بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارت

بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی شامل دو جلد کتاب و یک فیلم است. این بسته براساس آخرین ویرایش مباحث آزمون نظام مهندسی و آخرین آزمون نظام مهندسی برگزار شده روزرسانی شده است. لینک خرید: https://mohandesinnews.ir/?p=13517 مشاوره: 02166404186

1
‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬
2mohandesinNEWS.ir 021-66404186
‫چکیده‬:‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬‫محصوالت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫امسال‬
.‫بود‬ ‫خواهید‬ ‫موفق‬ ‫قطعا‬ ‫ما‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫آموزشی‬‫جامع‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫محصول‬ ‫به‬ ‫نیاز‬
‫قطعی‬ ‫قبولی‬ ‫برای‬‫آزمون‬ ‫در‬.‫دارد‬‫این‬ ‫در‬‫ب‬‫سته‬،‫حجمی‬ ‫تخفیف‬ ‫امکان‬10
.‫است‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫درصدی‬‫بسته‬‫برنزی‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬‫شامل‬‫دو‬‫کتاب‬ ‫جلد‬‫و‬‫فیلم‬ ‫یک‬‫است‬‫براساس‬ ‫بسته‬ ‫این‬ .
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫مباحث‬ ‫ویرایش‬ ‫آخرین‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آخرین‬ ‫و‬
‫شده‬ ‫برگزار‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫روزرسانی‬
1‫کلی‬ ‫مشخصات‬ )
‫ای‬ ‫مجموعه‬ :‫محصول‬ ‫نوع‬‫شامل‬‫کتاب‬‫و‬‫فیلم‬
:‫محصول‬ ‫محتوای‬‫دو‬‫کتاب‬ ‫جلد‬‫و‬‫فیلم‬‫آزمون‬ ‫آمادگی‬
‫پستی‬ :‫ارسال‬ ‫نحوه‬
:‫محصول‬ ‫کد‬NB03
‫لینک‬‫خرید‬:13517https://mohandesinnews.ir/?p=
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫محصوالت‬ ‫خریداران‬ ‫نظرات‬
‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫برق‬
2‫زمینه‬ ‫پیش‬ )
( ‫سایت‬ ‫این‬ ‫اختصاصی‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫تحلیلهای‬ ‫طبق‬‫کلیک‬ ‫بیشتر‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬
‫کنید‬‫قب‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫تجربیات‬ ‫و‬ )‫موفقیت‬ ‫عدم‬ ‫دالیل‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ل‬
:‫کرد‬ ‫خالصه‬ ‫زیر‬ ‫محورهای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫داوطلبان‬
‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬
mohandesinNEWS.ir 021-66404186
2-1‫مفاهیم‬ ‫یادگیری‬ ‫توقع‬ ‫و‬ ‫مستقیم‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫داوطلبان‬ ‫نیازی‬ ‫بی‬ ‫احساس‬ )
‫خودآموز‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آزمون‬ ‫عملی‬ ‫و‬ ‫عمیق‬
‫راهکار‬‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫فیلم‬ ‫بویژه‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫کالسهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ :
2-2‫به‬ ‫کافی‬ ‫تسلط‬ ‫عدم‬ )‫با‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫آزمونهای‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫مطالب‬
‫باالی‬ ‫سهم‬ ‫وجود‬30‫نشده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫ساختار‬ ‫بدلیل‬ ‫سواالت‬ ‫این‬ ‫درصدی‬
‫آزمون‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫حل‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫موجود‬ ‫آموزشی‬ ‫محصوالت‬
‫راهکار‬‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫دوره‬ ‫اخرین‬ ‫تا‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫حل‬ :
‫شده‬
2-3‫انرژی‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫اتالف‬ )‫در‬ ‫جزئی‬ ‫بسیار‬ ‫سهم‬ ‫که‬ ‫مباحثی‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬
‫دارند‬ ‫آزمون‬
‫راهکار‬‫کلیدواژه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ :
3‫جزئیات‬ )‫محصول‬
،‫موجود‬ ‫نیازهای‬ ‫و‬ ‫خالها‬ ‫براساس‬‫بسته‬‫برنزی‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬‫شامل‬‫دو‬‫کتاب‬ ‫جلد‬‫فیلم‬ ‫و‬‫آزمون‬ ‫آمادگی‬:‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬
3-1‫آمادگي‬ ‫فیلم‬ )‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫برقي‬ ‫تاسیسات‬
‫پاسخ‬ ،‫طالئي‬ ‫نکات‬ ‫ارائه‬ ،‫مفاهيم‬ ‫نظير‬ ‫بي‬ ‫و‬ ‫کالسي‬ ‫کامال‬ ‫تدريس‬
‫دوره‬ ‫آخرين‬ ‫تا‬ ‫دوره‬ ‫اولين‬ ‫از‬ ‫تمامي‬ ‫شده‬ ‫بندي‬ ‫طبقه‬ ‫و‬ ‫تشريحي‬
‫مباحث‬ ‫هاي‬ ‫پرسش‬13‫و‬15(‫مشا‬ ‫براي‬‫کنيد‬ ‫کليک‬ ‫جزئيات‬ ‫هده‬.)
