SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 5
Baixar para ler offline
‫حریق‬ ‫اعالم‬ ‫سیستم‬ ‫مدرس‬ ‫میرزایی‬ ‫با‬ ‫مصاحبه‬
‫مدرس‬
‫معرفی‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خودتان‬
‫نمایید‬
‫؟‬
:‫اسم‬
‫ایی‬‫ز‬‫میر‬ ‫مرتضی‬
:‫کار‬‫سابقه‬
‫هفت‬
‫سال‬ ‫از‬ ‫حریق‬ ‫اعالم‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫سال‬
،‫دو‬ ‫و‬ ‫نود‬
‫و‬ ‫صنعتی‬ ،‫ساختمانی‬ ‫پروژه‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫دیدند‬ ‫آموزش‬
.‫دادند‬ ‫انجام‬ ‫دانشگاهی‬‫و‬ ‫بیمارستانی‬
:‫تحصیالت‬
‫ایش‬‫ر‬‫گ‬.‫برق‬ ‫لیسانس‬
‫قدرت‬
‫سابقه‬
:‫شغل‬ ‫این‬‫در‬ ‫تدریس‬ ‫ی‬
1
‫ب‬ ‫هفته‬
‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫رسمی‬ ‫طور‬
‫آغاز‬
‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫آموزش‬ .‫کردند‬
‫ترین‬ ‫اصلی‬ ‫شفاف‬ ‫و‬ ‫کامل‬‫طور‬
‫می‬ ‫بیان‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫نکات‬
‫نمایند‬
.
‫است؟‬‫موثر‬ ‫شغل‬ ‫این‬‫در‬ ‫موفقیت‬‫در‬ ‫مهارتی‬‫و‬ ‫ک‬
‫مدر‬ ‫چه‬ ‫داشتن‬
‫این‬
‫اجبار‬ ‫گی‬
‫تاز‬ ‫به‬ ‫کار‬
‫این‬ ‫که‬ ‫ادی‬‫ر‬‫اف‬ ‫اکثر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ی‬
‫ک‬
‫ر‬ ‫ار‬
‫می‬ ‫انجام‬ ‫ا‬
‫بر‬ ‫کافی‬ ‫مهارت‬ ‫از‬ ‫دهند‬
‫خوردار‬
‫آینده‬ ‫سالیان‬ ‫در‬ ‫که‬‫کردند‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫البته‬ .‫نیستند‬
‫همه‬
‫برق‬
‫بتوان‬ ‫باید‬ ‫ساختمانی‬ ‫کارهای‬
‫اعالم‬ ‫کار‬‫ند‬
.‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫حریق‬
‫ب‬
‫می‬ ‫ک‬
‫مدر‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬‫از‬‫موثرتر‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫مهارت‬ ‫کلی‬‫طور‬
‫دان‬
‫امکان‬ ‫آمد‬
‫در‬ ‫کسب‬‫ک‬
‫مدر‬ ‫بدون‬ .‫ستند‬
‫پ‬
‫است‬‫ذیر‬
‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫خصوص‬ ‫به‬
‫ها‬ ‫پروژه‬
‫گ‬
‫بزر‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ .‫ساختمانی‬ ‫ی‬
.‫است‬‫نیاز‬ ‫تاییدیه‬‫و‬ ‫ک‬
‫مدر‬ ‫به‬‫تر‬
‫هستند؟‬ ‫تحصیالتی‬‫و‬ ‫جنسی‬ ،‫سنی‬ ‫طیف‬ ‫چه‬‫از‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫متقاضیان‬ ‫غالب‬

‫برق‬
‫کر‬‫طی‬ ‫با‬ ‫ساختمانی‬ ‫کارهای‬
‫می‬ ‫یادگیری‬‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫دن‬
‫ک‬‫کار‬‫حریق‬ ‫اعالم‬ ‫توانند‬
.‫نند‬

‫کار‬‫مقاطع‬‫در‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫التحصیل‬ ‫غ‬
‫فار‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬
‫دکتری‬‫و‬ ‫ارشد‬ ‫و‬ ‫شناسی‬

‫هنرستانی‬
.‫هستند‬ ‫تحصیل‬ ‫به‬ ‫مشغول‬‫و‬ ‫اند‬ ‫کرده‬‫انتخاب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫که‬‫هایی‬

‫کسانی‬
.‫هستند‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫مشغول‬ ...‫و‬ ‫مداربسته‬ ‫دوربین‬ ‫زمینه‬‫در‬ ‫که‬

