درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت

لینک خرید: https://mohandesinnews.ir/?p=1142 مشاوره: 02166404186

1
‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬
2mohandesinNEWS.ir 021-66404186
‫چکیده‬:‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬،‫اخیر‬ ‫سالیان‬ ‫در‬
‫پرسش‬ ‫با‬ ‫چالشی‬ ‫آزمونی‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫مفهومی‬ ‫های‬
‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫مباحث‬ ‫جدی‬ ‫و‬ ‫عمیق‬ ‫مطالعه‬ ‫نیازمند‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫قبولی‬
‫به‬ ‫مهندسی‬‫مباحث‬ ،‫ویژه‬13‫و‬15‫کتاب‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ .‫است‬‫های‬
‫درسنامه‬ ‫ابتدا‬ ،‫بازار‬ ‫در‬ ‫موجود‬‫آزمون‬ ‫حل‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ارائه‬ ‫مختصر‬ ‫ای‬
‫کرده‬ ‫بسنده‬‫ای‬ .‫اند‬‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫مهندسان‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫رویه‬ ‫ن‬
.‫شوند‬ ‫سردرگمی‬ ‫دچار‬
‫جمع‬ ،‫رو‬ ‫پیش‬ ‫کتاب‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬‫بی‬ ‫منبعی‬ ‫آوری‬‫برای‬ ‫نظیر‬
‫ویژگی‬ ‫چند‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ِ‫ی‬‫مهندس‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬
:‫است‬ ‫بفرد‬ ‫منحصر‬ ‫و‬ ‫استثنائی‬
‫طبقه‬‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫بندی‬‫(آذر‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫ها‬73‫تا‬ )
‫دو‬ ‫آخرین‬‫ره‬
‫دسته‬‫پرسش‬ ‫بندی‬‫و‬ ‫طراحی‬ ،‫نظارت‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫ها‬
‫مشترک‬
‫مباحث‬ ‫نسخه‬ ‫آخرین‬ ‫براساس‬ ‫مطالب‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬13
‫و‬15
‫ده‬ ‫ارائه‬‫اختصاصی‬ ‫و‬ ‫طالئی‬ ‫نکته‬ ‫ها‬
‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫محصوالت‬ ‫خریداران‬ ‫نظرات‬
‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬
‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬
mohandesinNEWS.ir 021-66404186
1‫ظاهری‬ ‫مشخصات‬ )
:‫محصول‬ ‫نوع‬‫کتاب‬
‫وند‬ ‫حاجی‬ ‫محمد‬ ،‫شهسواری‬ ‫علی‬ ،‫کریمی‬ ‫محمد‬ :‫تالیف‬
:‫ناشر‬‫یاوریان‬ ‫انتشاراتی‬ ‫فرهنگی‬ ‫مؤسسه‬
)‫(بزرگ‬ ‫رحلی‬ :‫قطع‬
‫پستی‬ :‫ارسال‬ ‫نحوه‬
:‫محصول‬ ‫کد‬NB21
2‫داخلی‬ ‫مشخصات‬ )
:‫فصول‬ ‫تعداد‬10
:‫طالئی‬ ‫نکات‬ ‫تعداد‬277
‫تعداد‬:‫ها‬ ‫پرسش‬727
3‫دسترسی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ )
3-1)‫ملی‬ ‫کتابخانه‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫کتاب‬ ‫لینک‬
http://opac.nlai.ir/opac-
prod/bibliographic/4251408
3-2‫مطالب‬ ‫فهرست‬ ‫مشاهده‬ )
https://mohandesinnews.ir/wp-
content/uploads/2017/11/NB21-list.pdf
3-3‫کتاب‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫مشاهده‬ )
‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬
4mohandesinNEWS.ir 021-66404186
https://mohandesinnews.ir/wp-
content/uploads/2017/11/NB21-sample.pdf
3-4)‫ل‬‫ی‬‫ن‬‫ک‬‫خرید‬
https://mohandesinnews.ir/?p=1142
‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫محصوالت‬ ‫خریداران‬ ‫نظرات‬
‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬
4‫کتاب‬ ‫نگارش‬ ‫زمینه‬ ‫پیش‬ )
4-1‫سواالت‬ )‫قبل‬ ‫سنوات‬
( ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫تحقیقی‬ ‫طبق‬‫بیش‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫تر‬،)‫طراحی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬
‫نظارت‬ ‫و‬‫درصد‬‫توجهی‬ ‫قابل‬‫و‬ ‫بوده‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫سواالت‬ ‫مشابه‬ ‫سواالت‬
‫در‬ ‫قبولی‬ ‫کلید‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫تسلط‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫از‬ ‫گروه‬ ‫این‬ ‫اهمیت‬ .‫است‬
‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫این‬ ‫غالب‬ ،‫بدانیم‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫برجسته‬ ‫زمانی‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬
‫و‬ ‫بوده‬ ‫مساله‬ ‫و‬ ‫تحلیلی‬،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫دارند‬ ‫گوئی‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫قبلی‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬
‫داوطلب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫آماده‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫و‬ ‫درسنامه‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬
.‫نماید‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫این‬ ‫آماده‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬
4-2‫مهم‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬ )
‫مهمترین‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬‫ها‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬‫مباحث‬ ‫ی‬13‫و‬15‫های‬ ‫پرسش‬ ‫که‬
‫ا‬ ‫متعددی‬‫در‬ ‫آنها‬ ‫ز‬‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ،‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬
‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬
mohandesinNEWS.ir 021-66404186
‫آنها‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫الزم‬‫است‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تک‬ ‫تک‬ ،‫همچنین‬ .
.‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫صورت‬ ‫به‬
‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫محصوالت‬ ‫خریداران‬ ‫نظرات‬
‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬
5‫برجسته‬ ‫ویژگی‬ )
5-1‫سواالت‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ )
‫مطالب‬ ‫تدوین‬ ‫برای‬ ‫واحد‬ ‫الگوی‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫غالب‬
‫پرسش‬ ‫پاسخ‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫ای‬ ‫درسنامه‬ ‫ابتدا‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬
‫سال‬ ‫از‬ ‫(مثال‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫های‬86‫پرسش‬ ‫از‬ )1‫تا‬60‫صورت‬ ‫به‬
‫داوطلب‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫اوال‬ ‫ساختاری‬ ‫چنین‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫پیوست‬‫موقع‬
،‫مهمتر‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫نرسد‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫دقیق‬ ‫لمس‬ ‫و‬ ‫عمیق‬ ‫فهم‬ ‫به‬ ‫درسنامه‬ ‫مطالعه‬
‫شده‬ ‫سردرگمی‬ ‫دچار‬ ‫خاص‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫اجاع‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫در‬
‫یافتن‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫و‬.‫شوند‬ ‫نمی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫مشابه‬ ‫پرسش‬‫برجستگی‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬
‫کتاب‬«‫پرسش‬ ‫و‬ ‫درسنامه‬‫طبقه‬ ‫های‬‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫شده‬ ‫بندی‬
‫مهندسی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬»‫بندی‬ ‫طبقه‬ ،‫درسنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫کامل‬
.‫است‬‫در‬ ‫کتاب‬ ‫مفاهیم‬ ،‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬10‫فصل‬‫چند‬ ‫شامل‬ ‫فصل‬ ‫هر‬ ‫و‬
‫بخش‬‫پرسش‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫طالئی‬ ‫نکته‬ ،‫درسنامه‬ ‫ابتدا‬ ‫که‬ ‫بوده‬‫های‬‫مخصوص‬
‫سخت‬ ‫بسیار‬ ‫کار‬ ‫کتابی‬ ‫چنین‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫سازماندهی‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫حل‬ ‫بخش‬ ‫آن‬
.‫است‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫آن‬ ‫خروجی‬ ‫ولی‬ ‫بری‬ ‫زمان‬ ‫و‬‫انجام‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬
.‫کنید‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شده‬
‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬
6mohandesinNEWS.ir 021-66404186
5-2‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ )
‫و‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫تشریحی‬ ‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬
‫شده‬ ‫سعی‬‫که‬‫توضیحات‬‫ارئه‬ ‫را‬ ‫مطالب‬ ‫جزئی‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬
‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬
mohandesinNEWS.ir 021-66404186
‫تکمیلی‬ ‫توضیحات‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫آدرس‬ ،‫نیز‬ ‫خاصی‬ ‫منبع‬ ‫به‬ ‫ارجاع‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .‫نماید‬
‫در‬ ‫مربوطه‬‫پاسخ‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫گنجانده‬
5-3‫سواالت‬ ‫کل‬ ‫پوشش‬ )
‫مباحث‬ ‫از‬ ‫پیچیده‬ ‫های‬ ‫مساله‬ ‫و‬ ‫چالشی‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫رو‬ ‫پیش‬ ‫کتاب‬ ‫در‬
13‫و‬15‫(سال‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬73‫دوره‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ )‫غالب‬ ‫در‬‫از‬ ‫بیش‬720‫پرسش‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫حل‬‫مساله‬ ‫با‬ ‫مشابه‬ ‫ای‬ ‫مساله‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫زیر‬ ‫نمونه‬ ‫به‬
‫سال‬80‫اسفند‬ ‫در‬95‫تمامی‬ ‫به‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫طرح‬
‫ک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مفاهیم‬ ‫تمامی‬ ‫آموزشی‬ ،‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫امل‬
.‫شود‬
‫سال‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬80
‫اسفند‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬95
‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬
8mohandesinNEWS.ir 021-66404186
5-4‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تفکیک‬ )
‫و‬ ‫نظارت‬ ،‫طراحی‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬
‫دو‬ ‫داوطلبان‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫مشترک‬‫ص‬‫راحتی‬ ‫به‬ ‫نظات‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫الحیت‬
.‫کنند‬ ‫مطالعه‬ ‫سواالت‬ ‫نوع‬ ‫براساس‬
5-5‫روزرسانی‬ ‫به‬ )
‫این‬‫پنجمین‬‫و‬ ‫چاپ‬‫چهارمین‬‫کتاب‬ ‫از‬ ‫ویرایش‬‫بوده‬‫نوبت‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫و‬
‫توجه‬ ‫با‬ ،‫همچنین‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫آزمون‬ ‫آخرین‬ ‫براساس‬ ‫کتاب‬ ،‫چاپ‬
‫مبحث‬ ‫جدید‬ ‫ویرایش‬ ‫چاپ‬ ‫به‬13‫اعمال‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫نسخه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫تغییرات‬ ،
‫گردید‬.
‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬
mohandesinNEWS.ir 021-66404186
5-6‫طراحی‬ )
،‫صفحات‬ ،‫جلد‬ ‫طراحی‬ ‫در‬‫به‬ ‫ظرافت‬ ‫و‬ ‫دقت‬ ‫نهایت‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ... ‫و‬ ‫تصاویر‬
‫رنگ‬ ‫و‬ ‫ماهیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫جدید‬ ‫جلد‬ ‫طرح‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫خرج‬
‫لوگوی‬‫ساختمان‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬‫فونت‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬
‫خواننده‬ ‫در‬ ‫خستگی‬ ‫کمترین‬ ‫و‬ ‫جذابیت‬ ‫بیشترین‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫سعی‬ ‫آن‬ ‫سایز‬ ‫و‬
.‫شود‬ ‫ایجاد‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫شکل‬ ‫تمامی‬ ‫همچنین‬‫ویزیو‬‫شده‬ ‫ترسیم‬
.‫اند‬
‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫محصوالت‬ ‫خریداران‬ ‫نظرات‬
‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬
6‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ )
‫بخش‬ ‫در‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫سواالت‬«‫بنویسید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دیدگاه‬»‫وارد‬
.‫شود‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کنید‬
6-1‫پوشش‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫آیا‬ )
‫دهد؟‬ ‫می‬
‫برای‬ ،‫خیر‬ )‫پاسخ‬‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬«‫تاسیسات‬ ‫کاربردی‬ ‫واژگان‬ ‫کتاب‬
‫برقی‬».‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫باید‬
6-2‫نشریه‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫آیا‬ )110‫مبحث‬ ‫راهنمای‬ ‫و‬13‫در‬ ‫هم‬
‫وجود‬ ‫کتاب‬ ‫این‬‫دارد؟‬
‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬
10mohandesinNEWS.ir 021-66404186
)‫پاسخ‬‫خیر؛‬‫بنام‬ ‫اختصاصی‬ ‫کتاب‬ ‫یک‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫برای‬«‫برق‬ ‫تاسیسات‬ ‫کتاب‬
‫پالس‬».‫است‬ ‫شده‬ ‫آماده‬
6-3‫طراحی‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫آیا‬ )
‫آزمون‬ ‫آخرین‬‫شد‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫هم‬‫است؟‬ ‫ه‬
‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫آنها‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫مناسب‬ ‫درسنامه‬ ،‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬
.‫است‬
6-4،‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫برای‬ ‫آیا‬ )
‫است؟‬ ‫کافی‬ ‫تنهائی‬ ‫به‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫مطالعه‬
‫حد‬ ‫در‬ ،‫آموزشی‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫تالش‬ )‫پاسخ‬
‫دا‬ ‫نیازهای‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫بضاعت‬‫کاملترین‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬ ‫اما‬ ‫دهد‬ ‫پاسخ‬ ‫وطلبان‬
،‫ممکن‬ ‫مجموعه‬«‫طالئی‬ ‫بسته‬-‫تض‬‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫مینی‬
‫برقی‬»،«‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫ای‬ ‫نقره‬ ‫بسته‬»،«‫بسته‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برنزی‬»‫و‬«‫آزمون‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫گنجینه‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬».‫شود‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬
6-5‫ر‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫توانم‬ ‫می‬ ‫آیا‬ )‫ببرم؟‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫سر‬ ‫خود‬ ‫با‬ ‫ا‬
