درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97

آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی در سالیان اخیر، تبدیل به آزمونی چالشی با پرسش‌های مفهومی شده است که قبولی در آن نیازمند مطالعه عمیق و جدی مباحث سازمان نظام مهندسی به‌ویژه، مباحث 13 و 15 است. بسیاری از کتاب‌های موجود در بازار، ابتدا درسنامه‌ای مختصر ارائه و به حل آزمون بسنده کرده‌اند. این رویه باعث شده که مهندسان در جلسه آزمون دچار سردرگمی شوند. هدف اصلی در کتاب پیش رو، جمع‌آوری منبعی بی‌نظیر برای آمادگی آزمون نظام مهندسیِ تاسیسات برقی است. با چند ویژگی استثنائی و منحصر بفرد است: • طبقه¬بندی تمامی پرسش¬ها از اولین دوره (آذر 73) تا آخرین دوره (ارديبهشت 97) • دسته¬بندی پرسش¬ها به سه دسته نظارت، طراحی و مشترک • به روز رسانی مطالب براساس آخرین نسخه مباحث 13 و 15 • ارائه ده¬ها نکته طلائی و اختصاصی مشاهده آخرين محصولات به فروشگاه اينترنتي https://www.mohandesinNEWS.ir/shop کانال تلگرامي با آموزش روزانه و ارائه تخفيف ويژه اعضا: https://telegram.me/tasisat_barghi تماس برای مشاوره و خرید: 02166404186

درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97
‫چکيده‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫آزمونی‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ،‫اخیر‬ ‫سالیان‬ ‫در‬
‫پرسش‬ ‫با‬ ‫چالشی‬‫نیازمند‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫مفهومی‬ ‫های‬
‫به‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫مباحث‬ ‫جدی‬ ‫و‬ ‫عمیق‬ ‫مطالعه‬‫مباحث‬ ،‫ویژه‬
13‫و‬15‫کتاب‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ .‫است‬‫درسنامه‬ ‫ابتدا‬ ،‫بازار‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬‫ای‬
‫کرده‬ ‫بسنده‬ ‫آزمون‬ ‫حل‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ارائه‬ ‫مختصر‬‫ای‬ .‫اند‬‫که‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫رویه‬ ‫ن‬
.‫شوند‬ ‫سردرگمی‬ ‫دچار‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫مهندسان‬
‫جمع‬ ،‫رو‬ ‫پیش‬ ‫کتاب‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬‫بی‬ ‫منبعی‬ ‫آوری‬‫آ‬ ‫برای‬ ‫نظیر‬‫مادگی‬
‫و‬ ‫استثنائی‬ ‫ویژگی‬ ‫چند‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ِ‫ی‬‫مهندس‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬
:‫است‬ ‫بفرد‬ ‫منحصر‬
‫طبقه‬‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫بندی‬‫(آذر‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫ها‬73‫آخرین‬ ‫تا‬ )
( ‫دوره‬‫اردیبهشت‬97)
‫دسته‬‫پرسش‬ ‫بندی‬‫مشترک‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ،‫نظارت‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫ها‬
‫مباحث‬ ‫نسخه‬ ‫آخرین‬ ‫براساس‬ ‫مطالب‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬13‫و‬15
‫ده‬ ‫ارائه‬‫اختصاصی‬ ‫و‬ ‫طالئی‬ ‫نکته‬ ‫ها‬
1‫ظاهری‬ ‫مشخصات‬ )
‫کتاب‬ :‫محصول‬ ‫نوع‬
:‫صفحات‬ ‫تعداد‬279
‫وند‬ ‫حاجی‬ ‫محمد‬ ،‫شهسواری‬ ‫علی‬ ،‫کریمی‬ ‫محمد‬ :‫تالیف‬
‫یاوریان‬ ‫انتشاراتی‬ ‫فرهنگی‬ ‫مؤسسه‬ :‫ناشر‬
)‫(بزرگ‬ ‫رحلی‬ :‫قطع‬
‫پستی‬ :‫ارسال‬ ‫نحوه‬
:‫محصول‬ ‫کد‬NB21
:‫قیمت‬45‫تومان‬ ‫هزار‬
2‫داخلی‬ ‫مشخصات‬ )
:‫فصول‬ ‫تعداد‬10
:‫طالئی‬ ‫نکات‬ ‫تعداد‬277
:‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تعداد‬727
3‫دسترسی‬ ‫های‬ ‫لينک‬ )
3-1‫لينک‬ )‫ملی‬ ‫کتابخانه‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫کتاب‬
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4251408
3-2‫مطالب‬ ‫فهرست‬ ‫مشاهده‬ )
https://mohandesinnews.ir/wp-
content/uploads/2017/11/NB21-list.pdf
3-3‫کتاب‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫مشاهده‬ )
https://mohandesinnews.ir/wp-
content/uploads/2017/11/NB21-sample.pdf
3-4‫کتاب‬ ‫خرید‬ ‫لينک‬ )
https://www. mohandesinnews.ir/?p=1142
4‫کتاب‬ ‫نگارش‬ ‫زمينه‬ ‫پيش‬ )
4-1‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫سواالت‬ )
( ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫تحقیقی‬ ‫طبق‬‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫بیشتر‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬‫و‬ ‫طراحی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ،)
‫نظ‬‫ارت‬‫اردیبهشت‬97‫بوده‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫سواالت‬ ‫مشابه‬ ‫سواالت‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫درصد‬
‫در‬ ‫قبولی‬ ‫کلید‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫تسلط‬ ‫و‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫از‬ ‫گروه‬ ‫این‬ ‫اهمیت‬ .‫است‬
‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫این‬ ‫غالب‬ ،‫بدانیم‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫برجسته‬ ‫زمانی‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬
‫تحلی‬‫در‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫دارند‬ ‫گوئی‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫قبلی‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫مساله‬ ‫و‬ ‫لی‬
‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫داوطلب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫آماده‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫و‬ ‫درسنامه‬ ‫کتاب‬ ‫این‬
.‫نماید‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫این‬ ‫آماده‬ ‫کامل‬
4-2‫مهم‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫آئين‬ )
‫مباحث‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬ ‫مهمترین‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬13‫و‬15‫ک‬‫متعددی‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫ه‬
