بسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت

ویژه رشته: برق نوع محصول: بسته آموزشی محتوا: 2 جلد کتاب+ فلیم آموزشی نحوه ارسال: پستی کد محصول: NB06 نحوه پرداخت: نقد-اقساط لینک خرید: https://mohandesinnews.ir/?p=64301 مشاوره: 02166404186

1
‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬
2mohandesinNEWS.ir 021-66404186
‫خالصه‬
‫رشته‬ ‫ویژه‬‫برق‬ :
‫محصول‬ ‫نوع‬‫آموزشی‬ ‫بسته‬ :
‫محتوا‬:2‫آموزشی‬ ‫فلیم‬ +‫کتاب‬ ‫جلد‬
:‫ارسال‬ ‫نحوه‬‫پستی‬
‫پرداخت‬ ‫نحوه‬‫نقد‬ :-‫اقساط‬
‫خرید‬ ‫لینک‬:64301https://mohandesinnews.ir/?p=
‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫محصوالت‬ ‫خریداران‬ ‫نظرات‬
‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬
‫بسته‬ ‫محتوای‬
1)‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫فیلم‬‫برق‬-‫نظارت‬:‫با‬ ‫کاملی‬ ‫درس‬ ‫کالس‬
‫مباحث‬ ‫مفاهیم‬ ‫کامل‬ ‫تدریس‬13‫و‬15‫نشریه‬ ،110‫مبحث‬ ‫راهنمای‬ ‫و‬13‫و‬
‫مربوطه‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫و‬ ‫تشریحی‬ ‫حل‬(‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬
‫کنید‬ ‫کلیک‬)
‫برجسته‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬:
‫الف‬‫ای‬ :‫کامل‬ ‫درس‬ ‫کالس‬ )‫تمام‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫درس‬ ‫کالس‬ ‫کامل‬ ‫جایگزین‬ ‫فیلم‬ ‫ن‬
‫در‬ .‫شود‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫درس‬ ‫کالس‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫تالش‬
‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬
mohandesinNEWS.ir 021-66404186
‫مفاهیم‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫ادبیاتی‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫سعی‬ ،‫مطالب‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫حل‬
.‫گیرد‬ ‫انجام‬ ‫مطلب‬ ‫درک‬ ،‫مختلف‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫تدریس‬
‫ب‬‫پیش‬ ‫ویدیوی‬ ‫در‬ :‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫حل‬ )‫مربوطه‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫رو‬
‫(آذر‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬73‫شده‬ ‫حل‬ ،‫شده‬ ‫برگزار‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ )
.‫است‬
‫ج‬‫صورت‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫ویدیو‬ ‫این‬ ‫در‬ :‫مفاهیم‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ )
‫ارائه‬ ... ‫و‬ ‫فرمول‬ ،‫نکته‬ ،‫درسنامه‬ ‫جایی‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫کامال‬
‫مربوطه‬ ‫پرسش‬ ،‫شده‬‫برای‬ ‫کامال‬ ‫مطلب‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫حل‬ ‫جا‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫دقیقا‬ ‫نیز‬
.‫بیوفتد‬ ‫جا‬ ‫شما‬
2‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫راه‬ ‫کتاب‬ )-‫نظارت‬:‫برای‬ ‫نظیری‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫کتاب‬
‫مفاهیم‬ ‫درک‬‫مباحث‬ ‫مفاهیم‬13‫و‬15‫نشریه‬ ،110‫مبحث‬ ‫راهنمای‬ ‫و‬13‫با‬
( ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫کامل‬ ‫تشریح‬‫جرئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬
‫کنید‬ ‫کلیک‬)
‫برجسته‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬:
‫الف‬‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫شدن‬ ‫تخصصی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ :‫نظارت‬ ‫صالحیت‬ ‫اختصاصی‬ )
‫تصمیم‬ ،‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫شدن‬ ‫جدا‬ ‫و‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬
‫این‬ .‫شد‬ ‫گرفته‬ ‫نظارت‬ ‫صالحیت‬ ‫ویژه‬ ‫جدیدی‬ ‫کتاب‬ ‫نگارش‬ ‫به‬‫با‬ ‫دقیقا‬ ‫کتاب‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫نظارت‬ ‫صالحیت‬ ‫آزمون‬ ‫اختصاصی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫اهداف‬
‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬
4mohandesinNEWS.ir 021-66404186
‫ب‬‫چهار‬ ‫بر‬ ‫نظیری‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫جامع‬ ‫مرور‬ ،‫دارید‬ ‫رو‬ ‫پیش‬ ‫که‬ ‫کتابی‬ :‫سازی‬ ‫خالصه‬ )
‫بحث‬ :‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫برق‬ ‫نظارت‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منبع‬13‫و‬ ‫(طرح‬
‫مبحث‬ ،)‫ساختمانها‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬15‫(آسانسورها‬‫پلکان‬ ‫و‬،)‫برقی‬
‫مبحث‬ ‫راهنمای‬13‫نشریه‬ ‫و‬ )‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫(راهنمای‬110
‫بیش‬ ‫منبع‬ ‫چهار‬ ‫این‬ ‫صفخات‬ ‫مجوع‬ .‫کشور‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫سازمان‬
1400‫کافی‬ ‫تسلط‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫به‬ ،‫رو‬ ‫پیش‬ ‫کتاب‬ ‫مطالعه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫صفحه‬
.‫داشت‬ ‫خواهید‬
‫ج‬‫های‬ ‫کتاب‬ ‫سایر‬ ‫مانند‬ :‫بندی‬ ‫طبقه‬ )‫نیز‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ،‫کریمی‬ ‫مهندس‬
‫جدا‬ ‫مفاهیم‬ ‫و‬ ‫درسنامه‬ ‫اینکه‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫یعنی‬ ‫اند؛‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫کامال‬ ‫مفاهیم‬
‫پرسش‬ ،‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫ای‬ ‫رابطه‬ ‫یا‬ ‫نکته‬ ،‫درسنامه‬ ‫جایی‬ ‫هر‬ ،‫باشد‬ ‫سواالت‬ ‫از‬
.‫است‬ ‫گردیده‬ ‫حل‬ ‫همانجا‬ ‫نیز‬ ‫سوال‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مربوط‬
‫د‬‫نظ‬ ‫آزمون‬ ‫آخرین‬ ‫براساس‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ :‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ )‫و‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫ام‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ،‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫مباحث‬ ‫ویرایش‬ ‫آخرین‬
‫ه‬‫از‬ ‫آزمون‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ :‫سواالت‬ ‫کل‬ ‫پوشش‬ )
‫(آذر‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬73‫شده‬ ‫حل‬ ‫تشریحی‬ ‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ،‫آزمون‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ )
.‫است‬
3‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫کلیدی‬ ‫واژگان‬ ‫کتاب‬ )
‫مباحث‬ ،‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫اخالق‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫شامل‬1،2،3،12،13،15،19،21
‫و‬22‫(راهنمای‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫راهنمای‬ ‫کتاب‬ ،‫ملی‬ ‫مقررات‬ ،
‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬
mohandesinNEWS.ir 021-66404186
‫مبحث‬13‫اول‬ ‫جلدهای‬ ‫و‬ ‫موسسیان‬ ‫آقای‬ ‫تالیف‬ )‫نشریه‬ ‫دوم‬ ‫و‬110(‫برای‬
‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬)
:‫برجسته‬ ‫ویژگی‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫کلیدی‬ ‫واژگان‬ ‫تمامی‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ :‫منابع‬ ‫کل‬ ‫پوشش‬ )‫الف‬
‫یعنی‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫برق‬‫مباحث‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫کتاب‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬1،2،3،
12،13،15،19،21‫و‬22‫راهنمای‬ ‫کتاب‬ ،13‫و‬ )‫موسسیان‬ ‫آقای‬ ‫(تالیف‬
‫نشریه‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬110.‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫نیز‬ ‫را‬
‫نظام‬ ‫ازمون‬ ‫مباحث‬ ‫تغییرات‬ ‫آخرین‬ ‫براساس‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ :‫روزرسانی‬ ‫به‬ )‫ب‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫مهندسی‬
‫بهی‬ ‫کلیدیابی‬ )‫ج‬‫مورد‬ ‫در‬ ‫قضاوت‬ ‫مبنای‬ ‫و‬ ‫مالک‬ ‫نباید‬ ‫کلیدواژه‬ ‫تعداد‬ :‫نه‬
‫تدوین‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫هوشمند‬ ‫و‬ ‫بهینه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کلمات‬ ‫باید‬ ‫بلکه‬ ،‫باشد‬ ‫آن‬ ‫کیفیت‬
،‫شود‬ ‫هدایت‬ ‫کلمه‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ‫ممکن‬ ‫زمان‬ ‫ترین‬ ‫سریع‬ ‫در‬ ‫داوطلب‬ ‫تا‬ ‫شود‬
.‫است‬ ‫بوده‬ ‫مدنظر‬ ‫کامال‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫نگارش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫مساله‬
:‫نامه‬ ‫آئین‬ ‫شماره‬ )‫د‬‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫کلمات‬ ‫ارجاع‬ ‫برای‬ ،‫کشور‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬
‫در‬ ‫تسریع‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫قید‬ ‫نیز‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬ ‫شماره‬ ،‫صفحه‬ ‫شماره‬
.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫کلمات‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬
‫دارای‬ ‫اختصاصی‬ ‫ویدیویی‬ ‫و‬ ‫متنی‬ ‫استفاده‬ ‫راهنمای‬ :‫استفاده‬ ‫راهنمای‬ )‫ه‬
‫قب‬ ‫سنوات‬ ‫سواالت‬ ‫کلمات‬ ‫یافتن‬ ‫نحوه‬ ‫از‬ ‫مثال‬ ‫چندین‬‫آماده‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫ل‬
.‫است‬ ‫شده‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫حاضر‬ ‫کتاب‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اعالم‬ ‫افتخار‬ ‫با‬ :‫کلمات‬ ‫تعداد‬ )‫ر‬28000‫کلمه‬
‫وجود‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫مهمی‬ ‫کلمه‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫کلیدی‬
.‫باشد‬ ‫نداشته‬
‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬
6mohandesinNEWS.ir 021-66404186
‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫محصوالت‬ ‫خریداران‬ ‫نظرات‬
‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬
‫برجسته‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬
4-1‫پرداخت‬ ):‫اقساطي‬‫تنها‬ ‫شما‬ ،‫طرح‬ ‫اين‬ ‫در‬50‫را‬ ‫مبلغ‬ ‫درصد‬
‫و‬ ‫کرده‬ ‫پرداخت‬50‫بسته‬ ‫کردن‬ ‫باز‬ ‫و‬ ‫گرفتن‬ ‫تحويل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫را‬ ‫درصد‬
‫ای‬ ‫نقره‬‫که‬ ‫هائي‬ ‫فروشگاه‬ ‫تمامي‬ ،‫باشيد‬ ‫داشته‬ ‫دقت‬ .‫کنيد‬ ‫مي‬ ‫واريز‬
‫پست‬ ‫مامور‬ ‫به‬ ‫منزل‬ ‫درب‬ ‫مبلغ‬ ‫تحويل‬ ،‫دارند‬ ‫خريد‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫پرداخت‬
‫انجام‬ ‫بسته‬ ‫گرفتن‬ ‫تحويل‬ ‫از‬ ‫پيش‬‫از‬ ‫اطالعي‬ ‫شما‬ ‫يعني‬ .‫شود‬ ‫مي‬
‫مامور‬ ‫به‬ ‫شما‬ ،‫طرح‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫حاليکه‬ ‫در‬ .‫نداريد‬ ‫آن‬ ‫داخل‬ ‫بسته‬ ‫کيفيت‬
‫مشاهده‬ ‫و‬ ‫بسته‬ ‫کردن‬ ‫باز‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫بلکه‬ ‫و‬ ‫کنيد‬ ‫نمي‬ ‫پرداخت‬ ‫مبلغي‬ ‫پست‬
.‫دهد‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫پرداخت‬ ‫جزئيات‬.،‫نقدی‬ ‫پرداخت‬ ‫صورت‬ ‫در‬«‫کتاب‬
‫مبحث‬ ‫جامع‬ ‫راهنمای‬13»‫به‬ ‫را‬‫خواهد‬ ‫ارسال‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫هديه‬ ‫عنوان‬
.‫شد‬
4-2‫درصدی‬ ‫ده‬ ‫تخفیف‬ )
‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬
mohandesinNEWS.ir 021-66404186
‫شده‬ ‫کم‬ ‫کل‬ ‫مبلغ‬ ‫از‬ ‫درصد‬ ‫ده‬ ،‫عزيز‬ ‫داوطلبان‬ ‫حال‬ ‫رفاه‬ ‫برای‬‫است‬.
‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫محصوالت‬ ‫خریداران‬ ‫نظرات‬
‫مهندس‬ ‫نظام‬‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫برق‬ ‫ی‬
‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬
‫بخش‬ ‫در‬ ‫صفحه‬ ‫اين‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫سواالت‬«‫بنويسيد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ديدگاه‬»
.‫شود‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کنيد‬ ‫وارد‬
1‫تعهدات‬ ‫به‬ ‫معلوم‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫کنم؟‬ ‫اعتماد‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫چرا‬ )
‫کنید؟‬ ‫عمل‬ ‫خودتون‬
‫تعهد‬ ،‫مطالب‬ ‫اين‬ ‫تمامي‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫اوال‬ )‫پاسخ‬‫خواهد‬ ‫داده‬ ‫محضری‬
‫اختصاصي‬ ‫خبرگزاری‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫اولين‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫محصول‬ ‫اين‬ ‫ثانيا‬ .‫شد‬
( ‫ايران‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬https://www.mohandesinNEWS.ir)
( ‫محمدکريمي‬ ‫مهندسي‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫بوده‬http://mohammad-
karimi.ir‫مي‬ ‫ايشان‬ ‫کاری‬ ‫و‬ ‫علمي‬ ‫سوابق‬ ‫بررسي‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫آماده‬ )
‫عل‬ ‫توانائي‬ ‫به‬ ‫معترف‬ ‫توان‬‫تحليل‬ ‫نحوه‬ ،‫محصوالت‬ ‫نوع‬ ،‫ثالثا‬ .‫برد‬ ‫اش‬ ‫مي‬
‫(پرداخت‬ ‫ها‬ ‫گارانتي‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫آزمون‬50‫گارانتي‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫تحويل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫درصد‬
‫برای‬ ‫مثبتي‬ ‫های‬ ‫پالس‬ ‫همگي‬ )‫رضايت‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫وجه‬ ‫بازگشت‬
.‫است‬ ‫بودن‬ ‫متعهد‬
2‫هست؟‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫آیا‬ )
‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬
8mohandesinNEWS.ir 021-66404186
‫ب‬ ‫آزمون‬ ‫آخرين‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫براساس‬ ‫بسته‬ ‫اين‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬‫شده‬ ‫رگزار‬
‫مباحث‬ ‫ويرايش‬ ‫آخرين‬ ‫و‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫روز‬ ‫به‬
3‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫من‬ ‫قبولي‬ ‫احتمال‬ ‫چقدر‬ )
‫تضمين‬ ‫برای‬ ‫داوطلبان‬ ‫نيازهای‬ ‫تمامي‬ ‫شده‬ ‫تالش‬ ‫بسته‬ ‫اين‬ ‫در‬ )‫پاسخ‬
‫راهنمائي‬ ‫کليه‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫تالش‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ،‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫موفقيت‬
.‫است‬ ‫قطعي‬ ‫قبولي‬ ،‫کريمي‬ ‫مهندس‬ ‫های‬
4)‫خرید‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫آیا‬‫بسته‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫ارتقا‬ ‫امکان‬‫دیگر‬ ‫های‬‫دارد؟‬ ‫وجود‬
‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫محصول‬ ‫تحویل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬«‫بسته‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫تضمینی‬ ‫طالیی‬-‫نظارت‬»‫یا‬«‫آزمون‬ ‫ای‬ ‫نقره‬ ‫بسته‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬-‫نظارت‬»‫دهید‬ ‫ارتقا‬.
5)‫شماست؟‬ ‫محصول‬ ‫بهترین‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫آیا‬
)‫پاسخ‬‫بسیار‬ ،‫بسته‬ ‫این‬ ‫چند‬ ‫هر‬‫بهترین‬ ‫قطعا‬ ‫اما‬ ‫بوده‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫کامل‬
،‫ما‬ ‫محصول‬«‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫تضمینی‬ ‫طالیی‬ ‫بسته‬-‫نظارت‬»‫است‬
،‫فوق‬ ‫محتوای‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫که‬«‫آزم‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تشریح‬ ‫کتاب‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫ون‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬»،«‫آنالين‬ ‫آزمون‬‫برق‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬»‫و‬«‫اشکال‬ ‫رفع‬
‫برق‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫تلگرامي‬»‫بی‬ ‫تضمین‬ ‫سه‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫نیز‬ ‫را‬
‫پرداخت‬ ‫نظیر‬70‫صورت‬ ‫در‬ ‫وجه‬ ‫کل‬ ‫بازگشت‬ ،‫دریافت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫هزینه‬ ‫درصد‬
‫درصورت‬ ‫وجه‬ ‫بازگشت‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫از‬ ‫رضایت‬ ‫عدم‬‫در‬ .‫دارد‬ ‫را‬ ‫قبولی‬ ‫عدم‬
‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬
mohandesinNEWS.ir 021-66404186
‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬ ‫اصرار‬ ‫صورت‬«‫آزمون‬ ‫ای‬ ‫نقره‬ ‫بسته‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬-‫نظارت‬»‫جز‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫محصول‬ ‫ترین‬ ‫نزدیک‬«‫آزمون‬
‫آنالين‬‫برق‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬»‫و‬«‫نظا‬ ‫آزمون‬ ‫تلگرامي‬ ‫اشکال‬ ‫رفع‬‫م‬
‫برق‬ ‫مهندسي‬»‫دارای‬ ‫ضمنا‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫جای‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫محصوالت‬ ‫سایر‬ ،
.‫است‬ ‫نیز‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫تخفیف‬‫و‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫گنجینه‬
‫برق‬-‫نظارت‬‫های‬ ‫جایگاه‬ ‫در‬ ‫البته‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫ای‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫محصوالت‬ ‫نیز‬
‫گیرن‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫بعدی‬‫د‬.
6‫پرداخت‬ ‫نحوه‬ )50‫است؟‬ ‫چطور‬ ‫باقیمانده‬ ‫درصد‬
‫ه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫خريد‬ ‫از‬ ‫بعد‬ )‫پاسخ‬‫م‬‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ارسال‬ ‫ويديوی‬ ‫لينک‬ ،‫بسته‬ ‫راه‬
.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫داده‬ ‫توضيح‬ ‫پرداخت‬ ‫نحوه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬
7)‫قیمت‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫محصوالت‬ ‫یا‬ ‫محصول‬
‫باشد؟‬ ‫داشته‬ ‫مناسبي‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫پائین‬
)‫پاسخ‬‫بسته‬«‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫گنجينه‬‫تاسيسات‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫ی‬
‫برقي‬»‫تواند‬ ‫می‬ ‫بسیار‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫ای‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫محصول‬ ‫نیز‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫قبولی‬ ‫در‬‫باشد‬ ‫موثر‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬.
‫نویسنده‬ ‫درباره‬‫مدرس‬ ‫و‬
‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬
10mohandesinNEWS.ir 021-66404186
‫ارشد‬ ‫کارشناس‬ ،‫هستم‬ ‫محمدکريمي‬ ‫من‬
‫بحال‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسي‬‫از‬ ‫بيش‬
50‫معتبرترين‬ ‫در‬ ‫علمي‬ ‫مقاله‬ ‫عنوان‬
‫خارجي‬ ‫و‬ ‫داخلي‬ ‫های‬ ‫کنفرانس‬ ‫و‬ ‫ژورنالها‬
،‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫من‬ ‫از‬17‫تاليف‬ ‫کتاب‬ ‫عنوان‬
‫و‬ ‫پژوهشگر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫چند‬ ،‫ام‬ ‫کرده‬
‫نظام‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ .‫ام‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫نمونه‬ ‫معلم‬
‫خبری‬ ‫پايگاه‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫اولين‬ ‫مديرمسئولي‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫هم‬ ‫مهندسي‬-‫تحليلي‬
‫اخ‬( ‫ايران‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫تصاصي‬https://mohandesinnews.ir/،)
،‫کتاب‬ ‫عنوان‬ ‫هفت‬‫چندين‬‫و‬ ‫آموزشي‬ ‫جزوه‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ،‫آموزشي‬ ‫فيلم‬
‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگي‬ ‫دوره‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫نوشته‬ ‫تحليلي‬ ‫نقد‬ ‫و‬ ‫يادداشت‬
‫ک‬ ‫برگزار‬ ‫کشور‬ ‫مختلف‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ ‫برقي‬ ‫تاسيسات‬ ‫مهندسي‬‫برای‬ .‫ام‬ ‫رده‬
‫سايت‬ ‫به‬ ‫لطفا‬ ‫من‬ ‫کاری‬ ‫و‬ ‫علمي‬ ‫سوابق‬ ‫اسناد‬ ‫و‬ ‫جزئيات‬ ‫مشاهده‬
( ‫شخصي‬rkarimi.i-http://mohammad.‫فرمائيد‬ ‫مراجعه‬ )
‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫راه‬
‫اينترنتي‬ ‫فروشگاه‬ ‫به‬ ‫محصوالت‬ ‫آخرين‬ ‫مشاهده‬
https://www.mohandesinNEWS.ir/shop
‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫مولف‬ ‫شخصي‬ ‫سايت‬
http://mohammad-karimi.ir
‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬
mohandesinNEWS.ir 021-66404186
:‫اعضا‬ ‫ويژه‬ ‫تخفيف‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫روزانه‬ ‫آموزش‬ ‫با‬ ‫تلگرامي‬ ‫کانال‬
https://telegram.me/tasisat_barghi
:‫ها‬ ‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫مولف‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫تماس‬
https://telegram.me/allo_mohandes
02166404186
info@mohandesinNEWS.ir

Recomendados

بسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-طراحي por
بسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-طراحيبسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
بسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-طراحيMohammad Karimi
23 visualizações11 slides
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحي por
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحيبسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحيMohammad Karimi
20 visualizações11 slides
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارت por
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارتبسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارت
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارتMohammad Karimi
16 visualizações13 slides
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت por
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارتبسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارتMohammad Karimi
22 visualizações12 slides
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت por
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارتدرسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارتMohammad Karimi
24 visualizações13 slides
بسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحي por
بسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحيبسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
بسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحيMohammad Karimi
23 visualizações18 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a بسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت por
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق-نظارتفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق-نظارتMohammad Karimi
13 visualizações7 slides
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت) por
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)Mohammad Karimi
22 visualizações22 slides
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق-طراحی por
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق-طراحیفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق-طراحی
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق-طراحیMohammad Karimi
17 visualizações7 slides
کتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحی por
کتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحیکتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحی
کتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحیMohammad Karimi
24 visualizações7 slides
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت por
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارتگنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارتMohammad Karimi
21 visualizações13 slides
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی por
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیبسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیMohammad Karimi
16 visualizações21 slides

Similar a بسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت(20)

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت por Mohammad Karimi
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق-نظارتفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
Mohammad Karimi13 visualizações
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت) por Mohammad Karimi
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)
Mohammad Karimi22 visualizações
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق-طراحی por Mohammad Karimi
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق-طراحیفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق-طراحی
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق-طراحی
Mohammad Karimi17 visualizações
کتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحی por Mohammad Karimi
کتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحیکتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحی
کتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحی
Mohammad Karimi24 visualizações
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت por Mohammad Karimi
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارتگنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
Mohammad Karimi21 visualizações
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی por Mohammad Karimi
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیبسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
Mohammad Karimi16 visualizações
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي por Mohammad Karimi
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقيده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
Mohammad Karimi24 visualizações
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش... por Mohammad Karimi
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...
Mohammad Karimi95 visualizações
بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارت por Mohammad Karimi
بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارتبسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارت
بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارت
Mohammad Karimi51 visualizações
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارت por Mohammad Karimi
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارتکتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
Mohammad Karimi346 visualizações
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97 por Mohammad Karimi
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97
Mohammad Karimi222 visualizações
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا... por Mohammad Karimi
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...
Mohammad Karimi109 visualizações
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی por Mohammad Karimi
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیگنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
Mohammad Karimi62 visualizações
کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی-نظارت por Mohammad Karimi
کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی-نظارتکتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی-نظارت
کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی-نظارت
Mohammad Karimi60 visualizações
کتاب تاسیسات برق پلاس-ویرایش مهر 96 por Mohammad Karimi
کتاب تاسیسات برق پلاس-ویرایش مهر 96کتاب تاسیسات برق پلاس-ویرایش مهر 96
کتاب تاسیسات برق پلاس-ویرایش مهر 96
Mohammad Karimi205 visualizações
کتاب تاسیسات برق پلاس-ویرایش تابستان 97 por Mohammad Karimi
کتاب تاسیسات برق پلاس-ویرایش تابستان 97کتاب تاسیسات برق پلاس-ویرایش تابستان 97
کتاب تاسیسات برق پلاس-ویرایش تابستان 97
Mohammad Karimi20 visualizações
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی por Mohammad Karimi
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
Mohammad Karimi43 visualizações
کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در آزمون نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در آزمون نظام مهندسی برقکتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در آزمون نظام مهندسی برق
کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi8 visualizações
10 دستور برای موفقیت در آزمون por Mohammad Karimi
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون
Mohammad Karimi4 visualizações
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97 por Mohammad Karimi
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97
Mohammad Karimi116 visualizações

Mais de Mohammad Karimi

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf por
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdfMohammad Karimi
2 visualizações5 slides
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf por
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfMohammad Karimi
3 visualizações4 slides
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf por
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfMohammad Karimi
4 visualizações4 slides
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx por
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxMohammad Karimi
3 visualizações5 slides
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی por
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیMohammad Karimi
3 visualizações6 slides
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق por
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
3 visualizações4 slides

Mais de Mohammad Karimi(20)

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf por Mohammad Karimi
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
Mohammad Karimi2 visualizações
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf por Mohammad Karimi
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
Mohammad Karimi3 visualizações
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf por Mohammad Karimi
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
Mohammad Karimi4 visualizações
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx por Mohammad Karimi
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
Mohammad Karimi3 visualizações
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی por Mohammad Karimi
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
Mohammad Karimi3 visualizações
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi3 visualizações
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi7 visualizações
کتاب آزمون نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi36 visualizações
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf por Mohammad Karimi
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfشرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
Mohammad Karimi6 visualizações
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
 مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi8 visualizações
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi14 visualizações
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
 نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi5 visualizações
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقاصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi6 visualizações
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi8 visualizações
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقشرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi6 visualizações
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi20 visualizações
رشته مهندسی برق قدرت por Mohammad Karimi
رشته مهندسی برق قدرترشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرت
Mohammad Karimi56 visualizações
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق por Mohammad Karimi
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقمصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
Mohammad Karimi46 visualizações
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟ por Mohammad Karimi
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
Mohammad Karimi43 visualizações
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند por Mohammad Karimi
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندکارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
Mohammad Karimi61 visualizações

بسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت

 • 1. 1
 • 2. ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ 2mohandesinNEWS.ir 021-66404186 ‫خالصه‬ ‫رشته‬ ‫ویژه‬‫برق‬ : ‫محصول‬ ‫نوع‬‫آموزشی‬ ‫بسته‬ : ‫محتوا‬:2‫آموزشی‬ ‫فلیم‬ +‫کتاب‬ ‫جلد‬ :‫ارسال‬ ‫نحوه‬‫پستی‬ ‫پرداخت‬ ‫نحوه‬‫نقد‬ :-‫اقساط‬ ‫خرید‬ ‫لینک‬:64301https://mohandesinnews.ir/?p= ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫محصوالت‬ ‫خریداران‬ ‫نظرات‬ ‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫بسته‬ ‫محتوای‬ 1)‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫فیلم‬‫برق‬-‫نظارت‬:‫با‬ ‫کاملی‬ ‫درس‬ ‫کالس‬ ‫مباحث‬ ‫مفاهیم‬ ‫کامل‬ ‫تدریس‬13‫و‬15‫نشریه‬ ،110‫مبحث‬ ‫راهنمای‬ ‫و‬13‫و‬ ‫مربوطه‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫و‬ ‫تشریحی‬ ‫حل‬(‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬) ‫برجسته‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬: ‫الف‬‫ای‬ :‫کامل‬ ‫درس‬ ‫کالس‬ )‫تمام‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫درس‬ ‫کالس‬ ‫کامل‬ ‫جایگزین‬ ‫فیلم‬ ‫ن‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫درس‬ ‫کالس‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫تالش‬
 • 3. ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ mohandesinNEWS.ir 021-66404186 ‫مفاهیم‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫ادبیاتی‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫سعی‬ ،‫مطالب‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫حل‬ .‫گیرد‬ ‫انجام‬ ‫مطلب‬ ‫درک‬ ،‫مختلف‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫تدریس‬ ‫ب‬‫پیش‬ ‫ویدیوی‬ ‫در‬ :‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫حل‬ )‫مربوطه‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫رو‬ ‫(آذر‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬73‫شده‬ ‫حل‬ ،‫شده‬ ‫برگزار‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ ) .‫است‬ ‫ج‬‫صورت‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫ویدیو‬ ‫این‬ ‫در‬ :‫مفاهیم‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ) ‫ارائه‬ ... ‫و‬ ‫فرمول‬ ،‫نکته‬ ،‫درسنامه‬ ‫جایی‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫کامال‬ ‫مربوطه‬ ‫پرسش‬ ،‫شده‬‫برای‬ ‫کامال‬ ‫مطلب‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫حل‬ ‫جا‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫دقیقا‬ ‫نیز‬ .‫بیوفتد‬ ‫جا‬ ‫شما‬ 2‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫راه‬ ‫کتاب‬ )-‫نظارت‬:‫برای‬ ‫نظیری‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫کتاب‬ ‫مفاهیم‬ ‫درک‬‫مباحث‬ ‫مفاهیم‬13‫و‬15‫نشریه‬ ،110‫مبحث‬ ‫راهنمای‬ ‫و‬13‫با‬ ( ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫کامل‬ ‫تشریح‬‫جرئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬) ‫برجسته‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬: ‫الف‬‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫شدن‬ ‫تخصصی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ :‫نظارت‬ ‫صالحیت‬ ‫اختصاصی‬ ) ‫تصمیم‬ ،‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫شدن‬ ‫جدا‬ ‫و‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫این‬ .‫شد‬ ‫گرفته‬ ‫نظارت‬ ‫صالحیت‬ ‫ویژه‬ ‫جدیدی‬ ‫کتاب‬ ‫نگارش‬ ‫به‬‫با‬ ‫دقیقا‬ ‫کتاب‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫نظارت‬ ‫صالحیت‬ ‫آزمون‬ ‫اختصاصی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫اهداف‬
 • 4. ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ 4mohandesinNEWS.ir 021-66404186 ‫ب‬‫چهار‬ ‫بر‬ ‫نظیری‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫جامع‬ ‫مرور‬ ،‫دارید‬ ‫رو‬ ‫پیش‬ ‫که‬ ‫کتابی‬ :‫سازی‬ ‫خالصه‬ ) ‫بحث‬ :‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫برق‬ ‫نظارت‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منبع‬13‫و‬ ‫(طرح‬ ‫مبحث‬ ،)‫ساختمانها‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬15‫(آسانسورها‬‫پلکان‬ ‫و‬،)‫برقی‬ ‫مبحث‬ ‫راهنمای‬13‫نشریه‬ ‫و‬ )‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫(راهنمای‬110 ‫بیش‬ ‫منبع‬ ‫چهار‬ ‫این‬ ‫صفخات‬ ‫مجوع‬ .‫کشور‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫سازمان‬ 1400‫کافی‬ ‫تسلط‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫به‬ ،‫رو‬ ‫پیش‬ ‫کتاب‬ ‫مطالعه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫صفحه‬ .‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫ج‬‫های‬ ‫کتاب‬ ‫سایر‬ ‫مانند‬ :‫بندی‬ ‫طبقه‬ )‫نیز‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ،‫کریمی‬ ‫مهندس‬ ‫جدا‬ ‫مفاهیم‬ ‫و‬ ‫درسنامه‬ ‫اینکه‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫یعنی‬ ‫اند؛‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫کامال‬ ‫مفاهیم‬ ‫پرسش‬ ،‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫ای‬ ‫رابطه‬ ‫یا‬ ‫نکته‬ ،‫درسنامه‬ ‫جایی‬ ‫هر‬ ،‫باشد‬ ‫سواالت‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫گردیده‬ ‫حل‬ ‫همانجا‬ ‫نیز‬ ‫سوال‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫د‬‫نظ‬ ‫آزمون‬ ‫آخرین‬ ‫براساس‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ :‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ )‫و‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫ام‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ،‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫مباحث‬ ‫ویرایش‬ ‫آخرین‬ ‫ه‬‫از‬ ‫آزمون‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ :‫سواالت‬ ‫کل‬ ‫پوشش‬ ) ‫(آذر‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬73‫شده‬ ‫حل‬ ‫تشریحی‬ ‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ،‫آزمون‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ ) .‫است‬ 3‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫کلیدی‬ ‫واژگان‬ ‫کتاب‬ ) ‫مباحث‬ ،‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫اخالق‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫شامل‬1،2،3،12،13،15،19،21 ‫و‬22‫(راهنمای‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫راهنمای‬ ‫کتاب‬ ،‫ملی‬ ‫مقررات‬ ،
