نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟

آموزش جامع و رایگان کلیه مفاهیم مرتبط با درآمد دلاری در داخل کشور و یا اعزام مهندس برق به خارج در سایت آکادمی کسب و کار برقی: www.mohammad-karimi.com/dollar برای مشاوره تماس بگیرید: ۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶ در تلگرام و ایسناگرام ما را سرچ کنید: @electro_rich

1
‫نحوه‬
‫پیاده‬
‫و‬ ‫سازی‬
‫اجرا‬
‫ی‬
‫س‬
‫ی‬
‫ستم‬
‫حر‬ ‫اعلام‬
‫ی‬
‫ق‬
‫متعارف؟‬
:‫کلیدی‬ ‫کلمه‬
‫اجرای‬
‫متعارف‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬
،
Conventional
Fire Alarm
،
‫حریق‬ ‫اعلام‬
،
Fire Alarm
،
‫سیم‬
‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫کشی‬
،‫حریق‬
Wiring of fire alarm system
،
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬
2
121
-
66010166
@tasisat_barghi
:‫چکیده‬
‫مرکزی‬ ‫پنل‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫کلی‬ ‫بصورت‬ ‫متعارف‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬
‫گردی‬ ‫تشکیل‬
‫دستگاه‬ ‫به‬ ‫کاربردی‬ ‫دستگاه‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫ده‬
‫در‬ ‫هشدار‬ ‫و‬ ‫آلارم‬
‫بین‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫مردم‬ ‫عموم‬
‫زمانی‬
‫آتش‬ ‫که‬
‫می‬ ‫صورت‬ ‫ساختمان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫سوزی‬
‫ای‬ ،‫گیرد‬
‫ن‬
‫به‬ ‫نوری‬ ‫و‬ ‫صوتی‬ ‫هشدارهای‬ ‫و‬ ‫آلارم‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫دستگاه‬
‫کسانی‬
‫می‬ ‫هشدار‬ ،‫هستند‬ ‫ساختمان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬
‫در‬ .‫دهد‬
‫اجرای‬
‫روش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫متعارف‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬
‫های‬
‫سیم‬ ‫در‬ ‫صحیح‬
‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫کشی‬
‫خیلی‬
‫موضوع‬
‫مهم‬
‫نیز‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫و‬
‫است‬
‫ویژه‬ ‫توجه‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫حتما‬ .
‫داش‬
‫کابل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫که‬ ،‫باشید‬ ‫ته‬
‫های‬
‫سیم‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫و‬ ‫استاندارد‬
‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫کشی‬
‫آتش‬ ‫ایجاد‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ،‫متعارف‬
‫در‬ ‫سوزی‬
‫جایی‬
‫سی‬ ‫که‬
‫ست‬
‫م‬
‫ب‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫پایه‬ ‫آن‬ ‫در‬
.‫کرد‬ ‫نخواهد‬ ‫عمل‬ ‫درستی‬
1
-
‫چیست؟‬ ‫متعارف‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬
‫این‬ ‫در‬
‫مطلب‬
‫متعارف‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫اجرای‬ ‫نحوه‬ ‫داریم‬ ‫قصد‬
‫متعارف‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫کشی‬ ‫سیم‬
،‫دهیم‬ ‫شرح‬ ‫را‬
‫ولی‬
‫پ‬
‫از‬ ‫یش‬
‫درباره‬ ‫مختصر‬ ‫توضیح‬ ‫یک‬ ‫آن‬
‫متعارف‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫تعاریف‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬
‫؛‬
‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬
121
-
66010166
@tasisat_barghi
‫ارائه‬
‫این‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫آموزش‬ ‫برای‬ .‫داد‬ ‫خواهیم‬
،‫خصوص‬
‫تا‬ ‫را‬ ‫ما‬
‫همراهی‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫پایان‬
‫فرمایید‬
.
‫اعل‬ ‫سیستم‬
‫ب‬ ‫متعارف‬ ‫حریق‬ ‫ام‬
‫تشکی‬ ‫مرکزی‬ ‫پنل‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫کلی‬ ‫صورت‬
‫ل‬
‫در‬ ‫هشدار‬ ‫و‬ ‫آلارم‬ ‫دستگاه‬ ‫به‬ ‫کاربردی‬ ‫دستگاه‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫شده‬
‫ب‬
‫ین‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫مردم‬ ‫عموم‬
‫وقتی‬
‫که‬
‫حریق‬
‫ساختمان‬ ‫یک‬ ‫در‬
‫می‬ ‫صورت‬
‫صوتی‬ ‫هشدارهای‬ ‫و‬ ‫آلارم‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫دستگاه‬ ‫این‬ ،‫گیرد‬
‫به‬ ‫نوری‬ ‫و‬
‫کسانی‬
‫ه‬ ،‫هستند‬ ‫ساختمان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬
‫می‬ ‫شدار‬
.‫دهد‬
‫دقت‬
‫کنید‬
‫از‬ ‫متعارف‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫مرکزی‬ ‫پنل‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫انرژی‬ ،
‫می‬ ‫تامین‬ ‫برق‬
‫شود‬
.
‫ولی‬
‫این‬
‫نیز‬ ‫باتری‬ ‫به‬ ‫مجهز‬ ‫دستگاه‬
‫اس‬
‫ت‬
‫که‬ ،
.‫دهد‬ ‫ادامه‬ ‫خود‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫بتواند‬ ‫برق‬ ‫قطعی‬ ‫صورت‬ ‫در‬
2
-
‫و‬ ‫اصول‬
‫روش‬
‫سیم‬
‫متعارف‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫کشی‬
‫متعارف‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫در‬
‫روش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫در‬ ‫صحیح‬ ‫های‬
‫سیم‬
‫سیستم‬ ‫کشی‬
‫است‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫موضوع‬ ‫خیلی‬
‫ح‬ .
‫به‬ ‫تما‬
‫استفاده‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫که‬ ،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫ویژه‬ ‫توجه‬ ‫موضوع‬ ‫این‬
‫کابل‬ ‫از‬
‫سیم‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫و‬ ‫استاندارد‬ ‫های‬
‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫کشی‬
‫ایجاد‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ،‫متعارف‬ ‫حریق‬
‫حریق‬
‫در‬
‫جایی‬
‫سی‬ ‫که‬
‫آن‬ ‫در‬ ‫ستم‬
‫ر‬ ‫پایه‬
‫ب‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫یزی‬
‫موارد‬ ‫جمله‬ ‫از‬ .‫کرد‬ ‫نخواهد‬ ‫عمل‬ ‫درستی‬
‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دیگری‬
‫سوزی‬ ‫آتش‬
،‫است‬ ‫مهم‬
‫سیم‬ ‫نحوه‬
‫اشکال‬ ‫بدون‬ ‫کشی‬
‫است‬
.
‫سیم‬ ‫اول‬ ‫مرحله‬ ‫در‬
‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫طراحی‬ ‫جهت‬ ‫کشی‬
‫تهیه‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫کابل‬ ‫باید‬ ‫متعارف‬
‫کرد‬
‫ب‬ ،‫است‬ ‫لازم‬ .
‫دانید‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬
0
121
-
66010166
@tasisat_barghi
‫کابل‬
‫ک‬ ‫هایی‬
‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫ه‬
،‫سوزی‬ ‫آتش‬
‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬
‫می‬
‫در‬ ‫گیرند‬
2
‫دسته‬ ‫نوع‬
‫می‬ ‫بندی‬
‫عبارت‬ ‫که‬ ،‫شوند‬
‫هست‬
‫از‬ ‫ند‬
:

‫نوع‬ ‫کابل‬
1
:
‫کابل‬
‫که‬ ‫هایی‬
‫پس‬
‫از‬
‫حریق‬
‫تتتفاده‬
‫ت‬‫اس‬ ‫مورد‬
‫نمی‬ ‫قرار‬
‫کابل‬ ‫مانند‬ ‫گیرند‬
‫شستی‬ ‫و‬ ‫دتکتورها‬ ‫های‬
‫ها‬

‫نوع‬ ‫کابل‬
2
:
‫کابل‬
‫هایی‬
‫که‬
‫پس‬
‫از‬
‫حریق‬
‫تتتفاده‬
‫ت‬‫اس‬ ‫مورد‬
‫می‬ ‫قرار‬
‫گیرنتد‬
‫مثتل‬
‫کتابتل‬
‫و‬ ‫آژیرها‬ ،‫تغذیه‬ ‫منبع‬ ‫های‬
‫چراغ‬
‫ها‬
‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫یک‬ ‫نوع‬ ‫کابل‬ ‫که‬ ‫تجهیزاتی‬ ‫در‬
‫می‬ ،‫رود‬
‫از‬ ‫گفت‬ ‫توان‬
‫کابل‬
‫می‬ ‫استفاده‬ ‫های‬
‫قطر‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫گردد‬
1.1
‫میلی‬
‫به‬ ‫متری‬
‫مراه‬
‫خود‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫همیشه‬ ‫را‬ ‫نکته‬ ‫این‬ .‫باشد‬ ‫پروتودور‬ ‫عایق‬ ‫و‬ ‫روکش‬
‫با‬ ‫داشته‬
‫محل‬ ‫در‬ ‫که‬ ،‫شید‬
‫مکان‬ ‫و‬ ‫ها‬
،‫ضربه‬ ‫دارد‬ ‫امکان‬ ‫که‬ ‫هایی‬
‫ب‬ ‫زنده‬ ‫موجودات‬ ‫توسط‬ ‫کابل‬ ‫شدن‬ ‫جویده‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ساییدگی‬
‫ه‬
‫وج‬
‫ود‬
‫کابل‬ ‫از‬ ‫حتما‬ ‫بایستی‬ ،‫آید‬
‫استفاده‬ ‫هایی‬
‫گردد‬
‫غلاف‬ ‫دارای‬ ‫که‬
‫مکانیکی‬
‫هستند‬
.
‫سیم‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تجهیزاتی‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫و‬
‫آن‬ ‫کشی‬
‫نوع‬ ‫کابل‬ ‫از‬ ‫ها‬
2
‫استفاده‬
‫می‬
‫گردد‬
‫می‬ ،
‫ت‬
‫نوع‬ ‫کابل‬ ‫همان‬ ‫کابل‬ ‫گفت‬ ‫وان‬
1
‫است‬
‫این‬ ‫با‬ ،
‫لوله‬ ‫مانند‬ ‫اضافی‬ ‫مکانیکی‬ ‫محافظ‬ ‫که‬ ‫تفاوت‬
‫رو‬ ‫بر‬ ‫فولادی‬ ‫های‬
‫ی‬
‫این‬ ‫یا‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫آن‬
‫لوله‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫که‬
‫در‬ ‫سی‬ ‫وی‬ ‫پی‬ ‫های‬
‫حداقل‬ ‫زیر‬
‫میلی‬ ‫دوازده‬
‫ب‬ ‫گچ‬ ‫متر‬
.‫شود‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫توکار‬ ‫صورت‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬
‫؛‬
‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬
121
-
66010166
@tasisat_barghi
‫می‬ ‫زیر‬ ‫تصویر‬ ‫در‬
‫هر‬ ‫توانید‬
2
‫سیم‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کابلی‬ ‫نوع‬
‫سیست‬ ‫کشی‬
‫م‬
‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬
‫مشاهده‬ ‫را‬ ،‫گیرد‬
‫کنید‬
.
‫هم‬
‫قسمت‬ ‫زیر‬ ‫تصویر‬ ‫در‬ ‫چنین‬
‫یستم‬ ‫در‬ ‫کابل‬ ‫یک‬ ‫مختلف‬ ‫های‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫گذاشته‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫متعارف‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬
6
121
-
66010166
@tasisat_barghi
3
-
‫کابل‬ ‫هنگام‬ ‫در‬
‫اعلا‬ ‫سیستم‬ ‫کشی‬
‫م‬
‫حری‬
‫ق‬
‫به‬ ‫متعارف‬
‫چه‬
‫نمو‬ ‫دقت‬ ‫باید‬ ‫مواردی‬
‫د؟‬
‫کابل‬ ‫هنگام‬ ‫در‬
‫بایستی‬ ‫متعارف‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫کشی‬
‫ح‬
‫به‬ ‫تما‬
‫یک‬
‫توجه‬ ‫مهم‬ ‫نکات‬ ‫سری‬
‫کنید‬
‫عبارت‬ ‫نکات‬ ‫این‬ ،
‫هست‬
:‫از‬ ‫ند‬

‫کابل‬
‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫مختص‬ ‫که‬ ‫هایی‬
،‫هستند‬
‫ب‬ ‫بایستی‬
‫کابل‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫جداگانه‬ ‫صورت‬
‫سیم‬ ‫ها‬
‫کشی‬
‫گ‬
‫ردند‬
.

‫کابل‬
‫اهم‬ ‫توسط‬ ‫باید‬ ‫حتما‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫های‬
‫متر‬
‫اندازه‬
‫گیری‬
‫گردند‬
‫اهم‬ ‫مگا‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ،
‫سنج‬
،‫دتکتور‬ ‫مانند‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫تجهیزات‬ ‫تمامی‬ ‫بایستی‬
‫تا‬ ‫کنید‬ ‫باز‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫مدار‬ ‫از‬ ‫را‬ ..... ‫و‬ ‫مرکزی‬ ‫پنل‬ ،‫آژیر‬
.‫نرساند‬ ‫آسیبی‬ ‫تجهیزات‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫بالا‬ ‫تست‬ ‫ولتاژ‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬
‫؛‬
‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬
121
-
66010166
@tasisat_barghi

‫ای‬
‫ب‬ ‫همیشه‬ ‫را‬ ‫نکته‬ ‫ن‬
‫هنگا‬ ‫در‬ ،‫بسپارید‬ ‫خاطر‬
‫ک‬ ‫کابل‬ ‫م‬
‫شی‬
‫به‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬
‫زون‬ ‫مسیر‬ ‫از‬ ‫نباید‬ ‫عنوان‬ ‫یچ‬
‫ه‬
‫ا‬
‫و‬
‫آژیرها‬
‫انشعاب‬
.‫گرفت‬