‫مورد‬ ‫در‬ ‫الزم‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ،‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫از‬
‫طبقه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تک‬ ‫تک‬ ،‫همچنین‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫آنها‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫شده‬ ‫بندی‬
5‫برجسته‬ ‫ویژگی‬ )
5-1‫سواالت‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ )
‫استفاده‬ ‫مطالب‬ ‫تدوین‬ ‫برای‬ ‫واحد‬ ‫الگوی‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫غالب‬
‫درسنامه‬ ‫ابتدا‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫پاسخ‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫ای‬
‫سال‬ ‫از‬ ‫(مثال‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫های‬86‫پرسش‬ ‫از‬ )1‫تا‬60‫می‬ ‫ارائه‬ ‫پیوست‬ ‫صورت‬ ‫به‬
‫داوطلب‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫اوال‬ ‫ساختاری‬ ‫چنین‬ .‫شود‬‫فهم‬ ‫به‬ ‫درسنامه‬ ‫مطالعه‬ ‫موقع‬
‫صورت‬ ‫در‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ،‫مهمتر‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫نرسد‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫دقیق‬ ‫لمس‬ ‫و‬ ‫عمیق‬
‫مشابه‬ ‫پرسش‬ ‫یافتن‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫سردرگمی‬ ‫دچار‬ ‫خاص‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫اجاع‬ ‫به‬ ‫نیاز‬
.‫شوند‬ ‫نمی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬‫برجستگی‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬‫کتاب‬«‫و‬ ‫درسنامه‬
‫پرسش‬‫طبقه‬ ‫های‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫شده‬ ‫بندی‬
‫برقی‬ ‫تاسيسات‬»‫بندی‬ ‫طبقه‬ ،‫درسنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫کامل‬.‫است‬‫این‬ ‫برای‬
‫در‬ ‫کتاب‬ ‫مفاهیم‬ ،‫منظور‬9‫ابتدا‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫بخش‬ ‫چند‬ ‫شامل‬ ‫فصل‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫فصل‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫حل‬ ‫بخش‬ ‫آن‬ ‫مخصوص‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫طالئی‬ ‫نکته‬ ،‫درسنامه‬
‫آن‬ ‫خروجی‬ ‫ولی‬ ‫بری‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫سخت‬ ‫بسیار‬ ‫کار‬ ‫کتابی‬ ‫چنین‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫سازماندهی‬
‫بی‬.‫کنید‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬ .‫است‬ ‫نظیر‬
5-2‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ )
‫سعی‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫تشریحی‬ ‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬
‫در‬ .‫نماید‬ ‫ارئه‬ ‫را‬ ‫مطالب‬ ‫جزئی‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫توضیحات‬ ‫که‬ ‫شده‬
‫آدر‬ ،‫نیز‬ ‫خاصی‬ ‫منبع‬ ‫به‬ ‫ارجاع‬ ‫صورت‬‫در‬ ‫مربوطه‬ ‫تکمیلی‬ ‫توضیحات‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫س‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫گنجانده‬ ‫پاسخ‬
5-3‫سواالت‬ ‫کل‬ ‫پوشش‬ )
‫مباحث‬ ‫از‬ ‫پیچیده‬ ‫های‬ ‫مساله‬ ‫و‬ ‫چالشی‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫رو‬ ‫پیش‬ ‫کتاب‬ ‫در‬13
‫و‬15‫(سال‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬73( ‫دوره‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ )‫اردیبهشت‬97‫از‬ ‫بیش‬ ‫غالب‬ ‫در‬ )700
‫ک‬ ‫توجه‬ ‫زیر‬ ‫نمونه‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫حل‬ ‫پرسش‬‫مساله‬ ‫با‬ ‫مشابه‬ ‫ای‬ ‫مساله‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نید‬
‫سال‬80‫اسفند‬ ‫در‬95‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫به‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫طرح‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مفاهیم‬ ‫تمامی‬ ‫آموزشی‬ ،‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫ها‬
‫سال‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬80
‫اسفند‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬95
5-4‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تفکيک‬ )
‫این‬ ‫در‬‫مشترک‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ،‫طراحی‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ،‫کتاب‬
‫نوع‬ ‫براساس‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫نظات‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫طالحیت‬ ‫دو‬ ‫داوطلبان‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬
.‫کنند‬ ‫مطالعه‬ ‫سواالت‬
5-5‫روزرسانی‬ ‫به‬ )
،‫چاپ‬ ‫نوبت‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫ویرایش‬ ‫چهارمین‬ ‫و‬ ‫چاپ‬ ‫پنجمین‬ ‫این‬
‫براساس‬ ‫کتاب‬‫چاپ‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ،‫همچنین‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫آزمون‬ ‫آخرین‬
‫مبحث‬ ‫جدید‬ ‫ویرایش‬13.‫گردید‬ ‫اعمال‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫نسخه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫تغییرات‬ ،
5-6‫طراحی‬ )
‫خرج‬ ‫به‬ ‫ظرافت‬ ‫و‬ ‫دقت‬ ‫نهایت‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ... ‫و‬ ‫تصاویر‬ ،‫صفحات‬ ،‫جلد‬ ‫طراحی‬ ‫در‬
‫ماهیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫جدید‬ ‫جلد‬ ‫طرح‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬‫لوگوی‬ ‫رنگ‬ ‫و‬‫سازمان‬
‫ساختمان‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬‫شده‬ ‫سعی‬ ‫آن‬ ‫سایز‬ ‫و‬ ‫فونت‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬
‫تمامی‬ ‫همچنین‬ .‫شود‬ ‫ایجاد‬ ‫خواننده‬ ‫در‬ ‫خستگی‬ ‫کمترین‬ ‫و‬ ‫جذابیت‬ ‫بیشترین‬ ‫که‬
