فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

هدف اصلی فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طبقه بندی پرسش های مطروحه در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی به گونه ایست که هم تمامی مباحث در آن موجود بوده و هم به شیوه نوینی بودجه بندی شوند. برای این منظور، کلیه پرسش های تحلیلی و مسائل مطروحه در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی از سال 73 تا مهر 96، در این مجموعه در 10 فصل تدوین شده است. هر فصل نیز شامل چندین بخش است که پرسش ها به صورت هدفمند در کنار هم گنجانده شده و درسنامه ای مناسب با هر پرسش ارائه شده است. در مجموع بیش از 750 پرسش به همراه ده ها نکته طلائی در این مجموعه آموزشی قابل مشاهده است. لیتک: https://www.akhbarmohandesi.ir/?p=1141 تماس: 02166404186

1
‫آمادگی‬ ‫فیلم‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬
:‫مدرسان‬
‫محمد‬ ‫مهندس‬‫کریمی‬
‫خبری‬ ‫سایت‬ ‫مدیرمسئول‬-‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫تحلیلی‬
‫وند‬ ‫حاجی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬
‫نخبگان‬ ‫و‬ ‫جوان‬ ‫پژوهشگران‬ ‫باشگاه‬ ‫عضو‬‫واحد‬ ‫اسالمی‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬
‫بروجرد‬
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
:‫چکیده‬
‫در‬ ‫قبولی‬ ،‫اخیر‬ ‫سالیان‬ ‫در‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫های‬ ‫دغدغه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫التحصیالن‬ ‫فارغ‬ ‫اصلی‬
‫به‬ ‫نوبت‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫سال‬ ‫هر‬ ‫معموال‬‫اصلی‬ ‫مراجع‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫باز‬ ‫جزوه‬ ‫صورت‬
‫حال‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫معرفی‬ ‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫مباحث‬ ‫غالبا‬ ،‫آزمون‬ ‫این‬
‫مباحث‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫آنکه‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬.‫هستند‬
‫هدف‬‫اصلی‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫فیلم‬‫تاسیسات‬
‫برقی‬‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫مطروحه‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬
‫برقی‬‫شیوه‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫موجود‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫مباحث‬ ‫تمامی‬ ‫هم‬ ‫که‬ ‫ایست‬ ‫گونه‬ ‫به‬
‫مسائل‬ ‫و‬ ‫تحلیلی‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫کلیه‬ ،‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫شوند‬ ‫بندی‬ ‫بودجه‬ ‫نوینی‬
‫در‬ ‫مطروحه‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫سال‬ ‫از‬73‫تا‬‫مهر‬
96‫در‬ ‫مجموعه‬ ‫این‬ ‫در‬ ،10‫شامل‬ ‫نیز‬ ‫فصل‬ ‫هر‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تدوین‬ ‫فصل‬
‫چندین‬‫گنجانده‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫هدفمند‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بخش‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫مجموع‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫پرسش‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫مناسب‬ ‫ای‬ ‫درسنامه‬ ‫و‬ ‫شده‬
750‫قابل‬ ‫آموزشی‬ ‫مجموعه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫طالئی‬ ‫نکته‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫پرسش‬
.‫است‬ ‫مشاهده‬
1‫ظاهری‬ ‫مشخصات‬ )
‫فیلم‬ :‫محصول‬ ‫نوع‬
:‫مدت‬25‫ساعت‬
:‫محصول‬ ‫کد‬NB11
:‫حجم‬26‫گیگابایت‬
:‫کیفیت‬Full HD
:‫قیمت‬170‫تومان‬ ‫هزار‬
2‫دسترسی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ )
2-1‫ملی‬ ‫کتابخانه‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫مجوز‬ ‫لینک‬ )
http://opac.nlai.ir/opac-
prod/bibliographic/4725531
2-2‫گزیده‬ ‫مشاهده‬ )‫فیلم‬
1-2https://www.akhbarmohandesi.ir//
2-3‫لی‬ )‫ن‬:‫خرید‬ ‫ک‬
