O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 5 Anúncio

مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق

Baixar para ler offline

آموزش جامع و رایگان کلیه مفاهیم مرتبط با درآمد دلاری در داخل کشور و یا اعزام مهندس برق به خارج در سایت آکادمی کسب و کار برقی:
www.mohammad-karimi.com/dollar

برای مشاوره تماس بگیرید: ۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶

در تلگرام و ایسناگرام ما را سرچ کنید: @electro_rich

آموزش جامع و رایگان کلیه مفاهیم مرتبط با درآمد دلاری در داخل کشور و یا اعزام مهندس برق به خارج در سایت آکادمی کسب و کار برقی:
www.mohammad-karimi.com/dollar

برای مشاوره تماس بگیرید: ۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶

در تلگرام و ایسناگرام ما را سرچ کنید: @electro_rich

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق (20)

Mais de Mohammad Karimi (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق

  1. 1. ‫حریق‬ ‫اعالم‬ ‫سیستم‬ ‫مدرس‬ ‫میرزایی‬ ‫با‬ ‫مصاحبه‬ ‫مدرس‬ ‫معرفی‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خودتان‬ ‫نمایید‬ ‫؟‬ :‫اسم‬ ‫ایی‬‫ز‬‫میر‬ ‫مرتضی‬ :‫کار‬‫سابقه‬ ‫هفت‬ ‫سال‬ ‫از‬ ‫حریق‬ ‫اعالم‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫سال‬ ،‫دو‬ ‫و‬ ‫نود‬ ‫و‬ ‫صنعتی‬ ،‫ساختمانی‬ ‫پروژه‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫دیدند‬ ‫آموزش‬ .‫دادند‬ ‫انجام‬ ‫دانشگاهی‬‫و‬ ‫بیمارستانی‬ :‫تحصیالت‬ ‫ایش‬‫ر‬‫گ‬.‫برق‬ ‫لیسانس‬ ‫قدرت‬ ‫سابقه‬ :‫شغل‬ ‫این‬‫در‬ ‫تدریس‬ ‫ی‬ 1 ‫ب‬ ‫هفته‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫رسمی‬ ‫طور‬ ‫آغاز‬ ‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫آموزش‬ .‫کردند‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬ ‫شفاف‬ ‫و‬ ‫کامل‬‫طور‬ ‫می‬ ‫بیان‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫نکات‬ ‫نمایند‬ .
  2. 2. ‫است؟‬‫موثر‬ ‫شغل‬ ‫این‬‫در‬ ‫موفقیت‬‫در‬ ‫مهارتی‬‫و‬ ‫ک‬ ‫مدر‬ ‫چه‬ ‫داشتن‬ ‫این‬ ‫اجبار‬ ‫گی‬ ‫تاز‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫ادی‬‫ر‬‫اف‬ ‫اکثر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫ا‬ ‫بر‬ ‫کافی‬ ‫مهارت‬ ‫از‬ ‫دهند‬ ‫خوردار‬ ‫آینده‬ ‫سالیان‬ ‫در‬ ‫که‬‫کردند‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫البته‬ .‫نیستند‬ ‫همه‬ ‫برق‬ ‫بتوان‬ ‫باید‬ ‫ساختمانی‬ ‫کارهای‬ ‫اعالم‬ ‫کار‬‫ند‬ .‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫حریق‬ ‫ب‬ ‫می‬ ‫ک‬ ‫مدر‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬‫از‬‫موثرتر‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫مهارت‬ ‫کلی‬‫طور‬ ‫دان‬ ‫امکان‬ ‫آمد‬ ‫در‬ ‫کسب‬‫ک‬ ‫مدر‬ ‫بدون‬ .