‫ات‬‫ر‬‫ادا‬ ‫تاسیسات‬ ‫کارمندان‬
‫ب‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫آمد‬
‫ر‬‫د‬ ‫حدود‬
‫است؟‬‫چقدر‬ ‫ماهانه‬ ‫صورت‬
‫طی‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫این‬
‫پنج‬
‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫انجام‬ ‫قابل‬ ‫روز‬
‫پنج‬
‫روز‬
2000000
‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫عایدی‬ ‫و‬ ‫آمد‬
‫ر‬‫د‬ ‫تومان‬
‫طی‬
1
‫ماه‬
‫پنج‬
‫ب‬ .‫است‬ ‫انجام‬ ‫قابل‬ ‫پروژه‬
‫میانگین‬ ‫طور‬
0000000
‫تا‬
10000000
‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬ .‫تومان‬
‫می‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫این‬ ‫ماهانه‬ ‫آمد‬
‫ر‬‫د‬ ‫میانگین‬ ‫است‬
‫باالی‬ ‫گ‬
‫بزر‬ ‫شهرهای‬ ‫در‬ ‫تواند‬
10000000
.‫باشد‬ ‫نیز‬ ‫تومان‬
‫ا‬‫ر‬‫زی‬
‫ساختمان‬
‫ه‬
‫ساز‬‫و‬ ‫ساخت‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫بیشتری‬ ‫ای‬
‫کالن‬‫در‬ ‫دستمزد‬ ‫نرخ‬‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬
‫اس‬‫بیشتر‬ ‫شهرها‬
.‫ت‬
‫مهم‬
‫سرفصل‬ ‫ترین‬
‫هستند؟‬ ‫مواردی‬ ‫چه‬ ‫تدریس‬ ‫های‬
‫بم‬‫و‬‫زیر‬ ‫بیان‬‫و‬ ‫مهم‬ ‫ایی‬‫ر‬‫اج‬ ‫نکات‬
‫کارها‬‫تخصصی‬ ‫اصول‬‫و‬ ‫های‬
‫دوره‬
‫است؟‬ ‫ساعت‬ ‫چند‬ ‫مرحله‬‫هر‬‫و‬ ‫بوده‬ ‫مرحله‬ ‫چند‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫های‬
‫ق‬ ‫بستن‬ :‫اول‬ ‫مرحله‬
‫ارداد‬‫ر‬
‫گذاری‬‫لوله‬ :‫دوم‬ ‫مرحله‬
‫کشی‬‫سیم‬ :‫سوم‬ ‫مرحله‬
‫نصب‬ :‫چهارم‬ ‫مرحله‬
‫تحویل‬ :‫پنجم‬ ‫مرحله‬
‫به‬ ‫حرفه‬ ‫این‬ ‫آموزش‬
‫دو‬
.‫دارد‬‫نیاز‬ ‫زمان‬ ‫هفته‬
‫هجده‬
‫و‬ ‫ترم‬
‫دویست‬
‫فعال‬ ‫ساعت‬
.‫است‬‫نیاز‬
‫سه‬
‫تا‬
‫شش‬
‫است‬‫نیاز‬ ‫زمینه‬ ‫این‬‫در‬ ‫متخصص‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫تبدیل‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫زمان‬ ‫ماه‬
‫مدت‬ ‫این‬ ‫طی‬‫در‬ .
‫کسب‬
‫ا‬ ‫آمد‬
‫در‬
‫مکان‬
.‫است‬‫پذیر‬
‫دارید؟‬ ‫شغل‬ ‫این‬‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫پیشنهادی‬ ‫چه‬
‫حریق‬ ‫اعالم‬ ‫زمینه‬‫در‬‫موثر‬ ‫ارتباطات‬‫ار‬‫ر‬‫برق‬‫و‬ ‫موفق‬ ‫اریابی‬‫ز‬‫با‬
‫این‬ ‫شغلی‬ ‫آینده‬
‫است؟‬‫موثر‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫عواملی‬ ‫چه‬‫و‬ ‫چیست‬‫کار‬
‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نوسانات‬
‫ولی‬
‫تعطیل‬ ‫سازی‬ ‫ساختمان‬ ‫ا‬‫ر‬‫زی‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫فعلی‬ ‫وضعیت‬‫از‬‫بهتر‬ ‫وضعیت‬ ‫آینده‬
‫ن‬
‫می‬
‫ساختمانی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ .‫شود‬
‫حمایت‬‫با‬
‫ریاست‬ ‫زمان‬‫در‬‫مهر‬ ‫مسکن‬ ‫مثل‬ .‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫اه‬‫ر‬‫هم‬ ‫دولتی‬ ‫های‬
‫اد‬‫ژ‬‫ن‬ ‫احمدی‬ ‫آقای‬ ‫جمهوری‬
‫مهم‬
‫چیست؟‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫مصرفی‬ ‫مواد‬‫و‬ ‫ات‬‫ز‬‫تجهی‬ ‫ترین‬
‫دار‬ ‫وجود‬ ‫ات‬‫ز‬‫تجهی‬ ‫کردن‬‫اجاره‬ ‫امکان‬ ‫ا‬‫ر‬‫زی‬ .‫نیست‬ ‫ات‬‫ز‬‫تجهی‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫کار‬‫این‬ ‫شروع‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫حتی‬
‫د‬
.
‫ات‬‫ز‬‫تجهی‬
‫عبار‬‫نظر‬ ‫مورد‬‫و‬ ‫اصلی‬
‫هست‬ ‫ت‬
‫و‬ ‫چین‬ ‫سیم‬‫و‬ ‫کن‬‫بتن‬ ‫دریل‬‫و‬ ‫سبک‬ ‫دریل‬ .‫شارژی‬ ‫دریل‬ :‫از‬ ‫ند‬
...‫و‬‫موتر‬ ‫مولتی‬‫و‬‫دوسو‬
‫رعایت‬ ‫باید‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫قوانینی‬‫و‬ ‫استانداردها‬ ‫چه‬
‫نمود‬
‫؟‬
.‫است‬ ‫اصلی‬‫معیار‬ ‫این‬ ‫واقع‬‫در‬ .‫است‬ ‫ان‬‫ر‬‫ته‬ ‫نشانی‬ ‫آتش‬ ‫سازمان‬ ‫العمل‬‫ر‬‫دستو‬‫با‬ ‫الویت‬ ‫حریق‬ ‫اعالم‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬
‫این‬ ‫حقیقت‬‫در‬
‫مهند‬ ‫نظام‬ ‫ات‬‫ر‬‫دستو‬‫از‬ ‫گرفته‬
‫بر‬‫معیار‬
‫استاندارد‬‫و‬ ‫سی‬
‫آمریکایی‬‫و‬ ‫انگلیسی‬ ‫های‬
.‫است‬
‫ناظرین‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫نهایت‬‫در‬
.‫شود‬ ‫داده‬ ‫تحویل‬ ‫باید‬ ‫نشانی‬ ‫آتش‬ ‫کارشناسان‬‫و‬ ‫برق‬
‫باشند؟‬ ‫داشته‬ ‫مناسبی‬ ‫آمد‬
‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫طریقی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫مجریان‬
‫پرداخت‬ ‫با‬ .‫نیست‬ ‫کافی‬‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫کردن‬‫تجربه‬
‫می‬ ‫آموزش‬ ‫بهای‬
‫خبره‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫تجربیات‬ ‫توانند‬
‫دست‬ ‫به‬ ‫ا‬‫ر‬
.‫ببینند‬ ‫آموزش‬‫و‬ ‫بیاورند‬
‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫اریابی‬‫ز‬‫با‬
‫خیلی‬
‫می‬ ‫کمک‬
‫ر‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫موفقیت‬ ‫کسب‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫و‬ ‫کند‬
‫بر‬ ‫قابتی‬
‫فروش‬ ‫مهارت‬
‫کز‬
‫متمر‬‫نیز‬
‫گردی‬
.‫د‬
‫توسعه‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫توان‬ ‫می‬‫چطور‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫ظرفیت‬‫از‬
‫کرد؟‬‫استفاده‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫ی‬
‫د‬
‫ام‬‫ر‬‫اینستاگ‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫رزومه‬‫و‬ ‫مهارت‬ ‫دادن‬ ‫نشان‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ارهایی‬‫ز‬‫اب‬ ‫به‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫واقع‬‫ر‬
‫حاضر‬ ‫حال‬‫در‬
‫خیلی‬
‫الگوریتم‬ ‫یادگیری‬ .‫است‬‫موثر‬
‫منجر‬‫کار‬‫و‬ ‫کسب‬‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ها‬
‫گ‬
‫ردد‬
.
‫است؟‬ ‫الزم‬ ‫امکاناتی‬‫و‬ ‫ات‬‫ز‬‫تجهی‬ ‫چه‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫یادگیری‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬
‫می‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬
‫وسا‬ ‫تواند‬
‫و‬ ‫کند‬‫اجاره‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫ات‬‫ز‬‫تجهی‬ ‫و‬ ‫یل‬
‫بعد‬
‫از‬
‫خ‬ ‫کار‬‫و‬ ‫کسب‬‫شروع‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬
‫ود‬
‫می‬
..‫و‬ ‫دریل‬ ..‫فازمتر‬ .‫کند‬‫تهیه‬ ‫ا‬‫ر‬‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫لوازم‬ ‫تواند‬
‫دارید؟‬ ‫پیشنهادی‬ ‫چه‬ ‫آموزی‬
‫ر‬‫کا‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬
‫تابستان‬‫و‬ ‫عید‬ ‫زمان‬‫در‬ ‫بیکاری‬ ‫اوقات‬‫در‬ ..‫و‬ ‫فنی‬ ‫تجربه‬ ‫کسب‬‫و‬‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مهارت‬ ‫آموختن‬
‫مهم‬
‫م‬ ‫ضعف‬ ‫ترین‬
‫چیست؟‬ ‫دارند‬ ‫آموزش‬ ‫به‬‫نیاز‬ ‫که‬‫شغل‬ ‫این‬ ‫جریان‬
‫گ‬
‫بزر‬ ‫دانایی‬ ‫توهم‬
‫اشت‬ ‫کارهای‬ ‫انجام‬ .‫است‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫مجریان‬ ‫ضعف‬ ‫ترین‬
‫نقشه‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫باه‬
‫ب‬ ..‫و‬ ‫کشی‬
‫کنند‬‫پر‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫یادگیری‬ ‫ظرف‬ ‫باید‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫کلی‬‫طور‬
‫مهم‬
‫چیست؟‬ ‫کاری‬‫زمینه‬‫در‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫مجریان‬ ‫شکایت‬‫و‬ ‫دغدغه‬ ‫ترین‬
‫کاری‬‫حوزه‬ ‫این‬‫در‬
.‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫خاصی‬ ‫دغدغه‬
‫چیست؟‬‫کار‬‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫مسیر‬ ‫بهترین‬
.‫آمد‬
‫در‬ ‫کسب‬‫سپس‬‫و‬ ‫صحیح‬ ‫اریابی‬‫ز‬‫با‬‫و‬ ‫تجربه‬ ‫کسب‬
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق

استخدام کارآموز دارالترجمه
استخدام کارآموز دارالترجمهاستخدام کارآموز دارالترجمه
استخدام کارآموز دارالترجمهalighobyshavi
 
سایت udemy و نحوه درآمد زایی مهندسان برق از آن
سایت udemy و نحوه درآمد زایی مهندسان برق از آنسایت udemy و نحوه درآمد زایی مهندسان برق از آن
سایت udemy و نحوه درآمد زایی مهندسان برق از آنMohammad Karimi
 
Week 3, SkillLand, NEXT, Spring 2013
Week 3, SkillLand, NEXT, Spring 2013Week 3, SkillLand, NEXT, Spring 2013
Week 3, SkillLand, NEXT, Spring 2013Mohsen Malayeri
 
Cyber space and timeless opportunity - mohsen amiri fakhr مقاله فضای مجازی و...
Cyber space and timeless opportunity - mohsen amiri fakhr مقاله فضای مجازی و...Cyber space and timeless opportunity - mohsen amiri fakhr مقاله فضای مجازی و...
Cyber space and timeless opportunity - mohsen amiri fakhr مقاله فضای مجازی و...Mohsen Amiri Fakhr
 
دلایل شکست استارتاپها
دلایل شکست استارتاپهادلایل شکست استارتاپها
دلایل شکست استارتاپهاaliaalistartup
 
معرفی دورۀ بازاریابی دیجیتال نوین
معرفی دورۀ بازاریابی دیجیتال نوینمعرفی دورۀ بازاریابی دیجیتال نوین
معرفی دورۀ بازاریابی دیجیتال نوینNovin
 
بررسی آماری پروژه های سئو در ایران
بررسی آماری پروژه های سئو در ایرانبررسی آماری پروژه های سئو در ایران
بررسی آماری پروژه های سئو در ایرانAmin Esmaeili
 
IOT-Startup-Business-Model-Canvas
IOT-Startup-Business-Model-CanvasIOT-Startup-Business-Model-Canvas
IOT-Startup-Business-Model-CanvasMahdi Nasseri
 
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
بهترین استفاده از فرصت کارآموزی
بهترین استفاده از فرصت کارآموزی بهترین استفاده از فرصت کارآموزی
بهترین استفاده از فرصت کارآموزی Mohammad Mahdi Pourbasir
 
سرفصل‌های بسته درآمدزایی از اینترنت برای مهندسین برق
سرفصل‌های بسته درآمدزایی از اینترنت برای مهندسین برقسرفصل‌های بسته درآمدزایی از اینترنت برای مهندسین برق
سرفصل‌های بسته درآمدزایی از اینترنت برای مهندسین برقMohammad Karimi
 
دوره هدایت حرفه‌ای و شغلی.pptx
دوره هدایت حرفه‌ای و شغلی.pptxدوره هدایت حرفه‌ای و شغلی.pptx
دوره هدایت حرفه‌ای و شغلی.pptxtarahomjahani
 
دانشگاه‌هایی که کارآفرین تربیت ‌می‌کنند
دانشگاه‌هایی که کارآفرین تربیت ‌می‌کننددانشگاه‌هایی که کارآفرین تربیت ‌می‌کنند
دانشگاه‌هایی که کارآفرین تربیت ‌می‌کنندModirinfo
 
بازار کار رشته برق
بازار کار رشته برقبازار کار رشته برق
بازار کار رشته برقMohammad Karimi
 
MVP - نمونه اولیه محصول در کسب و کار
MVP - نمونه اولیه محصول در کسب و کارMVP - نمونه اولیه محصول در کسب و کار
MVP - نمونه اولیه محصول در کسب و کارBahar Mazandarani
 
دوره استارت آپ یک روزه مدرسه کسب وکار
دوره استارت آپ یک روزه مدرسه کسب وکاردوره استارت آپ یک روزه مدرسه کسب وکار
دوره استارت آپ یک روزه مدرسه کسب وکارK.N.Toosi University of Technology
 
کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی.
کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی.کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی.
کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی.Hossein Zeinivand
 

Semelhante a مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق (20)

6th Annual Iran Web Festival - Report
6th Annual Iran Web Festival - Report6th Annual Iran Web Festival - Report
6th Annual Iran Web Festival - Report
 
استخدام کارآموز دارالترجمه
استخدام کارآموز دارالترجمهاستخدام کارآموز دارالترجمه
استخدام کارآموز دارالترجمه
 
سایت udemy و نحوه درآمد زایی مهندسان برق از آن
سایت udemy و نحوه درآمد زایی مهندسان برق از آنسایت udemy و نحوه درآمد زایی مهندسان برق از آن
سایت udemy و نحوه درآمد زایی مهندسان برق از آن
 
Week 3, SkillLand, NEXT, Spring 2013
Week 3, SkillLand, NEXT, Spring 2013Week 3, SkillLand, NEXT, Spring 2013
Week 3, SkillLand, NEXT, Spring 2013
 
Cyber space and timeless opportunity - mohsen amiri fakhr مقاله فضای مجازی و...
Cyber space and timeless opportunity - mohsen amiri fakhr مقاله فضای مجازی و...Cyber space and timeless opportunity - mohsen amiri fakhr مقاله فضای مجازی و...
Cyber space and timeless opportunity - mohsen amiri fakhr مقاله فضای مجازی و...
 