https://www.akhbarmohandesi.ir/?p=1141
3‫فیلم‬ ‫زمینه‬ ‫پیش‬ )
‫موفقیت‬ ‫عدم‬ ‫علل‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫داوطلبان‬
( ‫آنهاست‬ ‫عمیق‬ ‫یادگیری‬ ‫عدم‬ ،‫برقی‬ ‫تاسیسات‬‫کلیک‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬
‫کنید‬‫در‬ ‫مطروحه‬ ‫مفاهیم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سرفصل‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫دقت‬ ‫باید‬ .)‫نظام‬ ‫آزمون‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬‫دانشگاهی‬ ‫های‬ ‫سرفصل‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫کامال‬
‫نباید‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫کاربردی‬ ‫جنبه‬ ‫کامال‬ ‫اخیر‬ ‫سنوات‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬
‫مفاهیم‬ ‫یادگیری‬ ‫توقع‬‫کالس‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫خودآموز‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آزمون‬ ‫این‬
‫مشکالت‬ ،‫زمان‬ ‫کمبود‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫احساس‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫واقعی‬ ‫درس‬
‫برا‬ ‫را‬ ‫ما‬ ،‫حضوری‬ ‫های‬ ‫کالس‬ ‫هزنیه‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫شهرهای‬ ‫برای‬ ‫مسافت‬
‫که‬ ‫داشت‬ ‫آن‬‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫فیلم‬
‫برقی‬‫آ‬ ‫آزمون‬ ‫عزیز‬ ‫داوطلبان‬ ‫برای‬ ‫را‬.‫نماییم‬ ‫ماده‬
4‫ویژگی‬ )‫برجسته‬ ‫های‬
4-1‫متفاوت‬ ‫پاسخ‬ )
‫مسائل‬ ‫تشریحی‬ ‫حل‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫ارائه‬ ،‫مفاهیم‬ ‫بیان‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫سعی‬ ،‫ویدیو‬ ‫این‬ ‫در‬
‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫کامال‬«‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫درسنامه‬ ‫کتاب‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬»،«‫پالس‬ ‫برق‬ ‫تاسیسات‬ ‫کتاب‬»‫و‬«‫پرسش‬ ‫تشریح‬ ‫کتاب‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬»‫ب‬‫آنچه‬ ،‫شده‬ ‫تالش‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫اشد‬
‫این‬ ‫در‬ ‫نداشت‬ ‫نوشتن‬ ‫امکان‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬‫فیلم‬‫تا‬ ‫شود‬ ‫جبران‬ ‫گفتار‬ ‫با‬
.‫باشد‬ ‫کاملی‬ ‫بسته‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫در‬
4-2‫مفاهیم‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ )
‫صورت‬ ‫به‬ )‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫جز‬ ‫(به‬ ‫آزمون‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مفاهیم‬ ‫تمامی‬ ،‫فیلم‬ ‫این‬ ‫در‬
‫با‬ ‫مفاهیم‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫تدریس‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬‫منتقل‬ ‫داوطلب‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬ ‫عمق‬
‫جزئیات‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫تشریحی‬ ‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تک‬ ‫تک‬ ‫همچنین‬ .‫شود‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫کامل‬
4-3‫سواالت‬ ‫کل‬ ‫پوشش‬ )
‫از‬ ‫بیش‬ ،‫رو‬ ‫پیش‬ ‫محصول‬ ‫در‬800‫مباحث‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫های‬ ‫پرسش‬13‫و‬
15‫مبحث‬ ‫(راهنمای‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫راهنمای‬ ‫کتاب‬ ،13)
‫نشریه‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬ ‫و‬ ‫موسسیان‬ ‫آقای‬ ‫تالیف‬110‫(سال‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬
73( ‫دوره‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ )‫مهر‬96.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ )
4-4‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تفکیک‬ )
‫و‬ ‫نظارت‬ ،‫طراحی‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬
‫طرا‬ ‫طالحیت‬ ‫دو‬ ‫داوطلبان‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫مشترک‬‫راحتی‬ ‫به‬ ‫نظات‬ ‫و‬ ‫حی‬