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫شکل‬VISIO.‫اند‬ ‫شده‬ ‫ترسیم‬
6‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ )
6-1‫می‬ ‫پوشش‬ ‫نيز‬ ‫را‬ ‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫آیا‬ )
‫دهد؟‬
‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ،‫خیر‬ )‫پاسخ‬«‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫کاربردی‬ ‫واژگان‬ ‫کتاب‬»
‫باید‬.‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬
6-2‫نشریه‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫آیا‬ )110‫مبحث‬ ‫راهنمای‬ ‫و‬13‫این‬ ‫در‬ ‫هم‬
‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫کتاب‬
‫بنام‬ ‫اختصاصی‬ ‫کتاب‬ ‫یک‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫خیر؛‬ )‫پاسخ‬«‫برق‬ ‫تاسیسات‬ ‫کتاب‬
‫پالس‬».‫است‬ ‫شده‬ ‫آماده‬
6-3‫طراحی‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫آیا‬ )
‫اردیبهشت‬97‫است؟‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫هم‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫آنها‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫مناسب‬ ‫درسنامه‬ ،‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬
6-4،‫برقی‬ ‫تاسيسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫برای‬ ‫آیا‬ )
‫ک‬ ‫تنهائی‬ ‫به‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫مطالعه‬‫است؟‬ ‫افی‬
‫بضاعت‬ ‫حد‬ ‫در‬ ،‫آموزشی‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫تالش‬ )‫پاسخ‬
،‫ممکن‬ ‫مجموعه‬ ‫کاملترین‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬ ‫اما‬ ‫دهد‬ ‫پاسخ‬ ‫داوطلبان‬ ‫نیازهای‬ ‫به‬ ‫خود‬
«‫طالئی‬ ‫بسته‬-‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫تضمینی‬»،«‫ای‬ ‫نقره‬ ‫بسته‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬»،«‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برنزی‬ ‫بسته‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬»‫و‬«‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫گنجینه‬»
.‫شود‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬
6-5‫ببرم؟‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫سر‬ ‫خود‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫توانم‬ ‫می‬ ‫آیا‬ )
‫یکی‬ ‫اساسا‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬‫سهولت‬ ،‫بوده‬ ‫مدنظر‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫نگارش‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مسائلی‬ ‫از‬
.‫شد‬ ‫انجام‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫دقیق‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫درسنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬
6-6‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫به‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫آیا‬ )
‫است؟‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫برقی‬ ‫تاسيسات‬
‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫به‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬‫(سال‬73( ‫دوره‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ )‫اردیبهشت‬
97.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ )
6-7‫مبحث‬ ‫جدید‬ ‫ویرایش‬ ‫آیا‬ )13‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نيز‬
‫است؟‬ ‫شده‬
‫مبحث‬ ‫متن‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫که‬ ‫نکاتی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬13‫در‬ ‫است‬ ‫جدید‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اصالح‬ ‫کتاب‬ ‫این‬
7)‫نويسنده‬ ‫درباره‬
‫ارشد‬ ‫کارشناس‬ ،‫هستم‬ ‫محمدکريمي‬ ‫من‬
‫بحال‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسي‬‫از‬ ‫بيش‬50
‫و‬ ‫ژورنالها‬ ‫معتبرترين‬ ‫در‬ ‫علمي‬ ‫مقاله‬ ‫عنوان‬
‫منتشر‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫خارجي‬ ‫و‬ ‫داخلي‬ ‫هاي‬ ‫کنفرانس‬
،‫شده‬13‫بار‬ ‫چند‬ ،‫ام‬ ‫کرده‬ ‫تاليف‬ ‫کتاب‬ ‫عنوان‬
‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫نمونه‬ ‫معلم‬ ‫و‬ ‫پژوهشگر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫در‬ .‫ام‬‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫هم‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫زمينه‬
‫خبري‬ ‫پايگاه‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫اولين‬ ‫مديرمسئولي‬-‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫اختصاصي‬ ‫تحليلي‬
( ‫ايران‬.irmohandesinnewshttp:///،‫کتاب‬ ‫عنوان‬ ‫هفت‬ ،)‫چندين‬
‫ده‬ ‫و‬ ‫نوشته‬ ‫تحليلي‬ ‫نقد‬ ‫و‬ ‫يادداشت‬ ‫و‬ ‫آموزشي‬ ‫جزوه‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ،‫آموزشي‬ ‫فيلم‬
‫مختلف‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ ‫برقي‬ ‫تاسيسات‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگي‬ ‫دوره‬ ‫ها‬
‫کاري‬ ‫و‬ ‫علمي‬ ‫سوابق‬ ‫اسناد‬ ‫و‬ ‫جزئيات‬ ‫مشاهده‬ ‫براي‬ .‫ام‬ ‫کرده‬ ‫برگزار‬ ‫کشور‬
( ‫شخصي‬ ‫سايت‬ ‫به‬ ‫لطفا‬ ‫من‬karimi.ir-http://mohammad‫مراجعه‬ )
.‫فرمائيد‬
8)‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫راه‬
‫اينترنتي‬ ‫فروشگاه‬ ‫به‬ ‫محصوالت‬ ‫آخرين‬ ‫مشاهده‬
https://www.mohandesinNEWS.ir/shop
‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫مولف‬ ‫شخصي‬ ‫سايت‬
http://mohammad-karimi.ir
:‫اعضا‬ ‫ويژه‬ ‫تخفيف‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫روزانه‬ ‫آموزش‬ ‫با‬ ‫تلگرامي‬ ‫کانال‬
https://telegram.me/tasisat_barghi
:‫ها‬ ‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫مولف‬ ‫با‬ ‫مستقيم‬ ‫تماس‬
https://telegram.me/allo_mohandes
02166404186
info@mohandesinNEWS.ir

Recomendados

درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش پائیز 96 por
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش پائیز 96درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش پائیز 96
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش پائیز 96Mohammad Karimi
121 visualizações12 slides
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت por
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارتدرسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارتMohammad Karimi
24 visualizações13 slides
کتاب تاسیسات برق پلاس-ویرایش تابستان 97 por
کتاب تاسیسات برق پلاس-ویرایش تابستان 97کتاب تاسیسات برق پلاس-ویرایش تابستان 97
کتاب تاسیسات برق پلاس-ویرایش تابستان 97Mohammad Karimi
20 visualizações12 slides
کتاب میکرو تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97 por
کتاب میکرو تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97کتاب میکرو تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97
کتاب میکرو تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97Mohammad Karimi
293 visualizações11 slides
کتاب تاسیسات برق پلاس-ویرایش مهر 96 por
کتاب تاسیسات برق پلاس-ویرایش مهر 96کتاب تاسیسات برق پلاس-ویرایش مهر 96
کتاب تاسیسات برق پلاس-ویرایش مهر 96Mohammad Karimi
205 visualizações10 slides
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96 por
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96Mohammad Karimi
373 visualizações12 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97

بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97 por
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97Mohammad Karimi
116 visualizações14 slides
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96 por
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96Mohammad Karimi
110 visualizações14 slides
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97 por
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97Mohammad Karimi
222 visualizações12 slides
بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارت por
بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارتبسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارت
بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارتMohammad Karimi
51 visualizações20 slides
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی por
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیگنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیMohammad Karimi
62 visualizações12 slides
بررسی تحلیلی منابع آزمون نظام مهندسی برق por
بررسی تحلیلی منابع آزمون نظام مهندسی برقبررسی تحلیلی منابع آزمون نظام مهندسی برق
بررسی تحلیلی منابع آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
72 visualizações7 slides

Similar a درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97(20)

بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97 por Mohammad Karimi
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97
Mohammad Karimi116 visualizações
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96 por Mohammad Karimi
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96
Mohammad Karimi110 visualizações
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97 por Mohammad Karimi
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97
Mohammad Karimi222 visualizações
بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارت por Mohammad Karimi
بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارتبسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارت
بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارت
Mohammad Karimi51 visualizações
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی por Mohammad Karimi
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیگنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
Mohammad Karimi62 visualizações
بررسی تحلیلی منابع آزمون نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
بررسی تحلیلی منابع آزمون نظام مهندسی برقبررسی تحلیلی منابع آزمون نظام مهندسی برق
بررسی تحلیلی منابع آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi72 visualizações
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی por Mohammad Karimi
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیبسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
Mohammad Karimi16 visualizações
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi8 visualizações
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت) por Mohammad Karimi
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)
Mohammad Karimi22 visualizações
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی por Mohammad Karimi
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
Mohammad Karimi43 visualizações
بسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحي por Mohammad Karimi
بسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحيبسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
بسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
Mohammad Karimi23 visualizações
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت por Mohammad Karimi
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارتگنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
Mohammad Karimi21 visualizações