دلایل شکست استارتاپها
دلایل شکست استارتاپهادلایل شکست استارتاپها
دلایل شکست استارتاپها
 
معرفی دورۀ بازاریابی دیجیتال نوین
معرفی دورۀ بازاریابی دیجیتال نوینمعرفی دورۀ بازاریابی دیجیتال نوین
معرفی دورۀ بازاریابی دیجیتال نوین
 
بررسی آماری پروژه های سئو در ایران
بررسی آماری پروژه های سئو در ایرانبررسی آماری پروژه های سئو در ایران
بررسی آماری پروژه های سئو در ایران
 
virtual number
virtual numbervirtual number
virtual number
 
IOT-Startup-Business-Model-Canvas
IOT-Startup-Business-Model-CanvasIOT-Startup-Business-Model-Canvas
IOT-Startup-Business-Model-Canvas
 
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
 
بهترین استفاده از فرصت کارآموزی
بهترین استفاده از فرصت کارآموزی بهترین استفاده از فرصت کارآموزی
بهترین استفاده از فرصت کارآموزی
 
Pitch deck sanakar
Pitch deck sanakarPitch deck sanakar
Pitch deck sanakar
 
سرفصل‌های بسته درآمدزایی از اینترنت برای مهندسین برق
سرفصل‌های بسته درآمدزایی از اینترنت برای مهندسین برقسرفصل‌های بسته درآمدزایی از اینترنت برای مهندسین برق
سرفصل‌های بسته درآمدزایی از اینترنت برای مهندسین برق
 
دوره هدایت حرفه‌ای و شغلی.pptx
دوره هدایت حرفه‌ای و شغلی.pptxدوره هدایت حرفه‌ای و شغلی.pptx
دوره هدایت حرفه‌ای و شغلی.pptx
 
دانشگاه‌هایی که کارآفرین تربیت ‌می‌کنند
دانشگاه‌هایی که کارآفرین تربیت ‌می‌کننددانشگاه‌هایی که کارآفرین تربیت ‌می‌کنند
دانشگاه‌هایی که کارآفرین تربیت ‌می‌کنند
 
بازار کار رشته برق
بازار کار رشته برقبازار کار رشته برق
بازار کار رشته برق
 
MVP - نمونه اولیه محصول در کسب و کار
MVP - نمونه اولیه محصول در کسب و کارMVP - نمونه اولیه محصول در کسب و کار
MVP - نمونه اولیه محصول در کسب و کار
 
دوره استارت آپ یک روزه مدرسه کسب وکار
دوره استارت آپ یک روزه مدرسه کسب وکاردوره استارت آپ یک روزه مدرسه کسب وکار
دوره استارت آپ یک روزه مدرسه کسب وکار
 
کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی.
کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی.کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی.
کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی.
 

Mais de Mohammad Karimi

شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfMohammad Karimi
 
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfشرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfMohammad Karimi
 
10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون Mohammad Karimi
 
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
 مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقاصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقشرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
رشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرترشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرتMohammad Karimi
 
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟Mohammad Karimi
 
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندکارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندMohammad Karimi
 
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلفشرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلفMohammad Karimi
 
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برق
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برقسابقه کار آزمون نظام مهندسی برق
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
برگزاری آزمون نظام مهندسی برق
برگزاری آزمون نظام مهندسی برقبرگزاری آزمون نظام مهندسی برق
برگزاری آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟Mohammad Karimi
 
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟Mohammad Karimi
 
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟Mohammad Karimi
 
مهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفر
مهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفرمهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفر
مهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفرMohammad Karimi
 
برای ورود به بازار کار رشته برق، شغل نصاب آنتن مرکزی گزینه مناسبی است. نصب آن...
برای ورود به بازار کار رشته برق، شغل نصاب آنتن مرکزی گزینه مناسبی است. نصب آن...برای ورود به بازار کار رشته برق، شغل نصاب آنتن مرکزی گزینه مناسبی است. نصب آن...
برای ورود به بازار کار رشته برق، شغل نصاب آنتن مرکزی گزینه مناسبی است. نصب آن...Mohammad Karimi
 

Mais de Mohammad Karimi (20)

شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
 
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
 
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfشرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
 
10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون
 
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
 مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
 
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقاصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
 
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
 
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقشرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
 
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
 
رشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرترشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرت
 
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
 
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندکارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
 
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلفشرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
 
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برق
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برقسابقه کار آزمون نظام مهندسی برق
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برق
 
برگزاری آزمون نظام مهندسی برق
برگزاری آزمون نظام مهندسی برقبرگزاری آزمون نظام مهندسی برق
برگزاری آزمون نظام مهندسی برق
 
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
 
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟
 
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
 
مهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفر
مهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفرمهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفر
مهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفر
 
برای ورود به بازار کار رشته برق، شغل نصاب آنتن مرکزی گزینه مناسبی است. نصب آن...
برای ورود به بازار کار رشته برق، شغل نصاب آنتن مرکزی گزینه مناسبی است. نصب آن...برای ورود به بازار کار رشته برق، شغل نصاب آنتن مرکزی گزینه مناسبی است. نصب آن...
برای ورود به بازار کار رشته برق، شغل نصاب آنتن مرکزی گزینه مناسبی است. نصب آن...
 

مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق

 • 1. ‫حریق‬ ‫اعالم‬ ‫سیستم‬ ‫مدرس‬ ‫میرزایی‬ ‫با‬ ‫مصاحبه‬ ‫مدرس‬ ‫معرفی‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خودتان‬ ‫نمایید‬ ‫؟‬ :‫اسم‬ ‫ایی‬‫ز‬‫میر‬ ‫مرتضی‬ :‫کار‬‫سابقه‬ ‫هفت‬ ‫سال‬ ‫از‬ ‫حریق‬ ‫اعالم‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫سال‬ ،‫دو‬ ‫و‬ ‫نود‬ ‫و‬ ‫صنعتی‬ ،‫ساختمانی‬ ‫پروژه‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫دیدند‬ ‫آموزش‬ .‫دادند‬ ‫انجام‬ ‫دانشگاهی‬‫و‬ ‫بیمارستانی‬ :‫تحصیالت‬ ‫ایش‬‫ر‬‫گ‬.‫برق‬ ‫لیسانس‬ ‫قدرت‬ ‫سابقه‬ :‫شغل‬ ‫این‬‫در‬ ‫تدریس‬ ‫ی‬ 1 ‫ب‬ ‫هفته‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫رسمی‬ ‫طور‬ ‫آغاز‬ ‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫آموزش‬ .‫کردند‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬ ‫شفاف‬ ‫و‬ ‫کامل‬‫طور‬ ‫می‬ ‫بیان‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫نکات‬ ‫نمایند‬ .
 • 2. ‫است؟‬‫موثر‬ ‫شغل‬ ‫این‬‫در‬ ‫موفقیت‬‫در‬ ‫مهارتی‬‫و‬ ‫ک‬ ‫مدر‬ ‫چه‬ ‫داشتن‬ ‫این‬ ‫اجبار‬ ‫گی‬ ‫تاز‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫ادی‬‫ر‬‫اف‬ ‫اکثر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫ا‬ ‫بر‬ ‫کافی‬ ‫مهارت‬ ‫از‬ ‫دهند‬ ‫خوردار‬ ‫آینده‬ ‫سالیان‬ ‫در‬ ‫که‬‫کردند‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫البته‬ .‫نیستند‬ ‫همه‬ ‫برق‬ ‫بتوان‬ ‫باید‬ ‫ساختمانی‬ ‫کارهای‬ ‫اعالم‬ ‫کار‬‫ند‬ .‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫حریق‬ ‫ب‬ ‫می‬ ‫ک‬ ‫مدر‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬‫از‬‫موثرتر‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫مهارت‬ ‫کلی‬‫طور‬ ‫دان‬ ‫امکان‬ ‫آمد‬ ‫در‬ ‫کسب‬‫ک‬ ‫مدر‬ ‫بدون‬ .‫ستند‬ ‫پ‬ ‫است‬‫ذیر‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫گ‬ ‫بزر‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ .‫ساختمانی‬ ‫ی‬ .‫است‬‫نیاز‬ ‫تاییدیه‬‫و‬ ‫ک‬ ‫مدر‬ ‫به‬‫تر‬ ‫هستند؟‬ ‫تحصیالتی‬‫و‬ ‫جنسی‬ ،‫سنی‬ ‫طیف‬ ‫چه‬‫از‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫متقاضیان‬ ‫غالب‬  ‫برق‬ ‫کر‬‫طی‬ ‫با‬ ‫ساختمانی‬ ‫کارهای‬ ‫می‬ ‫یادگیری‬‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫دن‬ ‫ک‬‫کار‬‫حریق‬ ‫اعالم‬ ‫توانند‬ .‫نند‬  ‫کار‬‫مقاطع‬‫در‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫التحصیل‬ ‫غ‬ ‫فار‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫دکتری‬‫و‬ ‫ارشد‬ ‫و‬ ‫شناسی‬  ‫هنرستانی‬ .‫هستند‬ ‫تحصیل‬ ‫به‬ ‫مشغول‬‫و‬ ‫اند‬ ‫کرده‬‫انتخاب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫که‬‫هایی‬  ‫کسانی‬ .‫هستند‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫مشغول‬ ...‫و‬ ‫مداربسته‬ ‫دوربین‬ ‫زمینه‬‫در‬ ‫که‬  ‫ات‬‫ر‬‫ادا‬ ‫تاسیسات‬ ‫کارمندان‬ ‫ب‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫آمد‬ ‫ر‬‫د‬ ‫حدود‬ ‫است؟‬‫چقدر‬ ‫ماهانه‬ ‫صورت‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫پنج‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫انجام‬ ‫قابل‬ ‫روز‬ ‫پنج‬ ‫روز‬ 2000000 ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫عایدی‬ ‫و‬ ‫آمد‬ ‫ر‬‫د‬ ‫تومان‬ ‫طی‬ 1 ‫ماه‬ ‫پنج‬ ‫ب‬ .‫است‬ ‫انجام‬ ‫قابل‬ ‫پروژه‬ ‫میانگین‬ ‫طور‬ 0000000 ‫تا‬ 10000000 ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬ .‫تومان‬ ‫می‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫این‬ ‫ماهانه‬ ‫آمد‬ ‫ر‬‫د‬ ‫میانگین‬ ‫است‬ ‫باالی‬ ‫گ‬ ‫بزر‬ ‫شهرهای‬ ‫در‬ ‫تواند‬ 10000000 .‫باشد‬ ‫نیز‬ ‫تومان‬ ‫ا‬‫ر‬‫زی‬ ‫ساختمان‬ ‫ه‬ ‫ساز‬‫و‬ ‫ساخت‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫بیشتری‬ ‫ای‬ ‫کالن‬‫در‬ ‫دستمزد‬ ‫نرخ‬‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫اس‬‫بیشتر‬ ‫شهرها‬ .‫ت‬ ‫مهم‬ ‫سرفصل‬ ‫ترین‬ ‫هستند؟‬ ‫مواردی‬ ‫چه‬ ‫تدریس‬ ‫های‬ ‫بم‬‫و‬‫زیر‬ ‫بیان‬‫و‬ ‫مهم‬ ‫ایی‬‫ر‬‫اج‬ ‫نکات‬ ‫کارها‬‫تخصصی‬ ‫اصول‬‫و‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫است؟‬ ‫ساعت‬ ‫چند‬ ‫مرحله‬‫هر‬‫و‬ ‫بوده‬ ‫مرحله‬ ‫چند‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫ق‬ ‫بستن‬ :‫اول‬ ‫مرحله‬ ‫ارداد‬‫ر‬ ‫گذاری‬‫لوله‬ :‫دوم‬ ‫مرحله‬ ‫کشی‬‫سیم‬ :‫سوم‬ ‫مرحله‬ ‫نصب‬ :‫چهارم‬ ‫مرحله‬ ‫تحویل‬ :‫پنجم‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫حرفه‬ ‫این‬ ‫آموزش‬ ‫دو‬ .‫دارد‬‫نیاز‬ ‫زمان‬ ‫هفته‬ ‫هجده‬ ‫و‬ ‫ترم‬ ‫دویست‬ ‫فعال‬ ‫ساعت‬ .‫است‬‫نیاز‬
 • 3. ‫سه‬ ‫تا‬ ‫شش‬ ‫است‬‫نیاز‬ ‫زمینه‬ ‫این‬‫در‬ ‫متخصص‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫تبدیل‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫زمان‬ ‫ماه‬ ‫مدت‬ ‫این‬ ‫طی‬‫در‬ . ‫کسب‬ ‫ا‬ ‫آمد‬ ‫در‬ ‫مکان‬ .‫است‬‫پذیر‬ ‫دارید؟‬ ‫شغل‬ ‫این‬‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫پیشنهادی‬ ‫چه‬ ‫حریق‬ ‫اعالم‬ ‫زمینه‬‫در‬‫موثر‬ ‫ارتباطات‬‫ار‬‫ر‬‫برق‬‫و‬ ‫موفق‬ ‫اریابی‬‫ز‬‫با‬ ‫این‬ ‫شغلی‬ ‫آینده‬ ‫است؟‬‫موثر‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫عواملی‬ ‫چه‬‫و‬ ‫چیست‬‫کار‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نوسانات‬ ‫ولی‬ ‫تعطیل‬ ‫سازی‬ ‫ساختمان‬ ‫ا‬‫ر‬‫زی‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫فعلی‬ ‫وضعیت‬‫از‬‫بهتر‬ ‫وضعیت‬ ‫آینده‬ ‫ن‬ ‫می‬ ‫ساختمانی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ .‫شود‬ ‫حمایت‬‫با‬ ‫ریاست‬ ‫زمان‬‫در‬‫مهر‬ ‫مسکن‬ ‫مثل‬ .‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫اه‬‫ر‬‫هم‬ ‫دولتی‬ ‫های‬ ‫اد‬‫ژ‬‫ن‬ ‫احمدی‬ ‫آقای‬ ‫جمهوری‬ ‫مهم‬ ‫چیست؟‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫مصرفی‬ ‫مواد‬‫و‬ ‫ات‬‫ز‬‫تجهی‬ ‫ترین‬ ‫دار‬ ‫وجود‬ ‫ات‬‫ز‬‫تجهی‬ ‫کردن‬‫اجاره‬ ‫امکان‬ ‫ا‬‫ر‬‫زی‬ .‫نیست‬ ‫ات‬‫ز‬‫تجهی‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫کار‬‫این‬ ‫شروع‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫حتی‬ ‫د‬ . ‫ات‬‫ز‬‫تجهی‬ ‫عبار‬‫نظر‬ ‫مورد‬‫و‬ ‫اصلی‬ ‫هست‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫چین‬ ‫سیم‬‫و‬ ‫کن‬‫بتن‬ ‫دریل‬‫و‬ ‫سبک‬ ‫دریل‬ .‫شارژی‬ ‫دریل‬ :‫از‬ ‫ند‬ ...‫و‬‫موتر‬ ‫مولتی‬‫و‬‫دوسو‬ ‫رعایت‬ ‫باید‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫قوانینی‬‫و‬ ‫استانداردها‬ ‫چه‬ ‫نمود‬ ‫؟‬
