گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت

آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی را می توان با اتکا بر منابع کمک آموزشی مناسب با موفقیت پشت سر گذاشت. در اینجا ما گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی را که شامل پنج کتاب بی نظیر است برای قبولی شما در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی پیشنهاد می کنیم. این بسته براساس آخرین ویرایش مباحث آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی و آخرین آزمون نظام مهندسی برگزار شده است.

1
‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬
2mohandesinNEWS.ir 021-66404186
‫چکیده‬:‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫بر‬ ‫اتکا‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬
‫ما‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ .‫گذاشت‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫موفقیت‬ ‫با‬ ‫مناسب‬ ‫آموزشی‬ ‫کمک‬ ‫منابع‬
‫آزمون‬ ‫کتابهای‬ ‫گنجینه‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬‫که‬ ‫را‬
‫شامل‬‫پنج‬‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫قبولی‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫کتاب‬
‫آخرین‬ ‫براساس‬ ‫بسته‬ ‫این‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬
‫مباحث‬ ‫ویرایش‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬‫آزمون‬ ‫آخرین‬ ‫و‬
‫شده‬ ‫برگزار‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬.‫است‬
‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫محصوالت‬ ‫خریداران‬ ‫نظرات‬
‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬
1)‫کلی‬ ‫مشخصات‬
:‫محصول‬ ‫نوع‬‫مجموعه‬‫کتاب‬
‫تعداد‬‫جلد‬:5
‫پستی‬ :‫ارسال‬ ‫نحوه‬
:‫محصول‬ ‫کد‬NB20
:‫قیمت‬260‫هزا‬‫تومان‬ ‫ر‬
2‫زمینه‬ ‫پیش‬ )
‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬
mohandesinNEWS.ir 021-66404186
( ‫سایت‬ ‫این‬ ‫اختصاصی‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫تحلیلهای‬ ‫طبق‬‫بیشتر‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬
‫کنید‬ ‫کلیک‬‫قب‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫تجربیات‬ ‫و‬ )‫دالیل‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ل‬
:‫کرد‬ ‫خالصه‬ ‫زیر‬ ‫محورهای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫داوطلبان‬ ‫موفقیت‬ ‫عدم‬
2-1‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫آزمونهای‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫مطالب‬ ‫به‬ ‫کافی‬ ‫تسلط‬ ‫عدم‬ )
‫باالی‬ ‫سهم‬ ‫وجود‬ ‫با‬30‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫ساختار‬ ‫بدلیل‬ ‫سواالت‬ ‫این‬ ‫درصدی‬
‫اولین‬ ‫از‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫حل‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫موجود‬ ‫آموزشی‬ ‫محصوالت‬ ‫نشده‬
‫دوره‬‫آزمون‬
‫راهکار‬‫طبقه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫دوره‬ ‫اخرین‬ ‫تا‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫حل‬ :
‫شده‬ ‫بندی‬
2-2‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫راهنمای‬ ‫کتاب‬ ‫به‬ ‫تسلط‬ ‫عدم‬ )
‫مبحث‬ ‫(راهنمای‬13‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬ ‫و‬ ‫موسسیان‬ ‫آقای‬ ‫تالیف‬ )
‫نشریه‬110‫آنها‬ ‫مطلوب‬ ‫چندان‬ ‫نه‬ ‫ساختار‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫حجم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬
‫راهکار‬‫خال‬ :‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫مجدد‬ ‫سازماندهی‬ ،‫منابع‬ ‫این‬ ‫نویسی‬ ‫صه‬
‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تشریحی‬
2-3‫جزئی‬ ‫بسیار‬ ‫سهم‬ ‫که‬ ‫مباحثی‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫انرژی‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫اتالف‬ )
‫دارند‬ ‫آزمون‬ ‫در‬
‫راهکار‬‫کلیدواژه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ :
2-4‫شده‬ ‫یادگرفته‬ ‫مطالب‬ ‫تعمق‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬ ‫عدم‬ )
‫راهکار‬‫روزهای‬ ‫در‬ ‫اخیر‬ ‫سنوات‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫مرور‬ :‫آزمون‬ ‫به‬ ‫منتهی‬
‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫محصوالت‬ ‫خریداران‬ ‫نظرات‬
‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬
‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬
4mohandesinNEWS.ir 021-66404186
3‫محتوا‬ ‫جزئیات‬ )
،‫موجود‬ ‫نیازهای‬ ‫و‬ ‫خالها‬ ‫براساس‬‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫کتابهای‬ ‫گنجینه‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬‫شامل‬‫پنج‬:‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫کتاب‬ ‫جلد‬
3-1)‫کتاب‬‫پرسش‬ ‫و‬ ‫درسنامه‬‫طبقه‬ ‫های‬‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫شده‬ ‫بندی‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬
‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ‫با‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫کاربردی‬ ‫درسنامه‬‫سواالت‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫تمامی‬
‫(سال‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫چالشی‬76( ‫دوره‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ )‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬
‫کنید‬ ‫کلیک‬)
:‫برجسته‬ ‫ویژگی‬
‫در‬ ‫کتاب‬ ‫مفاهیم‬ :‫سواالت‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ )‫الف‬10‫شامل‬ ‫فصل‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫فصل‬
‫پرسش‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫طالئی‬ ‫نکته‬ ،‫درسنامه‬ ‫ابتدا‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫بخش‬ ‫چند‬
‫کتابی‬ ‫چنین‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫سازماندهی‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫حل‬ ‫بخش‬ ‫آن‬ ‫مخصوص‬