:‫برجسته‬ ‫ویژگي‬
‫ارائه‬ ،‫مفاهيم‬ ‫بيان‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫سعي‬ ،‫ويديو‬ ‫اين‬ ‫در‬ :‫متفاوت‬ ‫پاسخ‬ )‫الف‬
.‫باشد‬ ‫محصوالت‬ ‫ساير‬ ‫کامال‬ ‫مسائل‬ ‫تشريحي‬ ‫حل‬ ‫و‬ ‫مطالب‬
‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬
4mohandesinNEWS.ir 021-66404186
‫مفاهيم‬ ‫بندي‬ ‫طبقه‬ )‫ب‬‫در‬ :‫آزمون‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫مفاهيم‬ ‫تمامي‬ ،‫فيلم‬ ‫اين‬
‫ت‬ ‫شده‬ ‫بندي‬ ‫طبقه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ )‫عمومي‬ ‫منابع‬ ‫جز‬ ‫(به‬‫تا‬ ‫شده‬ ‫دريس‬
.‫شود‬ ‫منتقل‬ ‫داوطلب‬ ‫به‬ ‫بيشتري‬ ‫عمق‬ ‫با‬ ‫مفاهيم‬
،‫رو‬ ‫پيش‬ ‫محصول‬ ‫در‬ :‫سواالت‬ ‫کل‬ ‫پوشش‬ )‫ج‬‫صدها‬‫پرسش‬‫مطرح‬
‫مباحث‬ ‫از‬ ‫شده‬13‫و‬15‫(سال‬ ‫دوره‬ ‫اولين‬ ‫از‬73‫به‬ ‫دوره‬ ‫آخرين‬ ‫تا‬ )
.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توضيح‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬
:‫کيفيت‬ )‫د‬‫و‬ ‫بوده‬ ‫بصري‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫بااليي‬ ‫بسيار‬ ‫کيفيت‬ ‫داراي‬ ،‫ويديو‬ ‫اين‬
‫ها‬ ‫فيلم‬ ‫همچنين‬ .‫هست‬ ‫شکيلي‬ ‫و‬ ‫استثنائي‬ ‫بندي‬ ‫بسته‬ ‫و‬ ‫ليبل‬ ‫داراي‬
‫اند‬ ‫شده‬ ‫رايت‬ ‫دي‬ ‫وي‬ ‫دي‬ ‫حلقه‬ ‫چند‬ ‫روي‬‫هاي‬ ‫دي‬ ‫وي‬ ‫دي‬ ‫بهترين‬ ‫و‬
.‫هستند‬ ‫باره‬ ‫چند‬ ‫مشاهده‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫آرشيو‬ ‫براي‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫موجود‬
3-2)‫کتاب‬‫و‬ ‫درسنامه‬‫پرسش‬‫طبقه‬ ‫های‬‫آزمون‬ ‫شده‬ ‫بندی‬
‫برقي‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬
‫سواالت‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫تمامي‬ ‫تشريحي‬ ‫پاسخ‬ ‫با‬ ‫نظير‬ ‫بي‬ ‫و‬ ‫کاربردي‬ ‫درسنامه‬
‫(سال‬ ‫دوره‬ ‫اولين‬ ‫از‬ ‫چالشي‬76( ‫دوره‬ ‫آخرين‬ ‫تا‬ )‫جزئيات‬ ‫مشاهده‬ ‫براي‬
‫کنيد‬ ‫کليک‬)
:‫برجسته‬ ‫ویژگي‬
‫در‬ ‫کتاب‬ ‫مفاهيم‬ :‫سواالت‬ ‫بندي‬ ‫طبقه‬ )‫الف‬10‫شامل‬ ‫فصل‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫فصل‬
‫سپس‬ ‫و‬ ‫طالئي‬ ‫نکته‬ ،‫درسنامه‬ ‫ابتدا‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫بخش‬ ‫چند‬‫پرسش‬
‫کتابي‬ ‫چنين‬ ‫تدوين‬ ‫و‬ ‫سازماندهي‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫حل‬ ‫بخش‬ ‫آن‬ ‫مخصوص‬
.‫است‬ ‫نظير‬ ‫بي‬ ‫آن‬ ‫خروجي‬ ‫ولي‬ ‫بري‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫سخت‬ ‫بسيار‬ ‫کار‬
‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬
mohandesinNEWS.ir 021-66404186
‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامي‬ ،‫کتاب‬ ‫اين‬ ‫در‬ :‫تشريحي‬ ‫پاسخ‬ )‫ب‬
‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫درسنامه‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫سعي‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫تشريحي‬
‫نماي‬ ‫ارئه‬ ‫را‬ ‫مطالب‬ ‫جزئي‬ ‫و‬ ‫دقيق‬.‫د‬
‫چالشي‬ ‫هاي‬ ‫پرسش‬ ‫تمامي‬ ،‫رو‬ ‫پيش‬ ‫کتاب‬ ‫در‬ :‫سواالت‬ ‫کل‬ ‫پوشش‬ )‫ج‬
‫مسا‬ ‫و‬‫مباحث‬ ‫از‬ ‫پيچيده‬ ‫هاي‬ ‫له‬13‫و‬15‫(سال‬ ‫دوره‬ ‫اولين‬ ‫از‬73‫تا‬ )
‫دوره‬ ‫آخرين‬‫از‬ ‫بيش‬ ‫غالب‬ ‫در‬‫صدها‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫حل‬ ‫پرسش‬
‫و‬ ‫بوده‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫ويرايش‬ ‫سومين‬ ‫و‬ ‫چاپ‬ ‫سومين‬ ‫اين‬ :‫روزرساني‬ ‫به‬ )‫د‬
‫کت‬ ،‫چاپ‬ ‫نوبت‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫در‬‫روزرساني‬ ‫به‬ ‫آزمون‬ ‫آخرين‬ ‫براساس‬ ‫اب‬
‫مبحث‬ ‫جديد‬ ‫ويرايش‬ ‫چاپ‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ،‫همچنين‬ .‫است‬ ‫شده‬13،
.‫گرديد‬ ‫اعمال‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫نسخه‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫جديد‬ ‫تغييرات‬
3-3‫واژگان‬ ‫کتاب‬ )‫کلیدی‬‫برقي‬ ‫تاسیسات‬
‫کليدي‬ ‫کلمات‬ ‫شامل‬،‫اي‬ ‫حرفه‬ ‫اخالق‬‫مباحث‬1،2،3،12،13،15،
19،21‫و‬22‫تاسيسات‬ ‫اجراي‬ ‫و‬ ‫طراحي‬ ‫راهنماي‬ ‫کتاب‬ ،‫ملي‬ ‫مقررات‬ ،
‫مبحث‬ ‫(راهنماي‬ ‫برقي‬13‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهاي‬ ‫و‬ ‫موسسيان‬ ‫آقاي‬ ‫تاليف‬ )
‫نشريه‬ ‫دوم‬110(‫کنيد‬ ‫کليک‬ ‫جزئيات‬ ‫مشاهده‬ ‫براي‬)
:‫برجسته‬ ‫ویژگي‬
‫کليدي‬ ‫واژگان‬ ‫تمامي‬ ‫کتاب‬ ‫اين‬ :‫منابع‬ ‫کل‬ ‫پوشش‬ )‫الف‬‫نظام‬ ‫آزمون‬
‫برق‬ ‫مهندسي‬‫و‬ ‫ملي‬ ‫مقررات‬ ‫کتاب‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫يعني‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫شامل‬ ‫را‬
‫مباحث‬1،2،3،12،13،15،19،21‫و‬22‫راهنماي‬ ‫کتاب‬ ،13
‫نشريه‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهاي‬ ‫و‬ )‫موسسيان‬ ‫آقاي‬ ‫(تاليف‬110‫را‬ ‫نيز‬ ‫را‬
.‫شود‬ ‫مي‬ ‫شامل‬
‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬
6mohandesinNEWS.ir 021-66404186
‫مباحث‬ ‫تغييرات‬ ‫آخرين‬ ‫براساس‬ ‫کتاب‬ ‫اين‬ :‫روزرساني‬ ‫به‬ )‫ب‬‫ازمون‬
‫مهندسي‬ ‫نظام‬‫شد‬ ‫منتشر‬.‫است‬ ‫ه‬
‫در‬ ‫قضاوت‬ ‫مبناي‬ ‫و‬ ‫مالک‬ ‫نبايد‬ ‫کليدواژه‬ ‫تعداد‬ :‫بهينه‬ ‫کليديابي‬ )‫ج‬
‫هوشمند‬ ‫و‬ ‫بهينه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کلمات‬ ‫بايد‬ ‫بلکه‬ ،‫باشد‬ ‫آن‬ ‫کيفيت‬ ‫مورد‬
‫بهترين‬ ‫به‬ ‫ممکن‬ ‫زمان‬ ‫ترين‬ ‫سريع‬ ‫در‬ ‫داوطلب‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫تدوين‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬
،‫شود‬ ‫هدايت‬ ‫کلمه‬‫اي‬ ‫مساله‬‫مدنظر‬ ‫کامال‬ ‫کتاب‬ ‫اين‬ ‫نگارش‬ ‫در‬ ‫که‬
‫است‬ ‫بوده‬.
