بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت

ویژه رشته: برق نوع محصول: بسته آموزشی محتوا: 4 جلد کتاب+ فلیم آموزشی نحوه ارسال: پستی کد محصول: NB05 نحوه پرداخت: نقد-اقساط لینک خرید: https://mohandesinnews.ir/?p=64300 مشاوره: 02166404186

1
‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬
2mohandesinNEWS.ir 021-66404186
‫خالصه‬
‫رشته‬ ‫ویژه‬‫برق‬ :
‫محصول‬ ‫نوع‬‫آموزشی‬ ‫بسته‬ :
‫محتوا‬:4‫آموزشی‬ ‫فلیم‬ +‫کتاب‬ ‫جلد‬
:‫ارسال‬ ‫نحوه‬‫پستی‬
‫پرداخت‬ ‫نحوه‬‫نقد‬ :-‫اقساط‬
‫لینک‬‫خرید‬:64300https://mohandesinnews.ir/?p=
‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫محصوالت‬ ‫خریداران‬ ‫نظرات‬
‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬
‫بسته‬ ‫محتوای‬
1)‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫فیلم‬-‫نظارت‬:‫با‬ ‫کاملی‬ ‫درس‬ ‫کالس‬
‫مباحث‬ ‫مفاهیم‬ ‫کامل‬ ‫تدریس‬13‫و‬15‫نشریه‬ ،110‫مبحث‬ ‫راهنمای‬ ‫و‬13‫و‬
‫مربوطه‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫و‬ ‫تشریحی‬ ‫حل‬(‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬
‫کنید‬ ‫کلیک‬)
‫برجسته‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬:
‫الف‬‫تمام‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫درس‬ ‫کالس‬ ‫کامل‬ ‫جایگزین‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ :‫کامل‬ ‫درس‬ ‫کالس‬ )
‫شبی‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫درس‬ ‫کالس‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫تالش‬‫در‬ .‫شود‬ ‫سازی‬ ‫ه‬
‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬
mohandesinNEWS.ir 021-66404186
‫مفاهیم‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫ادبیاتی‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫سعی‬ ،‫مطالب‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫حل‬
.‫گیرد‬ ‫انجام‬ ‫مطلب‬ ‫درک‬ ،‫مختلف‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫تدریس‬
‫ب‬‫مربو‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫رو‬ ‫پیش‬ ‫ویدیوی‬ ‫در‬ :‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫حل‬ )‫طه‬
‫(آذر‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬73‫ش‬ ‫برگزار‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ )‫ده‬‫شده‬ ‫حل‬ ،
.‫است‬
‫ج‬‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫ویدیو‬ ‫این‬ ‫در‬ :‫مفاهیم‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ )‫صورت‬
‫فرم‬ ،‫نکته‬ ،‫درسنامه‬ ‫جایی‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫کامال‬‫ارائه‬ ... ‫و‬ ‫ول‬
‫کامال‬ ‫مطلب‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫حل‬ ‫جا‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫دقیقا‬ ‫نیز‬ ‫مربوطه‬ ‫پرسش‬ ،‫شده‬‫برای‬
.‫بیوفتد‬ ‫جا‬ ‫شما‬
2‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫راه‬ ‫کتاب‬ )‫برق‬ ‫مهندسی‬-‫نظارت‬:‫برای‬ ‫نظیری‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫کتاب‬
‫مفاهیم‬ ‫درک‬‫مباحث‬ ‫مفاهیم‬13‫و‬15‫نشریه‬ ،110‫مبحث‬ ‫راهنمای‬ ‫و‬13‫با‬
( ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫کامل‬ ‫تشریح‬‫جرئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬
‫کنید‬ ‫کلیک‬)
‫برجسته‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬:
‫الف‬‫ا‬ )‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫شدن‬ ‫تخصصی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ :‫نظارت‬ ‫صالحیت‬ ‫ختصاصی‬
‫تص‬ ،‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫شدن‬ ‫جدا‬ ‫و‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬‫میم‬
‫د‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ .‫شد‬ ‫گرفته‬ ‫نظارت‬ ‫صالحیت‬ ‫ویژه‬ ‫جدیدی‬ ‫کتاب‬ ‫نگارش‬ ‫به‬‫با‬ ‫قیقا‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫نظارت‬ ‫صالحیت‬ ‫آزمون‬ ‫اختصاصی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫اهداف‬.
‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬
4mohandesinNEWS.ir 021-66404186
‫ب‬:‫سازی‬ ‫خالصه‬ )‫نظیری‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫جامع‬ ‫مرور‬ ،‫دارید‬ ‫رو‬ ‫پیش‬ ‫که‬ ‫کتابی‬‫چهار‬ ‫بر‬
‫بحث‬ :‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫برق‬ ‫نظارت‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منبع‬13‫و‬ ‫(طرح‬
‫مبحث‬ ،)‫ساختمانها‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬15‫پلکان‬ ‫و‬ ‫(آسانسورها‬،)‫برقی‬
‫مبحث‬ ‫راهنمای‬13‫نشر‬ ‫و‬ )‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫(راهنمای‬‫یه‬110
‫سازمان‬‫منبع‬ ‫چهار‬ ‫این‬ ‫صفخات‬ ‫مجوع‬ .‫کشور‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬‫بیش‬
1400‫تسلط‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫به‬ ،‫رو‬ ‫پیش‬ ‫کتاب‬ ‫مطالعه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫صفحه‬‫کافی‬
.‫داشت‬ ‫خواهید‬
‫ج‬‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ،‫کریمی‬ ‫مهندس‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫سایر‬ ‫مانند‬ :‫بندی‬ ‫طبقه‬ )‫نیز‬
‫درسنامه‬ ‫اینکه‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫یعنی‬ ‫اند؛‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫کامال‬ ‫مفاهیم‬‫و‬‫جدا‬ ‫مفاهیم‬
‫شد‬ ‫نوشته‬ ‫ای‬ ‫رابطه‬ ‫یا‬ ‫نکته‬ ،‫درسنامه‬ ‫جایی‬ ‫هر‬ ،‫باشد‬ ‫سواالت‬ ‫از‬‫پرسش‬ ،‫ه‬
.‫است‬ ‫گردیده‬ ‫حل‬ ‫همانجا‬ ‫نیز‬ ‫سوال‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مربوط‬
‫د‬‫ب‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آخرین‬ ‫براساس‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ :‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ )‫و‬ ‫رق‬
‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ،‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫مباحث‬ ‫ویرایش‬ ‫آخرین‬.‫است‬ ‫شده‬