.‫کنند‬ ‫مطالعه‬ ‫سواالت‬ ‫نوع‬ ‫براساس‬
4-5‫کیفیت‬ )
،‫ویدیو‬ ‫این‬‫دارای‬‫بسته‬ ‫و‬ ‫لیبل‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫بصری‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫باالیی‬ ‫بسیار‬ ‫کیفیت‬
.‫هست‬ ‫شکیلی‬ ‫و‬ ‫استثنائی‬ ‫بندی‬‫روی‬ ‫ها‬ ‫فیلم‬ ‫همچنین‬‫چند‬‫وی‬ ‫دی‬ ‫حلقه‬
‫دی‬‫رایت‬‫آرشیو‬ ‫برای‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫دی‬ ‫وی‬ ‫دی‬ ‫بهترین‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شده‬
.‫هستند‬ ‫باره‬ ‫چند‬ ‫مشاهده‬ ‫و‬ ‫کردن‬
5‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ )
‫بخش‬ ‫در‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫سواالت‬«‫بنویسید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دیدگاه‬»‫وارد‬
.‫شود‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کنید‬
5-1‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫با‬ ‫مفاهیم‬ ‫ارائه‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫تفاوتی‬ ‫چه‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ )‫دارد؟‬
‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫مطالب‬ ‫کلیه‬ ‫که‬ ‫سعی‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫در‬ )‫پاسخ‬
.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫کالسی‬ ‫جو‬ ‫کامال‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫محصوالت‬ ‫سایر‬ ‫از‬
5-2‫دارد؟‬ ‫را‬ ‫تلویزیون‬ ‫توسط‬ ‫پخش‬ ‫قابلیت‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫آیا‬ )
‫که‬ ‫ویندوزی‬ ‫های‬ ‫تبلت‬ ‫و‬ ‫تاپ‬ ‫لپ‬ ،‫کامپیوتر‬ ‫روی‬ ‫تنها‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ،‫خیر‬ )‫پاسخ‬
‫قابلیت‬.‫هستند‬ ‫اجرا‬ ‫قابل‬ ،‫دارند‬ ‫را‬ ‫رام‬ ‫دی‬ ‫وی‬ ‫دی‬ ‫وصل‬
5-3‫درسنامه‬ ‫کتاب‬ ‫تهیه‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ،‫فیلم‬ ‫این‬ ‫تهیه‬ ‫صورت‬ ‫در‬ )
‫هست؟‬
،‫حتما‬ ‫فیلم‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ )‫پاسخ‬«‫کتاب‬‫پرسش‬ ‫و‬ ‫درسنامه‬‫های‬
‫طبقه‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫شده‬ ‫بندی‬»‫اوال‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ،‫شود‬ ‫تهیه‬ ‫نیز‬
‫برداری‬ ‫نت‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫ثانیا‬ ،‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫حل‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫ارائه‬ ‫نحوه‬
‫کتاب‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نبوده‬ ‫فیلم‬ ‫از‬‫درسنامه‬‫شده‬ ‫انجام‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫عالی‬ ‫و‬ ‫بهینه‬ ‫صورت‬ ‫به‬
.‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫درسنامه‬ ‫کتاب‬ ‫باید‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫برای‬ ‫ثالثا‬ ‫و‬
5-4‫تا‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫برای‬ ‫آیا‬ )،‫برقی‬ ‫سیسات‬
‫مشاهده‬‫این‬‫فیلم‬‫است؟‬ ‫کافی‬ ‫تنهائی‬ ‫به‬
‫حد‬ ‫در‬ ،‫آموزشی‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫تالش‬ )‫پاسخ‬
‫کاملترین‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬ ‫اما‬ ‫دهد‬ ‫پاسخ‬ ‫داوطلبان‬ ‫نیازهای‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫بضاعت‬
،‫ممکن‬ ‫مجموعه‬«‫طالئی‬ ‫بسته‬-‫تض‬‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫مینی‬
‫برقی‬»،«‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫ای‬ ‫نقره‬ ‫بسته‬»،«‫بسته‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برنزی‬»‫و‬«‫آزمون‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫گنجینه‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬»‫پیشنهاد‬.‫شود‬ ‫می‬
6‫درباره‬ )‫فیلم‬ ‫مدرس‬
‫ارشد‬ ‫کارشناس‬ ،‫هستم‬ ‫محمدکريمي‬ ‫من‬
‫بحال‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسي‬‫از‬ ‫بيش‬
50‫معتبرترين‬ ‫در‬ ‫علمي‬ ‫مقاله‬ ‫عنوان‬
