بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارت

آزمون نظام مهندسی نیاز به محصول کامل و جامع برای قبولی قطعی دارد. در این بسته، برای اولین بار در کشور علاوه بر تضمین قبولی شما و رسیدن به نمره 70 در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی، 70 درصد مبلغ بسته بعد از تحویل پرداخت شده و در صورت عدم رضایت از محصول، بجز هزینه کتابها مابقی مبلغ دریافتی به شما عودت خواهد شد. بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی شامل پنج جلد کتاب، یک فیلم، چهار آزمون آنلاین و رفع اشکال آنلاین با تلگرام و لحظه ایست. این بسته براساس آخرین ویرایش مباحث آزمون نظام مهندسی و آخرین آزمون نظام مهندسی برگزار شده در اردیبهشت 97به روزرسانی شده است. مشاهده آخرين محصولات به فروشگاه اينترنتي https://www.mohandesinNEWS.ir/shop کانال تلگرامي با آموزش روزانه و ارائه تخفيف ويژه اعضا: https://telegram.me/tasisat_barghi تماس برای مشاوره و خرید: 02166404186

1
‫چکیده‬:
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫قطعی‬ ‫قبولی‬ ‫برای‬ ‫جامع‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫محصول‬ ‫به‬ ‫نیاز‬
‫قبولی‬ ‫تضمین‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ،‫بسته‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫دارد‬
‫نمره‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫و‬ ‫شما‬70‫در‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬،
70‫ش‬ ‫پرداخت‬ ‫تحویل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫بسته‬ ‫مبلغ‬ ‫درصد‬‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ده‬
‫شما‬ ‫به‬ ‫دریافتی‬ ‫مبلغ‬ ‫مابقی‬ ‫کتابها‬ ‫هزینه‬ ‫بجز‬ ،‫محصول‬ ‫از‬ ‫رضایت‬
.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫عودت‬‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫طالئی‬ ‫بسته‬
‫برقی‬‫شامل‬‫پنج‬‫عضویت‬ ‫و‬ ‫آنالین‬ ‫آزمون‬ ‫چهار‬ ،‫فیلم‬ ‫یک‬ ،‫کتاب‬ ‫جلد‬
‫بسته‬ ‫این‬ .‫ایست‬ ‫لحظه‬ ‫و‬ ‫آنالین‬ ‫اشکال‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫ویژه‬ ‫تلگرامی‬ ‫گروه‬ ‫در‬
‫آزمون‬ ‫آخرین‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫مباحث‬ ‫ویرایش‬ ‫آخرین‬ ‫براساس‬
‫در‬ ‫شده‬ ‫برگزار‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬‫اردیبهشت‬97.‫است‬ ‫شده‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬
1‫کلی‬ ‫مشخصات‬ )
‫مجموعه‬ :‫محصول‬ ‫نوع‬‫محصول‬ ‫چند‬
:‫محصول‬ ‫محتوای‬‫جلد‬ ‫پنج‬‫فیلم‬ ،‫کتاب‬‫آزمون‬ ‫آمادگی‬‫آزمون‬ ‫چهار‬ ،
‫تلگرامی‬ ‫گروه‬ ‫و‬ ‫آنالین‬
‫پستی‬ :‫ارسال‬ ‫نحوه‬
:‫محصول‬ ‫کد‬NB01
‫قیمت‬‫تضمینی‬ ‫طرح‬:460‫تومان‬ ‫هزار‬
‫قیمت‬‫تخفیفی‬ ‫طرح‬:350‫تومان‬ ‫هزار‬
:‫خرید‬ ‫لینک‬
https://www.mohandesinnews.ir/?p=5168
2‫زمینه‬ ‫پیش‬ )
( ‫سایت‬ ‫این‬ ‫اختصاصی‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫تحلیلهای‬ ‫طبق‬‫بیشتر‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬
‫کنید‬ ‫کلیک‬‫های‬ ‫دوره‬ ‫تجربیات‬ ‫و‬ )‫دالیل‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫قبل‬
:‫کرد‬ ‫خالصه‬ ‫زیر‬ ‫محورهای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫داوطلبان‬ ‫موفقیت‬ ‫عدم‬
2-1‫یادگیری‬ ‫توقع‬ ‫و‬ ‫مستقیم‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫داوطلبان‬ ‫نیازی‬ ‫بی‬ ‫احساس‬ )
‫خودآموز‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آزمون‬ ‫عملی‬ ‫و‬ ‫عمیق‬ ‫مفاهیم‬
‫راهکار‬‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫فیلم‬ ‫بویژه‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫کالسهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ :
2-2‫کتا‬ ‫به‬ ‫تسلط‬ ‫عدم‬ )‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫راهنمای‬ ‫ب‬
‫مبحث‬ ‫(راهنمای‬13‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬ ‫و‬ ‫موسسیان‬ ‫آقای‬ ‫تالیف‬ )
‫نشریه‬110‫آنها‬ ‫مطلوب‬ ‫چندان‬ ‫نه‬ ‫ساختار‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫حجم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬
‫راهکار‬‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫مجدد‬ ‫سازماندهی‬ ،‫منابع‬ ‫این‬ ‫نویسی‬ ‫خالصه‬ :
‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تشریحی‬
2-3‫مطرح‬ ‫مطالب‬ ‫به‬ ‫کافی‬ ‫تسلط‬ ‫عدم‬ )‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫آزمونهای‬ ‫در‬ ‫شده‬
‫باالی‬ ‫سهم‬ ‫وجود‬ ‫با‬30‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫ساختار‬ ‫بدلیل‬ ‫سواالت‬ ‫این‬ ‫درصدی‬
‫اولین‬ ‫از‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫حل‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫موجود‬ ‫آموزشی‬ ‫محصوالت‬ ‫نشده‬
‫آزمون‬ ‫دوره‬
‫راهکار‬‫طبقه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫دوره‬ ‫اخرین‬ ‫تا‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫حل‬ :
‫شده‬ ‫بندی‬
2-4‫سو‬ ‫طراح‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫نیت‬ ‫به‬ ‫نبردن‬ ‫پی‬ )‫ریزه‬ ‫و‬ ‫انحرافی‬ ‫نکات‬ ‫و‬ ‫ال‬
‫پرسش‬ ‫خاص‬ ‫کاریهای‬
‫راهکار‬‫در‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫نکته‬ ‫ارائه‬ ‫با‬ ‫آزمایشی‬ ‫آزمونهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ :
‫پرسش‬ ‫طراحی‬
2-5‫جزئی‬ ‫بسیار‬ ‫سهم‬ ‫که‬ ‫مباحثی‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫انرژی‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫اتالف‬ )
‫دارند‬ ‫آزمون‬ ‫در‬
‫راهکار‬‫کلیدواژه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ :
2-6‫یادگرفت‬ ‫مطالب‬ ‫تعمق‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬ ‫عدم‬ )‫شده‬ ‫ه‬
‫راهکار‬‫آزمون‬ ‫به‬ ‫منتهی‬ ‫روزهای‬ ‫در‬ ‫اخیر‬ ‫سنوات‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫مرور‬ :
3‫محتوا‬ ‫جزئیات‬ )،‫موجود‬ ‫نیازهای‬ ‫و‬ ‫خالها‬ ‫براساس‬‫طالئی‬ ‫بسته‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫شامل‬‫پنج‬‫فیلم‬ ،‫کتاب‬ ‫جلد‬
‫آموزشی‬‫کشور‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ‫تلگرامی‬ ‫گروه‬ ‫و‬ ‫آنالین‬ ‫آزمون‬ ‫چهار‬ ،
‫صورت‬ ‫به‬:‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫تضمینی‬ ‫کامال‬
3-1‫آمادگی‬ ‫فیلم‬ )‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬
‫پاسخ‬ ،‫طالئی‬ ‫نکات‬ ‫ارائه‬ ،‫مفاهیم‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫کالسی‬ ‫کامال‬ ‫تدریس‬
‫دوره‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫تمامی‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫و‬ ‫تشریحی‬
‫مباحث‬ ‫های‬ ‫پرسش‬13‫و‬15(‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬.)