،‫بوده‬ ‫مدنظر‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫نگارش‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مسائلی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫اساسا‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬
‫این‬ ‫دقیق‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫درسنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫سهولت‬
.‫شد‬ ‫انجام‬ ‫کار‬
‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬
mohandesinNEWS.ir 021-66404186
6-6‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫به‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫آیا‬ )
‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬‫است؟‬ ‫شده‬
‫(سال‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫به‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬73‫دوره‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ )‫پاسخ‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬
6-7‫مبحث‬ ‫جدید‬ ‫ویرایش‬ ‫آیا‬ )13‫نظر‬ ‫در‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نیز‬
‫است؟‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬
‫مبحث‬ ‫متن‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫که‬ ‫نکاتی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬13‫جدید‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اصالح‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫است‬
‫نويسنده‬ ‫درباره‬‫مدرس‬ ‫و‬
‫ارشد‬ ‫کارشناس‬ ،‫هستم‬ ‫محمدکريمي‬ ‫من‬
‫بحال‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسي‬‫از‬ ‫بيش‬
50‫معتبرترين‬ ‫در‬ ‫علمي‬ ‫مقاله‬ ‫عنوان‬
‫خارجي‬ ‫و‬ ‫داخلي‬ ‫هاي‬ ‫کنفرانس‬ ‫و‬ ‫ژورنالها‬
،‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫من‬ ‫از‬17‫تاليف‬ ‫کتاب‬ ‫عنوان‬
‫و‬ ‫پژوهشگر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫چند‬ ،‫ام‬ ‫کرده‬
‫نظام‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ .‫ام‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫نمونه‬ ‫معلم‬
‫خبري‬ ‫پايگاه‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫اولين‬ ‫مديرمسئولي‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫هم‬ ‫مهندسي‬-‫تحليلي‬
‫اخ‬( ‫ايران‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫تصاصي‬https://mohandesinnews.ir/،)
،‫کتاب‬ ‫عنوان‬ ‫هفت‬‫چندين‬‫و‬ ‫آموزشي‬ ‫جزوه‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ،‫آموزشي‬ ‫فيلم‬
‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگي‬ ‫دوره‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫نوشته‬ ‫تحليلي‬ ‫نقد‬ ‫و‬ ‫يادداشت‬
‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬
12mohandesinNEWS.ir 021-66404186
‫ک‬ ‫برگزار‬ ‫کشور‬ ‫مختلف‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ ‫برقي‬ ‫تاسيسات‬ ‫مهندسي‬‫براي‬ .‫ام‬ ‫رده‬
‫سايت‬ ‫به‬ ‫لطفا‬ ‫من‬ ‫کاري‬ ‫و‬ ‫علمي‬ ‫سوابق‬ ‫اسناد‬ ‫و‬ ‫جزئيات‬ ‫مشاهده‬
( ‫شخصي‬rkarimi.i-http://mohammad.‫فرمائيد‬ ‫مراجعه‬ )
‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫راه‬
‫اينترنتي‬ ‫فروشگاه‬ ‫به‬ ‫محصوالت‬ ‫آخرين‬ ‫مشاهده‬
https://www.mohandesinNEWS.ir/shop
‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫مولف‬ ‫شخصي‬ ‫سايت‬
http://mohammad-karimi.ir
:‫اعضا‬ ‫ويژه‬ ‫تخفيف‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫روزانه‬ ‫آموزش‬ ‫با‬ ‫تلگرامي‬ ‫کانال‬
https://telegram.me/tasisat_barghi
:‫ها‬ ‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫مولف‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫تماس‬
https://telegram.me/allo_mohandes
02166404186
info@mohandesinNEWS.ir
‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬
mohandesinNEWS.ir 021-66404186

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados(20)

Similar a درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت(12)

Mais de Mohammad Karimi(20)

کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi35 visualizações
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون
Mohammad Karimi4 visualizações
رشته مهندسی برق قدرترشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرت
Mohammad Karimi56 visualizações

درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت

 • 1. 1