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی مهر 96 por Mohammad Karimi
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی مهر 96تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی مهر 96
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی مهر 96
Mohammad Karimi171 visualizações
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحي por Mohammad Karimi
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحيبسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
Mohammad Karimi20 visualizações
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارت por Mohammad Karimi
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارتکتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
Mohammad Karimi346 visualizações
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی اردیبهشت 97 por Mohammad Karimi
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی اردیبهشت 97تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی اردیبهشت 97
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی اردیبهشت 97
Mohammad Karimi588 visualizações
کتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحی por Mohammad Karimi
کتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحیکتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحی
کتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحی
Mohammad Karimi24 visualizações
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي por Mohammad Karimi
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقيده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
Mohammad Karimi24 visualizações
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت por Mohammad Karimi
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارتبسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت
Mohammad Karimi123 visualizações
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارت por Mohammad Karimi
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارتبسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارت
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارت
Mohammad Karimi16 visualizações

Mais de Mohammad Karimi

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf por
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdfMohammad Karimi
2 visualizações5 slides
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf por
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfMohammad Karimi
3 visualizações4 slides
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf por
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfMohammad Karimi
4 visualizações4 slides
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx por
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxMohammad Karimi
3 visualizações5 slides
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی por
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیMohammad Karimi
3 visualizações6 slides
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق por
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
3 visualizações4 slides

Mais de Mohammad Karimi(20)

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf por Mohammad Karimi
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
Mohammad Karimi2 visualizações
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf por Mohammad Karimi
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
Mohammad Karimi3 visualizações
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf por Mohammad Karimi
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
Mohammad Karimi4 visualizações
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx por Mohammad Karimi
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
Mohammad Karimi3 visualizações
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی por Mohammad Karimi
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
Mohammad Karimi3 visualizações
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi3 visualizações
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi7 visualizações
کتاب آزمون نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi36 visualizações
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf por Mohammad Karimi
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfشرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
Mohammad Karimi6 visualizações
10 دستور برای موفقیت در آزمون por Mohammad Karimi
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون
Mohammad Karimi4 visualizações
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
 مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi8 visualizações
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi14 visualizações
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
 نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi5 visualizações
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقاصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi6 visualizações
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقشرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi6 visualizações
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق por Mohammad Karimi
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi20 visualizações