.‫است‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫آن‬ ‫خروجی‬ ‫ولی‬ ‫بری‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫سخت‬ ‫بسیار‬ ‫کار‬
‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ :‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ )‫ب‬
‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫تشریحی‬‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫درسنامه‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫سعی‬ ‫و‬
.‫نماید‬ ‫ارئه‬ ‫را‬ ‫مطالب‬ ‫جزئی‬ ‫و‬ ‫دقیق‬
‫چالشی‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫رو‬ ‫پیش‬ ‫کتاب‬ ‫در‬ :‫سواالت‬ ‫کل‬ ‫پوشش‬ )‫ج‬
‫مسا‬ ‫و‬‫مباحث‬ ‫از‬ ‫پیچیده‬ ‫های‬ ‫له‬13‫و‬15‫(سال‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬73‫تا‬ )
‫دوره‬ ‫آخرین‬‫از‬ ‫بیش‬ ‫غالب‬ ‫در‬720.‫است‬ ‫شده‬ ‫حل‬ ‫پرسش‬
‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬
mohandesinNEWS.ir 021-66404186
‫به‬ )‫د‬‫و‬ ‫بوده‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫ویرایش‬ ‫سومین‬ ‫و‬ ‫چاپ‬ ‫سومین‬ ‫این‬ :‫روزرسانی‬
‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫آزمون‬ ‫آخرین‬ ‫براساس‬ ‫کتاب‬ ،‫چاپ‬ ‫نوبت‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫در‬
‫مبحث‬ ‫جدید‬ ‫ویرایش‬ ‫چاپ‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ،‫همچنین‬ .‫است‬ ‫شده‬13،
.‫گردید‬ ‫اعمال‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫نسخه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫تغییرات‬
3-2‫پالس‬ ‫برق‬ ‫تاسیسات‬ ‫کتاب‬ )
‫شد‬ ‫سازی‬ ‫خالصه‬‫کتاب‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫مهمترین‬ ‫شده‬ ‫دهی‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫ه‬
‫مبحث‬ ‫(راهنمای‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫راهنمای‬13‫تالیف‬ )
‫نشریه‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬ ‫و‬ ‫موسسیان‬ ‫آقای‬110‫هدفمند‬ ‫صورت‬ ‫به‬
( ‫مرتبط‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫و‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ‫با‬‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬
‫کنید‬ ‫کلیک‬)
:‫برجسته‬ ‫ویژگی‬
‫پرسش‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫کتابی‬ ،‫کشور‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ :‫بار‬ ‫اولین‬ )‫الف‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫راهنمای‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫های‬
‫ساختمان‬‫مهندس‬ ‫(تالیف‬ ‫ها‬‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬ ‫و‬ )‫موسسیان‬ ‫آلدیک‬
‫نشریه‬110‫برنامه‬ ‫معاونت‬،‫جمهور‬ ‫رئیس‬ ‫راهبردی‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫ریزی‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫و‬ ‫تدوین‬
‫در‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫ماهیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ :‫بهینه‬ ‫سازی‬ ‫خالصه‬ )‫ب‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫موردنظر‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫مرتبط‬ ‫مطالب‬ ،
‫چند‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫استخراج‬‫فرآیند‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫نویسی‬ ‫خالصه‬ ‫مرحله‬ ‫ین‬
‫مطالب‬ ‫از‬ ‫گذر‬ ‫و‬ ‫مطلب‬ ‫چارچوب‬ ‫حفظ‬ ‫بر‬ ‫اساس‬ ،‫نویسی‬ ‫خالصه‬ ‫این‬
.‫بود‬ ‫اهمیت‬ ‫کم‬
‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬
6mohandesinNEWS.ir 021-66404186
‫در‬ ‫داوطلبان‬ ‫مشکالت‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ :‫متفاوت‬ ‫سازماندهی‬ )‫ج‬
‫نبودن‬ ‫محور‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫موضوعی‬ ‫پراکندگی‬ ،‫مذکور‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫ب‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ،‫آنهاست‬‫صورت‬ ‫به‬ ‫مطالب‬ ،‫سازی‬ ‫خالصه‬ ‫از‬ ‫عد‬
‫موردنظر‬ ‫مطلب‬ ‫به‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫داوطلب‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫تدوین‬ ‫بهینه‬
.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫خود‬
‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ :‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫و‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ )‫د‬
‫و‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سنوات‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫موضوعات‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫تشریحی‬
3-3)‫کتا‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تشریح‬ ‫ب‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬
‫خرداد‬ ‫از‬ ‫آزمونها‬ ‫تمامی‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬93‫تا‬‫آزمون‬ ‫آخرین‬‫جمع‬ ‫برای‬
( ‫مطالب‬ ‫بندی‬‫کن‬ ‫کلیک‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬‫ید‬)
:‫برجسته‬ ‫ویژگی‬
‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ :‫تشریحی‬ ‫کامال‬ ‫پاسخ‬ )‫الف‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫کامل‬ ‫جزئیات‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫تشریحی‬ ‫کامال‬
،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫های‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬ :‫محصوالت‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ )‫ب‬
‫فیلم‬ ‫و‬ ‫کتابها‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫های‬ ‫پاسخ‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫تالش‬ ‫نهایت‬
‫مورد‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫کریمی‬ ‫مهندس‬ ‫آموزشی‬
.‫گیرند‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬
‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬
mohandesinNEWS.ir 021-66404186
3-4‫واژگان‬ ‫کتاب‬ )‫کلیدی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬
‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫شامل‬،‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫اخالق‬‫مباحث‬1،2،3،12،13،15،