‫ستند‬ ‫پ‬ ‫است‬‫ذیر‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫گ‬ ‫بزر‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ .‫ساختمانی‬ ‫ی‬ .‫است‬‫نیاز‬ ‫تاییدیه‬‫و‬ ‫ک‬ ‫مدر‬ ‫به‬‫تر‬ ‫هستند؟‬ ‫تحصیالتی‬‫و‬ ‫جنسی‬ ،‫سنی‬ ‫طیف‬ ‫چه‬‫از‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫متقاضیان‬ ‫غالب‬  ‫برق‬ ‫کر‬‫طی‬ ‫با‬ ‫ساختمانی‬ ‫کارهای‬ ‫می‬ ‫یادگیری‬‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫دن‬ ‫ک‬‫کار‬‫حریق‬ ‫اعالم‬ ‫توانند‬ .‫نند‬  ‫کار‬‫مقاطع‬‫در‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫التحصیل‬ ‫غ‬ ‫فار‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫دکتری‬‫و‬ ‫ارشد‬ ‫و‬ ‫شناسی‬  ‫هنرستانی‬ .‫هستند‬ ‫تحصیل‬ ‫به‬ ‫مشغول‬‫و‬ ‫اند‬ ‫کرده‬‫انتخاب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫که‬‫هایی‬  ‫کسانی‬ .‫هستند‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫مشغول‬ ...‫و‬ ‫مداربسته‬ ‫دوربین‬ ‫زمینه‬‫در‬ ‫که‬  ‫ات‬‫ر‬‫ادا‬ ‫تاسیسات‬ ‫کارمندان‬ ‫ب‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫آمد‬ ‫ر‬‫د‬ ‫حدود‬ ‫است؟‬‫چقدر‬ ‫ماهانه‬ ‫صورت‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫پنج‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫انجام‬ ‫قابل‬ ‫روز‬ ‫پنج‬ ‫روز‬ 2000000 ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫عایدی‬ ‫و‬ ‫آمد‬ ‫ر‬‫د‬ ‫تومان‬ ‫طی‬ 1 ‫ماه‬ ‫پنج‬ ‫ب‬ .‫است‬ ‫انجام‬ ‫قابل‬ ‫پروژه‬ ‫میانگین‬ ‫طور‬ 0000000 ‫تا‬ 10000000 ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬ .‫تومان‬ ‫می‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫این‬ ‫ماهانه‬ ‫آمد‬ ‫ر‬‫د‬ ‫میانگین‬ ‫است‬ ‫باالی‬ ‫گ‬ ‫بزر‬ ‫شهرهای‬ ‫در‬ ‫تواند‬ 10000000 .‫باشد‬ ‫نیز‬ ‫تومان‬ ‫ا‬‫ر‬‫زی‬ ‫ساختمان‬ ‫ه‬ ‫ساز‬‫و‬ ‫ساخت‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫بیشتری‬ ‫ای‬ ‫کالن‬‫در‬ ‫دستمزد‬ ‫نرخ‬‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫اس‬‫بیشتر‬ ‫شهرها‬ .‫ت‬ ‫مهم‬ ‫سرفصل‬ ‫ترین‬ ‫هستند؟‬ ‫مواردی‬ ‫چه‬ ‫تدریس‬ ‫های‬ ‫بم‬‫و‬‫زیر‬ ‫بیان‬‫و‬ ‫مهم‬ ‫ایی‬‫ر‬‫اج‬ ‫نکات‬ ‫کارها‬‫تخصصی‬ ‫اصول‬‫و‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫است؟‬ ‫ساعت‬ ‫چند‬ ‫مرحله‬‫هر‬‫و‬ ‫بوده‬ ‫مرحله‬ ‫چند‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫ق‬ ‫بستن‬ :‫اول‬ ‫مرحله‬ ‫ارداد‬‫ر‬ ‫گذاری‬‫لوله‬ :‫دوم‬ ‫مرحله‬ ‫کشی‬‫سیم‬ :‫سوم‬ ‫مرحله‬ ‫نصب‬ :‫چهارم‬ ‫مرحله‬ ‫تحویل‬ :‫پنجم‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫حرفه‬ ‫این‬ ‫آموزش‬ ‫دو‬ .‫دارد‬‫نیاز‬ ‫زمان‬ ‫هفته‬ ‫هجده‬ ‫و‬ ‫ترم‬ ‫دویست‬ ‫فعال‬ ‫ساعت‬ .‫است‬‫نیاز‬