‫آئي‬ ‫شماره‬ )‫د‬‫عالوه‬ ،‫کلمات‬ ‫ارجاع‬ ‫براي‬ ،‫کشور‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولين‬ ‫براي‬ :‫نامه‬ ‫ن‬
‫به‬ ‫منجر‬ ‫امر‬ ‫اين‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫قيد‬ ‫نيز‬ ‫نامه‬ ‫آئين‬ ‫شماره‬ ،‫صفحه‬ ‫شماره‬ ‫بر‬
.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫کلمات‬ ‫کردن‬ ‫پيدا‬ ‫در‬ ‫تسريع‬
‫اختصاصي‬ ‫ويديويي‬ ‫و‬ ‫متني‬ ‫استفاده‬ ‫راهنماي‬ :‫استفاده‬ ‫راهنماي‬ )‫ه‬
‫يافتن‬ ‫نحوه‬ ‫از‬ ‫مثال‬ ‫چندين‬ ‫داراي‬‫براي‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫سواالت‬ ‫کلمات‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫آماده‬ ‫کتاب‬ ‫اين‬
‫اعالم‬ ‫افتخار‬ ‫با‬ :‫کلمات‬ ‫تعداد‬ )‫ر‬‫از‬ ‫بيش‬ ‫حاضر‬ ‫کتاب‬ ‫شود‬ ‫مي‬28000
‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫که‬ ‫نيست‬ ‫مهمي‬ ‫کلمه‬ ‫هيچ‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫کليدي‬ ‫کلمه‬
.‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫آن‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫محصوالت‬ ‫خریداران‬ ‫نظرات‬
‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫برق‬
4‫برجسته‬ ‫های‬ ‫ویژگي‬ )
4-1‫پرداخت‬ )50‫محصول‬ ‫تحویل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫درصد‬
‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬
mohandesinNEWS.ir 021-66404186
‫تنها‬ ‫شما‬ ،‫طرح‬ ‫اين‬ ‫در‬50‫مبلغ‬ ‫درصد‬‫کل‬‫و‬ ‫کرده‬ ‫پرداخت‬ ‫را‬50‫درصد‬
‫بسته‬ ‫کردن‬ ‫باز‬ ‫و‬ ‫گرفتن‬ ‫تحويل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫را‬‫اي‬ ‫نقره‬‫دقت‬ .‫کنيد‬ ‫مي‬ ‫واريز‬
،‫دارند‬ ‫خريد‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫پرداخت‬ ‫که‬ ‫هائي‬ ‫فروشگاه‬ ‫تمامي‬ ،‫باشيد‬ ‫داشته‬
‫بسته‬ ‫گرفتن‬ ‫تحويل‬ ‫از‬ ‫پيش‬ ‫پست‬ ‫مامور‬ ‫به‬ ‫منزل‬ ‫درب‬ ‫مبلغ‬ ‫تحويل‬
‫شود‬ ‫مي‬ ‫انجام‬‫در‬ .‫نداريد‬ ‫آن‬ ‫داخل‬ ‫بسته‬ ‫کيفيت‬ ‫از‬ ‫اطالعي‬ ‫شما‬ ‫يعني‬ .
‫و‬ ‫کنيد‬ ‫نمي‬ ‫پرداخت‬ ‫مبلغي‬ ‫پست‬ ‫مامور‬ ‫به‬ ‫شما‬ ،‫طرح‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫حاليکه‬
‫مي‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫پرداخت‬ ‫جزئيات‬ ‫مشاهده‬ ‫و‬ ‫بسته‬ ‫کردن‬ ‫باز‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫بلکه‬
.‫دهد‬
،‫نقدي‬ ‫پرداخت‬ ‫صورت‬ ‫در‬«‫کتاب‬‫مبحث‬ ‫جامع‬ ‫راهنماي‬13»‫به‬
‫ارسال‬ ‫شما‬ ‫براي‬ ‫هديه‬ ‫عنوان‬.‫شد‬ ‫خواهد‬
4-2)‫درصدی‬ ‫ده‬ ‫تخفیف‬
‫پرداخت‬ ‫بجای‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫کم‬ ‫کل‬ ‫مبلغ‬ ‫از‬ ‫درصد‬ ‫ده‬ ،‫عزیز‬ ‫داوطلبان‬ ‫حال‬ ‫رفاه‬ ‫برای‬
260‫تنها‬ ‫هزار‬235.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫دریافت‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬
5‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ )
‫بخش‬ ‫در‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫سواالت‬«‫بنویسید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دیدگاه‬»‫وارد‬
‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کنید‬.‫شود‬
5-1‫کنم؟‬ ‫اعتماد‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫چرا‬ )
)‫پاسخ‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اختصاصی‬ ‫خبرگزاری‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫اولین‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫محصول‬ ‫این‬
( ‫ایران‬https://www.mohandesinNEWS.ir‫توسط‬ ‫و‬ ‫بوده‬ )
‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬
8mohandesinNEWS.ir 021-66404186
‫محمدکریمی‬ ‫مهندسی‬(http://mohammad-karimi.ir)‫آماده‬
‫توانائی‬ ‫به‬ ‫معترف‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ایشان‬ ‫کاری‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫سوابق‬ ‫بررسی‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫شده‬
‫ها‬ ‫گارانتی‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫آزمون‬ ‫تحلیل‬ ‫نحوه‬ ،‫محصوالت‬ ‫نوع‬ ،‫ثالثا‬ .‫برد‬ ‫اش‬ ‫علمی‬
‫(پرداخت‬50‫ت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫درصد‬‫ح‬‫بودن‬ ‫متعهد‬ ‫برای‬ ‫مثبتی‬ ‫های‬ ‫پالس‬ ‫همگی‬ ‫ویل‬
.‫است‬
5-2‫هست؟‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫آیا‬ )
‫ب‬ ‫این‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬‫آخرین‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫برگزار‬ ‫آزمون‬ ‫آخرین‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫براساس‬ ‫سته‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫مباحث‬ ‫ویرایش‬
5-3‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫من‬ ‫قبولی‬ ‫احتمال‬ ‫چقدر‬ )
‫تضمین‬ ‫برای‬ ‫داوطلبان‬ ‫نیازهای‬ ‫تمامی‬ ‫شده‬ ‫تالش‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫در‬ )‫پاسخ‬
‫های‬ ‫راهنمائی‬ ‫کلیه‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫تالش‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ،‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬
،‫کریمی‬ ‫مهندس‬.‫است‬ ‫قطعی‬ ‫قبولی‬
5-4‫بسته‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫ارتقا‬ ‫امکان‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫آیا‬ )‫دیگر‬ ‫های‬‫وجود‬
‫دارد؟‬
‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫محصول‬ ‫تحویل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬«‫بسته‬