 • 2. ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ 2mohandesinNEWS.ir 021-66404186 ‫چکیده‬:‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬،‫اخیر‬ ‫سالیان‬ ‫در‬ ‫پرسش‬ ‫با‬ ‫چالشی‬ ‫آزمونی‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫مفهومی‬ ‫های‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫مباحث‬ ‫جدی‬ ‫و‬ ‫عمیق‬ ‫مطالعه‬ ‫نیازمند‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫به‬ ‫مهندسی‬‫مباحث‬ ،‫ویژه‬13‫و‬15‫کتاب‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ .‫است‬‫های‬ ‫درسنامه‬ ‫ابتدا‬ ،‫بازار‬ ‫در‬ ‫موجود‬‫آزمون‬ ‫حل‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ارائه‬ ‫مختصر‬ ‫ای‬ ‫کرده‬ ‫بسنده‬‫ای‬ .‫اند‬‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫مهندسان‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫رویه‬ ‫ن‬ .‫شوند‬ ‫سردرگمی‬ ‫دچار‬ ‫جمع‬ ،‫رو‬ ‫پیش‬ ‫کتاب‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬‫بی‬ ‫منبعی‬ ‫آوری‬‫برای‬ ‫نظیر‬ ‫ویژگی‬ ‫چند‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ِ‫ی‬‫مهندس‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ :‫است‬ ‫بفرد‬ ‫منحصر‬ ‫و‬ ‫استثنائی‬ ‫طبقه‬‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫بندی‬‫(آذر‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫ها‬73‫تا‬ ) ‫دو‬ ‫آخرین‬‫ره‬ ‫دسته‬‫پرسش‬ ‫بندی‬‫و‬ ‫طراحی‬ ،‫نظارت‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫مشترک‬ ‫مباحث‬ ‫نسخه‬ ‫آخرین‬ ‫براساس‬ ‫مطالب‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬13 ‫و‬15 ‫ده‬ ‫ارائه‬‫اختصاصی‬ ‫و‬ ‫طالئی‬ ‫نکته‬ ‫ها‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫محصوالت‬ ‫خریداران‬ ‫نظرات‬ ‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬
 • 3. ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ mohandesinNEWS.ir 021-66404186 1‫ظاهری‬ ‫مشخصات‬ ) :‫محصول‬ ‫نوع‬‫کتاب‬ ‫وند‬ ‫حاجی‬ ‫محمد‬ ،‫شهسواری‬ ‫علی‬ ،‫کریمی‬ ‫محمد‬ :‫تالیف‬ :‫ناشر‬‫یاوریان‬ ‫انتشاراتی‬ ‫فرهنگی‬ ‫مؤسسه‬ )‫(بزرگ‬ ‫رحلی‬ :‫قطع‬ ‫پستی‬ :‫ارسال‬ ‫نحوه‬ :‫محصول‬ ‫کد‬NB21 2‫داخلی‬ ‫مشخصات‬ ) :‫فصول‬ ‫تعداد‬10 :‫طالئی‬ ‫نکات‬ ‫تعداد‬277 ‫تعداد‬:‫ها‬ ‫پرسش‬727 3‫دسترسی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ) 3-1)‫ملی‬ ‫کتابخانه‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫کتاب‬ ‫لینک‬ http://opac.nlai.ir/opac- prod/bibliographic/4251408 3-2‫مطالب‬ ‫فهرست‬ ‫مشاهده‬ ) https://mohandesinnews.ir/wp- content/uploads/2017/11/NB21-list.pdf 3-3‫کتاب‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫مشاهده‬ )
 • 4. ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ 4mohandesinNEWS.ir 021-66404186 https://mohandesinnews.ir/wp- content/uploads/2017/11/NB21-sample.pdf 3-4)‫ل‬‫ی‬‫ن‬‫ک‬‫خرید‬ https://mohandesinnews.ir/?p=1142 ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫محصوالت‬ ‫خریداران‬ ‫نظرات‬ ‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ 4‫کتاب‬ ‫نگارش‬ ‫زمینه‬ ‫پیش‬ ) 4-1‫سواالت‬ )‫قبل‬ ‫سنوات‬ ( ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫تحقیقی‬ ‫طبق‬‫بیش‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫تر‬،)‫طراحی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫نظارت‬ ‫و‬‫درصد‬‫توجهی‬ ‫قابل‬‫و‬ ‫بوده‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫سواالت‬ ‫مشابه‬ ‫سواالت‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫کلید‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫تسلط‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫از‬ ‫گروه‬ ‫این‬ ‫اهمیت‬ .‫است‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫این‬ ‫غالب‬ ،‫بدانیم‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫برجسته‬ ‫زمانی‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫مساله‬ ‫و‬ ‫تحلیلی‬،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫دارند‬ ‫گوئی‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫قبلی‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫داوطلب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫آماده‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫و‬ ‫درسنامه‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫نماید‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫این‬ ‫آماده‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ 4-2‫مهم‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬ ) ‫مهمترین‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬‫ها‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬‫مباحث‬ ‫ی‬13‫و‬15‫های‬ ‫پرسش‬ ‫که‬ ‫ا‬ ‫متعددی‬‫در‬ ‫آنها‬ ‫ز‬‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ،‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬
 • 5. ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ mohandesinNEWS.ir 021-66404186 ‫آنها‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫الزم‬‫است‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تک‬ ‫تک‬ ،‫همچنین‬ . .‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫محصوالت‬ ‫خریداران‬ ‫نظرات‬ ‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ 5‫برجسته‬ ‫ویژگی‬ ) 5-1‫سواالت‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ) ‫مطالب‬ ‫تدوین‬ ‫برای‬ ‫واحد‬ ‫الگوی‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫غالب‬ ‫پرسش‬ ‫پاسخ‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫ای‬ ‫درسنامه‬ ‫ابتدا‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫سال‬ ‫از‬ ‫(مثال‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫های‬86‫پرسش‬ ‫از‬ )1‫تا‬60‫صورت‬ ‫به‬ ‫داوطلب‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫اوال‬ ‫ساختاری‬ ‫چنین‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫پیوست‬‫موقع‬ ،‫مهمتر‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫نرسد‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫دقیق‬ ‫لمس‬ ‫و‬ ‫عمیق‬ ‫فهم‬ ‫به‬ ‫درسنامه‬ ‫مطالعه‬ ‫شده‬ ‫سردرگمی‬ ‫دچار‬ ‫خاص‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫اجاع‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫یافتن‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫و‬.‫شوند‬ ‫نمی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫مشابه‬ ‫پرسش‬‫برجستگی‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬ ‫کتاب‬«‫پرسش‬ ‫و‬ ‫درسنامه‬‫طبقه‬ ‫های‬‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫مهندسی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬»‫بندی‬ ‫طبقه‬ ،‫درسنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫کامل‬ .‫است‬‫در‬ ‫کتاب‬ ‫مفاهیم‬ ،‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬10‫فصل‬‫چند‬ ‫شامل‬ ‫فصل‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫بخش‬‫پرسش‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫طالئی‬ ‫نکته‬ ،‫درسنامه‬ ‫ابتدا‬ ‫که‬ ‫بوده‬‫های‬‫مخصوص‬ ‫سخت‬ ‫بسیار‬ ‫کار‬ ‫کتابی‬ ‫چنین‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫سازماندهی‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫حل‬ ‫بخش‬ ‫آن‬ .‫است‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫آن‬ ‫خروجی‬ ‫ولی‬ ‫بری‬ ‫زمان‬ ‫و‬‫انجام‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬ .‫کنید‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شده‬
 • 6. ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ 6mohandesinNEWS.ir 021-66404186 5-2‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ) ‫و‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫تشریحی‬ ‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫سعی‬‫که‬‫توضیحات‬‫ارئه‬ ‫را‬ ‫مطالب‬ ‫جزئی‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬
 • 7. ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ mohandesinNEWS.ir 021-66404186 ‫تکمیلی‬ ‫توضیحات‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫آدرس‬ ،‫نیز‬ ‫خاصی‬ ‫منبع‬ ‫به‬ ‫ارجاع‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .‫نماید‬ ‫در‬ ‫مربوطه‬‫پاسخ‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫گنجانده‬ 5-3‫سواالت‬ ‫کل‬ ‫پوشش‬ ) ‫مباحث‬ ‫از‬ ‫پیچیده‬ ‫های‬ ‫مساله‬ ‫و‬ ‫چالشی‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫رو‬ ‫پیش‬ ‫کتاب‬ ‫در‬ 13‫و‬15‫(سال‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬73‫دوره‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ )‫غالب‬ ‫در‬‫از‬ ‫بیش‬720‫پرسش‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫حل‬‫مساله‬ ‫با‬ ‫مشابه‬ ‫ای‬ ‫مساله‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫زیر‬ ‫نمونه‬ ‫به‬ ‫سال‬80‫اسفند‬ ‫در‬95‫تمامی‬ ‫به‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫طرح‬ ‫ک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مفاهیم‬ ‫تمامی‬ ‫آموزشی‬ ،‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫امل‬ .‫شود‬ ‫سال‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬80 ‫اسفند‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬95