  3. 3. ‫سه‬ ‫تا‬ ‫شش‬ ‫است‬‫نیاز‬ ‫زمینه‬ ‫این‬‫در‬ ‫متخصص‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫تبدیل‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫زمان‬ ‫ماه‬ ‫مدت‬ ‫این‬ ‫طی‬‫در‬ . ‫کسب‬ ‫ا‬ ‫آمد‬ ‫در‬ ‫مکان‬ .‫است‬‫پذیر‬ ‫دارید؟‬ ‫شغل‬ ‫این‬‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫پیشنهادی‬ ‫چه‬ ‫حریق‬ ‫اعالم‬ ‫زمینه‬‫در‬‫موثر‬ ‫ارتباطات‬‫ار‬‫ر‬‫برق‬‫و‬ ‫موفق‬ ‫اریابی‬‫ز‬‫با‬ ‫این‬ ‫شغلی‬ ‫آینده‬ ‫است؟‬‫موثر‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫عواملی‬ ‫چه‬‫و‬ ‫چیست‬‫کار‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نوسانات‬ ‫ولی‬ ‫تعطیل‬ ‫سازی‬ ‫ساختمان‬ ‫ا‬‫ر‬‫زی‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫فعلی‬ ‫وضعیت‬‫از‬‫بهتر‬ ‫وضعیت‬ ‫آینده‬ ‫ن‬ ‫می‬ ‫ساختمانی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ .‫شود‬ ‫حمایت‬‫با‬ ‫ریاست‬ ‫زمان‬‫در‬‫مهر‬ ‫مسکن‬ ‫مثل‬ .‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫اه‬‫ر‬‫هم‬ ‫دولتی‬ ‫های‬ ‫اد‬‫ژ‬‫ن‬ ‫احمدی‬ ‫آقای‬ ‫جمهوری‬ ‫مهم‬ ‫چیست؟‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫مصرفی‬ ‫مواد‬‫و‬ ‫ات‬‫ز‬‫تجهی‬ ‫ترین‬ ‫دار‬ ‫وجود‬ ‫ات‬‫ز‬‫تجهی‬ ‫کردن‬‫اجاره‬ ‫امکان‬ ‫ا‬‫ر‬‫زی‬ .‫نیست‬ ‫ات‬‫ز‬‫تجهی‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫کار‬‫این‬ ‫شروع‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫حتی‬ ‫د‬ . ‫ات‬‫ز‬‫تجهی‬ ‫عبار‬‫نظر‬ ‫مورد‬‫و‬ ‫اصلی‬ ‫هست‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫چین‬ ‫سیم‬‫و‬ ‫کن‬‫بتن‬ ‫دریل‬‫و‬ ‫سبک‬ ‫دریل‬ .‫شارژی‬ ‫دریل‬ :‫از‬ ‫ند‬ ...‫و‬‫موتر‬ ‫مولتی‬‫و‬‫دوسو‬ ‫رعایت‬ ‫باید‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫قوانینی‬‫و‬ ‫استانداردها‬ ‫چه‬ ‫نمود‬ ‫؟‬
  4. 4. .‫است‬ ‫اصلی‬‫معیار‬ ‫این‬ ‫واقع‬‫در‬ .‫است‬ ‫ان‬‫ر‬‫ته‬ ‫نشانی‬ ‫آتش‬ ‫سازمان‬ ‫العمل‬‫ر‬‫دستو‬‫با‬ ‫الویت‬ ‫حریق‬ ‫اعالم‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫این‬ ‫حقیقت‬‫در‬ ‫مهند‬ ‫نظام‬ ‫ات‬‫ر‬‫دستو‬‫از‬ ‫گرفته‬ ‫بر‬‫معیار‬ ‫استاندارد‬‫و‬ ‫سی‬ ‫آمریکایی‬‫و‬ ‫انگلیسی‬ ‫های‬ .‫است‬ ‫ناظرین‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫نهایت‬‫در‬ .‫شود‬ ‫داده‬ ‫تحویل‬ ‫باید‬ ‫نشانی‬ ‫آتش‬ ‫کارشناسان‬‫و‬ ‫برق‬ ‫باشند؟‬ ‫داشته‬ ‫مناسبی‬ ‫آمد‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫طریقی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫مجریان‬ ‫پرداخت‬ ‫با‬ .‫نیست‬ ‫کافی‬‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫کردن‬‫تجربه‬ ‫می‬ ‫آموزش‬ ‫بهای‬ ‫خبره‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫تجربیات‬ ‫توانند‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫ا‬‫ر‬ .