‫ه‬‫پو‬ )‫آز‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ :‫سواالت‬ ‫کل‬ ‫شش‬‫از‬ ‫مون‬
‫(آذر‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬73‫ح‬ ‫تشریحی‬ ‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ،‫آزمون‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ )‫شده‬ ‫ل‬
.‫است‬
‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬
mohandesinNEWS.ir 021-66404186
3)‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تشریح‬ ‫کتاب‬
‫برقی‬:‫خرداد‬ ‫از‬ ‫آزمونها‬ ‫تمامی‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬93‫تا‬‫آزمون‬ ‫آخرین‬‫جمع‬ ‫برای‬
( ‫مطالب‬ ‫بندی‬‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬)
:‫برجسته‬ ‫ویژگی‬
‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ :‫تشریحی‬ ‫کامال‬ ‫پاسخ‬ )‫الف‬‫کامال‬
‫جزئی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫تشریحی‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫کامل‬ ‫ات‬
‫کت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫های‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬ :‫محصوالت‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ )‫ب‬‫نهایت‬ ،‫اب‬
‫فیلم‬ ‫و‬ ‫کتابها‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫های‬ ‫پاسخ‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫تالش‬‫آ‬‫موزشی‬
‫ق‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫کریمی‬ ‫مهندس‬‫رار‬
.‫گیرند‬
4‫تاس‬ ‫کلیدی‬ ‫واژگان‬ ‫کتاب‬ )‫برقی‬ ‫یسات‬
‫مباحث‬ ،‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫اخالق‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫شامل‬1،2،3،12،13،15،19،21
‫و‬22‫(راهنمای‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫راهنمای‬ ‫کتاب‬ ،‫ملی‬ ‫مقررات‬ ،
‫مبحث‬13‫نشریه‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬ ‫و‬ ‫موسسیان‬ ‫آقای‬ ‫تالیف‬ )110(‫برای‬
‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬)
:‫برجسته‬ ‫ویژگی‬
‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫کلیدی‬ ‫واژگان‬ ‫تمامی‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ :‫منابع‬ ‫کل‬ ‫پوشش‬ )‫الف‬‫مهندسی‬
‫مباحث‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫کتاب‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫یعنی‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫برق‬1،2،3،
12،13،15،19،21‫و‬22‫کتاب‬ ،‫راهنمای‬13‫موسسی‬ ‫آقای‬ ‫(تالیف‬‫و‬ )‫ان‬
‫نشریه‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬110.‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫نیز‬ ‫را‬
‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬
6mohandesinNEWS.ir 021-66404186
‫نظام‬ ‫ازمون‬ ‫مباحث‬ ‫تغییرات‬ ‫آخرین‬ ‫براساس‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ :‫روزرسانی‬ ‫به‬ )‫ب‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫مهندسی‬
‫قضاوت‬ ‫مبنای‬ ‫و‬ ‫مالک‬ ‫نباید‬ ‫کلیدواژه‬ ‫تعداد‬ :‫بهینه‬ ‫کلیدیابی‬ )‫ج‬‫مورد‬ ‫در‬
‫بلکه‬ ،‫باشد‬ ‫آن‬ ‫کیفیت‬‫انتخ‬ ‫هوشمند‬ ‫و‬ ‫بهینه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کلمات‬ ‫باید‬‫تدوین‬ ‫و‬ ‫اب‬
‫هدایت‬ ‫کلمه‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ‫ممکن‬ ‫زمان‬ ‫ترین‬ ‫سریع‬ ‫در‬ ‫داوطلب‬ ‫تا‬ ‫شود‬‫ش‬،‫ود‬
.‫است‬ ‫بوده‬ ‫مدنظر‬ ‫کامال‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫نگارش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫مساله‬
‫کلم‬ ‫ارجاع‬ ‫برای‬ ،‫کشور‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ :‫نامه‬ ‫آئین‬ ‫شماره‬ )‫د‬‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫ات‬
‫آئی‬ ‫شماره‬ ،‫صفحه‬ ‫شماره‬‫به‬ ‫منجر‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫قید‬ ‫نیز‬ ‫نامه‬ ‫ن‬‫در‬ ‫تسریع‬
.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫کلمات‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬
‫اختصاصی‬ ‫ویدیویی‬ ‫و‬ ‫متنی‬ ‫استفاده‬ ‫راهنمای‬ :‫استفاده‬ ‫راهنمای‬ )‫ه‬‫دارای‬
‫ک‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫سواالت‬ ‫کلمات‬ ‫یافتن‬ ‫نحوه‬ ‫از‬ ‫مثال‬ ‫چندین‬‫آماده‬ ‫تاب‬
.‫است‬ ‫شده‬
‫کت‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اعالم‬ ‫افتخار‬ ‫با‬ :‫کلمات‬ ‫تعداد‬ )‫ر‬‫از‬ ‫بیش‬ ‫حاضر‬ ‫اب‬28000‫کلمه‬
‫وجو‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫مهمی‬ ‫کلمه‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫کلیدی‬‫د‬
.‫باشد‬ ‫نداشته‬
5‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫میکرو‬ ‫کتاب‬ )
‫خالصه‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آموزشی‬ ‫مجموعه‬ ‫کتاب‬ ‫جدیدترین‬
‫نظام‬ ‫قانون‬ ‫(شامل‬ ‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬ ‫و‬ ‫نکات‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫ای‬
‫م‬‫مباحث‬ ‫و‬ ‫هندسی‬1،2،3،12،13،15،19،21‫و‬22‫پاسخ‬ ‫با‬ ‫همراه‬ )
‫(سال‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬73( ‫دوره‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ )‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬
‫کنید‬ ‫کلیک‬)
‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬
mohandesinNEWS.ir 021-66404186
:‫بار‬ ‫اولین‬ )‫الف‬‫پاسخ‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫کتابی‬ ،‫کشور‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬‫ب‬‫پ‬ ‫ه‬‫های‬ ‫رسش‬
‫(شا‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬‫مل‬
‫مباحث‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬1،2،3،12،19،21‫و‬22‫تدوین‬ )‫و‬‫آماده‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫سازی‬
:‫بهینه‬ ‫سازی‬ ‫خالصه‬ )‫ب‬‫در‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫ماهیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫آ‬‫زمون‬