 • 5. ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ mohandesinNEWS.ir 021-66404186 ‫مبحث‬13‫اول‬ ‫جلدهای‬ ‫و‬ ‫موسسیان‬ ‫آقای‬ ‫تالیف‬ )‫نشریه‬ ‫دوم‬ ‫و‬110(‫برای‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬) :‫برجسته‬ ‫ویژگی‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫کلیدی‬ ‫واژگان‬ ‫تمامی‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ :‫منابع‬ ‫کل‬ ‫پوشش‬ )‫الف‬ ‫یعنی‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫برق‬‫مباحث‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫کتاب‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬1،2،3، 12،13،15،19،21‫و‬22‫راهنمای‬ ‫کتاب‬ ،13‫و‬ )‫موسسیان‬ ‫آقای‬ ‫(تالیف‬ ‫نشریه‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬110.‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫نظام‬ ‫ازمون‬ ‫مباحث‬ ‫تغییرات‬ ‫آخرین‬ ‫براساس‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ :‫روزرسانی‬ ‫به‬ )‫ب‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫مهندسی‬ ‫بهی‬ ‫کلیدیابی‬ )‫ج‬‫مورد‬ ‫در‬ ‫قضاوت‬ ‫مبنای‬ ‫و‬ ‫مالک‬ ‫نباید‬ ‫کلیدواژه‬ ‫تعداد‬ :‫نه‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫هوشمند‬ ‫و‬ ‫بهینه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کلمات‬ ‫باید‬ ‫بلکه‬ ،‫باشد‬ ‫آن‬ ‫کیفیت‬ ،‫شود‬ ‫هدایت‬ ‫کلمه‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ‫ممکن‬ ‫زمان‬ ‫ترین‬ ‫سریع‬ ‫در‬ ‫داوطلب‬ ‫تا‬ ‫شود‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫مدنظر‬ ‫کامال‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫نگارش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫مساله‬ :‫نامه‬ ‫آئین‬ ‫شماره‬ )‫د‬‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫کلمات‬ ‫ارجاع‬ ‫برای‬ ،‫کشور‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ‫در‬ ‫تسریع‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫قید‬ ‫نیز‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬ ‫شماره‬ ،‫صفحه‬ ‫شماره‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫کلمات‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫دارای‬ ‫اختصاصی‬ ‫ویدیویی‬ ‫و‬ ‫متنی‬ ‫استفاده‬ ‫راهنمای‬ :‫استفاده‬ ‫راهنمای‬ )‫ه‬ ‫قب‬ ‫سنوات‬ ‫سواالت‬ ‫کلمات‬ ‫یافتن‬ ‫نحوه‬ ‫از‬ ‫مثال‬ ‫چندین‬‫آماده‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫ل‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫حاضر‬ ‫کتاب‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اعالم‬ ‫افتخار‬ ‫با‬ :‫کلمات‬ ‫تعداد‬ )‫ر‬28000‫کلمه‬ ‫وجود‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫مهمی‬ ‫کلمه‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫کلیدی‬ .‫باشد‬ ‫نداشته‬
 • 6. ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ 6mohandesinNEWS.ir 021-66404186 ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫محصوالت‬ ‫خریداران‬ ‫نظرات‬ ‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫برجسته‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ 4-1‫پرداخت‬ ):‫اقساطي‬‫تنها‬ ‫شما‬ ،‫طرح‬ ‫اين‬ ‫در‬50‫را‬ ‫مبلغ‬ ‫درصد‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫پرداخت‬50‫بسته‬ ‫کردن‬ ‫باز‬ ‫و‬ ‫گرفتن‬ ‫تحويل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫را‬ ‫درصد‬ ‫ای‬ ‫نقره‬‫که‬ ‫هائي‬ ‫فروشگاه‬ ‫تمامي‬ ،‫باشيد‬ ‫داشته‬ ‫دقت‬ .‫کنيد‬ ‫مي‬ ‫واريز‬ ‫پست‬ ‫مامور‬ ‫به‬ ‫منزل‬ ‫درب‬ ‫مبلغ‬ ‫تحويل‬ ،‫دارند‬ ‫خريد‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫پرداخت‬ ‫انجام‬ ‫بسته‬ ‫گرفتن‬ ‫تحويل‬ ‫از‬ ‫پيش‬‫از‬ ‫اطالعي‬ ‫شما‬ ‫يعني‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫مامور‬ ‫به‬ ‫شما‬ ،‫طرح‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫حاليکه‬ ‫در‬ .‫نداريد‬ ‫آن‬ ‫داخل‬ ‫بسته‬ ‫کيفيت‬ ‫مشاهده‬ ‫و‬ ‫بسته‬ ‫کردن‬ ‫باز‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫بلکه‬ ‫و‬ ‫کنيد‬ ‫نمي‬ ‫پرداخت‬ ‫مبلغي‬ ‫پست‬ .‫دهد‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫پرداخت‬ ‫جزئيات‬.،‫نقدی‬ ‫پرداخت‬ ‫صورت‬ ‫در‬«‫کتاب‬ ‫مبحث‬ ‫جامع‬ ‫راهنمای‬13»‫به‬ ‫را‬‫خواهد‬ ‫ارسال‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫هديه‬ ‫عنوان‬ .‫شد‬ 4-2‫درصدی‬ ‫ده‬ ‫تخفیف‬ )
 • 7. ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ mohandesinNEWS.ir 021-66404186 ‫شده‬ ‫کم‬ ‫کل‬ ‫مبلغ‬ ‫از‬ ‫درصد‬ ‫ده‬ ،‫عزيز‬ ‫داوطلبان‬ ‫حال‬ ‫رفاه‬ ‫برای‬‫است‬. ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫محصوالت‬ ‫خریداران‬ ‫نظرات‬ ‫مهندس‬ ‫نظام‬‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫برق‬ ‫ی‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫صفحه‬ ‫اين‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫سواالت‬«‫بنويسيد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ديدگاه‬» .‫شود‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کنيد‬ ‫وارد‬ 1‫تعهدات‬ ‫به‬ ‫معلوم‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫کنم؟‬ ‫اعتماد‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫چرا‬ ) ‫کنید؟‬ ‫عمل‬ ‫خودتون‬ ‫تعهد‬ ،‫مطالب‬ ‫اين‬ ‫تمامي‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫اوال‬ )‫پاسخ‬‫خواهد‬ ‫داده‬ ‫محضری‬ ‫اختصاصي‬ ‫خبرگزاری‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫اولين‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫محصول‬ ‫اين‬ ‫ثانيا‬ .‫شد‬ ( ‫ايران‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬https://www.mohandesinNEWS.ir) ( ‫محمدکريمي‬ ‫مهندسي‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫بوده‬http://mohammad- karimi.ir‫مي‬ ‫ايشان‬ ‫کاری‬ ‫و‬ ‫علمي‬ ‫سوابق‬ ‫بررسي‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫آماده‬ ) ‫عل‬ ‫توانائي‬ ‫به‬ ‫معترف‬ ‫توان‬‫تحليل‬ ‫نحوه‬ ،‫محصوالت‬ ‫نوع‬ ،‫ثالثا‬ .‫برد‬ ‫اش‬ ‫مي‬ ‫(پرداخت‬ ‫ها‬ ‫گارانتي‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫آزمون‬50‫گارانتي‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫تحويل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫درصد‬ ‫برای‬ ‫مثبتي‬ ‫های‬ ‫پالس‬ ‫همگي‬ )‫رضايت‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫وجه‬ ‫بازگشت‬ .‫است‬ ‫بودن‬ ‫متعهد‬ 2‫هست؟‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫آیا‬ )
 • 8. ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ 8mohandesinNEWS.ir 021-66404186 ‫ب‬ ‫آزمون‬ ‫آخرين‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫براساس‬ ‫بسته‬ ‫اين‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬‫شده‬ ‫رگزار‬ ‫مباحث‬ ‫ويرايش‬ ‫آخرين‬ ‫و‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫روز‬ ‫به‬ 3‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫من‬ ‫قبولي‬ ‫احتمال‬ ‫چقدر‬ ) ‫تضمين‬ ‫برای‬ ‫داوطلبان‬ ‫نيازهای‬ ‫تمامي‬ ‫شده‬ ‫تالش‬ ‫بسته‬ ‫اين‬ ‫در‬ )‫پاسخ‬ ‫راهنمائي‬ ‫کليه‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫تالش‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ،‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫موفقيت‬ .‫است‬ ‫قطعي‬ ‫قبولي‬ ،‫کريمي‬ ‫مهندس‬ ‫های‬ 4)‫خرید‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫آیا‬‫بسته‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫ارتقا‬ ‫امکان‬‫دیگر‬ ‫های‬‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫محصول‬ ‫تحویل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬«‫بسته‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫تضمینی‬ ‫طالیی‬-‫نظارت‬»‫یا‬«‫آزمون‬ ‫ای‬ ‫نقره‬ ‫بسته‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬-‫نظارت‬»‫دهید‬ ‫ارتقا‬. 5)‫شماست؟‬ ‫محصول‬ ‫بهترین‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫آیا‬ )‫پاسخ‬‫بسیار‬ ،‫بسته‬ ‫این‬ ‫چند‬ ‫هر‬‫بهترین‬ ‫قطعا‬ ‫اما‬ ‫بوده‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ،‫ما‬ ‫محصول‬«‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫تضمینی‬ ‫طالیی‬ ‫بسته‬-‫نظارت‬»‫است‬ ،‫فوق‬ ‫محتوای‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫که‬«‫آزم‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تشریح‬ ‫کتاب‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫ون‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬»،«‫آنالين‬ ‫آزمون‬‫برق‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬»‫و‬«‫اشکال‬ ‫رفع‬ ‫برق‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫تلگرامي‬»‫بی‬ ‫تضمین‬ ‫سه‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫پرداخت‬ ‫نظیر‬70‫صورت‬ ‫در‬ ‫وجه‬ ‫کل‬ ‫بازگشت‬ ،‫دریافت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫هزینه‬ ‫درصد‬ ‫درصورت‬ ‫وجه‬ ‫بازگشت‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫از‬ ‫رضایت‬ ‫عدم‬‫در‬ .‫دارد‬ ‫را‬ ‫قبولی‬ ‫عدم‬
 • 9. ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ mohandesinNEWS.ir 021-66404186 ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬ ‫اصرار‬ ‫صورت‬«‫آزمون‬ ‫ای‬ ‫نقره‬ ‫بسته‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬-‫نظارت‬»‫جز‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫محصول‬ ‫ترین‬ ‫نزدیک‬«‫آزمون‬ ‫آنالين‬‫برق‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬»‫و‬«‫نظا‬ ‫آزمون‬ ‫تلگرامي‬ ‫اشکال‬ ‫رفع‬‫م‬ ‫برق‬ ‫مهندسي‬»‫دارای‬ ‫ضمنا‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫جای‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫محصوالت‬ ‫سایر‬ ، .‫است‬ ‫نیز‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫تخفیف‬‫و‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫گنجینه‬ ‫برق‬-‫نظارت‬‫های‬ ‫جایگاه‬ ‫در‬ ‫البته‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫ای‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫محصوالت‬ ‫نیز‬ ‫گیرن‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫بعدی‬‫د‬. 6‫پرداخت‬ ‫نحوه‬ )50‫است؟‬ ‫چطور‬ ‫باقیمانده‬ ‫درصد‬ ‫ه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫خريد‬ ‫از‬ ‫بعد‬ )‫پاسخ‬‫م‬‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ارسال‬ ‫ويديوی‬ ‫لينک‬ ،‫بسته‬ ‫راه‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫داده‬ ‫توضيح‬ ‫پرداخت‬ ‫نحوه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ 7)‫قیمت‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫محصوالت‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫باشد؟‬ ‫داشته‬ ‫مناسبي‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫پائین‬ )‫پاسخ‬‫بسته‬«‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫گنجينه‬‫تاسيسات‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫ی‬ ‫برقي‬»‫تواند‬ ‫می‬ ‫بسیار‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫ای‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫محصول‬ ‫نیز‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫قبولی‬ ‫در‬‫باشد‬ ‫موثر‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬. ‫نویسنده‬ ‫درباره‬‫مدرس‬ ‫و‬
 • 10. ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ 10mohandesinNEWS.ir 021-66404186 ‫ارشد‬ ‫کارشناس‬ ،‫هستم‬ ‫محمدکريمي‬ ‫من‬ ‫بحال‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسي‬‫از‬ ‫بيش‬ 50‫معتبرترين‬ ‫در‬ ‫علمي‬ ‫مقاله‬ ‫عنوان‬ ‫خارجي‬ ‫و‬ ‫داخلي‬ ‫های‬ ‫کنفرانس‬ ‫و‬ ‫ژورنالها‬ ،‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫من‬ ‫از‬17‫تاليف‬ ‫کتاب‬ ‫عنوان‬ ‫و‬ ‫پژوهشگر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫چند‬ ،‫ام‬ ‫کرده‬ ‫نظام‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ .‫ام‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫نمونه‬ ‫معلم‬ ‫خبری‬ ‫پايگاه‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫اولين‬ ‫مديرمسئولي‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫هم‬ ‫مهندسي‬-‫تحليلي‬ ‫اخ‬( ‫ايران‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫تصاصي‬https://mohandesinnews.ir/،) ،‫کتاب‬ ‫عنوان‬ ‫هفت‬‫چندين‬‫و‬ ‫آموزشي‬ ‫جزوه‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ،‫آموزشي‬ ‫فيلم‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگي‬ ‫دوره‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫نوشته‬ ‫تحليلي‬ ‫نقد‬ ‫و‬ ‫يادداشت‬ ‫ک‬ ‫برگزار‬ ‫کشور‬ ‫مختلف‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ ‫برقي‬ ‫تاسيسات‬ ‫مهندسي‬‫برای‬ .‫ام‬ ‫رده‬ ‫سايت‬ ‫به‬ ‫لطفا‬ ‫من‬ ‫کاری‬ ‫و‬ ‫علمي‬ ‫سوابق‬ ‫اسناد‬ ‫و‬ ‫جزئيات‬ ‫مشاهده‬ ( ‫شخصي‬rkarimi.i-http://mohammad.‫فرمائيد‬ ‫مراجعه‬ ) ‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫اينترنتي‬ ‫فروشگاه‬ ‫به‬ ‫محصوالت‬ ‫آخرين‬ ‫مشاهده‬ https://www.mohandesinNEWS.ir/shop ‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫مولف‬ ‫شخصي‬ ‫سايت‬ http://mohammad-karimi.ir
 • 11. ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ mohandesinNEWS.ir 021-66404186 :‫اعضا‬ ‫ويژه‬ ‫تخفيف‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫روزانه‬ ‫آموزش‬ ‫با‬ ‫تلگرامي‬ ‫کانال‬ https://telegram.me/tasisat_barghi :‫ها‬ ‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫مولف‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫تماس‬ https://telegram.me/allo_mohandes 02166404186 info@mohandesinNEWS.ir