اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق

روش مطالعه برای ازمون دشوار نظام مهندسی برق یکی از مهم ترین اصولیست که داوطلبان آزمون نظام مهندسی برق برای قبولی در آزمون نظام مهندسی برق باید بدانند . در این مقاله، این اصول بصورت کامل تشریح گردیده است. طبق این اساس ابتدا ویژگی منابع کمک آموزشی و المانهای موثر در دوره معرفی شده و در نهایت جدول زمان بدی مطالعه ارایه گردیده است.

1
‫مؤلف‬
‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫تضمین‬ ‫طرح‬ ‫مبتکر‬
2
‫مطالعه‬ ‫روش‬
‫برق‬ ‫مهندیس‬ ‫نظام‬ ‫دشوار‬ ‫ازمون‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬
‫اصولی‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫از‬ ‫ییک‬
‫س‬
‫ت‬
‫داوطلبان‬ ‫که‬
‫برق‬ ‫مهندیس‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬
‫برق‬ ‫مهندیس‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبویل‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬
. ‫بدانند‬ ‫باید‬
‫این‬ ‫طبق‬ .‫است‬ ‫گردیده‬‫ح‬ ‫ی‬ ‫ر‬
‫تش‬ ‫کامل‬‫بصورت‬ ‫اصول‬ ‫این‬ ،‫مقاله‬ ‫این‬‫در‬
‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬
‫ی‬
‫معرف‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫المانهای‬ ‫و‬ ‫ر‬
‫آموزیس‬ ‫کمک‬ ‫منابع‬
‫ی‬
‫ویژگ‬ ‫ابتدا‬ ‫اساس‬
‫نها‬
‫است‬ ‫گردیده‬‫ایه‬‫ر‬‫ا‬ ‫مطالعه‬ ‫بدی‬ ‫زمان‬ ‫جدول‬ ‫یت‬
.
‫ایگان‬‫ر‬ ‫قبویل‬
‫بصورت‬ ‫میتوانند‬ ‫داوطلبان‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫هزینه‬ ‫رصف‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬
‫روی‬ ‫کلیک‬‫با‬ ‫میتوانند‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ .‫گردند‬ ‫موفق‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ایگان‬‫ر‬ ‫کامال‬
«
‫برق‬ ‫مهندیس‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫ایگان‬‫ر‬ ‫بسته‬
»
‫ر‬
‫آموزیس‬ ‫فیلم‬ ‫شامل‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫پکیج‬ ‫یک‬
،
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫چند‬ ‫هر‬ .‫نمایید‬ ‫اخذ‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫آنالین‬ ‫اشکال‬ ‫رفع‬ ‫و‬
‫ی‬
‫رنیک‬ ‫تمام‬ ‫کتاب‬
«
‫پاسخ‬
‫برق‬ ‫مهندیس‬ ‫نظام‬ ‫سواالت‬ ‫ییح‬ ‫ر‬
‫تش‬
»
‫است‬ ‫مفید‬ ‫خییل‬ ‫ی‬
‫نی‬
.
3
‫من‬
‫ی‬
‫ویژگ‬
‫آموزش‬ ‫کمک‬‫ابع‬
‫خییل‬‫کار‬‫اصیل‬ ‫منابع‬‫و‬ ‫مباحث‬ ‫به‬ ‫اکتفا‬ ‫با‬ ‫رصفا‬ ،‫برق‬ ‫مهندیس‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫در‬ ‫قبویل‬
‫در‬ ،‫دارند‬ ‫موفقیت‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ر‬
‫آموزیس‬ ‫کمک‬‫منابع‬ ‫به‬ ‫م‬ ‫ر‬
‫می‬ ‫نیاز‬ ‫داوطلبان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ی‬
‫سخت‬
،‫بخش‬ ‫این‬
4
‫گردد‬‫یم‬
‫ی‬
‫معرف‬ ‫کامل‬‫بصورت‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫اصیل‬
‫ی‬
‫ویژگ‬
.
‫قبل‬ ‫سالهای‬ ‫های‬ ‫پرسش‬
:
‫محور‬ ‫سوال‬
‫مهم‬ ‫خییل‬ ‫اصل‬ ‫یک‬ ‫ر‬
‫آموزیس‬ ‫منابع‬ ‫بودن‬
‫به‬ ‫میتوان‬ ‫قبل‬ ‫سالهای‬ ‫سواالت‬ ‫حل‬ ‫با‬ ‫که‬‫ا‬‫ر‬‫چ‬ ‫است‬
3
‫رسید‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬
:

‫منابع‬ ‫پرسوال‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫قسمتهای‬

‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫ایح‬‫ر‬‫ط‬ ‫سلیقه‬‫و‬ ‫تیپ‬

‫ی‬
‫معرف‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫مباحث‬ ‫در‬ ‫کامل‬‫بصورت‬ ‫آن‬ ‫جزییات‬ ‫که‬‫مفاهییم‬ ‫ی‬
‫شناسای‬
‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫شده‬
‫بندی‬ ‫طبقه‬
:
‫ا‬ ‫ییک‬ ، ‫ی‬
‫یقی‬ ‫به‬ ‫قطع‬
‫منبع‬ ‫هر‬ ‫کیفیت‬ ‫سنجش‬ ‫فاکتورهای‬ ‫ین‬ ‫ی‬
‫اصلیی‬ ‫ز‬
‫که‬ ‫باشد‬ ‫اینگونه‬ ‫مطالعه‬ ‫رویه‬ ‫نباید‬ ،‫است‬ ‫مفاهیم‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ، ‫ر‬
‫آموزیس‬ ‫کمک‬
‫سواالت‬ ‫حل‬ ‫اغ‬‫رس‬ ‫آن‬ ‫اتمام‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫مطالعه‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ر‬
‫مطالت‬ ‫مجموعه‬ ‫داوطلب‬
‫ر‬
‫مطلت‬ ‫هر‬ ‫باید‬ ،‫سنجش‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫ی‬
‫زی‬ ‫تست‬ .‫برود‬ ‫آزمون‬
‫مطال‬ ‫که‬
،‫شود‬ ‫گرفته‬‫یاد‬ ‫و‬ ‫حل‬ ‫جا‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫دقیقا‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫سوال‬ ،‫گردد‬‫یم‬ ‫عه‬
‫ای‬ ‫رویه‬ ‫ی‬
‫چنی‬
2
‫دارد‬ ‫مهم‬ ‫تاثی‬ ‫تا‬
:

‫مفهویم‬ ‫کامال‬‫و‬ ‫عمیق‬ ‫ی‬‫یادگی‬

‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫سوال‬ ‫و‬ ‫مفهوم‬ ‫ع‬ ‫ی‬‫رس‬ ‫کردن‬‫پیدا‬
4
‫بندی‬ ‫دسته‬
:
‫مبحث‬‫جز‬ ‫(به‬ ‫ی‬
‫چندای‬ ‫تفاوت‬ ‫منابع‬‫نظر‬‫از‬ ‫نظارت‬‫و‬ ‫ایح‬‫ر‬‫ط‬ ‫آزمونهای‬
)‫دوازده‬
‫این‬ ‫تفاوت‬ ،‫ندارند‬
2
‫پرسش‬ ،‫است‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫طرح‬ ‫نحوه‬ ‫در‬ ‫ی‬
‫بیشی‬ ‫آزمون‬
‫بهره‬ ‫جنبه‬ ‫ی‬
‫بیشی‬ ‫نظارت‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫ی‬
‫محاسابای‬ ‫جنبه‬ ‫ی‬
‫بیشی‬ ‫ایح‬‫ر‬‫ط‬ ‫های‬
‫و‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫سواالت‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫منابیع‬ ‫از‬ ‫حتما‬ ‫پس‬ .‫تئوری‬ ‫و‬ ‫برداری‬
‫باشد‬ ‫کرده‬‫مشخص‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫صالحیت‬ ‫هر‬ ‫پرسش‬
.
‫مستقیم‬ ‫آموزش‬
:
‫با‬
‫بوده‬ ‫کاربردی‬‫و‬ ‫مفهوم‬ ‫ی‬
‫بیشی‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫که‬‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬
‫نیاز‬ ‫بشدت‬ ‫داوطلبان‬ ‫پس‬ ،‫نگردیده‬ ‫مطرح‬ ‫دانشگایه‬ ‫دروس‬ ‫در‬ ‫قبال‬ ‫آن‬ ‫مفاهیم‬ ‫و‬
‫مباحث‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ،‫کالس‬‫و‬ ‫فیلم‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مستقیم‬ ‫آموزش‬ ‫به‬
13
‫و‬
15
‫دارند‬ ‫ا‬‫ر‬ ،
.
‫مطالعه‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫المانهای‬
،‫بخش‬ ‫این‬‫در‬
4
‫فاکتور‬
‫داوطلب‬
‫ی‬
‫آمادگ‬‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫الزم‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫روی‬ ‫که‬‫مهم‬
‫میکنیم؛‬ ‫مرور‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫دارد‬‫تاثی‬
5
‫علیم‬ ‫بیس‬
:
‫ی‬
‫کیفیت‬‫چه‬ ‫با‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫دانشگایه‬ ‫مطالب‬ ‫چقدر‬ ‫داوطلب‬ ‫که‬‫است‬ ‫مهم‬ ‫خییل‬
‫دارد‬ ‫تسلط‬ ‫و‬ ‫گرفته‬‫یاد‬
.
‫عمیل‬ ‫تجربه‬
:
‫تالش‬‫و‬ ‫بوده‬ ‫مهندیس‬ ‫حرفه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫که‬‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
‫میشود‬
‫به‬ ،‫عمیل‬ ‫تجربه‬ ‫با‬ ‫داوطلبان‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫کاربردی‬‫جنبه‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫که‬
‫هستند‬ ‫تر‬ ‫موفق‬ ‫خییل‬ ،
‫ی‬
‫برف‬ ‫تاسیسات‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫ویژه‬
.
‫آزمون‬ ‫دفعات‬ ‫تعداد‬
:
‫پیدا‬ ‫آزمون‬ ‫به‬ ‫ر‬
‫مناست‬ ‫دید‬‫و‬ ‫تجربه‬ ‫داوطلبان‬ ،‫آزمون‬‫بار‬‫هر‬ ‫با‬
‫کنند‬‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫آزمون‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫میتوانند‬ ‫تر‬ ‫بینانه‬ ‫واقع‬ ‫و‬ ‫کرده‬
.
‫کز‬
‫تمر‬ ‫ان‬‫ی‬
‫می‬
:
‫با‬ ‫چقدر‬ ‫دهد‬ ‫یم‬ ‫انجام‬ ‫داوطلب‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫مطالعه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫خییل‬
‫موثرتر‬ ‫خییل‬ ‫آن‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫از‬ ‫مطالعه‬ ‫بودن‬ ‫عمیق‬ ‫و‬ ‫ی‬
‫کیف‬ ،‫باشد‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫کز‬
‫تمر‬
‫است‬
.
‫التحصییل‬ ‫غ‬
‫فار‬ ‫های‬ ‫سال‬
:
‫داشته‬ ‫فاصله‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫درس‬ ‫با‬ ‫داوطلب‬‫چقدر‬ ‫هر‬
‫مفا‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ی‬ ‫ی‬
‫بیشی‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫طبیعتا‬ ،‫باشد‬
‫جسیم‬ ‫و‬ ‫ی‬
‫ذهت‬
‫ی‬
‫آمادگ‬ ‫و‬ ‫هیم‬
‫ای‬‫ر‬‫ب‬
‫دارد‬ ‫الزم‬ ‫آموزش‬
.
6
‫مطالعه‬ ‫بندی‬ ‫زمان‬ ‫جدول‬
‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫موفق‬ ‫مطالعه‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫حدودی‬ ‫و‬ ‫پیشنهادی‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ،‫زیر‬ ‫جدول‬‫در‬
‫و‬ ‫بوده‬ ‫ی‬
‫تخمیت‬ ‫کامال‬‫جدول‬ ‫این‬ ‫که‬‫گردد‬‫یم‬ ‫تاکید‬ ،‫است‬ ‫گردیده‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬ ‫برق‬ ‫مهندیس‬
7
.‫نیست‬ ‫داوطلبان‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫تعمیم‬ ‫قابل‬
‫ش‬ ‫گفته‬‫قبیل‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫که‬‫موثر‬ ‫المانهای‬
،‫د‬
‫دارد‬ ‫جدول‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫مستیقیم‬ ‫تاثی‬
.
‫مطالعه‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫پیشنهادی‬ ‫زمان‬ :‫جدول‬
‫مانده‬ ‫ماههای‬
‫آزمون‬ ‫تا‬
‫حداقل‬
‫دقایق‬ ‫تعداد‬
‫روز‬ ‫در‬
‫شیب‬
‫ایش‬‫ز‬‫اف‬
‫ماهانه‬
‫مطالعه‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬
‫سنوات‬‫و‬ ‫تخصیص‬ ‫منابع‬
‫قبل‬
‫و‬ ‫فریع‬ ‫منابع‬
‫متفرقه‬
‫مرور‬ ‫جمع‬
‫کلیدواژه‬+‫بندی‬
‫حداقل‬
6
‫ماه‬ 60 5% ‫اول‬ ‫نیمه‬ ‫دوره‬ ‫چهارم‬ ‫یک‬ ‫یک‬
‫ماه‬
15
‫روز‬
5
‫ماه‬ 90 10% 3
‫ماه‬ 1
‫ماه‬ 20
‫روز‬
10
‫روز‬
4
‫ماه‬ 120 20% 70
‫روز‬ 20
‫روز‬ 20
‫روز‬
10
‫روز‬
3
‫ماه‬ 150 25% 45
‫روز‬ 20
‫روز‬ 18
‫روز‬
7
‫روز‬
2
‫ماه‬ 180 40% 35
‫روز‬ 10
‫روز‬ 8
‫روز‬ 7
‫روز‬
1
‫ماه‬ 240 - 27
‫روز‬
‫سواالت‬ ‫به‬ ‫ی‬
‫کمی‬‫کز‬
‫تمر‬ ‫و‬ ‫کلیدی‬‫نکات‬ ‫مرور‬ 3
‫روز‬
‫از‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫مطالب‬ ‫تمایم‬
«
‫برق‬ ‫مهندیس‬ ‫نظام‬ ‫ی‬ ‫ر‬
‫سی‬ ‫کتاب‬
»
‫تالیف‬
«
‫کرییم‬‫محمد‬ ‫مهندس‬
»
‫از‬
«
‫ی‬
‫مهندسی‬ ‫کتاب‬‫خانه‬ ‫ات‬‫ر‬‫انتشا‬
»
‫اجازه‬ ‫با‬ ‫رصفا‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫گونه‬‫هر‬ ‫و‬ ‫بوده‬
‫ک‬
‫این‬ ‫از‬ ‫ر‬
‫تت‬
‫است‬‫مجاز‬ ‫ات‬‫ر‬‫انتشا‬
.