 • 4. .‫است‬ ‫اصلی‬‫معیار‬ ‫این‬ ‫واقع‬‫در‬ .‫است‬ ‫ان‬‫ر‬‫ته‬ ‫نشانی‬ ‫آتش‬ ‫سازمان‬ ‫العمل‬‫ر‬‫دستو‬‫با‬ ‫الویت‬ ‫حریق‬ ‫اعالم‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫این‬ ‫حقیقت‬‫در‬ ‫مهند‬ ‫نظام‬ ‫ات‬‫ر‬‫دستو‬‫از‬ ‫گرفته‬ ‫بر‬‫معیار‬ ‫استاندارد‬‫و‬ ‫سی‬ ‫آمریکایی‬‫و‬ ‫انگلیسی‬ ‫های‬ .‫است‬ ‫ناظرین‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫نهایت‬‫در‬ .‫شود‬ ‫داده‬ ‫تحویل‬ ‫باید‬ ‫نشانی‬ ‫آتش‬ ‫کارشناسان‬‫و‬ ‫برق‬ ‫باشند؟‬ ‫داشته‬ ‫مناسبی‬ ‫آمد‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫طریقی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫مجریان‬ ‫پرداخت‬ ‫با‬ .‫نیست‬ ‫کافی‬‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫کردن‬‫تجربه‬ ‫می‬ ‫آموزش‬ ‫بهای‬ ‫خبره‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫تجربیات‬ ‫توانند‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫ا‬‫ر‬ .‫ببینند‬ ‫آموزش‬‫و‬ ‫بیاورند‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫اریابی‬‫ز‬‫با‬ ‫خیلی‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫ر‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫موفقیت‬ ‫کسب‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫بر‬ ‫قابتی‬ ‫فروش‬ ‫مهارت‬ ‫کز‬ ‫متمر‬‫نیز‬ ‫گردی‬ .‫د‬ ‫توسعه‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫توان‬ ‫می‬‫چطور‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫ظرفیت‬‫از‬ ‫کرد؟‬‫استفاده‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ام‬‫ر‬‫اینستاگ‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫رزومه‬‫و‬ ‫مهارت‬ ‫دادن‬ ‫نشان‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ارهایی‬‫ز‬‫اب‬ ‫به‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫واقع‬‫ر‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬‫در‬ ‫خیلی‬ ‫الگوریتم‬ ‫یادگیری‬ .‫است‬‫موثر‬ ‫منجر‬‫کار‬‫و‬ ‫کسب‬‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ . ‫است؟‬ ‫الزم‬ ‫امکاناتی‬‫و‬ ‫ات‬‫ز‬‫تجهی‬ ‫چه‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫یادگیری‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫می‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫وسا‬ ‫تواند‬ ‫و‬ ‫کند‬‫اجاره‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫ات‬‫ز‬‫تجهی‬ ‫و‬ ‫یل‬ ‫بعد‬ ‫از‬ ‫خ‬ ‫کار‬‫و‬ ‫کسب‬‫شروع‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫ود‬ ‫می‬ ..‫و‬ ‫دریل‬ ..‫فازمتر‬ .‫کند‬‫تهیه‬ ‫ا‬‫ر‬‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫لوازم‬ ‫تواند‬ ‫دارید؟‬ ‫پیشنهادی‬ ‫چه‬ ‫آموزی‬ ‫ر‬‫کا‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫تابستان‬‫و‬ ‫عید‬ ‫زمان‬‫در‬ ‫بیکاری‬ ‫اوقات‬‫در‬ ..‫و‬ ‫فنی‬ ‫تجربه‬ ‫کسب‬‫و‬‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مهارت‬ ‫آموختن‬ ‫مهم‬ ‫م‬ ‫ضعف‬ ‫ترین‬ ‫چیست؟‬ ‫دارند‬ ‫آموزش‬ ‫به‬‫نیاز‬ ‫که‬‫شغل‬ ‫این‬ ‫جریان‬ ‫گ‬ ‫بزر‬ ‫دانایی‬ ‫توهم‬ ‫اشت‬ ‫کارهای‬ ‫انجام‬ .‫است‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫مجریان‬ ‫ضعف‬ ‫ترین‬ ‫نقشه‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫باه‬ ‫ب‬ ..‫و‬ ‫کشی‬ ‫کنند‬‫پر‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫یادگیری‬ ‫ظرف‬ ‫باید‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫کلی‬‫طور‬ ‫مهم‬ ‫چیست؟‬ ‫کاری‬‫زمینه‬‫در‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫مجریان‬ ‫شکایت‬‫و‬ ‫دغدغه‬ ‫ترین‬ ‫کاری‬‫حوزه‬ ‫این‬‫در‬ .‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫خاصی‬ ‫دغدغه‬ ‫چیست؟‬‫کار‬‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫مسیر‬ ‫بهترین‬ .‫آمد‬ ‫در‬ ‫کسب‬‫سپس‬‫و‬ ‫صحیح‬ ‫اریابی‬‫ز‬‫با‬‫و‬ ‫تجربه‬ ‫کسب‬