‫خارجي‬ ‫و‬ ‫داخلي‬ ‫هاي‬ ‫کنفرانس‬ ‫و‬ ‫ژورنالها‬
،‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫من‬ ‫از‬14‫تاليف‬ ‫کتاب‬ ‫عنوان‬
‫و‬ ‫پژوهشگر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫چند‬ ،‫ام‬ ‫کرده‬
‫نظام‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ .‫ام‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫نمونه‬ ‫معلم‬
‫خبري‬ ‫پايگاه‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫اولين‬ ‫مديرمسئولي‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫هم‬ ‫مهندسي‬-‫تحليلي‬
‫اخ‬‫ايران‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫تصاصي‬
(http://akhbarmohandesi.ir/‫فيلم‬ ‫دو‬ ،‫کتاب‬ ‫عنوان‬ ‫هفت‬ ،)
‫(جمعا‬ ‫آموزشي‬52‫نقد‬ ‫و‬ ‫يادداشت‬ ‫و‬ ‫آموزشي‬ ‫جزوه‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ،)‫ساعت‬
‫تاسيسات‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگي‬ ‫دوره‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫نوشته‬ ‫تحليلي‬
‫مختلف‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ ‫برقي‬‫و‬ ‫جزئيات‬ ‫مشاهده‬ ‫براي‬ .‫ام‬ ‫کرده‬ ‫برگزار‬ ‫کشور‬
‫شخصي‬ ‫سايت‬ ‫به‬ ‫لطفا‬ ‫من‬ ‫کاري‬ ‫و‬ ‫علمي‬ ‫سوابق‬ ‫اسناد‬
(karimi.ir-http://mohammad.‫فرمائيد‬ ‫مراجعه‬ )
7‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬ )
‫فروشگاه‬ ‫به‬ ‫محصوالت‬ ‫آخرين‬ ‫مشاهده‬
‫اينترنتی‬
https://www.akhbarmohandesi.ir/shop
‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫مولف‬ ‫شخصی‬ ‫سايت‬
http://mohammad-karimi.ir
‫ارائه‬ ‫و‬ ‫روزانه‬ ‫آموزش‬ ‫با‬ ‫تلگرامی‬ ‫کانال‬
:‫اعضا‬ ‫ويژه‬ ‫تخفیف‬
https://telegram.me/tasisat_barghi
:‫ها‬ ‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫مولف‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫تماس‬
https://telegram.me/akhbarmohandesi_admin
02166404186
info@akhbarmohandesi.ir

Mais conteúdo relacionado

Similar a فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی(20)

10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون
Mohammad Karimi4 visualizações

Mais de Mohammad Karimi(20)

کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi35 visualizações
رشته مهندسی برق قدرترشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرت
Mohammad Karimi56 visualizações

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

  • 1. 1
  • 2. ‫آمادگی‬ ‫فیلم‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ :‫مدرسان‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬‫کریمی‬ ‫خبری‬ ‫سایت‬ ‫مدیرمسئول‬-‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫اخبار‬ ‫تحلیلی‬ ‫وند‬ ‫حاجی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫نخبگان‬ ‫و‬ ‫جوان‬ ‫پژوهشگران‬ ‫باشگاه‬ ‫عضو‬‫واحد‬ ‫اسالمی‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫بروجرد‬
  • 4. :‫چکیده‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ،‫اخیر‬ ‫سالیان‬ ‫در‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫های‬ ‫دغدغه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫التحصیالن‬ ‫فارغ‬ ‫اصلی‬ ‫به‬ ‫نوبت‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫سال‬ ‫هر‬ ‫معموال‬‫اصلی‬ ‫مراجع‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫باز‬ ‫جزوه‬ ‫صورت‬ ‫حال‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫معرفی‬ ‫کشور‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫مباحث‬ ‫غالبا‬ ،‫آزمون‬ ‫این‬ ‫مباحث‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫آنکه‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬.‫هستند‬ ‫هدف‬‫اصلی‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫فیلم‬‫تاسیسات‬ ‫برقی‬‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫مطروحه‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫برقی‬‫شیوه‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫موجود‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫مباحث‬ ‫تمامی‬ ‫هم‬ ‫که‬ ‫ایست‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫مسائل‬ ‫و‬ ‫تحلیلی‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫کلیه‬ ،‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫شوند‬ ‫بندی‬ ‫بودجه‬ ‫نوینی‬ ‫در‬ ‫مطروحه‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫سال‬ ‫از‬73‫تا‬‫مهر‬ 96‫در‬ ‫مجموعه‬ ‫این‬ ‫در‬ ،10‫شامل‬ ‫نیز‬ ‫فصل‬ ‫هر‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تدوین‬ ‫فصل‬ ‫چندین‬‫گنجانده‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫هدفمند‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بخش‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫مجموع‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫پرسش‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫مناسب‬ ‫ای‬ ‫درسنامه‬ ‫و‬ ‫شده‬ 750‫قابل‬ ‫آموزشی‬ ‫مجموعه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫طالئی‬ ‫نکته‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫پرسش‬ .‫است‬ ‫مشاهده‬
  • 5. 1‫ظاهری‬ ‫مشخصات‬ ) ‫فیلم‬ :‫محصول‬ ‫نوع‬ :‫مدت‬25‫ساعت‬ :‫محصول‬ ‫کد‬NB11 :‫حجم‬26‫گیگابایت‬ :‫کیفیت‬Full HD :‫قیمت‬170‫تومان‬ ‫هزار‬ 2‫دسترسی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ) 2-1‫ملی‬ ‫کتابخانه‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫مجوز‬ ‫لینک‬ ) http://opac.nlai.ir/opac- prod/bibliographic/4725531 2-2‫گزیده‬ ‫مشاهده‬ )‫فیلم‬ 1-2https://www.akhbarmohandesi.ir// 2-3‫لی‬ )‫ن‬:‫خرید‬ ‫ک‬ https://www.akhbarmohandesi.ir/?p=1141 3‫فیلم‬ ‫زمینه‬ ‫پیش‬ ) ‫موفقیت‬ ‫عدم‬ ‫علل‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫داوطلبان‬ ( ‫آنهاست‬ ‫عمیق‬ ‫یادگیری‬ ‫عدم‬ ،‫برقی‬ ‫تاسیسات‬‫کلیک‬ ‫جزئیات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬ ‫کنید‬‫در‬ ‫مطروحه‬ ‫مفاهیم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سرفصل‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫دقت‬ ‫باید‬ .)‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬‫دانشگاهی‬ ‫های‬ ‫سرفصل‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫کامال‬
  • 6. ‫نباید‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫کاربردی‬ ‫جنبه‬ ‫کامال‬ ‫اخیر‬ ‫سنوات‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫مفاهیم‬ ‫یادگیری‬ ‫توقع‬‫کالس‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫خودآموز‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫مشکالت‬ ،‫زمان‬ ‫کمبود‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫احساس‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫واقعی‬ ‫درس‬ ‫برا‬ ‫را‬ ‫ما‬ ،‫حضوری‬ ‫های‬ ‫کالس‬ ‫هزنیه‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫شهرهای‬ ‫برای‬ ‫مسافت‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫آن‬‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫فیلم‬ ‫برقی‬‫آ‬ ‫آزمون‬ ‫عزیز‬ ‫داوطلبان‬ ‫برای‬ ‫را‬.‫نماییم‬ ‫ماده‬ 4‫ویژگی‬ )‫برجسته‬ ‫های‬ 4-1‫متفاوت‬ ‫پاسخ‬ ) ‫مسائل‬ ‫تشریحی‬ ‫حل‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫ارائه‬ ،‫مفاهیم‬ ‫بیان‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫سعی‬ ،‫ویدیو‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫کامال‬«‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫درسنامه‬ ‫کتاب‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬»،«‫پالس‬ ‫برق‬ ‫تاسیسات‬ ‫کتاب‬»‫و‬«‫پرسش‬ ‫تشریح‬ ‫کتاب‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬»‫ب‬‫آنچه‬ ،‫شده‬ ‫تالش‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫اشد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نداشت‬ ‫نوشتن‬ ‫امکان‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬‫فیلم‬‫تا‬ ‫شود‬ ‫جبران‬ ‫گفتار‬ ‫با‬ .