رشته مهندسی برق قدرت por Mohammad Karimi
رشته مهندسی برق قدرترشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرت
Mohammad Karimi56 visualizações
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق por Mohammad Karimi
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقمصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
Mohammad Karimi46 visualizações
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟ por Mohammad Karimi
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
Mohammad Karimi43 visualizações
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند por Mohammad Karimi
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندکارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
Mohammad Karimi61 visualizações

درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97

 • 3. ‫چکيده‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫آزمونی‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ،‫اخیر‬ ‫سالیان‬ ‫در‬ ‫پرسش‬ ‫با‬ ‫چالشی‬‫نیازمند‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫مفهومی‬ ‫های‬ ‫به‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫مباحث‬ ‫جدی‬ ‫و‬ ‫عمیق‬ ‫مطالعه‬‫مباحث‬ ،‫ویژه‬ 13‫و‬15‫کتاب‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ .‫است‬‫درسنامه‬ ‫ابتدا‬ ،‫بازار‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬‫ای‬ ‫کرده‬ ‫بسنده‬ ‫آزمون‬ ‫حل‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ارائه‬ ‫مختصر‬‫ای‬ .‫اند‬‫که‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫رویه‬ ‫ن‬ .‫شوند‬ ‫سردرگمی‬ ‫دچار‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫مهندسان‬ ‫جمع‬ ،‫رو‬ ‫پیش‬ ‫کتاب‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬‫بی‬ ‫منبعی‬ ‫آوری‬‫آ‬ ‫برای‬ ‫نظیر‬‫مادگی‬ ‫و‬ ‫استثنائی‬ ‫ویژگی‬ ‫چند‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ِ‫ی‬‫مهندس‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ :‫است‬ ‫بفرد‬ ‫منحصر‬ ‫طبقه‬‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫بندی‬‫(آذر‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫ها‬73‫آخرین‬ ‫تا‬ ) ( ‫دوره‬‫اردیبهشت‬97) ‫دسته‬‫پرسش‬ ‫بندی‬‫مشترک‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ،‫نظارت‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫مباحث‬ ‫نسخه‬ ‫آخرین‬ ‫براساس‬ ‫مطالب‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬13‫و‬15 ‫ده‬ ‫ارائه‬‫اختصاصی‬ ‫و‬ ‫طالئی‬ ‫نکته‬ ‫ها‬
 • 4. 1‫ظاهری‬ ‫مشخصات‬ ) ‫کتاب‬ :‫محصول‬ ‫نوع‬ :‫صفحات‬ ‫تعداد‬279 ‫وند‬ ‫حاجی‬ ‫محمد‬ ،‫شهسواری‬ ‫علی‬ ،‫کریمی‬ ‫محمد‬ :‫تالیف‬ ‫یاوریان‬ ‫انتشاراتی‬ ‫فرهنگی‬ ‫مؤسسه‬ :‫ناشر‬ )‫(بزرگ‬ ‫رحلی‬ :‫قطع‬ ‫پستی‬ :‫ارسال‬ ‫نحوه‬ :‫محصول‬ ‫کد‬NB21 :‫قیمت‬45‫تومان‬ ‫هزار‬ 2‫داخلی‬ ‫مشخصات‬ ) :‫فصول‬ ‫تعداد‬10 :‫طالئی‬ ‫نکات‬ ‫تعداد‬277 :‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تعداد‬727 3‫دسترسی‬ ‫های‬ ‫لينک‬ ) 3-1‫لينک‬ )‫ملی‬ ‫کتابخانه‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫کتاب‬ http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4251408 3-2‫مطالب‬ ‫فهرست‬ ‫مشاهده‬ ) https://mohandesinnews.ir/wp- content/uploads/2017/11/NB21-list.pdf 3-3‫کتاب‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫مشاهده‬ ) https://mohandesinnews.ir/wp- content/uploads/2017/11/NB21-sample.pdf
 • 5. 3-4‫کتاب‬ ‫خرید‬ ‫لينک‬ ) https://www. mohandesinnews.ir/?p=1142 4‫کتاب‬ ‫نگارش‬ ‫زمينه‬ ‫پيش‬ ) 4-1‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫سواالت‬ ) ( ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫تحقیقی‬ ‫طبق‬‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫بیشتر‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬‫و‬ ‫طراحی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ،) ‫نظ‬‫ارت‬‫اردیبهشت‬97‫بوده‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫سواالت‬ ‫مشابه‬ ‫سواالت‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫درصد‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫کلید‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫تسلط‬ ‫و‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫از‬ ‫گروه‬ ‫این‬ ‫اهمیت‬ .‫است‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫این‬ ‫غالب‬ ،‫بدانیم‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫برجسته‬ ‫زمانی‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تحلی‬‫در‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫دارند‬ ‫گوئی‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫قبلی‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫مساله‬ ‫و‬ ‫لی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫داوطلب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫آماده‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫و‬ ‫درسنامه‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ .‫نماید‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫این‬ ‫آماده‬ ‫کامل‬ 4-2‫مهم‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫آئين‬ ) ‫مباحث‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬ ‫مهمترین‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬13‫و‬15‫ک‬‫متعددی‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫ه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫الزم‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ،‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫طبقه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تک‬ ‫تک‬ ،‫همچنین‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫آنها‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ 5‫برجسته‬ ‫ویژگی‬ ) 5-1‫سواالت‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ) ‫استفاده‬ ‫مطالب‬ ‫تدوین‬ ‫برای‬ ‫واحد‬ ‫الگوی‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫غالب‬ ‫درسنامه‬ ‫ابتدا‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫پاسخ‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫ای‬ ‫سال‬ ‫از‬ ‫(مثال‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫های‬86‫پرسش‬ ‫از‬ )1‫تا‬60‫می‬ ‫ارائه‬ ‫پیوست‬ ‫صورت‬ ‫به‬