‫ببینند‬ ‫آموزش‬‫و‬ ‫بیاورند‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫اریابی‬‫ز‬‫با‬ ‫خیلی‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫ر‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫موفقیت‬ ‫کسب‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫بر‬ ‫قابتی‬ ‫فروش‬ ‫مهارت‬ ‫کز‬ ‫متمر‬‫نیز‬ ‫گردی‬ .‫د‬ ‫توسعه‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫توان‬ ‫می‬‫چطور‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫ظرفیت‬‫از‬ ‫کرد؟‬‫استفاده‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ام‬‫ر‬‫اینستاگ‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫رزومه‬‫و‬ ‫مهارت‬ ‫دادن‬ ‫نشان‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ارهایی‬‫ز‬‫اب‬ ‫به‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫واقع‬‫ر‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬‫در‬ ‫خیلی‬ ‫الگوریتم‬ ‫یادگیری‬ .‫است‬‫موثر‬ ‫منجر‬‫کار‬‫و‬ ‫کسب‬‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ . ‫است؟‬ ‫الزم‬ ‫امکاناتی‬‫و‬ ‫ات‬‫ز‬‫تجهی‬ ‫چه‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫یادگیری‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫می‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫وسا‬ ‫تواند‬ ‫و‬ ‫کند‬‫اجاره‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫ات‬‫ز‬‫تجهی‬ ‫و‬ ‫یل‬ ‫بعد‬ ‫از‬ ‫خ‬ ‫کار‬‫و‬ ‫کسب‬‫شروع‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫ود‬ ‫می‬ ..‫و‬ ‫دریل‬ ..‫فازمتر‬ .‫کند‬‫تهیه‬ ‫ا‬‫ر‬‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫لوازم‬ ‫تواند‬ ‫دارید؟‬ ‫پیشنهادی‬ ‫چه‬ ‫آموزی‬ ‫ر‬‫کا‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫تابستان‬‫و‬ ‫عید‬ ‫زمان‬‫در‬ ‫بیکاری‬ ‫اوقات‬‫در‬ ..‫و‬ ‫فنی‬ ‫تجربه‬ ‫کسب‬‫و‬‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مهارت‬ ‫آموختن‬ ‫مهم‬ ‫م‬ ‫ضعف‬ ‫ترین‬ ‫چیست؟‬ ‫دارند‬ ‫آموزش‬ ‫به‬‫نیاز‬ ‫که‬‫شغل‬ ‫این‬ ‫جریان‬ ‫گ‬ ‫بزر‬ ‫دانایی‬ ‫توهم‬ ‫اشت‬ ‫کارهای‬ ‫انجام‬ .‫است‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫مجریان‬ ‫ضعف‬ ‫ترین‬ ‫نقشه‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫باه‬ ‫ب‬ ..‫و‬ ‫کشی‬ ‫کنند‬‫پر‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫یادگیری‬ ‫ظرف‬ ‫باید‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫کلی‬‫طور‬ ‫مهم‬ ‫چیست؟‬ ‫کاری‬‫زمینه‬‫در‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫مجریان‬ ‫شکایت‬‫و‬ ‫دغدغه‬ ‫ترین‬ ‫کاری‬‫حوزه‬ ‫این‬‫در‬ .‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫خاصی‬ ‫دغدغه‬ ‫چیست؟‬‫کار‬‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫مسیر‬ ‫بهترین‬ .‫آمد‬ ‫در‬ ‫کسب‬‫سپس‬‫و‬ ‫صحیح‬ ‫اریابی‬‫ز‬‫با‬‫و‬ ‫تجربه‬ ‫کسب‬

×