‫باشد‬ ‫کاملی‬ ‫بسته‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫در‬ 4-2‫مفاهیم‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ) ‫صورت‬ ‫به‬ )‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫جز‬ ‫(به‬ ‫آزمون‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مفاهیم‬ ‫تمامی‬ ،‫فیلم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫مفاهیم‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫تدریس‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬‫منتقل‬ ‫داوطلب‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬ ‫عمق‬ ‫جزئیات‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫تشریحی‬ ‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تک‬ ‫تک‬ ‫همچنین‬ .‫شود‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫کامل‬
  • 7. 4-3‫سواالت‬ ‫کل‬ ‫پوشش‬ ) ‫از‬ ‫بیش‬ ،‫رو‬ ‫پیش‬ ‫محصول‬ ‫در‬800‫مباحث‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫های‬ ‫پرسش‬13‫و‬ 15‫مبحث‬ ‫(راهنمای‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫راهنمای‬ ‫کتاب‬ ،13) ‫نشریه‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬ ‫و‬ ‫موسسیان‬ ‫آقای‬ ‫تالیف‬110‫(سال‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬ 73( ‫دوره‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ )‫مهر‬96.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ) 4-4‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تفکیک‬ ) ‫و‬ ‫نظارت‬ ،‫طراحی‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫طرا‬ ‫طالحیت‬ ‫دو‬ ‫داوطلبان‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫مشترک‬‫راحتی‬ ‫به‬ ‫نظات‬ ‫و‬ ‫حی‬ .‫کنند‬ ‫مطالعه‬ ‫سواالت‬ ‫نوع‬ ‫براساس‬ 4-5‫کیفیت‬ ) ،‫ویدیو‬ ‫این‬‫دارای‬‫بسته‬ ‫و‬ ‫لیبل‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫بصری‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫باالیی‬ ‫بسیار‬ ‫کیفیت‬ .‫هست‬ ‫شکیلی‬ ‫و‬ ‫استثنائی‬ ‫بندی‬‫روی‬ ‫ها‬ ‫فیلم‬ ‫همچنین‬‫چند‬‫وی‬ ‫دی‬ ‫حلقه‬ ‫دی‬‫رایت‬‫آرشیو‬ ‫برای‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫دی‬ ‫وی‬ ‫دی‬ ‫بهترین‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شده‬ .‫هستند‬ ‫باره‬ ‫چند‬ ‫مشاهده‬ ‫و‬ ‫کردن‬ 5‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ) ‫بخش‬ ‫در‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫سواالت‬«‫بنویسید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دیدگاه‬»‫وارد‬ .‫شود‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ 5-1‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫با‬ ‫مفاهیم‬ ‫ارائه‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫تفاوتی‬ ‫چه‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ )‫دارد؟‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫مطالب‬ ‫کلیه‬ ‫که‬ ‫سعی‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫در‬ )‫پاسخ‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫کالسی‬ ‫جو‬ ‫کامال‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫محصوالت‬ ‫سایر‬ ‫از‬
  • 8. 5-2‫دارد؟‬ ‫را‬ ‫تلویزیون‬ ‫توسط‬ ‫پخش‬ ‫قابلیت‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫آیا‬ ) ‫که‬ ‫ویندوزی‬ ‫های‬ ‫تبلت‬ ‫و‬ ‫تاپ‬ ‫لپ‬ ،‫کامپیوتر‬ ‫روی‬ ‫تنها‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ،‫خیر‬ )‫پاسخ‬ ‫قابلیت‬.‫هستند‬ ‫اجرا‬ ‫قابل‬ ،‫دارند‬ ‫را‬ ‫رام‬ ‫دی‬ ‫وی‬ ‫دی‬ ‫وصل‬ 5-3‫درسنامه‬ ‫کتاب‬ ‫تهیه‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ،‫فیلم‬ ‫این‬ ‫تهیه‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ) ‫هست؟