‫طالئي‬-‫برقي‬ ‫تاسيسات‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫تضميني‬»‫یا‬«‫نقره‬ ‫بسته‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫ای‬».‫دهید‬ ‫ارتقا‬
5-5‫شماست؟‬ ‫محصول‬ ‫بهترین‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫آیا‬ )
‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬
mohandesinNEWS.ir 021-66404186
‫بسیار‬ ،‫بسته‬ ‫این‬ ‫چند‬ ‫هر‬ )‫پاسخ‬‫محصول‬ ‫بهترین‬ ‫قطعا‬ ‫اما‬ ‫بوده‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫کامل‬
،‫ما‬«‫طالئي‬ ‫بسته‬-‫برقي‬ ‫تاسيسات‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫تضميني‬»‫است‬
،‫فوق‬ ‫محتوای‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫که‬«‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تشریح‬ ‫کتاب‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬»،«‫پالس‬ ‫برق‬ ‫تاسیسات‬ ‫کتاب‬»،«‫آنالين‬ ‫آزمون‬‫نظام‬
‫برق‬ ‫مهندسي‬»‫و‬«‫برق‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫تلگرامي‬ ‫اشکال‬ ‫رفع‬»‫را‬
‫پرداخت‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫تضمین‬ ‫سه‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫نیز‬70‫از‬ ‫بعد‬ ‫هزینه‬ ‫درصد‬
‫وجه‬ ‫بازگشت‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫از‬ ‫رضایت‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫وجه‬ ‫کل‬ ‫بازگشت‬ ،‫دریافت‬
‫درصورت‬‫بسته‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬ ‫اصرار‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫را‬ ‫قبولی‬ ‫عدم‬‫می‬ ‫دیگر‬ ‫های‬
‫گفت‬ ‫توان‬«‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫ای‬ ‫نقره‬ ‫بسته‬»‫نزدیک‬
‫ب‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫محصول‬ ‫ترین‬‫ه‬‫جز‬«‫آنالين‬ ‫آزمون‬‫برق‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬»‫و‬«‫رفع‬
‫برق‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫تلگرامي‬ ‫اشکال‬»‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫محصوالت‬ ‫سایر‬ ،
.‫است‬ ‫نیز‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫تخفیف‬ ‫دارای‬ ‫ضمنا‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫جای‬‫همچنین‬‫گنجينه‬
‫ها‬ ‫کتاب‬‫برقي‬ ‫تاسيسات‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫ي‬‫فوق‬ ‫محصوالت‬ ‫نیز‬
.‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫بعدی‬ ‫های‬ ‫جایگاه‬ ‫در‬ ‫البته‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫ای‬ ‫العاده‬
5-6‫نظر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫محصوالت‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ )
‫باشد؟‬ ‫داشته‬ ‫مناسبی‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫پائین‬ ‫قیمت‬
)‫پاسخ‬‫بسته‬«‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫گنجینه‬-‫نظارت‬»‫نیز‬
‫محصول‬‫قبولی‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫بسیار‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫ای‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬
.‫باشد‬ ‫موثر‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شما‬
‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬
10mohandesinNEWS.ir 021-66404186
‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬
mohandesinNEWS.ir 021-66404186
‫نویسنده‬ ‫درباره‬‫مدرس‬ ‫و‬
‫ارشد‬ ‫کارشناس‬ ،‫هستم‬ ‫محمدکريمي‬ ‫من‬
‫بحال‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسي‬‫از‬ ‫بيش‬
50‫معتبرترين‬ ‫در‬ ‫علمي‬ ‫مقاله‬ ‫عنوان‬
‫خارجي‬ ‫و‬ ‫داخلي‬ ‫هاي‬ ‫کنفرانس‬ ‫و‬ ‫ژورنالها‬
،‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫من‬ ‫از‬17‫تاليف‬ ‫کتاب‬ ‫عنوان‬
‫و‬ ‫پژوهشگر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫چند‬ ،‫ام‬ ‫کرده‬
‫نظام‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ .‫ام‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫نمونه‬ ‫معلم‬
‫خبري‬ ‫پايگاه‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫اولين‬ ‫مديرمسئولي‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫هم‬ ‫مهندسي‬-‫تحليلي‬
‫اخ‬( ‫ايران‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫تصاصي‬https://mohandesinnews.ir/،)
،‫کتاب‬ ‫عنوان‬ ‫هفت‬‫چندين‬‫و‬ ‫آموزشي‬ ‫جزوه‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ،‫آموزشي‬ ‫فيلم‬
‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگي‬ ‫دوره‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫نوشته‬ ‫تحليلي‬ ‫نقد‬ ‫و‬ ‫يادداشت‬
‫ک‬ ‫برگزار‬ ‫کشور‬ ‫مختلف‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ ‫برقي‬ ‫تاسيسات‬ ‫مهندسي‬‫براي‬ .‫ام‬ ‫رده‬
‫سايت‬ ‫به‬ ‫لطفا‬ ‫من‬ ‫کاري‬ ‫و‬ ‫علمي‬ ‫سوابق‬ ‫اسناد‬ ‫و‬ ‫جزئيات‬ ‫مشاهده‬
( ‫شخصي‬rkarimi.i-http://mohammad.‫فرمائيد‬ ‫مراجعه‬ )
‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬
12mohandesinNEWS.ir 021-66404186
8)‫ارتباطي‬ ‫های‬ ‫راه‬
‫اينترنتي‬ ‫فروشگاه‬ ‫به‬ ‫محصوالت‬ ‫آخرين‬ ‫مشاهده‬
https://www.mohandesinNEWS.ir/shop
‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫مولف‬ ‫شخصي‬ ‫سايت‬
http://mohammad-karimi.ir
:‫اعضا‬ ‫ويژه‬ ‫تخفيف‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫روزانه‬ ‫آموزش‬ ‫با‬ ‫تلگرامي‬ ‫کانال‬
https://telegram.me/tasisat_barghi
:‫ها‬ ‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫مولف‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫تماس‬
https://telegram.me/allo_mohandes
02166404186
‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬
mohandesinNEWS.ir 021-66404186
info@mohandesinNEWS.ir

Mais conteúdo relacionado

Similar a بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارت(20)

10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون
Mohammad Karimi4 visualizações

Mais de Mohammad Karimi(20)

کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi35 visualizações
رشته مهندسی برق قدرترشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرت
Mohammad Karimi56 visualizações

بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارت

 • 1. 1
 • 2. ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ 2mohandesinNEWS.ir 021-66404186 ‫چکیده‬:‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬‫محصوالت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫امسال‬ .‫بود‬ ‫خواهید‬ ‫موفق‬ ‫قطعا‬ ‫ما‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫آموزشی‬‫جامع‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫محصول‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫قطعی‬ ‫قبولی‬ ‫برای‬‫آزمون‬ ‫در‬.‫دارد‬‫این‬ ‫در‬‫ب‬‫سته‬،‫حجمی‬ ‫تخفیف‬ ‫امکان‬10 .‫است‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫درصدی‬‫بسته‬‫برنزی‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬‫شامل‬‫دو‬‫کتاب‬ ‫جلد‬‫و‬‫فیلم‬ ‫یک‬‫است‬‫براساس‬ ‫بسته‬ ‫این‬ . ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫مباحث‬ ‫ویرایش‬ ‫آخرین‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آخرین‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫برگزار‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫روزرسانی‬ 1‫کلی‬ ‫مشخصات‬ ) ‫ای‬ ‫مجموعه‬ :‫محصول‬ ‫نوع‬‫شامل‬‫کتاب‬‫و‬‫فیلم‬ :‫محصول‬ ‫محتوای‬‫دو‬‫کتاب‬ ‫جلد‬‫و‬‫فیلم‬‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫پستی‬ :‫ارسال‬ ‫نحوه‬ :‫محصول‬ ‫کد‬NB03 ‫لینک‬‫خرید‬:13517https://mohandesinnews.ir/?p= ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫محصوالت‬ ‫خریداران‬ ‫نظرات‬ ‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫برق‬ 2‫زمینه‬ ‫پیش‬ ) ( ‫سایت‬ ‫این‬ ‫اختصاصی‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫تحلیلهای‬ ‫طبق‬‫کلیک‬ ‫بیشتر‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫کنید‬‫قب‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫تجربیات‬ ‫و‬ )‫موفقیت‬ ‫عدم‬ ‫دالیل‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ل‬ :‫کرد‬ ‫خالصه‬ ‫زیر‬ ‫محورهای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫داوطلبان‬
 • 3. ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ mohandesinNEWS.ir 021-66404186 2-1‫مفاهیم‬ ‫یادگیری‬ ‫توقع‬ ‫و‬ ‫مستقیم‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫داوطلبان‬ ‫نیازی‬ ‫بی‬ ‫احساس‬ ) ‫خودآموز‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آزمون‬ ‫عملی‬ ‫و‬ ‫عمیق‬ ‫راهکار‬‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫فیلم‬ ‫بویژه‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫کالسهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ : 2-2‫به‬ ‫کافی‬ ‫تسلط‬ ‫عدم‬ )‫با‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫آزمونهای‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫مطالب‬ ‫باالی‬ ‫سهم‬ ‫وجود‬30‫نشده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫ساختار‬ ‫بدلیل‬ ‫سواالت‬ ‫این‬ ‫درصدی‬ ‫آزمون‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫حل‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫موجود‬ ‫آموزشی‬ ‫محصوالت‬ ‫راهکار‬‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫دوره‬ ‫اخرین‬ ‫تا‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫حل‬ : ‫شده‬ 2-3‫انرژی‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫اتالف‬ )‫در‬ ‫جزئی‬ ‫بسیار‬ ‫سهم‬ ‫که‬ ‫مباحثی‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫دارند‬ ‫آزمون‬ ‫راهکار‬‫کلیدواژه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ : 3‫جزئیات‬ )‫محصول‬ ،‫موجود‬ ‫نیازهای‬ ‫و‬ ‫خالها‬ ‫براساس‬‫بسته‬‫برنزی‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬‫شامل‬‫دو‬‫کتاب‬ ‫جلد‬‫فیلم‬ ‫و‬‫آزمون‬ ‫آمادگی‬:‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ 3-1‫آمادگي‬ ‫فیلم‬ )‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫برقي‬ ‫تاسیسات‬ ‫پاسخ‬ ،‫طالئي‬ ‫نکات‬ ‫ارائه‬ ،‫مفاهيم‬ ‫نظير‬ ‫بي‬ ‫و‬ ‫کالسي‬ ‫کامال‬ ‫تدريس‬ ‫دوره‬ ‫آخرين‬ ‫تا‬ ‫دوره‬ ‫اولين‬ ‫از‬ ‫تمامي‬ ‫شده‬ ‫بندي‬ ‫طبقه‬ ‫و‬ ‫تشريحي‬ ‫مباحث‬ ‫هاي‬ ‫پرسش‬13‫و‬15(‫مشا‬ ‫براي‬‫کنيد‬ ‫کليک‬ ‫جزئيات‬ ‫هده‬.) :‫برجسته‬ ‫ویژگي‬ ‫ارائه‬ ،‫مفاهيم‬ ‫بيان‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫سعي‬ ،‫ويديو‬ ‫اين‬ ‫در‬ :‫متفاوت‬ ‫پاسخ‬ )‫الف‬ .‫باشد‬ ‫محصوالت‬ ‫ساير‬ ‫کامال‬ ‫مسائل‬ ‫تشريحي‬ ‫حل‬ ‫و‬ ‫مطالب‬