‫زون‬ ‫مسیر‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫همیشه‬
‫در‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫های‬
‫مقدار‬ ‫با‬ ‫مقاومت‬ ‫عدد‬ ‫یک‬
6.8
‫متصل‬ ‫اهم‬ ‫کیلو‬
‫کنید‬
‫تا‬
‫زون‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫مقاومت‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫برقرار‬ ‫جریان‬
‫ها‬
‫سبب‬
‫پنل‬ ‫توسط‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫کوتاه‬ ‫اتصال‬ ‫یا‬ ‫قطعی‬ ‫تشخیص‬
‫مرکزی‬
‫شود‬
.
4
-
‫نقشه‬
‫چه‬ ‫به‬ ‫متعارف‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫کشی‬
‫صورتی‬
‫است‬
‫؟‬
‫پیش‬
‫این‬ ‫از‬
‫نقشه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫که‬
‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫کشی‬
‫متعارف‬ ‫حریق‬
‫کنید‬
‫با‬ ‫بایستی‬ ‫ابتدا‬ ،
‫در‬ ‫موجود‬ ‫استانداردهای‬ ‫همه‬
‫خصوص‬
،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫کامل‬ ‫آگاهی‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫تجهیزات‬
‫و‬
‫همه‬
‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ .‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫موارد‬ ‫آن‬
‫سیستم‬ ‫نقشه‬ ‫در‬ ‫اختصاری‬ ‫علائم‬ ‫باید‬ ‫ابتدا‬ ‫حریق‬
‫ح‬ ‫اعلام‬ ‫های‬
‫ریق‬
.‫باشید‬ ‫آشنا‬
‫می‬ ‫را‬ ‫اختصاری‬ ‫علائم‬ ‫زیر‬ ‫تصویر‬ ‫در‬
‫مشاه‬ ‫توانید‬
‫ده‬
‫کنید‬
.
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬
6
121
-
66010166
@tasisat_barghi
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬
‫؛‬
‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬
121
-
66010166
@tasisat_barghi
‫پلن‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫نقشه‬ ‫یک‬ ‫زیر‬ ‫تصویر‬ ‫در‬
‫با‬ ‫ساختمانی‬
‫هفت‬
‫شده‬ ‫گذاشته‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫مجزا‬ ‫واحد‬
.‫است‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬
11
121
-
66010166
@tasisat_barghi
1
-
4
-
‫سیم‬
‫در‬ ‫اندیکاتور‬ ‫ریموت‬ ‫چراغ‬ ‫و‬ ‫دتکتورها‬ ‫کشی‬
‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬
‫پیچ‬ ‫دتکتورها‬ ‫پایه‬ ‫روی‬ ‫بر‬
‫ورودی‬ ‫تغذیه‬ ‫برای‬ ‫اتصال‬ ‫های‬
–
‫و‬
‫و‬ +
‫ب‬ ‫اتصال‬ ‫پیچ‬ ‫عدد‬ ‫دو‬
‫خط‬ ‫انتهای‬ ‫مقاومت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بعدی‬ ‫دتکتور‬ ‫منظور‬
.‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫وجود‬ ‫نیز‬
‫قابل‬
‫اتصال‬ ‫جهت‬ ‫پیچ‬ ‫عدد‬ ‫یک‬ ،‫است‬ ‫ذکر‬
‫اندی‬ ‫چراغ‬ ‫برای‬ ‫نیز‬
‫ک‬
‫اتور‬
‫بهم‬ ‫همیشه‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نیز‬
‫آن‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫دتکتور‬ ‫راه‬
1
‫پایه‬ ‫عدد‬
‫ج‬ ‫نقشه‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫مناسب‬
‫می‬ ‫ارائه‬ ‫مرکزی‬ ‫پنل‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫اتصال‬ ‫هت‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬
‫؛‬
‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬
121
-
66010166
@tasisat_barghi
‫شود‬
‫سیم‬ ‫نقشه‬ ‫یک‬ ‫زیر‬ ‫در‬ .
‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫دتکتور‬ ‫کشی‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫گذاشته‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫متعارف‬
‫همان‬
،‫است‬ ‫مشخص‬ ‫بالا‬ ‫تصویر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫طور‬
‫همه‬
‫یک‬ ‫در‬ ‫دتکتورها‬
‫توسط‬ ‫متعارف‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬
2
‫و‬ ‫دیگر‬ ‫دتکتور‬ ‫به‬ ‫سیم‬ ‫رشته‬
‫شده‬ ‫متصل‬ ‫مرکزی‬ ‫پنل‬ ‫به‬ ‫یا‬
‫پایه‬ .‫اند‬
1
‫و‬
2
‫پایه‬ ‫و‬ ‫ورودی‬
2
‫و‬
4
‫خروجی‬
‫نیز‬ ‫تغذیه‬ ‫ولتاژ‬ ‫های‬
‫هستند‬
‫ریموت‬ ‫چراغ‬ ‫بالا‬ ‫نقشه‬ ‫در‬ .
‫پایه‬ ‫به‬ ‫آشکارساز‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫اندیکاتور‬
‫های‬
3
‫و‬
4
.‫است‬ ‫شده‬ ‫متصل‬
‫ان‬ ‫مقاومت‬ ‫نیز‬ ‫مسیر‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫که‬ ،‫است‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫و‬
‫خط‬ ‫تهای‬
‫متصل‬
‫شده‬
.‫است‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬
12
121
-
66010166
@tasisat_barghi
2
-
4
-
‫سیم‬
‫کشی‬
‫دهنده‬ ‫هشدار‬ ‫تجهیزات‬
‫در‬
1
‫اعلام‬ ‫سیستم‬
‫متعار‬ ‫حریق‬
‫ف‬
‫ب‬ ‫دهنده‬ ‫آلارم‬ ‫وسایل‬ ‫یا‬ ‫آژیرها‬
‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫معمول‬ ‫صورت‬
‫می‬ ‫متصل‬ ‫مرکزی‬ ‫تابلئ‬ ‫ورودی‬ ‫به‬ ‫متعارف‬ ‫حریق‬
‫شود‬
‫و‬
‫ضرور‬
‫ی‬
‫ب‬ ‫خط‬ ‫انتهای‬ ‫مقاومت‬ ‫یک‬ ،‫است‬
‫متصل‬ ‫نیز‬ ‫آژیر‬ ‫سر‬ ‫دو‬ ‫ه‬
‫شود‬
.
‫قابل‬
‫چراغ‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ،‫است‬ ‫ذکر‬
‫موازات‬ ‫به‬ ‫لایت‬ ‫استروب‬ ‫های‬
‫می‬ ‫متصل‬ ‫مدار‬ ‫در‬ ‫آژیرها‬
‫گردند‬
‫هم‬ .
‫می‬ ‫چنین‬
‫در‬ ‫گفت‬ ‫توان‬
‫سیم‬ ‫نقشه‬ ‫از‬ ‫اینجا‬
‫سیم‬ ‫برای‬ ‫دتکتور‬ ‫کشی‬
‫ریموت‬ ‫چراغ‬ ‫کشی‬
‫می‬ ‫استفاده‬ ‫اندیکاتور‬
‫گردد‬
.
3
-
4
-
‫سیم‬ ‫اجرای‬ ‫مراحل‬
‫متعارف‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫کشی‬
‫سیس‬ ‫یک‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬
‫زیر‬ ‫مراحل‬ ‫زبق‬ ‫بر‬ ‫بایستی‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫تم‬
‫عمل‬
‫کنید‬
:

‫موقعیت‬ ‫بایستی‬ ‫ابتدایی‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫مرحله‬ ‫در‬
‫همه‬
‫قسمت‬
‫ه‬
‫ا‬
‫بررسی‬ ‫نقشه‬ ‫در‬ ‫را‬
‫کنید‬
.