 • 6. ‫داوطلب‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫اوال‬ ‫ساختاری‬ ‫چنین‬ .‫شود‬‫فهم‬ ‫به‬ ‫درسنامه‬ ‫مطالعه‬ ‫موقع‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ،‫مهمتر‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫نرسد‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫دقیق‬ ‫لمس‬ ‫و‬ ‫عمیق‬ ‫مشابه‬ ‫پرسش‬ ‫یافتن‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫سردرگمی‬ ‫دچار‬ ‫خاص‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫اجاع‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ .‫شوند‬ ‫نمی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬‫برجستگی‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬‫کتاب‬«‫و‬ ‫درسنامه‬ ‫پرسش‬‫طبقه‬ ‫های‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫برقی‬ ‫تاسيسات‬»‫بندی‬ ‫طبقه‬ ،‫درسنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫کامل‬.‫است‬‫این‬ ‫برای‬ ‫در‬ ‫کتاب‬ ‫مفاهیم‬ ،‫منظور‬9‫ابتدا‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫بخش‬ ‫چند‬ ‫شامل‬ ‫فصل‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫فصل‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫حل‬ ‫بخش‬ ‫آن‬ ‫مخصوص‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫طالئی‬ ‫نکته‬ ،‫درسنامه‬ ‫آن‬ ‫خروجی‬ ‫ولی‬ ‫بری‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫سخت‬ ‫بسیار‬ ‫کار‬ ‫کتابی‬ ‫چنین‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫سازماندهی‬ ‫بی‬.‫کنید‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬ .‫است‬ ‫نظیر‬
 • 7. 5-2‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ) ‫سعی‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫تشریحی‬ ‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫در‬ .‫نماید‬ ‫ارئه‬ ‫را‬ ‫مطالب‬ ‫جزئی‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫توضیحات‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫آدر‬ ،‫نیز‬ ‫خاصی‬ ‫منبع‬ ‫به‬ ‫ارجاع‬ ‫صورت‬‫در‬ ‫مربوطه‬ ‫تکمیلی‬ ‫توضیحات‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫س‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫گنجانده‬ ‫پاسخ‬ 5-3‫سواالت‬ ‫کل‬ ‫پوشش‬ )
 • 8. ‫مباحث‬ ‫از‬ ‫پیچیده‬ ‫های‬ ‫مساله‬ ‫و‬ ‫چالشی‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫رو‬ ‫پیش‬ ‫کتاب‬ ‫در‬13 ‫و‬15‫(سال‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬73( ‫دوره‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ )‫اردیبهشت‬97‫از‬ ‫بیش‬ ‫غالب‬ ‫در‬ )700 ‫ک‬ ‫توجه‬ ‫زیر‬ ‫نمونه‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫حل‬ ‫پرسش‬‫مساله‬ ‫با‬ ‫مشابه‬ ‫ای‬ ‫مساله‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نید‬ ‫سال‬80‫اسفند‬ ‫در‬95‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫به‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫طرح‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مفاهیم‬ ‫تمامی‬ ‫آموزشی‬ ،‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫سال‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬80 ‫اسفند‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬95 5-4‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تفکيک‬ ) ‫این‬ ‫در‬‫مشترک‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ،‫طراحی‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ،‫کتاب‬ ‫نوع‬ ‫براساس‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫نظات‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫طالحیت‬ ‫دو‬ ‫داوطلبان‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ .‫کنند‬ ‫مطالعه‬ ‫سواالت‬ 5-5‫روزرسانی‬ ‫به‬ )
 • 9. ،‫چاپ‬ ‫نوبت‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫ویرایش‬ ‫چهارمین‬ ‫و‬ ‫چاپ‬ ‫پنجمین‬ ‫این‬ ‫براساس‬ ‫کتاب‬‫چاپ‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ،‫همچنین‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫آزمون‬ ‫آخرین‬ ‫مبحث‬ ‫جدید‬ ‫ویرایش‬13.‫گردید‬ ‫اعمال‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫نسخه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫تغییرات‬ ، 5-6‫طراحی‬ ) ‫خرج‬ ‫به‬ ‫ظرافت‬ ‫و‬ ‫دقت‬ ‫نهایت‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ... ‫و‬ ‫تصاویر‬ ،‫صفحات‬ ،‫جلد‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫ماهیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫جدید‬ ‫جلد‬ ‫طرح‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬‫لوگوی‬ ‫رنگ‬ ‫و‬‫سازمان‬ ‫ساختمان‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬‫شده‬ ‫سعی‬ ‫آن‬ ‫سایز‬ ‫و‬ ‫فونت‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫تمامی‬ ‫همچنین‬ .‫شود‬ ‫ایجاد‬ ‫خواننده‬ ‫در‬ ‫خستگی‬ ‫کمترین‬ ‫و‬ ‫جذابیت‬ ‫بیشترین‬ ‫که‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫شکل‬VISIO.‫اند‬ ‫شده‬ ‫ترسیم‬ 6‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ) 6-1‫می‬ ‫پوشش‬ ‫نيز‬ ‫را‬ ‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫آیا‬ ) ‫دهد؟‬ ‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ،‫خیر‬ )‫پاسخ‬«‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫کاربردی‬ ‫واژگان‬ ‫کتاب‬» ‫باید‬.‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ 6-2‫نشریه‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫آیا‬ )110‫مبحث‬ ‫راهنمای‬ ‫و‬13‫این‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫کتاب‬ ‫بنام‬ ‫اختصاصی‬ ‫کتاب‬ ‫یک‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫خیر؛‬ )‫پاسخ‬«‫برق‬ ‫تاسیسات‬ ‫کتاب‬ ‫پالس‬».‫است‬ ‫شده‬ ‫آماده‬