 • 8. ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ 8mohandesinNEWS.ir 021-66404186 5-4‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تفکیک‬ ) ‫و‬ ‫نظارت‬ ،‫طراحی‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫دو‬ ‫داوطلبان‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫مشترک‬‫ص‬‫راحتی‬ ‫به‬ ‫نظات‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫الحیت‬ .‫کنند‬ ‫مطالعه‬ ‫سواالت‬ ‫نوع‬ ‫براساس‬ 5-5‫روزرسانی‬ ‫به‬ ) ‫این‬‫پنجمین‬‫و‬ ‫چاپ‬‫چهارمین‬‫کتاب‬ ‫از‬ ‫ویرایش‬‫بوده‬‫نوبت‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ،‫همچنین‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫آزمون‬ ‫آخرین‬ ‫براساس‬ ‫کتاب‬ ،‫چاپ‬ ‫مبحث‬ ‫جدید‬ ‫ویرایش‬ ‫چاپ‬ ‫به‬13‫اعمال‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫نسخه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫تغییرات‬ ، ‫گردید‬.
 • 9. ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ mohandesinNEWS.ir 021-66404186 5-6‫طراحی‬ ) ،‫صفحات‬ ،‫جلد‬ ‫طراحی‬ ‫در‬‫به‬ ‫ظرافت‬ ‫و‬ ‫دقت‬ ‫نهایت‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ... ‫و‬ ‫تصاویر‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫ماهیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫جدید‬ ‫جلد‬ ‫طرح‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫خرج‬ ‫لوگوی‬‫ساختمان‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬‫فونت‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫خواننده‬ ‫در‬ ‫خستگی‬ ‫کمترین‬ ‫و‬ ‫جذابیت‬ ‫بیشترین‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫سعی‬ ‫آن‬ ‫سایز‬ ‫و‬ .‫شود‬ ‫ایجاد‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫شکل‬ ‫تمامی‬ ‫همچنین‬‫ویزیو‬‫شده‬ ‫ترسیم‬ .‫اند‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫محصوالت‬ ‫خریداران‬ ‫نظرات‬ ‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ 6‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ) ‫بخش‬ ‫در‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫سواالت‬«‫بنویسید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دیدگاه‬»‫وارد‬ .‫شود‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ 6-1‫پوشش‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫آیا‬ ) ‫دهد؟‬ ‫می‬ ‫برای‬ ،‫خیر‬ )‫پاسخ‬‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬«‫تاسیسات‬ ‫کاربردی‬ ‫واژگان‬ ‫کتاب‬ ‫برقی‬».‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫باید‬ 6-2‫نشریه‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫آیا‬ )110‫مبحث‬ ‫راهنمای‬ ‫و‬13‫در‬ ‫هم‬ ‫وجود‬ ‫کتاب‬ ‫این‬‫دارد؟‬
 • 10. ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ 10mohandesinNEWS.ir 021-66404186 )‫پاسخ‬‫خیر؛‬‫بنام‬ ‫اختصاصی‬ ‫کتاب‬ ‫یک‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫برای‬«‫برق‬ ‫تاسیسات‬ ‫کتاب‬ ‫پالس‬».‫است‬ ‫شده‬ ‫آماده‬ 6-3‫طراحی‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫آیا‬ ) ‫آزمون‬ ‫آخرین‬‫شد‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫هم‬‫است؟‬ ‫ه‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫آنها‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫مناسب‬ ‫درسنامه‬ ،‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬ .‫است‬ 6-4،‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫برای‬ ‫آیا‬ ) ‫است؟‬ ‫کافی‬ ‫تنهائی‬ ‫به‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫مطالعه‬ ‫حد‬ ‫در‬ ،‫آموزشی‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫تالش‬ )‫پاسخ‬ ‫دا‬ ‫نیازهای‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫بضاعت‬‫کاملترین‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬ ‫اما‬ ‫دهد‬ ‫پاسخ‬ ‫وطلبان‬ ،‫ممکن‬ ‫مجموعه‬«‫طالئی‬ ‫بسته‬-‫تض‬‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫مینی‬ ‫برقی‬»،«‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫ای‬ ‫نقره‬ ‫بسته‬»،«‫بسته‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برنزی‬»‫و‬«‫آزمون‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫گنجینه‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬».‫شود‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ 6-5‫ر‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫توانم‬ ‫می‬ ‫آیا‬ )‫ببرم؟‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫سر‬ ‫خود‬ ‫با‬ ‫ا‬ ،‫بوده‬ ‫مدنظر‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫نگارش‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مسائلی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫اساسا‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬ ‫این‬ ‫دقیق‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫درسنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫سهولت‬ .‫شد‬ ‫انجام‬ ‫کار‬
 • 11. ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ mohandesinNEWS.ir 021-66404186 6-6‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫به‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫آیا‬ ) ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬‫است؟‬ ‫شده‬ ‫(سال‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫به‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬73‫دوره‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ )‫پاسخ‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ 6-7‫مبحث‬ ‫جدید‬ ‫ویرایش‬ ‫آیا‬ )13‫نظر‬ ‫در‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫است؟‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫مبحث‬ ‫متن‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫که‬ ‫نکاتی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬13‫جدید‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اصالح‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫نويسنده‬ ‫درباره‬‫مدرس‬ ‫و‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناس‬ ،‫هستم‬ ‫محمدکريمي‬ ‫من‬ ‫بحال‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسي‬‫از‬ ‫بيش‬ 50‫معتبرترين‬ ‫در‬ ‫علمي‬ ‫مقاله‬ ‫عنوان‬ ‫خارجي‬ ‫و‬ ‫داخلي‬ ‫هاي‬ ‫کنفرانس‬ ‫و‬ ‫ژورنالها‬ ،‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫من‬ ‫از‬17‫تاليف‬ ‫کتاب‬ ‫عنوان‬ ‫و‬ ‫پژوهشگر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫چند‬ ،‫ام‬ ‫کرده‬ ‫نظام‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ .‫ام‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫نمونه‬ ‫معلم‬ ‫خبري‬ ‫پايگاه‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫اولين‬ ‫مديرمسئولي‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫هم‬ ‫مهندسي‬-‫تحليلي‬ ‫اخ‬( ‫ايران‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫تصاصي‬https://mohandesinnews.ir/،) ،‫کتاب‬ ‫عنوان‬ ‫هفت‬‫چندين‬‫و‬ ‫آموزشي‬ ‫جزوه‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ،‫آموزشي‬ ‫فيلم‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگي‬ ‫دوره‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫نوشته‬ ‫تحليلي‬ ‫نقد‬ ‫و‬ ‫يادداشت‬
 • 12. ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ 12mohandesinNEWS.ir 021-66404186 ‫ک‬ ‫برگزار‬ ‫کشور‬ ‫مختلف‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ ‫برقي‬ ‫تاسيسات‬ ‫مهندسي‬‫براي‬ .‫ام‬ ‫رده‬ ‫سايت‬ ‫به‬ ‫لطفا‬ ‫من‬ ‫کاري‬ ‫و‬ ‫علمي‬ ‫سوابق‬ ‫اسناد‬ ‫و‬ ‫جزئيات‬ ‫مشاهده‬ ( ‫شخصي‬rkarimi.i-http://mohammad.‫فرمائيد‬ ‫مراجعه‬ ) ‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫اينترنتي‬ ‫فروشگاه‬ ‫به‬ ‫محصوالت‬ ‫آخرين‬ ‫مشاهده‬ https://www.mohandesinNEWS.ir/shop ‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫مولف‬ ‫شخصي‬ ‫سايت‬ http://mohammad-karimi.ir :‫اعضا‬ ‫ويژه‬ ‫تخفيف‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫روزانه‬ ‫آموزش‬ ‫با‬ ‫تلگرامي‬ ‫کانال‬ https://telegram.me/tasisat_barghi :‫ها‬ ‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫مولف‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫تماس‬ https://telegram.me/allo_mohandes 02166404186 info@mohandesinNEWS.ir
 • 13. ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ mohandesinNEWS.ir 021-66404186