‫کابل‬
‫قسمت‬ ‫کشی‬
‫دقیقا‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫های‬
‫براساس‬
‫نقشه‬
.‫دهید‬ ‫انجام‬

‫پس‬
‫کابل‬ ‫از‬
،‫درست‬ ‫و‬ ‫اصولی‬ ‫کشی‬
‫آغاز‬
‫نصب‬ ‫به‬
‫شستی‬ ،‫دود‬ ،‫حرارتی‬ ‫دتکتورهای‬
‫آژیرها‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫فرمایید‬
.

‫در‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫محلی‬ ‫در‬ ‫دقیقا‬ ‫را‬ ‫مرکزی‬ ‫کنترل‬ ‫پنل‬ ‫یا‬ ‫تابلو‬
‫نصب‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫نقشه‬
‫کنید‬
.
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬
‫؛‬
‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬
121
-
66010166
@tasisat_barghi

‫وصل‬ ‫پانل‬ ‫فلزی‬ ‫بدنه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زمین‬ ‫سیم‬
‫کنید‬
.

‫بعد‬
‫بر‬ ‫بالا‬ ‫مراحل‬ ‫انجام‬ ‫از‬
‫اساس‬
‫و‬ ‫استانداردها‬
‫دستورالعمل‬
‫کن‬ ‫مرکز‬ ‫دستگاه‬ ‫ها‬
‫تست‬ ‫را‬ ‫ترل‬
‫کنید‬
.

‫پیش‬
‫سیم‬ ‫کردن‬ ‫وصل‬ ‫از‬
‫را‬ ‫دستگاه‬ ‫حتما‬ ‫ورودی‬ ‫های‬
‫ب‬
.‫باشید‬ ‫کرده‬ ‫تست‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬

‫پنل‬ ‫کنترل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫تجهیزات‬ ‫مابقی‬
‫متصل‬ ‫مرکزی‬
‫کنسد‬
‫تست‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫کل‬ ‫و‬
‫فرمایید‬
.

‫فعالیت‬ ‫اتمام‬ ‫را‬ ‫دتکتورها‬
‫پایه‬ ‫از‬ ‫ساختمانی‬ ‫های‬
‫آن‬ ‫های‬
‫خارج‬
‫کنید‬
‫به‬ ‫تا‬
‫علت‬
‫و‬
‫آن‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫غبار‬ ‫و‬ ‫گرد‬ ‫رود‬
‫سبب‬
‫مزاحم‬ ‫آژیر‬ ‫ایجاد‬
‫نگردد‬
.

‫بعد‬
‫اتمام‬ ‫از‬
‫همه‬
‫عدم‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫و‬ ‫ساختمانی‬ ‫کارهای‬
‫برق‬ ‫غباری‬ ‫و‬ ‫گرد‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫وجود‬
222
‫را‬ ‫دستگاه‬ ‫ولت‬
‫قطع‬
‫باطری‬ ‫اتصال‬ ‫و‬ ‫کنید‬
‫جدا‬ ‫را‬ ‫ها‬
‫کنید‬
‫بایس‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬
‫تی‬
‫سیم‬ ‫مدار‬ ‫بودن‬ ‫کامل‬
‫متر‬ ‫اهم‬ ‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫را‬ ‫کشی‬
‫چ‬
‫ک‬
‫کنید‬
.

‫بعد‬
‫این‬ ‫از‬
،‫کردید‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫که‬
‫همه‬
‫سیست‬ ‫اتصالات‬
‫م‬
‫محکم‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬
‫است‬
‫سیم‬ ‫روی‬ ‫عایق‬ ‫و‬ ،
،‫هستند‬ ‫سالم‬ ‫ها‬
‫خود‬ ‫جای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دستگاه‬ ‫جلوی‬ ‫درب‬ ‫تا‬ ‫رسیده‬ ‫آن‬ ‫نوبت‬
‫تعبیه‬ ‫دستگاه‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫باطری‬ ‫بایستی‬ ‫سپس‬ .‫دهید‬ ‫قرار‬
‫کنید‬
‫وصل‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫سیم‬ ‫و‬
‫کنید‬
‫را‬ ‫دستگاه‬ ‫برق‬ ‫سپس‬ ‫و‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬
10
121
-
66010166
@tasisat_barghi
‫متصل‬
‫نمایید‬
.
‫بعد‬
‫از‬
‫اشاره‬ ‫که‬ ‫مراحلی‬ ‫تمامی‬ ‫انجام‬
،‫گردید‬
‫می‬
‫ب‬ ‫را‬ ‫دستگاه‬ ‫توانید‬
‫صورت‬
‫تست‬ ‫کامل‬
‫کن‬
‫ید‬
.
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬
‫؛‬
‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬
121
-
66010166
@tasisat_barghi
‫درباره‬
‫ما‬
‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫سایت‬ ‫های‬ ‫دپارتمان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫برند‬ ،‫برقی‬ ‫تاسیسات‬
‫بویژه‬ ،‫برق‬ ‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫آمادگی‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بوده‬
.‫کند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ،‫مهندسی‬ ‫نظام‬
‫های‬ ‫آموزش‬ ،‫دپارتمان‬ ‫این‬ ‫در‬
:‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫متنوع‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫تخصصی‬
‫آموزشی‬ ‫فیلم‬
‫کتاب‬ ‫جلد‬ ‫چندین‬
‫آنلاین‬ ‫آزمایشی‬ ‫آزمون‬
‫تلگرامی‬ ‫اشکال‬ ‫رفع‬
‫در‬ ‫وجه‬ ‫(بازگشت‬ ‫قبولی‬ ‫تضمین‬ ‫با‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫همچنین‬
)‫قبولی‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬
‫د‬ ‫وجه‬ ‫(بازگشت‬ ‫کیفیت‬ ‫تضمین‬ ،
‫صورت‬ ‫ر‬
‫به‬ ‫بسته‬ ‫روزرسانی‬ ‫(به‬ ‫رایگان‬ ‫آپدیت‬ ،)‫کیفیت‬ ‫از‬ ‫رضایت‬ ‫عدم‬
‫پرداخت‬ ‫و‬ )‫بعدی‬ ‫دوره‬ ‫برای‬ ‫قبولی‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫صورت‬
‫اقساطی‬
.‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫داوطلبان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬
16
121
-
66010166
@tasisat_barghi
‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫ما‬
‫سایت‬
:‫ما‬
https://mohammad-karimi.ir
:‫ما‬ ‫فروشگاه‬
https://mohammad-karimi.ir/shop
:‫کنید‬ ‫سرچ‬ ‫زیر‬ ‫آدرس‬ ‫با‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ما‬
@tasisat_barghi
‫زیر‬ ‫کانال‬ ‫در‬ ‫ویدیویی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مقالات‬ ‫تمام‬ ‫توانید‬ ‫می‬
:‫کنید‬ ‫مشاهده‬
aparat.com/akhbar_mohandesi
‫تماس‬
‫ما‬ ‫با‬
22188424168
info@mohammad-karimi.ir
‫م‬ ،‫تهران‬
‫ی‬
‫دان‬
‫ابتدا‬ ،‫انقلاب‬
‫ی‬
‫خ‬
‫ی‬
‫ا‬
‫ب‬
‫ان‬
‫آزاد‬
‫ی‬
‫ابتدا‬ ،
‫ی‬
‫خ‬
‫ی‬
‫ابان‬
‫فراز‬ ‫بست‬ ‫بن‬ ‫نبش‬ ،‫بهزاد‬
‫ی‬
‫ان‬
‫پلاک‬ ،
22
‫مشک‬ ‫(ساختمان‬
‫ی‬
‫طبقه‬ ،)
2
‫واحد‬
1