:‫برجسته‬ ‫ویژگی‬
‫ارائه‬ ،‫مفاهیم‬ ‫بیان‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫سعی‬ ،‫ویدیو‬ ‫این‬ ‫در‬ :‫متفاوت‬ ‫پاسخ‬ )‫الف‬
.‫باشد‬ ‫محصوالت‬ ‫سایر‬ ‫کامال‬ ‫مسائل‬ ‫تشریحی‬ ‫حل‬ ‫و‬ ‫مطالب‬
‫مفاهیم‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ )‫ب‬‫در‬ :‫آزمون‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مفاهیم‬ ‫تمامی‬ ،‫فیلم‬ ‫این‬
‫تا‬ ‫شده‬ ‫تدریس‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ )‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫جز‬ ‫(به‬
.‫شود‬ ‫منتقل‬ ‫داوطلب‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬ ‫عمق‬ ‫با‬ ‫مفاهیم‬
‫از‬ ‫بیش‬ ،‫رو‬ ‫پیش‬ ‫محصول‬ ‫در‬ :‫سواالت‬ ‫کل‬ ‫پوشش‬ )‫ج‬750‫پرسش‬
‫مباحث‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫های‬13‫و‬15‫(سال‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬73‫آخرین‬ ‫تا‬ )
‫دوره‬(‫اردیبهشت‬97.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ )
:‫کیفیت‬ )‫د‬‫و‬ ‫بوده‬ ‫بصری‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫باالیی‬ ‫بسیار‬ ‫کیفیت‬ ‫دارای‬ ،‫ویدیو‬ ‫این‬
‫ها‬ ‫فیلم‬ ‫همچنین‬ .‫هست‬ ‫شکیلی‬ ‫و‬ ‫استثنائی‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫و‬ ‫لیبل‬ ‫دارای‬
‫اند‬ ‫شده‬ ‫رایت‬ ‫دی‬ ‫وی‬ ‫دی‬ ‫حلقه‬ ‫چند‬ ‫روی‬‫های‬ ‫دی‬ ‫وی‬ ‫دی‬ ‫بهترین‬ ‫و‬
‫آرشیو‬ ‫برای‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫موجود‬.‫هستند‬ ‫باره‬ ‫چند‬ ‫مشاهده‬ ‫و‬ ‫کردن‬
3-2)‫کتاب‬‫پرسش‬ ‫و‬ ‫درسنامه‬‫طبقه‬ ‫های‬‫آزمون‬ ‫شده‬ ‫بندی‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬
‫سواالت‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫تمامی‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ‫با‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫کاربردی‬ ‫درسنامه‬
‫(سال‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫چالشی‬76( ‫دوره‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ )‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬
‫کنید‬ ‫کلیک‬)
:‫برجسته‬ ‫ویژگی‬
‫در‬ ‫کتاب‬ ‫مفاهیم‬ :‫سواالت‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ )‫الف‬10‫شامل‬ ‫فصل‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫فصل‬
‫سپس‬ ‫و‬ ‫طالئی‬ ‫نکته‬ ،‫درسنامه‬ ‫ابتدا‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫بخش‬ ‫چند‬‫پرسش‬
‫کتابی‬ ‫چنین‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫سازماندهی‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫حل‬ ‫بخش‬ ‫آن‬ ‫مخصوص‬
.‫است‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫آن‬ ‫خروجی‬ ‫ولی‬ ‫بری‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫سخت‬ ‫بسیار‬ ‫کار‬
‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ :‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ )‫ب‬
‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫درسنامه‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫سعی‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫تشریحی‬
‫نمای‬ ‫ارئه‬ ‫را‬ ‫مطالب‬ ‫جزئی‬ ‫و‬ ‫دقیق‬.‫د‬
‫چالشی‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫رو‬ ‫پیش‬ ‫کتاب‬ ‫در‬ :‫سواالت‬ ‫کل‬ ‫پوشش‬ )‫ج‬
‫مسا‬ ‫و‬‫مباحث‬ ‫از‬ ‫پیچیده‬ ‫های‬ ‫له‬13‫و‬15‫(سال‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬73‫تا‬ )
( ‫دوره‬ ‫آخرین‬‫اردیبهشت‬97‫از‬ ‫بیش‬ ‫غالب‬ ‫در‬ )720‫شده‬ ‫حل‬ ‫پرسش‬
.‫است‬
‫و‬ ‫بوده‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫ویرایش‬ ‫سومین‬ ‫و‬ ‫چاپ‬ ‫سومین‬ ‫این‬ :‫روزرسانی‬ ‫به‬ )‫د‬
‫هر‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫در‬‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫آزمون‬ ‫آخرین‬ ‫براساس‬ ‫کتاب‬ ،‫چاپ‬ ‫نوبت‬
‫مبحث‬ ‫جدید‬ ‫ویرایش‬ ‫چاپ‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ،‫همچنین‬ .‫است‬ ‫شده‬13،
.‫گردید‬ ‫اعمال‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫نسخه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫تغییرات‬
3-3‫پالس‬ ‫برق‬ ‫تاسیسات‬ ‫کتاب‬ )
‫کتاب‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫مهمترین‬ ‫شده‬ ‫دهی‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫سازی‬ ‫خالصه‬
‫مبحث‬ ‫(راهنمای‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫راهنمای‬13‫تالیف‬ )
‫نشریه‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬ ‫و‬ ‫موسسیان‬ ‫آقای‬110‫هدفمند‬ ‫صورت‬ ‫به‬
( ‫مرتبط‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫و‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ‫با‬‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬
‫کنید‬ ‫کلیک‬)
:‫برجسته‬ ‫ویژگی‬
‫پرسش‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫کتابی‬ ،‫کشور‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ :‫بار‬ ‫اولین‬ )‫الف‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫راهنمای‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫های‬
‫ساختمان‬‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬ ‫و‬ )‫موسسیان‬ ‫آلدیک‬ ‫مهندس‬ ‫(تالیف‬ ‫ها‬
‫نشریه‬110‫م‬‫برنامه‬ ‫عاونت‬،‫جمهور‬ ‫رئیس‬ ‫راهبردی‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫ریزی‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫و‬ ‫تدوین‬
‫در‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫ماهیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ :‫بهینه‬ ‫سازی‬ ‫خالصه‬ )‫ب‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫موردنظر‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫مرتبط‬ ‫مطالب‬ ،
‫فرآیند‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫نویسی‬ ‫خالصه‬ ‫مرحله‬ ‫چندین‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫استخراج‬
‫خال‬ ‫این‬‫مطالب‬ ‫از‬ ‫گذر‬ ‫و‬ ‫مطلب‬ ‫چارچوب‬ ‫حفظ‬ ‫بر‬ ‫اساس‬ ،‫نویسی‬ ‫صه‬
.‫بود‬ ‫اهمیت‬ ‫کم‬
‫در‬ ‫داوطلبان‬ ‫مشکالت‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ :‫متفاوت‬ ‫سازماندهی‬ )‫ج‬
‫نبودن‬ ‫محور‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫موضوعی‬ ‫پراکندگی‬ ،‫مذکور‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫صورت‬ ‫به‬ ‫مطالب‬ ،‫سازی‬ ‫خالصه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ،‫آنهاست‬
‫شد‬ ‫تدوین‬ ‫بهینه‬‫موردنظر‬ ‫مطلب‬ ‫به‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫داوطلب‬ ‫تا‬
.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫خود‬
‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ :‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫و‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ )‫د‬
‫و‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سنوات‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫موضوعات‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫تشریحی‬
3-4)‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تشریح‬ ‫کتاب‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬
‫خرداد‬ ‫از‬ ‫آزمونها‬ ‫تمامی‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬93‫تا‬‫اردیبهشت‬97‫برای‬
( ‫مطالب‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬)
:‫برجسته‬ ‫ویژگی‬
‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ :‫تشریحی‬ ‫کامال‬ ‫پاسخ‬ )‫الف‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫کامل‬ ‫جزئیات‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫تشریحی‬ ‫کامال‬
،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫های‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬ :‫محصوالت‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ )‫ب‬
‫فیلم‬ ‫و‬ ‫کتابها‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫های‬ ‫پاسخ‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫تالش‬ ‫نهایت‬
‫با‬ ‫کریمی‬ ‫مهندس‬ ‫آموزشی‬‫مورد‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تا‬ ‫شد‬
.‫گیرند‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬
3-5‫واژگان‬ ‫کتاب‬ )‫کلیدی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬
‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫شامل‬،‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫اخالق‬‫مباحث‬1،2،3،12،13،15،
19،21‫و‬22‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫راهنمای‬ ‫کتاب‬ ،‫ملی‬ ‫مقررات‬ ،
‫مبحث‬ ‫(راهنمای‬ ‫برقی‬13‫و‬ ‫موسسیان‬ ‫آقای‬ ‫تالیف‬ )‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬
‫نشریه‬ ‫دوم‬110(‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬)
:‫برجسته‬ ‫ویژگی‬
‫کلیدی‬ ‫واژگان‬ ‫تمامی‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ :‫منابع‬ ‫کل‬ ‫پوشش‬ )‫الف‬‫نظام‬ ‫آزمون‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬‫و‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫کتاب‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫یعنی‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬
‫مباحث‬1،2،3،12،13،15،19،21‫و‬22‫راهنمای‬ ‫کتاب‬ ،13
‫نشریه‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬ ‫و‬ )‫موسسیان‬ ‫آقای‬ ‫(تالیف‬110‫را‬ ‫نیز‬ ‫را‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬
‫مباحث‬ ‫تغییرات‬ ‫آخرین‬ ‫براساس‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ :‫روزرسانی‬ ‫به‬ )‫ب‬‫ازمون‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬‫شد‬ ‫منتشر‬.‫است‬ ‫ه‬
‫در‬ ‫قضاوت‬ ‫مبنای‬ ‫و‬ ‫مالک‬ ‫نباید‬ ‫کلیدواژه‬ ‫تعداد‬ :‫بهینه‬ ‫کلیدیابی‬ )‫ج‬
‫هوشمند‬ ‫و‬ ‫بهینه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کلمات‬ ‫باید‬ ‫بلکه‬ ،‫باشد‬ ‫آن‬ ‫کیفیت‬ ‫مورد‬
‫بهترین‬ ‫به‬ ‫ممکن‬ ‫زمان‬ ‫ترین‬ ‫سریع‬ ‫در‬ ‫داوطلب‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬
،‫شود‬ ‫هدایت‬ ‫کلمه‬‫ای‬ ‫مساله‬‫مدنظر‬ ‫کامال‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫نگارش‬ ‫در‬ ‫که‬
‫است‬ ‫بوده‬.
‫آئی‬ ‫شماره‬ )‫د‬‫عالوه‬ ،‫کلمات‬ ‫ارجاع‬ ‫برای‬ ،‫کشور‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ :‫نامه‬ ‫ن‬
‫به‬ ‫منجر‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫قید‬ ‫نیز‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬ ‫شماره‬ ،‫صفحه‬ ‫شماره‬ ‫بر‬
.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫کلمات‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫در‬ ‫تسریع‬
‫اختصاصی‬ ‫ویدیویی‬ ‫و‬ ‫متنی‬ ‫استفاده‬ ‫راهنمای‬ :‫استفاده‬ ‫راهنمای‬ )‫ه‬
‫یافتن‬ ‫نحوه‬ ‫از‬ ‫مثال‬ ‫چندین‬ ‫دارای‬‫برای‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫سواالت‬ ‫کلمات‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫آماده‬ ‫کتاب‬ ‫این‬
‫اعالم‬ ‫افتخار‬ ‫با‬ :‫کلمات‬ ‫تعداد‬ )‫ر‬‫از‬ ‫بیش‬ ‫حاضر‬ ‫کتاب‬ ‫شود‬ ‫می‬28000
‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫مهمی‬ ‫کلمه‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬
.‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫آن‬
3-6‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫میکرو‬ ‫کتاب‬ )
‫آزمون‬ ‫آموزشی‬ ‫مجموعه‬ ‫کتاب‬ ‫جدیدترین‬‫که‬ ‫بوده‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬
‫(شامل‬ ‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬ ‫و‬ ‫نکات‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫خالصه‬
‫مباحث‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬1،2،3،12،13،15،19،21‫و‬22)
‫(سال‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫پاسخ‬ ‫با‬ ‫همراه‬73‫دوره‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ )
‫(اردیبهشت‬97)(‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬)
:‫بار‬ ‫اولین‬ )‫الف‬‫های‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫کتابی‬ ،‫کشور‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬
‫(شامل‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬
‫مباحث‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬1،2،3،12،19،21‫و‬22‫آماده‬ ‫و‬ ‫تدوین‬ )
‫شده‬ ‫سازی‬.‫است‬
:‫بهینه‬ ‫سازی‬ ‫خالصه‬ )‫ب‬‫در‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫ماهیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫آزمون‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬‫شده‬ ‫استخراج‬ ‫موردنظر‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫مرتبط‬ ‫مطالب‬ ،
،‫نویسی‬ ‫خالصه‬ ‫این‬ ‫فرآیند‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫نویسی‬ ‫خالصه‬ ‫مرحله‬ ‫چندین‬ ‫و‬
.‫بود‬ ‫اهمیت‬ ‫کم‬ ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫گذر‬ ‫و‬ ‫مطلب‬ ‫چارچوب‬ ‫حفظ‬ ‫بر‬ ‫اساس‬
‫سا‬ )‫ج‬:‫متفاوت‬ ‫زماندهی‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫داوطلبان‬ ‫مشکالت‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫در‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ،‫آنهاست‬ ‫نبودن‬ ‫محور‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫موضوعی‬ ‫پراکندگی‬ ،‫مذکور‬ ‫منابع‬
‫داوطلب‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫تدوین‬ ‫بهینه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مطالب‬ ،‫سازی‬ ‫خالصه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬
.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫خود‬ ‫موردنظر‬ ‫مطلب‬ ‫به‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬
:‫پرسشها‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ )‫د‬‫تمامی‬ ‫در‬ ‫موضوعات‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سنوات‬
3-7‫آزمایشی‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ )‫مهندسی‬ ‫نظام‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬
‫انتقال‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫آزمون‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫برای‬ ‫آزمایشی‬ ‫آزمون‬ ‫دوره‬ ‫چهار‬
( ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ‫با‬ ‫سواالت‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫خاص‬ ‫های‬ ‫کاری‬ ‫ریزه‬‫برای‬
‫مشاهده‬‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫جزئیات‬)
:‫برجسته‬ ‫ویژگی‬
‫انجام‬ ‫های‬ ‫تحلیل‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ :‫آزمون‬ ‫های‬ ‫مشخصه‬ ‫تمامی‬ ‫رعایت‬ )‫الف‬
( ‫شده‬‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬‫از‬ ‫دسته‬ ‫هر‬ ‫سهم‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ )
‫و‬ ‫مشخصه‬ ‫تمامی‬ ‫ها‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫در‬ ،‫مختلف‬ ‫آزمونهای‬ ‫در‬ ‫منابع‬
.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫آزمون‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫استانداردهای‬
‫ارائ‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ :‫ویژه‬ ‫نکات‬ ‫ارائه‬ )‫ب‬‫یک‬ ‫آزمون‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ،‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ‫ه‬
‫که‬ ‫مهمی‬ ‫و‬ ‫ویژه‬ ‫نکات‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫اختصاصی‬ ‫ویدیوی‬
‫سواالت‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫نداشته‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫توجه‬ ‫داوطلبان‬ ‫شاید‬
.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ارائه‬ ‫بوده‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫بسیار‬
‫سختی‬ ‫سطح‬ ‫دارای‬ ،‫چهارم‬ ‫تا‬ ‫اول‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫آزمون‬ :‫آزمون‬ ‫منطقی‬ ‫توالی‬ )‫ج‬
‫منطقی‬‫داوطلبان‬ ‫با‬ ‫قدم‬ ‫به‬ ‫قدم‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بوده‬
.‫روند‬ ‫می‬ ‫جلو‬ ‫به‬
‫طراحی‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ )‫د‬-‫طراحی‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫آزمون‬ :‫نظارت‬
‫تاسیسات‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫گرایش‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫مناسب‬ ‫کامال‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫شده‬
.‫هستند‬ ‫برقی‬
3-8‫اشکال‬ ‫رفع‬ )‫تلگرامی‬
‫توسط‬ ‫آنالین‬ ‫اشکال‬ ‫رفع‬ ‫امکان‬‫ویژه‬ ‫فقط‬ ‫کتابها‬ ‫مولف‬ ‫و‬ ‫دوره‬ ‫مدرس‬
‫اند‬ ‫کرده‬ ‫خرید‬ ‫را‬ ‫طالئی‬ ‫بسته‬ ‫که‬ ‫داوطلبانی‬
4)‫تضمینی‬ ‫طرح‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ،‫کشور‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ،‫طرح‬ ‫این‬ ‫در‬
‫شو‬ ‫می‬ ‫تضمین‬.‫د‬
4-1‫پرداخت‬ )50‫محصول‬ ‫تحویل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫درصد‬
‫تنها‬ ‫شما‬ ،‫طرح‬ ‫این‬ ‫در‬50‫مبلغ‬ ‫درصد‬460‫پرداخت‬ ‫را‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬
‫و‬ ‫کرده‬50‫طالئی‬ ‫بسته‬ ‫کردن‬ ‫باز‬ ‫و‬ ‫گرفتن‬ ‫تحویل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫را‬ ‫درصد‬
‫پرداخت‬ ‫که‬ ‫هائی‬ ‫فروشگاه‬ ‫تمامی‬ ،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫دقت‬ .‫کنید‬ ‫می‬ ‫واریز‬
‫از‬ ‫پیش‬ ‫پست‬ ‫مامور‬ ‫به‬ ‫منزل‬ ‫درب‬ ،‫مبلغ‬ ‫پرداخت‬ ،‫دارند‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫بعد‬
‫کیف‬ ‫از‬ ‫اطالعی‬ ‫شما‬ ‫یعنی‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫بسته‬ ‫گرفتن‬ ‫تحویل‬‫بسته‬ ‫یت‬
‫مبلغی‬ ‫پست‬ ‫مامور‬ ‫به‬ ‫شما‬ ،‫طرح‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬ .‫ندارید‬ ‫آن‬ ‫داخل‬
‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫و‬ ‫بسته‬ ‫کردن‬ ‫باز‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫بلکه‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫نمی‬ ‫پرداخت‬
.‫دهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫پرداخت‬‫کتاب‬ ،‫نقدی‬ ‫پرداخت‬ ‫صورت‬ ‫در‬«‫راهنمای‬
‫مبحث‬ ‫جامع‬13».‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ارسال‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫هدیه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
4-2‫وجه‬ ‫عودت‬ )‫کیفیت‬ ‫از‬ ‫رضایت‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬
‫شما‬ ،‫استثنائی‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫در‬4‫روز‬‫استفاده‬ ‫(با‬ ‫بسته‬ ‫دریافت‬ ‫از‬ ‫بعد‬
‫مبنا‬ ‫و‬ ‫برد‬ ‫پی‬ ‫مرسوله‬ ‫تحویل‬ ‫دقیق‬ ‫زمان‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫پست‬ ‫اداره‬ ‫سایت‬
‫پست‬ ‫اداره‬ ‫سایت‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫اعالم‬ ‫بسته‬ ‫دریافت‬ ‫لحظه‬ ‫محاسبه‬
‫ر‬ ‫بسته‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫فرصت‬ ،)‫است‬ ‫مرسوله‬ ‫کدرهگیری‬ ‫براساس‬‫بررسی‬ ‫ا‬
‫می‬ ‫ارسال‬ ‫کاربری‬ ‫ناحیه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫رضایت‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫کنید‬
‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫اطالع‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫فروش‬ ‫بخش‬ ‫با‬ ‫هماهنگی‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ،‫کنید‬
‫محصوالت‬‫داده‬ ‫عودت‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫عینا‬ ‫پرداختی‬ ‫مبلغ‬ ‫و‬ ‫بفرستید‬ ‫پس‬ ‫را‬
.‫شود‬ ‫می‬
4-3‫تضمین‬ )70‫آزمون‬ ‫در‬ ‫درصد‬
‫دهی‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫گارانتی‬ ‫این‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫ما‬،‫بسته‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫درصورت‬ ‫که‬ ‫م‬
،‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫شد‬ ‫خواهید‬ ‫قبول‬ ‫قطعی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آتی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬
‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫تعهد‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫محضری‬ ‫تعهدنامه‬ ‫یک‬ ‫طی‬70‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫درصد‬
،‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫سایت‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫توسط‬‫مهندس‬
‫محمدکریمی‬‫عدد‬ ‫انتخاب‬ ‫دلیل‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ،70‫نتایج‬ ‫براساس‬ ،
‫آم‬ ‫بدست‬‫حداقل‬ ‫آنها‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫آزمونهای‬ ‫در‬ ‫ده‬
70‫دو‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫پاسخگوئی‬ ‫قابل‬ ‫طالئی‬ ‫بسته‬ ‫توسط‬ ‫پرسشها‬ ‫درصد‬
‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫شود؛‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫حالت‬
‫شد‬ ‫نخواهد‬ ‫داده‬ ‫عودت‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫مبلغی‬ ‫و‬ ‫رسیده‬ ‫خود‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫ما‬ ،‫آتی‬
‫اختالف‬ ،‫قبولی‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫اما‬‫داوطلب‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫اخذ‬ ‫نمره‬ ‫بین‬
‫و‬70‫اگر‬ ‫(مثال‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫داده‬ ‫عودت‬ ‫داوطلب‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫تضمین‬ ‫درصد‬
‫نمره‬ ‫داوطلب‬30،‫کرد‬ ‫اخذ‬ ‫را‬40‫عودت‬ ‫ایشان‬ ‫به‬ ‫پرداختی‬ ‫مبلغ‬ ‫درصد‬
‫زیر‬ ‫تعهدنامه‬ ‫محمدکریمی‬ ‫مهندس‬ ،‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ .)‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬
‫داو‬ ‫توسط‬ ‫هزینه‬ ‫تمام‬ ‫پرداخت‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫شدن‬ ‫قطعی‬ ‫از‬ ‫بعد‬‫به‬ ‫طلب‬
.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ارسال‬ ‫ایشان‬
‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫تعهدنامه‬ ‫امضای‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫خام‬ ‫نمونه‬ ‫دانلود‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬
5‫تخفیفی‬ ‫طرح‬ )
‫تخفیف‬ ‫درصد‬ ‫بیست‬ ‫با‬ ‫تضمینی‬ ‫طرح‬ ‫با‬ ‫مشابه‬ ‫محصوالت‬ ،‫طرح‬ ‫این‬ ‫در‬
‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫وجه‬ ‫بازگشت‬ ‫گارانتی‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫حجمی‬
‫گردد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬.
5-1)‫پرداخت‬50‫محصول‬ ‫تحویل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫درصد‬
‫تنها‬ ‫شما‬ ،‫طرح‬ ‫این‬ ‫در‬50‫مبلغ‬ ‫درصد‬350‫پرداخت‬ ‫را‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬
‫و‬ ‫کرده‬50‫طالئی‬ ‫بسته‬ ‫کردن‬ ‫باز‬ ‫و‬ ‫گرفتن‬ ‫تحویل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫را‬ ‫درصد‬
‫پرداخت‬ ‫که‬ ‫هائی‬ ‫فروشگاه‬ ‫تمامی‬ ،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫دقت‬ .‫کنید‬ ‫می‬ ‫واریز‬
‫درب‬ ،‫مبلغ‬ ‫پرداخت‬ ،‫دارند‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫بعد‬‫از‬ ‫پیش‬ ‫پست‬ ‫مامور‬ ‫به‬ ‫منزل‬
‫بسته‬ ‫کیفیت‬ ‫از‬ ‫اطالعی‬ ‫شما‬ ‫یعنی‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫بسته‬ ‫گرفتن‬ ‫تحویل‬
‫مبلغی‬ ‫پست‬ ‫مامور‬ ‫به‬ ‫شما‬ ،‫طرح‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬ .‫ندارید‬ ‫آن‬ ‫داخل‬
‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫و‬ ‫بسته‬ ‫کردن‬ ‫باز‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫بلکه‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫نمی‬ ‫پرداخت‬
‫دهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫پرداخت‬.
5-2)‫ع‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫وجه‬ ‫عودت‬‫کیفیت‬ ‫از‬ ‫رضایت‬ ‫دم‬
‫شما‬ ،‫استثنائی‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫در‬4‫روز‬‫استفاده‬ ‫(با‬ ‫بسته‬ ‫دریافت‬ ‫از‬ ‫بعد‬
‫مبنا‬ ‫و‬ ‫برد‬ ‫پی‬ ‫مرسوله‬ ‫تحویل‬ ‫دقیق‬ ‫زمان‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫پست‬ ‫اداره‬ ‫سایت‬
‫پست‬ ‫اداره‬ ‫سایت‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫اعالم‬ ‫بسته‬ ‫دریافت‬ ‫لحظه‬ ‫محاسبه‬
‫بررسی‬ ‫را‬ ‫بسته‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫فرصت‬ ،)‫است‬ ‫مرسوله‬ ‫کدرهگیری‬ ‫براساس‬
‫کن‬‫ید‬‫می‬ ‫ارسال‬ ‫کاربری‬ ‫ناحیه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫رضایت‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬
‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫اطالع‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫فروش‬ ‫بخش‬ ‫با‬ ‫هماهنگی‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ،‫کنید‬
‫محصوالت‬‫داده‬ ‫عودت‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫عینا‬ ‫پرداختی‬ ‫مبلغ‬ ‫و‬ ‫بفرستید‬ ‫پس‬ ‫را‬
.‫شود‬ ‫می‬
5-3)‫تحفیف‬20‫درصدی‬
‫با‬ ‫طالئی‬ ‫بسته‬ ،‫عزیز‬ ‫دواطلبان‬ ‫حال‬ ‫رفاه‬ ‫منظور‬ ‫به‬20‫د‬‫تخفیف‬ ‫رصد‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬.‫خالت‬ ‫مانند‬ ‫بسته‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫تمامی‬
‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫وجه‬ ‫بازگشت‬ ‫گارانتی‬ ‫که‬ ‫تفاوت‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫بوده‬ ‫تضمینی‬
‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫تخفیفی‬ ‫طرح‬ ‫در‬ ‫قبولی‬
6‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ )
‫بخش‬ ‫در‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫سواالت‬«‫بنویسید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دیدگاه‬»
‫آنها‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫وارد‬.‫شود‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬
6-1‫تعهدات‬ ‫به‬ ‫معلوم‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫کنم؟‬ ‫اعتماد‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫چرا‬ )
‫کنید؟‬ ‫عمل‬ ‫خودتون‬
‫خواهد‬ ‫داده‬ ‫محضری‬ ‫تعهد‬ ،‫مطالب‬ ‫این‬ ‫تمامی‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫اوال‬ )‫پاسخ‬
‫اختصاصی‬ ‫خبرگزاری‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫اولین‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫ثانیا‬ .‫شد‬
( ‫ایران‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬https://www.mohandesinNEWS.ir)
( ‫محمدکریمی‬ ‫مهندسی‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫بوده‬http://mohammad-
karimi.ir‫می‬ ‫ایشان‬ ‫کاری‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫سوابق‬ ‫بررسی‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫آماده‬ )
‫تحلیل‬ ‫نحوه‬ ،‫محصوالت‬ ‫نوع‬ ،‫ثالثا‬ .‫برد‬ ‫اش‬ ‫علمی‬ ‫توانائی‬ ‫به‬ ‫معترف‬ ‫توان‬
‫(پرداخت‬ ‫ها‬ ‫گارانتی‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫آزمون‬50‫گارانتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تحویل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫درصد‬
‫وجه‬ ‫بازگشت‬‫برای‬ ‫مثبتی‬ ‫های‬ ‫پالس‬ ‫همگی‬ )‫رضایت‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬
.‫است‬ ‫بودن‬ ‫متعهد‬
6-2‫هست؟‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫آیا‬ )
‫شده‬ ‫برگزار‬ ‫آزمون‬ ‫آخرین‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫براساس‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬
(‫اردیبهشت‬97‫مباحث‬ ‫ویرایش‬ ‫آخرین‬ ‫و‬ ).‫است‬ ‫شده‬ ‫روز‬ ‫به‬
6-3‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫من‬ ‫قبولی‬ ‫احتمال‬ ‫چقدر‬ )
‫بس‬ ‫این‬ ‫در‬ )‫پاسخ‬‫تضمین‬ ‫برای‬ ‫داوطلبان‬ ‫نیازهای‬ ‫تمامی‬ ‫شده‬ ‫تالش‬ ‫ته‬
‫راهنمائی‬ ‫کلیه‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫تالش‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ،‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬
.‫است‬ ‫قطعی‬ ‫قبولی‬ ،‫کریمی‬ ‫مهندس‬ ‫های‬
6-4)‫اشکال‬ ‫رفع‬‫تلگرامی‬‫چطور‬‫شود؟‬ ‫می‬ ‫انجام‬
‫وجه‬ ‫عودت‬ ‫درخواست‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫حساب‬ ‫تسویه‬ ‫محض‬ ‫به‬ )‫پاسخ‬
،‫داوطلب‬ ‫توسط‬‫رفع‬ ‫امکان‬‫کریمی‬ ‫مهندس‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫اشکال‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫فراهم‬.
6-5‫کاربری‬ ‫ناحیه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫پسورد‬ ‫و‬ ‫یوزرنیم‬ ‫زمان‬ ‫چه‬ )
‫گیرد؟‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫داوطلب‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫آنالین‬ ‫آزمون‬
‫آزمون‬ ‫برگزاری‬ ‫زمان‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ )‫پاسخ‬،‫آزمایشی‬‫از‬20‫قبل‬ ‫روز‬
‫از‬‫اصلی‬ ‫آزمون‬ ‫برگزاری‬‫حد‬ ،‫است‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬‫اقل‬5‫روز‬‫اولین‬ ‫از‬ ‫قبل‬
‫آزمون‬.‫گرفت‬ ‫خواهد‬ ‫قرار‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬
6-6‫پرداخت‬ ‫نحوه‬ )50‫است؟‬ ‫چطور‬ ‫باقیمانده‬ ‫درصد‬
‫ه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫بعد‬ )‫پاسخ‬‫م‬‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ارسال‬ ‫ویدیوی‬ ‫لینک‬ ،‫بسته‬ ‫راه‬
.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫پرداخت‬ ‫نحوه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬
6-7‫عودت‬ ‫برای‬ ‫محصول‬ ‫از‬ ‫رضایت‬ ‫عدم‬ ‫اعالم‬ ‫نحوه‬ )‫وجه‬ ‫کل‬
‫است؟‬ ‫چگونه‬
‫آدرس‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫کاربری‬ ‫ناحیه‬ ‫وارد‬ )‫پاسخ‬
https://www.mohandesinnews.ir/my-account/‫بخش‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬
.‫هستید‬ ‫محصول‬ ‫دادن‬ ‫پس‬ ‫باز‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫اعالم‬ ،‫تیکت‬ ‫ارسال‬
‫همان‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫به‬«‫کاربری‬ ‫ناحیه‬»‫بخش‬ ‫در‬ ‫و‬«‫ها‬ ‫تیکت‬»‫آدرس‬ ،
‫بعد‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫نحوه‬ ‫و‬‫کارتی‬ ‫شماره‬ ‫به‬ ‫عینا‬ ‫مبلغ‬ ،‫بسته‬ ‫دریافت‬ ‫از‬
‫بخش‬ ‫در‬ ‫که‬«‫بانکی‬ ‫حساب‬ ‫اطالعات‬».‫شود‬ ‫می‬ ‫واریز‬ ،‫اید‬ ‫کرده‬ ‫وارد‬
6-8‫تضمین‬ ‫دلیل‬ )70‫چیست؟‬ ‫درصد‬
( ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫های‬ ‫تحلیل‬ ‫مبنای‬ ‫به‬ )‫پاسخ‬‫کلیک‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬
‫کنید‬‫شهریور‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ،)‫اسفند‬ ‫و‬95،‫مهر‬96‫اردیبهشت‬ ‫و‬97
‫حداقل‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫طالئی‬ ‫بسته‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬70‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫درصد‬
‫پاسخ‬.‫داد‬
6-9‫شماست؟‬ ‫محصول‬ ‫بهترین‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫آیا‬ )
‫بهترین‬ ‫ها‬ ‫تضمین‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫جامع‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫چه‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬
.‫است‬ ‫ممکن‬ ‫محصول‬
6-10‫وجود‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫محصوالت‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ )‫نظر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دارد‬
‫باشد؟‬ ‫داشته‬ ‫مناسبی‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫پائین‬ ‫قیمت‬
‫به‬ ‫کیفی‬ ‫دید‬ ‫از‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫عزیز‬ ‫داوطلبان‬ ‫به‬ ‫چند‬ ‫هر‬ )‫پاسخ‬
‫در‬ ،‫باشد‬ ‫مطمئن‬ ‫کامال‬ ‫طالئی‬ ‫بسته‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫نگاه‬ ‫محصوالت‬
‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬ ‫اصرار‬ ‫صورت‬«‫نقره‬ ‫بسته‬‫ای‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬»‫ب‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫محصول‬ ‫ترین‬ ‫نزدیک‬‫ه‬
‫جز‬‫آنالین‬ ‫آزمون‬‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬‫و‬‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫تلگرامی‬ ‫اشکال‬ ‫رفع‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬‫دارای‬ ‫ضمنا‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫جای‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫محصوالت‬ ‫سایر‬ ،
،‫همچنین‬ .‫است‬ ‫نیز‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫تخفیف‬‫برنزی‬ ‫بسته‬‫نظام‬ ‫آزمون‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬‫و‬‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫گنجینه‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫ی‬
‫تاس‬‫برقی‬ ‫یسات‬‫جایگاه‬ ‫در‬ ‫البته‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫ای‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫محصوالت‬ ‫نیز‬
.‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫بعدی‬ ‫های‬
6-11‫سایر‬ ‫از‬ ‫باالتر‬ ‫کمی‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫هزینه‬ ‫که‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ )
‫است؟‬ ،‫ای‬ ‫نقره‬ ‫بسته‬ ‫مخصوصا‬ ،‫محصوالت‬
‫ای‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫تضمین‬ ‫دو‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫باشدی‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ )‫پاسخ‬
‫مح‬ ‫سایر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دارد‬‫خواهد‬ ‫حالت‬ ‫دو‬ ‫آزمون‬ ‫نتیجه‬ ‫ضمنا‬ !‫نیست‬ ‫صوالت‬
‫قبولی‬ ،‫شما‬ ‫تالش‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫با‬ ‫(که‬ ‫قبولی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .‫داشت‬
‫داشته‬ ‫را‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫این‬ ‫ارزش‬ ‫که‬ ‫دید‬ ‫خواهید‬ ،)‫است‬ ‫قطعی‬ ‫شما‬
‫بخش‬ ،)‫است‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ ‫آن‬ ‫احتمال‬ ‫(که‬ ‫قبولی‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫اما‬ .‫است‬
‫خواه‬ ‫دریافت‬ ‫رو‬ ‫مبلغ‬ ‫از‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬‫همان‬ ‫تقریبا‬ ‫آن‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫د‬
.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ای‬ ‫نقره‬ ‫بسته‬ ‫مبلغ‬
7‫نویسنده‬ ‫درباره‬ )‫مدرس‬ ‫و‬
‫ارشد‬ ‫کارشناس‬ ،‫هستم‬ ‫محمدکریمی‬ ‫من‬
‫بحال‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬‫از‬ ‫بیش‬
50‫معتبرترین‬ ‫در‬ ‫علمی‬ ‫مقاله‬ ‫عنوان‬
‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫کنفرانس‬ ‫و‬ ‫ژورنالها‬
،‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫من‬ ‫از‬13‫تالیف‬ ‫کتاب‬ ‫عنوان‬
‫و‬ ‫پژوهشگر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫چند‬ ،‫ام‬ ‫کرده‬
‫نظام‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ .‫ام‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫نمونه‬ ‫معلم‬
