنین‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫آوری‬ ‫گرد‬ ‫هدفمند‬ ‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫پاسخ‬‫نامه‬ ‫آئین‬ ‫هر‬ ‫ی‬‫اولین‬ ‫از‬ ‫(سال‬ ‫دوره‬73‫(مهر‬ ‫دوره‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ )96).‫است‬ ‫گردیده‬ ‫ارائه‬‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫محصو‬ ‫این‬ ‫برجسته‬:‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫ل‬ :‫بار‬ ‫اولین‬ )‫الف‬،‫کشور‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬‫منظور‬ ‫به‬ ‫صرفا‬ ‫محصولی‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫پرسشهای‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬‫ارائه‬.‫است‬ ‫شده‬ :‫بهینه‬ ‫سازی‬ ‫خالصه‬ )‫ب‬‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫پرسش‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬‫ها‬‫ی‬‫در‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫مطالب‬ ، ‫و‬ ‫استخراج‬ ‫موردنظر‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫مرتبط‬‫گام‬ ‫چند‬ ‫در‬‫خالصه‬‫این‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫سازی‬‫خالصه‬‫سازی‬،‫بر‬‫مطلب‬ ‫چارچوب‬ ‫حفظ‬ ‫اساس‬ ‫از‬ ‫گذر‬ ‫و‬‫با‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬‫درجه‬‫اهمیت‬‫کمتر‬.‫است‬ ‫گرفته‬ ‫انجام‬ :‫متفاوت‬ ‫سازماندهی‬ )‫ج‬‫پراکندگ‬ ،‫مذکور‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫داوطلبان‬ ‫مشکالت‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫محور‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫موضوعی‬ ‫ی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫داوطلب‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫تدوین‬ ‫بهینه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مطالب‬ ،‫سازی‬ ‫خالصه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ،‫آنهاست‬ ‫نبودن‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫خود‬ ‫موردنظر‬ ‫مطلب‬ ‫به‬ ‫سرعت‬ :‫پرسشها‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ )‫د‬‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سنوات‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫موضوعات‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ .‫است‬ ‫شده‬ 1-3-2)‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫کاربردی‬ ‫واژگان‬ ‫کتاب‬:‫مباحث‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫شامل‬1،2،3،12،13،15،19،21 ‫و‬22‫مبحث‬ ‫(راهنمای‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫راهنمای‬ ‫کتاب‬ ،‫ملی‬ ‫مقررات‬ ،13‫موسسیان‬ ‫آقای‬ ‫تالیف‬ ) ‫نشریه‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬ ‫و‬110(‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬)‫عبارت‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫برجسته‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ :‫از‬ ‫است‬
  • 3. ‫کلیدی‬ ‫واژگان‬ ‫تمامی‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ :‫منابع‬ ‫کل‬ ‫پوشش‬ )‫الف‬‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫عالوه‬ ‫یعنی‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫مباحث‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫کتاب‬ ‫بر‬1،2،3،12،13،15،19،21‫و‬22‫راهنمای‬ ‫کتاب‬ ،13)‫موسسیان‬ ‫آقای‬ ‫(تالیف‬ ‫نشریه‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬ ‫و‬110.‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫مباحث‬ ‫تغییرات‬ ‫آخرین‬ ‫براساس‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ :‫روزرسانی‬ ‫به‬ )‫ب‬‫نظام‬ ‫ازمون‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬‫مهندسی‬‫سال‬ ‫در‬96 .‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫مبنای‬ ‫و‬ ‫مالک‬ ‫نباید‬ ‫کلیدواژه‬ ‫تعداد‬ :‫بهینه‬ ‫کلیدیابی‬ )‫ج‬‫به‬ ‫کلمات‬ ‫باید‬ ‫بلکه‬ ،‫باشد‬ ‫آن‬ ‫کیفیت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫قضاوت‬ ،‫شود‬ ‫هدایت‬ ‫کلمه‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ‫ممکن‬ ‫زمان‬ ‫ترین‬ ‫سریع‬ ‫در‬ ‫داوطلب‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫هوشمند‬ ‫و‬ ‫بهینه‬ ‫صورت‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫مدنظر‬ ‫کامال‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫نگارش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اصلی‬ ،‫کلمات‬ ‫ارجاع‬ ‫برای‬ ،‫کشور‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ :‫نامه‬ ‫آئین‬ ‫شماره‬ )‫د‬‫قید‬ ‫نیز‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬ ‫شماره‬ ،‫صفحه‬ ‫شماره‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫کلمات‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫در‬ ‫تسریع‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫ه‬‫استفاده‬ ‫راهنمای‬ ):‫سواالت‬ ‫کلمات‬ ‫یافتن‬ ‫نحوه‬ ‫از‬ ‫مثال‬ ‫چندین‬ ‫دارای‬ ‫اختصاصی‬ ‫ویدیویی‬ ‫و‬ ‫متنی‬ ‫استفاده‬ ‫راهنمای‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫آماده‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬ 2‫منابع‬ )‫تخصصی‬ 2-1‫دسته‬ ‫این‬ ‫محتوای‬ ) ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫مبحث‬ ‫دو‬ ،‫منابع‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫دومین‬‫پانزده‬ ‫و‬ ‫سیزده‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫کلی‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫چارچوب‬ ،‫مبحث‬ ‫دو‬ ‫این‬ .