 • 10. 6-3‫طراحی‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫آیا‬ ) ‫اردیبهشت‬97‫است؟‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫هم‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫آنها‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫مناسب‬ ‫درسنامه‬ ،‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬ 6-4،‫برقی‬ ‫تاسيسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫برای‬ ‫آیا‬ ) ‫ک‬ ‫تنهائی‬ ‫به‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫مطالعه‬‫است؟‬ ‫افی‬ ‫بضاعت‬ ‫حد‬ ‫در‬ ،‫آموزشی‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫تالش‬ )‫پاسخ‬ ،‫ممکن‬ ‫مجموعه‬ ‫کاملترین‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬ ‫اما‬ ‫دهد‬ ‫پاسخ‬ ‫داوطلبان‬ ‫نیازهای‬ ‫به‬ ‫خود‬ «‫طالئی‬ ‫بسته‬-‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫تضمینی‬»،«‫ای‬ ‫نقره‬ ‫بسته‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬»،«‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برنزی‬ ‫بسته‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬»‫و‬«‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫گنجینه‬» .‫شود‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ 6-5‫ببرم؟‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫سر‬ ‫خود‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫توانم‬ ‫می‬ ‫آیا‬ ) ‫یکی‬ ‫اساسا‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬‫سهولت‬ ،‫بوده‬ ‫مدنظر‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫نگارش‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مسائلی‬ ‫از‬ .‫شد‬ ‫انجام‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫دقیق‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫درسنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ 6-6‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫به‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫آیا‬ ) ‫است؟‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫برقی‬ ‫تاسيسات‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫به‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬‫(سال‬73( ‫دوره‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ )‫اردیبهشت‬ 97.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ) 6-7‫مبحث‬ ‫جدید‬ ‫ویرایش‬ ‫آیا‬ )13‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نيز‬ ‫است؟‬ ‫شده‬ ‫مبحث‬ ‫متن‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫که‬ ‫نکاتی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬13‫در‬ ‫است‬ ‫جدید‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اصالح‬ ‫کتاب‬ ‫این‬
 • 11. 7)‫نويسنده‬ ‫درباره‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناس‬ ،‫هستم‬ ‫محمدکريمي‬ ‫من‬ ‫بحال‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسي‬‫از‬ ‫بيش‬50 ‫و‬ ‫ژورنالها‬ ‫معتبرترين‬ ‫در‬ ‫علمي‬ ‫مقاله‬ ‫عنوان‬ ‫منتشر‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫خارجي‬ ‫و‬ ‫داخلي‬ ‫هاي‬ ‫کنفرانس‬ ،‫شده‬13‫بار‬ ‫چند‬ ،‫ام‬ ‫کرده‬ ‫تاليف‬ ‫کتاب‬ ‫عنوان‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫نمونه‬ ‫معلم‬ ‫و‬ ‫پژوهشگر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫در‬ .‫ام‬‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫هم‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫زمينه‬ ‫خبري‬ ‫پايگاه‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫اولين‬ ‫مديرمسئولي‬-‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫اختصاصي‬ ‫تحليلي‬ ( ‫ايران‬.irmohandesinnewshttp:///،‫کتاب‬ ‫عنوان‬ ‫هفت‬ ،)‫چندين‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫نوشته‬ ‫تحليلي‬ ‫نقد‬ ‫و‬ ‫يادداشت‬ ‫و‬ ‫آموزشي‬ ‫جزوه‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ،‫آموزشي‬ ‫فيلم‬
 • 12. ‫مختلف‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ ‫برقي‬ ‫تاسيسات‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگي‬ ‫دوره‬ ‫ها‬ ‫کاري‬ ‫و‬ ‫علمي‬ ‫سوابق‬ ‫اسناد‬ ‫و‬ ‫جزئيات‬ ‫مشاهده‬ ‫براي‬ .‫ام‬ ‫کرده‬ ‫برگزار‬ ‫کشور‬ ( ‫شخصي‬ ‫سايت‬ ‫به‬ ‫لطفا‬ ‫من‬karimi.ir-http://mohammad‫مراجعه‬ ) .‫فرمائيد‬ 8)‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫اينترنتي‬ ‫فروشگاه‬ ‫به‬ ‫محصوالت‬ ‫آخرين‬ ‫مشاهده‬ https://www.mohandesinNEWS.ir/shop ‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫مولف‬ ‫شخصي‬ ‫سايت‬ http://mohammad-karimi.ir :‫اعضا‬ ‫ويژه‬ ‫تخفيف‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫روزانه‬ ‫آموزش‬ ‫با‬ ‫تلگرامي‬ ‫کانال‬ https://telegram.me/tasisat_barghi :‫ها‬ ‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫مولف‬ ‫با‬ ‫مستقيم‬ ‫تماس‬