Mais conteúdo relacionado

Similar a نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟(13)

Mais de Mohammad Karimi(20)

کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi35 visualizações
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون
Mohammad Karimi4 visualizações

نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟

 • 1. 1 ‫نحوه‬ ‫پیاده‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫اجرا‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ستم‬ ‫حر‬ ‫اعلام‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫متعارف؟‬ :‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫اجرای‬ ‫متعارف‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ، Conventional Fire Alarm ، ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ، Fire Alarm ، ‫سیم‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫کشی‬ ،‫حریق‬ Wiring of fire alarm system ،
 • 2. ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬ 2 121 - 66010166 @tasisat_barghi :‫چکیده‬ ‫مرکزی‬ ‫پنل‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫کلی‬ ‫بصورت‬ ‫متعارف‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫گردی‬ ‫تشکیل‬ ‫دستگاه‬ ‫به‬ ‫کاربردی‬ ‫دستگاه‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫ده‬ ‫در‬ ‫هشدار‬ ‫و‬ ‫آلارم‬ ‫بین‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫مردم‬ ‫عموم‬ ‫زمانی‬ ‫آتش‬ ‫که‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫ساختمان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫سوزی‬ ‫ای‬ ،‫گیرد‬ ‫ن‬ ‫به‬ ‫نوری‬ ‫و‬ ‫صوتی‬ ‫هشدارهای‬ ‫و‬ ‫آلارم‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫دستگاه‬ ‫کسانی‬ ‫می‬ ‫هشدار‬ ،‫هستند‬ ‫ساختمان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫در‬ .‫دهد‬ ‫اجرای‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫متعارف‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫سیم‬ ‫در‬ ‫صحیح‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫کشی‬ ‫خیلی‬ ‫موضوع‬ ‫مهم‬ ‫نیز‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ویژه‬ ‫توجه‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫حتما‬ . ‫داش‬ ‫کابل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫که‬ ،‫باشید‬ ‫ته‬ ‫های‬ ‫سیم‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫و‬ ‫استاندارد‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫کشی‬ ‫آتش‬ ‫ایجاد‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ،‫متعارف‬ ‫در‬ ‫سوزی‬ ‫جایی‬ ‫سی‬ ‫که‬ ‫ست‬ ‫م‬ ‫ب‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫پایه‬ ‫آن‬ ‫در‬ .‫کرد‬ ‫نخواهد‬ ‫عمل‬ ‫درستی‬ 1 - ‫چیست؟‬ ‫متعارف‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫مطلب‬ ‫متعارف‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫اجرای‬ ‫نحوه‬ ‫داریم‬ ‫قصد‬ ‫متعارف‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫کشی‬ ‫سیم‬ ،‫دهیم‬ ‫شرح‬ ‫را‬ ‫ولی‬ ‫پ‬ ‫از‬ ‫یش‬ ‫درباره‬ ‫مختصر‬ ‫توضیح‬ ‫یک‬ ‫آن‬ ‫متعارف‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫تعاریف‬
 • 3. ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫؛‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ 121 - 66010166 @tasisat_barghi ‫ارائه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫آموزش‬ ‫برای‬ .‫داد‬ ‫خواهیم‬ ،‫خصوص‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫همراهی‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫پایان‬ ‫فرمایید‬ . ‫اعل‬ ‫سیستم‬ ‫ب‬ ‫متعارف‬ ‫حریق‬ ‫ام‬ ‫تشکی‬ ‫مرکزی‬ ‫پنل‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫کلی‬ ‫صورت‬ ‫ل‬ ‫در‬ ‫هشدار‬ ‫و‬ ‫آلارم‬ ‫دستگاه‬ ‫به‬ ‫کاربردی‬ ‫دستگاه‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ب‬ ‫ین‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫مردم‬ ‫عموم‬ ‫وقتی‬ ‫که‬ ‫حریق‬ ‫ساختمان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫صوتی‬ ‫هشدارهای‬ ‫و‬ ‫آلارم‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫دستگاه‬ ‫این‬ ،‫گیرد‬ ‫به‬ ‫نوری‬ ‫و‬ ‫کسانی‬ ‫ه‬ ،‫هستند‬ ‫ساختمان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫می‬ ‫شدار‬ .‫دهد‬ ‫دقت‬ ‫کنید‬ ‫از‬ ‫متعارف‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫مرکزی‬ ‫پنل‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫انرژی‬ ، ‫می‬ ‫تامین‬ ‫برق‬ ‫شود‬ . ‫ولی‬ ‫این‬ ‫نیز‬ ‫باتری‬ ‫به‬ ‫مجهز‬ ‫دستگاه‬ ‫اس‬ ‫ت‬ ‫که‬ ، .‫دهد‬ ‫ادامه‬ ‫خود‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫بتواند‬ ‫برق‬ ‫قطعی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ 2 - ‫و‬ ‫اصول‬ ‫روش‬ ‫سیم‬ ‫متعارف‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫کشی‬ ‫متعارف‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫صحیح‬ ‫های‬ ‫سیم‬ ‫سیستم‬ ‫کشی‬ ‫است‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫موضوع‬ ‫خیلی‬ ‫ح‬ . ‫به‬ ‫تما‬ ‫استفاده‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫که‬ ،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫ویژه‬ ‫توجه‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫کابل‬ ‫از‬ ‫سیم‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫و‬ ‫استاندارد‬ ‫های‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫کشی‬ ‫ایجاد‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ،‫متعارف‬ ‫حریق‬ ‫حریق‬ ‫در‬ ‫جایی‬ ‫سی‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ستم‬ ‫ر‬ ‫پایه‬ ‫ب‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫یزی‬ ‫موارد‬ ‫جمله‬ ‫از‬ .‫کرد‬ ‫نخواهد‬ ‫عمل‬ ‫درستی‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫سوزی‬ ‫آتش‬ ،‫است‬ ‫مهم‬ ‫سیم‬ ‫نحوه‬ ‫اشکال‬ ‫بدون‬ ‫کشی‬ ‫است‬ . ‫سیم‬ ‫اول‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫طراحی‬ ‫جهت‬ ‫کشی‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫کابل‬ ‫باید‬ ‫متعارف‬ ‫کرد‬ ‫ب‬ ،‫است‬ ‫لازم‬ . ‫دانید‬