‫هستند‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫ساختمانها‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫(طرح‬ ‫سیزدهم‬ ‫مبحث‬‫سال‬ ‫ویرایش‬ :)95‫(طراحی‬-)‫نظارت‬ ‫پلکان‬ ‫و‬ ‫(آسانسورها‬ ‫پانزدهم‬ ‫مبحث‬‫برقی‬‫سال‬ ‫ویرایش‬ :)92‫(طراحی‬-)‫نظارت‬ 2-2‫مطالعه‬ ‫نحوه‬ ) ‫از‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫های‬ ‫پرسش‬:‫کرد‬ ‫تقسیم‬ ‫دسته‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫مبحث‬ ‫دو‬
  • 4. :‫شود‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫مباحث‬ ‫متن‬ ‫از‬ ‫عینا‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫پرسش‬ )‫الف‬‫حدود‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫ساده‬ ‫نسبتا‬ ،‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫این‬30‫پرسش‬ ‫درصد‬ ‫کلیدواژه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫اختصاص‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫مباحث‬ ‫متن‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬13‫و‬15.‫شود‬ ‫مطالعه‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ )‫ب‬‫مس‬ ‫و‬ ‫تحلیلی‬ ‫ی‬‫براساس‬ ‫که‬ ‫ائلی‬‫حدود‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫این‬ :‫نیستند‬ ‫مباحث‬ ‫متن‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫بوده‬ ‫مبحث‬ ‫دو‬ ‫این‬ 35‫در‬ ‫قبولی‬ ‫کلید‬ ،‫آن‬ ‫به‬ ‫تسلط‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫گروه‬ ‫ترین‬ ‫پیچیده‬ ‫معموال‬ ،‫دهند‬ ‫می‬ ‫اختصاص‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سواالت‬ ‫درصد‬ ‫بای‬ ‫حتما‬ ،‫گروه‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫کامل‬ ‫تسلط‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫د‬ .‫داشت‬ 2-3‫پیشنهادی‬ ‫محصوالت‬ ) 2-3-1)‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫کاربردی‬ ‫واژگان‬ ‫کتاب‬:‫و‬ ‫شد‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫قبل‬ ‫بخش‬ ‫در‬‫ک‬‫مباحث‬ ‫های‬ ‫لیدواژه‬13‫و‬15 .‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫نیز‬‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬. 2-3-2)‫آمادگی‬ ‫فیلم‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬:‫ارائه‬ ،‫مفاهیم‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫کالسی‬ ‫کامال‬ ‫تدریس‬ ‫بن‬ ‫طبقه‬ ‫و‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ،‫طالئی‬ ‫نکات‬‫مباحث‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫دوره‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫تمامی‬ ‫شده‬ ‫دی‬13‫و‬ 15(‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬.):‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫برجسته‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫سایر‬ ‫کامال‬ ‫مسائل‬ ‫تشریحی‬ ‫حل‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫ارائه‬ ،‫مفاهیم‬ ‫بیان‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫سعی‬ ،‫ویدیو‬ ‫این‬ ‫در‬ :‫متفاوت‬ ‫پاسخ‬ )‫الف‬ .‫باشد‬ ‫محصوالت‬ ‫مفاهیم‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ )‫ب‬‫در‬ :‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ )‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫جز‬ ‫(به‬ ‫آزمون‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مفاهیم‬ ‫تمامی‬ ،‫فیلم‬ ‫این‬ ‫دا‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬ ‫عمق‬ ‫با‬ ‫مفاهیم‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫تدریس‬ ‫شده‬.‫شود‬ ‫منتقل‬ ‫وطلب‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ،‫رو‬ ‫پیش‬ ‫محصول‬ ‫در‬ :‫سواالت‬ ‫کل‬ ‫پوشش‬ )‫ج‬850‫پرسش‬‫مباحث‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫های‬13‫و‬15‫اولین‬ ‫از‬ ‫(سال‬ ‫دوره‬73( ‫دوره‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ )‫مهر‬96.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ) :‫کیفیت‬ )‫د‬‫و‬ ‫لیبل‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫بصری‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫باالیی‬ ‫بسیار‬ ‫کیفیت‬ ‫دارای‬ ،‫ویدیو‬ ‫این‬‫ب‬‫شکیلی‬ ‫و‬ ‫استثنائی‬ ‫بندی‬ ‫سته‬ .‫هست‬‫ها‬ ‫فیلم‬ ‫همچنین‬‫اند‬ ‫شده‬ ‫رایت‬ ‫دی‬ ‫وی‬ ‫دی‬ ‫حلقه‬ ‫چند‬ ‫روی‬‫بازار‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫دی‬ ‫وی‬ ‫دی‬ ‫بهترین‬ ‫و‬ .‫هستند‬ ‫باره‬ ‫چند‬ ‫مشاهده‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫آرشیو‬ ‫برای‬