‬ ،‫حتما‬ ‫فیلم‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ )‫پاسخ‬«‫کتاب‬‫پرسش‬ ‫و‬ ‫درسنامه‬‫های‬ ‫طبقه‬‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫شده‬ ‫بندی‬»‫اوال‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ،‫شود‬ ‫تهیه‬ ‫نیز‬ ‫برداری‬ ‫نت‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫ثانیا‬ ،‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫حل‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫ارائه‬ ‫نحوه‬ ‫کتاب‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نبوده‬ ‫فیلم‬ ‫از‬‫درسنامه‬‫شده‬ ‫انجام‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫عالی‬ ‫و‬ ‫بهینه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫درسنامه‬ ‫کتاب‬ ‫باید‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫برای‬ ‫ثالثا‬ ‫و‬ 5-4‫تا‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫برای‬ ‫آیا‬ )،‫برقی‬ ‫سیسات‬ ‫مشاهده‬‫این‬‫فیلم‬‫است؟‬ ‫کافی‬ ‫تنهائی‬ ‫به‬ ‫حد‬ ‫در‬ ،‫آموزشی‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫تالش‬ )‫پاسخ‬ ‫کاملترین‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬ ‫اما‬ ‫دهد‬ ‫پاسخ‬ ‫داوطلبان‬ ‫نیازهای‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫بضاعت‬ ،‫ممکن‬ ‫مجموعه‬«‫طالئی‬ ‫بسته‬-‫تض‬‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫مینی‬ ‫برقی‬»،«‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫ای‬ ‫نقره‬ ‫بسته‬»،«‫بسته‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برنزی‬»‫و‬«‫آزمون‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫گنجینه‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬»‫پیشنهاد‬.‫شود‬ ‫می‬
  • 9. 6‫درباره‬ )‫فیلم‬ ‫مدرس‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناس‬ ،‫هستم‬ ‫محمدکريمي‬ ‫من‬ ‫بحال‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسي‬‫از‬ ‫بيش‬ 50‫معتبرترين‬ ‫در‬ ‫علمي‬ ‫مقاله‬ ‫عنوان‬ ‫خارجي‬ ‫و‬ ‫داخلي‬ ‫هاي‬ ‫کنفرانس‬ ‫و‬ ‫ژورنالها‬ ،‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫من‬ ‫از‬14‫تاليف‬ ‫کتاب‬ ‫عنوان‬ ‫و‬ ‫پژوهشگر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫چند‬ ،‫ام‬ ‫کرده‬ ‫نظام‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ .‫ام‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫نمونه‬ ‫معلم‬ ‫خبري‬ ‫پايگاه‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫اولين‬ ‫مديرمسئولي‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫هم‬ ‫مهندسي‬-‫تحليلي‬ ‫اخ‬‫ايران‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫تصاصي‬ (http://akhbarmohandesi.ir/‫فيلم‬ ‫دو‬ ،‫کتاب‬ ‫عنوان‬ ‫هفت‬ ،) ‫(جمعا‬ ‫آموزشي‬52‫نقد‬ ‫و‬ ‫يادداشت‬ ‫و‬ ‫آموزشي‬ ‫جزوه‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ،)‫ساعت‬ ‫تاسيسات‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگي‬ ‫دوره‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫نوشته‬ ‫تحليلي‬ ‫مختلف‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ ‫برقي‬‫و‬ ‫جزئيات‬ ‫مشاهده‬ ‫براي‬ .‫ام‬ ‫کرده‬ ‫برگزار‬ ‫کشور‬ ‫شخصي‬ ‫سايت‬ ‫به‬ ‫لطفا‬ ‫من‬ ‫کاري‬ ‫و‬ ‫علمي‬ ‫سوابق‬ ‫اسناد‬ (karimi.ir-http://mohammad.‫فرمائيد‬ ‫مراجعه‬ )
  • 10. 7‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ) ‫فروشگاه‬ ‫به‬ ‫محصوالت‬ ‫آخرين‬ ‫مشاهده‬ ‫اينترنتی‬ https://www.akhbarmohandesi.ir/shop ‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫مولف‬ ‫شخصی‬ ‫سايت‬ http://mohammad-karimi.ir ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫روزانه‬ ‫آموزش‬ ‫با‬ ‫تلگرامی‬ ‫کانال‬ :‫اعضا‬ ‫ويژه‬ ‫تخفیف‬ https://telegram.me/tasisat_barghi :‫ها‬ ‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫مولف‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫تماس‬ https://telegram.me/akhbarmohandesi_admin 02166404186 info@akhbarmohandesi.ir