‫من‬ ‫در‬ ‫مرتبط‬ ‫مطالب‬ ،‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬‫است‬ ‫موردنظر‬ ‫ابع‬‫شده‬ ‫خراج‬
‫نوی‬ ‫خالصه‬ ‫این‬ ‫فرآیند‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫نویسی‬ ‫خالصه‬ ‫مرحله‬ ‫چندین‬ ‫و‬،‫سی‬
.‫بود‬ ‫اهمیت‬ ‫کم‬ ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫گذر‬ ‫و‬ ‫مطلب‬ ‫چارچوب‬ ‫حفظ‬ ‫بر‬ ‫اساس‬
:‫متفاوت‬ ‫سازماندهی‬ )‫ج‬‫است‬ ‫در‬ ‫داوطلبان‬ ‫مشکالت‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫از‬ ‫فاده‬
‫آنه‬ ‫نبودن‬ ‫محور‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫موضوعی‬ ‫پراکندگی‬ ،‫مذکور‬ ‫منابع‬‫از‬ ،‫است‬‫ا‬‫در‬ ‫رو‬ ‫ین‬
‫شد‬ ‫تدوین‬ ‫بهینه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مطالب‬ ،‫سازی‬ ‫خالصه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬‫ت‬‫داوطلب‬ ‫ا‬
.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫خود‬ ‫موردنظر‬ ‫مطلب‬ ‫به‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬
:‫پرسشها‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ )‫د‬‫تم‬ ‫در‬ ‫موضوعات‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬‫امی‬
‫اس‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سنوات‬.‫ت‬
‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫محصوالت‬ ‫خریداران‬ ‫نظرات‬
‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬
‫برجسته‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬
4-1‫پرداخت‬ ):‫اقساطي‬‫تنها‬ ‫شما‬ ،‫طرح‬ ‫اين‬ ‫در‬50‫را‬ ‫مبلغ‬ ‫درصد‬
‫و‬ ‫کرده‬ ‫پرداخت‬50‫بسته‬ ‫کردن‬ ‫باز‬ ‫و‬ ‫گرفتن‬ ‫تحويل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫را‬ ‫درصد‬
‫ای‬ ‫نقره‬‫که‬ ‫هائي‬ ‫فروشگاه‬ ‫تمامي‬ ،‫باشيد‬ ‫داشته‬ ‫دقت‬ .‫کنيد‬ ‫مي‬ ‫واريز‬
‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬
8mohandesinNEWS.ir 021-66404186
‫پست‬ ‫مامور‬ ‫به‬ ‫منزل‬ ‫درب‬ ‫مبلغ‬ ‫تحويل‬ ،‫دارند‬ ‫خريد‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫پرداخت‬
‫ي‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫بسته‬ ‫گرفتن‬ ‫تحويل‬ ‫از‬ ‫پيش‬‫از‬ ‫اطالعي‬ ‫شما‬ ‫عني‬
‫مامور‬ ‫به‬ ‫شما‬ ،‫طرح‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫حاليکه‬ ‫در‬ .‫نداريد‬ ‫آن‬ ‫داخل‬ ‫بسته‬ ‫کيفيت‬
‫مشاهده‬ ‫و‬ ‫بسته‬ ‫کردن‬ ‫باز‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫بلکه‬ ‫و‬ ‫کنيد‬ ‫نمي‬ ‫پرداخت‬ ‫مبلغي‬ ‫پست‬
.‫دهد‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫پرداخت‬ ‫جزئيات‬.،‫نقدی‬ ‫پرداخت‬ ‫صورت‬ ‫در‬«‫کتاب‬
‫مبحث‬ ‫جامع‬ ‫راهنمای‬13»‫به‬ ‫را‬‫خواهد‬ ‫ارسال‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫هديه‬ ‫عنوان‬
‫شد‬.
4-2‫درصدی‬ ‫ده‬ ‫تخفیف‬ )
‫شده‬ ‫کم‬ ‫کل‬ ‫مبلغ‬ ‫از‬ ‫درصد‬ ‫ده‬ ،‫عزيز‬ ‫داوطلبان‬ ‫حال‬ ‫رفاه‬ ‫برای‬‫است‬.
‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫محصوالت‬ ‫خریداران‬ ‫نظرات‬
‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬
‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬
‫بخش‬ ‫در‬ ‫صفحه‬ ‫اين‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫سواالت‬«‫بنويسي‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ديدگاه‬‫د‬»
.‫شود‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کنيد‬ ‫وارد‬
1‫اعتماد‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫چرا‬ )‫تعهدات‬ ‫به‬ ‫معلوم‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫کنم؟‬
‫کنید؟‬ ‫عمل‬ ‫خودتون‬
‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬
mohandesinNEWS.ir 021-66404186
‫خوا‬ ‫داده‬ ‫محضری‬ ‫تعهد‬ ،‫مطالب‬ ‫اين‬ ‫تمامي‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫اوال‬ )‫پاسخ‬‫هد‬
‫اختصاصي‬ ‫خبرگزاری‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫اولين‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫محصول‬ ‫اين‬ ‫ثانيا‬ .‫شد‬
( ‫ايران‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬https://www.mohandesinNEWS.ir)
( ‫محمدکريمي‬ ‫مهندسي‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫بوده‬http://mohammad-
karimi.ir‫مي‬ ‫ايشان‬ ‫کاری‬ ‫و‬ ‫علمي‬ ‫سوابق‬ ‫بررسي‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫آماده‬ )
‫نحو‬ ،‫محصوالت‬ ‫نوع‬ ،‫ثالثا‬ .‫برد‬ ‫اش‬ ‫علمي‬ ‫توانائي‬ ‫به‬ ‫معترف‬ ‫توان‬‫تحليل‬ ‫ه‬
‫(پرداخت‬ ‫ها‬ ‫گارانتي‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫آزمون‬50‫گا‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫تحويل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫درصد‬‫رانتي‬
‫برای‬ ‫مثبتي‬ ‫های‬ ‫پالس‬ ‫همگي‬ )‫رضايت‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫وجه‬ ‫بازگشت‬
‫متعهد‬.‫است‬ ‫بودن‬
2‫هست؟‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫آیا‬ )
‫شده‬ ‫برگزار‬ ‫آزمون‬ ‫آخرين‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫براساس‬ ‫بسته‬ ‫اين‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬
‫مباحث‬ ‫ويرايش‬ ‫آخرين‬ ‫و‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫روز‬ ‫به‬
3‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫من‬ ‫قبولي‬ ‫احتمال‬ ‫چقدر‬ )
‫تضم‬ ‫برای‬ ‫داوطلبان‬ ‫نيازهای‬ ‫تمامي‬ ‫شده‬ ‫تالش‬ ‫بسته‬ ‫اين‬ ‫در‬ )‫پاسخ‬‫ين‬
‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫موفقيت‬‫راهنمائ‬ ‫کليه‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫تالش‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ،‫شود‬‫ي‬
.‫است‬ ‫قطعي‬ ‫قبولي‬ ،‫کريمي‬ ‫مهندس‬ ‫های‬
4)‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫طالئي‬ ‫بسته‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫ارتقا‬ ‫امکان‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫آیا‬
‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫امکان‬ ‫اين‬ ،‫مالي‬ ‫حساب‬ ‫تسويه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬.
‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬
10mohandesinNEWS.ir 021-66404186
5)‫شماست؟‬ ‫محصول‬ ‫بهترین‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫آیا‬
‫بسيار‬ ،‫بسته‬ ‫اين‬ ‫چند‬ ‫هر‬ )‫پاسخ‬‫بهترين‬ ‫قطعا‬ ‫اما‬ ‫بوده‬ ‫نظير‬ ‫بي‬ ‫و‬ ‫کامل‬
،‫ما‬ ‫محصول‬«‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫تضمینی‬ ‫طالیی‬ ‫بسته‬-‫نظارت‬»
،‫فوق‬ ‫محتوای‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫که‬ ‫است‬‫آنالين‬ ‫آزمون‬‫برق‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬‫و‬
‫برق‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫تلگرامي‬ ‫اشکال‬ ‫رفع‬‫داشت‬ ‫نيز‬ ‫را‬‫دارای‬ ‫و‬ ‫ه‬
‫پرداخت‬ ‫نظير‬ ‫بي‬ ‫تضمين‬ ‫سه‬50‫بازگشت‬ ،‫دريافت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫هزينه‬ ‫درصد‬
‫عدم‬ ‫درصورت‬ ‫وجه‬ ‫بازگشت‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫از‬ ‫رضايت‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫وجه‬
‫دارد‬ ‫را‬ ‫قبولي‬.
6‫پرداخت‬ ‫نحوه‬ )50‫است؟‬ ‫چطور‬ ‫باقیمانده‬ ‫درصد‬
‫ه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫خريد‬ ‫از‬ ‫بعد‬ )‫پاسخ‬‫م‬‫خواهد‬ ‫ارسال‬ ‫ويديوی‬ ‫لينک‬ ،‫بسته‬ ‫راه‬‫شد‬
‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫داده‬ ‫توضيح‬ ‫پرداخت‬ ‫نحوه‬
7)‫قیمت‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫محصوالت‬ ‫یا‬ ‫محصول‬
‫باشد؟‬ ‫داشته‬ ‫مناسبي‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫پائین‬
‫محصول‬ ‫دو‬ )‫پاسخ‬‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برنزی‬ ‫بسته‬-‫نظارت‬‫و‬‫گنجینه‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫کتاب‬-‫نظارت‬‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫محصوالت‬ ‫نيز‬
‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫قبولي‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫بسيار‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫ای‬
‫باشد‬ ‫موثر‬ ‫برقي‬ ‫تاسيسات‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬.
‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬
mohandesinNEWS.ir 021-66404186
‫نویسنده‬ ‫درباره‬‫مدرس‬ ‫و‬
‫ارشد‬ ‫کارشناس‬ ،‫هستم‬ ‫محمدکريمي‬ ‫من‬
‫که‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسي‬‫بحال‬ ‫تا‬‫از‬ ‫بيش‬
50‫معتبرترين‬ ‫در‬ ‫علمي‬ ‫مقاله‬ ‫عنوان‬
‫خارجي‬ ‫و‬ ‫داخلي‬ ‫های‬ ‫کنفرانس‬ ‫و‬ ‫ژورنالها‬
،‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫من‬ ‫از‬17‫تاليف‬ ‫کتاب‬ ‫عنوان‬
‫و‬ ‫پژوهشگر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫چند‬ ،‫ام‬ ‫کرده‬
‫نظام‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ .‫ام‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫نمونه‬ ‫معلم‬
‫خبری‬ ‫پايگاه‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫اولين‬ ‫مديرمسئولي‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫هم‬ ‫مهندسي‬-‫ت‬‫حليلي‬
( ‫ايران‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫اختصاصي‬https://mohandesinnews.ir/،)
،‫کتاب‬ ‫عنوان‬ ‫هفت‬‫چندين‬‫و‬ ‫آموزشي‬ ‫جزوه‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ،‫آموزشي‬ ‫فيلم‬
‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگي‬ ‫دوره‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫نوشته‬ ‫تحليلي‬ ‫نقد‬ ‫و‬ ‫يادداشت‬
‫کشور‬ ‫مختلف‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ ‫برقي‬ ‫تاسيسات‬ ‫مهندسي‬‫برای‬ .‫ام‬ ‫کرده‬ ‫برگزار‬
‫سايت‬ ‫به‬ ‫لطفا‬ ‫من‬ ‫کاری‬ ‫و‬ ‫علمي‬ ‫سوابق‬ ‫اسناد‬ ‫و‬ ‫جزئيات‬ ‫مشاهده‬
( ‫شخصي‬rkarimi.i-http://mohammad.‫فرمائيد‬ ‫مراجعه‬ )
‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫راه‬
‫اينترنتي‬ ‫فروشگاه‬ ‫به‬ ‫محصوالت‬ ‫آخرين‬ ‫مشاهده‬
https://www.mohandesinNEWS.ir/shop
‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫مولف‬ ‫شخصي‬ ‫سايت‬
‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬
12mohandesinNEWS.ir 021-66404186
http://mohammad-karimi.ir
:‫اعضا‬ ‫ويژه‬ ‫تخفيف‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫روزانه‬ ‫آموزش‬ ‫با‬ ‫تلگرامي‬ ‫کانال‬
https://telegram.me/tasisat_barghi
:‫ها‬ ‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫مولف‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫تماس‬
https://telegram.me/allo_mohandes
02166404186
info@mohandesinNEWS.ir

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados(13)

Similar a بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت(18)

Mais de Mohammad Karimi(20)

کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi35 visualizações
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون
Mohammad Karimi4 visualizações
رشته مهندسی برق قدرترشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرت
Mohammad Karimi56 visualizações

بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت

 • 1. 1
 • 2. ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ 2mohandesinNEWS.ir 021-66404186 ‫خالصه‬ ‫رشته‬ ‫ویژه‬‫برق‬ : ‫محصول‬ ‫نوع‬‫آموزشی‬ ‫بسته‬ : ‫محتوا‬:4‫آموزشی‬ ‫فلیم‬ +‫کتاب‬ ‫جلد‬ :‫ارسال‬ ‫نحوه‬‫پستی‬ ‫پرداخت‬ ‫نحوه‬‫نقد‬ :-‫اقساط‬ ‫لینک‬‫خرید‬:64300https://mohandesinnews.ir/?p= ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫محصوالت‬ ‫خریداران‬ ‫نظرات‬ ‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫بسته‬ ‫محتوای‬ 1)‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫فیلم‬-‫نظارت‬:‫با‬ ‫کاملی‬ ‫درس‬ ‫کالس‬ ‫مباحث‬ ‫مفاهیم‬ ‫کامل‬ ‫تدریس‬13‫و‬15‫نشریه‬ ،110‫مبحث‬ ‫راهنمای‬ ‫و‬13‫و‬ ‫مربوطه‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫و‬ ‫تشریحی‬ ‫حل‬(‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬) ‫برجسته‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬: ‫الف‬‫تمام‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫درس‬ ‫کالس‬ ‫کامل‬ ‫جایگزین‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ :‫کامل‬ ‫درس‬ ‫کالس‬ ) ‫شبی‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫درس‬ ‫کالس‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫تالش‬‫در‬ .‫شود‬ ‫سازی‬ ‫ه‬
 • 3. ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ mohandesinNEWS.ir 021-66404186 ‫مفاهیم‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫ادبیاتی‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫سعی‬ ،‫مطالب‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫حل‬ .‫گیرد‬ ‫انجام‬ ‫مطلب‬ ‫درک‬ ،‫مختلف‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫تدریس‬ ‫ب‬‫مربو‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫رو‬ ‫پیش‬ ‫ویدیوی‬ ‫در‬ :‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫حل‬ )‫طه‬ ‫(آذر‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬73‫ش‬ ‫برگزار‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ )‫ده‬‫شده‬ ‫حل‬ ، .‫است‬ ‫ج‬‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫ویدیو‬ ‫این‬ ‫در‬ :‫مفاهیم‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ )‫صورت‬ ‫فرم‬ ،‫نکته‬ ،‫درسنامه‬ ‫جایی‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫کامال‬‫ارائه‬ ... ‫و‬ ‫ول‬ ‫کامال‬ ‫مطلب‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫حل‬ ‫جا‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫دقیقا‬ ‫نیز‬ ‫مربوطه‬ ‫پرسش‬ ،‫شده‬‫برای‬ .‫بیوفتد‬ ‫جا‬ ‫شما‬ 2‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫راه‬ ‫کتاب‬ )‫برق‬ ‫مهندسی‬-‫نظارت‬:‫برای‬ ‫نظیری‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫کتاب‬ ‫مفاهیم‬ ‫درک‬‫مباحث‬ ‫مفاهیم‬13‫و‬15‫نشریه‬ ،110‫مبحث‬ ‫راهنمای‬ ‫و‬13‫با‬ ( ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫کامل‬ ‫تشریح‬‫جرئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬) ‫برجسته‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬: ‫الف‬‫ا‬ )‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫شدن‬ ‫تخصصی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ :‫نظارت‬ ‫صالحیت‬ ‫ختصاصی‬ ‫تص‬ ،‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫شدن‬ ‫جدا‬ ‫و‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬‫میم‬ ‫د‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ .‫شد‬ ‫گرفته‬ ‫نظارت‬ ‫صالحیت‬ ‫ویژه‬ ‫جدیدی‬ ‫کتاب‬ ‫نگارش‬ ‫به‬‫با‬ ‫قیقا‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫نظارت‬ ‫صالحیت‬ ‫آزمون‬ ‫اختصاصی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫اهداف‬.
 • 4. ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ 4mohandesinNEWS.ir 021-66404186 ‫ب‬:‫سازی‬ ‫خالصه‬ )‫نظیری‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫جامع‬ ‫مرور‬ ،‫دارید‬ ‫رو‬ ‫پیش‬ ‫که‬ ‫کتابی‬‫چهار‬ ‫بر‬ ‫بحث‬ :‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫برق‬ ‫نظارت‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منبع‬13‫و‬ ‫(طرح‬ ‫مبحث‬ ،)‫ساختمانها‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬15‫پلکان‬ ‫و‬ ‫(آسانسورها‬،)‫برقی‬ ‫مبحث‬ ‫راهنمای‬13‫نشر‬ ‫و‬ )‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫(راهنمای‬‫یه‬110 ‫سازمان‬‫منبع‬ ‫چهار‬ ‫این‬ ‫صفخات‬ ‫مجوع‬ .‫کشور‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬‫بیش‬ 1400‫تسلط‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫به‬ ،‫رو‬ ‫پیش‬ ‫کتاب‬ ‫مطالعه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫صفحه‬‫کافی‬ .‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫ج‬‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ،‫کریمی‬ ‫مهندس‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫سایر‬ ‫مانند‬ :‫بندی‬ ‫طبقه‬ )‫نیز‬ ‫درسنامه‬ ‫اینکه‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫یعنی‬ ‫اند؛‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫کامال‬ ‫مفاهیم‬‫و‬‫جدا‬ ‫مفاهیم‬ ‫شد‬ ‫نوشته‬ ‫ای‬ ‫رابطه‬ ‫یا‬ ‫نکته‬ ،‫درسنامه‬ ‫جایی‬ ‫هر‬ ،‫باشد‬ ‫سواالت‬ ‫از‬‫پرسش‬ ،‫ه‬ .‫است‬ ‫گردیده‬ ‫حل‬ ‫همانجا‬ ‫نیز‬ ‫سوال‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫د‬‫ب‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آخرین‬ ‫براساس‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ :‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ )‫و‬ ‫رق‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ،‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫مباحث‬ ‫ویرایش‬ ‫آخرین‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫ه‬‫پو‬ )‫آز‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ :‫سواالت‬ ‫کل‬ ‫شش‬‫از‬ ‫مون‬ ‫(آذر‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬73‫ح‬ ‫تشریحی‬ ‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ،‫آزمون‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ )‫شده‬ ‫ل‬ .‫است‬
 • 5. ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ mohandesinNEWS.ir 021-66404186 3)‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تشریح‬ ‫کتاب‬ ‫برقی‬:‫خرداد‬ ‫از‬ ‫آزمونها‬ ‫تمامی‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬93‫تا‬‫آزمون‬ ‫آخرین‬‫جمع‬ ‫برای‬ ( ‫مطالب‬ ‫بندی‬‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬) :‫برجسته‬ ‫ویژگی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ :‫تشریحی‬ ‫کامال‬ ‫پاسخ‬ )‫الف‬‫کامال‬ ‫جزئی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫تشریحی‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫کامل‬ ‫ات‬ ‫کت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫های‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬ :‫محصوالت‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ )‫ب‬‫نهایت‬ ،‫اب‬ ‫فیلم‬ ‫و‬ ‫کتابها‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫های‬ ‫پاسخ‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫تالش‬‫آ‬‫موزشی‬ ‫ق‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫کریمی‬ ‫مهندس‬‫رار‬ .‫گیرند‬ 4‫تاس‬ ‫کلیدی‬ ‫واژگان‬ ‫کتاب‬ )‫برقی‬ ‫یسات‬ ‫مباحث‬ ،‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫اخالق‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫شامل‬1،2،3،12،13،15،19،21 ‫و‬22‫(راهنمای‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫راهنمای‬ ‫کتاب‬ ،‫ملی‬ ‫مقررات‬ ، ‫مبحث‬13‫نشریه‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬ ‫و‬ ‫موسسیان‬ ‫آقای‬ ‫تالیف‬ )110(‫برای‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬) :‫برجسته‬ ‫ویژگی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫کلیدی‬ ‫واژگان‬ ‫تمامی‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ :‫منابع‬ ‫کل‬ ‫پوشش‬ )‫الف‬‫مهندسی‬ ‫مباحث‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫کتاب‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫یعنی‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫برق‬1،2،3، 12،13،15،19،21‫و‬22‫کتاب‬ ،‫راهنمای‬13‫موسسی‬ ‫آقای‬ ‫(تالیف‬‫و‬ )‫ان‬ ‫نشریه‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬110.‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫نیز‬ ‫را‬
 • 6. ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ 6mohandesinNEWS.ir 021-66404186 ‫نظام‬ ‫ازمون‬ ‫مباحث‬ ‫تغییرات‬ ‫آخرین‬ ‫براساس‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ :‫روزرسانی‬ ‫به‬ )‫ب‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫مهندسی‬ ‫قضاوت‬ ‫مبنای‬ ‫و‬ ‫مالک‬ ‫نباید‬ ‫کلیدواژه‬ ‫تعداد‬ :‫بهینه‬ ‫کلیدیابی‬ )‫ج‬‫مورد‬ ‫در‬ ‫بلکه‬ ،‫باشد‬ ‫آن‬ ‫کیفیت‬‫انتخ‬ ‫هوشمند‬ ‫و‬ ‫بهینه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کلمات‬ ‫باید‬‫تدوین‬ ‫و‬ ‫اب‬ ‫هدایت‬ ‫کلمه‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ‫ممکن‬ ‫زمان‬ ‫ترین‬ ‫سریع‬ ‫در‬ ‫داوطلب‬ ‫تا‬ ‫شود‬‫ش‬،‫ود‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫مدنظر‬ ‫کامال‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫نگارش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫مساله‬ ‫کلم‬ ‫ارجاع‬ ‫برای‬ ،‫کشور‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ :‫نامه‬ ‫آئین‬ ‫شماره‬ )‫د‬‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫ات‬ ‫آئی‬ ‫شماره‬ ،‫صفحه‬ ‫شماره‬‫به‬ ‫منجر‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫قید‬ ‫نیز‬ ‫نامه‬ ‫ن‬‫در‬ ‫تسریع‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫کلمات‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫اختصاصی‬ ‫ویدیویی‬ ‫و‬ ‫متنی‬ ‫استفاده‬ ‫راهنمای‬ :‫استفاده‬ ‫راهنمای‬ )‫ه‬‫دارای‬ ‫ک‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫سواالت‬ ‫کلمات‬ ‫یافتن‬ ‫نحوه‬ ‫از‬ ‫مثال‬ ‫چندین‬‫آماده‬ ‫تاب‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫کت‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اعالم‬ ‫افتخار‬ ‫با‬ :‫کلمات‬ ‫تعداد‬ )‫ر‬‫از‬ ‫بیش‬ ‫حاضر‬ ‫اب‬28000‫کلمه‬ ‫وجو‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫مهمی‬ ‫کلمه‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫کلیدی‬‫د‬ .‫باشد‬ ‫نداشته‬ 5‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫میکرو‬ ‫کتاب‬ ) ‫خالصه‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آموزشی‬ ‫مجموعه‬ ‫کتاب‬ ‫جدیدترین‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬ ‫(شامل‬ ‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬ ‫و‬ ‫نکات‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫م‬‫مباحث‬ ‫و‬ ‫هندسی‬1،2،3،12،13،15،19،21‫و‬22‫پاسخ‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ) ‫(سال‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬73( ‫دوره‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ )‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬)