  • 5. 2-3-3)‫کتاب‬‫پرسش‬ ‫و‬ ‫درسنامه‬‫طبقه‬ ‫های‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫شده‬ ‫بندی‬:‫درسنامه‬ ‫و‬ ‫کاربردی‬‫(سال‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫چالشی‬ ‫سواالت‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫تمامی‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ‫با‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬76‫دوره‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ ) (‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬)‫عب‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫برجسته‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬:‫از‬ ‫است‬ ‫ارت‬ ‫در‬ ‫کتاب‬ ‫مفاهیم‬ :‫سواالت‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ )‫الف‬10‫نکته‬ ،‫درسنامه‬ ‫ابتدا‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫بخش‬ ‫چند‬ ‫شامل‬ ‫فصل‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫فصل‬ ‫و‬ ‫سخت‬ ‫بسیار‬ ‫کار‬ ‫کتابی‬ ‫چنین‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫سازماندهی‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫حل‬ ‫بخش‬ ‫آن‬ ‫مخصوص‬ ‫پرسش‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫طالئی‬ .‫است‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫آن‬ ‫خروجی‬ ‫ولی‬ ‫بری‬ ‫زمان‬ ‫کت‬ ‫این‬ ‫در‬ :‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ )‫ب‬‫که‬ ‫شده‬ ‫سعی‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫تشریحی‬ ‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫اب‬ .‫نماید‬ ‫ارئه‬ ‫را‬ ‫مطالب‬ ‫جزئی‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫درسنامه‬ ‫مسا‬ ‫و‬ ‫چالشی‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫رو‬ ‫پیش‬ ‫کتاب‬ ‫در‬ :‫سواالت‬ ‫کل‬ ‫پوشش‬ )‫ج‬‫مباحث‬ ‫از‬ ‫پیچیده‬ ‫های‬ ‫له‬13‫و‬15 ‫(سال‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬73( ‫دوره‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ )‫مهر‬96‫از‬ ‫بیش‬ ‫غالب‬ ‫در‬ )700.‫است‬ ‫شده‬ ‫حل‬ ‫پرسش‬ ‫براساس‬ ‫کتاب‬ ،‫چاپ‬ ‫نوبت‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫ویرایش‬ ‫سومین‬ ‫و‬ ‫چاپ‬ ‫سومین‬ ‫این‬ :‫روزرسانی‬ ‫به‬ )‫د‬ ‫مبحث‬ ‫جدید‬ ‫ویرایش‬ ‫چاپ‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ،‫همچنین‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫آزمون‬ ‫آخرین‬13‫این‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫تغییرات‬ ، ‫اعمال‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫نسخه‬.‫گردید‬ 3‫فرعی‬ ‫منابع‬ ) 3-1‫دسته‬ ‫این‬ ‫محتوای‬ ) ‫منابع‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫سومین‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫ازمون‬‫پرسش‬ ‫از‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫تعداد‬ ‫اخیر‬ ‫سنوات‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫منبع‬ ‫دو‬ ، :‫شود‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬‫مبحث‬ ‫(راهنمای‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫راهنمای‬13)‫(طراحی‬-)‫نظارت‬ ‫نشریه‬110-1‫و‬110-2‫کشور‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫سازمان‬‫(طراحی‬-)‫نظارت‬ 3-2‫مطالعه‬ ‫نحوه‬ ) ‫حدود‬ ‫سهم‬ ،‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫این‬10‫با‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫اختصاص‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آزمون‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫درصدی‬ ‫حجم‬ ‫به‬ ‫توجه‬1500‫ا‬ ‫بهتر‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫توصیه‬ ‫آنها‬ ‫کامل‬ ‫مطالعه‬ ،‫منابع‬ ‫این‬ ‫صفحه‬‫پیش‬ ‫در‬ ‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫مانند‬ ‫استراتژی‬ ‫ست‬ .‫است‬ ‫ارجح‬ ‫کامل‬ ‫متن‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫کلیدواژه‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫خالصه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫گرفته‬
  • 6. 3-3‫پیشنهادی‬ ‫محصوالت‬ ) 2-3-1)‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫کاربردی‬ ‫واژگان‬ ‫کتاب‬:‫و‬ ‫شد‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫قبل‬ ‫بخش‬ ‫در‬‫ک‬‫مباحث‬ ‫های‬ ‫لیدواژه‬13‫و‬15 .‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫نیز‬‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬. 2-3-3)‫پالس‬ ‫برق‬ ‫تاسیسات‬ ‫کتاب‬:‫کتاب‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫مهمترین‬ ‫شده‬ ‫دهی‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫سازی‬ ‫خالصه‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫راهنمای‬‫مبحث‬ ‫(راهنمای‬13‫نشریه‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬ ‫و‬ ‫موسسیان‬ ‫آقای‬ ‫تالیف‬ ) 110( ‫مرتبط‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫و‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ‫با‬ ‫هدفمند‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬)‫ویژگی‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫برجسته‬ ‫های‬:‫از‬ :‫بار‬ ‫اولین‬ )‫الف‬‫طرح‬ ‫راهنمای‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫کتابی‬ ،‫کشور‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ‫ساختمان‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬‫نشریه‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬ ‫و‬ )‫موسسیان‬ ‫آلدیک‬ ‫مهندس‬ ‫(تالیف‬ ‫ها‬110‫معاونت‬ ‫برنامه‬‫آماده‬ ‫و‬ ‫تدوین‬ ،‫جمهور‬ ‫رئیس‬ ‫راهبردی‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫ریزی‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫سازی‬ :‫بهینه‬ ‫سازی‬ ‫خالصه‬ )‫ب‬‫در‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫ماهیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫مطالب‬ ، ،‫نویسی‬ ‫خالصه‬ ‫این‬ ‫فرآیند‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫نویسی‬ ‫خالصه‬ ‫مرحله‬ ‫چندین‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫استخراج‬ ‫موردنظر‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫مرتبط‬ ‫اهمیت‬ ‫کم‬ ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫گذر‬ ‫و‬ ‫مطلب‬ ‫چارچوب‬ ‫حفظ‬ ‫بر‬ ‫اساس‬.‫بود‬ :‫متفاوت‬ ‫سازماندهی‬ )‫ج‬‫و‬ ‫موضوعی‬ ‫پراکندگی‬ ،‫مذکور‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫داوطلبان‬ ‫مشکالت‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫تا‬ ،‫شد‬ ‫تدوین‬ ‫بهینه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مطالب‬ ،‫سازی‬ ‫خالصه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ،‫آنهاست‬ ‫نبودن‬ ‫محور‬ ‫آزمون‬ ‫د‬ ‫دسترسی‬ ‫خود‬ ‫موردنظر‬ ‫مطلب‬ ‫به‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫داوطلب‬.‫باشد‬ ‫اشته‬ :‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫و‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ )‫د‬‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سنوات‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫موضوعات‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫تشریحی‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ 4)‫منابع‬‫متفرقه‬ 4-1‫دسته‬ ‫این‬ ‫محتوای‬ )
  • 7. ‫آخرین‬‫دسته‬‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫از‬‫طراحی‬‫که‬ ‫هستند‬ ‫ای‬ ‫متفرقه‬ ‫منابع‬ ،‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬‫واقع‬ ‫در‬‫مشخصی‬ ‫منبع‬‫برای‬ ‫نشده‬ ‫تعریف‬ ‫آنها‬‫ساختمان‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫عمومی‬ ‫اطالعات‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫و‬‫کرد‬ ‫معرفی‬: ‫معتبر‬ ‫فنی‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫مراجع‬ ،‫الزامات‬ ‫و‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫عمومی‬ ‫اطالعات‬ ‫برق‬ ‫تاسیسات‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مسائل‬‫ها‬ ‫ساختمان‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫سازمان‬ ‫فنی‬ ‫انتشارات‬ ،‫معتبر‬ ‫فنی‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫مراجع‬ ،‫آن‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫برقی‬ ‫تأسیسات‬ ‫عمومی‬ ‫اطالعات‬ ‫ریزی‬ ‫سازها‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ،‫طراحی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مسایل‬ ‫سازها‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫انتظامی‬ ‫و‬ ‫حقوقی‬ ‫ضوابط‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ،‫مقررات‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫راهنماهای‬‫ساختمان‬ 4-2‫مطالعه‬ ‫نحوه‬ ) ‫از‬ ‫برخی‬ ‫از‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫نشده‬ ‫معرفی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫مشخصی‬ ‫کتاب‬ ‫و‬ ‫مرجع‬‫نامه‬ ‫آئین‬‫نیز‬ ‫برق‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬ ‫های‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫پرسش‬ 4-3‫پیشنهادی‬ ‫محصوالت‬ ) .‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬ ‫و‬ ‫بخشنامه‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫خالصه‬ ،‫پالس‬ ‫برق‬ ‫تاسیسات‬ ‫کتاب‬ ‫در‬‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬.