Anúncio
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
Anúncio
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
Próximos SlideShares
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق  .pdfشرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
Carregando em ... 3
1 de 8
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق (20)

Mais de Mohammad Karimi(20)

Anúncio

روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق

  1. 1 ‫مؤلف‬ ‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫تضمین‬ ‫طرح‬ ‫مبتکر‬
  2. 2 ‫بزرگی‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫معتبر‬ ‫خیلی‬ ‫بکار‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫یک‬ ،‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پروانه‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کشور‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ ‫کرد؛‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫میتوان‬ ،‫دهد‬ ‫اختصاص‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مناسبی‬ ‫انرژی‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ،‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫بکار‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫دارای‬ ‫فرد‬ ‫خیلی‬ ‫درآمدزایی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫پروانه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫درآمدهای‬ .‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫فرد‬ ‫برای‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫دارای‬ ‫فرد‬ ‫برای‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ 2 ‫می‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫غیرمستقیم‬ ‫و‬ ‫مستقیم‬ ‫دسته‬ ‫میپردازیم‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫گردند؛‬ . ‫روی‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پروانه‬ ‫درباره‬ ‫کامل‬ ‫اطالعات‬ ‫اخذ‬ ‫برای‬ « ‫نظام‬ ‫پروانه‬ ‫با‬ ‫درآمدزایی‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ » ‫نمایید‬ ‫کلیک‬ . ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫قبولی‬ ‫امکان‬ ،‫ندارند‬ ‫اطالع‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ازمون‬ ‫این‬ ‫داوطلبان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫مهمی‬ ‫خیلی‬ ‫نکته‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫هزینه‬ ‫بدون‬ « ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫رایگان‬ ‫بسته‬ » ‫(کلیک‬ ‫می‬ )‫کنید‬ ‫بدون‬ ‫توانید‬ 1 ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫استفاده‬ ‫آنالین‬ ‫اشکال‬ ‫رفع‬ ‫و‬ ‫فیلم‬ ،‫کتاب‬ ‫از‬ ‫هزینه‬ ‫ریال‬ ‫برسید‬ ‫عالی‬ ‫درآمد‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫گردید‬ ‫قبول‬ .
  3. 3 1 ) ‫مستقیم‬ ‫درآمدهای‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫خود‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫مستقیم‬ ‫که‬ ‫هستند؛‬ ‫درآمدهایی‬ ‫همان‬ ،‫درآمدها‬ ‫این‬ ‫گر‬ ‫می‬ ‫واریز‬ ‫مهندسین‬ ‫د‬ ‫د‬ . ‫و‬ ،‫نبوده‬ ‫پروژه‬ ‫اخذ‬ ‫برای‬ ‫خاصی‬ ‫تالش‬ ‫و‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ،‫درآمد‬ ‫این‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ :‫کار‬ ‫ارجاع‬ )‫الف‬ ‫نح‬ ‫و‬ ‫سهمیه‬ ‫براساس‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ،‫شد‬ ‫داده‬ ‫ارائه‬ ‫الزم‬ ‫توضیحات‬ ‫آن‬ ‫درباره‬ ً‫ال‬‫قب‬ ‫که‬ ‫ارجاعی‬ ‫وه‬ ‫خدمات‬ ‫تعرفه‬ ‫ساله‬ ‫هر‬ ،‫استانی‬ ‫هر‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫مدیره‬ ‫هیات‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫ارجاع‬ ‫مهندسین‬ ‫می‬ ‫درج‬ ‫سازمان‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫تصویب‬ ‫استان‬ ‫مرکز‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مهندسی‬ ‫شهرستان‬ ‫سایر‬ ‫به‬ .‫کند‬ ‫های‬ ‫مبلغ‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ضریبی‬ ‫استان‬ ‫می‬ ‫تعلق‬ ‫به‬ ‫بستگی‬ ‫(که‬ ‫مبلغ‬ ‫ازاین‬ ‫درصد‬ ‫نود‬ ‫یا‬ ‫صددرصد‬ ‫مثال‬ ،‫گیرد‬ ‫می‬ ‫اعمال‬ )‫دارد‬ ‫شهر‬ ‫آن‬ ‫کوچکی‬ ‫و‬ ‫بزرگی‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫شهر‬ ‫نوع‬ ‫گردد‬ .
  4. 4 ‫سال‬ ‫در‬ ‫تهران‬ ‫استان‬ ‫مهندسی‬ ‫خدمات‬ ‫تعرفه‬ :‫جدول‬ ۱۴۰۰ ( ‫بر‬ ‫مربع‬ ‫متر‬ ‫هر‬ ‫ازای‬ ‫به‬ )‫ریال‬ ‫حسب‬ ‫می‬ ‫محاسبه‬ ‫زیر‬ ‫بصورت‬ ‫فرد‬ ‫هر‬ ‫دستمزد‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫(بستگی‬ ‫پروژه‬ ‫هر‬ ‫متراژ‬ ‫که‬ ‫گردد‬ ‫عدد‬ ‫از‬ .‫آید‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫عددی‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫ضرب‬ )‫فوق‬ ‫جدول‬ ‫(طبق‬ ‫مترمربع‬ ‫هر‬ ‫مبلغ‬ ‫در‬ )‫طبقات‬ ‫آم‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫کسر‬ ‫الحساب‬ ‫علی‬ ‫مالیات‬ ‫بابت‬ ‫نیز‬ ‫درصد‬ ‫پنج‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫سهم‬ ‫درصد‬ ‫پنج‬ ‫معادل‬ ،‫ده‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫واریز‬ ‫مهندس‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫الباقی‬ ‫و‬ ‫شده؛‬ . ‫کار‬ ‫ارجاع‬ ‫از‬ ‫درآمد‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫خیلی‬ ‫نکته‬ ‫چند‬ • ‫مهندسین‬ ‫و‬ ‫ساختمانها‬ ‫تعداد‬ ‫تابع‬ ‫و‬ ‫نداشته‬ ‫مشخصی‬ ‫و‬ ‫ثابت‬ ‫عدد‬ ‫عنوان‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫درآمد‬ ‫این‬ ‫ا‬ ‫شهرستان‬ ‫هر‬ ‫ست‬ . • ‫ارجاع‬ )‫فوق‬ ‫جدول‬ ‫(براساس‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫الف‬ ‫گروههای‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫پروژه‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫سه‬ ‫پایه‬ ‫مهندسین‬ ‫به‬ ‫می‬ ‫ساختمان‬ ‫تعداد‬ ً‫ال‬‫عم‬ ‫چون‬ .‫گردد‬ ،‫مهندسین‬ ‫این‬ ‫درآمد‬ ‫شاید‬ ،‫است‬ ‫کم‬ ‫طبقه‬ ‫پنج‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫باشد‬ ‫کم‬ ،‫بزرگ‬ ‫شهرهای‬ ‫در‬ ‫بویژه‬ . • ‫باال‬ ‫مجاز‬ ‫طبقات‬ ‫تعداد‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫سهیمه‬ ‫متراژ‬ ‫هم‬ ،‫پایه‬ ‫رفتن‬ ‫باال‬ ‫با‬ ‫می‬ ‫درآمد‬ ،‫نظر‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ،‫رود‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫افزایش‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫بصورت‬ ‫پایه‬ ‫رفتن‬ ‫باال‬ ‫با‬ ‫مهندسین‬ ‫کند‬ .
  5. 5 ‫پروانه‬ ‫داشتن‬ ‫بواسطه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مجوزهایی‬ ،‫مهندسین‬ ‫برای‬ ‫مستقیم‬ ‫درآمد‬ ‫منبع‬ ‫دومین‬ :‫مجوزها‬ )‫ب‬ ‫کار‬ ‫ارجاع‬ ‫از‬ ‫جدا‬ ‫و‬ ‫کرد؛‬ ‫دریافت‬ ‫توان‬ ‫می‬ )‫نظارت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ (‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫از‬ ‫دوره‬ ،‫متفاوت‬ ‫زمانهای‬ ‫در‬ ‫استان‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ .‫کرد‬ ‫کسب‬ ‫درآمد‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫هایی‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫ارگان‬ ‫با‬ ‫مجوزها‬ ‫برخی‬ ‫اعطای‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫مجوزهایی‬ ‫مهندسین‬ ‫به‬ ‫و‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫ارائه‬ ‫امور‬ ‫برخی‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شود؛‬ ‫مهندسین‬ ‫درآمدهایی‬ ‫ایجاد‬ ‫می‬ ‫کند‬ . ‫زمان‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫حوه‬ ‫میزان‬ .‫است‬ ‫استان‬ ‫هر‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سیاست‬ ‫تابع‬ ‫ها‬ ‫دوره‬ ‫این‬ ‫برگزاری‬ ‫درآمد‬ 3 ‫مجوز‬ )‫نظارت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫(طراحی‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫بکار‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫دارای‬ ‫مهندسین‬ ‫به‬ ‫گردیده‬ ‫ارائه‬ ‫از‬ ‫هستند‬ ‫عبارت‬ ‫رایج‬ ‫بصورت‬ : • ‫کنتور‬ ‫نصب‬ : ،‫برق‬ ‫کنتور‬ ‫هر‬ ‫نصب‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫درآمد‬ ‫میزان‬ ‫است‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬ ‫صد‬ ‫برابر‬ . • )‫توزیع‬ ‫شرکت‬ ‫همکاری‬ ‫(با‬ ‫ارت‬ ‫تست‬ : ‫برابر‬ ،‫ارت‬ ‫تست‬ ‫هر‬ ‫ازای‬ ‫با‬ ‫درآمد‬ ‫میزان‬ ‫است‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬ ‫پانصد‬ . )‫منطقه‬ ‫شهرداری‬ ‫همکاری‬ ‫(با‬ ‫حریق‬ ‫اعالم‬ : ‫درآمد‬ ‫میزان‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫حریق‬ ‫اعالم‬ ‫سیستم‬ ‫تست‬ ‫معادل‬ ،‫ساختمان‬ 1 ‫تا‬ ‫میلیون‬ 1 ‫اس‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬ ‫پانصد‬ ‫و‬ ‫میلیون‬ ‫ت‬
  6. 6 2 ) ‫غیرمستقیم‬ ‫درآمدهای‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ،‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ،‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫بکار‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫از‬ ‫درآمدزایی‬ ‫روشهای‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ ‫مهن‬ ‫نظام‬ ‫درآمد‬ ‫میزان‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫مهندسین‬ .‫دارد‬ ‫تالش‬ .‫است‬ ‫بحق‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫که‬ ‫هستند؛‬ ‫مند‬ ‫گله‬ ‫دسی‬ ‫نظام‬ ‫پروانه‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫زمینه‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫بصورت‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫مهندسان‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫ولی‬ .‫مشغولند‬ ‫درآمدزایی‬ ‫به‬ ،‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫برای‬ )‫نظارت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫(طراحی‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ،‫بوده‬ ‫مستقیم‬ ‫درآمد‬ ‫برابر‬ ‫چند‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫درآمدهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫زیادی‬ ‫مهندسین‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫شرکت‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ،‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پروانه‬ ‫پتانسیل‬ . ‫برای‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫توانایی‬ ‫که‬ ،‫طراح‬ ‫یین‬ ‫ی‬‫مهندس‬ ‫و‬ ‫حقوقی‬ ‫یرکتهای‬ ‫ی‬‫ش‬ ‫از‬ ‫ییاری‬ ‫ی‬‫بس‬ :‫طراحی‬ )‫الف‬ ‫پروانه‬ ‫دارای‬ ‫مهندسیین‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫طراحی‬ ‫ندارند؛‬ ‫برقی‬ ‫تاسییسیات‬ ‫های‬ ‫نقشیه‬ ‫ترسییم‬ ‫بکار‬ ‫اشیتغال‬
  7. 7 ‫تویت‬‫ر‬ ‫و‬ ‫دیالوک‬ ،‫الکتریکال‬ ‫اتوکد‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫به‬ ‫یبت‬ ‫س‬‫ن‬ ‫کافی‬ ‫یلک‬ ‫س‬‫ت‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ،‫یی‬ ‫س‬‫مهند‬ ‫نظام‬ ‫می‬ ،‫ید‬ ‫ن‬‫دار‬ ‫طراحی‬ ‫یام‬ ‫ج‬‫ان‬ ‫یت‬ ‫ه‬‫ج‬ ‫یه‬ ‫ب‬ ‫یده‬ ‫ی‬‫گرد‬ ‫توافق‬ ‫مبلغ‬ ‫میزان‬ ،‫یا‬ ‫ه‬‫یار‬ ‫ک‬ ‫یه‬ ‫ن‬‫گو‬ ‫این‬ ‫در‬ ً‫ال‬‫معمو‬ .‫ید‬ ‫ن‬‫یار‬ ‫پ‬‫ی‬‫ی‬‫سی‬ ‫پانز‬ ‫حدود‬ ‫در‬ ‫و‬ ،‫بوده‬ ‫درصیدی‬ ‫بصیورت‬ ‫شیرکت‬ ‫و‬ ‫طراح‬ ‫اشیخاص‬ ‫بین‬ ‫ما‬ ‫فی‬ ،‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫سیی‬ ‫الی‬ ‫ده‬ ‫در‬ ‫بویژه‬ ،‫برقی‬ ‫تاسییسیات‬ ‫محاسیبه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫کافی‬ ‫تسیلک‬ ‫و‬ ‫تبحر‬ .‫اسیت‬ ‫سیاالنه‬ ‫تعرفه‬ ‫درصید‬ ‫مجتمع‬ ‫بیمارسییتان‬ ،‫بزرگ‬ ‫تجاری‬ ‫و‬ ‫مسییکونی‬ ‫های‬ ‫می‬ ،... ‫و‬ ‫ها‬ ‫بصییورت‬ ‫ثابت‬ ‫شییغل‬ ‫یک‬ ‫تواند‬ ‫کنید‬ ‫ایجیاد‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫میاه‬ ‫در‬ ‫تومیان‬ ‫میلیون‬ ‫ده‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫میزان‬ ‫بیه‬ ‫درآمیدی‬ ‫بیا‬ ‫دورکیاری‬ . )‫ب‬ ‫نظارت‬ ‫به‬ ‫مسلک‬ ‫مهندسین‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫نظارت‬ ‫برای‬ ،‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫حقوقی‬ ‫فنی‬ ‫دفاتر‬ :‫نظارت‬ ‫با‬ ‫دائم‬ ‫بصورت‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫ناظرانی‬ ‫بدنبال‬ ‫بشدت‬ ،‫شرکتها‬ ‫و‬ ‫دفاتر‬ ‫این‬ .‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫پ‬ ‫پروانه‬ ‫دارای‬ ‫ناظران‬ ً‫ال‬‫معمو‬ .‫بسپارند‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫کرده؛‬ ‫همکاری‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫دو‬ ‫ایه‬ ‫نظارت‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫جزئیات‬ ‫از‬ ‫کافی‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫دقت‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫مهندسینی‬ ،‫آن‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫مهم‬ ‫و‬ ،‫باالتر‬ ‫و‬ ‫سبب‬ ‫که‬ ‫دارند؛‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بکار‬ ‫اشتغال‬ ‫و‬ ‫جذب‬ ‫برای‬ ‫باالیی‬ ‫شان‬ ،‫باشند‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫بر‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫تومان‬ ‫میلیون‬ ‫پنج‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫درآمدی‬ ‫ایجاد‬ . ‫و‬ ‫مهندسین‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫ایجاد‬ ً‫ال‬‫او‬ ‫علت‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ،‫مهندسین‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ :‫اجرایی‬ ‫کارهای‬ )‫ج‬ ‫شرکتهای‬ ‫و‬ ‫کارفرماها‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫ایجاد‬ ً‫ا‬‫ثانی‬ ‫و‬ ،‫ساختمان‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫حقوقی‬ ‫شرکتهای‬ ‫ت‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پروانه‬ ‫دریافت‬ ‫بدنبال‬ ،‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ،‫سازنده‬ ‫اسیسات‬
  8. 8 ‫بزرگ‬ ‫کاری‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫قرارگیری‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ً‫ال‬‫معمو‬ .‫هستند‬ )‫نظارت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫(طراحی‬ ‫برقی‬ ‫بگیرند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ،‫زیر‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫همکارانی‬ ‫داشتن‬ ‫یا‬ ‫تخصص‬ ‫دارابودن‬ ‫و‬ : • ‫ضعیف‬ ‫جریان‬ ‫سیستمهای‬ • ‫همبندی‬ ‫و‬ ‫ارتینگ‬ ‫سیستم‬ • ‫برقی‬ ‫تأسیسات‬ • ‫ایمنی‬ ‫و‬ ‫اضطراری‬ ‫منابع‬ ‫توجه‬ ( ‫از‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫مطالب‬ ‫تمامی‬ « ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سبز‬ ‫کتاب‬ » ‫از‬ »‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫«مهندس‬ ‫تالیف‬ ‫انتشارات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کتبی‬ ‫اجازه‬ ‫با‬ ‫صرفا‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫بوده‬ »‫مهندسین‬ ‫کتاب‬ ‫خانه‬ ‫«انتشارات‬ ‫م‬ ‫است‬ ‫جاز‬ .
Anúncio