19،21‫و‬22‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫راهنمای‬ ‫کتاب‬ ،‫ملی‬ ‫مقررات‬ ،
‫مبحث‬ ‫(راهنمای‬ ‫برقی‬13‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬ ‫و‬ ‫موسسیان‬ ‫آقای‬ ‫تالیف‬ )
‫نشریه‬ ‫دوم‬110(‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬)
:‫برجسته‬ ‫ویژگی‬
‫کلیدی‬ ‫واژگان‬ ‫تمامی‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ :‫منابع‬ ‫کل‬ ‫پوشش‬ )‫الف‬‫نظام‬ ‫آزمون‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬‫و‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫کتاب‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫یعنی‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬
‫مباحث‬1،2،3،12،13،15،19،21‫و‬22‫راهنمای‬ ‫کتاب‬ ،13
‫موسس‬ ‫آقای‬ ‫(تالیف‬‫نشریه‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬ ‫و‬ )‫یان‬110‫را‬ ‫نیز‬ ‫را‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬
‫مباحث‬ ‫تغییرات‬ ‫آخرین‬ ‫براساس‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ :‫روزرسانی‬ ‫به‬ )‫ب‬‫ازمون‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬
‫در‬ ‫قضاوت‬ ‫مبنای‬ ‫و‬ ‫مالک‬ ‫نباید‬ ‫کلیدواژه‬ ‫تعداد‬ :‫بهینه‬ ‫کلیدیابی‬ )‫ج‬
‫و‬ ‫بهینه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کلمات‬ ‫باید‬ ‫بلکه‬ ،‫باشد‬ ‫آن‬ ‫کیفیت‬ ‫مورد‬‫هوشمند‬
‫بهترین‬ ‫به‬ ‫ممکن‬ ‫زمان‬ ‫ترین‬ ‫سریع‬ ‫در‬ ‫داوطلب‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬
،‫شود‬ ‫هدایت‬ ‫کلمه‬‫ای‬ ‫مساله‬‫مدنظر‬ ‫کامال‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫نگارش‬ ‫در‬ ‫که‬
.‫است‬ ‫بوده‬
‫آئی‬ ‫شماره‬ )‫د‬‫عالوه‬ ،‫کلمات‬ ‫ارجاع‬ ‫برای‬ ،‫کشور‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ :‫نامه‬ ‫ن‬
‫این‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫قید‬ ‫نیز‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬ ‫شماره‬ ،‫صفحه‬ ‫شماره‬ ‫بر‬‫به‬ ‫منجر‬ ‫امر‬
.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫کلمات‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫در‬ ‫تسریع‬
‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬
8mohandesinNEWS.ir 021-66404186
‫اختصاصی‬ ‫ویدیویی‬ ‫و‬ ‫متنی‬ ‫استفاده‬ ‫راهنمای‬ :‫استفاده‬ ‫راهنمای‬ )‫ه‬
‫برای‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫سواالت‬ ‫کلمات‬ ‫یافتن‬ ‫نحوه‬ ‫از‬ ‫مثال‬ ‫چندین‬ ‫دارای‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫آماده‬ ‫کتاب‬ ‫این‬
‫اعالم‬ ‫افتخار‬ ‫با‬ :‫کلمات‬ ‫تعداد‬ )‫ر‬‫از‬ ‫بیش‬ ‫حاضر‬ ‫کتاب‬ ‫شود‬ ‫می‬28000
‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫مهمی‬ ‫کلمه‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬
.‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫آن‬
3-5‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫میکرو‬ ‫کتاب‬ )
‫که‬ ‫بوده‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آموزشی‬ ‫مجموعه‬ ‫کتاب‬ ‫جدیدترین‬
‫(شامل‬ ‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬ ‫و‬ ‫نکات‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫خالصه‬
‫مباحث‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬1،2،3،12،13،15،19،21‫و‬22)
‫اول‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫پاسخ‬ ‫با‬ ‫همراه‬‫(سال‬ ‫دوره‬ ‫ین‬73‫دوره‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ )(‫برای‬
‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬)
:‫بار‬ ‫اولین‬ )‫الف‬‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬‫های‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫کتابی‬ ،‫کشور‬
‫(شامل‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬
‫مباحث‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬1،2،3،12،19،21‫و‬22‫آماده‬ ‫و‬ ‫تدوین‬ )
.‫است‬ ‫شده‬ ‫سازی‬
:‫بهینه‬ ‫سازی‬ ‫خالصه‬ )‫ب‬‫در‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫ماهیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫آزمون‬
‫تاس‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬‫برقی‬ ‫یسات‬‫شده‬ ‫استخراج‬ ‫موردنظر‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫مرتبط‬ ‫مطالب‬ ،
‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬
mohandesinNEWS.ir 021-66404186
،‫نویسی‬ ‫خالصه‬ ‫این‬ ‫فرآیند‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫نویسی‬ ‫خالصه‬ ‫مرحله‬ ‫چندین‬ ‫و‬
.‫بود‬ ‫اهمیت‬ ‫کم‬ ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫گذر‬ ‫و‬ ‫مطلب‬ ‫چارچوب‬ ‫حفظ‬ ‫بر‬ ‫اساس‬
:‫متفاوت‬ ‫سازماندهی‬ )‫ج‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫داوطلبان‬ ‫مشکالت‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫م‬ ‫پراکندگی‬ ،‫مذکور‬ ‫منابع‬‫در‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ،‫آنهاست‬ ‫نبودن‬ ‫محور‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫وضوعی‬
‫داوطلب‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫تدوین‬ ‫بهینه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مطالب‬ ،‫سازی‬ ‫خالصه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬
.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫خود‬ ‫موردنظر‬ ‫مطلب‬ ‫به‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬
:‫پرسشها‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ )‫د‬‫تمامی‬ ‫در‬ ‫موضوعات‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬
‫طب‬ ‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سنوات‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫قه‬
‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫محصوالت‬ ‫خریداران‬ ‫نظرات‬
‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬
4‫تخفیف‬ )10‫درصدی‬
،‫عزیز‬ ‫داوطلبان‬ ‫حال‬ ‫رفاه‬ ‫برای‬‫از‬ ‫بیش‬10‫شده‬ ‫کم‬ ‫کل‬ ‫مبلغ‬ ‫از‬ ‫درصد‬
‫است‬.