Mais conteúdo relacionado

Similar a اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق(20)

نحوه ی نوشتن پروپوزالنحوه ی نوشتن پروپوزال
نحوه ی نوشتن پروپوزال
AmirRahimi2520 visualizações
Assessment Design and Development workshopAssessment Design and Development workshop
Assessment Design and Development workshop
Eisa Rezaei53 visualizações
مشاوره و برنامه ریزی کنکور 98مشاوره و برنامه ریزی کنکور 98
مشاوره و برنامه ریزی کنکور 98
konkur komak119 visualizações
resening main.pptxresening main.pptx
resening main.pptx
baharhoseini0 visão
آسیب شناسی آزمون نظام مهندسیآسیب شناسی آزمون نظام مهندسی
آسیب شناسی آزمون نظام مهندسی
Mohammad Karimi53 visualizações
روش های ارزشیابی کتاب های درسیروش های ارزشیابی کتاب های درسی
روش های ارزشیابی کتاب های درسی
mohammad nourian622 visualizações
effective evaluation ارزشیابی اثربخشeffective evaluation ارزشیابی اثربخش
effective evaluation ارزشیابی اثربخش
Mohsen Sharifirad1.2K visualizações

Mais de Mohammad Karimi(20)

کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi35 visualizações
رشته مهندسی برق قدرترشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرت
Mohammad Karimi56 visualizações

اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق

  • 1. 1 ‫مؤلف‬ ‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫تضمین‬ ‫طرح‬ ‫مبتکر‬
  • 2. 2 ‫مطالعه‬ ‫روش‬ ‫برق‬ ‫مهندیس‬ ‫نظام‬ ‫دشوار‬ ‫ازمون‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫اصولی‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫از‬ ‫ییک‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫داوطلبان‬ ‫که‬ ‫برق‬ ‫مهندیس‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برق‬ ‫مهندیس‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبویل‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ . ‫بدانند‬ ‫باید‬ ‫این‬ ‫طبق‬ .‫است‬ ‫گردیده‬‫ح‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫تش‬ ‫کامل‬‫بصورت‬ ‫اصول‬ ‫این‬ ،‫مقاله‬ ‫این‬‫در‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ی‬ ‫معرف‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫المانهای‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫آموزیس‬ ‫کمک‬ ‫منابع‬ ‫ی‬ ‫ویژگ‬ ‫ابتدا‬ ‫اساس‬ ‫نها‬ ‫است‬ ‫گردیده‬‫ایه‬‫ر‬‫ا‬ ‫مطالعه‬ ‫بدی‬ ‫زمان‬ ‫جدول‬ ‫یت‬ . ‫ایگان‬‫ر‬ ‫قبویل‬ ‫بصورت‬ ‫میتوانند‬ ‫داوطلبان‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫هزینه‬ ‫رصف‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫روی‬ ‫کلیک‬‫با‬ ‫میتوانند‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ .‫گردند‬ ‫موفق‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ایگان‬‫ر‬ ‫کامال‬ « ‫برق‬ ‫مهندیس‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫ایگان‬‫ر‬ ‫بسته‬ » ‫ر‬ ‫آموزیس‬ ‫فیلم‬ ‫شامل‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫پکیج‬ ‫یک‬ ، ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫چند‬ ‫هر‬ .‫نمایید‬ ‫اخذ‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫آنالین‬ ‫اشکال‬ ‫رفع‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫رنیک‬ ‫تمام‬ ‫کتاب‬ « ‫پاسخ‬ ‫برق‬ ‫مهندیس‬ ‫نظام‬ ‫سواالت‬ ‫ییح‬ ‫ر‬ ‫تش‬ » ‫است‬ ‫مفید‬ ‫خییل‬ ‫ی‬ ‫نی‬ .
  • 3. 3 ‫من‬ ‫ی‬ ‫ویژگ‬ ‫آموزش‬ ‫کمک‬‫ابع‬ ‫خییل‬‫کار‬‫اصیل‬ ‫منابع‬‫و‬ ‫مباحث‬ ‫به‬ ‫اکتفا‬ ‫با‬ ‫رصفا‬ ،‫برق‬ ‫مهندیس‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫در‬ ‫قبویل‬ ‫در‬ ،‫دارند‬ ‫موفقیت‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ر‬ ‫آموزیس‬ ‫کمک‬‫منابع‬ ‫به‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫می‬ ‫نیاز‬ ‫داوطلبان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ی‬ ‫سخت‬ ،‫بخش‬ ‫این‬ 4 ‫گردد‬‫یم‬ ‫ی‬ ‫معرف‬ ‫کامل‬‫بصورت‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫اصیل‬ ‫ی‬ ‫ویژگ‬ . ‫قبل‬ ‫سالهای‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ : ‫محور‬ ‫سوال‬ ‫مهم‬ ‫خییل‬ ‫اصل‬ ‫یک‬ ‫ر‬ ‫آموزیس‬ ‫منابع‬ ‫بودن‬ ‫به‬ ‫میتوان‬ ‫قبل‬ ‫سالهای‬ ‫سواالت‬ ‫حل‬ ‫با‬ ‫که‬‫ا‬‫ر‬‫چ‬ ‫است‬ 3 ‫رسید‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬ :  ‫منابع‬ ‫پرسوال‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫قسمتهای‬  ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫ایح‬‫ر‬‫ط‬ ‫سلیقه‬‫و‬ ‫تیپ‬  ‫ی‬ ‫معرف‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫مباحث‬ ‫در‬ ‫کامل‬‫بصورت‬ ‫آن‬ ‫جزییات‬ ‫که‬‫مفاهییم‬ ‫ی‬ ‫شناسای‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ : ‫ا‬ ‫ییک‬ ، ‫ی‬ ‫یقی‬ ‫به‬ ‫قطع‬ ‫منبع‬ ‫هر‬ ‫کیفیت‬ ‫سنجش‬ ‫فاکتورهای‬ ‫ین‬ ‫ی‬ ‫اصلیی‬ ‫ز‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫اینگونه‬ ‫مطالعه‬ ‫رویه‬ ‫نباید‬ ،‫است‬ ‫مفاهیم‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ، ‫ر‬ ‫آموزیس‬ ‫کمک‬ ‫سواالت‬ ‫حل‬ ‫اغ‬‫رس‬ ‫آن‬ ‫اتمام‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫مطالعه‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ر‬ ‫مطالت‬ ‫مجموعه‬ ‫داوطلب‬ ‫ر‬ ‫مطلت‬ ‫هر‬ ‫باید‬ ،‫سنجش‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫ی‬ ‫زی‬ ‫تست‬ .‫برود‬ ‫آزمون‬ ‫مطال‬ ‫که‬ ،‫شود‬ ‫گرفته‬‫یاد‬ ‫و‬ ‫حل‬ ‫جا‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫دقیقا‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫سوال‬ ،‫گردد‬‫یم‬ ‫عه‬ ‫ای‬ ‫رویه‬ ‫ی‬ ‫چنی‬ 2 ‫دارد‬ ‫مهم‬ ‫تاثی‬ ‫تا‬ :  ‫مفهویم‬ ‫کامال‬‫و‬ ‫عمیق‬ ‫ی‬‫یادگی‬  ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫سوال‬ ‫و‬ ‫مفهوم‬ ‫ع‬ ‫ی‬‫رس‬ ‫کردن‬‫پیدا‬
  • 4. 4 ‫بندی‬ ‫دسته‬ : ‫مبحث‬‫جز‬ ‫(به‬ ‫ی‬ ‫چندای‬ ‫تفاوت‬ ‫منابع‬‫نظر‬‫از‬ ‫نظارت‬‫و‬ ‫ایح‬‫ر‬‫ط‬ ‫آزمونهای‬ )‫دوازده‬ ‫این‬ ‫تفاوت‬ ،‫ندارند‬ 2 ‫پرسش‬ ،‫است‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫طرح‬ ‫نحوه‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫بیشی‬ ‫آزمون‬ ‫بهره‬ ‫جنبه‬ ‫ی‬ ‫بیشی‬ ‫نظارت‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫ی‬ ‫محاسابای‬ ‫جنبه‬ ‫ی‬ ‫بیشی‬ ‫ایح‬‫ر‬‫ط‬ ‫های‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫سواالت‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫منابیع‬ ‫از‬ ‫حتما‬ ‫پس‬ .‫تئوری‬ ‫و‬ ‫برداری‬ ‫باشد‬ ‫کرده‬‫مشخص‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫صالحیت‬ ‫هر‬ ‫پرسش‬ . ‫مستقیم‬ ‫آموزش‬ : ‫با‬ ‫بوده‬ ‫کاربردی‬‫و‬ ‫مفهوم‬ ‫ی‬ ‫بیشی‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫که‬‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫نیاز‬ ‫بشدت‬ ‫داوطلبان‬ ‫پس‬ ،‫نگردیده‬ ‫مطرح‬ ‫دانشگایه‬ ‫دروس‬ ‫در‬ ‫قبال‬ ‫آن‬ ‫مفاهیم‬ ‫و‬ ‫مباحث‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ،‫کالس‬‫و‬ ‫فیلم‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مستقیم‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ 13 ‫و‬ 15 ‫دارند‬ ‫ا‬‫ر‬ ، . ‫مطالعه‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫المانهای‬ ،‫بخش‬ ‫این‬‫در‬ 4 ‫فاکتور‬ ‫داوطلب‬ ‫ی‬ ‫آمادگ‬‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫الزم‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫روی‬ ‫که‬‫مهم‬ ‫میکنیم؛‬ ‫مرور‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫دارد‬‫تاثی‬
  • 5. 5 ‫علیم‬ ‫بیس‬ : ‫ی‬ ‫کیفیت‬‫چه‬ ‫با‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫دانشگایه‬ ‫مطالب‬ ‫چقدر‬ ‫داوطلب‬ ‫که‬‫است‬ ‫مهم‬ ‫خییل‬ ‫دارد‬ ‫تسلط‬ ‫و‬ ‫گرفته‬‫یاد‬ . ‫عمیل‬ ‫تجربه‬ : ‫تالش‬‫و‬ ‫بوده‬ ‫مهندیس‬ ‫حرفه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫که‬‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫میشود‬ ‫به‬ ،‫عمیل‬ ‫تجربه‬ ‫با‬ ‫داوطلبان‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫کاربردی‬‫جنبه‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫تر‬ ‫موفق‬ ‫خییل‬ ، ‫ی‬ ‫برف‬ ‫تاسیسات‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ . ‫آزمون‬ ‫دفعات‬ ‫تعداد‬ : ‫پیدا‬ ‫آزمون‬ ‫به‬ ‫ر‬ ‫مناست‬ ‫دید‬‫و‬ ‫تجربه‬ ‫داوطلبان‬ ،‫آزمون‬‫بار‬‫هر‬ ‫با‬ ‫کنند‬‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫آزمون‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫میتوانند‬ ‫تر‬ ‫بینانه‬ ‫واقع‬ ‫و‬ ‫کرده‬ . ‫کز‬ ‫تمر‬ ‫ان‬‫ی‬ ‫می‬ : ‫با‬ ‫چقدر‬ ‫دهد‬ ‫یم‬ ‫انجام‬ ‫داوطلب‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫مطالعه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫خییل‬ ‫موثرتر‬ ‫خییل‬ ‫آن‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫از‬ ‫مطالعه‬ ‫بودن‬ ‫عمیق‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫کیف‬ ،‫باشد‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫کز‬ ‫تمر‬ ‫است‬ . ‫التحصییل‬ ‫غ‬ ‫فار‬ ‫های‬ ‫سال‬ : ‫داشته‬ ‫فاصله‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫درس‬ ‫با‬ ‫داوطلب‬‫چقدر‬ ‫هر‬ ‫مفا‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫بیشی‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫طبیعتا‬ ،‫باشد‬ ‫جسیم‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ذهت‬ ‫ی‬ ‫آمادگ‬ ‫و‬ ‫هیم‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫دارد‬ ‫الزم‬ ‫آموزش‬ .
  • 6. 6 ‫مطالعه‬ ‫بندی‬ ‫زمان‬ ‫جدول‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫موفق‬ ‫مطالعه‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫حدودی‬ ‫و‬ ‫پیشنهادی‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ،‫زیر‬ ‫جدول‬‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫ی‬ ‫تخمیت‬ ‫کامال‬‫جدول‬ ‫این‬ ‫که‬‫گردد‬‫یم‬ ‫تاکید‬ ،‫است‬ ‫گردیده‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬ ‫برق‬ ‫مهندیس‬
  • 7. 7 .‫نیست‬ ‫داوطلبان‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫تعمیم‬ ‫قابل‬ ‫ش‬ ‫گفته‬‫قبیل‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫که‬‫موثر‬ ‫المانهای‬ ،‫د‬ ‫دارد‬ ‫جدول‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫مستیقیم‬ ‫تاثی‬ . ‫مطالعه‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫پیشنهادی‬ ‫زمان‬ :‫جدول‬ ‫مانده‬ ‫ماههای‬ ‫آزمون‬ ‫تا‬ ‫حداقل‬ ‫دقایق‬ ‫تعداد‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫شیب‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫ماهانه‬ ‫مطالعه‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫سنوات‬‫و‬ ‫تخصیص‬ ‫منابع‬ ‫قبل‬ ‫و‬ ‫فریع‬ ‫منابع‬ ‫متفرقه‬ ‫مرور‬ ‫جمع‬ ‫کلیدواژه‬+‫بندی‬ ‫حداقل‬ 6 ‫ماه‬ 60 5% ‫اول‬ ‫نیمه‬ ‫دوره‬ ‫چهارم‬ ‫یک‬ ‫یک‬ ‫ماه‬ 15 ‫روز‬ 5 ‫ماه‬ 90 10% 3 ‫ماه‬ 1 ‫ماه‬ 20 ‫روز‬ 10 ‫روز‬ 4 ‫ماه‬ 120 20% 70 ‫روز‬ 20 ‫روز‬ 20 ‫روز‬ 10 ‫روز‬ 3 ‫ماه‬ 150 25% 45 ‫روز‬ 20 ‫روز‬ 18 ‫روز‬ 7 ‫روز‬ 2 ‫ماه‬ 180 40% 35 ‫روز‬ 10 ‫روز‬ 8 ‫روز‬ 7 ‫روز‬ 1 ‫ماه‬ 240 - 27 ‫روز‬ ‫سواالت‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫کمی‬‫کز‬ ‫تمر‬ ‫و‬ ‫کلیدی‬‫نکات‬ ‫مرور‬ 3 ‫روز‬ ‫از‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫مطالب‬ ‫تمایم‬ « ‫برق‬ ‫مهندیس‬ ‫نظام‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫سی‬ ‫کتاب‬ » ‫تالیف‬ « ‫کرییم‬‫محمد‬ ‫مهندس‬ » ‫از‬ « ‫ی‬ ‫مهندسی‬ ‫کتاب‬‫خانه‬ ‫ات‬‫ر‬‫انتشا‬ » ‫اجازه‬ ‫با‬ ‫رصفا‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫گونه‬‫هر‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫ک‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ر‬ ‫تت‬ ‫است‬‫مجاز‬ ‫ات‬‫ر‬‫انتشا‬ .