 • 7. ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ mohandesinNEWS.ir 021-66404186 :‫بار‬ ‫اولین‬ )‫الف‬‫پاسخ‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫کتابی‬ ،‫کشور‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬‫ب‬‫پ‬ ‫ه‬‫های‬ ‫رسش‬ ‫(شا‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬‫مل‬ ‫مباحث‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬1،2،3،12،19،21‫و‬22‫تدوین‬ )‫و‬‫آماده‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫سازی‬ :‫بهینه‬ ‫سازی‬ ‫خالصه‬ )‫ب‬‫در‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫ماهیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫آ‬‫زمون‬ ‫من‬ ‫در‬ ‫مرتبط‬ ‫مطالب‬ ،‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬‫است‬ ‫موردنظر‬ ‫ابع‬‫شده‬ ‫خراج‬ ‫نوی‬ ‫خالصه‬ ‫این‬ ‫فرآیند‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫نویسی‬ ‫خالصه‬ ‫مرحله‬ ‫چندین‬ ‫و‬،‫سی‬ .‫بود‬ ‫اهمیت‬ ‫کم‬ ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫گذر‬ ‫و‬ ‫مطلب‬ ‫چارچوب‬ ‫حفظ‬ ‫بر‬ ‫اساس‬ :‫متفاوت‬ ‫سازماندهی‬ )‫ج‬‫است‬ ‫در‬ ‫داوطلبان‬ ‫مشکالت‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫از‬ ‫فاده‬ ‫آنه‬ ‫نبودن‬ ‫محور‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫موضوعی‬ ‫پراکندگی‬ ،‫مذکور‬ ‫منابع‬‫از‬ ،‫است‬‫ا‬‫در‬ ‫رو‬ ‫ین‬ ‫شد‬ ‫تدوین‬ ‫بهینه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مطالب‬ ،‫سازی‬ ‫خالصه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬‫ت‬‫داوطلب‬ ‫ا‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫خود‬ ‫موردنظر‬ ‫مطلب‬ ‫به‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ :‫پرسشها‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ )‫د‬‫تم‬ ‫در‬ ‫موضوعات‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬‫امی‬ ‫اس‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سنوات‬.‫ت‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫محصوالت‬ ‫خریداران‬ ‫نظرات‬ ‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫برجسته‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ 4-1‫پرداخت‬ ):‫اقساطي‬‫تنها‬ ‫شما‬ ،‫طرح‬ ‫اين‬ ‫در‬50‫را‬ ‫مبلغ‬ ‫درصد‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫پرداخت‬50‫بسته‬ ‫کردن‬ ‫باز‬ ‫و‬ ‫گرفتن‬ ‫تحويل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫را‬ ‫درصد‬ ‫ای‬ ‫نقره‬‫که‬ ‫هائي‬ ‫فروشگاه‬ ‫تمامي‬ ،‫باشيد‬ ‫داشته‬ ‫دقت‬ .‫کنيد‬ ‫مي‬ ‫واريز‬
 • 8. ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ 8mohandesinNEWS.ir 021-66404186 ‫پست‬ ‫مامور‬ ‫به‬ ‫منزل‬ ‫درب‬ ‫مبلغ‬ ‫تحويل‬ ،‫دارند‬ ‫خريد‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫پرداخت‬ ‫ي‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫بسته‬ ‫گرفتن‬ ‫تحويل‬ ‫از‬ ‫پيش‬‫از‬ ‫اطالعي‬ ‫شما‬ ‫عني‬ ‫مامور‬ ‫به‬ ‫شما‬ ،‫طرح‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫حاليکه‬ ‫در‬ .‫نداريد‬ ‫آن‬ ‫داخل‬ ‫بسته‬ ‫کيفيت‬ ‫مشاهده‬ ‫و‬ ‫بسته‬ ‫کردن‬ ‫باز‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫بلکه‬ ‫و‬ ‫کنيد‬ ‫نمي‬ ‫پرداخت‬ ‫مبلغي‬ ‫پست‬ .‫دهد‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫پرداخت‬ ‫جزئيات‬.،‫نقدی‬ ‫پرداخت‬ ‫صورت‬ ‫در‬«‫کتاب‬ ‫مبحث‬ ‫جامع‬ ‫راهنمای‬13»‫به‬ ‫را‬‫خواهد‬ ‫ارسال‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫هديه‬ ‫عنوان‬ ‫شد‬. 4-2‫درصدی‬ ‫ده‬ ‫تخفیف‬ ) ‫شده‬ ‫کم‬ ‫کل‬ ‫مبلغ‬ ‫از‬ ‫درصد‬ ‫ده‬ ،‫عزيز‬ ‫داوطلبان‬ ‫حال‬ ‫رفاه‬ ‫برای‬‫است‬. ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫محصوالت‬ ‫خریداران‬ ‫نظرات‬ ‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫صفحه‬ ‫اين‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫سواالت‬«‫بنويسي‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ديدگاه‬‫د‬» .‫شود‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کنيد‬ ‫وارد‬ 1‫اعتماد‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫چرا‬ )‫تعهدات‬ ‫به‬ ‫معلوم‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫کنم؟‬ ‫کنید؟‬ ‫عمل‬ ‫خودتون‬
 • 9. ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ mohandesinNEWS.ir 021-66404186 ‫خوا‬ ‫داده‬ ‫محضری‬ ‫تعهد‬ ،‫مطالب‬ ‫اين‬ ‫تمامي‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫اوال‬ )‫پاسخ‬‫هد‬ ‫اختصاصي‬ ‫خبرگزاری‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫اولين‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫محصول‬ ‫اين‬ ‫ثانيا‬ .‫شد‬ ( ‫ايران‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬https://www.mohandesinNEWS.ir) ( ‫محمدکريمي‬ ‫مهندسي‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫بوده‬http://mohammad- karimi.ir‫مي‬ ‫ايشان‬ ‫کاری‬ ‫و‬ ‫علمي‬ ‫سوابق‬ ‫بررسي‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫آماده‬ ) ‫نحو‬ ،‫محصوالت‬ ‫نوع‬ ،‫ثالثا‬ .‫برد‬ ‫اش‬ ‫علمي‬ ‫توانائي‬ ‫به‬ ‫معترف‬ ‫توان‬‫تحليل‬ ‫ه‬ ‫(پرداخت‬ ‫ها‬ ‫گارانتي‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫آزمون‬50‫گا‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫تحويل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫درصد‬‫رانتي‬ ‫برای‬ ‫مثبتي‬ ‫های‬ ‫پالس‬ ‫همگي‬ )‫رضايت‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫وجه‬ ‫بازگشت‬ ‫متعهد‬.‫است‬ ‫بودن‬ 2‫هست؟‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫آیا‬ ) ‫شده‬ ‫برگزار‬ ‫آزمون‬ ‫آخرين‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫براساس‬ ‫بسته‬ ‫اين‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬ ‫مباحث‬ ‫ويرايش‬ ‫آخرين‬ ‫و‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫روز‬ ‫به‬ 3‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫من‬ ‫قبولي‬ ‫احتمال‬ ‫چقدر‬ ) ‫تضم‬ ‫برای‬ ‫داوطلبان‬ ‫نيازهای‬ ‫تمامي‬ ‫شده‬ ‫تالش‬ ‫بسته‬ ‫اين‬ ‫در‬ )‫پاسخ‬‫ين‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫موفقيت‬‫راهنمائ‬ ‫کليه‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫تالش‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ،‫شود‬‫ي‬ .‫است‬ ‫قطعي‬ ‫قبولي‬ ،‫کريمي‬ ‫مهندس‬ ‫های‬ 4)‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫طالئي‬ ‫بسته‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫ارتقا‬ ‫امکان‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫آیا‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫امکان‬ ‫اين‬ ،‫مالي‬ ‫حساب‬ ‫تسويه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬.