5)‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬
‫بخش‬ ‫در‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫سواالت‬«‫بنویسید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دیدگاه‬»
‫وارد‬.‫شود‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کنید‬
5-1‫هست؟‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫آیا‬ )
‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬
10mohandesinNEWS.ir 021-66404186
‫آز‬ ‫آخرین‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫براساس‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬‫شده‬ ‫برگزار‬ ‫مون‬
‫مباحث‬ ‫ویرایش‬ ‫آخرین‬ ‫و‬3،13‫و‬21.‫است‬ ‫شده‬ ‫روز‬ ‫به‬
5-2‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫من‬ ‫قبولی‬ ‫احتمال‬ ‫چقدر‬ )
‫تمامی‬ ‫شده‬ ‫تالش‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫در‬ )‫پاسخ‬‫تضمین‬ ‫برای‬ ‫داوطلبان‬ ‫نیازهای‬
‫راهنمائی‬ ‫کلیه‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫تالش‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ،‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬
.‫است‬ ‫قطعی‬ ‫قبولی‬ ،‫کریمی‬ ‫مهندس‬ ‫های‬
3-5‫شماست؟‬ ‫محصول‬ ‫بهترین‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫آیا‬ )
‫قطعا‬ ‫اما‬ ‫بوده‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫بسیار‬ ،‫بسته‬ ‫این‬ ‫چند‬ ‫هر‬ )‫پاسخ‬
،‫ما‬ ‫محصول‬ ‫بهترین‬«‫طالئی‬ ‫بسته‬-‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫تضمینی‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬»،‫فوق‬ ‫محتوای‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫که‬ ‫است‬‫آموزشی‬ ‫فیلم‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬،‫آنالین‬ ‫آزمون‬‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬‫و‬‫رفع‬
‫اشکال‬‫تلگرامی‬‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫سه‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫نیز‬ ‫را‬
‫پرداخت‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫تضمین‬70‫بازگشت‬ ،‫دریافت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫هزینه‬ ‫درصد‬
‫درصورت‬ ‫وجه‬ ‫بازگشت‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫از‬ ‫رضایت‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫وجه‬
‫ق‬ ‫عدم‬‫های‬ ‫بسته‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫را‬ ‫بولی‬‫بسته‬‫ای‬ ‫نقره‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬
‫برق‬‫و‬‫بسته‬‫برنزی‬‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫نیز‬‫آموزشی‬ ‫فیلم‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬.‫است‬ ‫کاملی‬ ‫درس‬ ‫کالس‬ ‫که‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬
‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬
mohandesinNEWS.ir 021-66404186
4-5‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫سر‬ ‫خود‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫توانم‬ ‫می‬ ‫آیا‬ )
‫ببرم؟‬
‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫نگارش‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مسائلی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫اساسا‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬
‫سهو‬ ،‫بوده‬ ‫مدنظر‬‫با‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫درسنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫لت‬
.‫شد‬ ‫انجام‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫دقیق‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬
5-5‫طراحی‬ ‫صالحیتهای‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫آیا‬ )
‫است؟‬ ‫نظارت‬ ‫یا‬
‫شده‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫مشترک‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ،‫نظارت‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫سواالت‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬
.‫باشد‬ ‫مشخص‬ ‫و‬ ‫مجزا‬ ‫کامال‬ ‫صالحیت‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫تا‬
‫نویسنده‬ ‫درباره‬‫مدرس‬ ‫و‬
‫ارشد‬ ‫کارشناس‬ ،‫هستم‬ ‫محمدکریمی‬ ‫من‬
‫بحال‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬‫از‬ ‫بیش‬
50‫معتبرترین‬ ‫در‬ ‫علمی‬ ‫مقاله‬ ‫عنوان‬
‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫کنفرانس‬ ‫و‬ ‫ژورنالها‬
،‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫من‬ ‫از‬17‫تالیف‬ ‫کتاب‬ ‫عنوان‬
‫و‬ ‫پژوهشگر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫چند‬ ،‫ام‬ ‫کرده‬
‫نظام‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ .‫ام‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫نمونه‬ ‫معلم‬
‫خبری‬ ‫پایگاه‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫اولین‬ ‫مدیرمسئولی‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫هم‬ ‫مهندسی‬-‫تحلیلی‬
‫اخ‬( ‫ایران‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫تصاصی‬https://mohandesinnews.ir/،)
،‫کتاب‬ ‫عنوان‬ ‫هفت‬‫چندین‬‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫جزوه‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ،‫آموزشی‬ ‫فیلم‬
‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬
12mohandesinNEWS.ir 021-66404186
‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫دوره‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫نوشته‬ ‫تحلیلی‬ ‫نقد‬ ‫و‬ ‫یادداشت‬
‫ک‬ ‫برگزار‬ ‫کشور‬ ‫مختلف‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬‫برای‬ .‫ام‬ ‫رده‬
‫سایت‬ ‫به‬ ‫لطفا‬ ‫من‬ ‫کاری‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫سوابق‬ ‫اسناد‬ ‫و‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬
( ‫شخصی‬rkarimi.i-http://mohammad.‫فرمائید‬ ‫مراجعه‬ )
‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫راه‬
‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫به‬ ‫محصوالت‬ ‫آخرین‬ ‫مشاهده‬
https://www.mohandesinNEWS.ir/shop
‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫مولف‬ ‫شخصی‬ ‫سایت‬
http://mohammad-karimi.ir