 • 4. ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬ 0 121 - 66010166 @tasisat_barghi ‫کابل‬ ‫ک‬ ‫هایی‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫ه‬ ،‫سوزی‬ ‫آتش‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫می‬ ‫در‬ ‫گیرند‬ 2 ‫دسته‬ ‫نوع‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫عبارت‬ ‫که‬ ،‫شوند‬ ‫هست‬ ‫از‬ ‫ند‬ :  ‫نوع‬ ‫کابل‬ 1 : ‫کابل‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫پس‬ ‫از‬ ‫حریق‬ ‫تتتفاده‬ ‫ت‬‫اس‬ ‫مورد‬ ‫نمی‬ ‫قرار‬ ‫کابل‬ ‫مانند‬ ‫گیرند‬ ‫شستی‬ ‫و‬ ‫دتکتورها‬ ‫های‬ ‫ها‬  ‫نوع‬ ‫کابل‬ 2 : ‫کابل‬ ‫هایی‬ ‫که‬ ‫پس‬ ‫از‬ ‫حریق‬ ‫تتتفاده‬ ‫ت‬‫اس‬ ‫مورد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫گیرنتد‬ ‫مثتل‬ ‫کتابتل‬ ‫و‬ ‫آژیرها‬ ،‫تغذیه‬ ‫منبع‬ ‫های‬ ‫چراغ‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫یک‬ ‫نوع‬ ‫کابل‬ ‫که‬ ‫تجهیزاتی‬ ‫در‬ ‫می‬ ،‫رود‬ ‫از‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫کابل‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫های‬ ‫قطر‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫گردد‬ 1.1 ‫میلی‬ ‫به‬ ‫متری‬ ‫مراه‬ ‫خود‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫همیشه‬ ‫را‬ ‫نکته‬ ‫این‬ .‫باشد‬ ‫پروتودور‬ ‫عایق‬ ‫و‬ ‫روکش‬ ‫با‬ ‫داشته‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫که‬ ،‫شید‬ ‫مکان‬ ‫و‬ ‫ها‬ ،‫ضربه‬ ‫دارد‬ ‫امکان‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫ب‬ ‫زنده‬ ‫موجودات‬ ‫توسط‬ ‫کابل‬ ‫شدن‬ ‫جویده‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ساییدگی‬ ‫ه‬ ‫وج‬ ‫ود‬ ‫کابل‬ ‫از‬ ‫حتما‬ ‫بایستی‬ ،‫آید‬ ‫استفاده‬ ‫هایی‬ ‫گردد‬ ‫غلاف‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫مکانیکی‬ ‫هستند‬ . ‫سیم‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تجهیزاتی‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫کشی‬ ‫نوع‬ ‫کابل‬ ‫از‬ ‫ها‬ 2 ‫استفاده‬ ‫می‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ، ‫ت‬ ‫نوع‬ ‫کابل‬ ‫همان‬ ‫کابل‬ ‫گفت‬ ‫وان‬ 1 ‫است‬ ‫این‬ ‫با‬ ، ‫لوله‬ ‫مانند‬ ‫اضافی‬ ‫مکانیکی‬ ‫محافظ‬ ‫که‬ ‫تفاوت‬ ‫رو‬ ‫بر‬ ‫فولادی‬ ‫های‬ ‫ی‬ ‫این‬ ‫یا‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫آن‬ ‫لوله‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫در‬ ‫سی‬ ‫وی‬ ‫پی‬ ‫های‬ ‫حداقل‬ ‫زیر‬ ‫میلی‬ ‫دوازده‬ ‫ب‬ ‫گچ‬ ‫متر‬ .‫شود‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫توکار‬ ‫صورت‬
 • 5. ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫؛‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ 121 - 66010166 @tasisat_barghi ‫می‬ ‫زیر‬ ‫تصویر‬ ‫در‬ ‫هر‬ ‫توانید‬ 2 ‫سیم‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کابلی‬ ‫نوع‬ ‫سیست‬ ‫کشی‬ ‫م‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ،‫گیرد‬ ‫کنید‬ . ‫هم‬ ‫قسمت‬ ‫زیر‬ ‫تصویر‬ ‫در‬ ‫چنین‬ ‫یستم‬ ‫در‬ ‫کابل‬ ‫یک‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫گذاشته‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫متعارف‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬
 • 6. ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬ 6 121 - 66010166 @tasisat_barghi 3 - ‫کابل‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫اعلا‬ ‫سیستم‬ ‫کشی‬ ‫م‬ ‫حری‬ ‫ق‬ ‫به‬ ‫متعارف‬ ‫چه‬ ‫نمو‬ ‫دقت‬ ‫باید‬ ‫مواردی‬ ‫د؟‬ ‫کابل‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫بایستی‬ ‫متعارف‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫کشی‬ ‫ح‬ ‫به‬ ‫تما‬ ‫یک‬ ‫توجه‬ ‫مهم‬ ‫نکات‬ ‫سری‬ ‫کنید‬ ‫عبارت‬ ‫نکات‬ ‫این‬ ، ‫هست‬ :‫از‬ ‫ند‬  ‫کابل‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫مختص‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ،‫هستند‬ ‫ب‬ ‫بایستی‬ ‫کابل‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫جداگانه‬ ‫صورت‬ ‫سیم‬ ‫ها‬ ‫کشی‬ ‫گ‬ ‫ردند‬ .  ‫کابل‬ ‫اهم‬ ‫توسط‬ ‫باید‬ ‫حتما‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫متر‬ ‫اندازه‬ ‫گیری‬ ‫گردند‬ ‫اهم‬ ‫مگا‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ، ‫سنج‬ ،‫دتکتور‬ ‫مانند‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫تجهیزات‬ ‫تمامی‬ ‫بایستی‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫باز‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫مدار‬ ‫از‬ ‫را‬ ..... ‫و‬ ‫مرکزی‬ ‫پنل‬ ،‫آژیر‬ .‫نرساند‬ ‫آسیبی‬ ‫تجهیزات‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫بالا‬ ‫تست‬ ‫ولتاژ‬
 • 7. ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫؛‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ 121 - 66010166 @tasisat_barghi  ‫ای‬ ‫ب‬ ‫همیشه‬ ‫را‬ ‫نکته‬ ‫ن‬ ‫هنگا‬ ‫در‬ ،‫بسپارید‬ ‫خاطر‬ ‫ک‬ ‫کابل‬ ‫م‬ ‫شی‬ ‫به‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫زون‬ ‫مسیر‬ ‫از‬ ‫نباید‬ ‫عنوان‬ ‫یچ‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫آژیرها‬ ‫انشعاب‬ .‫گرفت‬  ‫زون‬ ‫مسیر‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫همیشه‬ ‫در‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫مقدار‬ ‫با‬ ‫مقاومت‬ ‫عدد‬ ‫یک‬ 6.8 ‫متصل‬ ‫اهم‬ ‫کیلو‬ ‫کنید‬ ‫تا‬ ‫زون‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫مقاومت‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫برقرار‬ ‫جریان‬ ‫ها‬ ‫سبب‬ ‫پنل‬ ‫توسط‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫کوتاه‬ ‫اتصال‬ ‫یا‬ ‫قطعی‬ ‫تشخیص‬ ‫مرکزی‬ ‫شود‬ . 4 - ‫نقشه‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫متعارف‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫کشی‬ ‫صورتی‬ ‫است‬ ‫؟‬ ‫پیش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫نقشه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫که‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫کشی‬ ‫متعارف‬ ‫حریق‬ ‫کنید‬ ‫با‬ ‫بایستی‬ ‫ابتدا‬ ، ‫در‬ ‫موجود‬ ‫استانداردهای‬ ‫همه‬ ‫خصوص‬ ،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫کامل‬ ‫آگاهی‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫همه‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ .‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫موارد‬ ‫آن‬ ‫سیستم‬ ‫نقشه‬ ‫در‬ ‫اختصاری‬ ‫علائم‬ ‫باید‬ ‫ابتدا‬ ‫حریق‬ ‫ح‬ ‫اعلام‬ ‫های‬ ‫ریق‬ .‫باشید‬ ‫آشنا‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫اختصاری‬ ‫علائم‬ ‫زیر‬ ‫تصویر‬ ‫در‬ ‫مشاه‬ ‫توانید‬ ‫ده‬ ‫کنید‬ .
 • 8. ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬ 6 121 - 66010166 @tasisat_barghi
 • 9. ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫؛‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ 121 - 66010166 @tasisat_barghi ‫پلن‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫نقشه‬ ‫یک‬ ‫زیر‬ ‫تصویر‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫ساختمانی‬ ‫هفت‬ ‫شده‬ ‫گذاشته‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫مجزا‬ ‫واحد‬ .‫است‬
 • 10. ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬ 11 121 - 66010166 @tasisat_barghi 1 - 4 - ‫سیم‬ ‫در‬ ‫اندیکاتور‬ ‫ریموت‬ ‫چراغ‬ ‫و‬ ‫دتکتورها‬ ‫کشی‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫پیچ‬ ‫دتکتورها‬ ‫پایه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ورودی‬ ‫تغذیه‬ ‫برای‬ ‫اتصال‬ ‫های‬ – ‫و‬ ‫و‬ + ‫ب‬ ‫اتصال‬ ‫پیچ‬ ‫عدد‬ ‫دو‬ ‫خط‬ ‫انتهای‬ ‫مقاومت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بعدی‬ ‫دتکتور‬ ‫منظور‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫وجود‬ ‫نیز‬ ‫قابل‬ ‫اتصال‬ ‫جهت‬ ‫پیچ‬ ‫عدد‬ ‫یک‬ ،‫است‬ ‫ذکر‬ ‫اندی‬ ‫چراغ‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫ک‬ ‫اتور‬ ‫بهم‬ ‫همیشه‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫دتکتور‬ ‫راه‬ 1 ‫پایه‬ ‫عدد‬ ‫ج‬ ‫نقشه‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫مناسب‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫مرکزی‬ ‫پنل‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫اتصال‬ ‫هت‬
 • 11. ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫؛‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ 121 - 66010166 @tasisat_barghi ‫شود‬ ‫سیم‬ ‫نقشه‬ ‫یک‬ ‫زیر‬ ‫در‬ . ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫دتکتور‬ ‫کشی‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫گذاشته‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫متعارف‬ ‫همان‬ ،‫است‬ ‫مشخص‬ ‫بالا‬ ‫تصویر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫همه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫دتکتورها‬ ‫توسط‬ ‫متعارف‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ 2 ‫و‬ ‫دیگر‬ ‫دتکتور‬ ‫به‬ ‫سیم‬ ‫رشته‬ ‫شده‬ ‫متصل‬ ‫مرکزی‬ ‫پنل‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫پایه‬ .‫اند‬ 1 ‫و‬ 2 ‫پایه‬ ‫و‬ ‫ورودی‬ 2 ‫و‬ 4 ‫خروجی‬ ‫نیز‬ ‫تغذیه‬ ‫ولتاژ‬ ‫های‬ ‫هستند‬ ‫ریموت‬ ‫چراغ‬ ‫بالا‬ ‫نقشه‬ ‫در‬ . ‫پایه‬ ‫به‬ ‫آشکارساز‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫اندیکاتور‬ ‫های‬ 3 ‫و‬ 4 .‫است‬ ‫شده‬ ‫متصل‬ ‫ان‬ ‫مقاومت‬ ‫نیز‬ ‫مسیر‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫که‬ ،‫است‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫خط‬ ‫تهای‬ ‫متصل‬ ‫شده‬ .‫است‬
 • 12. ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬ 12 121 - 66010166 @tasisat_barghi 2 - 4 - ‫سیم‬ ‫کشی‬ ‫دهنده‬ ‫هشدار‬ ‫تجهیزات‬ ‫در‬ 1 ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫متعار‬ ‫حریق‬ ‫ف‬ ‫ب‬ ‫دهنده‬ ‫آلارم‬ ‫وسایل‬ ‫یا‬ ‫آژیرها‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫معمول‬ ‫صورت‬ ‫می‬ ‫متصل‬ ‫مرکزی‬ ‫تابلئ‬ ‫ورودی‬ ‫به‬ ‫متعارف‬ ‫حریق‬ ‫شود‬ ‫و‬ ‫ضرور‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫خط‬ ‫انتهای‬ ‫مقاومت‬ ‫یک‬ ،‫است‬ ‫متصل‬ ‫نیز‬ ‫آژیر‬ ‫سر‬ ‫دو‬ ‫ه‬ ‫شود‬ . ‫قابل‬ ‫چراغ‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ،‫است‬ ‫ذکر‬ ‫موازات‬ ‫به‬ ‫لایت‬ ‫استروب‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫متصل‬ ‫مدار‬ ‫در‬ ‫آژیرها‬ ‫گردند‬ ‫هم‬ . ‫می‬ ‫چنین‬ ‫در‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫سیم‬ ‫نقشه‬ ‫از‬ ‫اینجا‬ ‫سیم‬ ‫برای‬ ‫دتکتور‬ ‫کشی‬ ‫ریموت‬ ‫چراغ‬ ‫کشی‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫اندیکاتور‬ ‫گردد‬ . 3 - 4 - ‫سیم‬ ‫اجرای‬ ‫مراحل‬ ‫متعارف‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫کشی‬ ‫سیس‬ ‫یک‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫زیر‬ ‫مراحل‬ ‫زبق‬ ‫بر‬ ‫بایستی‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫تم‬ ‫عمل‬ ‫کنید‬ :  ‫موقعیت‬ ‫بایستی‬ ‫ابتدایی‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫همه‬ ‫قسمت‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫بررسی‬ ‫نقشه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کنید‬ .  ‫کابل‬ ‫قسمت‬ ‫کشی‬ ‫دقیقا‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫براساس‬ ‫نقشه‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬  ‫پس‬ ‫کابل‬ ‫از‬ ،‫درست‬ ‫و‬ ‫اصولی‬ ‫کشی‬ ‫آغاز‬ ‫نصب‬ ‫به‬ ‫شستی‬ ،‫دود‬ ،‫حرارتی‬ ‫دتکتورهای‬ ‫آژیرها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فرمایید‬ .  ‫در‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫محلی‬ ‫در‬ ‫دقیقا‬ ‫را‬ ‫مرکزی‬ ‫کنترل‬ ‫پنل‬ ‫یا‬ ‫تابلو‬ ‫نصب‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫نقشه‬ ‫کنید‬ .
 • 13. ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫؛‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ 121 - 66010166 @tasisat_barghi  ‫وصل‬ ‫پانل‬ ‫فلزی‬ ‫بدنه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زمین‬ ‫سیم‬ ‫کنید‬ .  ‫بعد‬ ‫بر‬ ‫بالا‬ ‫مراحل‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫اساس‬ ‫و‬ ‫استانداردها‬ ‫دستورالعمل‬ ‫کن‬ ‫مرکز‬ ‫دستگاه‬ ‫ها‬ ‫تست‬ ‫را‬ ‫ترل‬ ‫کنید‬ .  ‫پیش‬ ‫سیم‬ ‫کردن‬ ‫وصل‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫دستگاه‬ ‫حتما‬ ‫ورودی‬ ‫های‬ ‫ب‬ .‫باشید‬ ‫کرده‬ ‫تست‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬  ‫پنل‬ ‫کنترل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫تجهیزات‬ ‫مابقی‬ ‫متصل‬ ‫مرکزی‬ ‫کنسد‬ ‫تست‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫کل‬ ‫و‬ ‫فرمایید‬ .  ‫فعالیت‬ ‫اتمام‬ ‫را‬ ‫دتکتورها‬ ‫پایه‬ ‫از‬ ‫ساختمانی‬ ‫های‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫خارج‬ ‫کنید‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫علت‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫غبار‬ ‫و‬ ‫گرد‬ ‫رود‬ ‫سبب‬ ‫مزاحم‬ ‫آژیر‬ ‫ایجاد‬ ‫نگردد‬ .  ‫بعد‬ ‫اتمام‬ ‫از‬ ‫همه‬ ‫عدم‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫و‬ ‫ساختمانی‬ ‫کارهای‬ ‫برق‬ ‫غباری‬ ‫و‬ ‫گرد‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫وجود‬ 222 ‫را‬ ‫دستگاه‬ ‫ولت‬ ‫قطع‬ ‫باطری‬ ‫اتصال‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫جدا‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫کنید‬ ‫بایس‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫تی‬ ‫سیم‬ ‫مدار‬ ‫بودن‬ ‫کامل‬ ‫متر‬ ‫اهم‬ ‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫را‬ ‫کشی‬ ‫چ‬ ‫ک‬ ‫کنید‬ .  ‫بعد‬ ‫این‬ ‫از‬ ،‫کردید‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫که‬ ‫همه‬ ‫سیست‬ ‫اتصالات‬ ‫م‬ ‫محکم‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫است‬ ‫سیم‬ ‫روی‬ ‫عایق‬ ‫و‬ ، ،‫هستند‬ ‫سالم‬ ‫ها‬ ‫خود‬ ‫جای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دستگاه‬ ‫جلوی‬ ‫درب‬ ‫تا‬ ‫رسیده‬ ‫آن‬ ‫نوبت‬ ‫تعبیه‬ ‫دستگاه‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫باطری‬ ‫بایستی‬ ‫سپس‬ .‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫کنید‬ ‫وصل‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫سیم‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫را‬ ‫دستگاه‬ ‫برق‬ ‫سپس‬ ‫و‬
 • 14. ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬ 10 121 - 66010166 @tasisat_barghi ‫متصل‬ ‫نمایید‬ . ‫بعد‬ ‫از‬ ‫اشاره‬ ‫که‬ ‫مراحلی‬ ‫تمامی‬ ‫انجام‬ ،‫گردید‬ ‫می‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫دستگاه‬ ‫توانید‬ ‫صورت‬ ‫تست‬ ‫کامل‬ ‫کن‬ ‫ید‬ .
 • 15. ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫؛‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ 121 - 66010166 @tasisat_barghi ‫درباره‬ ‫ما‬ ‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫سایت‬ ‫های‬ ‫دپارتمان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫برند‬ ،‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫بویژه‬ ،‫برق‬ ‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫آمادگی‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بوده‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ،‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫های‬ ‫آموزش‬ ،‫دپارتمان‬ ‫این‬ ‫در‬ :‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫متنوع‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫تخصصی‬ ‫آموزشی‬ ‫فیلم‬ ‫کتاب‬ ‫جلد‬ ‫چندین‬ ‫آنلاین‬ ‫آزمایشی‬ ‫آزمون‬ ‫تلگرامی‬ ‫اشکال‬ ‫رفع‬ ‫در‬ ‫وجه‬ ‫(بازگشت‬ ‫قبولی‬ ‫تضمین‬ ‫با‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫همچنین‬ )‫قبولی‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫د‬ ‫وجه‬ ‫(بازگشت‬ ‫کیفیت‬ ‫تضمین‬ ، ‫صورت‬ ‫ر‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫روزرسانی‬ ‫(به‬ ‫رایگان‬ ‫آپدیت‬ ،)‫کیفیت‬ ‫از‬ ‫رضایت‬ ‫عدم‬ ‫پرداخت‬ ‫و‬ )‫بعدی‬ ‫دوره‬ ‫برای‬ ‫قبولی‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫صورت‬ ‫اقساطی‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫داوطلبان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬
 • 16. ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬ 16 121 - 66010166 @tasisat_barghi ‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫سایت‬ :‫ما‬ https://mohammad-karimi.ir :‫ما‬ ‫فروشگاه‬ https://mohammad-karimi.ir/shop :‫کنید‬ ‫سرچ‬ ‫زیر‬ ‫آدرس‬ ‫با‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ما‬ @tasisat_barghi ‫زیر‬ ‫کانال‬ ‫در‬ ‫ویدیویی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مقالات‬ ‫تمام‬ ‫توانید‬ ‫می‬ :‫کنید‬ ‫مشاهده‬ aparat.com/akhbar_mohandesi ‫تماس‬ ‫ما‬ ‫با‬ 22188424168 info@mohammad-karimi.ir ‫م‬ ،‫تهران‬ ‫ی‬ ‫دان‬ ‫ابتدا‬ ،‫انقلاب‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫آزاد‬ ‫ی‬ ‫ابتدا‬ ، ‫ی‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ابان‬ ‫فراز‬ ‫بست‬ ‫بن‬ ‫نبش‬ ،‫بهزاد‬ ‫ی‬ ‫ان‬ ‫پلاک‬ ، 22 ‫مشک‬ ‫(ساختمان‬ ‫ی‬ ‫طبقه‬ ،) 2 ‫واحد‬ 1