‫خبری‬ ‫پایگاه‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫اولین‬ ‫مدیرمسئولی‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫هم‬ ‫مهندسی‬-‫تحلیلی‬
‫اخ‬( ‫ایران‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫تصاصی‬http://
.irmohandesinnews/،‫کتاب‬ ‫عنوان‬ ‫هفت‬ ،)‫چندین‬‫فیلم‬
‫ده‬ ‫و‬ ‫نوشته‬ ‫تحلیلی‬ ‫نقد‬ ‫و‬ ‫یادداشت‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫جزوه‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ،‫آموزشی‬
‫مختلف‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫دوره‬ ‫ها‬
‫برگزار‬ ‫کشور‬‫و‬ ‫علمی‬ ‫سوابق‬ ‫اسناد‬ ‫و‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬ .‫ام‬ ‫کرده‬
( ‫شخصی‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫لطفا‬ ‫من‬ ‫کاری‬-http://mohammad
karimi.ir.‫فرمائید‬ ‫مراجعه‬ )
8)‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫راه‬
‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫به‬ ‫محصوالت‬ ‫آخرین‬ ‫مشاهده‬
https://www.mohandesinNEWS.ir/shop
‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫مولف‬ ‫شخصی‬ ‫سایت‬
http://mohammad-karimi.ir
:‫اعضا‬ ‫ویژه‬ ‫تخفیف‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫روزانه‬ ‫آموزش‬ ‫با‬ ‫تلگرامی‬ ‫کانال‬
https://telegram.me/tasisat_barghi
:‫ها‬ ‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫مولف‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫تماس‬
https://telegram.me/allo_mohandes
02166404186
info@mohandesinNEWS.ir

Mais conteúdo relacionado

Similar a بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارت(20)

کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi35 visualizações
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون
Mohammad Karimi4 visualizações

Mais de Mohammad Karimi(20)

رشته مهندسی برق قدرترشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرت
Mohammad Karimi56 visualizações

بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارت

 • 1. 1
 • 2. ‫چکیده‬: ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫قطعی‬ ‫قبولی‬ ‫برای‬ ‫جامع‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫محصول‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫قبولی‬ ‫تضمین‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ،‫بسته‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫نمره‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫و‬ ‫شما‬70‫در‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬، 70‫ش‬ ‫پرداخت‬ ‫تحویل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫بسته‬ ‫مبلغ‬ ‫درصد‬‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ده‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫دریافتی‬ ‫مبلغ‬ ‫مابقی‬ ‫کتابها‬ ‫هزینه‬ ‫بجز‬ ،‫محصول‬ ‫از‬ ‫رضایت‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫عودت‬‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫طالئی‬ ‫بسته‬ ‫برقی‬‫شامل‬‫پنج‬‫عضویت‬ ‫و‬ ‫آنالین‬ ‫آزمون‬ ‫چهار‬ ،‫فیلم‬ ‫یک‬ ،‫کتاب‬ ‫جلد‬ ‫بسته‬ ‫این‬ .‫ایست‬ ‫لحظه‬ ‫و‬ ‫آنالین‬ ‫اشکال‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫ویژه‬ ‫تلگرامی‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ‫آزمون‬ ‫آخرین‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫مباحث‬ ‫ویرایش‬ ‫آخرین‬ ‫براساس‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫برگزار‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬‫اردیبهشت‬97.‫است‬ ‫شده‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬
 • 3. 1‫کلی‬ ‫مشخصات‬ ) ‫مجموعه‬ :‫محصول‬ ‫نوع‬‫محصول‬ ‫چند‬ :‫محصول‬ ‫محتوای‬‫جلد‬ ‫پنج‬‫فیلم‬ ،‫کتاب‬‫آزمون‬ ‫آمادگی‬‫آزمون‬ ‫چهار‬ ، ‫تلگرامی‬ ‫گروه‬ ‫و‬ ‫آنالین‬ ‫پستی‬ :‫ارسال‬ ‫نحوه‬ :‫محصول‬ ‫کد‬NB01 ‫قیمت‬‫تضمینی‬ ‫طرح‬:460‫تومان‬ ‫هزار‬ ‫قیمت‬‫تخفیفی‬ ‫طرح‬:350‫تومان‬ ‫هزار‬ :‫خرید‬ ‫لینک‬ https://www.mohandesinnews.ir/?p=5168 2‫زمینه‬ ‫پیش‬ ) ( ‫سایت‬ ‫این‬ ‫اختصاصی‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫تحلیلهای‬ ‫طبق‬‫بیشتر‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬‫های‬ ‫دوره‬ ‫تجربیات‬ ‫و‬ )‫دالیل‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫قبل‬ :‫کرد‬ ‫خالصه‬ ‫زیر‬ ‫محورهای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫داوطلبان‬ ‫موفقیت‬ ‫عدم‬ 2-1‫یادگیری‬ ‫توقع‬ ‫و‬ ‫مستقیم‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫داوطلبان‬ ‫نیازی‬ ‫بی‬ ‫احساس‬ ) ‫خودآموز‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آزمون‬ ‫عملی‬ ‫و‬ ‫عمیق‬ ‫مفاهیم‬ ‫راهکار‬‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫فیلم‬ ‫بویژه‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫کالسهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ : 2-2‫کتا‬ ‫به‬ ‫تسلط‬ ‫عدم‬ )‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫راهنمای‬ ‫ب‬ ‫مبحث‬ ‫(راهنمای‬13‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬ ‫و‬ ‫موسسیان‬ ‫آقای‬ ‫تالیف‬ ) ‫نشریه‬110‫آنها‬ ‫مطلوب‬ ‫چندان‬ ‫نه‬ ‫ساختار‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫حجم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬
 • 4. ‫راهکار‬‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫مجدد‬ ‫سازماندهی‬ ،‫منابع‬ ‫این‬ ‫نویسی‬ ‫خالصه‬ : ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تشریحی‬ 2-3‫مطرح‬ ‫مطالب‬ ‫به‬ ‫کافی‬ ‫تسلط‬ ‫عدم‬ )‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫آزمونهای‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫باالی‬ ‫سهم‬ ‫وجود‬ ‫با‬30‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫ساختار‬ ‫بدلیل‬ ‫سواالت‬ ‫این‬ ‫درصدی‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫حل‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫موجود‬ ‫آموزشی‬ ‫محصوالت‬ ‫نشده‬ ‫آزمون‬ ‫دوره‬ ‫راهکار‬‫طبقه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫دوره‬ ‫اخرین‬ ‫تا‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫حل‬ : ‫شده‬ ‫بندی‬ 2-4‫سو‬ ‫طراح‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫نیت‬ ‫به‬ ‫نبردن‬ ‫پی‬ )‫ریزه‬ ‫و‬ ‫انحرافی‬ ‫نکات‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫پرسش‬ ‫خاص‬ ‫کاریهای‬ ‫راهکار‬‫در‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫نکته‬ ‫ارائه‬ ‫با‬ ‫آزمایشی‬ ‫آزمونهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ : ‫پرسش‬ ‫طراحی‬ 2-5‫جزئی‬ ‫بسیار‬ ‫سهم‬ ‫که‬ ‫مباحثی‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫انرژی‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫اتالف‬ ) ‫دارند‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫راهکار‬‫کلیدواژه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ : 2-6‫یادگرفت‬ ‫مطالب‬ ‫تعمق‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬ ‫عدم‬ )‫شده‬ ‫ه‬ ‫راهکار‬‫آزمون‬ ‫به‬ ‫منتهی‬ ‫روزهای‬ ‫در‬ ‫اخیر‬ ‫سنوات‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫مرور‬ : 3‫محتوا‬ ‫جزئیات‬ )،‫موجود‬ ‫نیازهای‬ ‫و‬ ‫خالها‬ ‫براساس‬‫طالئی‬ ‫بسته‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫شامل‬‫پنج‬‫فیلم‬ ،‫کتاب‬ ‫جلد‬
 • 5. ‫آموزشی‬‫کشور‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ‫تلگرامی‬ ‫گروه‬ ‫و‬ ‫آنالین‬ ‫آزمون‬ ‫چهار‬ ، ‫صورت‬ ‫به‬:‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫تضمینی‬ ‫کامال‬ 3-1‫آمادگی‬ ‫فیلم‬ )‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫پاسخ‬ ،‫طالئی‬ ‫نکات‬ ‫ارائه‬ ،‫مفاهیم‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫کالسی‬ ‫کامال‬ ‫تدریس‬ ‫دوره‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫تمامی‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫و‬ ‫تشریحی‬ ‫مباحث‬ ‫های‬ ‫پرسش‬13‫و‬15(‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬.) :‫برجسته‬ ‫ویژگی‬ ‫ارائه‬ ،‫مفاهیم‬ ‫بیان‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫سعی‬ ،‫ویدیو‬ ‫این‬ ‫در‬ :‫متفاوت‬ ‫پاسخ‬ )‫الف‬ .‫باشد‬ ‫محصوالت‬ ‫سایر‬ ‫کامال‬ ‫مسائل‬ ‫تشریحی‬ ‫حل‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫مفاهیم‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ )‫ب‬‫در‬ :‫آزمون‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مفاهیم‬ ‫تمامی‬ ،‫فیلم‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫تدریس‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ )‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫جز‬ ‫(به‬ .‫شود‬ ‫منتقل‬ ‫داوطلب‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬ ‫عمق‬ ‫با‬ ‫مفاهیم‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ،‫رو‬ ‫پیش‬ ‫محصول‬ ‫در‬ :‫سواالت‬ ‫کل‬ ‫پوشش‬ )‫ج‬750‫پرسش‬ ‫مباحث‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫های‬13‫و‬15‫(سال‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬73‫آخرین‬ ‫تا‬ ) ‫دوره‬(‫اردیبهشت‬97.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ) :‫کیفیت‬ )‫د‬‫و‬ ‫بوده‬ ‫بصری‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫باالیی‬ ‫بسیار‬ ‫کیفیت‬ ‫دارای‬ ،‫ویدیو‬ ‫این‬ ‫ها‬ ‫فیلم‬ ‫همچنین‬ .‫هست‬ ‫شکیلی‬ ‫و‬ ‫استثنائی‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫و‬ ‫لیبل‬ ‫دارای‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫رایت‬ ‫دی‬ ‫وی‬ ‫دی‬ ‫حلقه‬ ‫چند‬ ‫روی‬‫های‬ ‫دی‬ ‫وی‬ ‫دی‬ ‫بهترین‬ ‫و‬ ‫آرشیو‬ ‫برای‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫موجود‬.‫هستند‬ ‫باره‬ ‫چند‬ ‫مشاهده‬ ‫و‬ ‫کردن‬ 3-2)‫کتاب‬‫پرسش‬ ‫و‬ ‫درسنامه‬‫طبقه‬ ‫های‬‫آزمون‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬
 • 6. ‫سواالت‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫تمامی‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ‫با‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫کاربردی‬ ‫درسنامه‬ ‫(سال‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫چالشی‬76( ‫دوره‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ )‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬) :‫برجسته‬ ‫ویژگی‬ ‫در‬ ‫کتاب‬ ‫مفاهیم‬ :‫سواالت‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ )‫الف‬10‫شامل‬ ‫فصل‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫فصل‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫طالئی‬ ‫نکته‬ ،‫درسنامه‬ ‫ابتدا‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫بخش‬ ‫چند‬‫پرسش‬ ‫کتابی‬ ‫چنین‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫سازماندهی‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫حل‬ ‫بخش‬ ‫آن‬ ‫مخصوص‬ .‫است‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫آن‬ ‫خروجی‬ ‫ولی‬ ‫بری‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫سخت‬ ‫بسیار‬ ‫کار‬ ‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ :‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ )‫ب‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫درسنامه‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫سعی‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫تشریحی‬ ‫نمای‬ ‫ارئه‬ ‫را‬ ‫مطالب‬ ‫جزئی‬ ‫و‬ ‫دقیق‬.‫د‬ ‫چالشی‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫رو‬ ‫پیش‬ ‫کتاب‬ ‫در‬ :‫سواالت‬ ‫کل‬ ‫پوشش‬ )‫ج‬ ‫مسا‬ ‫و‬‫مباحث‬ ‫از‬ ‫پیچیده‬ ‫های‬ ‫له‬13‫و‬15‫(سال‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬73‫تا‬ ) ( ‫دوره‬ ‫آخرین‬‫اردیبهشت‬97‫از‬ ‫بیش‬ ‫غالب‬ ‫در‬ )720‫شده‬ ‫حل‬ ‫پرسش‬ .‫است‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫ویرایش‬ ‫سومین‬ ‫و‬ ‫چاپ‬ ‫سومین‬ ‫این‬ :‫روزرسانی‬ ‫به‬ )‫د‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫در‬‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫آزمون‬ ‫آخرین‬ ‫براساس‬ ‫کتاب‬ ،‫چاپ‬ ‫نوبت‬ ‫مبحث‬ ‫جدید‬ ‫ویرایش‬ ‫چاپ‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ،‫همچنین‬ .‫است‬ ‫شده‬13، .‫گردید‬ ‫اعمال‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫نسخه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫تغییرات‬ 3-3‫پالس‬ ‫برق‬ ‫تاسیسات‬ ‫کتاب‬ ) ‫کتاب‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫مهمترین‬ ‫شده‬ ‫دهی‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫سازی‬ ‫خالصه‬ ‫مبحث‬ ‫(راهنمای‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫راهنمای‬13‫تالیف‬ )
 • 7. ‫نشریه‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬ ‫و‬ ‫موسسیان‬ ‫آقای‬110‫هدفمند‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ( ‫مرتبط‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫و‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ‫با‬‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬) :‫برجسته‬ ‫ویژگی‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫کتابی‬ ،‫کشور‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ :‫بار‬ ‫اولین‬ )‫الف‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫راهنمای‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫های‬ ‫ساختمان‬‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬ ‫و‬ )‫موسسیان‬ ‫آلدیک‬ ‫مهندس‬ ‫(تالیف‬ ‫ها‬ ‫نشریه‬110‫م‬‫برنامه‬ ‫عاونت‬،‫جمهور‬ ‫رئیس‬ ‫راهبردی‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫و‬ ‫تدوین‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫ماهیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ :‫بهینه‬ ‫سازی‬ ‫خالصه‬ )‫ب‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫موردنظر‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫مرتبط‬ ‫مطالب‬ ، ‫فرآیند‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫نویسی‬ ‫خالصه‬ ‫مرحله‬ ‫چندین‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫استخراج‬ ‫خال‬ ‫این‬‫مطالب‬ ‫از‬ ‫گذر‬ ‫و‬ ‫مطلب‬ ‫چارچوب‬ ‫حفظ‬ ‫بر‬ ‫اساس‬ ،‫نویسی‬ ‫صه‬ .‫بود‬ ‫اهمیت‬ ‫کم‬ ‫در‬ ‫داوطلبان‬ ‫مشکالت‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ :‫متفاوت‬ ‫سازماندهی‬ )‫ج‬ ‫نبودن‬ ‫محور‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫موضوعی‬ ‫پراکندگی‬ ،‫مذکور‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مطالب‬ ،‫سازی‬ ‫خالصه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ،‫آنهاست‬ ‫شد‬ ‫تدوین‬ ‫بهینه‬‫موردنظر‬ ‫مطلب‬ ‫به‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫داوطلب‬ ‫تا‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫خود‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ :‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫و‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ )‫د‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سنوات‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫موضوعات‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫تشریحی‬
 • 8. 3-4)‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تشریح‬ ‫کتاب‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫خرداد‬ ‫از‬ ‫آزمونها‬ ‫تمامی‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬93‫تا‬‫اردیبهشت‬97‫برای‬ ( ‫مطالب‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬) :‫برجسته‬ ‫ویژگی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ :‫تشریحی‬ ‫کامال‬ ‫پاسخ‬ )‫الف‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫کامل‬ ‫جزئیات‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫تشریحی‬ ‫کامال‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫های‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬ :‫محصوالت‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ )‫ب‬ ‫فیلم‬ ‫و‬ ‫کتابها‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫های‬ ‫پاسخ‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫تالش‬ ‫نهایت‬ ‫با‬ ‫کریمی‬ ‫مهندس‬ ‫آموزشی‬‫مورد‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تا‬ ‫شد‬ .‫گیرند‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ 3-5‫واژگان‬ ‫کتاب‬ )‫کلیدی‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫شامل‬،‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫اخالق‬‫مباحث‬1،2،3،12،13،15، 19،21‫و‬22‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫راهنمای‬ ‫کتاب‬ ،‫ملی‬ ‫مقررات‬ ، ‫مبحث‬ ‫(راهنمای‬ ‫برقی‬13‫و‬ ‫موسسیان‬ ‫آقای‬ ‫تالیف‬ )‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬ ‫نشریه‬ ‫دوم‬110(‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬) :‫برجسته‬ ‫ویژگی‬ ‫کلیدی‬ ‫واژگان‬ ‫تمامی‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ :‫منابع‬ ‫کل‬ ‫پوشش‬ )‫الف‬‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬‫و‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫کتاب‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫یعنی‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫مباحث‬1،2،3،12،13،15،19،21‫و‬22‫راهنمای‬ ‫کتاب‬ ،13
 • 9. ‫نشریه‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬ ‫و‬ )‫موسسیان‬ ‫آقای‬ ‫(تالیف‬110‫را‬ ‫نیز‬ ‫را‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫مباحث‬ ‫تغییرات‬ ‫آخرین‬ ‫براساس‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ :‫روزرسانی‬ ‫به‬ )‫ب‬‫ازمون‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬‫شد‬ ‫منتشر‬.‫است‬ ‫ه‬ ‫در‬ ‫قضاوت‬ ‫مبنای‬ ‫و‬ ‫مالک‬ ‫نباید‬ ‫کلیدواژه‬ ‫تعداد‬ :‫بهینه‬ ‫کلیدیابی‬ )‫ج‬ ‫هوشمند‬ ‫و‬ ‫بهینه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کلمات‬ ‫باید‬ ‫بلکه‬ ،‫باشد‬ ‫آن‬ ‫کیفیت‬ ‫مورد‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ‫ممکن‬ ‫زمان‬ ‫ترین‬ ‫سریع‬ ‫در‬ ‫داوطلب‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ،‫شود‬ ‫هدایت‬ ‫کلمه‬‫ای‬ ‫مساله‬‫مدنظر‬ ‫کامال‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫نگارش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بوده‬. ‫آئی‬ ‫شماره‬ )‫د‬‫عالوه‬ ،‫کلمات‬ ‫ارجاع‬ ‫برای‬ ،‫کشور‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ :‫نامه‬ ‫ن‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫قید‬ ‫نیز‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬ ‫شماره‬ ،‫صفحه‬ ‫شماره‬ ‫بر‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫کلمات‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫در‬ ‫تسریع‬ ‫اختصاصی‬ ‫ویدیویی‬ ‫و‬ ‫متنی‬ ‫استفاده‬ ‫راهنمای‬ :‫استفاده‬ ‫راهنمای‬ )‫ه‬ ‫یافتن‬ ‫نحوه‬ ‫از‬ ‫مثال‬ ‫چندین‬ ‫دارای‬‫برای‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫سواالت‬ ‫کلمات‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫آماده‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫اعالم‬ ‫افتخار‬ ‫با‬ :‫کلمات‬ ‫تعداد‬ )‫ر‬‫از‬ ‫بیش‬ ‫حاضر‬ ‫کتاب‬ ‫شود‬ ‫می‬28000 ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫مهمی‬ ‫کلمه‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ .‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫آن‬ 3-6‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫میکرو‬ ‫کتاب‬ ) ‫آزمون‬ ‫آموزشی‬ ‫مجموعه‬ ‫کتاب‬ ‫جدیدترین‬‫که‬ ‫بوده‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫(شامل‬ ‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬ ‫و‬ ‫نکات‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫خالصه‬ ‫مباحث‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬1،2،3،12،13،15،19،21‫و‬22)
 • 10. ‫(سال‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫پاسخ‬ ‫با‬ ‫همراه‬73‫دوره‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ ) ‫(اردیبهشت‬97)(‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬) :‫بار‬ ‫اولین‬ )‫الف‬‫های‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫کتابی‬ ،‫کشور‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ‫(شامل‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫مباحث‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬1،2،3،12،19،21‫و‬22‫آماده‬ ‫و‬ ‫تدوین‬ ) ‫شده‬ ‫سازی‬.‫است‬ :‫بهینه‬ ‫سازی‬ ‫خالصه‬ )‫ب‬‫در‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫ماهیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫آزمون‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬‫شده‬ ‫استخراج‬ ‫موردنظر‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫مرتبط‬ ‫مطالب‬ ، ،‫نویسی‬ ‫خالصه‬ ‫این‬ ‫فرآیند‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫نویسی‬ ‫خالصه‬ ‫مرحله‬ ‫چندین‬ ‫و‬ .‫بود‬ ‫اهمیت‬ ‫کم‬ ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫گذر‬ ‫و‬ ‫مطلب‬ ‫چارچوب‬ ‫حفظ‬ ‫بر‬ ‫اساس‬ ‫سا‬ )‫ج‬:‫متفاوت‬ ‫زماندهی‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫داوطلبان‬ ‫مشکالت‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫در‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ،‫آنهاست‬ ‫نبودن‬ ‫محور‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫موضوعی‬ ‫پراکندگی‬ ،‫مذکور‬ ‫منابع‬ ‫داوطلب‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫تدوین‬ ‫بهینه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مطالب‬ ،‫سازی‬ ‫خالصه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫خود‬ ‫موردنظر‬ ‫مطلب‬ ‫به‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ :‫پرسشها‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ )‫د‬‫تمامی‬ ‫در‬ ‫موضوعات‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سنوات‬ 3-7‫آزمایشی‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ )‫مهندسی‬ ‫نظام‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫انتقال‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫آزمون‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫برای‬ ‫آزمایشی‬ ‫آزمون‬ ‫دوره‬ ‫چهار‬ ( ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ‫با‬ ‫سواالت‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫خاص‬ ‫های‬ ‫کاری‬ ‫ریزه‬‫برای‬ ‫مشاهده‬‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫جزئیات‬) :‫برجسته‬ ‫ویژگی‬ ‫انجام‬ ‫های‬ ‫تحلیل‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ :‫آزمون‬ ‫های‬ ‫مشخصه‬ ‫تمامی‬ ‫رعایت‬ )‫الف‬ ( ‫شده‬‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬‫از‬ ‫دسته‬ ‫هر‬ ‫سهم‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ )
 • 11. ‫و‬ ‫مشخصه‬ ‫تمامی‬ ‫ها‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫در‬ ،‫مختلف‬ ‫آزمونهای‬ ‫در‬ ‫منابع‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫آزمون‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫استانداردهای‬ ‫ارائ‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ :‫ویژه‬ ‫نکات‬ ‫ارائه‬ )‫ب‬‫یک‬ ‫آزمون‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ،‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ‫ه‬ ‫که‬ ‫مهمی‬ ‫و‬ ‫ویژه‬ ‫نکات‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫اختصاصی‬ ‫ویدیوی‬ ‫سواالت‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫نداشته‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫توجه‬ ‫داوطلبان‬ ‫شاید‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ارائه‬ ‫بوده‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫بسیار‬ ‫سختی‬ ‫سطح‬ ‫دارای‬ ،‫چهارم‬ ‫تا‬ ‫اول‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫آزمون‬ :‫آزمون‬ ‫منطقی‬ ‫توالی‬ )‫ج‬ ‫منطقی‬‫داوطلبان‬ ‫با‬ ‫قدم‬ ‫به‬ ‫قدم‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بوده‬ .‫روند‬ ‫می‬ ‫جلو‬ ‫به‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ )‫د‬-‫طراحی‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫آزمون‬ :‫نظارت‬ ‫تاسیسات‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫گرایش‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫مناسب‬ ‫کامال‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫شده‬ .‫هستند‬ ‫برقی‬ 3-8‫اشکال‬ ‫رفع‬ )‫تلگرامی‬ ‫توسط‬ ‫آنالین‬ ‫اشکال‬ ‫رفع‬ ‫امکان‬‫ویژه‬ ‫فقط‬ ‫کتابها‬ ‫مولف‬ ‫و‬ ‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫خرید‬ ‫را‬ ‫طالئی‬ ‫بسته‬ ‫که‬ ‫داوطلبانی‬ 4)‫تضمینی‬ ‫طرح‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ،‫کشور‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ،‫طرح‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شو‬ ‫می‬ ‫تضمین‬.‫د‬ 4-1‫پرداخت‬ )50‫محصول‬ ‫تحویل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫درصد‬
 • 12. ‫تنها‬ ‫شما‬ ،‫طرح‬ ‫این‬ ‫در‬50‫مبلغ‬ ‫درصد‬460‫پرداخت‬ ‫را‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬ ‫و‬ ‫کرده‬50‫طالئی‬ ‫بسته‬ ‫کردن‬ ‫باز‬ ‫و‬ ‫گرفتن‬ ‫تحویل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫را‬ ‫درصد‬ ‫پرداخت‬ ‫که‬ ‫هائی‬ ‫فروشگاه‬ ‫تمامی‬ ،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫دقت‬ .‫کنید‬ ‫می‬ ‫واریز‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫پست‬ ‫مامور‬ ‫به‬ ‫منزل‬ ‫درب‬ ،‫مبلغ‬ ‫پرداخت‬ ،‫دارند‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫کیف‬ ‫از‬ ‫اطالعی‬ ‫شما‬ ‫یعنی‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫بسته‬ ‫گرفتن‬ ‫تحویل‬‫بسته‬ ‫یت‬ ‫مبلغی‬ ‫پست‬ ‫مامور‬ ‫به‬ ‫شما‬ ،‫طرح‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬ .‫ندارید‬ ‫آن‬ ‫داخل‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫و‬ ‫بسته‬ ‫کردن‬ ‫باز‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫بلکه‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫نمی‬ ‫پرداخت‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫پرداخت‬‫کتاب‬ ،‫نقدی‬ ‫پرداخت‬ ‫صورت‬ ‫در‬«‫راهنمای‬ ‫مبحث‬ ‫جامع‬13».‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ارسال‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫هدیه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ 4-2‫وجه‬ ‫عودت‬ )‫کیفیت‬ ‫از‬ ‫رضایت‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫شما‬ ،‫استثنائی‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫در‬4‫روز‬‫استفاده‬ ‫(با‬ ‫بسته‬ ‫دریافت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫مبنا‬ ‫و‬ ‫برد‬ ‫پی‬ ‫مرسوله‬ ‫تحویل‬ ‫دقیق‬ ‫زمان‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫پست‬ ‫اداره‬ ‫سایت‬ ‫پست‬ ‫اداره‬ ‫سایت‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫اعالم‬ ‫بسته‬ ‫دریافت‬ ‫لحظه‬ ‫محاسبه‬ ‫ر‬ ‫بسته‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫فرصت‬ ،)‫است‬ ‫مرسوله‬ ‫کدرهگیری‬ ‫براساس‬‫بررسی‬ ‫ا‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫کاربری‬ ‫ناحیه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫رضایت‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫اطالع‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫فروش‬ ‫بخش‬ ‫با‬ ‫هماهنگی‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ،‫کنید‬ ‫محصوالت‬‫داده‬ ‫عودت‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫عینا‬ ‫پرداختی‬ ‫مبلغ‬ ‫و‬ ‫بفرستید‬ ‫پس‬ ‫را‬ .‫شود‬ ‫می‬ 4-3‫تضمین‬ )70‫آزمون‬ ‫در‬ ‫درصد‬ ‫دهی‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫گارانتی‬ ‫این‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫ما‬،‫بسته‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫درصورت‬ ‫که‬ ‫م‬ ،‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫شد‬ ‫خواهید‬ ‫قبول‬ ‫قطعی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آتی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬
 • 13. ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫تعهد‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫محضری‬ ‫تعهدنامه‬ ‫یک‬ ‫طی‬70‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫درصد‬ ،‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫سایت‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫توسط‬‫مهندس‬ ‫محمدکریمی‬‫عدد‬ ‫انتخاب‬ ‫دلیل‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ،70‫نتایج‬ ‫براساس‬ ، ‫آم‬ ‫بدست‬‫حداقل‬ ‫آنها‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫آزمونهای‬ ‫در‬ ‫ده‬ 70‫دو‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫پاسخگوئی‬ ‫قابل‬ ‫طالئی‬ ‫بسته‬ ‫توسط‬ ‫پرسشها‬ ‫درصد‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫شود؛‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫حالت‬ ‫شد‬ ‫نخواهد‬ ‫داده‬ ‫عودت‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫مبلغی‬ ‫و‬ ‫رسیده‬ ‫خود‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫ما‬ ،‫آتی‬ ‫اختالف‬ ،‫قبولی‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫اما‬‫داوطلب‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫اخذ‬ ‫نمره‬ ‫بین‬ ‫و‬70‫اگر‬ ‫(مثال‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫داده‬ ‫عودت‬ ‫داوطلب‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫تضمین‬ ‫درصد‬ ‫نمره‬ ‫داوطلب‬30،‫کرد‬ ‫اخذ‬ ‫را‬40‫عودت‬ ‫ایشان‬ ‫به‬ ‫پرداختی‬ ‫مبلغ‬ ‫درصد‬ ‫زیر‬ ‫تعهدنامه‬ ‫محمدکریمی‬ ‫مهندس‬ ،‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ .)‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫داو‬ ‫توسط‬ ‫هزینه‬ ‫تمام‬ ‫پرداخت‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫شدن‬ ‫قطعی‬ ‫از‬ ‫بعد‬‫به‬ ‫طلب‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ارسال‬ ‫ایشان‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫تعهدنامه‬ ‫امضای‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫خام‬ ‫نمونه‬ ‫دانلود‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ 5‫تخفیفی‬ ‫طرح‬ ) ‫تخفیف‬ ‫درصد‬ ‫بیست‬ ‫با‬ ‫تضمینی‬ ‫طرح‬ ‫با‬ ‫مشابه‬ ‫محصوالت‬ ،‫طرح‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫وجه‬ ‫بازگشت‬ ‫گارانتی‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫حجمی‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬. 5-1)‫پرداخت‬50‫محصول‬ ‫تحویل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫درصد‬
 • 14. ‫تنها‬ ‫شما‬ ،‫طرح‬ ‫این‬ ‫در‬50‫مبلغ‬ ‫درصد‬350‫پرداخت‬ ‫را‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬ ‫و‬ ‫کرده‬50‫طالئی‬ ‫بسته‬ ‫کردن‬ ‫باز‬ ‫و‬ ‫گرفتن‬ ‫تحویل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫را‬ ‫درصد‬ ‫پرداخت‬ ‫که‬ ‫هائی‬ ‫فروشگاه‬ ‫تمامی‬ ،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫دقت‬ .‫کنید‬ ‫می‬ ‫واریز‬ ‫درب‬ ،‫مبلغ‬ ‫پرداخت‬ ،‫دارند‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫بعد‬‫از‬ ‫پیش‬ ‫پست‬ ‫مامور‬ ‫به‬ ‫منزل‬ ‫بسته‬ ‫کیفیت‬ ‫از‬ ‫اطالعی‬ ‫شما‬ ‫یعنی‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫بسته‬ ‫گرفتن‬ ‫تحویل‬ ‫مبلغی‬ ‫پست‬ ‫مامور‬ ‫به‬ ‫شما‬ ،‫طرح‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬ .‫ندارید‬ ‫آن‬ ‫داخل‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫و‬ ‫بسته‬ ‫کردن‬ ‫باز‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫بلکه‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫نمی‬ ‫پرداخت‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫پرداخت‬. 5-2)‫ع‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫وجه‬ ‫عودت‬‫کیفیت‬ ‫از‬ ‫رضایت‬ ‫دم‬ ‫شما‬ ،‫استثنائی‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫در‬4‫روز‬‫استفاده‬ ‫(با‬ ‫بسته‬ ‫دریافت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫مبنا‬ ‫و‬ ‫برد‬ ‫پی‬ ‫مرسوله‬ ‫تحویل‬ ‫دقیق‬ ‫زمان‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫پست‬ ‫اداره‬ ‫سایت‬ ‫پست‬ ‫اداره‬ ‫سایت‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫اعالم‬ ‫بسته‬ ‫دریافت‬ ‫لحظه‬ ‫محاسبه‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫بسته‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫فرصت‬ ،)‫است‬ ‫مرسوله‬ ‫کدرهگیری‬ ‫براساس‬ ‫کن‬‫ید‬‫می‬ ‫ارسال‬ ‫کاربری‬ ‫ناحیه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫رضایت‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫اطالع‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫فروش‬ ‫بخش‬ ‫با‬ ‫هماهنگی‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ،‫کنید‬ ‫محصوالت‬‫داده‬ ‫عودت‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫عینا‬ ‫پرداختی‬ ‫مبلغ‬ ‫و‬ ‫بفرستید‬ ‫پس‬ ‫را‬ .‫شود‬ ‫می‬ 5-3)‫تحفیف‬20‫درصدی‬ ‫با‬ ‫طالئی‬ ‫بسته‬ ،‫عزیز‬ ‫دواطلبان‬ ‫حال‬ ‫رفاه‬ ‫منظور‬ ‫به‬20‫د‬‫تخفیف‬ ‫رصد‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬.‫خالت‬ ‫مانند‬ ‫بسته‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫تمامی‬
 • 15. ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫وجه‬ ‫بازگشت‬ ‫گارانتی‬ ‫که‬ ‫تفاوت‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫بوده‬ ‫تضمینی‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫تخفیفی‬ ‫طرح‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ 6‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ) ‫بخش‬ ‫در‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫سواالت‬«‫بنویسید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دیدگاه‬» ‫آنها‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫وارد‬.‫شود‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ 6-1‫تعهدات‬ ‫به‬ ‫معلوم‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫کنم؟‬ ‫اعتماد‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫چرا‬ ) ‫کنید؟‬ ‫عمل‬ ‫خودتون‬ ‫خواهد‬ ‫داده‬ ‫محضری‬ ‫تعهد‬ ،‫مطالب‬ ‫این‬ ‫تمامی‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫اوال‬ )‫پاسخ‬ ‫اختصاصی‬ ‫خبرگزاری‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫اولین‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫ثانیا‬ .‫شد‬ ( ‫ایران‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬https://www.mohandesinNEWS.ir) ( ‫محمدکریمی‬ ‫مهندسی‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫بوده‬http://mohammad- karimi.ir‫می‬ ‫ایشان‬ ‫کاری‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫سوابق‬ ‫بررسی‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫آماده‬ ) ‫تحلیل‬ ‫نحوه‬ ،‫محصوالت‬ ‫نوع‬ ،‫ثالثا‬ .‫برد‬ ‫اش‬ ‫علمی‬ ‫توانائی‬ ‫به‬ ‫معترف‬ ‫توان‬ ‫(پرداخت‬ ‫ها‬ ‫گارانتی‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫آزمون‬50‫گارانتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تحویل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫درصد‬ ‫وجه‬ ‫بازگشت‬‫برای‬ ‫مثبتی‬ ‫های‬ ‫پالس‬ ‫همگی‬ )‫رضایت‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫بودن‬ ‫متعهد‬ 6-2‫هست؟‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫آیا‬ ) ‫شده‬ ‫برگزار‬ ‫آزمون‬ ‫آخرین‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫براساس‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬ (‫اردیبهشت‬97‫مباحث‬ ‫ویرایش‬ ‫آخرین‬ ‫و‬ ).‫است‬ ‫شده‬ ‫روز‬ ‫به‬
 • 16. 6-3‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫من‬ ‫قبولی‬ ‫احتمال‬ ‫چقدر‬ ) ‫بس‬ ‫این‬ ‫در‬ )‫پاسخ‬‫تضمین‬ ‫برای‬ ‫داوطلبان‬ ‫نیازهای‬ ‫تمامی‬ ‫شده‬ ‫تالش‬ ‫ته‬ ‫راهنمائی‬ ‫کلیه‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫تالش‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ،‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ .‫است‬ ‫قطعی‬ ‫قبولی‬ ،‫کریمی‬ ‫مهندس‬ ‫های‬ 6-4)‫اشکال‬ ‫رفع‬‫تلگرامی‬‫چطور‬‫شود؟‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫وجه‬ ‫عودت‬ ‫درخواست‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫حساب‬ ‫تسویه‬ ‫محض‬ ‫به‬ )‫پاسخ‬ ،‫داوطلب‬ ‫توسط‬‫رفع‬ ‫امکان‬‫کریمی‬ ‫مهندس‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫اشکال‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫فراهم‬. 6-5‫کاربری‬ ‫ناحیه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫پسورد‬ ‫و‬ ‫یوزرنیم‬ ‫زمان‬ ‫چه‬ ) ‫گیرد؟‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫داوطلب‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫آنالین‬ ‫آزمون‬ ‫آزمون‬ ‫برگزاری‬ ‫زمان‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ )‫پاسخ‬،‫آزمایشی‬‫از‬20‫قبل‬ ‫روز‬ ‫از‬‫اصلی‬ ‫آزمون‬ ‫برگزاری‬‫حد‬ ،‫است‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬‫اقل‬5‫روز‬‫اولین‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫آزمون‬.‫گرفت‬ ‫خواهد‬ ‫قرار‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ 6-6‫پرداخت‬ ‫نحوه‬ )50‫است؟‬ ‫چطور‬ ‫باقیمانده‬ ‫درصد‬ ‫ه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫بعد‬ )‫پاسخ‬‫م‬‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ارسال‬ ‫ویدیوی‬ ‫لینک‬ ،‫بسته‬ ‫راه‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫پرداخت‬ ‫نحوه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬
 • 17. 6-7‫عودت‬ ‫برای‬ ‫محصول‬ ‫از‬ ‫رضایت‬ ‫عدم‬ ‫اعالم‬ ‫نحوه‬ )‫وجه‬ ‫کل‬ ‫است؟‬ ‫چگونه‬ ‫آدرس‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫کاربری‬ ‫ناحیه‬ ‫وارد‬ )‫پاسخ‬ https://www.mohandesinnews.ir/my-account/‫بخش‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ .‫هستید‬ ‫محصول‬ ‫دادن‬ ‫پس‬ ‫باز‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫اعالم‬ ،‫تیکت‬ ‫ارسال‬ ‫همان‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫به‬«‫کاربری‬ ‫ناحیه‬»‫بخش‬ ‫در‬ ‫و‬«‫ها‬ ‫تیکت‬»‫آدرس‬ ، ‫بعد‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫نحوه‬ ‫و‬‫کارتی‬ ‫شماره‬ ‫به‬ ‫عینا‬ ‫مبلغ‬ ،‫بسته‬ ‫دریافت‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫که‬«‫بانکی‬ ‫حساب‬ ‫اطالعات‬».‫شود‬ ‫می‬ ‫واریز‬ ،‫اید‬ ‫کرده‬ ‫وارد‬ 6-8‫تضمین‬ ‫دلیل‬ )70‫چیست؟‬ ‫درصد‬ ( ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫های‬ ‫تحلیل‬ ‫مبنای‬ ‫به‬ )‫پاسخ‬‫کلیک‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬ ‫کنید‬‫شهریور‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ،)‫اسفند‬ ‫و‬95،‫مهر‬96‫اردیبهشت‬ ‫و‬97 ‫حداقل‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫طالئی‬ ‫بسته‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬70‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫درصد‬ ‫پاسخ‬.‫داد‬ 6-9‫شماست؟‬ ‫محصول‬ ‫بهترین‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫آیا‬ ) ‫بهترین‬ ‫ها‬ ‫تضمین‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫جامع‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫چه‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬ .‫است‬ ‫ممکن‬ ‫محصول‬ 6-10‫وجود‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫محصوالت‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ )‫نظر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫باشد؟‬ ‫داشته‬ ‫مناسبی‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫پائین‬ ‫قیمت‬
 • 18. ‫به‬ ‫کیفی‬ ‫دید‬ ‫از‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫عزیز‬ ‫داوطلبان‬ ‫به‬ ‫چند‬ ‫هر‬ )‫پاسخ‬ ‫در‬ ،‫باشد‬ ‫مطمئن‬ ‫کامال‬ ‫طالئی‬ ‫بسته‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫نگاه‬ ‫محصوالت‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬ ‫اصرار‬ ‫صورت‬«‫نقره‬ ‫بسته‬‫ای‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬»‫ب‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫محصول‬ ‫ترین‬ ‫نزدیک‬‫ه‬ ‫جز‬‫آنالین‬ ‫آزمون‬‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬‫و‬‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫تلگرامی‬ ‫اشکال‬ ‫رفع‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬‫دارای‬ ‫ضمنا‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫جای‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫محصوالت‬ ‫سایر‬ ، ،‫همچنین‬ .‫است‬ ‫نیز‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫تخفیف‬‫برنزی‬ ‫بسته‬‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬‫و‬‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫گنجینه‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫ی‬ ‫تاس‬‫برقی‬ ‫یسات‬‫جایگاه‬ ‫در‬ ‫البته‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫ای‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫محصوالت‬ ‫نیز‬ .‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫بعدی‬ ‫های‬ 6-11‫سایر‬ ‫از‬ ‫باالتر‬ ‫کمی‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫هزینه‬ ‫که‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ) ‫است؟‬ ،‫ای‬ ‫نقره‬ ‫بسته‬ ‫مخصوصا‬ ،‫محصوالت‬ ‫ای‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫تضمین‬ ‫دو‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫باشدی‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ )‫پاسخ‬ ‫مح‬ ‫سایر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دارد‬‫خواهد‬ ‫حالت‬ ‫دو‬ ‫آزمون‬ ‫نتیجه‬ ‫ضمنا‬ !‫نیست‬ ‫صوالت‬ ‫قبولی‬ ،‫شما‬ ‫تالش‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫با‬ ‫(که‬ ‫قبولی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .‫داشت‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫این‬ ‫ارزش‬ ‫که‬ ‫دید‬ ‫خواهید‬ ،)‫است‬ ‫قطعی‬ ‫شما‬ ‫بخش‬ ،)‫است‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ ‫آن‬ ‫احتمال‬ ‫(که‬ ‫قبولی‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫اما‬ .‫است‬ ‫خواه‬ ‫دریافت‬ ‫رو‬ ‫مبلغ‬ ‫از‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬‫همان‬ ‫تقریبا‬ ‫آن‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫د‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ای‬ ‫نقره‬ ‫بسته‬ ‫مبلغ‬
 • 19. 7‫نویسنده‬ ‫درباره‬ )‫مدرس‬ ‫و‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناس‬ ،‫هستم‬ ‫محمدکریمی‬ ‫من‬ ‫بحال‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬‫از‬ ‫بیش‬ 50‫معتبرترین‬ ‫در‬ ‫علمی‬ ‫مقاله‬ ‫عنوان‬ ‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫کنفرانس‬ ‫و‬ ‫ژورنالها‬ ،‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫من‬ ‫از‬13‫تالیف‬ ‫کتاب‬ ‫عنوان‬ ‫و‬ ‫پژوهشگر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫چند‬ ،‫ام‬ ‫کرده‬ ‫نظام‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ .‫ام‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫نمونه‬ ‫معلم‬ ‫خبری‬ ‫پایگاه‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫اولین‬ ‫مدیرمسئولی‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫هم‬ ‫مهندسی‬-‫تحلیلی‬ ‫اخ‬( ‫ایران‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫تصاصی‬http:// .irmohandesinnews/،‫کتاب‬ ‫عنوان‬ ‫هفت‬ ،)‫چندین‬‫فیلم‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫نوشته‬ ‫تحلیلی‬ ‫نقد‬ ‫و‬ ‫یادداشت‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫جزوه‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ،‫آموزشی‬ ‫مختلف‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫دوره‬ ‫ها‬ ‫برگزار‬ ‫کشور‬‫و‬ ‫علمی‬ ‫سوابق‬ ‫اسناد‬ ‫و‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬ .‫ام‬ ‫کرده‬ ( ‫شخصی‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫لطفا‬ ‫من‬ ‫کاری‬-http://mohammad karimi.ir.‫فرمائید‬ ‫مراجعه‬ )
 • 20. 8)‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫به‬ ‫محصوالت‬ ‫آخرین‬ ‫مشاهده‬ https://www.mohandesinNEWS.ir/shop ‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫مولف‬ ‫شخصی‬ ‫سایت‬ http://mohammad-karimi.ir :‫اعضا‬ ‫ویژه‬ ‫تخفیف‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫روزانه‬ ‫آموزش‬ ‫با‬ ‫تلگرامی‬ ‫کانال‬ https://telegram.me/tasisat_barghi :‫ها‬ ‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫مولف‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫تماس‬ https://telegram.me/allo_mohandes 02166404186 info@mohandesinNEWS.ir