:‫اعضا‬ ‫ویژه‬ ‫تخفیف‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫روزانه‬ ‫آموزش‬ ‫با‬ ‫تلگرامی‬ ‫کانال‬
https://telegram.me/tasisat_barghi
:‫ها‬ ‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫مولف‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫تماس‬
https://telegram.me/allo_mohandes
02166404186
info@mohandesinNEWS.ir
‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬
mohandesinNEWS.ir 021-66404186

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados(19)

Similar a گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت(12)

Mais de Mohammad Karimi(20)

10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون
Mohammad Karimi4 visualizações
رشته مهندسی برق قدرترشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرت
Mohammad Karimi56 visualizações

گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت

 • 1. 1
 • 2. ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ 2mohandesinNEWS.ir 021-66404186 ‫چکیده‬:‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫بر‬ ‫اتکا‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫ما‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ .‫گذاشت‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫موفقیت‬ ‫با‬ ‫مناسب‬ ‫آموزشی‬ ‫کمک‬ ‫منابع‬ ‫آزمون‬ ‫کتابهای‬ ‫گنجینه‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬‫که‬ ‫را‬ ‫شامل‬‫پنج‬‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫قبولی‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫کتاب‬ ‫آخرین‬ ‫براساس‬ ‫بسته‬ ‫این‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫مباحث‬ ‫ویرایش‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬‫آزمون‬ ‫آخرین‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫برگزار‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬.‫است‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫محصوالت‬ ‫خریداران‬ ‫نظرات‬ ‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ 1)‫کلی‬ ‫مشخصات‬ :‫محصول‬ ‫نوع‬‫مجموعه‬‫کتاب‬ ‫تعداد‬‫جلد‬:5 ‫پستی‬ :‫ارسال‬ ‫نحوه‬ :‫محصول‬ ‫کد‬NB20 :‫قیمت‬260‫هزا‬‫تومان‬ ‫ر‬ 2‫زمینه‬ ‫پیش‬ )
 • 3. ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ mohandesinNEWS.ir 021-66404186 ( ‫سایت‬ ‫این‬ ‫اختصاصی‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫تحلیلهای‬ ‫طبق‬‫بیشتر‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬‫قب‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫تجربیات‬ ‫و‬ )‫دالیل‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ل‬ :‫کرد‬ ‫خالصه‬ ‫زیر‬ ‫محورهای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫داوطلبان‬ ‫موفقیت‬ ‫عدم‬ 2-1‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫آزمونهای‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫مطالب‬ ‫به‬ ‫کافی‬ ‫تسلط‬ ‫عدم‬ ) ‫باالی‬ ‫سهم‬ ‫وجود‬ ‫با‬30‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫ساختار‬ ‫بدلیل‬ ‫سواالت‬ ‫این‬ ‫درصدی‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫حل‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫موجود‬ ‫آموزشی‬ ‫محصوالت‬ ‫نشده‬ ‫دوره‬‫آزمون‬ ‫راهکار‬‫طبقه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫دوره‬ ‫اخرین‬ ‫تا‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫حل‬ : ‫شده‬ ‫بندی‬ 2-2‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫راهنمای‬ ‫کتاب‬ ‫به‬ ‫تسلط‬ ‫عدم‬ ) ‫مبحث‬ ‫(راهنمای‬13‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬ ‫و‬ ‫موسسیان‬ ‫آقای‬ ‫تالیف‬ ) ‫نشریه‬110‫آنها‬ ‫مطلوب‬ ‫چندان‬ ‫نه‬ ‫ساختار‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫حجم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫راهکار‬‫خال‬ :‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫مجدد‬ ‫سازماندهی‬ ،‫منابع‬ ‫این‬ ‫نویسی‬ ‫صه‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تشریحی‬ 2-3‫جزئی‬ ‫بسیار‬ ‫سهم‬ ‫که‬ ‫مباحثی‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫انرژی‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫اتالف‬ ) ‫دارند‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫راهکار‬‫کلیدواژه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ : 2-4‫شده‬ ‫یادگرفته‬ ‫مطالب‬ ‫تعمق‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬ ‫عدم‬ ) ‫راهکار‬‫روزهای‬ ‫در‬ ‫اخیر‬ ‫سنوات‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫مرور‬ :‫آزمون‬ ‫به‬ ‫منتهی‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫محصوالت‬ ‫خریداران‬ ‫نظرات‬ ‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬
 • 4. ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ 4mohandesinNEWS.ir 021-66404186 3‫محتوا‬ ‫جزئیات‬ ) ،‫موجود‬ ‫نیازهای‬ ‫و‬ ‫خالها‬ ‫براساس‬‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫کتابهای‬ ‫گنجینه‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬‫شامل‬‫پنج‬:‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫کتاب‬ ‫جلد‬ 3-1)‫کتاب‬‫پرسش‬ ‫و‬ ‫درسنامه‬‫طبقه‬ ‫های‬‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ‫با‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫کاربردی‬ ‫درسنامه‬‫سواالت‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫تمامی‬ ‫(سال‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫چالشی‬76( ‫دوره‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ )‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬) :‫برجسته‬ ‫ویژگی‬ ‫در‬ ‫کتاب‬ ‫مفاهیم‬ :‫سواالت‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ )‫الف‬10‫شامل‬ ‫فصل‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫فصل‬ ‫پرسش‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫طالئی‬ ‫نکته‬ ،‫درسنامه‬ ‫ابتدا‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫بخش‬ ‫چند‬ ‫کتابی‬ ‫چنین‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫سازماندهی‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫حل‬ ‫بخش‬ ‫آن‬ ‫مخصوص‬ .‫است‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫آن‬ ‫خروجی‬ ‫ولی‬ ‫بری‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫سخت‬ ‫بسیار‬ ‫کار‬ ‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ :‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ )‫ب‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫تشریحی‬‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫درسنامه‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫سعی‬ ‫و‬ .‫نماید‬ ‫ارئه‬ ‫را‬ ‫مطالب‬ ‫جزئی‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫چالشی‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫رو‬ ‫پیش‬ ‫کتاب‬ ‫در‬ :‫سواالت‬ ‫کل‬ ‫پوشش‬ )‫ج‬ ‫مسا‬ ‫و‬‫مباحث‬ ‫از‬ ‫پیچیده‬ ‫های‬ ‫له‬13‫و‬15‫(سال‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬73‫تا‬ ) ‫دوره‬ ‫آخرین‬‫از‬ ‫بیش‬ ‫غالب‬ ‫در‬720.‫است‬ ‫شده‬ ‫حل‬ ‫پرسش‬