 • 4. ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ 4mohandesinNEWS.ir 021-66404186 ‫مفاهيم‬ ‫بندي‬ ‫طبقه‬ )‫ب‬‫در‬ :‫آزمون‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫مفاهيم‬ ‫تمامي‬ ،‫فيلم‬ ‫اين‬ ‫ت‬ ‫شده‬ ‫بندي‬ ‫طبقه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ )‫عمومي‬ ‫منابع‬ ‫جز‬ ‫(به‬‫تا‬ ‫شده‬ ‫دريس‬ .‫شود‬ ‫منتقل‬ ‫داوطلب‬ ‫به‬ ‫بيشتري‬ ‫عمق‬ ‫با‬ ‫مفاهيم‬ ،‫رو‬ ‫پيش‬ ‫محصول‬ ‫در‬ :‫سواالت‬ ‫کل‬ ‫پوشش‬ )‫ج‬‫صدها‬‫پرسش‬‫مطرح‬ ‫مباحث‬ ‫از‬ ‫شده‬13‫و‬15‫(سال‬ ‫دوره‬ ‫اولين‬ ‫از‬73‫به‬ ‫دوره‬ ‫آخرين‬ ‫تا‬ ) .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توضيح‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ :‫کيفيت‬ )‫د‬‫و‬ ‫بوده‬ ‫بصري‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫بااليي‬ ‫بسيار‬ ‫کيفيت‬ ‫داراي‬ ،‫ويديو‬ ‫اين‬ ‫ها‬ ‫فيلم‬ ‫همچنين‬ .‫هست‬ ‫شکيلي‬ ‫و‬ ‫استثنائي‬ ‫بندي‬ ‫بسته‬ ‫و‬ ‫ليبل‬ ‫داراي‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫رايت‬ ‫دي‬ ‫وي‬ ‫دي‬ ‫حلقه‬ ‫چند‬ ‫روي‬‫هاي‬ ‫دي‬ ‫وي‬ ‫دي‬ ‫بهترين‬ ‫و‬ .‫هستند‬ ‫باره‬ ‫چند‬ ‫مشاهده‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫آرشيو‬ ‫براي‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫موجود‬ 3-2)‫کتاب‬‫و‬ ‫درسنامه‬‫پرسش‬‫طبقه‬ ‫های‬‫آزمون‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫برقي‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫سواالت‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫تمامي‬ ‫تشريحي‬ ‫پاسخ‬ ‫با‬ ‫نظير‬ ‫بي‬ ‫و‬ ‫کاربردي‬ ‫درسنامه‬ ‫(سال‬ ‫دوره‬ ‫اولين‬ ‫از‬ ‫چالشي‬76( ‫دوره‬ ‫آخرين‬ ‫تا‬ )‫جزئيات‬ ‫مشاهده‬ ‫براي‬ ‫کنيد‬ ‫کليک‬) :‫برجسته‬ ‫ویژگي‬ ‫در‬ ‫کتاب‬ ‫مفاهيم‬ :‫سواالت‬ ‫بندي‬ ‫طبقه‬ )‫الف‬10‫شامل‬ ‫فصل‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫فصل‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫طالئي‬ ‫نکته‬ ،‫درسنامه‬ ‫ابتدا‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫بخش‬ ‫چند‬‫پرسش‬ ‫کتابي‬ ‫چنين‬ ‫تدوين‬ ‫و‬ ‫سازماندهي‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫حل‬ ‫بخش‬ ‫آن‬ ‫مخصوص‬ .‫است‬ ‫نظير‬ ‫بي‬ ‫آن‬ ‫خروجي‬ ‫ولي‬ ‫بري‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫سخت‬ ‫بسيار‬ ‫کار‬
 • 5. ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ mohandesinNEWS.ir 021-66404186 ‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامي‬ ،‫کتاب‬ ‫اين‬ ‫در‬ :‫تشريحي‬ ‫پاسخ‬ )‫ب‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫درسنامه‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫سعي‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫تشريحي‬ ‫نماي‬ ‫ارئه‬ ‫را‬ ‫مطالب‬ ‫جزئي‬ ‫و‬ ‫دقيق‬.‫د‬ ‫چالشي‬ ‫هاي‬ ‫پرسش‬ ‫تمامي‬ ،‫رو‬ ‫پيش‬ ‫کتاب‬ ‫در‬ :‫سواالت‬ ‫کل‬ ‫پوشش‬ )‫ج‬ ‫مسا‬ ‫و‬‫مباحث‬ ‫از‬ ‫پيچيده‬ ‫هاي‬ ‫له‬13‫و‬15‫(سال‬ ‫دوره‬ ‫اولين‬ ‫از‬73‫تا‬ ) ‫دوره‬ ‫آخرين‬‫از‬ ‫بيش‬ ‫غالب‬ ‫در‬‫صدها‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫حل‬ ‫پرسش‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫ويرايش‬ ‫سومين‬ ‫و‬ ‫چاپ‬ ‫سومين‬ ‫اين‬ :‫روزرساني‬ ‫به‬ )‫د‬ ‫کت‬ ،‫چاپ‬ ‫نوبت‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫در‬‫روزرساني‬ ‫به‬ ‫آزمون‬ ‫آخرين‬ ‫براساس‬ ‫اب‬ ‫مبحث‬ ‫جديد‬ ‫ويرايش‬ ‫چاپ‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ،‫همچنين‬ .‫است‬ ‫شده‬13، .‫گرديد‬ ‫اعمال‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫نسخه‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫جديد‬ ‫تغييرات‬ 3-3‫واژگان‬ ‫کتاب‬ )‫کلیدی‬‫برقي‬ ‫تاسیسات‬ ‫کليدي‬ ‫کلمات‬ ‫شامل‬،‫اي‬ ‫حرفه‬ ‫اخالق‬‫مباحث‬1،2،3،12،13،15، 19،21‫و‬22‫تاسيسات‬ ‫اجراي‬ ‫و‬ ‫طراحي‬ ‫راهنماي‬ ‫کتاب‬ ،‫ملي‬ ‫مقررات‬ ، ‫مبحث‬ ‫(راهنماي‬ ‫برقي‬13‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهاي‬ ‫و‬ ‫موسسيان‬ ‫آقاي‬ ‫تاليف‬ ) ‫نشريه‬ ‫دوم‬110(‫کنيد‬ ‫کليک‬ ‫جزئيات‬ ‫مشاهده‬ ‫براي‬) :‫برجسته‬ ‫ویژگي‬ ‫کليدي‬ ‫واژگان‬ ‫تمامي‬ ‫کتاب‬ ‫اين‬ :‫منابع‬ ‫کل‬ ‫پوشش‬ )‫الف‬‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برق‬ ‫مهندسي‬‫و‬ ‫ملي‬ ‫مقررات‬ ‫کتاب‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫يعني‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫مباحث‬1،2،3،12،13،15،19،21‫و‬22‫راهنماي‬ ‫کتاب‬ ،13 ‫نشريه‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهاي‬ ‫و‬ )‫موسسيان‬ ‫آقاي‬ ‫(تاليف‬110‫را‬ ‫نيز‬ ‫را‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫شامل‬
 • 6. ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ 6mohandesinNEWS.ir 021-66404186 ‫مباحث‬ ‫تغييرات‬ ‫آخرين‬ ‫براساس‬ ‫کتاب‬ ‫اين‬ :‫روزرساني‬ ‫به‬ )‫ب‬‫ازمون‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬‫شد‬ ‫منتشر‬.‫است‬ ‫ه‬ ‫در‬ ‫قضاوت‬ ‫مبناي‬ ‫و‬ ‫مالک‬ ‫نبايد‬ ‫کليدواژه‬ ‫تعداد‬ :‫بهينه‬ ‫کليديابي‬ )‫ج‬ ‫هوشمند‬ ‫و‬ ‫بهينه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کلمات‬ ‫بايد‬ ‫بلکه‬ ،‫باشد‬ ‫آن‬ ‫کيفيت‬ ‫مورد‬ ‫بهترين‬ ‫به‬ ‫ممکن‬ ‫زمان‬ ‫ترين‬ ‫سريع‬ ‫در‬ ‫داوطلب‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫تدوين‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ،‫شود‬ ‫هدايت‬ ‫کلمه‬‫اي‬ ‫مساله‬‫مدنظر‬ ‫کامال‬ ‫کتاب‬ ‫اين‬ ‫نگارش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بوده‬. ‫آئي‬ ‫شماره‬ )‫د‬‫عالوه‬ ،‫کلمات‬ ‫ارجاع‬ ‫براي‬ ،‫کشور‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولين‬ ‫براي‬ :‫نامه‬ ‫ن‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫امر‬ ‫اين‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫قيد‬ ‫نيز‬ ‫نامه‬ ‫آئين‬ ‫شماره‬ ،‫صفحه‬ ‫شماره‬ ‫بر‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫کلمات‬ ‫کردن‬ ‫پيدا‬ ‫در‬ ‫تسريع‬ ‫اختصاصي‬ ‫ويديويي‬ ‫و‬ ‫متني‬ ‫استفاده‬ ‫راهنماي‬ :‫استفاده‬ ‫راهنماي‬ )‫ه‬ ‫يافتن‬ ‫نحوه‬ ‫از‬ ‫مثال‬ ‫چندين‬ ‫داراي‬‫براي‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫سواالت‬ ‫کلمات‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫آماده‬ ‫کتاب‬ ‫اين‬ ‫اعالم‬ ‫افتخار‬ ‫با‬ :‫کلمات‬ ‫تعداد‬ )‫ر‬‫از‬ ‫بيش‬ ‫حاضر‬ ‫کتاب‬ ‫شود‬ ‫مي‬28000 ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫که‬ ‫نيست‬ ‫مهمي‬ ‫کلمه‬ ‫هيچ‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫کليدي‬ ‫کلمه‬ .‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫آن‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫محصوالت‬ ‫خریداران‬ ‫نظرات‬ ‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫برق‬ 4‫برجسته‬ ‫های‬ ‫ویژگي‬ ) 4-1‫پرداخت‬ )50‫محصول‬ ‫تحویل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫درصد‬
 • 7. ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ mohandesinNEWS.ir 021-66404186 ‫تنها‬ ‫شما‬ ،‫طرح‬ ‫اين‬ ‫در‬50‫مبلغ‬ ‫درصد‬‫کل‬‫و‬ ‫کرده‬ ‫پرداخت‬ ‫را‬50‫درصد‬ ‫بسته‬ ‫کردن‬ ‫باز‬ ‫و‬ ‫گرفتن‬ ‫تحويل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫را‬‫اي‬ ‫نقره‬‫دقت‬ .‫کنيد‬ ‫مي‬ ‫واريز‬ ،‫دارند‬ ‫خريد‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫پرداخت‬ ‫که‬ ‫هائي‬ ‫فروشگاه‬ ‫تمامي‬ ،‫باشيد‬ ‫داشته‬ ‫بسته‬ ‫گرفتن‬ ‫تحويل‬ ‫از‬ ‫پيش‬ ‫پست‬ ‫مامور‬ ‫به‬ ‫منزل‬ ‫درب‬ ‫مبلغ‬ ‫تحويل‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫انجام‬‫در‬ .‫نداريد‬ ‫آن‬ ‫داخل‬ ‫بسته‬ ‫کيفيت‬ ‫از‬ ‫اطالعي‬ ‫شما‬ ‫يعني‬ . ‫و‬ ‫کنيد‬ ‫نمي‬ ‫پرداخت‬ ‫مبلغي‬ ‫پست‬ ‫مامور‬ ‫به‬ ‫شما‬ ،‫طرح‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫حاليکه‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫پرداخت‬ ‫جزئيات‬ ‫مشاهده‬ ‫و‬ ‫بسته‬ ‫کردن‬ ‫باز‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫بلکه‬ .‫دهد‬ ،‫نقدي‬ ‫پرداخت‬ ‫صورت‬ ‫در‬«‫کتاب‬‫مبحث‬ ‫جامع‬ ‫راهنماي‬13»‫به‬ ‫ارسال‬ ‫شما‬ ‫براي‬ ‫هديه‬ ‫عنوان‬.‫شد‬ ‫خواهد‬ 4-2)‫درصدی‬ ‫ده‬ ‫تخفیف‬ ‫پرداخت‬ ‫بجای‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫کم‬ ‫کل‬ ‫مبلغ‬ ‫از‬ ‫درصد‬ ‫ده‬ ،‫عزیز‬ ‫داوطلبان‬ ‫حال‬ ‫رفاه‬ ‫برای‬ 260‫تنها‬ ‫هزار‬235.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫دریافت‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬ 5‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ) ‫بخش‬ ‫در‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫سواالت‬«‫بنویسید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دیدگاه‬»‫وارد‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کنید‬.‫شود‬ 5-1‫کنم؟‬ ‫اعتماد‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫چرا‬ ) )‫پاسخ‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اختصاصی‬ ‫خبرگزاری‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫اولین‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ( ‫ایران‬https://www.mohandesinNEWS.ir‫توسط‬ ‫و‬ ‫بوده‬ )
 • 8. ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ 8mohandesinNEWS.ir 021-66404186 ‫محمدکریمی‬ ‫مهندسی‬(http://mohammad-karimi.ir)‫آماده‬ ‫توانائی‬ ‫به‬ ‫معترف‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ایشان‬ ‫کاری‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫سوابق‬ ‫بررسی‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫ها‬ ‫گارانتی‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫آزمون‬ ‫تحلیل‬ ‫نحوه‬ ،‫محصوالت‬ ‫نوع‬ ،‫ثالثا‬ .‫برد‬ ‫اش‬ ‫علمی‬ ‫(پرداخت‬50‫ت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫درصد‬‫ح‬‫بودن‬ ‫متعهد‬ ‫برای‬ ‫مثبتی‬ ‫های‬ ‫پالس‬ ‫همگی‬ ‫ویل‬ .‫است‬ 5-2‫هست؟‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫آیا‬ ) ‫ب‬ ‫این‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬‫آخرین‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫برگزار‬ ‫آزمون‬ ‫آخرین‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫براساس‬ ‫سته‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫مباحث‬ ‫ویرایش‬ 5-3‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫من‬ ‫قبولی‬ ‫احتمال‬ ‫چقدر‬ ) ‫تضمین‬ ‫برای‬ ‫داوطلبان‬ ‫نیازهای‬ ‫تمامی‬ ‫شده‬ ‫تالش‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫در‬ )‫پاسخ‬ ‫های‬ ‫راهنمائی‬ ‫کلیه‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫تالش‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ،‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ،‫کریمی‬ ‫مهندس‬.‫است‬ ‫قطعی‬ ‫قبولی‬ 5-4‫بسته‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫ارتقا‬ ‫امکان‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫آیا‬ )‫دیگر‬ ‫های‬‫وجود‬ ‫دارد؟‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫محصول‬ ‫تحویل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬«‫بسته‬ ‫طالئي‬-‫برقي‬ ‫تاسيسات‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫تضميني‬»‫یا‬«‫نقره‬ ‫بسته‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫ای‬».‫دهید‬ ‫ارتقا‬ 5-5‫شماست؟‬ ‫محصول‬ ‫بهترین‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫آیا‬ )
 • 9. ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ mohandesinNEWS.ir 021-66404186 ‫بسیار‬ ،‫بسته‬ ‫این‬ ‫چند‬ ‫هر‬ )‫پاسخ‬‫محصول‬ ‫بهترین‬ ‫قطعا‬ ‫اما‬ ‫بوده‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ،‫ما‬«‫طالئي‬ ‫بسته‬-‫برقي‬ ‫تاسيسات‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫تضميني‬»‫است‬ ،‫فوق‬ ‫محتوای‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫که‬«‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تشریح‬ ‫کتاب‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬»،«‫پالس‬ ‫برق‬ ‫تاسیسات‬ ‫کتاب‬»،«‫آنالين‬ ‫آزمون‬‫نظام‬ ‫برق‬ ‫مهندسي‬»‫و‬«‫برق‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫تلگرامي‬ ‫اشکال‬ ‫رفع‬»‫را‬ ‫پرداخت‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫تضمین‬ ‫سه‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫نیز‬70‫از‬ ‫بعد‬ ‫هزینه‬ ‫درصد‬ ‫وجه‬ ‫بازگشت‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫از‬ ‫رضایت‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫وجه‬ ‫کل‬ ‫بازگشت‬ ،‫دریافت‬ ‫درصورت‬‫بسته‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬ ‫اصرار‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫را‬ ‫قبولی‬ ‫عدم‬‫می‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫گفت‬ ‫توان‬«‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫ای‬ ‫نقره‬ ‫بسته‬»‫نزدیک‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫محصول‬ ‫ترین‬‫ه‬‫جز‬«‫آنالين‬ ‫آزمون‬‫برق‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬»‫و‬«‫رفع‬ ‫برق‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫تلگرامي‬ ‫اشکال‬»‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫محصوالت‬ ‫سایر‬ ، .‫است‬ ‫نیز‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫تخفیف‬ ‫دارای‬ ‫ضمنا‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫جای‬‫همچنین‬‫گنجينه‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬‫برقي‬ ‫تاسيسات‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫ي‬‫فوق‬ ‫محصوالت‬ ‫نیز‬ .‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫بعدی‬ ‫های‬ ‫جایگاه‬ ‫در‬ ‫البته‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫ای‬ ‫العاده‬ 5-6‫نظر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫محصوالت‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ) ‫باشد؟‬ ‫داشته‬ ‫مناسبی‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫پائین‬ ‫قیمت‬ )‫پاسخ‬‫بسته‬«‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫گنجینه‬-‫نظارت‬»‫نیز‬ ‫محصول‬‫قبولی‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫بسیار‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫ای‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ .‫باشد‬ ‫موثر‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شما‬
 • 10. ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ 10mohandesinNEWS.ir 021-66404186
 • 11. ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ mohandesinNEWS.ir 021-66404186 ‫نویسنده‬ ‫درباره‬‫مدرس‬ ‫و‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناس‬ ،‫هستم‬ ‫محمدکريمي‬ ‫من‬ ‫بحال‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسي‬‫از‬ ‫بيش‬ 50‫معتبرترين‬ ‫در‬ ‫علمي‬ ‫مقاله‬ ‫عنوان‬ ‫خارجي‬ ‫و‬ ‫داخلي‬ ‫هاي‬ ‫کنفرانس‬ ‫و‬ ‫ژورنالها‬ ،‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫من‬ ‫از‬17‫تاليف‬ ‫کتاب‬ ‫عنوان‬ ‫و‬ ‫پژوهشگر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫چند‬ ،‫ام‬ ‫کرده‬ ‫نظام‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ .‫ام‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫نمونه‬ ‫معلم‬ ‫خبري‬ ‫پايگاه‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫اولين‬ ‫مديرمسئولي‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫هم‬ ‫مهندسي‬-‫تحليلي‬ ‫اخ‬( ‫ايران‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫تصاصي‬https://mohandesinnews.ir/،) ،‫کتاب‬ ‫عنوان‬ ‫هفت‬‫چندين‬‫و‬ ‫آموزشي‬ ‫جزوه‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ،‫آموزشي‬ ‫فيلم‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگي‬ ‫دوره‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫نوشته‬ ‫تحليلي‬ ‫نقد‬ ‫و‬ ‫يادداشت‬ ‫ک‬ ‫برگزار‬ ‫کشور‬ ‫مختلف‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ ‫برقي‬ ‫تاسيسات‬ ‫مهندسي‬‫براي‬ .‫ام‬ ‫رده‬ ‫سايت‬ ‫به‬ ‫لطفا‬ ‫من‬ ‫کاري‬ ‫و‬ ‫علمي‬ ‫سوابق‬ ‫اسناد‬ ‫و‬ ‫جزئيات‬ ‫مشاهده‬ ( ‫شخصي‬rkarimi.i-http://mohammad.‫فرمائيد‬ ‫مراجعه‬ )
 • 12. ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ 12mohandesinNEWS.ir 021-66404186 8)‫ارتباطي‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫اينترنتي‬ ‫فروشگاه‬ ‫به‬ ‫محصوالت‬ ‫آخرين‬ ‫مشاهده‬ https://www.mohandesinNEWS.ir/shop ‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫مولف‬ ‫شخصي‬ ‫سايت‬ http://mohammad-karimi.ir :‫اعضا‬ ‫ويژه‬ ‫تخفيف‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫روزانه‬ ‫آموزش‬ ‫با‬ ‫تلگرامي‬ ‫کانال‬ https://telegram.me/tasisat_barghi :‫ها‬ ‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫مولف‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫تماس‬ https://telegram.me/allo_mohandes 02166404186
 • 13. ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫مرجع‬ ‫نیوز؛‬ ‫مهندسین‬‫کشور‬ ‫مهندسی‬ mohandesinNEWS.ir 021-66404186 info@mohandesinNEWS.ir