 • 10. ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ 10mohandesinNEWS.ir 021-66404186 5)‫شماست؟‬ ‫محصول‬ ‫بهترین‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫آیا‬ ‫بسيار‬ ،‫بسته‬ ‫اين‬ ‫چند‬ ‫هر‬ )‫پاسخ‬‫بهترين‬ ‫قطعا‬ ‫اما‬ ‫بوده‬ ‫نظير‬ ‫بي‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ،‫ما‬ ‫محصول‬«‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫تضمینی‬ ‫طالیی‬ ‫بسته‬-‫نظارت‬» ،‫فوق‬ ‫محتوای‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫که‬ ‫است‬‫آنالين‬ ‫آزمون‬‫برق‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬‫و‬ ‫برق‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫تلگرامي‬ ‫اشکال‬ ‫رفع‬‫داشت‬ ‫نيز‬ ‫را‬‫دارای‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫پرداخت‬ ‫نظير‬ ‫بي‬ ‫تضمين‬ ‫سه‬50‫بازگشت‬ ،‫دريافت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫هزينه‬ ‫درصد‬ ‫عدم‬ ‫درصورت‬ ‫وجه‬ ‫بازگشت‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫از‬ ‫رضايت‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫وجه‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫قبولي‬. 6‫پرداخت‬ ‫نحوه‬ )50‫است؟‬ ‫چطور‬ ‫باقیمانده‬ ‫درصد‬ ‫ه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫خريد‬ ‫از‬ ‫بعد‬ )‫پاسخ‬‫م‬‫خواهد‬ ‫ارسال‬ ‫ويديوی‬ ‫لينک‬ ،‫بسته‬ ‫راه‬‫شد‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫داده‬ ‫توضيح‬ ‫پرداخت‬ ‫نحوه‬ 7)‫قیمت‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫محصوالت‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫باشد؟‬ ‫داشته‬ ‫مناسبي‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫پائین‬ ‫محصول‬ ‫دو‬ )‫پاسخ‬‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برنزی‬ ‫بسته‬-‫نظارت‬‫و‬‫گنجینه‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫کتاب‬-‫نظارت‬‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫محصوالت‬ ‫نيز‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫قبولي‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫بسيار‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫ای‬ ‫باشد‬ ‫موثر‬ ‫برقي‬ ‫تاسيسات‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬.
 • 11. ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ mohandesinNEWS.ir 021-66404186 ‫نویسنده‬ ‫درباره‬‫مدرس‬ ‫و‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناس‬ ،‫هستم‬ ‫محمدکريمي‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسي‬‫بحال‬ ‫تا‬‫از‬ ‫بيش‬ 50‫معتبرترين‬ ‫در‬ ‫علمي‬ ‫مقاله‬ ‫عنوان‬ ‫خارجي‬ ‫و‬ ‫داخلي‬ ‫های‬ ‫کنفرانس‬ ‫و‬ ‫ژورنالها‬ ،‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫من‬ ‫از‬17‫تاليف‬ ‫کتاب‬ ‫عنوان‬ ‫و‬ ‫پژوهشگر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫چند‬ ،‫ام‬ ‫کرده‬ ‫نظام‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ .‫ام‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫نمونه‬ ‫معلم‬ ‫خبری‬ ‫پايگاه‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫اولين‬ ‫مديرمسئولي‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫هم‬ ‫مهندسي‬-‫ت‬‫حليلي‬ ( ‫ايران‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫اختصاصي‬https://mohandesinnews.ir/،) ،‫کتاب‬ ‫عنوان‬ ‫هفت‬‫چندين‬‫و‬ ‫آموزشي‬ ‫جزوه‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ،‫آموزشي‬ ‫فيلم‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگي‬ ‫دوره‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫نوشته‬ ‫تحليلي‬ ‫نقد‬ ‫و‬ ‫يادداشت‬ ‫کشور‬ ‫مختلف‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ ‫برقي‬ ‫تاسيسات‬ ‫مهندسي‬‫برای‬ .‫ام‬ ‫کرده‬ ‫برگزار‬ ‫سايت‬ ‫به‬ ‫لطفا‬ ‫من‬ ‫کاری‬ ‫و‬ ‫علمي‬ ‫سوابق‬ ‫اسناد‬ ‫و‬ ‫جزئيات‬ ‫مشاهده‬ ( ‫شخصي‬rkarimi.i-http://mohammad.‫فرمائيد‬ ‫مراجعه‬ ) ‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫اينترنتي‬ ‫فروشگاه‬ ‫به‬ ‫محصوالت‬ ‫آخرين‬ ‫مشاهده‬ https://www.mohandesinNEWS.ir/shop ‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫مولف‬ ‫شخصي‬ ‫سايت‬
 • 12. ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ 12mohandesinNEWS.ir 021-66404186 http://mohammad-karimi.ir :‫اعضا‬ ‫ويژه‬ ‫تخفيف‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫روزانه‬ ‫آموزش‬ ‫با‬ ‫تلگرامي‬ ‫کانال‬ https://telegram.me/tasisat_barghi :‫ها‬ ‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫مولف‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫تماس‬ https://telegram.me/allo_mohandes 02166404186 info@mohandesinNEWS.ir