 • 5. ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ mohandesinNEWS.ir 021-66404186 ‫به‬ )‫د‬‫و‬ ‫بوده‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫ویرایش‬ ‫سومین‬ ‫و‬ ‫چاپ‬ ‫سومین‬ ‫این‬ :‫روزرسانی‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫آزمون‬ ‫آخرین‬ ‫براساس‬ ‫کتاب‬ ،‫چاپ‬ ‫نوبت‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫مبحث‬ ‫جدید‬ ‫ویرایش‬ ‫چاپ‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ،‫همچنین‬ .‫است‬ ‫شده‬13، .‫گردید‬ ‫اعمال‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫نسخه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫تغییرات‬ 3-2‫پالس‬ ‫برق‬ ‫تاسیسات‬ ‫کتاب‬ ) ‫شد‬ ‫سازی‬ ‫خالصه‬‫کتاب‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫مهمترین‬ ‫شده‬ ‫دهی‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫مبحث‬ ‫(راهنمای‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫راهنمای‬13‫تالیف‬ ) ‫نشریه‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬ ‫و‬ ‫موسسیان‬ ‫آقای‬110‫هدفمند‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ( ‫مرتبط‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫و‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ‫با‬‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬) :‫برجسته‬ ‫ویژگی‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫کتابی‬ ،‫کشور‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ :‫بار‬ ‫اولین‬ )‫الف‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫راهنمای‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫های‬ ‫ساختمان‬‫مهندس‬ ‫(تالیف‬ ‫ها‬‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬ ‫و‬ )‫موسسیان‬ ‫آلدیک‬ ‫نشریه‬110‫برنامه‬ ‫معاونت‬،‫جمهور‬ ‫رئیس‬ ‫راهبردی‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫و‬ ‫تدوین‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫ماهیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ :‫بهینه‬ ‫سازی‬ ‫خالصه‬ )‫ب‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫موردنظر‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫مرتبط‬ ‫مطالب‬ ، ‫چند‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫استخراج‬‫فرآیند‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫نویسی‬ ‫خالصه‬ ‫مرحله‬ ‫ین‬ ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫گذر‬ ‫و‬ ‫مطلب‬ ‫چارچوب‬ ‫حفظ‬ ‫بر‬ ‫اساس‬ ،‫نویسی‬ ‫خالصه‬ ‫این‬ .‫بود‬ ‫اهمیت‬ ‫کم‬
 • 6. ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ 6mohandesinNEWS.ir 021-66404186 ‫در‬ ‫داوطلبان‬ ‫مشکالت‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ :‫متفاوت‬ ‫سازماندهی‬ )‫ج‬ ‫نبودن‬ ‫محور‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫موضوعی‬ ‫پراکندگی‬ ،‫مذکور‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ب‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ،‫آنهاست‬‫صورت‬ ‫به‬ ‫مطالب‬ ،‫سازی‬ ‫خالصه‬ ‫از‬ ‫عد‬ ‫موردنظر‬ ‫مطلب‬ ‫به‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫داوطلب‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫تدوین‬ ‫بهینه‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫خود‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ :‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫و‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ )‫د‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سنوات‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫موضوعات‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫تشریحی‬ 3-3)‫کتا‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تشریح‬ ‫ب‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫خرداد‬ ‫از‬ ‫آزمونها‬ ‫تمامی‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬93‫تا‬‫آزمون‬ ‫آخرین‬‫جمع‬ ‫برای‬ ( ‫مطالب‬ ‫بندی‬‫کن‬ ‫کلیک‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬‫ید‬) :‫برجسته‬ ‫ویژگی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ :‫تشریحی‬ ‫کامال‬ ‫پاسخ‬ )‫الف‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫کامل‬ ‫جزئیات‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫تشریحی‬ ‫کامال‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫های‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬ :‫محصوالت‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ )‫ب‬ ‫فیلم‬ ‫و‬ ‫کتابها‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫های‬ ‫پاسخ‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫تالش‬ ‫نهایت‬ ‫مورد‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫کریمی‬ ‫مهندس‬ ‫آموزشی‬ .‫گیرند‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬
 • 7. ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ mohandesinNEWS.ir 021-66404186 3-4‫واژگان‬ ‫کتاب‬ )‫کلیدی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫شامل‬،‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫اخالق‬‫مباحث‬1،2،3،12،13،15، 19،21‫و‬22‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫راهنمای‬ ‫کتاب‬ ،‫ملی‬ ‫مقررات‬ ، ‫مبحث‬ ‫(راهنمای‬ ‫برقی‬13‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬ ‫و‬ ‫موسسیان‬ ‫آقای‬ ‫تالیف‬ ) ‫نشریه‬ ‫دوم‬110(‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬) :‫برجسته‬ ‫ویژگی‬ ‫کلیدی‬ ‫واژگان‬ ‫تمامی‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ :‫منابع‬ ‫کل‬ ‫پوشش‬ )‫الف‬‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬‫و‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫کتاب‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫یعنی‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫مباحث‬1،2،3،12،13،15،19،21‫و‬22‫راهنمای‬ ‫کتاب‬ ،13 ‫موسس‬ ‫آقای‬ ‫(تالیف‬‫نشریه‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬ ‫و‬ )‫یان‬110‫را‬ ‫نیز‬ ‫را‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫مباحث‬ ‫تغییرات‬ ‫آخرین‬ ‫براساس‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ :‫روزرسانی‬ ‫به‬ )‫ب‬‫ازمون‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫در‬ ‫قضاوت‬ ‫مبنای‬ ‫و‬ ‫مالک‬ ‫نباید‬ ‫کلیدواژه‬ ‫تعداد‬ :‫بهینه‬ ‫کلیدیابی‬ )‫ج‬ ‫و‬ ‫بهینه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کلمات‬ ‫باید‬ ‫بلکه‬ ،‫باشد‬ ‫آن‬ ‫کیفیت‬ ‫مورد‬‫هوشمند‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ‫ممکن‬ ‫زمان‬ ‫ترین‬ ‫سریع‬ ‫در‬ ‫داوطلب‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ،‫شود‬ ‫هدایت‬ ‫کلمه‬‫ای‬ ‫مساله‬‫مدنظر‬ ‫کامال‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫نگارش‬ ‫در‬ ‫که‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫آئی‬ ‫شماره‬ )‫د‬‫عالوه‬ ،‫کلمات‬ ‫ارجاع‬ ‫برای‬ ،‫کشور‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ :‫نامه‬ ‫ن‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫قید‬ ‫نیز‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬ ‫شماره‬ ،‫صفحه‬ ‫شماره‬ ‫بر‬‫به‬ ‫منجر‬ ‫امر‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫کلمات‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫در‬ ‫تسریع‬
 • 8. ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ 8mohandesinNEWS.ir 021-66404186 ‫اختصاصی‬ ‫ویدیویی‬ ‫و‬ ‫متنی‬ ‫استفاده‬ ‫راهنمای‬ :‫استفاده‬ ‫راهنمای‬ )‫ه‬ ‫برای‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫سواالت‬ ‫کلمات‬ ‫یافتن‬ ‫نحوه‬ ‫از‬ ‫مثال‬ ‫چندین‬ ‫دارای‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫آماده‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫اعالم‬ ‫افتخار‬ ‫با‬ :‫کلمات‬ ‫تعداد‬ )‫ر‬‫از‬ ‫بیش‬ ‫حاضر‬ ‫کتاب‬ ‫شود‬ ‫می‬28000 ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫مهمی‬ ‫کلمه‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ .‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫آن‬ 3-5‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫میکرو‬ ‫کتاب‬ ) ‫که‬ ‫بوده‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آموزشی‬ ‫مجموعه‬ ‫کتاب‬ ‫جدیدترین‬ ‫(شامل‬ ‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬ ‫و‬ ‫نکات‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫خالصه‬ ‫مباحث‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬1،2،3،12،13،15،19،21‫و‬22) ‫اول‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫پاسخ‬ ‫با‬ ‫همراه‬‫(سال‬ ‫دوره‬ ‫ین‬73‫دوره‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ )(‫برای‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬) :‫بار‬ ‫اولین‬ )‫الف‬‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬‫های‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫کتابی‬ ،‫کشور‬ ‫(شامل‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫مباحث‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬1،2،3،12،19،21‫و‬22‫آماده‬ ‫و‬ ‫تدوین‬ ) .‫است‬ ‫شده‬ ‫سازی‬ :‫بهینه‬ ‫سازی‬ ‫خالصه‬ )‫ب‬‫در‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫ماهیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫آزمون‬ ‫تاس‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬‫برقی‬ ‫یسات‬‫شده‬ ‫استخراج‬ ‫موردنظر‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫مرتبط‬ ‫مطالب‬ ،
 • 9. ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ mohandesinNEWS.ir 021-66404186 ،‫نویسی‬ ‫خالصه‬ ‫این‬ ‫فرآیند‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫نویسی‬ ‫خالصه‬ ‫مرحله‬ ‫چندین‬ ‫و‬ .‫بود‬ ‫اهمیت‬ ‫کم‬ ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫گذر‬ ‫و‬ ‫مطلب‬ ‫چارچوب‬ ‫حفظ‬ ‫بر‬ ‫اساس‬ :‫متفاوت‬ ‫سازماندهی‬ )‫ج‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫داوطلبان‬ ‫مشکالت‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫م‬ ‫پراکندگی‬ ،‫مذکور‬ ‫منابع‬‫در‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ،‫آنهاست‬ ‫نبودن‬ ‫محور‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫وضوعی‬ ‫داوطلب‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫تدوین‬ ‫بهینه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مطالب‬ ،‫سازی‬ ‫خالصه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫خود‬ ‫موردنظر‬ ‫مطلب‬ ‫به‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ :‫پرسشها‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ )‫د‬‫تمامی‬ ‫در‬ ‫موضوعات‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫طب‬ ‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سنوات‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫قه‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫محصوالت‬ ‫خریداران‬ ‫نظرات‬ ‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ 4‫تخفیف‬ )10‫درصدی‬ ،‫عزیز‬ ‫داوطلبان‬ ‫حال‬ ‫رفاه‬ ‫برای‬‫از‬ ‫بیش‬10‫شده‬ ‫کم‬ ‫کل‬ ‫مبلغ‬ ‫از‬ ‫درصد‬ ‫است‬. 5)‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫سواالت‬«‫بنویسید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دیدگاه‬» ‫وارد‬.‫شود‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ 5-1‫هست؟‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫آیا‬ )
 • 10. ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ 10mohandesinNEWS.ir 021-66404186 ‫آز‬ ‫آخرین‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫براساس‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬‫شده‬ ‫برگزار‬ ‫مون‬ ‫مباحث‬ ‫ویرایش‬ ‫آخرین‬ ‫و‬3،13‫و‬21.‫است‬ ‫شده‬ ‫روز‬ ‫به‬ 5-2‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫من‬ ‫قبولی‬ ‫احتمال‬ ‫چقدر‬ ) ‫تمامی‬ ‫شده‬ ‫تالش‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫در‬ )‫پاسخ‬‫تضمین‬ ‫برای‬ ‫داوطلبان‬ ‫نیازهای‬ ‫راهنمائی‬ ‫کلیه‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫تالش‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ،‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ .‫است‬ ‫قطعی‬ ‫قبولی‬ ،‫کریمی‬ ‫مهندس‬ ‫های‬ 3-5‫شماست؟‬ ‫محصول‬ ‫بهترین‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫آیا‬ ) ‫قطعا‬ ‫اما‬ ‫بوده‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫بسیار‬ ،‫بسته‬ ‫این‬ ‫چند‬ ‫هر‬ )‫پاسخ‬ ،‫ما‬ ‫محصول‬ ‫بهترین‬«‫طالئی‬ ‫بسته‬-‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫تضمینی‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬»،‫فوق‬ ‫محتوای‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫که‬ ‫است‬‫آموزشی‬ ‫فیلم‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬،‫آنالین‬ ‫آزمون‬‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬‫و‬‫رفع‬ ‫اشکال‬‫تلگرامی‬‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫سه‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫پرداخت‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫تضمین‬70‫بازگشت‬ ،‫دریافت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫هزینه‬ ‫درصد‬ ‫درصورت‬ ‫وجه‬ ‫بازگشت‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫از‬ ‫رضایت‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫وجه‬ ‫ق‬ ‫عدم‬‫های‬ ‫بسته‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫را‬ ‫بولی‬‫بسته‬‫ای‬ ‫نقره‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برق‬‫و‬‫بسته‬‫برنزی‬‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫نیز‬‫آموزشی‬ ‫فیلم‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬.‫است‬ ‫کاملی‬ ‫درس‬ ‫کالس‬ ‫که‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬
 • 11. ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ mohandesinNEWS.ir 021-66404186 4-5‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫سر‬ ‫خود‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫توانم‬ ‫می‬ ‫آیا‬ ) ‫ببرم؟‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫نگارش‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مسائلی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫اساسا‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬ ‫سهو‬ ،‫بوده‬ ‫مدنظر‬‫با‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫درسنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫لت‬ .‫شد‬ ‫انجام‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫دقیق‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ 5-5‫طراحی‬ ‫صالحیتهای‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫آیا‬ ) ‫است؟‬ ‫نظارت‬ ‫یا‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫مشترک‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ،‫نظارت‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫سواالت‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬ .‫باشد‬ ‫مشخص‬ ‫و‬ ‫مجزا‬ ‫کامال‬ ‫صالحیت‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫تا‬ ‫نویسنده‬ ‫درباره‬‫مدرس‬ ‫و‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناس‬ ،‫هستم‬ ‫محمدکریمی‬ ‫من‬ ‫بحال‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬‫از‬ ‫بیش‬ 50‫معتبرترین‬ ‫در‬ ‫علمی‬ ‫مقاله‬ ‫عنوان‬ ‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫کنفرانس‬ ‫و‬ ‫ژورنالها‬ ،‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫من‬ ‫از‬17‫تالیف‬ ‫کتاب‬ ‫عنوان‬ ‫و‬ ‫پژوهشگر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫چند‬ ،‫ام‬ ‫کرده‬ ‫نظام‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ .‫ام‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫نمونه‬ ‫معلم‬ ‫خبری‬ ‫پایگاه‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫اولین‬ ‫مدیرمسئولی‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫هم‬ ‫مهندسی‬-‫تحلیلی‬ ‫اخ‬( ‫ایران‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫تصاصی‬https://mohandesinnews.ir/،) ،‫کتاب‬ ‫عنوان‬ ‫هفت‬‫چندین‬‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫جزوه‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ،‫آموزشی‬ ‫فیلم‬
 • 12. ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ 12mohandesinNEWS.ir 021-66404186 ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫دوره‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫نوشته‬ ‫تحلیلی‬ ‫نقد‬ ‫و‬ ‫یادداشت‬ ‫ک‬ ‫برگزار‬ ‫کشور‬ ‫مختلف‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬‫برای‬ .‫ام‬ ‫رده‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫لطفا‬ ‫من‬ ‫کاری‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫سوابق‬ ‫اسناد‬ ‫و‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ( ‫شخصی‬rkarimi.i-http://mohammad.‫فرمائید‬ ‫مراجعه‬ ) ‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫به‬ ‫محصوالت‬ ‫آخرین‬ ‫مشاهده‬ https://www.mohandesinNEWS.ir/shop ‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫مولف‬ ‫شخصی‬ ‫سایت‬ http://mohammad-karimi.ir :‫اعضا‬ ‫ویژه‬ ‫تخفیف‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫روزانه‬ ‫آموزش‬ ‫با‬ ‫تلگرامی‬ ‫کانال‬ https://telegram.me/tasisat_barghi :‫ها‬ ‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫مولف‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫تماس‬ https://telegram.me/allo_mohandes 02166404186 info@mohandesinNEWS.ir
 • 13. ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ mohandesinNEWS.ir 021-66404186